GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO"

Transkriptio

1 GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO Johdanto: Gaz de France on laajentumispolitiikkansa ansiosta nykyisin kansainvälinen yhtiö, joka harjoittaa monitahoista energia- ja palvelualan liiketoimintaansa kaasuyhtiöketjujen kilpailukykyisten markkinoiden joka osa-alueella. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Kansainvälisen työjärjestön sanelemia perusperiaatteita ja -oikeuksia (oikeus kuulua ammattijärjestöön ja osallistua kollektiiviseen päätöksentekoon). Yhtiö sitoutuu toteuttamaan taloudellisen kasvunsa ohella politiikkaa, joka sallii työnjohdon ja yhtiön alaisten edustajiston välisen vuoropuhelun ja neuvottelun, jotta molemmat osapuolet tunnustaisivat vuorovaikutuksen arvon taloudelliseen menestykseen vaikuttavana tärkeänä tekijänä. Ehdokasmaille avoin Eurooppa on toiminnan keskuspaikka, jossa tähän päämäärään pyritään konkreettisella tasolla. Yhtiöiden toiminta perustuu kansainvälisiin lakeihin ja käytäntöihin, erityisesti EU-jäsenmaiden lainsäädäntöihin sisällyttämiin yritysneuvostoja koskeviin EU-direktiiveihin (Ranskassa laki n , ). Sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet pyrkivät luomaan eurooppalaisesta yritysneuvostosta sisäisen informaatio- ja neuvontatahon, jossa yhtiöiden johtoportaat ja alaisten edustajisto valvovat samanaikaisesti sekä haarayhtiöiden toiminnan tehokkuutta että niiden alaisten edun huomioon ottamista. Osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että sosiaalinen vuorovaikutus voi lisätä johtoportaan päätösten käytännön tehoa ja niiden relevanttia vaikutusta yhtiön toimintaan yritysneuvoston toimintaalueilla. Vuorovaikutus sallii alaisten edustajiston perehtyä johdon päätöksiin ja tehdä niihin parannusja täydennysehdotuksia molemminpuolista ymmärrystä kasvattavalla tavalla, mikä lähentää yhtiöketjun kehitystä sen alaisten materiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Erityishuomio suunnataan työtä koskeviin kysymyksiin. Allekirjoittaneet osapuolet tahtovat tehdä yritysneuvostosta myös Gaz de Francen etiikkaa noudattavan ja sen julkisen palvelun urakoita edustavan tahon, erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille osoitetun solidarisuuden ja energiasaatavuuden osalta. He pyrkivät täten luomaan vahvan identiteetin, joka häivyttää ketjun haarayhtiöiden väliset kulttuurierot ja asettaa tavoitteekseen kaikille yhteisen Euroopan sosiaali- ja talouskehityksen. Artikla 1 : SOPIMUKSEN MÄÄRITTELEMÄT SEIKAT : Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC = European Works Council) on palkansaajien edustajiston tieto- ja neuvontajärjestö yhtiöketjua (emoyhtiö ja haarayhtiöt) koskevissa asioissa. Se tarjoaa neuvontaa myös kansainvälisissä, alempana lueteltuja toimialoja koskevissa kysymyksissä. Kansainvälisiksi kysymyksiksi luetaan eritoten kaksi eri maissa sijaitsevaa toimipaikkaa tai haarayhtiötä käsittävät asiat, Ranskan rajojen ulkopuolella sijaitsevaa haarayhtiötä ja sen uudistamista koskevat emoyhtiön päätökset tai yhtiöketjun siihen suoraan vaikuttavien päätösprosessien luomat kysymykset. Mikäli Ranskassa sijaitsevalla yhtiöketjulla ei ole toimivaltaista komiteaa, on yritysneuvosto toimivaltainen ranskalaisen emoyhtiön ja haarayhtiön asioita koskevissa kysymyksissä. Neuvosto pyrkii lisäämään GAZ DE FRANCE yhtiöketjuun kuuluvien yhtiöiden alaisten tiedonsaantia työtä koskevissa asioissa. Keskinäisten avunanto- ja tukiperiaatteiden mukaisesti yritysneuvosto ei korvaa yhtiöiden ja eri maiden palkansaajille suunnattuja neuvontapalveluja, jotka näin ollen säilyttävät täysin toimintatarpeensa ja tehtävänsä. Tämä sopimus pyrkii määrittelemään yritysneuvoston toimintalaajuuden, tieto- ja neuvontapalvelujen organisoinnin, rakenteen, toimintaperiaatteet ja -keinot. 1

2 Artikla 2 : GAZ DE FRANCE YHTIÖKETJUN TOIMINTALAAJUUS : Sopimus koskee emoyhtiötä ja sen ranskalaisia haarayhtiöitä, Euroopassa sijaitsevia yhtiöitä (Euroopan Unioni, Euroopan talousalue, EU-jäsenyyttä tavoittelevat hakijamaat). Kyseisten maiden lista on sopimuksen liitteenä, järjestettynä sopimuspäivämäärän mukaisesti. Listaa on muokattu yhtiöketjun kehityksen ja laajentumisen mukaisesti. Tällä maantieteellisellä alueella sopimus koskee yhtiöitä, joiden toimintaan GAZ DE FRANCE:lla on suuri vaikutus Ranskan lakiin kirjatun direktiivin ensimmäistä artiklaa noudattaen. Yhtiöketjun toimintapiiriin kuuluvat täten yhtiöt, joilla on hallussaan vähintään 10% pääomasta, yhtiöiden välisten suhteiden säilyvyyden ja merkityksen määritellessä molempien kuuluvuuden samaan talouskeskittymään ja GAZ DE FRANCE:n käyttäessä suurta toimivaltaa niiden asioihin. Huomattavan toimivallan ja vaikutuksen olemassaolo voidaan muuhun viittavien todisteiden puuttuessa todeta, mikäli yhtiö suoraan tai epäsuorasti: - voi nimittää yli puolet hallintoelintensä, johtoportaansa tai toisen yhtiön toimintaa valvovan elimen jäsenistä ; - tai omaa osake-enemmistön toiseen yhtiöön kuuluvassa toiminta- ja omistusyksikössä ; - tai pidättää suurimman osan toisen yhtiön tuottamasta pääomasta. Kyseistä määritelmää noudattava toimintalaajuus tutkitaan puolivuosittain, jotta yhtiöketjun sisäisten prosessien kehitys voidaan todeta ja mahdolliset muokkaukset panna toimeen. Yhtiöiden tilanne analysoidaan näin ollen yllä mainittujen kriteerien avulla. Yhtiöketjun toimialaan kuulumattomien tapausten (10-50%) ollessa kyseessä kanslia ja johtoportaan edustaja voivat arvoida konkreettisen tilanteen seuraavien elementtien avulla: - yhtiön johdon nimittäminen - suoraan emoyhtiöstä tulevien johtajien määrä - huomattavan tai tuotantoon, kuljetukseen, jakeluun tai niihin liittyviin palveluihin kuuluvan toiminnan merkitys, - palkansaajien edut, Tutkituille yhtiöille sallitaan täten, pääjohtajan ja palkansaajien yritysneuvostoedustajiston enemmistön ehtojen mukaisesti, yhtiötä edustavan kuulijan asettaminen kokouksiin, joissa käsitellään yhtiöketjua tai kyseessä olevia yhtiöitä koskevia asioita. 2

3 Artikla 3 : YRITYSNEUVOSTON TIEDONVÄLITYS : Yritysneuvoston jäsenet saavat jatkuvasti tietoa yhtiöketjun toiminnasta sekä sen Euroopan laajuisista talous-, sosiaali- ja sijoitusstrategioista. Johto toimittaa tätä tarkoitusta varten sopivana ajanjaksona palkansaajien edustajille tietoja, joiden avulla he ymmärtävät paremmin yhtiön tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käyttöön otetut toimintasuunnitelmat. Alaiset saavat tilaisuuden arvioida niiden vaikutuksia, todeta saavutetut tulokset sekä varmistua siitä, että neuvoston toimipiiriin kuuluvista tärkeistä kysymyksistä keskustellaan. Tiedonannot käsittelevät yleensä : - yhtiöketjun rakennetta ja kehitystä, - yhtiöketjun ja Ranskan valtion välisen sopimuksen sisältöä, - yhtiöketjun taloudellista ja markkinatilannetta (investointi- ja budjettivoittojen esittely mukaan lukien), - toimintayksikköjen kehitystä ja niiden vaikutusta yhtiöketjun sisäisiin työvoimakysymyksiin, - yhtiöketjua luonnehtivia sosiaalisia piirteitä. Pääjohtaja voi myös toimittaa yritysneuvostolle kaikki tiedot, joita pitää hyödyllisinä yhtiöketjun maailmanlaajuisen toiminnan strategioita koskien. Nämä tiedot sosiaalisine seurauksineen saattavat johtaa väittelyihin. Tiedotusvelvollisuuden mukaisesti yritysneuvoston kanslialle tiedotetaan istuntojen välisenä aikana viipymättä yhtiöketjun strategisten suuntausten muokkauksista ja rakenteellisista muutoksista. Ottaen huomioon artiklan 4-3 säädökset yhtiön johto pidättää oikeuden lykätä tietojen julkaisua tapauksissa, joissa yhtiön strategiset edut ovat vakavasti uhattuina. Myös yritysneuvosto saa tiedon lykkäyksen syistä yhtiön päättäessä lopulta julkaista tiedonantonsa. Artikla 4 : YRITYSNEUVOSTON KONSULTOINTI : 4-1) Yritysneuvoston konsultoinnilla tarkoitetaan ratkaisun hakua sen toimialaa koskevaan kysymykseen. Konsultointi voi johtaa ilmoitukseen uudesta päätöksestä. Tämä edellyttää sitä, että neuvostolla on tarkkaa, kirjoitettua ja asiaankuuluvaa tietoa esityslistan kiistakysymyksistä. Kyseiset tiedot julkaistaan artiklan 7-4 säädösten mukaisesti. Konsultointitarve tietyissä olosuhteissa ja tietyillä toimialoilla on määritelty alempana. 4-2) Yritysneuvostoa on konsultoitava, mikäli yhtiön konkreettiset toimet ja suuntautuminen koskevat: - tutkimus- ja kehityspolitiikkaa, - uusia teollisuusmenetelmiä, teknologisia valintoja ja työmenetelmiä, - ympäristöpolitiikkaa, - yhtiön etuja ajavia tehtäviä, - alaisten yhtäläisiä oikeuksia, - koulutuspolitiikkaa, - riskinanalyysejä ja turvallisuuspolitiikkaa, työolosuhteita, hygieniaa ja terveyttä, - sosiaalipolitiikkaa yhtiösaneerauksissa, - alaisten liikkuvuutta ja yhtiön siihen liittyviä käytäntöjä. 3

4 Näistä suuntauksista käytävän keskustelun tulee sallia alaisten edustajiston ilmaista näkökantansa ja johtoportaan vastata kysymyksiin. 4-3) Mikäli kyseeseen tulevat ensimmäisessä artiklassa määritellyt kansalliset tai kansainväliset seikat, joihin sisältyy riski, että ne osoittautuvat täysin yhtiöketjun alaisten etujen vastaisiksi (kuten toimipaikan muutos, yhtiöiden tai toimipaikkojen fuusiot ja sulkemiset, joukkoerottamiset ), yritysneuvosto järjestää kanslian pyynnöstä erityisneuvotteluja. Konsultointi tapahtuu riittävän suurella aikavälillä, jotta keskustelun elementit ja yritysneuvoston kanta voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. neuvoston kanta synnyttää toisaalta myös oikeutetun reaktion yhtiön johdon taholta. 4-4) Yritysneuvostoa on konsultoitava myös kaikissa tapauksissa, joissa keskustelu koskee pääjohtajan ja kanslian välistä sopimusta. Artikla 5 : GAZ DE FRANCEN YRITYSNEUVOSTON TIEDONANNOT JA ALAISTEN INFORMOINTI : 5-1) Yritysneuvosto muodostaa julkisen foorumin, jonka puitteissa sen jäsenet voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä käsitellyistä kysymyksistä, jotka vaativat julkista keskustelua. 5-2) Yhtiöillä on oikeus muodostaa määräaikaisten (ei pysyvien) työntekijöiden työyksikköjä, joiden jäseniä yhtiö edustaa. Tällaista yksikköä voi myöhemmässä vaiheessa avustaa pätevä ulkopuolisen tahon tarjoama tai yhtiön oma henkilökunta. Yksiköiden muodostaminen, kuten myös ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen, tapahtuu pääjohtajan ja alaisten edustajiston yhteisestä aloitteesta. 5-3) Yritysneuvoston sisällä käytävä keskustelu ja sen ilmaisemat näkökannat on saatettava yhtiön alaisten tietoon nopeasti ja tyhjentävällä tavalla. Jokainen ketjuun kuuluva haarayhtiö julkaisee kyseisiä tietoja omien sisäisten käytäntöjensä mukaisella ja edellyttämällä tavalla. Yritysneuvoston kanslialla ja jäsenillä on mahdollisuus levittää tietoja alaisilleen oman harkintansa ja vastuunsa mukaisesti. 5-4) Toimintakyvyn arviointi : Yritysneuvoston toimintakykyarviointiprosessien suhteen alaisten edustajisto voi : - päättää, valitseeko omavalintaisen asiantuntijan toteuttaman pankkitilien arvioinnin. - sopia pääjohtajan kanssa toisen arviointiprosessin käynnistämisestä. - päättää oma-aloitteisesti vaalienemmistöllä neuvoston toimialoja koskevien tärkeiden kysymysten toimintakykyarvioprosessien käynnistämisestä. Näiden toimialojen rahoituskeinoja käsitellään artiklassa

5 Artikla 6 : YRITYSNEUVOSTON RAKENNE : 6-1) Pääjäsenet : Yritysneuvoston muodostavat emoyhtiön pääjohtaja ja yhtiöketjun alaisten edustajat, jotka työskentelevät haarayhtiöissä. Ensimmäisen vuoden aikana alaisia ja heidän työtehtäviinsä liittyviä seikkoja edustavien pääjäsenten lukumäärä yritysneuvostossa määräytyy seuraavasti ( kts. liite) : - jokainen yhtiön toiminnan piiriin kuuluva maa nimittää erityisjäsenen, joka edustaa kaikkia kyseisessä maassa toimivien haarayhtiöiden alaisia, mikäli alaisten lukumäärä ylittää 50:n. - mikäli haarayhtiöiden alaisten lukumäärä on merkittävä, heidän edustuksensa on kunkin maan kohdalla järjestetty seuraavasti: alaista: 1 jäsen, alaista: 2 jäsentä, alaista: 3 jäsentä, alaista: 4 jäsentä, alaista: 5 jäsentä, - vähintään alaista: 1 lisäjäsen jokaista 2500 alaista kohden. 6-2) Varajäsenet : Jokaiselle yritysneuvoston pääjäsenelle on nimetty sijainen, joka osallistuu valmistaviin istuntoihin, täysistuntoihin ja korvaaviin istuntoihin pääjäsenen ollessa estynyt. Varajäsenellä on istuntoihin osallistuessaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin pääjäsenellä. Hän on siis oikeutettu vastaanottamaan pääjäsenelle kuuluvat asiakirjat ja tiedot. Lisäksi hän voi osallistua yritysneuvoston pääjäsenille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin. Artiklan 8-3 määrittelemä tuntivaje mahdollistaa pääjäsenen ja hänen sijaisensa väliset kokoukset. 6-3) Kutsuvieraat : Yritysneuvoston kutsuvieraita ovat seuraavan määritelmän mukaan : - Kuulijat, artiklassa 2 määrättyjen ehtojen mukaisesti. - Eurooppalaisten järjestöjen EMCEF ja EPSU pysyvä edustaja. - Alaisten edustajat voivat pääjohtajan valtuutuksella tuoda istuntoon avustajiksi yhden tai useamman asiantuntijan. 6-4) Jäsenten virkaan asettaminen : Ranskassa sijaitsevien yhtiöiden tai toimipaikkojen alaisia edustavat maanlaajuiset ammattiyhdistykset valitsevat yritysneuvostojäsenensä joko ennalta neuvostoon valittujen tai niiden yhtiössä toimivien ammattiyhdistysedustajiensa tai yhtiöissä kykyjään vastaavissa tehtävissä toimivien, ammattiyhdistysten valtuuttamien alaisten joukosta. Eurooppalaisen yritysneuvoston ensimmäisen toimikauden aikana ranskalaisten edustajapaikat jaetaan suhteessa ammattiyhdistysten edustukseen. Yhdistysten edustuksesta emoyhtiössä suoritetaan arvio viimeisten neuvostovaalien aikana, 5

6 Ranskan ulkopuolella sijaitsevien, yritysneuvoston toiminnan piiriin kuuluvien yhtiöiden alaisten edustajisto määräytyy tai valitaan kunkin maan direktiivien mukaisesti. Mikäli direktiivejä ei ole, noudatetaan voimassaolevia edustusta käsitteleviä sääntöjä. 6-5) Toimikausi: Artiklan 6-6 säädökset huomioon ottaen toimikaudeksi on määrätty 3 vuotta. 6-6) Edustajaryhmän muutokset : Yhtiöketjun kehitykseen vaikuttaneiden alaisten edustajaryhmässä tapahtuvien muutosten tulee noudattaa artiklan 2 yritysneuvoston toimintalaajuutta koskevia säädöksiä. Artiklassa 6-1 määriteltyä alaisten edustusta yritysneuvostossa muokataan 6 kuukauden välein neuvoston toiminnan laajentamisen tarpeisiin sopivaksi. Yritysneuvoston jäsenen toimikausi lakkaa automaattisesti, mikäli yhtiö, johon jäsen kuuluu, ajautuu toiminnallaan yhtiöketjun toimintalaajuuden ulkopuolelle. Tämä pätee myös tapauksissa, joissa edustaja menettää ammattiyhdistykseltä tai vaalien kautta saamansa valtakirjaoikeuden. Ammattiyhdistyksen edustajuuden menettäessään neuvoston jäsen asetetaan uuteen virkaan artiklassa 6-4 määrättyjä nimityssäädöksiä noudattaen. Artikla 7 : TOIMIVALTA JA VALTAOIKEUDET : 7-1) Puheenjohtaja: Yritysneuvostoa johtaa kauden voittojen esittelyn aikana ja erityistapauksissa pääyhtiön pääjohtaja. Häntä voi muissa istunnoissa sijaistaa varapuheenjohtaja, joka on nimitetty virkaansa toimikauden ajaksi. Yhtiöketjun johtajat voivat avustaa yritysneuvoston puheenjohtajaa istuntojen esityslistan tarpeiden niin vaatiessa. 7-2) Kanslia : 7-2-1) Kanslian rakenne ja tehtävät: Kanslian muodostavat pääsihteeri ja 8 apulaissihteeriä alempana määritellyn jaon mukaisesti. Pääsihteeri ja apulaissihteerit valitaan yritysneuvoston pääjäsenten joukosta. Kanslia edustaa yritysneuvostoa kaikkien komiteaa hyödyttävien, toiminimellä suoritettujen toimien täytäntöönpanossa. Kanslian tehtävänä on koordinoida neuvoston toimintaa ja yhtenäisyyttä istuntojen välisenä aikana sekä valmistaa tulevat istunnot. Sen tehtävänä on myös suorittaa artiklassa 5-4 mainitut toimintakykyarviot sekä yhtiön johdon suhteen että yhteisesti sovittujen arviointikohteiden suhteen. Kanslia koordinoi pysyvästi johtoportaan ja alaisia edustavien yritysneuvoston jäsenten välisiä suhteita ja kysymyksiä yritysneuvoston toimintaan liittyen ) Kanslian jäsenten virkaan asettaminen : Kanslia muodostuu 9 jäsenestä, pääsihteeristä ja 8 apulaissihteeristä. 6

7 Yritysneuvostossa toimivat alaisten edustajat valitsevat kanslian jäsenet äänienemmistöllä yritysneuvoston jäsenten toimikaudeksi (3 vuotta). Pääjohtajanvaaleissa äänestystuloksen ollessa tasan kahden ehdokkaan välillä virkaan asetetaan sen ammattiyhdistyksen ehdokas, joka edustaa suurempilukuista alaisten joukkoa yhtiöketjun sisällä. Ranskalaisten alaisten edustajisto asettaa virkaan 5 apulaissihteeriä eli yhden jokaista edustettua ammattiyhdistystä kohden. Muita kansallisuuksia edustavien alaisten edustajisto asettaa virkaan 3 apulaissihteeriä. Edustajiston mielipiteiden jakautuessa nimitettävien apulaissihteerien tulee olla kotoisin niistä kolmesta ma asta, joissa yhtiöketju työllistää suurimman määrän alaisia. Alaisten edustajat asettavat näin valitut 8 apulaissihteeriä määräaikaiseen virkaan, mikäli äänestyksessä saavutetaan selkeä äänienemmistö. 7-3) Istunnot : Erityistapauksia lukuunottamatta yritysneuvosto kokoontuu pääsihteerin kutsusta (puheenjohtajan kanssa sovitusti) vähintään kahdesti vuodessa täysistuntoon. Pääsihteeri ja yritysneuvoston puheenjohtaja voivat kutsua koolle yhden tai useamman ylimääräisen istunnon. Yritysneuvostolla on lisäksi oikeus kokoontua kuudeksi viikoksi, mikäli alaisten edustajajäsenten enemmistö niin vaatii. Istunnot pidetään yhtenä päivänä. Niitä voidaan pidentää vuorokaudella, mikäli esityslista sitä vaatii. Alaisten edustajat pitävät valmistavan istunnon täysistuntopäivänä ja yhteenvetoistunnon seuraavana päivänä. 7-4) Esityslista : Puheenjohtaja ja pääsihteeri päättävät yhteisesti istunnon esityslistasta. Mikäli esityslistan sisällöstä ei päästä yksimielisyyteen, tulee puheenjohtajan tehdä lopullinen päätös. Alaisten edustajiston enemmistön pyyntö jonkin seikan lisäämiseksi istunnon esityslistalle tulee ottaa huomioon joka tapauksessa. Esityslista, kuten myös yritysneuvoston tiedonsaannin kannalta tärkeät asiakirjat on toimitettava pää- ja varajäsenille kuukautta ennen jokaista tavallista istinto tai mahdollisimman lyhyessä ajassa, mikäli kyse on erityisolosuhteissa pidettävästä istunnosta. Lähetettävät asiakirjat ovat ranskaksi tai kunkin edustetun maan virallisella kielellä. 7-5) Istunnon kulku: Täysistunnoihin kuuluu olennaisesti kanslian toimittama suullinen yhteenveto, josta vastaa pääsihteeri. Suullinen yhteenveto käsittelee keskustelun pääaiheita sekä kaikkien osapuolten ilmaisemia näkökantoja ja mielipiteitä. Istunnon osapuolet saavat alustavan yhteenvedon jokaista istuntoa 7

8 seuraavien kuukausien aikana. Puheenjohtaja ja kanslia allekirjoittavat lopullisen version asiakirjasta, joka hyväksytään seuraavassa istunnossa. Lopuksi kanslia toimittaa asiakirjan kopiot yhtiöketjun yksiköihin. 7-6) Budjetti ja toimintakulut: Artikloiden 7-3 ja 4-3 määräämien istuntojen pitämisestä koituvat kulut ovat yhtiöketjun vastuulla (valmistavien ja istuntoasiakirjojen kääntäminen ja levittäminen, alaisten edustajien ja artiklassa 6-3 mainittujen kutsuvieraiden matka- ja majoituskulut). Yhtiöketjun vastuulla ovat myös artiklassa 8-4 määritellyt yritysneuvoston pää- ja varajäsenille järjestetyt koulutustilaisuudet. Yhtiöketjun johto ottaa vastuulleen yritysneuvoston täysistunnoihin osallistuvan kanslian neljän vuotuisen lisäistunnon rahoituksen. Kanslialla on pysyvästi käytössään hyvin varustettu kokoustila (sisältää tietoliikenne- ja telekommunikaatiolaitteet). Johto takaa kanslialle kaiken logistisen tuen. Artiklassa 5-2 määritellyt yhtiötoiminnan kulujen, kuten myös conti consolidati ja puheenjohtajan kanssa yhteisesti sovittujen kohteiden (artikla 5-4) arviointikulujen peitto ovat yhtiöketjun vastuulla. Lisäksi yritysneuvoston ensimmäisen toimikauden ajaksi on sovittu euron budjetti, jonka kanslia käyttää artiklan 5-4 toiseksi viimeisessä kappaleessa mainittujen toimintakykyarvioprosessien rahoitukseen. Artikla 8 : PÄÄ- JA VARAJÄSENTEN OIKEUDET JA TOIMIKEINOT : 8-1) Yritysneuvoston alaisten edustajien oikeussuoja: Yritysneuvostossa toimivat alaisten edustajat nauttivat samasta työoikeussuojasta ja vakuuksista kuin pääyhtiön valitsemat jäsenet, paitsi mikäli heidän työskentelymaissaan sovelletaan taloudellisesti kannattavampia sopimussäädöksiä. 8-2) Jäsenten työvälineistö: Pää- ja varajäsenten ryhmä saa käyttöönsä tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömät tietoliikenneja telekommunikaatiovälineet. 8

9 8-3) Tuntiajat: Valmistavissa, täys- sekä yhteenvetoistunnoissa vietetyn ajan lisäksi yritysneuvoston jokaisella pääjäsenellä on vuosittainen 90 tunnin tehtäväaika (matkatunnit eivät sisälly tähän laskentaan). Nämä työtunnit voidaan jakaa pää- ja varajäsenten kesken. Yritysneuvoston kanslian jokaisella jäsenellä on lisäksi 120 tunnin tehtäväaika (matkatunnit eivät sisälly tähän laskentaan). Nämä työtunnit kattavat kanslian tehtäviin kuluvan ajan. 8-4) Yritysneuvoston jäsenten koulutustilaisuudet: Jokaisella yritysneuvoston pää- ja varajäsen voi osallistua vuosittain viiden päivän koulutustilaisuuteen. Näistä riippumatta jokaiselle neuvoston jäsenelle tarjotaan kielikoulutusta (ranska tai englanti) yhtiöketjun kielitaidon kehittämispolitiikan mukaisesti. 8-5) Vierailuoikeus: Yritysneuvoston jäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin ketjun piiriin kuuluviin yhtiöihin ja heillä on mahdollisuus tavata alaisten tai ammattiyhdistysten edustajia. Jäsenet voivat vierailla kyseisten yhtiöiden toimipaikoilla, mikäli he ovat etukäteen saaneet siihen luvan kyseisten yhtiöiden johtajilta. Vierailujen matkakulut (kuljetus ja majoitus) ovat johdon vastuulla 30 menopaluun vuosittaiseen rajaan saakka. Yritysneuvoston jäsenen edustaessa monta eri yhtiötä tai yhtiötä, joka muodostaa useammasta toimipisteestä samassa maassa, on hänellä oikeus neuvotella alaisten kanssa ja tehdä tiettäväksi valtaoikeutensa kyseisessä toimipaikassa. Tämä oikeus syntyy kyseisten yhtiöiden johdon kanssa solmitusta sopimuksesta. 8-6) Vaitiolovelvollisuus: Yritysneuvoston jäsenet, heitä avustava(t) asiantuntija(t) sekä istuntoihin osallistuvat kuulijat ovat työlain artiklan L mukaisesti tietoonsa saamistaan luottamuksellisista tiedoista vaitiolovelvollisia. Vaitiolovelvollisuus ei raukea toimikauden lopussa. Artikla 9 : SOPIMUKSEN KESTO, MUOKKAUS JA JULKISTAMINEN: Tämä sopimus astuu voimaan sen allekirjoittamista seuraavana päivänä. Sopimuksen kestoksi on määrätty kolme (3) vuotta. Sopimus on jatkettavissa kolmen (3) vuoden jaksoina. Sopimusta voidaan muokata milloin tahansa, erityisesti tilanteissa, joissa yhtiön toimilaajuuden kasvu tai lakien tai säädösten muutokset aiheuttavat sen, että sopimuksen ehtoja on tarkistettava sen yleisen pätevyyden säilyttämiseksi. Sopimusehtojen täytäntöönpanosta tehdään arvio vuoden alussa, jotta mahdollista myöhempää muokkaustarvetta voidaan ennakoida ja käsitellä. Suurimman yhtiön pääjohtajan ja yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistön tulee allekirjoittaa muokattu sopimus saattaakseen se lainvoimaan. 9

10 Ensimmäisen kolmivuotisen sopimuskauden päätyttyä suurimman yhtiön pääjohtaja tai yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistö voivat julkistaa sopimuksen sisällön milloin vain. Sopimuksen julkistamisesta tiedotetaan sen toiselle osapuolelle yhdellä tai useammalla kirjatulla tiedotteella, jotka sisältävät vastaanottovahvistuskuitin. Sopimuksen voimassaoloaika lakkaa kuuden (6) kuukauden päästä ilmoituksesta, mikäli uutta sopimusta ei allekirjoiteta. Julkistamista seuraavana kuukautena yhtiön pääjohtaja kutsuu artiklassa 6-4 määritellyn yritysneuvoston koolle neuvottelemaan uudesta sopimuksesta. Mikäli kuuden (6) kuukauden ennakkoilmoitusajan päättyessä sopimuksen osapuolet eivät ole solmineet uutta sopimusta, pääjohtaja ja yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistö voivat sopia sopimuksen jatkamisesta enintään yhdellä (1) vuodella. Artikla 10 : SOPIMUKSEN SÄILYTYS : Sopimus käännetään jokaisen jäsenen edustaman maan kielelle. Sopimusosapuolten on kuitenkin epäselvyyksiä ratkottaessa viitattava ainoastaan sopimuksen ranskankieliseen versioon. Sopimus noudattaa Ranskan lakia. GAZ DE France :n eurooppalaisen yritysneuvoston toimipaikka sijaitsee osoitteessa rue Philibert Delorme 23, Paris cedex 17. Osapuolten ollessa erimielisiä Ranskan oikeuslaitos ratkaisee kiistat sopimuksen sisällöstä. Sopimuskopioita säilytetään suurimman yhtiön johdon toimistossa alueen työvoimahallinnossa sekä Pariisin luottomieskollegion tiloissa. 10

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Konstcentrum för barn och unga sr, ja sen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Vahvistettu Satalinnan Säätiön hallituksen kokouksessa I Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelija-asunnot Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntoloita ovat säätiön hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi.

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolue ry ja sen kotipaikka on Sysmä, toimialueena koko Suomi. Sininen = Tekstiä ehdotetaan muutettavaksi tai siirrettäväksi toiseen paikkaan. Punainen = Tekstiä ehdotetaan poistettavaksi. Vihreä = Tekstiä ehdotetaan lisättäväksi. Nykyinen 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot