MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 PANK Asfalttimassat ja päällysteet, perusmenetelmät PANK-4115 TIIVISTETTÄVYYS, KIERTOTIIVISTINMENETELMÄ PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: TIE MENETELMÄN TARKOITUS Menetelmä m äärittelee asfalttim assan tiivistym isominaisuuksien määrittämisen kiertotiivistimellä (Gyratory com pactor). Menetelmä on yleisohje, joka m ahdollistaa erilaisia käytäntöjä ja laitteita. Käytetty laite ja menetelmä on esitettävä. 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE Menetelmä soveltuu asfaltti- ja betonimassan sekä sidottujen ja sitomattomien maa-ainesten tiivistettävyysominaisuuksien tutkimiseen. Sen sovellusta voidaan käyttää lieriömäisen koekappaleen tekoon. Näytesylinterin koko valitaan tutkittavan m assan maksimiraekoon mukaan: 100 mm sylinteri soveltuu käytettäväksi tiivistettävän m assan maksimiraekoon ollessa enintään 20 m m ( CEN 16 m m ) ja 150 mm tiivistyssylinteri m yös karkeam mille m assoille ( CEN enintään 31,5 mm). 3. VIITTEET pren Determ ination of refe rence density, gyrator com pactor pren pren ((W I )) ( CEN. W G1 W ork Item ) mukainen periaate. Invelop Oy:n laitekohtaiset käyttö- ym ohjeet TIE 433 PANK-4001 Asfalttimassan näytteenotto PANK-4003 Asfalttimassan valmistus 4. MÄÄRITELMÄT Poikkeutuskulma ( Gyratory-kulm a ) on tiivistyssylinterin keskiviivan poikkeama kohtisuorasta suhteessa päätylevyihin. Se ilm oitetaan milliradiaaneissa tai asteissa (10 m rad = 0,5730 ). Keskim ääräinen paine (tiivistyspaine) näytteessä on näytteen päätylevyyn vaikuttava kohtisuora voima jaettuna sylinterin poikkileikkauksen alalla. Yksi työkierros / työjakso tapahtuu, kun työsylinterin kallistuksen suunta kiertää yhden täyden kierroksen laitteen keskiakselin ym (kuva 1 ). päri

2 PANK-4115 TIIVISTETTÄVYYS KIERTOTIIVISTIMELLÄ 2 /6 5. KOEMENETELMÄ 5.1 Periaate Massa tiivistetään sylinterim äisessä muotissa vakiolämpötilassa kiertotiivistimellä koekappaleeksi. Valittu tiivistyspaine puristaa näytettä. Näytesylinterin kallistus ( poikkeutuskulm an suunta) pyörii laitteen pystyakselin ympäri, kunnes tavoitemäärä työkierroksia on saavutettu. Tiivistyspaine, kierrosnopeus ja -m äärä ovat säädettävissä, eräissä laitteissa m yös poikkeutuskulma. Paine, kierrosnopeus ja kierrosmäärä valitaan yleensä siten, että tiivistysmäärä vastaa jyräämällä tehtävän tiivistyksen työmäärää. Tutkimustarkoituksessa voidaan käyttää haluttaessa m yös suurem pia tiivistystyön m ääriä (ylitiivistys). Tiivistyminen m itataan kappaleen korkeuden muutoksena. Näytteen korkeus rekisteröidään tiettyjen työkierrosten kohdalla ja kokeen lopussa. Näytteen tilavuus työkierrosten suhteen kertoo tutkittavan m assan tiivistettävyyden. Tuloksia vertailtaessa on syytä ottaa huom ioon, millä koeparametreillä tiivistyskokeet on tehty. Monet kiertotiivistim et mittaavat m yös näytteen muodonmuutoksiin tarvittavia voim ia. Niistä voidaan laskea näytteen leikkausvastus. Se koostuu elastisesta m uodonmuutosvastuksesta ja massan sisäisestä kitkasta. Voimatiedot täydentävät käsitystä m assan tiivistettävyydestä ja lujuudesta. 5.2 Laitteet ja tarvikkeet Kiertotiivistin, johon kuuluu tiivistävän toimilaitteen lisäksi yleensä ohjausyksikkö tai PC. Näytesylinteri(t) 100 mm tai 150 mm ±0,1 mm ja niihin kuuluvat pohja- ja Kuva 2. Ohjaustietokone, 150 mm:n kiertotiivistin, tiivistyssylinteri, valmistettu koekappale ja siirtovaunu

3 PANK-4115 TIIVISTETTÄVYYS KIERTOTIIVISTIMELLÄ 3 /6 päätylevyt. Sylinteriosien tolerans-sien tulee olla oheisen taulukon mukaisia. vaaka, kapasiteetti 8 kg, lukem atarkkuus 0,1 g ( 100 m m:n näytteille) ja kapasiteetti 20 kg, lukem atarkkuus 1 g ( 150 m m:n näytteille ) lämpökaappi, maksimilämpötila vähintään +200 C, tarkkuus ±5 C käyttöalueella lämpömittari, lukematarkkuus 1 C näytemassojen käsittelyastioita tiivistetyn näytteen irrotuslaite Laitteen käsikirja Laitteen käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käsittelystä, kalibroinnista ja käytöstä. 5.3 Näytteen valmistelu 5.4 Koemenettely Testattava massa voi olla asfalttiasemalla valm istetusta massasta PANK-4001 mukaisesti otettu tai laboratoriossa laboratoriosekoittimella PANK-4003 mukaan valmistettu. Testinäytteen tulee olla kooltaan sellainen, että se tiivistettynä 100 m m tiivistyssylinterissä on korkeudeltaan noin 100 mm ( tilavuus n.0,8 dm 3 ), 150 mm tiivistyssylinterissä vastaava korkeus on noin 150 m m ( tilavuus n. 2,7 dm 3 ). Useimpiin käyttötarkoituksiin riittää 100 m m:n korkeus. Massam äärän suuruus riippuu massan (loppu)tiheydestä Kiertotiivistimen kalibrointi ja säätö Tiivistimen korkeusm ittaus, pyörintänopeus, poikkeuskulm a, tiivistyspaine, joka vaikuttaa testikappaleeseen kohdistuvaan puristusvoim aan, säädetään, m ikäli ne ovat säädettävissä ja kalibroidaan laitekohtaisen käyttöohjeen mukaisesti. CEN:in mukaiset tiivistysparametrit ovat: poikkeutuskulma (gyratory-, nominaalikulma ) 17,45 mrad ( 1 ) - toleransseja ei ole toistaiseksi annettu ( todennäköinen suositus tulee olemaan 1 ±1 ) - tällä hetkellä asetusarvot ilman kuormaa Tiivistyspaine näytteessä 600 kpa ±12 kpa Pyörintänopeus 6-32 rpm ±10 % - todennäköinen suositusnopeus tulee olemaan 30 rpm, erikoistapauksissa esim. sideaineen viskositeetin vaikutuksen osoittamiseksi 15 rpm Jos ei ole mahdollista käyttää CEN.in mukaisia arvoja, valitaan paine ja gyratorykulma niin, että saadaan mahdollisimman hyvin sama tiivistystulos sam alla kierrosm äärällä. Tällainen vaihtoehtoinen asetus on esimer-kiksi:

4 PANK-4115 TIIVISTETTÄVYYS KIERTOTIIVISTIMELLÄ 4 /6 Gyratorykulma 40 mrad Tiivistyspaine näytteessä 180 kpa Tiivistyssylinteri varusteineen tem peroidaan ± 10 C tarkkuudella testauslämpötilassa vähintään 2 tuntia. Massanäyte siirretään näytesylinteriin. Massa suositellaan punnittavaksi yhdessä etukäteen punnittujen tiivistyssylinterin ja sen pohjan kanssa. Tiivistyssylinteri ja siinä oleva m assa pidetään tiivistysläm pötilassa ±10 C 30 minuutista 2 tuntiin ennen testiä. Näytteen pohjalla ja pinnalla voidaan käyttää ohutta silikonipaperikiekkoa. Muotti voidaan voidella kevyesti. Täytetty näytesylinteri kiinnitetään toimilaitteeseen. Ohjausyksikölle tai tietokoneohjelm aan asetetaan laitteen ja ohjelm an edellyttämät lähtötiedot; 6. TULOSTEN ESITTÄMINEN Näitä ovat mm. - näyte-tai mittaripaine tietojen rekisteröintijärjestelmän mukaan - näytteen määrä - kierrosnopeus - työkierrosten määrä - haluttaessa se tiiveysarvo, johon testi päätetään - muu lisätieto, esim. tiivistyslämpötila Ohjausyksikkö rekisteröi laitteiston testin aikana tekem ät mittaustulokset kuten esimerkiksi näytteen korkeuden ja muokkausvoiman m uutokset. Joissakin malleissa käyttäjä kirjaa loppukorkeuden ja haluttaessa väliarvoja. Näytesylinteri näytteineen irrotetaan laitteesta. Kun näyte on jäähtynyt riittävästi, tiivistetty koekappale irrotetaan sylinteristä staattisella puristuksella. Massan tiivistettävyyttä ja esimerkiksi SMA-päällysteen tilavuussuhteita m ääritettäessä voidaan käyttää työkierrosta. Jokaisesta testattavasta massasta tehdään vähintään kolme koekappaletta. Laitteiston tallettamista tuloksista; näytteen korkeudesta ja muokkausvoiman momentista työkierrosten funktiona, voidaan laskea eri m uuttujien funktioina testin päättyessä mm: - leikkausvoima - suhteellinen tiivistymisnopeus ( dilataatio ) - näytteen tiheys - päällysteen tyhjätila - kiviaineksen tyhjätila

5 PANK-4115 TIIVISTETTÄVYYS KIERTOTIIVISTIMELLÄ 5 /6 - täyttöaste Testin tuloksena esitetään vähintään kolm en koekappaleen tiivistyksessä saatujen tulosten keskiarvo. Käytetty laite ja laitteen asetusarvot on ilm oitettava tulosten yhteydessä. 6.1 Laskentakaavat Koekappaleen tiheys ρ (ng) [ kg/m 3 ] lasketaan kaavalla ρ (ng) = m / ( π ( d / 2 ) 2 h (ng) ) missä m on koekappaleen massa [ g ] d koekappaleen halkaisija [ mm ] h (ng) koekappaleen korkeus n tiivistyskierroksen jälkeen [ mm ] IC-laitteiston rekisteroimistä voimamomenttilukemista F (ng) [ Nm ] voidaan laskea leikkausjännitys S (ng) [ kn/m 2 ] kaavalla: S (ng) = 2 F (ng) / ( m / ρ (ng) ) missä m on koekappaleen massa [ g ] F (ng) voimamomentti n tiivistyskierroksella [ Nm ] koekappaleen tiheys n tiivistyskierroksella ρ (ng) 6.2. Tiivistettävyys Asfalttimassan tiivistettävyyttä voidaan arvioida kiertotiivistim en ohjelman tulostamista tiheys- ja voim amomenttikuvaajista. Mitä pienem - mällä kierrosluvulla tiivistyminen loppuu tai tiivistyminen on hyvin vähäistä ( tiheyskuvaaja kääntyy vaakasuoraan ) ja mitä pienem mällä kierrosluvulla voimamomenttikuvaaja kääntyy alaspäin, sitä helpommin tiivistettävää on massa. Seuraavissa kuvissa esitetään helposti tiivistyvä ja vaikeasti tiivistettävän massan kuvaajat

6 PANK-4115 TIIVISTETTÄVYYS KIERTOTIIVISTIMELLÄ 6 /6 Kuva 3. Esimerkki helposti tiivistyvän massan tiheyden ja voimamomentin muutoksesta ( Shear ) ICT-laitteen tulostamissa kuvaajissa. Kierrosmäärä X-akselilla Shear Kuva 4. Esimerkki vaikeasti tiivistyvän massan tiheyden ja voimamomentin muutoksesta ( Shear ) ICT-laitteen tulostamissa kuvaajissa. Kierrosmäärä X-akselilla. 6.3 Tarkkuus ja toistettavuus Rinnakkaistulosten toistettavuuteen vaikuttavat m m. massan homogeenisuus, näytteen otto, muotin täyttö sekä näytteen korkeuden oikeellisuus. Näyte ei saa olla liian matala. Pohjalevyjen ja tiivistyssylinterien on oltava puhtaita. Näytteen korkeuskalibroinnilla varmistetaan, männän yläaseman ja kalibrointimitan yläpinnan välimatka. pren kohta 9 Precision m ukaan 19 laboratorion vertailutesti saman tyypin kiertotiivistim ellä (h=150m m, =160mm) on antanut seuraavat toistettavuus- ja uusittavuusarvot r R Repeatability kg/m 3 Reproducibility kg/m 3 Gap graded asphalt concrete for thin wearing course at 40 gyrations Asphalt concrete for wearing course at gyrations Asphalt road base at 120 gyrations PANK-rengaskokeessa saadut tulokset: Työkierros-määrä Tiheys Leikkausjännitys kg/m 3 % kn/m3 % AB , , , , SMA , , , ,

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus

Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus A Member of the Schaeffler Group Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus Julk. No. WL13

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia

Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia Läpäisevät betonipäällysteet kaupunkitulvien ehkäisyyn Materiaalikehitys ja toimivuus CLASS-hankkeen tuloksia Hannele Kuosa, Kalle Loimula, Emma Niemeläinen ja Erika Holt Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE LOKAKUU 2001 1 SISÄLLYS ALKUSANAT...2 MERKINNÄT...3 1 Johdanto...4 2 Finncao-kuitusavien luokittelu...5 3 Finncao-kuitusavien

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO RT 14-10675 ohjetiedosto lokakuu 1998 1(5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot