._ (2,.~.d.~... ~'taja.u)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "._ (2,.~.d.~... ~'taja.u)"

Transkriptio

1 \JU' 1'71:, Llr;,"=-ALAlrEK Km ';TEA-nimisen säätiön V u 0 s i k 0 r t 0 ~ u s Vu:doJt 1S55 ( 32 toirrintvuosi ) S~~:itic:n s.j.ci.nt(jjon edellyttämä v2.l tuuskunt on toinlintvuoden ikn ollut kokoonpntu seur~vsti liittojen j yhtoisöjon Q~ustjist:, RnGnodustj Pvo Aitio Vrntu(JY'ri }.rvi ~teislrnen Dipl.insinbtri Lennrt Yivi uolt~-ohjj Arne Teskinen 1?uoluesihteeri Väinö,es:{inen Työnjol'ltj ~'sko Pol ton,äld r~istori Helvi R~tikinen : piston johtj ~ino Rntnen Trkstj Unto Siivonen Liik~nnetrkstj Väinö Soininen Toimitusjohtj. lvi Suvnto Pääsihtoeri =:ino A. Vuokko S.~o.m.~E.. V..?imi_8_telu.:-_i~.. l!.r:~_~il-:u)._i.i..--t.t.o.,(1.. c.c:.u.s~_j l. versti V. '. t V. KrikJski Su..S'.E!.~.l~.U]:'..-\e.iluliAt.t.o.. J.4_ e}.yst~~..1 L2ronomi Pino Piirto Vuorin13uvos --rr. Jehtinen Toirri tusjolrtj Luri ricttinen.; Jukk l,el1tinen.. Suo.l11C?12 Hi~,~j;o~.i.i tt2..j.~ _~_du_~t..j..:\). Le} t'ri Yr j ö!-nloniemi KU1Jpi1euvos Veikko rylund.sy.. 0}l1.ep_ Y.<?_i1J1 i G_~}_u) i i_t_~ (S_8_du~t)_ L Leht~ri Väinö L ~ tinen Sr)silineuvos ljcseli Kc:.skel ~uo~n ~ ~c::.i_n.:h.lij-.t.t.o_ rääk~nsuli Lrvi Himborg T~iminnnjohtnj ' nni Sirenius._ (2,.~.d.~... ~'tj.u). ~_~o.p".:~?-..:~.l!p,l~:.j~ in.l~}_ t t 0.. 1<'enrliluutnntti Hugo Ostermn Suomen Luisteluliitto ':rnsi'n1;örr-:'ss:cnfomqvist (kuoli lokkuuss 1955). stopäälli~{kö i ~.J.rtti Gylden ( lähtien) Suomen T' iekkilulii tto l(cnrätfu'ju":['-f ~ Yvi HuJltl Suomen R~sstjinliitto Kenrlimjuri Leo Ekberg Suo~cn Ynoottiliitto Y;nrnE:"rrfUutriRri'ttT'~:ino Järvinr;n (kuoli sj"ksyllä 1955) Kmr':8ri iv Vo.nonon,3u?1F ee. P~~:i..~hJ;jj.~l j-j.!' t 0 Lki t# tohtori J. Söderhjelm

2 Pelloliitto Su~men J-", rlt2tj YiTlo~ - -(ös k inen Suomen Ui~nliitto K'7r1i,,"äälfri':juri--Yr j ö V2.lkm ly-ö F äj. J..y"l.i i -~"t2. _8,1:1:.<2. ~.~ n~ J C ' ~1.t2. j _ ~_l"llls?lm Sll.omcn Jääkiekk.olii tto inkintjoht,j.j Yrjö 1hkmo, S~.:-~i-~~~~ejJ.l~j.i tt~ :l.s cerl Vlktor SmedS Suomen Soutuliitto 'Alnrrl:r-Svnfc'-Sundmn Suomen Pinonnostoliitto ',- ssto'pifyli"kkobruno Fyberg S~_<?..m.8_n_]Co..ril?ll olii tto. Pääjohtj Jussi L~pi-8eppälä Suomen 5-otteluliitto Y:pteenf-Klevl -[ömp8"tti _~.ll:. o..rn~~~ J,~e..)1 0 ek_ey" ~_:\ i t_t 2- V~ltiot. mist0ri Reino Korpi Finlnds Svensk Centrlidrottsförbund T :-lrllittj Eniro" 8 evon-~ O'p'G~usr:!.~~~~..~.i2. Pil. nc'.isteri Luri P:mtol Purlustusministeriö Kcnrliruutnnttl-Uolevi Poppius K8.l _sinvälinen ~ lympikomi te (jäsenet i tseoi1n:tettuin) Pcmldnjohtj J. --;-. Rngell Kul')Ul1:linj ')htj '.~rik v. Frenckell Seurvt vltuuskunnn jäsenet t,:,imivt säätiön johtokurnn (SuoD~n Glympilisen komiten) jäseninä: ~vcrsti Krikoski puheenjohtjn Toimitusjohtj Clvi Suvnto vrpuheenjohtjn Pnkinjohtj ~ngell ':upunginjohtj v. rrenckell Tuomri ~eisknen Pääkonsuli Himberg,e. )_tori Xloniemi Sosilineuvos Kskel Toimitusjohtj Piettinen Päisihteeri Leskinen '',imi tusjohtnj S:ii vonen Amirli Sundmn ' hstonh -. i tjn toimi :)nkinjohtnj Toivo Aro j pää.sihteerinä misteri Lrnold 2_,~ senquist ", Toirnintvu0den til'3jä. tc.rkstmn oli m,--:'ärjtty hr.nl;::intjoht2.jo. ~2.h ~ mo jo. pii2.sihteeri Lino A. Vuokko j heidän vrmiohinätin olivt ko.up::.)nneuvos Ville r-o.ttin\;n j jostosihtgeri Leo Huttunen. J O~.l t ) kunt piti vu l den ikn 9 kokoust nimittäin 15.3, 19,4-, f3.-9~-l4.10, , ,18.11 j Vltuuskunt puol88t~n koknontui 3 kert vrsiniseen kokoukseens 2. 6 j ylimäärjisiin kolrouksiin j S'56 lähinnä sääntöjen uusirnissin k ~ sitt8lyä vrten.

3 -3- UUdelleenjärjCstel~ : Vuoden tärkein si oli sä&ntöjen muuttllinen K('K ~ n säc..ntöjen 25 pycäln mukisiksi. Sekä sääntöehdotus, le'k. n uu 25 pyk~lä~ että lopulliset sästiön tillle stuneen Suomen Cl~ilpiyhdistykscn säännöt ovt ttm;;.n vuosikertomuksen lii tteinä Ei 1, 2 j 3. Jo mlislruun luss setgttiin komiten toimest erityinen sääntötoimikunt jvhon nimettiin puheenjohtj Krikoski~ herrt Rngell, v.?renckell; Kskel j~ Suvnto sek komiten sihteeri. Toimikunt piti kolme kokoust mlis- huhtikuun ikn j ensiminen luonnos käsiteltiinkin vltuuskill1nn ylimä&risessä kokowcsess 26 päiv~nä huhtikuut. Kokouksen ntmien Gvästystcn perusteell ldittu uusi ehdotus käsiteltiin sittctilllin vltuuskill1nn v c rsin~isess kokouksess, joss lopullisesti todettiin, että sääntöehdotuksell oli v~rsin pienet mhdollisuudet tull säätiörekisterivirnomisten puolelt hyväksytyksi. Tällöin kllistuivt mielipiteet yhä. enemmän uuden olympilisen yhdistyksen muodoss toimivn elimen puolelle, johon myös oli viitnnut lusunnossn pro~essori Merikoski. Sääntötoimikunt sikin tämänmukiset ohjeet, sille nnettiin sintuntijksi vrtuom~ri Kllio Kotks. Kosk mielipiteet myöhemminkin kävivät sädntöjen suhteen ristiin, järjesti komite 17.9 neuvottelukokouksen, jonne oli pyydetty kikkien olympil-. jej edust~vien liittojen sekä keskusliittojen edustjt. Kokouksen tuloksen oli, että uuden olympiyhdistyksen perustv kokous päätettiin kutsu kokoon. Uusi yhdistys konstituoitiinkin j 3.11 j sen säännötkin hyväksyttiin erinäisin muutoksin. Uuden yhdistyksen hllitus j säätiön johtokunt päättivätkin, siitä sovittun, että säätiön johtoelimet edelleen hoitvt kisojen vlmistelut yöt siihen skk, kunnes uusi yhdistys on rekisteröity j inkin Cortinn tlvikist loppuun skk. 90~tinn kist: Vuoden luss ryhdyttiin tlviurheiluljisn vlmennuksen tukemiseen j vuoden loppuun mennessä oli vlmennusvroj jettu seurvsti: Hiihto 6.80:'. 000 mk Luist~lu 1.80v.OlO mk Jääkiekko 4(,0.OCO mk Määrärhtoimikunt kokoontui vuoden ikn 6 kert. Siihen kuuluivt herrt Kskel (puheenjohtj), Himberg j Siivonen sekä sihteeri. Cortinn mjoituksen järjestämistä vrten lähetti komite piklle kksimiehisen mjoitustoimikunnn, jok komite~n puolest teki lustvn vuokrsopimuksen Hotel des Alpes'in omistjn herr Ghedinn knss. Hotelliss oli käyt~ttävissä 74 vuodett, se sijitsi sopivn h~rjoitusme~. ston keskell j oli t~rpeeksi kukn levottomst kurungin keskustst. Syksyllä tehtiin lopullinen sopimus, jonk mukn komite mksisi 35G(, Lire (1.855 mk) miestä j päivää kohti. 10% summst oli mksettv etukäteen sopimust t 2hdessä. Ruokvlinnst tehtiin erillinen pöytäkirj, smoin vrstotilojen käytöstä. Hotellin omistjn veli kävi Hiihtoliiton toimest Suomess tutustumss suomliseen ruonlittoon. Smn mtkn ikn trkistettiin snomlehtimiesten mjoitus, kuljetusvlineiden käyttömhdollisuudet sekä luistelijoiden mcjoitus Misurinss, jok oli pkollinen. Aihett suurempiin muistutuksiin ei ollut. Kosk myöhemmssä viheess päätettiin jättää jäkiekkojoukkue kotiin, jäi hotelliin n. 20 vuodett käyttämättä j tyhjät pcikt oli sitten täytettävä liittojen johtohenkilöillä, urheilun ystävillä j snomlehtimiehillä. Tämä toimenpide on snut hiemn rvostelu oskseen, mutt kosk pikkojen käyttämättä jättäminen olisi iheuttnut n m~rkn ylimääräisen velvoituksen oli tähän hätäkeinoon ryhdyttävä sen mhdollisist epäkohdist huolimtt. Syksyllä pyysivät hiihtäjät, että heille hnkittisiin sun, kosk järjestelytoimikunnn sun oli prin km päässä j sen käyttö

4 -4- oli S2..~.nnöst 8 1 ty. Komi-c",J. onnistui suuren työn jälkeen sd. ostetuksi s ~un, johon oli hnkitt~v crikseon kius j kivet sekä tlin jännitteen j virrn vtim~t sähköt~rvikket. ~rikoisjärjcstelyin stiin Knsinvtlin0n Kuljstus vy n vull sc:..un livc.tuksi j joiss perille, joss se si tt.. n, luss hiemn huonosti toimien, oli joukkuecmme käytettävissä. Syyskuun kokouks8ssc:n märäsi komite pääkonsuli Himbergin Cortinn joukkuoen johtjksi j hnon pul~isekseen komiten sihteerin. Lokkuussö m6. ~rättiin j0ukkuocn li:iäkäriksi tri l'11kko Kunns, jok koko vlmellnusk<:"ug.cm [.. jn oli t :~rkkc:.illut Cortil1c.n ohdokkiden kunto j hänelleve,r.:...ttiin kksi hiero jc.b sekä myöhefnmin lähinnä verikok_i t v2.rten sirnhoitjtr. Kokomus t ~s t oli myönteinen. Hiihtoliiton j Luisteluliiton johdolt pyydettiin lokkuuss ehdotus jouk ~cue iden v2.hvuudeksi s ;.;kä johdon kokocnp.:.noksi. Komi tg määräsi te:'ltyjä ehcintuksi t ':.rk<.,strj.1e.. n jc.. k 'ordinoimn puheenjohtjistons sekä molempien tlviurhoiluliittojen puhconjohtc..jt Kskel j Gylden. Suomi ilmoittutu~ 1.12 lne nn ~ ssä tehdyn pä~töksen perusteell - kikkiin hiihtoljeihin luisteluljeihin - miest ~ n kunoluisteluun Smn ikn lå.hetettiin joht.jicn kohdll henkilökohtiset ilmoi ttutumiskvkkoct. Johto c6.i tämful muk.n seur<j.vn kokoonpnon; Ylijoh'tö.j Arvo Himberg Apulinen Arnold Rosen~uist Lätkri \hkko Kunns Hiihtojoukkueen johtj Akseli Kskcl Luistolujoukkueen johtj Lssi Prkkinen ~Uihtoj o ukkuc.: n johtjn pul<:.inen Åke Svensk Yhdistetyn miesten johtj Åke ~lroos Nuistcn johtj Helk Risto1~inen ~ ~äkimi()stgn johtc:..j Leo Jå.rvincn A1ppi1ejion johtj Tuno Juurto1 Ylivlmentj Veli S2.rincn Apuliset. Luri Silvennoinen Lsse J ohnsson Luistelijoiden vlmgntj ~ Reino ~våvr Apulinen Kurt Skutnbb Hicrojt Asser Niittyro Vuikko Kosonen Komite oli koko syksyn ikn tutkinut eri m2.hdollisuuksi kuljgtt joukkue Jortinn mhdollisimmn nopg2.sti j vähimmin rsituksi tuottvll t~v <:.ll. Lopuksi hyväksyttiin seurv mtkustussuunnitelm ~ Lentokoneoll H lsinki-munchon- Helsinki Junll ljtinchen- }:lortezz-jltinchen Bus: ill ~ortez z-c ortin Fortezz l.tk sg.tcttiin täten t :...hd 16 1/2 tunniss j lähtö j tulo oli stu m':.htul1lc~,n srtln vuorok<:...uden piiriin. Yötunni t stiin viettää Cortin~n mc:..j~pc..ik~ss. Aero Oy oli ntc..nut komit311c hyvin edullisen vuokrc,konetc::.rjouksen j rutc..tgill oli vc..rsin hu,~mc. ttv. ryhmlennus. Vrj opuolen oli 1 että os mc.tktvroist, kuten ruok, v.:.:..rsukset, voiteet, vrvtekpplegt jne oli toimitettv erikseen lentoteitse Milnon kutt. Mini ttnkoon vielä, että pilrluisteli joille oli vr6.ttu tilisuus osllistu Dvosin ennen kisoj järjestettyihin luistelukilpiluihin. Yrityksistä huolimtt, ei stu montkn 1hjoitust vrustukseen. Useimmt toimittjt kuitenkin myönsivät v~rsin tuntuvi lennuk-

5 ~5- si. Tlviurh8iluliittojen knss kc..y"cyjen neuvctt61uj ol1 ikn solvisi v~,rustuksen tc:..rve j joukkueolle hnkittiin seurvt v.::.rusteet ; - Tkki pitkine bousuincen (nisille kävelypuku) Hiihtchousut 1 vlkoinen j 2 sinistä t (n~isille puserot) 2 lusvtekert 3 ps.ri sukki 1 pri vlk.urheilusukki Sininen päällystkki Sininen hiiht o l~kki - Vil1p&it - Villekotitkki - l1ust5.t pu f. like113ät pi- - Hiihtokel1gät 2 solmiot (lhjksi) - Hiiht puku - Anor.kki - Villlkki (vin urhoilijoille) - Yöpuku (v~in urheilijoille) - Hiihtoksineot (vin urheilijoille) Httu (neisillo lkki) - Veryttclypuku ti luistolutrikoot kulliin (vin urhgilijoille) Nhkkäsineet - 3 nenliin Yhden mi ehen täydellinen vrustus tuli mc:',ks8jlln keskimäcirin mk 52. \~ v:' -. NiLtcn v ~_ rustus tuli j oni,:ul1. v (; rr,-~n 1::z,.11iilliJ1C'.ksi. Lisäksi hnkki komite hiih"cjille vrc:..sukset, vrsuvt, 10 selkäreppu, suuri määrä låäkintävi;",lin.:d tä lbortoriotutkimuksi vrten. Pituushiihdon vustc.jille ostettiin 2 rc:.diopuhelint p&.tterei:i.1.een. Lääkeinev2..r8.sto si joukkue lhjksi pteekkri Gunno.r Poppiukselt. Vuoden 1955 ikn mksettiin v2in os vrusteist mk edestä lopun jäädessä vuoden 1956 puolelle m5.ksettvksi. Cortinc...n kisojen järjostglyssä jo "tui komite ltimn 11 kiertokirjettä. Komite huolohti myös lehdistön edustjien ilmoitt&lliscst kisoihin, heidän kuljetuksestc:..n Cortinn sekä osittin lehtihotellien pikkpulc:..st johtuen, heidän mjoituksestn. Seurvt lehdet olivt ilmoittutuneet Cortinss; Helsingin Snomt ltsnomt Uusi Suomi Lehtikuv Hufvudst~dsbl2..det Turun Snomt Lfkns Ai!1ulehti Suomen Sosilidemokrtti S5.vun Snomt Suomen Tietotoimisto Työväen Snomlehtien SU0illcn Urheilulehti Urheilun Kuv-_"~i tt Viikko snomt Yhteensä 20 (vlokuuvj) Tietotoimisto Suomen Yleisr':-.d.ion henkilöstbstä tulivt 4 komiten kuljetuksen turvin. Komite nimesi kok0uksess.n syyskuuss Bisteri Alpo Lhden Suomen joukkueen ttsheksi. Histeri Lhti oli K.u..1.comu.rlddnt ;' y ~ n edustj tliss suen r:ilnoss. Tukholmn kist. Komiten kokous mliskuun 15 päivänä päätti hyvien npuruussuhtoiden j pitup.ik~n läheisyyden vuoksi, että Suomi osllistuu Tukholmss pidettt-viin olyrilpilisiin rc:..ts2..stuskisoihin joskn ei suuri mhdollisuuksi sijoituksiin olo. Mmme ttsheksi nimettiin Suomen Hc:.tsstjlii ton ehdotuksen mukisesti johtj Te.ge v7illcs. Vlmennukseen sivt r~tsstjru~e kertomusvuoden ikn mk. Jelbournen kist ~ Ruotsin C'lympikomi -'een lottest päe.t:::ttiin järjestää pohjoismiden komiteoiden yhteinen kokous} joss käsiteltäisiin

6 -6- seur2.vi kysymyksiä: - mtkkust8.nnukset l\el bourllcen päätgttiin vuokrt SLS~ 1 t tcrpeelliset konegt myöhcnrrin päätett~vää reittiä v~rten päätettiin suldl1ittnisist lähtöpäivistä luonnehdittiin ehdotus pohjoismiden ruokjärjestelmiksi sekä olympilcylssä. että mc::tk~~n ikcnc. suunnit-:..ltiin joukkueiden puvusto suunniteltiin toimenpi te,_ t mtkn r si t usten vähentämiseksi sekä tuot nnettiin yhteiset toimintohjeet muitten ttsheoillc mjoitusym. c.sioiss sovittiin lustvo.sti mtkn johdost, läälcintähoidost j.n. c. Kokouksen päätöksen mukc.un piti pohjoismc.iden komiteoiden sihteerien tv~t uudelleen syksyllä Oslon olless isäntäkupunkin. Oslon kokous pid0ttiinkin mc,rrc1.s1rnun y mutt. Suome st ei kukn voinut oll l äsnä. Oslon kokoukselle lähetettiin kuitenkin promemori, josse. esi tc:ttiin Suomen kntc: kol{ouksen tärkeimm.istä kysymyksistä, mm. vc.ru8tuksen kuton purjevonoiden, lmnoottien, vgrryttelypukujen ym. kuljotuksist meritse. Austrlist on stu muutmien siellä suvien suomlc.istgn kutt rvokl::c.i t tieto j ilmston, ruokvlion, viihdytysohj elmc::.n, hc.r joi tusmc::.hdollisuuksien sekä lruljgtusten kohdll. :-TelbournGn j E:.rjestclykomi te& on j c.k.:mut kilpc.iluohjegt k<likillg ohjelmss oleville urhoilun loille komiten k~utt. Vlitettvsti OL n äi s~'jä ollut runssti virhoi tä, joiden k rj8.luinen on iheuttc::.nut 1;:0- mit0lle lisät yötä. J ~rj Gstä jät v2.r ~s ivt, pohjoismiden komiteoiden toi vomuksesto., oly.mpikyl 2.n 10unc:.iskulm2.st hyvin sopivn lueen :pohjoismo.iden joukkuoille. Lopulliseksi täysihoitomksuksi melärelttiin Austrlin punt 3. 1C eli smk C päivää j migstä kohti. Knsinvälinen Cl 2U ilinen Korn.i te. Kuten jo me.ini ttu iheutti KCK:n sååntöjen uus~. py{ä om~ten säc.ntöjen muutoksen. lm.o itus säntöjen koordinoimisest lähetettiin Lusnnnecn jo. joulukuun luss stiin KOK:n puhoenjohtjlt itseltään kirje, jonk mukn Suomi oli csteetön osllistuluc.n v kisoihin, kosk komiternme säännöt olivt kunnoss. Suomen puolest osllistuivt KvK:n Priisin kongressiin Suomen molommo.t eduste.jt K~ K: ss sol<ä komi t Gn puheenj ohtj j sihteeri. Kongressin pät.kysymykset oli vq.t k2..nsllisten ko!.1i teoiden kohdll: Aloite Tii vilmnän yhteistoiminnn iknsn2.miseksi KOK: n j knsllisten komiteoiden j knsinvälisten liittojon k&nss, uusien urheiluljien ottminen olympikisojen ohjclmc..n, l usunnon ntminen vuoden 1960 kis PQikoisto. sekä kysymys uusien sääntöjen sov811uttmisest. Komi teo. on egi tt~inyt mc-.c..n virnoiilqisillc, että Suomi liittyisi mhdolliseen k2.nsinväli seen sopimukseen olympic.tunnusten suo jelemiseksi. Komite on vlitten todennut, että Helsingin kisojen virllisen r~portin pinosmä~rä 1000 kpl oli nivun liin pieni, kosk KOK:n kutt mutt myös suorn on spunut lukuissti tiedusteluj. Vrtilc.nne ~ Tililmusivientejä oli t oimiston kohdll 129 j pc"nkin kohd,.. ll 68. Vuosi näytti me:'.rkn ylijäämän, johtuen komitec.n smst vltion suosiolliscst tuost veikkc.usv~rojen muodoss mk 19, U.)0,OOO sekä lcgräystoimikunnn o.lusto.vst c..vust 4,000,000 mk, Vuoden luss me.ksettiin Cy Veiklmustoimistolle velk 10, OCO. OCO mk. Korot, hiemn yli 4 miljoon, jäivät vielä vstttvien joukkoon, mutt ovt nekin tätä kirj oi tt-ttnosgu mks0ttu täyteen mä8.l'ä~"nsä, Vlmennusmäärärho j jc.ettiin yhtoensä (" mk tähän vuosikcrtomukseon liitetyn lii tteen N2 5 mukc..n. Kikki komiten ulkomill olevt vo.rt on edellisen v c.rsinisen kokouksen päätösten muk8.c1.n siirretty kotimhn j ovnt nyt Knsllis-Oswre-Pnkin punt- j dollritilillä

7 -7- mhdollist käytt~ä v~rten Ue lbournoss. -]dustukset : Kertcmusvuodon ikn on lchjoin 9 kukin j2. s hkcin onnit e ltu ~ t.uistcri Luri ~ iottinon 5e vuott :Nis'te:ri Viktor Smeds 70 vuott Konsuli -;rnst Krogius 90 vuott Toim.joht. Jukk Lehtinen 50 v~ottq Vuorinouvos -\-im. Lehtin8n 6(, vuott Päkunsuli Krlo Brusin 60 vuott Lordi Burghloy 50 vuott JO ":ltj8. Sigfrid ~~ dstr~m 80 vuott Päjohtj H~rld Roos 60 vuvtt~ 1~nir2li Svnte Sundmn 60 vujtt Konsuli Veikko Hylund 6C vu,:;tt Toiminnnjohtj Veli Srinon 50 vuott Komi tc.::n vl tuuskunn5.n j2:.senistä ovt lmksi kuolemc.n kutt jättneot ::;>8.ikk8.ns nimitteiin insin~öri essi Blomqvist, Suomen Luisteluliiton puhccnj ~ ht8.j j8. sen ~dustj vuodest 1954 sekä kenrliluutn. ~ ino 1. Järvinen Suomen Knoottiliiton puhoenjohtj j sen edust2j vuodest Komite muist kiitollisuudell heidän olympi-tteen hyvci.ksi suoritt2ji1 rvokst työtään. :-eidån til;:.llcen on c..o. liittojen puolest nimetty vltuuskuntn v c:...st t'.[.v2.sti.o..(t!t opätillil{kö Mrtti Gylden j lin. pin }mndidtti ( i v V2.noncn, molemmt liitto j ens puheenj ohtji. Suo~, olympic..lin211. Ker&.. ys-goimikunt8. on työskon~ellyt ~~k<:.is~mmss8.kokoonpcmosscn, piilioenj.htuj nn vuorin-:uvos 101m Loh G J.n(.n J sihte rinä kmreeri JusLi Tossv ~ in e n. Suurilrunt lhjoitt ~jt ovt tb'..hi::..n mennessä olleot Gy Ford Ab 9 Vl{uutusyhtiö T8.rmo, Lähinnä juuri lhjoittjille kiitokseksi jteltu konlitecn plketin suunni ttelominon lopulliseen muotoons nn.)ttiin kuvnvei8t ;:~ jä Vtti Huptin t -.h tv;:~ks i. Luonncs on jo pienin muutoksin hyväksytty j tullee plketti pikkoin uuden komiton käyttöön. Suomen Clym:9i.J.lincm Komite lopetett;:.e ssn viimeisen toimintvuotons sä ~tiönä jättää nyt kikki mumme olympiurheiluun liittyvät tuhtvät uudelle Suomen C lympi<:.yhdistykselle j nimenjtlmjlle yhdistyksen v 2.1 tuusl~unnlle. Urheilijmme v2.1mistutuvt nyt huolellisesti vuodon 1956 kis8ihin j Suomen k2ns pi tä:ikin, 01ympi2.1isiin kisoihin osllistumist j niissä monestymistä mjjli]le urheilun tärkeimpänä päärnä<:.ränä. S~.tiöllä on ollut kunni hoit tämä edustustc.htä.vä lm,ikk ine siihen liittyvine pulminccn j ilonciheineen j toivoo, että uusi Suomen Olynl)ikomi t8 sisi työlleen kikkien knslidpiirion tuen j että se menestyisi j n äki s i olympi-tteen menestyvän Suomen urheillln 10pul1i<"'cn ohcyttmisen muodoss. Helsinf,issä toukokuun 24 päivänä Krikoski Puheonjohtj V.A. ~. Clc::..vi Suvnto Vrpuheenjohtj ~. A. Rosenquist Pääsihteeri

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 27 Vammaisneuvosto 19.08.2014 Aika 19.08.2014 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 18-25

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokouksen kello ' '

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ '  avasi kokouksen kello ' ' Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry - vuosikokous 20.3.2014 Sivu 1 Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry: vuosikokous 20.3.2013 pöytäkirja 1. Kokoukse avaus U^H* 4wfc i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokoukse

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40 Ammattiosaamisen toimielin 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:00-17:40 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot