GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO"

Transkriptio

1 GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO Johdanto: Gaz de France on laajentumispolitiikkansa ansiosta nykyisin kansainvälinen yhtiö, joka harjoittaa monitahoista energia- ja palvelualan liiketoimintaansa kaasuyhtiöketjujen kilpailukykyisten markkinoiden joka osa-alueella. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Kansainvälisen työjärjestön sanelemia perusperiaatteita ja -oikeuksia (oikeus kuulua ammattijärjestöön ja osallistua kollektiiviseen päätöksentekoon). Yhtiö sitoutuu toteuttamaan taloudellisen kasvunsa ohella politiikkaa, joka sallii työnjohdon ja yhtiön alaisten edustajiston välisen vuoropuhelun ja neuvottelun, jotta molemmat osapuolet tunnustaisivat vuorovaikutuksen arvon taloudelliseen menestykseen vaikuttavana tärkeänä tekijänä. Ehdokasmaille avoin Eurooppa on toiminnan keskuspaikka, jossa tähän päämäärään pyritään konkreettisella tasolla. Yhtiöiden toiminta perustuu kansainvälisiin lakeihin ja käytäntöihin, erityisesti EU-jäsenmaiden lainsäädäntöihin sisällyttämiin yritysneuvostoja koskeviin EU-direktiiveihin (Ranskassa laki n , ). Sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet pyrkivät luomaan eurooppalaisesta yritysneuvostosta sisäisen informaatio- ja neuvontatahon, jossa yhtiöiden johtoportaat ja alaisten edustajisto valvovat samanaikaisesti sekä haarayhtiöiden toiminnan tehokkuutta että niiden alaisten edun huomioon ottamista. Osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että sosiaalinen vuorovaikutus voi lisätä johtoportaan päätösten käytännön tehoa ja niiden relevanttia vaikutusta yhtiön toimintaan yritysneuvoston toimintaalueilla. Vuorovaikutus sallii alaisten edustajiston perehtyä johdon päätöksiin ja tehdä niihin parannusja täydennysehdotuksia molemminpuolista ymmärrystä kasvattavalla tavalla, mikä lähentää yhtiöketjun kehitystä sen alaisten materiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Erityishuomio suunnataan työtä koskeviin kysymyksiin. Allekirjoittaneet osapuolet tahtovat tehdä yritysneuvostosta myös Gaz de Francen etiikkaa noudattavan ja sen julkisen palvelun urakoita edustavan tahon, erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille osoitetun solidarisuuden ja energiasaatavuuden osalta. He pyrkivät täten luomaan vahvan identiteetin, joka häivyttää ketjun haarayhtiöiden väliset kulttuurierot ja asettaa tavoitteekseen kaikille yhteisen Euroopan sosiaali- ja talouskehityksen. Artikla 1 : SOPIMUKSEN MÄÄRITTELEMÄT SEIKAT : Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC = European Works Council) on palkansaajien edustajiston tieto- ja neuvontajärjestö yhtiöketjua (emoyhtiö ja haarayhtiöt) koskevissa asioissa. Se tarjoaa neuvontaa myös kansainvälisissä, alempana lueteltuja toimialoja koskevissa kysymyksissä. Kansainvälisiksi kysymyksiksi luetaan eritoten kaksi eri maissa sijaitsevaa toimipaikkaa tai haarayhtiötä käsittävät asiat, Ranskan rajojen ulkopuolella sijaitsevaa haarayhtiötä ja sen uudistamista koskevat emoyhtiön päätökset tai yhtiöketjun siihen suoraan vaikuttavien päätösprosessien luomat kysymykset. Mikäli Ranskassa sijaitsevalla yhtiöketjulla ei ole toimivaltaista komiteaa, on yritysneuvosto toimivaltainen ranskalaisen emoyhtiön ja haarayhtiön asioita koskevissa kysymyksissä. Neuvosto pyrkii lisäämään GAZ DE FRANCE yhtiöketjuun kuuluvien yhtiöiden alaisten tiedonsaantia työtä koskevissa asioissa. Keskinäisten avunanto- ja tukiperiaatteiden mukaisesti yritysneuvosto ei korvaa yhtiöiden ja eri maiden palkansaajille suunnattuja neuvontapalveluja, jotka näin ollen säilyttävät täysin toimintatarpeensa ja tehtävänsä. Tämä sopimus pyrkii määrittelemään yritysneuvoston toimintalaajuuden, tieto- ja neuvontapalvelujen organisoinnin, rakenteen, toimintaperiaatteet ja -keinot. 1

2 Artikla 2 : GAZ DE FRANCE YHTIÖKETJUN TOIMINTALAAJUUS : Sopimus koskee emoyhtiötä ja sen ranskalaisia haarayhtiöitä, Euroopassa sijaitsevia yhtiöitä (Euroopan Unioni, Euroopan talousalue, EU-jäsenyyttä tavoittelevat hakijamaat). Kyseisten maiden lista on sopimuksen liitteenä, järjestettynä sopimuspäivämäärän mukaisesti. Listaa on muokattu yhtiöketjun kehityksen ja laajentumisen mukaisesti. Tällä maantieteellisellä alueella sopimus koskee yhtiöitä, joiden toimintaan GAZ DE FRANCE:lla on suuri vaikutus Ranskan lakiin kirjatun direktiivin ensimmäistä artiklaa noudattaen. Yhtiöketjun toimintapiiriin kuuluvat täten yhtiöt, joilla on hallussaan vähintään 10% pääomasta, yhtiöiden välisten suhteiden säilyvyyden ja merkityksen määritellessä molempien kuuluvuuden samaan talouskeskittymään ja GAZ DE FRANCE:n käyttäessä suurta toimivaltaa niiden asioihin. Huomattavan toimivallan ja vaikutuksen olemassaolo voidaan muuhun viittavien todisteiden puuttuessa todeta, mikäli yhtiö suoraan tai epäsuorasti: - voi nimittää yli puolet hallintoelintensä, johtoportaansa tai toisen yhtiön toimintaa valvovan elimen jäsenistä ; - tai omaa osake-enemmistön toiseen yhtiöön kuuluvassa toiminta- ja omistusyksikössä ; - tai pidättää suurimman osan toisen yhtiön tuottamasta pääomasta. Kyseistä määritelmää noudattava toimintalaajuus tutkitaan puolivuosittain, jotta yhtiöketjun sisäisten prosessien kehitys voidaan todeta ja mahdolliset muokkaukset panna toimeen. Yhtiöiden tilanne analysoidaan näin ollen yllä mainittujen kriteerien avulla. Yhtiöketjun toimialaan kuulumattomien tapausten (10-50%) ollessa kyseessä kanslia ja johtoportaan edustaja voivat arvoida konkreettisen tilanteen seuraavien elementtien avulla: - yhtiön johdon nimittäminen - suoraan emoyhtiöstä tulevien johtajien määrä - huomattavan tai tuotantoon, kuljetukseen, jakeluun tai niihin liittyviin palveluihin kuuluvan toiminnan merkitys, - palkansaajien edut, Tutkituille yhtiöille sallitaan täten, pääjohtajan ja palkansaajien yritysneuvostoedustajiston enemmistön ehtojen mukaisesti, yhtiötä edustavan kuulijan asettaminen kokouksiin, joissa käsitellään yhtiöketjua tai kyseessä olevia yhtiöitä koskevia asioita. 2

3 Artikla 3 : YRITYSNEUVOSTON TIEDONVÄLITYS : Yritysneuvoston jäsenet saavat jatkuvasti tietoa yhtiöketjun toiminnasta sekä sen Euroopan laajuisista talous-, sosiaali- ja sijoitusstrategioista. Johto toimittaa tätä tarkoitusta varten sopivana ajanjaksona palkansaajien edustajille tietoja, joiden avulla he ymmärtävät paremmin yhtiön tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käyttöön otetut toimintasuunnitelmat. Alaiset saavat tilaisuuden arvioida niiden vaikutuksia, todeta saavutetut tulokset sekä varmistua siitä, että neuvoston toimipiiriin kuuluvista tärkeistä kysymyksistä keskustellaan. Tiedonannot käsittelevät yleensä : - yhtiöketjun rakennetta ja kehitystä, - yhtiöketjun ja Ranskan valtion välisen sopimuksen sisältöä, - yhtiöketjun taloudellista ja markkinatilannetta (investointi- ja budjettivoittojen esittely mukaan lukien), - toimintayksikköjen kehitystä ja niiden vaikutusta yhtiöketjun sisäisiin työvoimakysymyksiin, - yhtiöketjua luonnehtivia sosiaalisia piirteitä. Pääjohtaja voi myös toimittaa yritysneuvostolle kaikki tiedot, joita pitää hyödyllisinä yhtiöketjun maailmanlaajuisen toiminnan strategioita koskien. Nämä tiedot sosiaalisine seurauksineen saattavat johtaa väittelyihin. Tiedotusvelvollisuuden mukaisesti yritysneuvoston kanslialle tiedotetaan istuntojen välisenä aikana viipymättä yhtiöketjun strategisten suuntausten muokkauksista ja rakenteellisista muutoksista. Ottaen huomioon artiklan 4-3 säädökset yhtiön johto pidättää oikeuden lykätä tietojen julkaisua tapauksissa, joissa yhtiön strategiset edut ovat vakavasti uhattuina. Myös yritysneuvosto saa tiedon lykkäyksen syistä yhtiön päättäessä lopulta julkaista tiedonantonsa. Artikla 4 : YRITYSNEUVOSTON KONSULTOINTI : 4-1) Yritysneuvoston konsultoinnilla tarkoitetaan ratkaisun hakua sen toimialaa koskevaan kysymykseen. Konsultointi voi johtaa ilmoitukseen uudesta päätöksestä. Tämä edellyttää sitä, että neuvostolla on tarkkaa, kirjoitettua ja asiaankuuluvaa tietoa esityslistan kiistakysymyksistä. Kyseiset tiedot julkaistaan artiklan 7-4 säädösten mukaisesti. Konsultointitarve tietyissä olosuhteissa ja tietyillä toimialoilla on määritelty alempana. 4-2) Yritysneuvostoa on konsultoitava, mikäli yhtiön konkreettiset toimet ja suuntautuminen koskevat: - tutkimus- ja kehityspolitiikkaa, - uusia teollisuusmenetelmiä, teknologisia valintoja ja työmenetelmiä, - ympäristöpolitiikkaa, - yhtiön etuja ajavia tehtäviä, - alaisten yhtäläisiä oikeuksia, - koulutuspolitiikkaa, - riskinanalyysejä ja turvallisuuspolitiikkaa, työolosuhteita, hygieniaa ja terveyttä, - sosiaalipolitiikkaa yhtiösaneerauksissa, - alaisten liikkuvuutta ja yhtiön siihen liittyviä käytäntöjä. 3

4 Näistä suuntauksista käytävän keskustelun tulee sallia alaisten edustajiston ilmaista näkökantansa ja johtoportaan vastata kysymyksiin. 4-3) Mikäli kyseeseen tulevat ensimmäisessä artiklassa määritellyt kansalliset tai kansainväliset seikat, joihin sisältyy riski, että ne osoittautuvat täysin yhtiöketjun alaisten etujen vastaisiksi (kuten toimipaikan muutos, yhtiöiden tai toimipaikkojen fuusiot ja sulkemiset, joukkoerottamiset ), yritysneuvosto järjestää kanslian pyynnöstä erityisneuvotteluja. Konsultointi tapahtuu riittävän suurella aikavälillä, jotta keskustelun elementit ja yritysneuvoston kanta voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. neuvoston kanta synnyttää toisaalta myös oikeutetun reaktion yhtiön johdon taholta. 4-4) Yritysneuvostoa on konsultoitava myös kaikissa tapauksissa, joissa keskustelu koskee pääjohtajan ja kanslian välistä sopimusta. Artikla 5 : GAZ DE FRANCEN YRITYSNEUVOSTON TIEDONANNOT JA ALAISTEN INFORMOINTI : 5-1) Yritysneuvosto muodostaa julkisen foorumin, jonka puitteissa sen jäsenet voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä käsitellyistä kysymyksistä, jotka vaativat julkista keskustelua. 5-2) Yhtiöillä on oikeus muodostaa määräaikaisten (ei pysyvien) työntekijöiden työyksikköjä, joiden jäseniä yhtiö edustaa. Tällaista yksikköä voi myöhemmässä vaiheessa avustaa pätevä ulkopuolisen tahon tarjoama tai yhtiön oma henkilökunta. Yksiköiden muodostaminen, kuten myös ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen, tapahtuu pääjohtajan ja alaisten edustajiston yhteisestä aloitteesta. 5-3) Yritysneuvoston sisällä käytävä keskustelu ja sen ilmaisemat näkökannat on saatettava yhtiön alaisten tietoon nopeasti ja tyhjentävällä tavalla. Jokainen ketjuun kuuluva haarayhtiö julkaisee kyseisiä tietoja omien sisäisten käytäntöjensä mukaisella ja edellyttämällä tavalla. Yritysneuvoston kanslialla ja jäsenillä on mahdollisuus levittää tietoja alaisilleen oman harkintansa ja vastuunsa mukaisesti. 5-4) Toimintakyvyn arviointi : Yritysneuvoston toimintakykyarviointiprosessien suhteen alaisten edustajisto voi : - päättää, valitseeko omavalintaisen asiantuntijan toteuttaman pankkitilien arvioinnin. - sopia pääjohtajan kanssa toisen arviointiprosessin käynnistämisestä. - päättää oma-aloitteisesti vaalienemmistöllä neuvoston toimialoja koskevien tärkeiden kysymysten toimintakykyarvioprosessien käynnistämisestä. Näiden toimialojen rahoituskeinoja käsitellään artiklassa

5 Artikla 6 : YRITYSNEUVOSTON RAKENNE : 6-1) Pääjäsenet : Yritysneuvoston muodostavat emoyhtiön pääjohtaja ja yhtiöketjun alaisten edustajat, jotka työskentelevät haarayhtiöissä. Ensimmäisen vuoden aikana alaisia ja heidän työtehtäviinsä liittyviä seikkoja edustavien pääjäsenten lukumäärä yritysneuvostossa määräytyy seuraavasti ( kts. liite) : - jokainen yhtiön toiminnan piiriin kuuluva maa nimittää erityisjäsenen, joka edustaa kaikkia kyseisessä maassa toimivien haarayhtiöiden alaisia, mikäli alaisten lukumäärä ylittää 50:n. - mikäli haarayhtiöiden alaisten lukumäärä on merkittävä, heidän edustuksensa on kunkin maan kohdalla järjestetty seuraavasti: alaista: 1 jäsen, alaista: 2 jäsentä, alaista: 3 jäsentä, alaista: 4 jäsentä, alaista: 5 jäsentä, - vähintään alaista: 1 lisäjäsen jokaista 2500 alaista kohden. 6-2) Varajäsenet : Jokaiselle yritysneuvoston pääjäsenelle on nimetty sijainen, joka osallistuu valmistaviin istuntoihin, täysistuntoihin ja korvaaviin istuntoihin pääjäsenen ollessa estynyt. Varajäsenellä on istuntoihin osallistuessaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin pääjäsenellä. Hän on siis oikeutettu vastaanottamaan pääjäsenelle kuuluvat asiakirjat ja tiedot. Lisäksi hän voi osallistua yritysneuvoston pääjäsenille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin. Artiklan 8-3 määrittelemä tuntivaje mahdollistaa pääjäsenen ja hänen sijaisensa väliset kokoukset. 6-3) Kutsuvieraat : Yritysneuvoston kutsuvieraita ovat seuraavan määritelmän mukaan : - Kuulijat, artiklassa 2 määrättyjen ehtojen mukaisesti. - Eurooppalaisten järjestöjen EMCEF ja EPSU pysyvä edustaja. - Alaisten edustajat voivat pääjohtajan valtuutuksella tuoda istuntoon avustajiksi yhden tai useamman asiantuntijan. 6-4) Jäsenten virkaan asettaminen : Ranskassa sijaitsevien yhtiöiden tai toimipaikkojen alaisia edustavat maanlaajuiset ammattiyhdistykset valitsevat yritysneuvostojäsenensä joko ennalta neuvostoon valittujen tai niiden yhtiössä toimivien ammattiyhdistysedustajiensa tai yhtiöissä kykyjään vastaavissa tehtävissä toimivien, ammattiyhdistysten valtuuttamien alaisten joukosta. Eurooppalaisen yritysneuvoston ensimmäisen toimikauden aikana ranskalaisten edustajapaikat jaetaan suhteessa ammattiyhdistysten edustukseen. Yhdistysten edustuksesta emoyhtiössä suoritetaan arvio viimeisten neuvostovaalien aikana, 5

6 Ranskan ulkopuolella sijaitsevien, yritysneuvoston toiminnan piiriin kuuluvien yhtiöiden alaisten edustajisto määräytyy tai valitaan kunkin maan direktiivien mukaisesti. Mikäli direktiivejä ei ole, noudatetaan voimassaolevia edustusta käsitteleviä sääntöjä. 6-5) Toimikausi: Artiklan 6-6 säädökset huomioon ottaen toimikaudeksi on määrätty 3 vuotta. 6-6) Edustajaryhmän muutokset : Yhtiöketjun kehitykseen vaikuttaneiden alaisten edustajaryhmässä tapahtuvien muutosten tulee noudattaa artiklan 2 yritysneuvoston toimintalaajuutta koskevia säädöksiä. Artiklassa 6-1 määriteltyä alaisten edustusta yritysneuvostossa muokataan 6 kuukauden välein neuvoston toiminnan laajentamisen tarpeisiin sopivaksi. Yritysneuvoston jäsenen toimikausi lakkaa automaattisesti, mikäli yhtiö, johon jäsen kuuluu, ajautuu toiminnallaan yhtiöketjun toimintalaajuuden ulkopuolelle. Tämä pätee myös tapauksissa, joissa edustaja menettää ammattiyhdistykseltä tai vaalien kautta saamansa valtakirjaoikeuden. Ammattiyhdistyksen edustajuuden menettäessään neuvoston jäsen asetetaan uuteen virkaan artiklassa 6-4 määrättyjä nimityssäädöksiä noudattaen. Artikla 7 : TOIMIVALTA JA VALTAOIKEUDET : 7-1) Puheenjohtaja: Yritysneuvostoa johtaa kauden voittojen esittelyn aikana ja erityistapauksissa pääyhtiön pääjohtaja. Häntä voi muissa istunnoissa sijaistaa varapuheenjohtaja, joka on nimitetty virkaansa toimikauden ajaksi. Yhtiöketjun johtajat voivat avustaa yritysneuvoston puheenjohtajaa istuntojen esityslistan tarpeiden niin vaatiessa. 7-2) Kanslia : 7-2-1) Kanslian rakenne ja tehtävät: Kanslian muodostavat pääsihteeri ja 8 apulaissihteeriä alempana määritellyn jaon mukaisesti. Pääsihteeri ja apulaissihteerit valitaan yritysneuvoston pääjäsenten joukosta. Kanslia edustaa yritysneuvostoa kaikkien komiteaa hyödyttävien, toiminimellä suoritettujen toimien täytäntöönpanossa. Kanslian tehtävänä on koordinoida neuvoston toimintaa ja yhtenäisyyttä istuntojen välisenä aikana sekä valmistaa tulevat istunnot. Sen tehtävänä on myös suorittaa artiklassa 5-4 mainitut toimintakykyarviot sekä yhtiön johdon suhteen että yhteisesti sovittujen arviointikohteiden suhteen. Kanslia koordinoi pysyvästi johtoportaan ja alaisia edustavien yritysneuvoston jäsenten välisiä suhteita ja kysymyksiä yritysneuvoston toimintaan liittyen ) Kanslian jäsenten virkaan asettaminen : Kanslia muodostuu 9 jäsenestä, pääsihteeristä ja 8 apulaissihteeristä. 6

7 Yritysneuvostossa toimivat alaisten edustajat valitsevat kanslian jäsenet äänienemmistöllä yritysneuvoston jäsenten toimikaudeksi (3 vuotta). Pääjohtajanvaaleissa äänestystuloksen ollessa tasan kahden ehdokkaan välillä virkaan asetetaan sen ammattiyhdistyksen ehdokas, joka edustaa suurempilukuista alaisten joukkoa yhtiöketjun sisällä. Ranskalaisten alaisten edustajisto asettaa virkaan 5 apulaissihteeriä eli yhden jokaista edustettua ammattiyhdistystä kohden. Muita kansallisuuksia edustavien alaisten edustajisto asettaa virkaan 3 apulaissihteeriä. Edustajiston mielipiteiden jakautuessa nimitettävien apulaissihteerien tulee olla kotoisin niistä kolmesta ma asta, joissa yhtiöketju työllistää suurimman määrän alaisia. Alaisten edustajat asettavat näin valitut 8 apulaissihteeriä määräaikaiseen virkaan, mikäli äänestyksessä saavutetaan selkeä äänienemmistö. 7-3) Istunnot : Erityistapauksia lukuunottamatta yritysneuvosto kokoontuu pääsihteerin kutsusta (puheenjohtajan kanssa sovitusti) vähintään kahdesti vuodessa täysistuntoon. Pääsihteeri ja yritysneuvoston puheenjohtaja voivat kutsua koolle yhden tai useamman ylimääräisen istunnon. Yritysneuvostolla on lisäksi oikeus kokoontua kuudeksi viikoksi, mikäli alaisten edustajajäsenten enemmistö niin vaatii. Istunnot pidetään yhtenä päivänä. Niitä voidaan pidentää vuorokaudella, mikäli esityslista sitä vaatii. Alaisten edustajat pitävät valmistavan istunnon täysistuntopäivänä ja yhteenvetoistunnon seuraavana päivänä. 7-4) Esityslista : Puheenjohtaja ja pääsihteeri päättävät yhteisesti istunnon esityslistasta. Mikäli esityslistan sisällöstä ei päästä yksimielisyyteen, tulee puheenjohtajan tehdä lopullinen päätös. Alaisten edustajiston enemmistön pyyntö jonkin seikan lisäämiseksi istunnon esityslistalle tulee ottaa huomioon joka tapauksessa. Esityslista, kuten myös yritysneuvoston tiedonsaannin kannalta tärkeät asiakirjat on toimitettava pää- ja varajäsenille kuukautta ennen jokaista tavallista istinto tai mahdollisimman lyhyessä ajassa, mikäli kyse on erityisolosuhteissa pidettävästä istunnosta. Lähetettävät asiakirjat ovat ranskaksi tai kunkin edustetun maan virallisella kielellä. 7-5) Istunnon kulku: Täysistunnoihin kuuluu olennaisesti kanslian toimittama suullinen yhteenveto, josta vastaa pääsihteeri. Suullinen yhteenveto käsittelee keskustelun pääaiheita sekä kaikkien osapuolten ilmaisemia näkökantoja ja mielipiteitä. Istunnon osapuolet saavat alustavan yhteenvedon jokaista istuntoa 7

8 seuraavien kuukausien aikana. Puheenjohtaja ja kanslia allekirjoittavat lopullisen version asiakirjasta, joka hyväksytään seuraavassa istunnossa. Lopuksi kanslia toimittaa asiakirjan kopiot yhtiöketjun yksiköihin. 7-6) Budjetti ja toimintakulut: Artikloiden 7-3 ja 4-3 määräämien istuntojen pitämisestä koituvat kulut ovat yhtiöketjun vastuulla (valmistavien ja istuntoasiakirjojen kääntäminen ja levittäminen, alaisten edustajien ja artiklassa 6-3 mainittujen kutsuvieraiden matka- ja majoituskulut). Yhtiöketjun vastuulla ovat myös artiklassa 8-4 määritellyt yritysneuvoston pää- ja varajäsenille järjestetyt koulutustilaisuudet. Yhtiöketjun johto ottaa vastuulleen yritysneuvoston täysistunnoihin osallistuvan kanslian neljän vuotuisen lisäistunnon rahoituksen. Kanslialla on pysyvästi käytössään hyvin varustettu kokoustila (sisältää tietoliikenne- ja telekommunikaatiolaitteet). Johto takaa kanslialle kaiken logistisen tuen. Artiklassa 5-2 määritellyt yhtiötoiminnan kulujen, kuten myös conti consolidati ja puheenjohtajan kanssa yhteisesti sovittujen kohteiden (artikla 5-4) arviointikulujen peitto ovat yhtiöketjun vastuulla. Lisäksi yritysneuvoston ensimmäisen toimikauden ajaksi on sovittu euron budjetti, jonka kanslia käyttää artiklan 5-4 toiseksi viimeisessä kappaleessa mainittujen toimintakykyarvioprosessien rahoitukseen. Artikla 8 : PÄÄ- JA VARAJÄSENTEN OIKEUDET JA TOIMIKEINOT : 8-1) Yritysneuvoston alaisten edustajien oikeussuoja: Yritysneuvostossa toimivat alaisten edustajat nauttivat samasta työoikeussuojasta ja vakuuksista kuin pääyhtiön valitsemat jäsenet, paitsi mikäli heidän työskentelymaissaan sovelletaan taloudellisesti kannattavampia sopimussäädöksiä. 8-2) Jäsenten työvälineistö: Pää- ja varajäsenten ryhmä saa käyttöönsä tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömät tietoliikenneja telekommunikaatiovälineet. 8

9 8-3) Tuntiajat: Valmistavissa, täys- sekä yhteenvetoistunnoissa vietetyn ajan lisäksi yritysneuvoston jokaisella pääjäsenellä on vuosittainen 90 tunnin tehtäväaika (matkatunnit eivät sisälly tähän laskentaan). Nämä työtunnit voidaan jakaa pää- ja varajäsenten kesken. Yritysneuvoston kanslian jokaisella jäsenellä on lisäksi 120 tunnin tehtäväaika (matkatunnit eivät sisälly tähän laskentaan). Nämä työtunnit kattavat kanslian tehtäviin kuluvan ajan. 8-4) Yritysneuvoston jäsenten koulutustilaisuudet: Jokaisella yritysneuvoston pää- ja varajäsen voi osallistua vuosittain viiden päivän koulutustilaisuuteen. Näistä riippumatta jokaiselle neuvoston jäsenelle tarjotaan kielikoulutusta (ranska tai englanti) yhtiöketjun kielitaidon kehittämispolitiikan mukaisesti. 8-5) Vierailuoikeus: Yritysneuvoston jäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin ketjun piiriin kuuluviin yhtiöihin ja heillä on mahdollisuus tavata alaisten tai ammattiyhdistysten edustajia. Jäsenet voivat vierailla kyseisten yhtiöiden toimipaikoilla, mikäli he ovat etukäteen saaneet siihen luvan kyseisten yhtiöiden johtajilta. Vierailujen matkakulut (kuljetus ja majoitus) ovat johdon vastuulla 30 menopaluun vuosittaiseen rajaan saakka. Yritysneuvoston jäsenen edustaessa monta eri yhtiötä tai yhtiötä, joka muodostaa useammasta toimipisteestä samassa maassa, on hänellä oikeus neuvotella alaisten kanssa ja tehdä tiettäväksi valtaoikeutensa kyseisessä toimipaikassa. Tämä oikeus syntyy kyseisten yhtiöiden johdon kanssa solmitusta sopimuksesta. 8-6) Vaitiolovelvollisuus: Yritysneuvoston jäsenet, heitä avustava(t) asiantuntija(t) sekä istuntoihin osallistuvat kuulijat ovat työlain artiklan L mukaisesti tietoonsa saamistaan luottamuksellisista tiedoista vaitiolovelvollisia. Vaitiolovelvollisuus ei raukea toimikauden lopussa. Artikla 9 : SOPIMUKSEN KESTO, MUOKKAUS JA JULKISTAMINEN: Tämä sopimus astuu voimaan sen allekirjoittamista seuraavana päivänä. Sopimuksen kestoksi on määrätty kolme (3) vuotta. Sopimus on jatkettavissa kolmen (3) vuoden jaksoina. Sopimusta voidaan muokata milloin tahansa, erityisesti tilanteissa, joissa yhtiön toimilaajuuden kasvu tai lakien tai säädösten muutokset aiheuttavat sen, että sopimuksen ehtoja on tarkistettava sen yleisen pätevyyden säilyttämiseksi. Sopimusehtojen täytäntöönpanosta tehdään arvio vuoden alussa, jotta mahdollista myöhempää muokkaustarvetta voidaan ennakoida ja käsitellä. Suurimman yhtiön pääjohtajan ja yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistön tulee allekirjoittaa muokattu sopimus saattaakseen se lainvoimaan. 9

10 Ensimmäisen kolmivuotisen sopimuskauden päätyttyä suurimman yhtiön pääjohtaja tai yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistö voivat julkistaa sopimuksen sisällön milloin vain. Sopimuksen julkistamisesta tiedotetaan sen toiselle osapuolelle yhdellä tai useammalla kirjatulla tiedotteella, jotka sisältävät vastaanottovahvistuskuitin. Sopimuksen voimassaoloaika lakkaa kuuden (6) kuukauden päästä ilmoituksesta, mikäli uutta sopimusta ei allekirjoiteta. Julkistamista seuraavana kuukautena yhtiön pääjohtaja kutsuu artiklassa 6-4 määritellyn yritysneuvoston koolle neuvottelemaan uudesta sopimuksesta. Mikäli kuuden (6) kuukauden ennakkoilmoitusajan päättyessä sopimuksen osapuolet eivät ole solmineet uutta sopimusta, pääjohtaja ja yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistö voivat sopia sopimuksen jatkamisesta enintään yhdellä (1) vuodella. Artikla 10 : SOPIMUKSEN SÄILYTYS : Sopimus käännetään jokaisen jäsenen edustaman maan kielelle. Sopimusosapuolten on kuitenkin epäselvyyksiä ratkottaessa viitattava ainoastaan sopimuksen ranskankieliseen versioon. Sopimus noudattaa Ranskan lakia. GAZ DE France :n eurooppalaisen yritysneuvoston toimipaikka sijaitsee osoitteessa rue Philibert Delorme 23, Paris cedex 17. Osapuolten ollessa erimielisiä Ranskan oikeuslaitos ratkaisee kiistat sopimuksen sisällöstä. Sopimuskopioita säilytetään suurimman yhtiön johdon toimistossa alueen työvoimahallinnossa sekä Pariisin luottomieskollegion tiloissa. 10

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta.

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta. Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2004-D-174-fi-3 Alkup.: FR Valituslautakunta Eurooppa-koulujen valituslautakunnan perussääntö Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS

TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS L 82/56 2.6.204 TYÖJÄRJESTYKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYS EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIN, joka ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA

ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA ILMOITUS ON TOIMITETTAVA PUHEMIEHELLE ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA SEURAAVAN ENSIMMÄISEN ISTUNTOJAKSON PÄÄTTYMISTÄ TAI VAALIKAUDEN AIKANA 30 PÄIVÄN

Lisätiedot

Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa

Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa Scandic Hotels Holding AB:n sekä EFFAT-IUL:n (European Federation of Food, Agriculture and Tourism trade unions; Euroopan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Toimintar yhmän työjärjestys

Toimintar yhmän työjärjestys SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN TOIMINTARYHMÄ Toimintar yhmän työjärjestys 1. Yleistä Sopimuksessa Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä ('Toimintasopimus ") sopijaosapuolet sopivat keskinäisestä.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA 3.4 SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 16. JOULUKUUTA 1999 1 1 artikla Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla

Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla 1 artikla Pääperiaatteet Edustajantointa harjoittaessaan Euroopan parlamentin jäsenet 2 artikla a) noudattavat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä I LUKU - Yleistä 1 Soveltaminen Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2014 COM(2014) 698 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhteisen opetusasiainlautakunnan sisäinen ohjesääntö

Yhteisen opetusasiainlautakunnan sisäinen ohjesääntö Schola Europaea Pääsihteerin keskustoimisto Pääsihteeristö Viite: 2009-D-295-fi-6 Alkup.: FR Yhteisen opetusasiainlautakunnan sisäinen ohjesääntö Hyväksytty johtokunnan 2. 4. joulukuuta 2009 kokouksessa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT 20150531_Toimintasäännöt.doc SIVU 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Seuran jäsenet... 3 4 Jäsenvelvollisuudet... 3

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot