GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO"

Transkriptio

1 GAZ DE FRANCEN EUROOPPALAINEN YRITYSNEUVOSTO Johdanto: Gaz de France on laajentumispolitiikkansa ansiosta nykyisin kansainvälinen yhtiö, joka harjoittaa monitahoista energia- ja palvelualan liiketoimintaansa kaasuyhtiöketjujen kilpailukykyisten markkinoiden joka osa-alueella. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Kansainvälisen työjärjestön sanelemia perusperiaatteita ja -oikeuksia (oikeus kuulua ammattijärjestöön ja osallistua kollektiiviseen päätöksentekoon). Yhtiö sitoutuu toteuttamaan taloudellisen kasvunsa ohella politiikkaa, joka sallii työnjohdon ja yhtiön alaisten edustajiston välisen vuoropuhelun ja neuvottelun, jotta molemmat osapuolet tunnustaisivat vuorovaikutuksen arvon taloudelliseen menestykseen vaikuttavana tärkeänä tekijänä. Ehdokasmaille avoin Eurooppa on toiminnan keskuspaikka, jossa tähän päämäärään pyritään konkreettisella tasolla. Yhtiöiden toiminta perustuu kansainvälisiin lakeihin ja käytäntöihin, erityisesti EU-jäsenmaiden lainsäädäntöihin sisällyttämiin yritysneuvostoja koskeviin EU-direktiiveihin (Ranskassa laki n , ). Sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet pyrkivät luomaan eurooppalaisesta yritysneuvostosta sisäisen informaatio- ja neuvontatahon, jossa yhtiöiden johtoportaat ja alaisten edustajisto valvovat samanaikaisesti sekä haarayhtiöiden toiminnan tehokkuutta että niiden alaisten edun huomioon ottamista. Osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että sosiaalinen vuorovaikutus voi lisätä johtoportaan päätösten käytännön tehoa ja niiden relevanttia vaikutusta yhtiön toimintaan yritysneuvoston toimintaalueilla. Vuorovaikutus sallii alaisten edustajiston perehtyä johdon päätöksiin ja tehdä niihin parannusja täydennysehdotuksia molemminpuolista ymmärrystä kasvattavalla tavalla, mikä lähentää yhtiöketjun kehitystä sen alaisten materiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Erityishuomio suunnataan työtä koskeviin kysymyksiin. Allekirjoittaneet osapuolet tahtovat tehdä yritysneuvostosta myös Gaz de Francen etiikkaa noudattavan ja sen julkisen palvelun urakoita edustavan tahon, erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille osoitetun solidarisuuden ja energiasaatavuuden osalta. He pyrkivät täten luomaan vahvan identiteetin, joka häivyttää ketjun haarayhtiöiden väliset kulttuurierot ja asettaa tavoitteekseen kaikille yhteisen Euroopan sosiaali- ja talouskehityksen. Artikla 1 : SOPIMUKSEN MÄÄRITTELEMÄT SEIKAT : Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC = European Works Council) on palkansaajien edustajiston tieto- ja neuvontajärjestö yhtiöketjua (emoyhtiö ja haarayhtiöt) koskevissa asioissa. Se tarjoaa neuvontaa myös kansainvälisissä, alempana lueteltuja toimialoja koskevissa kysymyksissä. Kansainvälisiksi kysymyksiksi luetaan eritoten kaksi eri maissa sijaitsevaa toimipaikkaa tai haarayhtiötä käsittävät asiat, Ranskan rajojen ulkopuolella sijaitsevaa haarayhtiötä ja sen uudistamista koskevat emoyhtiön päätökset tai yhtiöketjun siihen suoraan vaikuttavien päätösprosessien luomat kysymykset. Mikäli Ranskassa sijaitsevalla yhtiöketjulla ei ole toimivaltaista komiteaa, on yritysneuvosto toimivaltainen ranskalaisen emoyhtiön ja haarayhtiön asioita koskevissa kysymyksissä. Neuvosto pyrkii lisäämään GAZ DE FRANCE yhtiöketjuun kuuluvien yhtiöiden alaisten tiedonsaantia työtä koskevissa asioissa. Keskinäisten avunanto- ja tukiperiaatteiden mukaisesti yritysneuvosto ei korvaa yhtiöiden ja eri maiden palkansaajille suunnattuja neuvontapalveluja, jotka näin ollen säilyttävät täysin toimintatarpeensa ja tehtävänsä. Tämä sopimus pyrkii määrittelemään yritysneuvoston toimintalaajuuden, tieto- ja neuvontapalvelujen organisoinnin, rakenteen, toimintaperiaatteet ja -keinot. 1

2 Artikla 2 : GAZ DE FRANCE YHTIÖKETJUN TOIMINTALAAJUUS : Sopimus koskee emoyhtiötä ja sen ranskalaisia haarayhtiöitä, Euroopassa sijaitsevia yhtiöitä (Euroopan Unioni, Euroopan talousalue, EU-jäsenyyttä tavoittelevat hakijamaat). Kyseisten maiden lista on sopimuksen liitteenä, järjestettynä sopimuspäivämäärän mukaisesti. Listaa on muokattu yhtiöketjun kehityksen ja laajentumisen mukaisesti. Tällä maantieteellisellä alueella sopimus koskee yhtiöitä, joiden toimintaan GAZ DE FRANCE:lla on suuri vaikutus Ranskan lakiin kirjatun direktiivin ensimmäistä artiklaa noudattaen. Yhtiöketjun toimintapiiriin kuuluvat täten yhtiöt, joilla on hallussaan vähintään 10% pääomasta, yhtiöiden välisten suhteiden säilyvyyden ja merkityksen määritellessä molempien kuuluvuuden samaan talouskeskittymään ja GAZ DE FRANCE:n käyttäessä suurta toimivaltaa niiden asioihin. Huomattavan toimivallan ja vaikutuksen olemassaolo voidaan muuhun viittavien todisteiden puuttuessa todeta, mikäli yhtiö suoraan tai epäsuorasti: - voi nimittää yli puolet hallintoelintensä, johtoportaansa tai toisen yhtiön toimintaa valvovan elimen jäsenistä ; - tai omaa osake-enemmistön toiseen yhtiöön kuuluvassa toiminta- ja omistusyksikössä ; - tai pidättää suurimman osan toisen yhtiön tuottamasta pääomasta. Kyseistä määritelmää noudattava toimintalaajuus tutkitaan puolivuosittain, jotta yhtiöketjun sisäisten prosessien kehitys voidaan todeta ja mahdolliset muokkaukset panna toimeen. Yhtiöiden tilanne analysoidaan näin ollen yllä mainittujen kriteerien avulla. Yhtiöketjun toimialaan kuulumattomien tapausten (10-50%) ollessa kyseessä kanslia ja johtoportaan edustaja voivat arvoida konkreettisen tilanteen seuraavien elementtien avulla: - yhtiön johdon nimittäminen - suoraan emoyhtiöstä tulevien johtajien määrä - huomattavan tai tuotantoon, kuljetukseen, jakeluun tai niihin liittyviin palveluihin kuuluvan toiminnan merkitys, - palkansaajien edut, Tutkituille yhtiöille sallitaan täten, pääjohtajan ja palkansaajien yritysneuvostoedustajiston enemmistön ehtojen mukaisesti, yhtiötä edustavan kuulijan asettaminen kokouksiin, joissa käsitellään yhtiöketjua tai kyseessä olevia yhtiöitä koskevia asioita. 2

3 Artikla 3 : YRITYSNEUVOSTON TIEDONVÄLITYS : Yritysneuvoston jäsenet saavat jatkuvasti tietoa yhtiöketjun toiminnasta sekä sen Euroopan laajuisista talous-, sosiaali- ja sijoitusstrategioista. Johto toimittaa tätä tarkoitusta varten sopivana ajanjaksona palkansaajien edustajille tietoja, joiden avulla he ymmärtävät paremmin yhtiön tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käyttöön otetut toimintasuunnitelmat. Alaiset saavat tilaisuuden arvioida niiden vaikutuksia, todeta saavutetut tulokset sekä varmistua siitä, että neuvoston toimipiiriin kuuluvista tärkeistä kysymyksistä keskustellaan. Tiedonannot käsittelevät yleensä : - yhtiöketjun rakennetta ja kehitystä, - yhtiöketjun ja Ranskan valtion välisen sopimuksen sisältöä, - yhtiöketjun taloudellista ja markkinatilannetta (investointi- ja budjettivoittojen esittely mukaan lukien), - toimintayksikköjen kehitystä ja niiden vaikutusta yhtiöketjun sisäisiin työvoimakysymyksiin, - yhtiöketjua luonnehtivia sosiaalisia piirteitä. Pääjohtaja voi myös toimittaa yritysneuvostolle kaikki tiedot, joita pitää hyödyllisinä yhtiöketjun maailmanlaajuisen toiminnan strategioita koskien. Nämä tiedot sosiaalisine seurauksineen saattavat johtaa väittelyihin. Tiedotusvelvollisuuden mukaisesti yritysneuvoston kanslialle tiedotetaan istuntojen välisenä aikana viipymättä yhtiöketjun strategisten suuntausten muokkauksista ja rakenteellisista muutoksista. Ottaen huomioon artiklan 4-3 säädökset yhtiön johto pidättää oikeuden lykätä tietojen julkaisua tapauksissa, joissa yhtiön strategiset edut ovat vakavasti uhattuina. Myös yritysneuvosto saa tiedon lykkäyksen syistä yhtiön päättäessä lopulta julkaista tiedonantonsa. Artikla 4 : YRITYSNEUVOSTON KONSULTOINTI : 4-1) Yritysneuvoston konsultoinnilla tarkoitetaan ratkaisun hakua sen toimialaa koskevaan kysymykseen. Konsultointi voi johtaa ilmoitukseen uudesta päätöksestä. Tämä edellyttää sitä, että neuvostolla on tarkkaa, kirjoitettua ja asiaankuuluvaa tietoa esityslistan kiistakysymyksistä. Kyseiset tiedot julkaistaan artiklan 7-4 säädösten mukaisesti. Konsultointitarve tietyissä olosuhteissa ja tietyillä toimialoilla on määritelty alempana. 4-2) Yritysneuvostoa on konsultoitava, mikäli yhtiön konkreettiset toimet ja suuntautuminen koskevat: - tutkimus- ja kehityspolitiikkaa, - uusia teollisuusmenetelmiä, teknologisia valintoja ja työmenetelmiä, - ympäristöpolitiikkaa, - yhtiön etuja ajavia tehtäviä, - alaisten yhtäläisiä oikeuksia, - koulutuspolitiikkaa, - riskinanalyysejä ja turvallisuuspolitiikkaa, työolosuhteita, hygieniaa ja terveyttä, - sosiaalipolitiikkaa yhtiösaneerauksissa, - alaisten liikkuvuutta ja yhtiön siihen liittyviä käytäntöjä. 3

4 Näistä suuntauksista käytävän keskustelun tulee sallia alaisten edustajiston ilmaista näkökantansa ja johtoportaan vastata kysymyksiin. 4-3) Mikäli kyseeseen tulevat ensimmäisessä artiklassa määritellyt kansalliset tai kansainväliset seikat, joihin sisältyy riski, että ne osoittautuvat täysin yhtiöketjun alaisten etujen vastaisiksi (kuten toimipaikan muutos, yhtiöiden tai toimipaikkojen fuusiot ja sulkemiset, joukkoerottamiset ), yritysneuvosto järjestää kanslian pyynnöstä erityisneuvotteluja. Konsultointi tapahtuu riittävän suurella aikavälillä, jotta keskustelun elementit ja yritysneuvoston kanta voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. neuvoston kanta synnyttää toisaalta myös oikeutetun reaktion yhtiön johdon taholta. 4-4) Yritysneuvostoa on konsultoitava myös kaikissa tapauksissa, joissa keskustelu koskee pääjohtajan ja kanslian välistä sopimusta. Artikla 5 : GAZ DE FRANCEN YRITYSNEUVOSTON TIEDONANNOT JA ALAISTEN INFORMOINTI : 5-1) Yritysneuvosto muodostaa julkisen foorumin, jonka puitteissa sen jäsenet voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä käsitellyistä kysymyksistä, jotka vaativat julkista keskustelua. 5-2) Yhtiöillä on oikeus muodostaa määräaikaisten (ei pysyvien) työntekijöiden työyksikköjä, joiden jäseniä yhtiö edustaa. Tällaista yksikköä voi myöhemmässä vaiheessa avustaa pätevä ulkopuolisen tahon tarjoama tai yhtiön oma henkilökunta. Yksiköiden muodostaminen, kuten myös ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen, tapahtuu pääjohtajan ja alaisten edustajiston yhteisestä aloitteesta. 5-3) Yritysneuvoston sisällä käytävä keskustelu ja sen ilmaisemat näkökannat on saatettava yhtiön alaisten tietoon nopeasti ja tyhjentävällä tavalla. Jokainen ketjuun kuuluva haarayhtiö julkaisee kyseisiä tietoja omien sisäisten käytäntöjensä mukaisella ja edellyttämällä tavalla. Yritysneuvoston kanslialla ja jäsenillä on mahdollisuus levittää tietoja alaisilleen oman harkintansa ja vastuunsa mukaisesti. 5-4) Toimintakyvyn arviointi : Yritysneuvoston toimintakykyarviointiprosessien suhteen alaisten edustajisto voi : - päättää, valitseeko omavalintaisen asiantuntijan toteuttaman pankkitilien arvioinnin. - sopia pääjohtajan kanssa toisen arviointiprosessin käynnistämisestä. - päättää oma-aloitteisesti vaalienemmistöllä neuvoston toimialoja koskevien tärkeiden kysymysten toimintakykyarvioprosessien käynnistämisestä. Näiden toimialojen rahoituskeinoja käsitellään artiklassa

5 Artikla 6 : YRITYSNEUVOSTON RAKENNE : 6-1) Pääjäsenet : Yritysneuvoston muodostavat emoyhtiön pääjohtaja ja yhtiöketjun alaisten edustajat, jotka työskentelevät haarayhtiöissä. Ensimmäisen vuoden aikana alaisia ja heidän työtehtäviinsä liittyviä seikkoja edustavien pääjäsenten lukumäärä yritysneuvostossa määräytyy seuraavasti ( kts. liite) : - jokainen yhtiön toiminnan piiriin kuuluva maa nimittää erityisjäsenen, joka edustaa kaikkia kyseisessä maassa toimivien haarayhtiöiden alaisia, mikäli alaisten lukumäärä ylittää 50:n. - mikäli haarayhtiöiden alaisten lukumäärä on merkittävä, heidän edustuksensa on kunkin maan kohdalla järjestetty seuraavasti: alaista: 1 jäsen, alaista: 2 jäsentä, alaista: 3 jäsentä, alaista: 4 jäsentä, alaista: 5 jäsentä, - vähintään alaista: 1 lisäjäsen jokaista 2500 alaista kohden. 6-2) Varajäsenet : Jokaiselle yritysneuvoston pääjäsenelle on nimetty sijainen, joka osallistuu valmistaviin istuntoihin, täysistuntoihin ja korvaaviin istuntoihin pääjäsenen ollessa estynyt. Varajäsenellä on istuntoihin osallistuessaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin pääjäsenellä. Hän on siis oikeutettu vastaanottamaan pääjäsenelle kuuluvat asiakirjat ja tiedot. Lisäksi hän voi osallistua yritysneuvoston pääjäsenille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin. Artiklan 8-3 määrittelemä tuntivaje mahdollistaa pääjäsenen ja hänen sijaisensa väliset kokoukset. 6-3) Kutsuvieraat : Yritysneuvoston kutsuvieraita ovat seuraavan määritelmän mukaan : - Kuulijat, artiklassa 2 määrättyjen ehtojen mukaisesti. - Eurooppalaisten järjestöjen EMCEF ja EPSU pysyvä edustaja. - Alaisten edustajat voivat pääjohtajan valtuutuksella tuoda istuntoon avustajiksi yhden tai useamman asiantuntijan. 6-4) Jäsenten virkaan asettaminen : Ranskassa sijaitsevien yhtiöiden tai toimipaikkojen alaisia edustavat maanlaajuiset ammattiyhdistykset valitsevat yritysneuvostojäsenensä joko ennalta neuvostoon valittujen tai niiden yhtiössä toimivien ammattiyhdistysedustajiensa tai yhtiöissä kykyjään vastaavissa tehtävissä toimivien, ammattiyhdistysten valtuuttamien alaisten joukosta. Eurooppalaisen yritysneuvoston ensimmäisen toimikauden aikana ranskalaisten edustajapaikat jaetaan suhteessa ammattiyhdistysten edustukseen. Yhdistysten edustuksesta emoyhtiössä suoritetaan arvio viimeisten neuvostovaalien aikana, 5

6 Ranskan ulkopuolella sijaitsevien, yritysneuvoston toiminnan piiriin kuuluvien yhtiöiden alaisten edustajisto määräytyy tai valitaan kunkin maan direktiivien mukaisesti. Mikäli direktiivejä ei ole, noudatetaan voimassaolevia edustusta käsitteleviä sääntöjä. 6-5) Toimikausi: Artiklan 6-6 säädökset huomioon ottaen toimikaudeksi on määrätty 3 vuotta. 6-6) Edustajaryhmän muutokset : Yhtiöketjun kehitykseen vaikuttaneiden alaisten edustajaryhmässä tapahtuvien muutosten tulee noudattaa artiklan 2 yritysneuvoston toimintalaajuutta koskevia säädöksiä. Artiklassa 6-1 määriteltyä alaisten edustusta yritysneuvostossa muokataan 6 kuukauden välein neuvoston toiminnan laajentamisen tarpeisiin sopivaksi. Yritysneuvoston jäsenen toimikausi lakkaa automaattisesti, mikäli yhtiö, johon jäsen kuuluu, ajautuu toiminnallaan yhtiöketjun toimintalaajuuden ulkopuolelle. Tämä pätee myös tapauksissa, joissa edustaja menettää ammattiyhdistykseltä tai vaalien kautta saamansa valtakirjaoikeuden. Ammattiyhdistyksen edustajuuden menettäessään neuvoston jäsen asetetaan uuteen virkaan artiklassa 6-4 määrättyjä nimityssäädöksiä noudattaen. Artikla 7 : TOIMIVALTA JA VALTAOIKEUDET : 7-1) Puheenjohtaja: Yritysneuvostoa johtaa kauden voittojen esittelyn aikana ja erityistapauksissa pääyhtiön pääjohtaja. Häntä voi muissa istunnoissa sijaistaa varapuheenjohtaja, joka on nimitetty virkaansa toimikauden ajaksi. Yhtiöketjun johtajat voivat avustaa yritysneuvoston puheenjohtajaa istuntojen esityslistan tarpeiden niin vaatiessa. 7-2) Kanslia : 7-2-1) Kanslian rakenne ja tehtävät: Kanslian muodostavat pääsihteeri ja 8 apulaissihteeriä alempana määritellyn jaon mukaisesti. Pääsihteeri ja apulaissihteerit valitaan yritysneuvoston pääjäsenten joukosta. Kanslia edustaa yritysneuvostoa kaikkien komiteaa hyödyttävien, toiminimellä suoritettujen toimien täytäntöönpanossa. Kanslian tehtävänä on koordinoida neuvoston toimintaa ja yhtenäisyyttä istuntojen välisenä aikana sekä valmistaa tulevat istunnot. Sen tehtävänä on myös suorittaa artiklassa 5-4 mainitut toimintakykyarviot sekä yhtiön johdon suhteen että yhteisesti sovittujen arviointikohteiden suhteen. Kanslia koordinoi pysyvästi johtoportaan ja alaisia edustavien yritysneuvoston jäsenten välisiä suhteita ja kysymyksiä yritysneuvoston toimintaan liittyen ) Kanslian jäsenten virkaan asettaminen : Kanslia muodostuu 9 jäsenestä, pääsihteeristä ja 8 apulaissihteeristä. 6

7 Yritysneuvostossa toimivat alaisten edustajat valitsevat kanslian jäsenet äänienemmistöllä yritysneuvoston jäsenten toimikaudeksi (3 vuotta). Pääjohtajanvaaleissa äänestystuloksen ollessa tasan kahden ehdokkaan välillä virkaan asetetaan sen ammattiyhdistyksen ehdokas, joka edustaa suurempilukuista alaisten joukkoa yhtiöketjun sisällä. Ranskalaisten alaisten edustajisto asettaa virkaan 5 apulaissihteeriä eli yhden jokaista edustettua ammattiyhdistystä kohden. Muita kansallisuuksia edustavien alaisten edustajisto asettaa virkaan 3 apulaissihteeriä. Edustajiston mielipiteiden jakautuessa nimitettävien apulaissihteerien tulee olla kotoisin niistä kolmesta ma asta, joissa yhtiöketju työllistää suurimman määrän alaisia. Alaisten edustajat asettavat näin valitut 8 apulaissihteeriä määräaikaiseen virkaan, mikäli äänestyksessä saavutetaan selkeä äänienemmistö. 7-3) Istunnot : Erityistapauksia lukuunottamatta yritysneuvosto kokoontuu pääsihteerin kutsusta (puheenjohtajan kanssa sovitusti) vähintään kahdesti vuodessa täysistuntoon. Pääsihteeri ja yritysneuvoston puheenjohtaja voivat kutsua koolle yhden tai useamman ylimääräisen istunnon. Yritysneuvostolla on lisäksi oikeus kokoontua kuudeksi viikoksi, mikäli alaisten edustajajäsenten enemmistö niin vaatii. Istunnot pidetään yhtenä päivänä. Niitä voidaan pidentää vuorokaudella, mikäli esityslista sitä vaatii. Alaisten edustajat pitävät valmistavan istunnon täysistuntopäivänä ja yhteenvetoistunnon seuraavana päivänä. 7-4) Esityslista : Puheenjohtaja ja pääsihteeri päättävät yhteisesti istunnon esityslistasta. Mikäli esityslistan sisällöstä ei päästä yksimielisyyteen, tulee puheenjohtajan tehdä lopullinen päätös. Alaisten edustajiston enemmistön pyyntö jonkin seikan lisäämiseksi istunnon esityslistalle tulee ottaa huomioon joka tapauksessa. Esityslista, kuten myös yritysneuvoston tiedonsaannin kannalta tärkeät asiakirjat on toimitettava pää- ja varajäsenille kuukautta ennen jokaista tavallista istinto tai mahdollisimman lyhyessä ajassa, mikäli kyse on erityisolosuhteissa pidettävästä istunnosta. Lähetettävät asiakirjat ovat ranskaksi tai kunkin edustetun maan virallisella kielellä. 7-5) Istunnon kulku: Täysistunnoihin kuuluu olennaisesti kanslian toimittama suullinen yhteenveto, josta vastaa pääsihteeri. Suullinen yhteenveto käsittelee keskustelun pääaiheita sekä kaikkien osapuolten ilmaisemia näkökantoja ja mielipiteitä. Istunnon osapuolet saavat alustavan yhteenvedon jokaista istuntoa 7

8 seuraavien kuukausien aikana. Puheenjohtaja ja kanslia allekirjoittavat lopullisen version asiakirjasta, joka hyväksytään seuraavassa istunnossa. Lopuksi kanslia toimittaa asiakirjan kopiot yhtiöketjun yksiköihin. 7-6) Budjetti ja toimintakulut: Artikloiden 7-3 ja 4-3 määräämien istuntojen pitämisestä koituvat kulut ovat yhtiöketjun vastuulla (valmistavien ja istuntoasiakirjojen kääntäminen ja levittäminen, alaisten edustajien ja artiklassa 6-3 mainittujen kutsuvieraiden matka- ja majoituskulut). Yhtiöketjun vastuulla ovat myös artiklassa 8-4 määritellyt yritysneuvoston pää- ja varajäsenille järjestetyt koulutustilaisuudet. Yhtiöketjun johto ottaa vastuulleen yritysneuvoston täysistunnoihin osallistuvan kanslian neljän vuotuisen lisäistunnon rahoituksen. Kanslialla on pysyvästi käytössään hyvin varustettu kokoustila (sisältää tietoliikenne- ja telekommunikaatiolaitteet). Johto takaa kanslialle kaiken logistisen tuen. Artiklassa 5-2 määritellyt yhtiötoiminnan kulujen, kuten myös conti consolidati ja puheenjohtajan kanssa yhteisesti sovittujen kohteiden (artikla 5-4) arviointikulujen peitto ovat yhtiöketjun vastuulla. Lisäksi yritysneuvoston ensimmäisen toimikauden ajaksi on sovittu euron budjetti, jonka kanslia käyttää artiklan 5-4 toiseksi viimeisessä kappaleessa mainittujen toimintakykyarvioprosessien rahoitukseen. Artikla 8 : PÄÄ- JA VARAJÄSENTEN OIKEUDET JA TOIMIKEINOT : 8-1) Yritysneuvoston alaisten edustajien oikeussuoja: Yritysneuvostossa toimivat alaisten edustajat nauttivat samasta työoikeussuojasta ja vakuuksista kuin pääyhtiön valitsemat jäsenet, paitsi mikäli heidän työskentelymaissaan sovelletaan taloudellisesti kannattavampia sopimussäädöksiä. 8-2) Jäsenten työvälineistö: Pää- ja varajäsenten ryhmä saa käyttöönsä tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömät tietoliikenneja telekommunikaatiovälineet. 8

9 8-3) Tuntiajat: Valmistavissa, täys- sekä yhteenvetoistunnoissa vietetyn ajan lisäksi yritysneuvoston jokaisella pääjäsenellä on vuosittainen 90 tunnin tehtäväaika (matkatunnit eivät sisälly tähän laskentaan). Nämä työtunnit voidaan jakaa pää- ja varajäsenten kesken. Yritysneuvoston kanslian jokaisella jäsenellä on lisäksi 120 tunnin tehtäväaika (matkatunnit eivät sisälly tähän laskentaan). Nämä työtunnit kattavat kanslian tehtäviin kuluvan ajan. 8-4) Yritysneuvoston jäsenten koulutustilaisuudet: Jokaisella yritysneuvoston pää- ja varajäsen voi osallistua vuosittain viiden päivän koulutustilaisuuteen. Näistä riippumatta jokaiselle neuvoston jäsenelle tarjotaan kielikoulutusta (ranska tai englanti) yhtiöketjun kielitaidon kehittämispolitiikan mukaisesti. 8-5) Vierailuoikeus: Yritysneuvoston jäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin ketjun piiriin kuuluviin yhtiöihin ja heillä on mahdollisuus tavata alaisten tai ammattiyhdistysten edustajia. Jäsenet voivat vierailla kyseisten yhtiöiden toimipaikoilla, mikäli he ovat etukäteen saaneet siihen luvan kyseisten yhtiöiden johtajilta. Vierailujen matkakulut (kuljetus ja majoitus) ovat johdon vastuulla 30 menopaluun vuosittaiseen rajaan saakka. Yritysneuvoston jäsenen edustaessa monta eri yhtiötä tai yhtiötä, joka muodostaa useammasta toimipisteestä samassa maassa, on hänellä oikeus neuvotella alaisten kanssa ja tehdä tiettäväksi valtaoikeutensa kyseisessä toimipaikassa. Tämä oikeus syntyy kyseisten yhtiöiden johdon kanssa solmitusta sopimuksesta. 8-6) Vaitiolovelvollisuus: Yritysneuvoston jäsenet, heitä avustava(t) asiantuntija(t) sekä istuntoihin osallistuvat kuulijat ovat työlain artiklan L mukaisesti tietoonsa saamistaan luottamuksellisista tiedoista vaitiolovelvollisia. Vaitiolovelvollisuus ei raukea toimikauden lopussa. Artikla 9 : SOPIMUKSEN KESTO, MUOKKAUS JA JULKISTAMINEN: Tämä sopimus astuu voimaan sen allekirjoittamista seuraavana päivänä. Sopimuksen kestoksi on määrätty kolme (3) vuotta. Sopimus on jatkettavissa kolmen (3) vuoden jaksoina. Sopimusta voidaan muokata milloin tahansa, erityisesti tilanteissa, joissa yhtiön toimilaajuuden kasvu tai lakien tai säädösten muutokset aiheuttavat sen, että sopimuksen ehtoja on tarkistettava sen yleisen pätevyyden säilyttämiseksi. Sopimusehtojen täytäntöönpanosta tehdään arvio vuoden alussa, jotta mahdollista myöhempää muokkaustarvetta voidaan ennakoida ja käsitellä. Suurimman yhtiön pääjohtajan ja yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistön tulee allekirjoittaa muokattu sopimus saattaakseen se lainvoimaan. 9

10 Ensimmäisen kolmivuotisen sopimuskauden päätyttyä suurimman yhtiön pääjohtaja tai yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistö voivat julkistaa sopimuksen sisällön milloin vain. Sopimuksen julkistamisesta tiedotetaan sen toiselle osapuolelle yhdellä tai useammalla kirjatulla tiedotteella, jotka sisältävät vastaanottovahvistuskuitin. Sopimuksen voimassaoloaika lakkaa kuuden (6) kuukauden päästä ilmoituksesta, mikäli uutta sopimusta ei allekirjoiteta. Julkistamista seuraavana kuukautena yhtiön pääjohtaja kutsuu artiklassa 6-4 määritellyn yritysneuvoston koolle neuvottelemaan uudesta sopimuksesta. Mikäli kuuden (6) kuukauden ennakkoilmoitusajan päättyessä sopimuksen osapuolet eivät ole solmineet uutta sopimusta, pääjohtaja ja yritysneuvoston alaisten edustajistoenemmistö voivat sopia sopimuksen jatkamisesta enintään yhdellä (1) vuodella. Artikla 10 : SOPIMUKSEN SÄILYTYS : Sopimus käännetään jokaisen jäsenen edustaman maan kielelle. Sopimusosapuolten on kuitenkin epäselvyyksiä ratkottaessa viitattava ainoastaan sopimuksen ranskankieliseen versioon. Sopimus noudattaa Ranskan lakia. GAZ DE France :n eurooppalaisen yritysneuvoston toimipaikka sijaitsee osoitteessa rue Philibert Delorme 23, Paris cedex 17. Osapuolten ollessa erimielisiä Ranskan oikeuslaitos ratkaisee kiistat sopimuksen sisällöstä. Sopimuskopioita säilytetään suurimman yhtiön johdon toimistossa alueen työvoimahallinnossa sekä Pariisin luottomieskollegion tiloissa. 10

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta.

Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 4 kohta. Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2004-D-174-fi-3 Alkup.: FR Valituslautakunta Eurooppa-koulujen valituslautakunnan perussääntö Tällä perussäännöllä pannaan täytäntöön Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa

Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa Sopimus eurooppalaisesta yritysneuvostosta Scandic Hotels Holding AB -konsernissa Scandic Hotels Holding AB:n sekä EFFAT-IUL:n (European Federation of Food, Agriculture and Tourism trade unions; Euroopan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Toimintar yhmän työjärjestys

Toimintar yhmän työjärjestys SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN TOIMINTARYHMÄ Toimintar yhmän työjärjestys 1. Yleistä Sopimuksessa Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä ('Toimintasopimus ") sopijaosapuolet sopivat keskinäisestä.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työjärjestys Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki),

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö 1 Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö I Yleistä 1. Keski Suomen opiskelija asuntosäätiön (jäljempänä säätiö) valtuuskunta on päättänyt antaa tämän ohjesäännön sekä yhteishallinnosta

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT 20150531_Toimintasäännöt.doc SIVU 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Seuran jäsenet... 3 4 Jäsenvelvollisuudet... 3

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Konstcentrum för barn och unga sr, ja sen

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot