MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena"

Transkriptio

1 MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena Opettajaopintojen kehittämistyö Raportti Merja Ihanus- Hänninen Etelä- Savon ammattiopisto

2 Sisältö Lukijalle Lähtötilanne Tavoitteet Toteutus Kokemuksia taidekasvatuksellisista keinoista ja menetelmistä Palautteita Johtopäätökset ja pohdinta LÄHTEET

3 Lukijalle Tämän raportin on kirjoittanut kuvataiteilija AMK, Merja Ihanus- Hänninen. Hän on toi- minut Taide ja kulttuuri aineen opettajana Etelä- Savon ammattiopistossa. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Etelä- Savon ammattiopisto ja Avoin ammattiopisto Etelä- Savossa hanke. Avoin ammattiopisto - hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on avata koulukohtaisia opetussuunnitelmia vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, jotka voivat liittyä oppimisen haasteisiin, elämäntilanteeseen tai jo hankittuun koulutus- ja työhistoriaan. Avoin ammattiopisto- hanke on ESR- rahoitteinen ja Etelä- Savon Ely- keskuksen hallin- noima hanke. Hanke on alkanut ja se päättyy Hankkeen muista tavoitteista ja sisällöistä löytyy tieto esim. 3

4 1. Lähtötilanne Taide ja kulttuuri opintokokonaisuus kuuluu ns. Ammattitaitoa Täydentäviin Tutkinnon Osiin, ATTO- aineisiin. Taide ja kulttuuri - opintokokonaisuus koskee kaikkia alle 18- vuotiaina opintonsa aloittaneita opiskelijoita ja tämän lisäksi opiskelija voi valita ns. ATTO- valinnaisen Taide ja kulttuurin opintoihinsa. Moniosainen Minäkuva on yksi näistä ATTO- valinnaisista. Taide ja kulttuuri - opintokokonaisuuden opiskelijat tulevat kaikilta ammatillisten opintojen aloilta. Opiskelijoitani ovat rekkakuskit, leipurit ja kampaajat eli hyvin laaja kirjo erilaisia ammatteja. Luonnollisestikin opetettava aine on lähinnä yleissivistävä: opetuksen myötä opiskelija oppii kulttuurisia vuorovaikutustaito- ja, ympäröivän työ- ja oppimisympäristön huomioimista ja siihen reagoimista ammat- timaisesti ja kypsästi. Yrittäjyyteen liittyvää osaamista painotetaan voimakkaasti ja siihen rohkaistaan teettämällä erilaisia tehtäviä, mm. graafisen suunnittelun tehtävä, jossa opiskelija suunnittelee virtuaalisen yrityksensä logon tai mainoksen. Nämä ovat pieniä, yksinkertaisia, mutta tehokkaita keinoja ohjata opiskelijaa huomioimaan tule- vaisuuttaan valmiina ammattilaisena ja työntekijänä. Taide ja kulttuurin opintokokonaisuudessa otetaan huomioon tutkinnon perusteet ja ammatillisen osaamisen tavoitteet, mutta ne eivät ole keskiössä, eivätkä opetuksen lähtökohta. Itse räätälöin osan opetuksestani jokaiselle ammatti- alalle eriytettynä, pyrin rakentamaan eri painopistealueita ja näkökulmia opetuksen sisältöön, joka mu- kailee ammatillisia aineita. 2. Tavoitteet Kehittämistyön pedagogiset tavoitteet nousevat Esedun yhteisistä kehittämistavoit- teista, joita ovat mm. innostavat oppimisympäristöt, sekä monipuoliset opetuksen ja ohjauksen menetelmät. Yksi toimintaa ohjaava periaate oli ammatilliseen kehittymi- seen tarvittavat taidot, joita ovat mm. kyky suunnitella, kyky ratkaista ongelmia ja ko- kemukseen perustuva oppiminen. Lisäksi elinikäisen oppimisen taidot ja opiskelijan 4

5 oma, aktiivinen ja vastuullinen ote omaan oppimiseensa (Esedu, 2012, 13-15). Nämä pedagogiset periaatteet näkyvät suoraan oman kehittämistyöni sisällöissä, opetukses- sa ja ohjauksessa sekä opiskelijoille laatimissani tehtävissä ja niiden toteutuksessa. Opintokokonaisuuden tavoitteet olivat: 1) lisätä opiskelijan omaehtoista yrittäjämäistä otetta oppimisessa, tämä tarkoittaa: opiskelijan itsensä ottamaa vastuuta opinnois- taan, sitoutumista ja motivoitumista opintojensa loppuun suorittamiseen. Lisäksi tavoitteena oli, 2) että opiskelija kehittyy tiedon hankinnassa, työsuunnittelussa, käyt- tää luovuutta ja itseohjautuvuutta tehtävän toteutuksessa. Nämä tavoitteet liittyivät laajempaan kokonaisuuteen siten, että opettaja saisi moti- voitua ja sitoutettua opiskelijoita omaan tulevaisuuteensa. Opettaja saa opiskelijan ymmärtämään mitä kaikkea hän voi ja kykenee tekemään opintojensa loppuun saat- tamiseen eli ennalta ehkäisemään mahdollisia opintojen keskeytyksiä. Opetuskokonaisuuden tavoitteena myös tulevaisuudessa on tarjota Etelä- Savon avoi- men ammattiopiston käyttöön menetelmä, jonka avulla keskeyttämisuhan alla oleva opiskelija voisi rakentaa sillan niistä aineksista, jotka tukevat ja rohkaisevat häntä jatkamaan opintojansa. Opettajaopintojen kehittämiskohde näkyi omassa opetuksessani käytettävässä teorias- sa (mm. motivaatioteoria ja sosiodynaaminen ohjaus) sekä käytännön toteutuksessa. Kehittämiskohteeni yhtenä tavoitteena oli lisätä opiskelijan omaehtoista yrittäjyyttä, vastuunottamista opinnoistaan, ns. yrittäjämäistä otetta ja sitoutumista ammatillisiin opintoihinsa. Omaehtoinen yrittäjyys määritellään Yvi.fi- sivuston sanakirjassa näin: yksilön kokonaisvaltainen yrittäjämäinen asennoituminen ja toimintatapa kaikilla elämän osa- alueilla korostaen näkemystä, halua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen sekä vastuun ottamista omasta elämästä ja toiminnasta, esimerkiksi oppimisesta tai toimeentulosta (Kyrö, 1998). Lisäksi määrittelyssä korostetaan luovuuden ja vastuullisuuden merkitystä voimavara- na, olipa kyse sitten sisäisestä tai ulkoisesta yrittäjyydestä. Omaehtoinen yrittäjyys on kasvualusta ja perusta ulkoisen yrittäjyyden toteutumiselle. Olen ottanut omaehtoisen yrittäjyyden määritelmät huomioon opetuksen sisällön suunnittelussa, tavoitteissa ja menetelmissä. 5

6 3. Toteutus Kehittämistyön, opetuksen ja ohjauksen ohella, sisältönä oli tekemällä oppiminen, tie- donhankintaan liittyvien menetelmien käyttäminen ja kokemuksellinen oppiminen. Kukin opiskelija laati omaan, tulevaan ammattiinsa liittyvänä tehtävänä taideteoksen. Tavoitteena oli motivoida ja kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen yrittäjyyteen ja vas- tuunottoon omista opinnoistaan. Ryhmä koostui 20:stä eri ikäisistä vuotiaista ja opintojensa eri vaiheessa olevista opiskelijoista. Osa opiskelijoista oli suorittamassa rästiin jääneitä opintojaan, osa oli opintojensa alussa tai puolessa välissä, joten ikäja- kauma ja opintojen valmiusaste oli erittäin laaja. Tehtävän loppuun saattamiseen tarvittiin suunnitelmallisuutta toteuttaa tehtävä op- pimisen eri menetelmillä: tiedonhankintaa eri menetelmin mm. opiskeltavan ammatti- alan julkaisut, net- ti, kirjat, ym. erilaisten materiaalien käyttäminen teoksen taiteelliseen toteutukseen positiivinen minäkuvan näkemys ja omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnis- taminen opiskelijana itsensä näkeminen tulevaisuudessa ammattilaisena, tulevaisuuden hahmotta- minen kokemuksellinen reflektointi ja itsearviointi Nämä menetelmät tukivat ja tukevat tavoiteltavaa jatkuvaa oppimista ja itseohjautu- vuutta. Opintokokonaisuuden sisältö ja työskentely eteni vaiheittain ja menetelmän teeman nimeksi tuli Minä tulevana ammattilaisena. Tehtävän tavoitteena oli rohkaista opis- kelijaa ilmaisemaan itseään kuvallisin keinoin ja valmistaa taideteos, jonka pääosassa oli opiskelija itse. Opiskelija valmisti taideteoksen, joka oli opiskelijan omakuva tule- vassa ammatissaan. 6

7 Teoksen toteutukseen käytettiin A4 kokoisen pahvilaatikon kantta, eri materiaaleja (mm. väripaperit, leikatut kuvat, kangaspalat ym.) ja omakuva työstettiin pienestä luonnonkorkkisesta pullonkorkista, jonka opiskelija maalasi vastaamaan tulevaa am- mattilaisen ulkoasua. Etelä- Savon ammattiopisto noudattaa kestävän kehityksen peri- aatteita, joten käytimme tehtävän toteutukseen mahdollisimman paljon kierrätysma- teriaaleja. Samalla opiskelijaa ohjeistettiin miettimään millainen työympäristö olisi parhaimmillaan ja minkälainen on esim. työasu, työtehtävänsä ja kenties työkaverinsa tulevaisuudessa. Tehtävänanto noudatti seuraavaa ohjeistusta: 1. Lähtötilanteen kuvaus opiskelijan nykyisestä elämästä. Mitä kaikkea siihen kuu- luu: koti, opinnot, ystävät, harrastukset ym. Kuvaus miellekarttana, johon opis- kelija voi kirjoittaa sanoja, piirtää kuvia tai liimata leikkeitä lehdistä. Asiat koot- tiin yhdelle A4- kokoiselle paperille. 2. Ammattiopinnot ja silta, miellekartta: opiskelija piirtää kuvia tai kirjoittaa ylös sanoja, jotka liittyvät opiskelemaansa ammattiin. Mitä kaikkea opiskelija tarvit- see saavuttaakseen tavoitteensa eli ammattinsa. Opiskelija kirjaa ylös ajatuksia ja asioita mitkä auttavat häntä saavuttamaan tulevaisuuden ammattinsa. Tuo- toksena yksi A4 paperi jokaisen omista ajatuksista. Keskustelimme opiskelijan kokoamista asioista yhdessä ja jos työstäminen tuntui vaikealta, mietimme yhdessä eri vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa opiskelijat kokivat ahaa- elämyksiä lähinnä siitä, miten esim. harrastukset tukivat opintoja ja päinvas- toin. 3. Opiskelija etsi tietoa tulevasta ammatistaan mm. oman alansa julkaisuista, kir- joista ja netistä. Lisäksi ohjeistus kirjaamaan ylös lähteet, joita oli käytetty tie- donhankinnassa. 4. Työsuunnitelman tekeminen: Mitä asioita opiskelija halusi tuoda esiin itsestään, perheestään ja omasta am- mattialastaan sekä työympäristöstään. Mitä materiaaleja opiskelija käyttää to- teutukseen pahvilaatikon kannen ja luonnonkorkkisen pullonkorkin lisäksi? Oh- jeistus käyttämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja ja runsaasti 7

8 mielikuvitusta toteutukseen. Missä järjestyksessä opiskelija aikoo työskennellä ja mitä pitää huomioida työtä tehdessä. Materiaalien ja tarvikkeiden etsiminen. Opiskelijaa rohkaistiin myös piirtämään, käyttämään kirjoituksia, tekemään mahdollisimman paljon omia ratkaisuja materiaalien valinnoissa. Teoksen val- mistuttua opiskelija vastasi tekemääni kyselyyn, jossa hän pohti ja mietti, vasta- siko teos suunnitelmaa, missä opiskelija onnistui ja mitä hän olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi kävin jokaisen opiskelijan kanssa keskustelun työskentelyproses- sista ja selkiyttikö teoksen työstäminen hänen mielikuvaansa tulevasta amma- tista ja mitkä asiat tukevat häntä opinnoissaan. SILTA Taiteellisen työskentelyn ja teoksen työstämisen keskiöön nousi silta. Silta yhdisti kaksi asiaa, jotka opiskelija itse kuvasi, lähtötilanne eli tämä hetki ja tulevaisuuden ammatti. Esitin asian ensimmäisellä tunnilla opiskelijoille näillä sanoilla: Mitä kaikkea tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi eli ammattisi? Kirjaa ylös ajatuksia ja asioita mitkä auttavat sinua saavuttamaan tulevaisuuden ammattisi. Näitä asioita voivat olla esim. opinnot, aikataulut, perhe, ystävät, harrastukset, sitoutuminen päämääriin ym. Mieti laajasti mitä hyviä ja positiivisia asioita voit tehdä, jotta matka sillan yli sujuisi mahdollisimman hyvin. Mitkä asiat motivoivat sinua ja mitä tukea, apua voisit tarvita tai hyödyntää, jotta sillan ylittäminen helpottuisi. Silta voi olla konkreettinen esim. pahvista rakennet- tu silta tai symbolinen, kuvien ja kirjoitusten avulla muokattu silta teokseesi. Menetelmän kirjallisen ohjeistuksen lisäksi esitin opiskelijoille lyhytelokuvan, jonka olin työstänyt opintokokonaisuuden johdannoksi. Tässä linkki YouTubeen, jossa lyhyteloku- va on katsottavissa: 4. Kokemuksia taidekasvatuksellisista keinoista ja menetelmistä Pedagoginen kehittämistyöni oli osa yhteistä, oppimispiirimme Helmien kehittämistyö- tä. Kehittämistyömme teemana oli omaehtoinen yrittäjyys. 8

9 Menetelmänä olivat mielle- ja käsitekarttojen tekeminen, keskustelu yhdessä pien- ryhmissä tai parin kanssa, tiedonhaku eri menetelmin, teoksen työsuunnitelman laati- minen ja teoksen valmistus eri materiaaleista. Koska kysymys oli puhtaasti taiteellises- ta työskentelystä, sisältöön ja toteutukseen vaikuttivat voimakkaasti opiskelijan omat kokemukset ja näkemykset tulevasta ammatistaan. Työskentely tapahtui vaiheittain, jolloin kukin opiskelija työsti mielle- ja käsitekarttoja, laati oman työsuunnitelman ja toteutti teoksen suunnitelmassaan esitettyjen materi- aalien avulla. Koko työskentelyprosessi oli laadittu siten, että opiskelija pääsee ja jou- tuu pohtimaan omaa suhdettaan tulevaan ammattiinsa, sekä jäsentämään omaa elä- määnsä nykytilanteesta, jota kutsuimme lähtötilanteeksi, suhteessa tulevaisuuteen. Tulevaisuus oli läsnä koko ajan, pohdinnoissa, kuvavalinnoissa, teoksen materiaaleissa, sekä tiedonhankintatehtävässä. Työskentelyn ja pohdinnat teki konkreettiseksi SILTA, joka yhdisti nykyhetken tulevai- suuteen. Silta rakentui, opiskelijasta riippuen, joko konkreettiseksi pahvi-, metalli- tai puusillaksi tai pelkäksi piirretyksi viivaksi pahvilaatikon sisään. Osa työsti siltaan raken- nusaineeksi oman elämänsä suuntaviittoja tai puhekuplia sarjakuvamaiseen tapaan. Silta tästä päivästä tulevaisuuteen mahdollisti ammatillisen näkökulman tarkastelemi- sen työn ulkoisten ominaisuuksien havainnoimiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä olivat mm. lähihoitajan työympäristö lasten päiväkodissa tai montako rekkaa ja kuljettajaa työllistän tulevana yrittäjänä. Lopuksi kukin opiskelija maalasi kuohuviinipullon korkin valkoiseksi ja työsti tämän ns. omaksi ammatilliseksi kuvakseen. Ns. ammattihahmon sijoittelun päätti kukin opiskeli- ja itse. Suurimmalla osalla hahmo käyskenteli siltaa pitkin kohti tulevaisuutta. Yhdellä opiskelijalla oli selkeä näkemys kahdesta hahmosta, jotka hän sijoitti yhden sillan alku- päähän (nykyhetki) ja toisen loppupäähän työvaatteet päälle maalattuna. Työskentelyn motivoimiseksi ja tulevaisuuden kuvan muodostamisen helpottamiseksi käytin lausetta: sinulla on maailman voimakkain työkalu tämän tehtävän toteuttami- 9

10 seen ja se on oma mielikuvituksesi. Aluksi tämä nauratti opiskelijoita, mutta kun he aloittivat tulevaisuuden muistelunsa, he päästivät mielikuvituksensa valloilleen ja roh- kaisin heitä mahdollisimman laaja- alaiseen ajatteluun omasta matkastaan tulevaan ammattiinsa. Ilokseni voin todeta, että vertaus Walt Disneyn erottamisesta mainos- toimistosta mielikuvituksen puutteen takia, toimi kannustimena, joka poiki mitä mieli- kuvituksellisimpia, mutta realistisia teoksia tulevista ammattilaisista. Luonnollisesti- kaan ulkoinen yrittäjyys ei ole ollut kaikkien opiskelijoiden mielessä, mutta roppakau- palla omaehtoista, sisäistä yrittäjyyttä tuli esiin matkan varrella. 5. Palautteita Opiskelija täytti palautelomakkeen työskentelyprosessistaan. Lomake oli myös oiva apuväline keskustelussa, jonka kävin läpi jokaisen opiskelijan kanssa kahdestaan. Ky- symyksenasettelu koski työskentelyä, suunnitelman ja teoksen vastaavuutta, opiskeli- jan oman onnistumisen arviointia sekä miltä tällainen työskentelyprosessi tuntui. Yh- tenä kysymyksenä lomakkeessa oli muutos; muuttuiko tulevaisuuden- tai ammat- tiopintojen kuva mitenkään. Osalle suurta muutosta ei tapahtunut, mutta suurimmalle osalle vastaajista opintoihin liittyvät asiat selkeytyivät, kuten mitkä kaikki asiat tukevat minua opintojeni aikana. Tällöin oma panostus oppimiseen korostui, vastuunotto ja tukiverkosto kuten perhe, ystävät ja harrastukset tulivat selkeämmin esiin nuorelle. Varsinaista motivaation lisääntymistä oli vaikea saada selville, omaehtoisen yrittäjyy- den ja vastuunoton lisääntyminen kuvastaa motivaation läsnäoloa nuoren arjessa ja opinnoissa. Laatujärjestelmän mukainen opintokokonaisuuden opintopalaute kerättiin viimeisellä oppitunnilla Esedun opintopalautejärjestelmän mukaisesti. Opiskelijat vastasivat ver- kossa kyselyyn. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan lähettäneet vastauksiaan, sillä vas- taajia oli läsnä 18, mutta vastauksia on tullut 16 opiskelijalta. 10

11 Täysin eri mieltä Eri mieltä Osin eri mieltä, osin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä Keskiarvo Sain tietoa opetuksen sisällöstä ja tavoitteista ,88 Minulle kerrottiin arvioinnin perusteet ,75 Opetus oli mielenkiintoista ja monipuolista ,5 Sain tarvittaessa tukea oppimiseeni ,63 Työrauha oli hyvä ,25 Minuun suhtauduttiin positiivisesti ,81 Arviointi oli oikeudenmukaista ,75 Sain riittävästi palautetta, joka edisti oppimistani ,75 Opetus oli käytännönläheistä ,75 Opinnoissa huomioitiin opiskelijan/ryhmän tarpeet ,5 Voin hyödyntää oppimaani työelämässä Opetus oli oppimiseen kannustavaa ,69 Osallistuin opetukseen aktiivisesti ,56 Yhteensä ,6 Pedagoginen kehittämistyöni tapahtui samanaikaisesti kuin opetusharjoittelunikin. Opetusharjoitteluani oli seuraamassa useita henkilöitä, heistä yksi vertaisarvioijana vieraillut opettaja antoi normaalin palautteen lisäksi menetelmään liittyvää palautetta vielä myöhemmin sähköpostitse. Hei Merja, Kerroin eilen meidän lähiopetuspäivässä Esedun logistiikka- koulutuksen opettajille, kuinka hienosti sait heidän opiskelijansa pohtimaan omia opiskelun ja elämän tavoitteita ja luomaan pohdinnan tuloksena hienon visuaalisen työn. He pyysivät välittämään terveisiä, että opiskelijat olivat kovasti tykänneet kurssistasi. Olen itsekin vakuuttunut, että tuon ikäisille opiskelijoille vetämäsi kurssi on tärkeä, jotta he ymmärtävät paremmin opiskelun tarkoituksen ja merkityksen heidän tulevaisuutensa kannalta ja oppivat myös itsetuntemusta. Terveisin, Pirjo 11

12 6. Johtopäätökset ja pohdinta Taidekasvatuksen ja taiteellisen työskentelyn merkitys asioiden hahmottamisessa, jä- sentelyssä ja esiintuomisessa on helppo ja hyvä menetelmä. Siinä ei ole valmiita ratkai- suja tai oikeita vastauksia. Silta- menetelmä on käytännönläheinen ja silti ajatuksia pohdintoja herättävä työskentelytapa, joka antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuu- den kuvata omaa elämäänsä ja matkaansa tulevaisuuteen kuvallisin keinoin. Oman itsensä hahmottaminen tulevaisuudessa, sen kuvaaminen matkaksi yli kimaltelevan elämän virran, niin kuin yksi opiskelijani asian ilmaisi, on positiiviseen minäkuvaan kannustava työskentelyprosessi, jota voi soveltaa moniin eri tilanteisiin ja toimia kan- nustimena omaehtoiseen yrittäjyyteen ja vastuunottoon. Oma vastuunotto ja sitoutuminen tuli esiin tunneilla ja työskentelytilanteissa. Joskus uppouduimme työskentelyyn niin, että unohdimme ajankulun. Taukojen pitäminen jäi joskus väliin, joskus opiskelijat itse reagoivat pyytämällä tauon tai minä huomasin, että ruoka- aika lähestyy, eiköhän lähdetä syömään. Minusta tämä kertoo paljon sitoutu- misesta ja motivaatiosta työstää annettua tehtävää. Toinen seikka, mikä puoltaa Silta- menetelmän hyvää tuottavaa pohdintaa oli opiskeli- joiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaisohjaajana toimiminen. Jos jollakin ei vain yksinkertaisesti tullut mitään mieleen esim. miellekarttoja tai työsuunnitelmaa pohti- essa, kehotin opiskelijoita tekemään pari- tai ryhmätyötä. Keskinäinen ohjaaminen ja yhdessä pohtiminen tuotti tulosta ja ahaa- elämyksiä. Lisäksi näytin esimerkkeinä pi- temmälle ehtineiden opiskelijoiden tekemiä suunnitelmia, opiskelijan itsensä luvalla luonnollisestikin. Kolmas asia, johon kiinnitin vasta opintokokonaisuuden lopussa huomiota, oli töiden valmistuminen lähes kaikilta opiskelijoilta, ainoastaan yksi opiskelija ei tehnyt taidete- osta loppuun, kaikki 19 muuta opiskelijaa sai teoksensa ajoissa valmiiksi. Tämä jos mikä puoltaa menetelmän mielekkyyttä ja prosessin toimivuutta myös isossa ryhmässä. Miten sitten hyödyntää tuloksia tilanteissa, joissa opintojen keskeyttäminen syystä tai toisesta uhkaa? Minusta Silta- menetelmä istuu mihin tahansa opetusaineeseen. Taide- aineissa sen soveltuvuus on parhaimmillaan juuri visuaalisen kuvan tuottamisen takia, mutta se toimii hyvin yleisellä tasolla, kuten esim. opinto- ohjauksen välineenä. Entäpä 12

13 yleisesti elämänhallintaan, motivoitumiseen ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämi- seen? Silta- menetelmä voisi toimia opiskelijahuoltoryhmän työkaluna. Varmasti joka vuosi käsitellään muutamia opinnoissaan heikosti motivoituneiden opiskelijoiden asioita opiskelijahuoltoryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmä voisi ottaa Silta- menetelmän osaksi ATTO- valinnaisia ja tähän voisi kohdentaa resursseja jo lukujärjestysten suunnittelu- vaiheessa. Opiskelijahuoltoryhmä voisi ohjata säännöllisesti osan opiskelijoista suoraan Silta- työpajaan, jossa autettaisiin moniammatillisen työryhmän (opinto- ohjaaja, ku- raattori, ryhmäohjaaja ja Avoin ammattiopisto ym.) voimin opiskelijaa motivoitumaan jatkamaan opintojaan ja ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Moniammatillisen työryhmän ohjauksessa opiskelija voisi saada tätä kautta myös elä- mänhallinnastaansa uusia työkaluja ja oivalluksia. Silta- menetelmä voi saada aikaan positiivisen muutosprosessin ja näin myös ehkäisee ennalta opintojen keskeyttämisiä. Olen suunnitellut Silta- menetelmän tuotteistamista minäkuvaa vahvistavaksi mene- telmäksi ja motivoitumisen työkaluksi. Silta- menetelmän käyttöönotto oppilaitoksen yhdeksi opetusta ja opintoja tukevaksi menetelmäksi olisi järkeenkäypä vaihtoehto juuri sen toimivuuden ja edullisuuden takia. Resurssit ovat jo valmiina: soveltuvuus ATTO- valinnaiseen sisällytettäväksi, menetelmässä ei ole teknisesti ja materiallisesti suuria kustannuksia. Nyt toteutimme teokset työskentelemällä normaalien oppituntien puitteissa ja käyttämällä kierrätysmateriaaleja Silta- teoksen valmistamiseen. Teokset: Jenni Matikainen Aku12 ja Janica Luoranen Lähi11C, kuvat opiskelijoiden lu- valla. 13

14 LÄHTEET viitattu viitattu Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto. Pedagoginen ohjelma Teroprint Oy. Juurikkala J Ilon pedagogiikka. Kohti nykyaikaista koulua, konstruktiivinen peruskoulun käyttöteoria. Tutkiva Opettaja, 1/2008. Peavey R. Vance, Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien Kustannus Oy. Helsingin Painotuote Oy. Salmela-Aro K. ja Nurmi J-E Mikä meitä liikuttaa, modernin motivaatiopykologian perusteet. PS-kustannus. Otava kirjapaino Oy, Keuruu. 14

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS

OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Diakonia-ammattikorkeakoulu 2007 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B Raportteja

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Opiskelun ja oppimisen opas

Opiskelun ja oppimisen opas Opiskelun ja oppimisen opas kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa 1 2 Sisällys 1. Johdatus yliopisto-opintoihin... 1 1.1 Opiskelijana tiedeyhteisössä... 5 1.2 Opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

LEENA KREKULA Johdanto

LEENA KREKULA Johdanto VOIMAA taiteesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANTO LAPPEENRANNAN KAMPUS VOIMAA TAITEESTA HYVINVOINTIA TUOTTAMASSA Erikoistumisopinnot 30 op Leena Krekula (toim.): Voimaa taiteesta Humanistinen

Lisätiedot