._ (2,.~.d.~... ~'taja.u)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "._ (2,.~.d.~... ~'taja.u)"

Transkriptio

1 \JU' 1'71:, Llr;,"=-ALAlrEK Km ';TEA-nimisen säätiön V u 0 s i k 0 r t 0 ~ u s Vu:doJt 1S55 ( 32 toirrintvuosi ) S~~:itic:n s.j.ci.nt(jjon edellyttämä v2.l tuuskunt on toinlintvuoden ikn ollut kokoonpntu seur~vsti liittojen j yhtoisöjon Q~ustjist:, RnGnodustj Pvo Aitio Vrntu(JY'ri }.rvi ~teislrnen Dipl.insinbtri Lennrt Yivi uolt~-ohjj Arne Teskinen 1?uoluesihteeri Väinö,es:{inen Työnjol'ltj ~'sko Pol ton,äld r~istori Helvi R~tikinen : piston johtj ~ino Rntnen Trkstj Unto Siivonen Liik~nnetrkstj Väinö Soininen Toimitusjohtj. lvi Suvnto Pääsihtoeri =:ino A. Vuokko S.~o.m.~E.. V..?imi_8_telu.:-_i~.. l!.r:~_~il-:u)._i.i..--t.t.o.,(1.. c.c:.u.s~_j l. versti V. '. t V. KrikJski Su..S'.E!.~.l~.U]:'..-\e.iluliAt.t.o.. J.4_ e}.yst~~..1 L2ronomi Pino Piirto Vuorin13uvos --rr. Jehtinen Toirri tusjolrtj Luri ricttinen.; Jukk l,el1tinen.. Suo.l11C?12 Hi~,~j;o~.i.i tt2..j.~ _~_du_~t..j..:\). Le} t'ri Yr j ö!-nloniemi KU1Jpi1euvos Veikko rylund.sy.. 0}l1.ep_ Y.<?_i1J1 i G_~}_u) i i_t_~ (S_8_du~t)_ L Leht~ri Väinö L ~ tinen Sr)silineuvos ljcseli Kc:.skel ~uo~n ~ ~c::.i_n.:h.lij-.t.t.o_ rääk~nsuli Lrvi Himborg T~iminnnjohtnj ' nni Sirenius._ (2,.~.d.~... ~'tj.u). ~_~o.p".:~?-..:~.l!p,l~:.j~ in.l~}_ t t 0.. 1<'enrliluutnntti Hugo Ostermn Suomen Luisteluliitto ':rnsi'n1;örr-:'ss:cnfomqvist (kuoli lokkuuss 1955). stopäälli~{kö i ~.J.rtti Gylden ( lähtien) Suomen T' iekkilulii tto l(cnrätfu'ju":['-f ~ Yvi HuJltl Suomen R~sstjinliitto Kenrlimjuri Leo Ekberg Suo~cn Ynoottiliitto Y;nrnE:"rrfUutriRri'ttT'~:ino Järvinr;n (kuoli sj"ksyllä 1955) Kmr':8ri iv Vo.nonon,3u?1F ee. P~~:i..~hJ;jj.~l j-j.!' t 0 Lki t# tohtori J. Söderhjelm

2 Pelloliitto Su~men J-", rlt2tj YiTlo~ - -(ös k inen Suomen Ui~nliitto K'7r1i,,"äälfri':juri--Yr j ö V2.lkm ly-ö F äj. J..y"l.i i -~"t2. _8,1:1:.<2. ~.~ n~ J C ' ~1.t2. j _ ~_l"llls?lm Sll.omcn Jääkiekk.olii tto inkintjoht,j.j Yrjö 1hkmo, S~.:-~i-~~~~ejJ.l~j.i tt~ :l.s cerl Vlktor SmedS Suomen Soutuliitto 'Alnrrl:r-Svnfc'-Sundmn Suomen Pinonnostoliitto ',- ssto'pifyli"kkobruno Fyberg S~_<?..m.8_n_]Co..ril?ll olii tto. Pääjohtj Jussi L~pi-8eppälä Suomen 5-otteluliitto Y:pteenf-Klevl -[ömp8"tti _~.ll:. o..rn~~~ J,~e..)1 0 ek_ey" ~_:\ i t_t 2- V~ltiot. mist0ri Reino Korpi Finlnds Svensk Centrlidrottsförbund T :-lrllittj Eniro" 8 evon-~ O'p'G~usr:!.~~~~..~.i2. Pil. nc'.isteri Luri P:mtol Purlustusministeriö Kcnrliruutnnttl-Uolevi Poppius K8.l _sinvälinen ~ lympikomi te (jäsenet i tseoi1n:tettuin) Pcmldnjohtj J. --;-. Rngell Kul')Ul1:linj ')htj '.~rik v. Frenckell Seurvt vltuuskunnn jäsenet t,:,imivt säätiön johtokurnn (SuoD~n Glympilisen komiten) jäseninä: ~vcrsti Krikoski puheenjohtjn Toimitusjohtj Clvi Suvnto vrpuheenjohtjn Pnkinjohtj ~ngell ':upunginjohtj v. rrenckell Tuomri ~eisknen Pääkonsuli Himberg,e. )_tori Xloniemi Sosilineuvos Kskel Toimitusjohtj Piettinen Päisihteeri Leskinen '',imi tusjohtnj S:ii vonen Amirli Sundmn ' hstonh -. i tjn toimi :)nkinjohtnj Toivo Aro j pää.sihteerinä misteri Lrnold 2_,~ senquist ", Toirnintvu0den til'3jä. tc.rkstmn oli m,--:'ärjtty hr.nl;::intjoht2.jo. ~2.h ~ mo jo. pii2.sihteeri Lino A. Vuokko j heidän vrmiohinätin olivt ko.up::.)nneuvos Ville r-o.ttin\;n j jostosihtgeri Leo Huttunen. J O~.l t ) kunt piti vu l den ikn 9 kokoust nimittäin 15.3, 19,4-, f3.-9~-l4.10, , ,18.11 j Vltuuskunt puol88t~n koknontui 3 kert vrsiniseen kokoukseens 2. 6 j ylimäärjisiin kolrouksiin j S'56 lähinnä sääntöjen uusirnissin k ~ sitt8lyä vrten.

3 -3- UUdelleenjärjCstel~ : Vuoden tärkein si oli sä&ntöjen muuttllinen K('K ~ n säc..ntöjen 25 pycäln mukisiksi. Sekä sääntöehdotus, le'k. n uu 25 pyk~lä~ että lopulliset sästiön tillle stuneen Suomen Cl~ilpiyhdistykscn säännöt ovt ttm;;.n vuosikertomuksen lii tteinä Ei 1, 2 j 3. Jo mlislruun luss setgttiin komiten toimest erityinen sääntötoimikunt jvhon nimettiin puheenjohtj Krikoski~ herrt Rngell, v.?renckell; Kskel j~ Suvnto sek komiten sihteeri. Toimikunt piti kolme kokoust mlis- huhtikuun ikn j ensiminen luonnos käsiteltiinkin vltuuskill1nn ylimä&risessä kokowcsess 26 päiv~nä huhtikuut. Kokouksen ntmien Gvästystcn perusteell ldittu uusi ehdotus käsiteltiin sittctilllin vltuuskill1nn v c rsin~isess kokouksess, joss lopullisesti todettiin, että sääntöehdotuksell oli v~rsin pienet mhdollisuudet tull säätiörekisterivirnomisten puolelt hyväksytyksi. Tällöin kllistuivt mielipiteet yhä. enemmän uuden olympilisen yhdistyksen muodoss toimivn elimen puolelle, johon myös oli viitnnut lusunnossn pro~essori Merikoski. Sääntötoimikunt sikin tämänmukiset ohjeet, sille nnettiin sintuntijksi vrtuom~ri Kllio Kotks. Kosk mielipiteet myöhemminkin kävivät sädntöjen suhteen ristiin, järjesti komite 17.9 neuvottelukokouksen, jonne oli pyydetty kikkien olympil-. jej edust~vien liittojen sekä keskusliittojen edustjt. Kokouksen tuloksen oli, että uuden olympiyhdistyksen perustv kokous päätettiin kutsu kokoon. Uusi yhdistys konstituoitiinkin j 3.11 j sen säännötkin hyväksyttiin erinäisin muutoksin. Uuden yhdistyksen hllitus j säätiön johtokunt päättivätkin, siitä sovittun, että säätiön johtoelimet edelleen hoitvt kisojen vlmistelut yöt siihen skk, kunnes uusi yhdistys on rekisteröity j inkin Cortinn tlvikist loppuun skk. 90~tinn kist: Vuoden luss ryhdyttiin tlviurheiluljisn vlmennuksen tukemiseen j vuoden loppuun mennessä oli vlmennusvroj jettu seurvsti: Hiihto 6.80:'. 000 mk Luist~lu 1.80v.OlO mk Jääkiekko 4(,0.OCO mk Määrärhtoimikunt kokoontui vuoden ikn 6 kert. Siihen kuuluivt herrt Kskel (puheenjohtj), Himberg j Siivonen sekä sihteeri. Cortinn mjoituksen järjestämistä vrten lähetti komite piklle kksimiehisen mjoitustoimikunnn, jok komite~n puolest teki lustvn vuokrsopimuksen Hotel des Alpes'in omistjn herr Ghedinn knss. Hotelliss oli käyt~ttävissä 74 vuodett, se sijitsi sopivn h~rjoitusme~. ston keskell j oli t~rpeeksi kukn levottomst kurungin keskustst. Syksyllä tehtiin lopullinen sopimus, jonk mukn komite mksisi 35G(, Lire (1.855 mk) miestä j päivää kohti. 10% summst oli mksettv etukäteen sopimust t 2hdessä. Ruokvlinnst tehtiin erillinen pöytäkirj, smoin vrstotilojen käytöstä. Hotellin omistjn veli kävi Hiihtoliiton toimest Suomess tutustumss suomliseen ruonlittoon. Smn mtkn ikn trkistettiin snomlehtimiesten mjoitus, kuljetusvlineiden käyttömhdollisuudet sekä luistelijoiden mcjoitus Misurinss, jok oli pkollinen. Aihett suurempiin muistutuksiin ei ollut. Kosk myöhemmssä viheess päätettiin jättää jäkiekkojoukkue kotiin, jäi hotelliin n. 20 vuodett käyttämättä j tyhjät pcikt oli sitten täytettävä liittojen johtohenkilöillä, urheilun ystävillä j snomlehtimiehillä. Tämä toimenpide on snut hiemn rvostelu oskseen, mutt kosk pikkojen käyttämättä jättäminen olisi iheuttnut n m~rkn ylimääräisen velvoituksen oli tähän hätäkeinoon ryhdyttävä sen mhdollisist epäkohdist huolimtt. Syksyllä pyysivät hiihtäjät, että heille hnkittisiin sun, kosk järjestelytoimikunnn sun oli prin km päässä j sen käyttö

4 -4- oli S2..~.nnöst 8 1 ty. Komi-c",J. onnistui suuren työn jälkeen sd. ostetuksi s ~un, johon oli hnkitt~v crikseon kius j kivet sekä tlin jännitteen j virrn vtim~t sähköt~rvikket. ~rikoisjärjcstelyin stiin Knsinvtlin0n Kuljstus vy n vull sc:..un livc.tuksi j joiss perille, joss se si tt.. n, luss hiemn huonosti toimien, oli joukkuecmme käytettävissä. Syyskuun kokouks8ssc:n märäsi komite pääkonsuli Himbergin Cortinn joukkuoen johtjksi j hnon pul~isekseen komiten sihteerin. Lokkuussö m6. ~rättiin j0ukkuocn li:iäkäriksi tri l'11kko Kunns, jok koko vlmellnusk<:"ug.cm [.. jn oli t :~rkkc:.illut Cortil1c.n ohdokkiden kunto j hänelleve,r.:...ttiin kksi hiero jc.b sekä myöhefnmin lähinnä verikok_i t v2.rten sirnhoitjtr. Kokomus t ~s t oli myönteinen. Hiihtoliiton j Luisteluliiton johdolt pyydettiin lokkuuss ehdotus jouk ~cue iden v2.hvuudeksi s ;.;kä johdon kokocnp.:.noksi. Komi tg määräsi te:'ltyjä ehcintuksi t ':.rk<.,strj.1e.. n jc.. k 'ordinoimn puheenjohtjistons sekä molempien tlviurhoiluliittojen puhconjohtc..jt Kskel j Gylden. Suomi ilmoittutu~ 1.12 lne nn ~ ssä tehdyn pä~töksen perusteell - kikkiin hiihtoljeihin luisteluljeihin - miest ~ n kunoluisteluun Smn ikn lå.hetettiin joht.jicn kohdll henkilökohtiset ilmoi ttutumiskvkkoct. Johto c6.i tämful muk.n seur<j.vn kokoonpnon; Ylijoh'tö.j Arvo Himberg Apulinen Arnold Rosen~uist Lätkri \hkko Kunns Hiihtojoukkueen johtj Akseli Kskcl Luistolujoukkueen johtj Lssi Prkkinen ~Uihtoj o ukkuc.: n johtjn pul<:.inen Åke Svensk Yhdistetyn miesten johtj Åke ~lroos Nuistcn johtj Helk Risto1~inen ~ ~äkimi()stgn johtc:..j Leo Jå.rvincn A1ppi1ejion johtj Tuno Juurto1 Ylivlmentj Veli S2.rincn Apuliset. Luri Silvennoinen Lsse J ohnsson Luistelijoiden vlmgntj ~ Reino ~våvr Apulinen Kurt Skutnbb Hicrojt Asser Niittyro Vuikko Kosonen Komite oli koko syksyn ikn tutkinut eri m2.hdollisuuksi kuljgtt joukkue Jortinn mhdollisimmn nopg2.sti j vähimmin rsituksi tuottvll t~v <:.ll. Lopuksi hyväksyttiin seurv mtkustussuunnitelm ~ Lentokoneoll H lsinki-munchon- Helsinki Junll ljtinchen- }:lortezz-jltinchen Bus: ill ~ortez z-c ortin Fortezz l.tk sg.tcttiin täten t :...hd 16 1/2 tunniss j lähtö j tulo oli stu m':.htul1lc~,n srtln vuorok<:...uden piiriin. Yötunni t stiin viettää Cortin~n mc:..j~pc..ik~ss. Aero Oy oli ntc..nut komit311c hyvin edullisen vuokrc,konetc::.rjouksen j rutc..tgill oli vc..rsin hu,~mc. ttv. ryhmlennus. Vrj opuolen oli 1 että os mc.tktvroist, kuten ruok, v.:.:..rsukset, voiteet, vrvtekpplegt jne oli toimitettv erikseen lentoteitse Milnon kutt. Mini ttnkoon vielä, että pilrluisteli joille oli vr6.ttu tilisuus osllistu Dvosin ennen kisoj järjestettyihin luistelukilpiluihin. Yrityksistä huolimtt, ei stu montkn 1hjoitust vrustukseen. Useimmt toimittjt kuitenkin myönsivät v~rsin tuntuvi lennuk-

5 ~5- si. Tlviurh8iluliittojen knss kc..y"cyjen neuvctt61uj ol1 ikn solvisi v~,rustuksen tc:..rve j joukkueolle hnkittiin seurvt v.::.rusteet ; - Tkki pitkine bousuincen (nisille kävelypuku) Hiihtchousut 1 vlkoinen j 2 sinistä t (n~isille puserot) 2 lusvtekert 3 ps.ri sukki 1 pri vlk.urheilusukki Sininen päällystkki Sininen hiiht o l~kki - Vil1p&it - Villekotitkki - l1ust5.t pu f. like113ät pi- - Hiihtokel1gät 2 solmiot (lhjksi) - Hiiht puku - Anor.kki - Villlkki (vin urhoilijoille) - Yöpuku (v~in urheilijoille) - Hiihtoksineot (vin urheilijoille) Httu (neisillo lkki) - Veryttclypuku ti luistolutrikoot kulliin (vin urhgilijoille) Nhkkäsineet - 3 nenliin Yhden mi ehen täydellinen vrustus tuli mc:',ks8jlln keskimäcirin mk 52. \~ v:' -. NiLtcn v ~_ rustus tuli j oni,:ul1. v (; rr,-~n 1::z,.11iilliJ1C'.ksi. Lisäksi hnkki komite hiih"cjille vrc:..sukset, vrsuvt, 10 selkäreppu, suuri määrä låäkintävi;",lin.:d tä lbortoriotutkimuksi vrten. Pituushiihdon vustc.jille ostettiin 2 rc:.diopuhelint p&.tterei:i.1.een. Lääkeinev2..r8.sto si joukkue lhjksi pteekkri Gunno.r Poppiukselt. Vuoden 1955 ikn mksettiin v2in os vrusteist mk edestä lopun jäädessä vuoden 1956 puolelle m5.ksettvksi. Cortinc...n kisojen järjostglyssä jo "tui komite ltimn 11 kiertokirjettä. Komite huolohti myös lehdistön edustjien ilmoitt&lliscst kisoihin, heidän kuljetuksestc:..n Cortinn sekä osittin lehtihotellien pikkpulc:..st johtuen, heidän mjoituksestn. Seurvt lehdet olivt ilmoittutuneet Cortinss; Helsingin Snomt ltsnomt Uusi Suomi Lehtikuv Hufvudst~dsbl2..det Turun Snomt Lfkns Ai!1ulehti Suomen Sosilidemokrtti S5.vun Snomt Suomen Tietotoimisto Työväen Snomlehtien SU0illcn Urheilulehti Urheilun Kuv-_"~i tt Viikko snomt Yhteensä 20 (vlokuuvj) Tietotoimisto Suomen Yleisr':-.d.ion henkilöstbstä tulivt 4 komiten kuljetuksen turvin. Komite nimesi kok0uksess.n syyskuuss Bisteri Alpo Lhden Suomen joukkueen ttsheksi. Histeri Lhti oli K.u..1.comu.rlddnt ;' y ~ n edustj tliss suen r:ilnoss. Tukholmn kist. Komiten kokous mliskuun 15 päivänä päätti hyvien npuruussuhtoiden j pitup.ik~n läheisyyden vuoksi, että Suomi osllistuu Tukholmss pidettt-viin olyrilpilisiin rc:..ts2..stuskisoihin joskn ei suuri mhdollisuuksi sijoituksiin olo. Mmme ttsheksi nimettiin Suomen Hc:.tsstjlii ton ehdotuksen mukisesti johtj Te.ge v7illcs. Vlmennukseen sivt r~tsstjru~e kertomusvuoden ikn mk. Jelbournen kist ~ Ruotsin C'lympikomi -'een lottest päe.t:::ttiin järjestää pohjoismiden komiteoiden yhteinen kokous} joss käsiteltäisiin

6 -6- seur2.vi kysymyksiä: - mtkkust8.nnukset l\el bourllcen päätgttiin vuokrt SLS~ 1 t tcrpeelliset konegt myöhcnrrin päätett~vää reittiä v~rten päätettiin suldl1ittnisist lähtöpäivistä luonnehdittiin ehdotus pohjoismiden ruokjärjestelmiksi sekä olympilcylssä. että mc::tk~~n ikcnc. suunnit-:..ltiin joukkueiden puvusto suunniteltiin toimenpi te,_ t mtkn r si t usten vähentämiseksi sekä tuot nnettiin yhteiset toimintohjeet muitten ttsheoillc mjoitusym. c.sioiss sovittiin lustvo.sti mtkn johdost, läälcintähoidost j.n. c. Kokouksen päätöksen mukc.un piti pohjoismc.iden komiteoiden sihteerien tv~t uudelleen syksyllä Oslon olless isäntäkupunkin. Oslon kokous pid0ttiinkin mc,rrc1.s1rnun y mutt. Suome st ei kukn voinut oll l äsnä. Oslon kokoukselle lähetettiin kuitenkin promemori, josse. esi tc:ttiin Suomen kntc: kol{ouksen tärkeimm.istä kysymyksistä, mm. vc.ru8tuksen kuton purjevonoiden, lmnoottien, vgrryttelypukujen ym. kuljotuksist meritse. Austrlist on stu muutmien siellä suvien suomlc.istgn kutt rvokl::c.i t tieto j ilmston, ruokvlion, viihdytysohj elmc::.n, hc.r joi tusmc::.hdollisuuksien sekä lruljgtusten kohdll. :-TelbournGn j E:.rjestclykomi te& on j c.k.:mut kilpc.iluohjegt k<likillg ohjelmss oleville urhoilun loille komiten k~utt. Vlitettvsti OL n äi s~'jä ollut runssti virhoi tä, joiden k rj8.luinen on iheuttc::.nut 1;:0- mit0lle lisät yötä. J ~rj Gstä jät v2.r ~s ivt, pohjoismiden komiteoiden toi vomuksesto., oly.mpikyl 2.n 10unc:.iskulm2.st hyvin sopivn lueen :pohjoismo.iden joukkuoille. Lopulliseksi täysihoitomksuksi melärelttiin Austrlin punt 3. 1C eli smk C päivää j migstä kohti. Knsinvälinen Cl 2U ilinen Korn.i te. Kuten jo me.ini ttu iheutti KCK:n sååntöjen uus~. py{ä om~ten säc.ntöjen muutoksen. lm.o itus säntöjen koordinoimisest lähetettiin Lusnnnecn jo. joulukuun luss stiin KOK:n puhoenjohtjlt itseltään kirje, jonk mukn Suomi oli csteetön osllistuluc.n v kisoihin, kosk komiternme säännöt olivt kunnoss. Suomen puolest osllistuivt KvK:n Priisin kongressiin Suomen molommo.t eduste.jt K~ K: ss sol<ä komi t Gn puheenj ohtj j sihteeri. Kongressin pät.kysymykset oli vq.t k2..nsllisten ko!.1i teoiden kohdll: Aloite Tii vilmnän yhteistoiminnn iknsn2.miseksi KOK: n j knsllisten komiteoiden j knsinvälisten liittojon k&nss, uusien urheiluljien ottminen olympikisojen ohjclmc..n, l usunnon ntminen vuoden 1960 kis PQikoisto. sekä kysymys uusien sääntöjen sov811uttmisest. Komi teo. on egi tt~inyt mc-.c..n virnoiilqisillc, että Suomi liittyisi mhdolliseen k2.nsinväli seen sopimukseen olympic.tunnusten suo jelemiseksi. Komite on vlitten todennut, että Helsingin kisojen virllisen r~portin pinosmä~rä 1000 kpl oli nivun liin pieni, kosk KOK:n kutt mutt myös suorn on spunut lukuissti tiedusteluj. Vrtilc.nne ~ Tililmusivientejä oli t oimiston kohdll 129 j pc"nkin kohd,.. ll 68. Vuosi näytti me:'.rkn ylijäämän, johtuen komitec.n smst vltion suosiolliscst tuost veikkc.usv~rojen muodoss mk 19, U.)0,OOO sekä lcgräystoimikunnn o.lusto.vst c..vust 4,000,000 mk, Vuoden luss me.ksettiin Cy Veiklmustoimistolle velk 10, OCO. OCO mk. Korot, hiemn yli 4 miljoon, jäivät vielä vstttvien joukkoon, mutt ovt nekin tätä kirj oi tt-ttnosgu mks0ttu täyteen mä8.l'ä~"nsä, Vlmennusmäärärho j jc.ettiin yhtoensä (" mk tähän vuosikcrtomukseon liitetyn lii tteen N2 5 mukc..n. Kikki komiten ulkomill olevt vo.rt on edellisen v c.rsinisen kokouksen päätösten muk8.c1.n siirretty kotimhn j ovnt nyt Knsllis-Oswre-Pnkin punt- j dollritilillä

7 -7- mhdollist käytt~ä v~rten Ue lbournoss. -]dustukset : Kertcmusvuodon ikn on lchjoin 9 kukin j2. s hkcin onnit e ltu ~ t.uistcri Luri ~ iottinon 5e vuott :Nis'te:ri Viktor Smeds 70 vuott Konsuli -;rnst Krogius 90 vuott Toim.joht. Jukk Lehtinen 50 v~ottq Vuorinouvos -\-im. Lehtin8n 6(, vuott Päkunsuli Krlo Brusin 60 vuott Lordi Burghloy 50 vuott JO ":ltj8. Sigfrid ~~ dstr~m 80 vuott Päjohtj H~rld Roos 60 vuvtt~ 1~nir2li Svnte Sundmn 60 vujtt Konsuli Veikko Hylund 6C vu,:;tt Toiminnnjohtj Veli Srinon 50 vuott Komi tc.::n vl tuuskunn5.n j2:.senistä ovt lmksi kuolemc.n kutt jättneot ::;>8.ikk8.ns nimitteiin insin~öri essi Blomqvist, Suomen Luisteluliiton puhccnj ~ ht8.j j8. sen ~dustj vuodest 1954 sekä kenrliluutn. ~ ino 1. Järvinen Suomen Knoottiliiton puhoenjohtj j sen edust2j vuodest Komite muist kiitollisuudell heidän olympi-tteen hyvci.ksi suoritt2ji1 rvokst työtään. :-eidån til;:.llcen on c..o. liittojen puolest nimetty vltuuskuntn v c:...st t'.[.v2.sti.o..(t!t opätillil{kö Mrtti Gylden j lin. pin }mndidtti ( i v V2.noncn, molemmt liitto j ens puheenj ohtji. Suo~, olympic..lin211. Ker&.. ys-goimikunt8. on työskon~ellyt ~~k<:.is~mmss8.kokoonpcmosscn, piilioenj.htuj nn vuorin-:uvos 101m Loh G J.n(.n J sihte rinä kmreeri JusLi Tossv ~ in e n. Suurilrunt lhjoitt ~jt ovt tb'..hi::..n mennessä olleot Gy Ford Ab 9 Vl{uutusyhtiö T8.rmo, Lähinnä juuri lhjoittjille kiitokseksi jteltu konlitecn plketin suunni ttelominon lopulliseen muotoons nn.)ttiin kuvnvei8t ;:~ jä Vtti Huptin t -.h tv;:~ks i. Luonncs on jo pienin muutoksin hyväksytty j tullee plketti pikkoin uuden komiton käyttöön. Suomen Clym:9i.J.lincm Komite lopetett;:.e ssn viimeisen toimintvuotons sä ~tiönä jättää nyt kikki mumme olympiurheiluun liittyvät tuhtvät uudelle Suomen C lympi<:.yhdistykselle j nimenjtlmjlle yhdistyksen v 2.1 tuusl~unnlle. Urheilijmme v2.1mistutuvt nyt huolellisesti vuodon 1956 kis8ihin j Suomen k2ns pi tä:ikin, 01ympi2.1isiin kisoihin osllistumist j niissä monestymistä mjjli]le urheilun tärkeimpänä päärnä<:.ränä. S~.tiöllä on ollut kunni hoit tämä edustustc.htä.vä lm,ikk ine siihen liittyvine pulminccn j ilonciheineen j toivoo, että uusi Suomen Olynl)ikomi t8 sisi työlleen kikkien knslidpiirion tuen j että se menestyisi j n äki s i olympi-tteen menestyvän Suomen urheillln 10pul1i<"'cn ohcyttmisen muodoss. Helsinf,issä toukokuun 24 päivänä Krikoski Puheonjohtj V.A. ~. Clc::..vi Suvnto Vrpuheenjohtj ~. A. Rosenquist Pääsihteeri

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015.

1 / 5 Virkailijoiden talo, asemakaavamuutos (2305), luonnos nähtävillä (MRA 30 ) 22.6-21.7.2015. / irilijoiden tlo, semvmuutos (0), luonnos nähtävillä (MRA 0 ). -..0. Stujen lusuntojen j mielipiteiden tiivistelmät seä vstineet niihin Lusunnot pyydettiin seurvilt: Kervn Omotiyhdistys ry, Kervn ympäristösuojeluyhdistys

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot