._ (2,.~.d.~... ~'taja.u)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "._ (2,.~.d.~... ~'taja.u)"

Transkriptio

1 \JU' 1'71:, Llr;,"=-ALAlrEK Km ';TEA-nimisen säätiön V u 0 s i k 0 r t 0 ~ u s Vu:doJt 1S55 ( 32 toirrintvuosi ) S~~:itic:n s.j.ci.nt(jjon edellyttämä v2.l tuuskunt on toinlintvuoden ikn ollut kokoonpntu seur~vsti liittojen j yhtoisöjon Q~ustjist:, RnGnodustj Pvo Aitio Vrntu(JY'ri }.rvi ~teislrnen Dipl.insinbtri Lennrt Yivi uolt~-ohjj Arne Teskinen 1?uoluesihteeri Väinö,es:{inen Työnjol'ltj ~'sko Pol ton,äld r~istori Helvi R~tikinen : piston johtj ~ino Rntnen Trkstj Unto Siivonen Liik~nnetrkstj Väinö Soininen Toimitusjohtj. lvi Suvnto Pääsihtoeri =:ino A. Vuokko S.~o.m.~E.. V..?imi_8_telu.:-_i~.. l!.r:~_~il-:u)._i.i..--t.t.o.,(1.. c.c:.u.s~_j l. versti V. '. t V. KrikJski Su..S'.E!.~.l~.U]:'..-\e.iluliAt.t.o.. J.4_ e}.yst~~..1 L2ronomi Pino Piirto Vuorin13uvos --rr. Jehtinen Toirri tusjolrtj Luri ricttinen.; Jukk l,el1tinen.. Suo.l11C?12 Hi~,~j;o~.i.i tt2..j.~ _~_du_~t..j..:\). Le} t'ri Yr j ö!-nloniemi KU1Jpi1euvos Veikko rylund.sy.. 0}l1.ep_ Y.<?_i1J1 i G_~}_u) i i_t_~ (S_8_du~t)_ L Leht~ri Väinö L ~ tinen Sr)silineuvos ljcseli Kc:.skel ~uo~n ~ ~c::.i_n.:h.lij-.t.t.o_ rääk~nsuli Lrvi Himborg T~iminnnjohtnj ' nni Sirenius._ (2,.~.d.~... ~'tj.u). ~_~o.p".:~?-..:~.l!p,l~:.j~ in.l~}_ t t 0.. 1<'enrliluutnntti Hugo Ostermn Suomen Luisteluliitto ':rnsi'n1;örr-:'ss:cnfomqvist (kuoli lokkuuss 1955). stopäälli~{kö i ~.J.rtti Gylden ( lähtien) Suomen T' iekkilulii tto l(cnrätfu'ju":['-f ~ Yvi HuJltl Suomen R~sstjinliitto Kenrlimjuri Leo Ekberg Suo~cn Ynoottiliitto Y;nrnE:"rrfUutriRri'ttT'~:ino Järvinr;n (kuoli sj"ksyllä 1955) Kmr':8ri iv Vo.nonon,3u?1F ee. P~~:i..~hJ;jj.~l j-j.!' t 0 Lki t# tohtori J. Söderhjelm

2 Pelloliitto Su~men J-", rlt2tj YiTlo~ - -(ös k inen Suomen Ui~nliitto K'7r1i,,"äälfri':juri--Yr j ö V2.lkm ly-ö F äj. J..y"l.i i -~"t2. _8,1:1:.<2. ~.~ n~ J C ' ~1.t2. j _ ~_l"llls?lm Sll.omcn Jääkiekk.olii tto inkintjoht,j.j Yrjö 1hkmo, S~.:-~i-~~~~ejJ.l~j.i tt~ :l.s cerl Vlktor SmedS Suomen Soutuliitto 'Alnrrl:r-Svnfc'-Sundmn Suomen Pinonnostoliitto ',- ssto'pifyli"kkobruno Fyberg S~_<?..m.8_n_]Co..ril?ll olii tto. Pääjohtj Jussi L~pi-8eppälä Suomen 5-otteluliitto Y:pteenf-Klevl -[ömp8"tti _~.ll:. o..rn~~~ J,~e..)1 0 ek_ey" ~_:\ i t_t 2- V~ltiot. mist0ri Reino Korpi Finlnds Svensk Centrlidrottsförbund T :-lrllittj Eniro" 8 evon-~ O'p'G~usr:!.~~~~..~.i2. Pil. nc'.isteri Luri P:mtol Purlustusministeriö Kcnrliruutnnttl-Uolevi Poppius K8.l _sinvälinen ~ lympikomi te (jäsenet i tseoi1n:tettuin) Pcmldnjohtj J. --;-. Rngell Kul')Ul1:linj ')htj '.~rik v. Frenckell Seurvt vltuuskunnn jäsenet t,:,imivt säätiön johtokurnn (SuoD~n Glympilisen komiten) jäseninä: ~vcrsti Krikoski puheenjohtjn Toimitusjohtj Clvi Suvnto vrpuheenjohtjn Pnkinjohtj ~ngell ':upunginjohtj v. rrenckell Tuomri ~eisknen Pääkonsuli Himberg,e. )_tori Xloniemi Sosilineuvos Kskel Toimitusjohtj Piettinen Päisihteeri Leskinen '',imi tusjohtnj S:ii vonen Amirli Sundmn ' hstonh -. i tjn toimi :)nkinjohtnj Toivo Aro j pää.sihteerinä misteri Lrnold 2_,~ senquist ", Toirnintvu0den til'3jä. tc.rkstmn oli m,--:'ärjtty hr.nl;::intjoht2.jo. ~2.h ~ mo jo. pii2.sihteeri Lino A. Vuokko j heidän vrmiohinätin olivt ko.up::.)nneuvos Ville r-o.ttin\;n j jostosihtgeri Leo Huttunen. J O~.l t ) kunt piti vu l den ikn 9 kokoust nimittäin 15.3, 19,4-, f3.-9~-l4.10, , ,18.11 j Vltuuskunt puol88t~n koknontui 3 kert vrsiniseen kokoukseens 2. 6 j ylimäärjisiin kolrouksiin j S'56 lähinnä sääntöjen uusirnissin k ~ sitt8lyä vrten.

3 -3- UUdelleenjärjCstel~ : Vuoden tärkein si oli sä&ntöjen muuttllinen K('K ~ n säc..ntöjen 25 pycäln mukisiksi. Sekä sääntöehdotus, le'k. n uu 25 pyk~lä~ että lopulliset sästiön tillle stuneen Suomen Cl~ilpiyhdistykscn säännöt ovt ttm;;.n vuosikertomuksen lii tteinä Ei 1, 2 j 3. Jo mlislruun luss setgttiin komiten toimest erityinen sääntötoimikunt jvhon nimettiin puheenjohtj Krikoski~ herrt Rngell, v.?renckell; Kskel j~ Suvnto sek komiten sihteeri. Toimikunt piti kolme kokoust mlis- huhtikuun ikn j ensiminen luonnos käsiteltiinkin vltuuskill1nn ylimä&risessä kokowcsess 26 päiv~nä huhtikuut. Kokouksen ntmien Gvästystcn perusteell ldittu uusi ehdotus käsiteltiin sittctilllin vltuuskill1nn v c rsin~isess kokouksess, joss lopullisesti todettiin, että sääntöehdotuksell oli v~rsin pienet mhdollisuudet tull säätiörekisterivirnomisten puolelt hyväksytyksi. Tällöin kllistuivt mielipiteet yhä. enemmän uuden olympilisen yhdistyksen muodoss toimivn elimen puolelle, johon myös oli viitnnut lusunnossn pro~essori Merikoski. Sääntötoimikunt sikin tämänmukiset ohjeet, sille nnettiin sintuntijksi vrtuom~ri Kllio Kotks. Kosk mielipiteet myöhemminkin kävivät sädntöjen suhteen ristiin, järjesti komite 17.9 neuvottelukokouksen, jonne oli pyydetty kikkien olympil-. jej edust~vien liittojen sekä keskusliittojen edustjt. Kokouksen tuloksen oli, että uuden olympiyhdistyksen perustv kokous päätettiin kutsu kokoon. Uusi yhdistys konstituoitiinkin j 3.11 j sen säännötkin hyväksyttiin erinäisin muutoksin. Uuden yhdistyksen hllitus j säätiön johtokunt päättivätkin, siitä sovittun, että säätiön johtoelimet edelleen hoitvt kisojen vlmistelut yöt siihen skk, kunnes uusi yhdistys on rekisteröity j inkin Cortinn tlvikist loppuun skk. 90~tinn kist: Vuoden luss ryhdyttiin tlviurheiluljisn vlmennuksen tukemiseen j vuoden loppuun mennessä oli vlmennusvroj jettu seurvsti: Hiihto 6.80:'. 000 mk Luist~lu 1.80v.OlO mk Jääkiekko 4(,0.OCO mk Määrärhtoimikunt kokoontui vuoden ikn 6 kert. Siihen kuuluivt herrt Kskel (puheenjohtj), Himberg j Siivonen sekä sihteeri. Cortinn mjoituksen järjestämistä vrten lähetti komite piklle kksimiehisen mjoitustoimikunnn, jok komite~n puolest teki lustvn vuokrsopimuksen Hotel des Alpes'in omistjn herr Ghedinn knss. Hotelliss oli käyt~ttävissä 74 vuodett, se sijitsi sopivn h~rjoitusme~. ston keskell j oli t~rpeeksi kukn levottomst kurungin keskustst. Syksyllä tehtiin lopullinen sopimus, jonk mukn komite mksisi 35G(, Lire (1.855 mk) miestä j päivää kohti. 10% summst oli mksettv etukäteen sopimust t 2hdessä. Ruokvlinnst tehtiin erillinen pöytäkirj, smoin vrstotilojen käytöstä. Hotellin omistjn veli kävi Hiihtoliiton toimest Suomess tutustumss suomliseen ruonlittoon. Smn mtkn ikn trkistettiin snomlehtimiesten mjoitus, kuljetusvlineiden käyttömhdollisuudet sekä luistelijoiden mcjoitus Misurinss, jok oli pkollinen. Aihett suurempiin muistutuksiin ei ollut. Kosk myöhemmssä viheess päätettiin jättää jäkiekkojoukkue kotiin, jäi hotelliin n. 20 vuodett käyttämättä j tyhjät pcikt oli sitten täytettävä liittojen johtohenkilöillä, urheilun ystävillä j snomlehtimiehillä. Tämä toimenpide on snut hiemn rvostelu oskseen, mutt kosk pikkojen käyttämättä jättäminen olisi iheuttnut n m~rkn ylimääräisen velvoituksen oli tähän hätäkeinoon ryhdyttävä sen mhdollisist epäkohdist huolimtt. Syksyllä pyysivät hiihtäjät, että heille hnkittisiin sun, kosk järjestelytoimikunnn sun oli prin km päässä j sen käyttö

4 -4- oli S2..~.nnöst 8 1 ty. Komi-c",J. onnistui suuren työn jälkeen sd. ostetuksi s ~un, johon oli hnkitt~v crikseon kius j kivet sekä tlin jännitteen j virrn vtim~t sähköt~rvikket. ~rikoisjärjcstelyin stiin Knsinvtlin0n Kuljstus vy n vull sc:..un livc.tuksi j joiss perille, joss se si tt.. n, luss hiemn huonosti toimien, oli joukkuecmme käytettävissä. Syyskuun kokouks8ssc:n märäsi komite pääkonsuli Himbergin Cortinn joukkuoen johtjksi j hnon pul~isekseen komiten sihteerin. Lokkuussö m6. ~rättiin j0ukkuocn li:iäkäriksi tri l'11kko Kunns, jok koko vlmellnusk<:"ug.cm [.. jn oli t :~rkkc:.illut Cortil1c.n ohdokkiden kunto j hänelleve,r.:...ttiin kksi hiero jc.b sekä myöhefnmin lähinnä verikok_i t v2.rten sirnhoitjtr. Kokomus t ~s t oli myönteinen. Hiihtoliiton j Luisteluliiton johdolt pyydettiin lokkuuss ehdotus jouk ~cue iden v2.hvuudeksi s ;.;kä johdon kokocnp.:.noksi. Komi tg määräsi te:'ltyjä ehcintuksi t ':.rk<.,strj.1e.. n jc.. k 'ordinoimn puheenjohtjistons sekä molempien tlviurhoiluliittojen puhconjohtc..jt Kskel j Gylden. Suomi ilmoittutu~ 1.12 lne nn ~ ssä tehdyn pä~töksen perusteell - kikkiin hiihtoljeihin luisteluljeihin - miest ~ n kunoluisteluun Smn ikn lå.hetettiin joht.jicn kohdll henkilökohtiset ilmoi ttutumiskvkkoct. Johto c6.i tämful muk.n seur<j.vn kokoonpnon; Ylijoh'tö.j Arvo Himberg Apulinen Arnold Rosen~uist Lätkri \hkko Kunns Hiihtojoukkueen johtj Akseli Kskcl Luistolujoukkueen johtj Lssi Prkkinen ~Uihtoj o ukkuc.: n johtjn pul<:.inen Åke Svensk Yhdistetyn miesten johtj Åke ~lroos Nuistcn johtj Helk Risto1~inen ~ ~äkimi()stgn johtc:..j Leo Jå.rvincn A1ppi1ejion johtj Tuno Juurto1 Ylivlmentj Veli S2.rincn Apuliset. Luri Silvennoinen Lsse J ohnsson Luistelijoiden vlmgntj ~ Reino ~våvr Apulinen Kurt Skutnbb Hicrojt Asser Niittyro Vuikko Kosonen Komite oli koko syksyn ikn tutkinut eri m2.hdollisuuksi kuljgtt joukkue Jortinn mhdollisimmn nopg2.sti j vähimmin rsituksi tuottvll t~v <:.ll. Lopuksi hyväksyttiin seurv mtkustussuunnitelm ~ Lentokoneoll H lsinki-munchon- Helsinki Junll ljtinchen- }:lortezz-jltinchen Bus: ill ~ortez z-c ortin Fortezz l.tk sg.tcttiin täten t :...hd 16 1/2 tunniss j lähtö j tulo oli stu m':.htul1lc~,n srtln vuorok<:...uden piiriin. Yötunni t stiin viettää Cortin~n mc:..j~pc..ik~ss. Aero Oy oli ntc..nut komit311c hyvin edullisen vuokrc,konetc::.rjouksen j rutc..tgill oli vc..rsin hu,~mc. ttv. ryhmlennus. Vrj opuolen oli 1 että os mc.tktvroist, kuten ruok, v.:.:..rsukset, voiteet, vrvtekpplegt jne oli toimitettv erikseen lentoteitse Milnon kutt. Mini ttnkoon vielä, että pilrluisteli joille oli vr6.ttu tilisuus osllistu Dvosin ennen kisoj järjestettyihin luistelukilpiluihin. Yrityksistä huolimtt, ei stu montkn 1hjoitust vrustukseen. Useimmt toimittjt kuitenkin myönsivät v~rsin tuntuvi lennuk-

5 ~5- si. Tlviurh8iluliittojen knss kc..y"cyjen neuvctt61uj ol1 ikn solvisi v~,rustuksen tc:..rve j joukkueolle hnkittiin seurvt v.::.rusteet ; - Tkki pitkine bousuincen (nisille kävelypuku) Hiihtchousut 1 vlkoinen j 2 sinistä t (n~isille puserot) 2 lusvtekert 3 ps.ri sukki 1 pri vlk.urheilusukki Sininen päällystkki Sininen hiiht o l~kki - Vil1p&it - Villekotitkki - l1ust5.t pu f. like113ät pi- - Hiihtokel1gät 2 solmiot (lhjksi) - Hiiht puku - Anor.kki - Villlkki (vin urhoilijoille) - Yöpuku (v~in urheilijoille) - Hiihtoksineot (vin urheilijoille) Httu (neisillo lkki) - Veryttclypuku ti luistolutrikoot kulliin (vin urhgilijoille) Nhkkäsineet - 3 nenliin Yhden mi ehen täydellinen vrustus tuli mc:',ks8jlln keskimäcirin mk 52. \~ v:' -. NiLtcn v ~_ rustus tuli j oni,:ul1. v (; rr,-~n 1::z,.11iilliJ1C'.ksi. Lisäksi hnkki komite hiih"cjille vrc:..sukset, vrsuvt, 10 selkäreppu, suuri määrä låäkintävi;",lin.:d tä lbortoriotutkimuksi vrten. Pituushiihdon vustc.jille ostettiin 2 rc:.diopuhelint p&.tterei:i.1.een. Lääkeinev2..r8.sto si joukkue lhjksi pteekkri Gunno.r Poppiukselt. Vuoden 1955 ikn mksettiin v2in os vrusteist mk edestä lopun jäädessä vuoden 1956 puolelle m5.ksettvksi. Cortinc...n kisojen järjostglyssä jo "tui komite ltimn 11 kiertokirjettä. Komite huolohti myös lehdistön edustjien ilmoitt&lliscst kisoihin, heidän kuljetuksestc:..n Cortinn sekä osittin lehtihotellien pikkpulc:..st johtuen, heidän mjoituksestn. Seurvt lehdet olivt ilmoittutuneet Cortinss; Helsingin Snomt ltsnomt Uusi Suomi Lehtikuv Hufvudst~dsbl2..det Turun Snomt Lfkns Ai!1ulehti Suomen Sosilidemokrtti S5.vun Snomt Suomen Tietotoimisto Työväen Snomlehtien SU0illcn Urheilulehti Urheilun Kuv-_"~i tt Viikko snomt Yhteensä 20 (vlokuuvj) Tietotoimisto Suomen Yleisr':-.d.ion henkilöstbstä tulivt 4 komiten kuljetuksen turvin. Komite nimesi kok0uksess.n syyskuuss Bisteri Alpo Lhden Suomen joukkueen ttsheksi. Histeri Lhti oli K.u..1.comu.rlddnt ;' y ~ n edustj tliss suen r:ilnoss. Tukholmn kist. Komiten kokous mliskuun 15 päivänä päätti hyvien npuruussuhtoiden j pitup.ik~n läheisyyden vuoksi, että Suomi osllistuu Tukholmss pidettt-viin olyrilpilisiin rc:..ts2..stuskisoihin joskn ei suuri mhdollisuuksi sijoituksiin olo. Mmme ttsheksi nimettiin Suomen Hc:.tsstjlii ton ehdotuksen mukisesti johtj Te.ge v7illcs. Vlmennukseen sivt r~tsstjru~e kertomusvuoden ikn mk. Jelbournen kist ~ Ruotsin C'lympikomi -'een lottest päe.t:::ttiin järjestää pohjoismiden komiteoiden yhteinen kokous} joss käsiteltäisiin

6 -6- seur2.vi kysymyksiä: - mtkkust8.nnukset l\el bourllcen päätgttiin vuokrt SLS~ 1 t tcrpeelliset konegt myöhcnrrin päätett~vää reittiä v~rten päätettiin suldl1ittnisist lähtöpäivistä luonnehdittiin ehdotus pohjoismiden ruokjärjestelmiksi sekä olympilcylssä. että mc::tk~~n ikcnc. suunnit-:..ltiin joukkueiden puvusto suunniteltiin toimenpi te,_ t mtkn r si t usten vähentämiseksi sekä tuot nnettiin yhteiset toimintohjeet muitten ttsheoillc mjoitusym. c.sioiss sovittiin lustvo.sti mtkn johdost, läälcintähoidost j.n. c. Kokouksen päätöksen mukc.un piti pohjoismc.iden komiteoiden sihteerien tv~t uudelleen syksyllä Oslon olless isäntäkupunkin. Oslon kokous pid0ttiinkin mc,rrc1.s1rnun y mutt. Suome st ei kukn voinut oll l äsnä. Oslon kokoukselle lähetettiin kuitenkin promemori, josse. esi tc:ttiin Suomen kntc: kol{ouksen tärkeimm.istä kysymyksistä, mm. vc.ru8tuksen kuton purjevonoiden, lmnoottien, vgrryttelypukujen ym. kuljotuksist meritse. Austrlist on stu muutmien siellä suvien suomlc.istgn kutt rvokl::c.i t tieto j ilmston, ruokvlion, viihdytysohj elmc::.n, hc.r joi tusmc::.hdollisuuksien sekä lruljgtusten kohdll. :-TelbournGn j E:.rjestclykomi te& on j c.k.:mut kilpc.iluohjegt k<likillg ohjelmss oleville urhoilun loille komiten k~utt. Vlitettvsti OL n äi s~'jä ollut runssti virhoi tä, joiden k rj8.luinen on iheuttc::.nut 1;:0- mit0lle lisät yötä. J ~rj Gstä jät v2.r ~s ivt, pohjoismiden komiteoiden toi vomuksesto., oly.mpikyl 2.n 10unc:.iskulm2.st hyvin sopivn lueen :pohjoismo.iden joukkuoille. Lopulliseksi täysihoitomksuksi melärelttiin Austrlin punt 3. 1C eli smk C päivää j migstä kohti. Knsinvälinen Cl 2U ilinen Korn.i te. Kuten jo me.ini ttu iheutti KCK:n sååntöjen uus~. py{ä om~ten säc.ntöjen muutoksen. lm.o itus säntöjen koordinoimisest lähetettiin Lusnnnecn jo. joulukuun luss stiin KOK:n puhoenjohtjlt itseltään kirje, jonk mukn Suomi oli csteetön osllistuluc.n v kisoihin, kosk komiternme säännöt olivt kunnoss. Suomen puolest osllistuivt KvK:n Priisin kongressiin Suomen molommo.t eduste.jt K~ K: ss sol<ä komi t Gn puheenj ohtj j sihteeri. Kongressin pät.kysymykset oli vq.t k2..nsllisten ko!.1i teoiden kohdll: Aloite Tii vilmnän yhteistoiminnn iknsn2.miseksi KOK: n j knsllisten komiteoiden j knsinvälisten liittojon k&nss, uusien urheiluljien ottminen olympikisojen ohjclmc..n, l usunnon ntminen vuoden 1960 kis PQikoisto. sekä kysymys uusien sääntöjen sov811uttmisest. Komi teo. on egi tt~inyt mc-.c..n virnoiilqisillc, että Suomi liittyisi mhdolliseen k2.nsinväli seen sopimukseen olympic.tunnusten suo jelemiseksi. Komite on vlitten todennut, että Helsingin kisojen virllisen r~portin pinosmä~rä 1000 kpl oli nivun liin pieni, kosk KOK:n kutt mutt myös suorn on spunut lukuissti tiedusteluj. Vrtilc.nne ~ Tililmusivientejä oli t oimiston kohdll 129 j pc"nkin kohd,.. ll 68. Vuosi näytti me:'.rkn ylijäämän, johtuen komitec.n smst vltion suosiolliscst tuost veikkc.usv~rojen muodoss mk 19, U.)0,OOO sekä lcgräystoimikunnn o.lusto.vst c..vust 4,000,000 mk, Vuoden luss me.ksettiin Cy Veiklmustoimistolle velk 10, OCO. OCO mk. Korot, hiemn yli 4 miljoon, jäivät vielä vstttvien joukkoon, mutt ovt nekin tätä kirj oi tt-ttnosgu mks0ttu täyteen mä8.l'ä~"nsä, Vlmennusmäärärho j jc.ettiin yhtoensä (" mk tähän vuosikcrtomukseon liitetyn lii tteen N2 5 mukc..n. Kikki komiten ulkomill olevt vo.rt on edellisen v c.rsinisen kokouksen päätösten muk8.c1.n siirretty kotimhn j ovnt nyt Knsllis-Oswre-Pnkin punt- j dollritilillä

7 -7- mhdollist käytt~ä v~rten Ue lbournoss. -]dustukset : Kertcmusvuodon ikn on lchjoin 9 kukin j2. s hkcin onnit e ltu ~ t.uistcri Luri ~ iottinon 5e vuott :Nis'te:ri Viktor Smeds 70 vuott Konsuli -;rnst Krogius 90 vuott Toim.joht. Jukk Lehtinen 50 v~ottq Vuorinouvos -\-im. Lehtin8n 6(, vuott Päkunsuli Krlo Brusin 60 vuott Lordi Burghloy 50 vuott JO ":ltj8. Sigfrid ~~ dstr~m 80 vuott Päjohtj H~rld Roos 60 vuvtt~ 1~nir2li Svnte Sundmn 60 vujtt Konsuli Veikko Hylund 6C vu,:;tt Toiminnnjohtj Veli Srinon 50 vuott Komi tc.::n vl tuuskunn5.n j2:.senistä ovt lmksi kuolemc.n kutt jättneot ::;>8.ikk8.ns nimitteiin insin~öri essi Blomqvist, Suomen Luisteluliiton puhccnj ~ ht8.j j8. sen ~dustj vuodest 1954 sekä kenrliluutn. ~ ino 1. Järvinen Suomen Knoottiliiton puhoenjohtj j sen edust2j vuodest Komite muist kiitollisuudell heidän olympi-tteen hyvci.ksi suoritt2ji1 rvokst työtään. :-eidån til;:.llcen on c..o. liittojen puolest nimetty vltuuskuntn v c:...st t'.[.v2.sti.o..(t!t opätillil{kö Mrtti Gylden j lin. pin }mndidtti ( i v V2.noncn, molemmt liitto j ens puheenj ohtji. Suo~, olympic..lin211. Ker&.. ys-goimikunt8. on työskon~ellyt ~~k<:.is~mmss8.kokoonpcmosscn, piilioenj.htuj nn vuorin-:uvos 101m Loh G J.n(.n J sihte rinä kmreeri JusLi Tossv ~ in e n. Suurilrunt lhjoitt ~jt ovt tb'..hi::..n mennessä olleot Gy Ford Ab 9 Vl{uutusyhtiö T8.rmo, Lähinnä juuri lhjoittjille kiitokseksi jteltu konlitecn plketin suunni ttelominon lopulliseen muotoons nn.)ttiin kuvnvei8t ;:~ jä Vtti Huptin t -.h tv;:~ks i. Luonncs on jo pienin muutoksin hyväksytty j tullee plketti pikkoin uuden komiton käyttöön. Suomen Clym:9i.J.lincm Komite lopetett;:.e ssn viimeisen toimintvuotons sä ~tiönä jättää nyt kikki mumme olympiurheiluun liittyvät tuhtvät uudelle Suomen C lympi<:.yhdistykselle j nimenjtlmjlle yhdistyksen v 2.1 tuusl~unnlle. Urheilijmme v2.1mistutuvt nyt huolellisesti vuodon 1956 kis8ihin j Suomen k2ns pi tä:ikin, 01ympi2.1isiin kisoihin osllistumist j niissä monestymistä mjjli]le urheilun tärkeimpänä päärnä<:.ränä. S~.tiöllä on ollut kunni hoit tämä edustustc.htä.vä lm,ikk ine siihen liittyvine pulminccn j ilonciheineen j toivoo, että uusi Suomen Olynl)ikomi t8 sisi työlleen kikkien knslidpiirion tuen j että se menestyisi j n äki s i olympi-tteen menestyvän Suomen urheillln 10pul1i<"'cn ohcyttmisen muodoss. Helsinf,issä toukokuun 24 päivänä Krikoski Puheonjohtj V.A. ~. Clc::..vi Suvnto Vrpuheenjohtj ~. A. Rosenquist Pääsihteeri

e r tom u s vuodelta 1956-1. toimintavuosi

e r tom u s vuodelta 1956-1. toimintavuosi .., \ SUOMEN OLYMPIläHDISTYS r. y 3 n (Suomen Oly~pialainen ~06itea) v u 0 s i ~ e r tom u s vuodelta 1956-1. toimintavuosi huudennentoista olympiadin viimeinen vuosi on monessa suhteessa ollut Suo ri.e

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell ESR-julkisut -srj Päätoimittj

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

;j SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959 1. Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot