MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena"

Transkriptio

1 MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena Opettajaopintojen kehittämistyö Raportti Merja Ihanus- Hänninen Etelä- Savon ammattiopisto

2 Sisältö Lukijalle Lähtötilanne Tavoitteet Toteutus Kokemuksia taidekasvatuksellisista keinoista ja menetelmistä Palautteita Johtopäätökset ja pohdinta LÄHTEET

3 Lukijalle Tämän raportin on kirjoittanut kuvataiteilija AMK, Merja Ihanus- Hänninen. Hän on toi- minut Taide ja kulttuuri aineen opettajana Etelä- Savon ammattiopistossa. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Etelä- Savon ammattiopisto ja Avoin ammattiopisto Etelä- Savossa hanke. Avoin ammattiopisto - hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on avata koulukohtaisia opetussuunnitelmia vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, jotka voivat liittyä oppimisen haasteisiin, elämäntilanteeseen tai jo hankittuun koulutus- ja työhistoriaan. Avoin ammattiopisto- hanke on ESR- rahoitteinen ja Etelä- Savon Ely- keskuksen hallin- noima hanke. Hanke on alkanut ja se päättyy Hankkeen muista tavoitteista ja sisällöistä löytyy tieto esim. 3

4 1. Lähtötilanne Taide ja kulttuuri opintokokonaisuus kuuluu ns. Ammattitaitoa Täydentäviin Tutkinnon Osiin, ATTO- aineisiin. Taide ja kulttuuri - opintokokonaisuus koskee kaikkia alle 18- vuotiaina opintonsa aloittaneita opiskelijoita ja tämän lisäksi opiskelija voi valita ns. ATTO- valinnaisen Taide ja kulttuurin opintoihinsa. Moniosainen Minäkuva on yksi näistä ATTO- valinnaisista. Taide ja kulttuuri - opintokokonaisuuden opiskelijat tulevat kaikilta ammatillisten opintojen aloilta. Opiskelijoitani ovat rekkakuskit, leipurit ja kampaajat eli hyvin laaja kirjo erilaisia ammatteja. Luonnollisestikin opetettava aine on lähinnä yleissivistävä: opetuksen myötä opiskelija oppii kulttuurisia vuorovaikutustaito- ja, ympäröivän työ- ja oppimisympäristön huomioimista ja siihen reagoimista ammat- timaisesti ja kypsästi. Yrittäjyyteen liittyvää osaamista painotetaan voimakkaasti ja siihen rohkaistaan teettämällä erilaisia tehtäviä, mm. graafisen suunnittelun tehtävä, jossa opiskelija suunnittelee virtuaalisen yrityksensä logon tai mainoksen. Nämä ovat pieniä, yksinkertaisia, mutta tehokkaita keinoja ohjata opiskelijaa huomioimaan tule- vaisuuttaan valmiina ammattilaisena ja työntekijänä. Taide ja kulttuurin opintokokonaisuudessa otetaan huomioon tutkinnon perusteet ja ammatillisen osaamisen tavoitteet, mutta ne eivät ole keskiössä, eivätkä opetuksen lähtökohta. Itse räätälöin osan opetuksestani jokaiselle ammatti- alalle eriytettynä, pyrin rakentamaan eri painopistealueita ja näkökulmia opetuksen sisältöön, joka mu- kailee ammatillisia aineita. 2. Tavoitteet Kehittämistyön pedagogiset tavoitteet nousevat Esedun yhteisistä kehittämistavoit- teista, joita ovat mm. innostavat oppimisympäristöt, sekä monipuoliset opetuksen ja ohjauksen menetelmät. Yksi toimintaa ohjaava periaate oli ammatilliseen kehittymi- seen tarvittavat taidot, joita ovat mm. kyky suunnitella, kyky ratkaista ongelmia ja ko- kemukseen perustuva oppiminen. Lisäksi elinikäisen oppimisen taidot ja opiskelijan 4

5 oma, aktiivinen ja vastuullinen ote omaan oppimiseensa (Esedu, 2012, 13-15). Nämä pedagogiset periaatteet näkyvät suoraan oman kehittämistyöni sisällöissä, opetukses- sa ja ohjauksessa sekä opiskelijoille laatimissani tehtävissä ja niiden toteutuksessa. Opintokokonaisuuden tavoitteet olivat: 1) lisätä opiskelijan omaehtoista yrittäjämäistä otetta oppimisessa, tämä tarkoittaa: opiskelijan itsensä ottamaa vastuuta opinnois- taan, sitoutumista ja motivoitumista opintojensa loppuun suorittamiseen. Lisäksi tavoitteena oli, 2) että opiskelija kehittyy tiedon hankinnassa, työsuunnittelussa, käyt- tää luovuutta ja itseohjautuvuutta tehtävän toteutuksessa. Nämä tavoitteet liittyivät laajempaan kokonaisuuteen siten, että opettaja saisi moti- voitua ja sitoutettua opiskelijoita omaan tulevaisuuteensa. Opettaja saa opiskelijan ymmärtämään mitä kaikkea hän voi ja kykenee tekemään opintojensa loppuun saat- tamiseen eli ennalta ehkäisemään mahdollisia opintojen keskeytyksiä. Opetuskokonaisuuden tavoitteena myös tulevaisuudessa on tarjota Etelä- Savon avoi- men ammattiopiston käyttöön menetelmä, jonka avulla keskeyttämisuhan alla oleva opiskelija voisi rakentaa sillan niistä aineksista, jotka tukevat ja rohkaisevat häntä jatkamaan opintojansa. Opettajaopintojen kehittämiskohde näkyi omassa opetuksessani käytettävässä teorias- sa (mm. motivaatioteoria ja sosiodynaaminen ohjaus) sekä käytännön toteutuksessa. Kehittämiskohteeni yhtenä tavoitteena oli lisätä opiskelijan omaehtoista yrittäjyyttä, vastuunottamista opinnoistaan, ns. yrittäjämäistä otetta ja sitoutumista ammatillisiin opintoihinsa. Omaehtoinen yrittäjyys määritellään Yvi.fi- sivuston sanakirjassa näin: yksilön kokonaisvaltainen yrittäjämäinen asennoituminen ja toimintatapa kaikilla elämän osa- alueilla korostaen näkemystä, halua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen sekä vastuun ottamista omasta elämästä ja toiminnasta, esimerkiksi oppimisesta tai toimeentulosta (Kyrö, 1998). Lisäksi määrittelyssä korostetaan luovuuden ja vastuullisuuden merkitystä voimavara- na, olipa kyse sitten sisäisestä tai ulkoisesta yrittäjyydestä. Omaehtoinen yrittäjyys on kasvualusta ja perusta ulkoisen yrittäjyyden toteutumiselle. Olen ottanut omaehtoisen yrittäjyyden määritelmät huomioon opetuksen sisällön suunnittelussa, tavoitteissa ja menetelmissä. 5

6 3. Toteutus Kehittämistyön, opetuksen ja ohjauksen ohella, sisältönä oli tekemällä oppiminen, tie- donhankintaan liittyvien menetelmien käyttäminen ja kokemuksellinen oppiminen. Kukin opiskelija laati omaan, tulevaan ammattiinsa liittyvänä tehtävänä taideteoksen. Tavoitteena oli motivoida ja kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen yrittäjyyteen ja vas- tuunottoon omista opinnoistaan. Ryhmä koostui 20:stä eri ikäisistä vuotiaista ja opintojensa eri vaiheessa olevista opiskelijoista. Osa opiskelijoista oli suorittamassa rästiin jääneitä opintojaan, osa oli opintojensa alussa tai puolessa välissä, joten ikäja- kauma ja opintojen valmiusaste oli erittäin laaja. Tehtävän loppuun saattamiseen tarvittiin suunnitelmallisuutta toteuttaa tehtävä op- pimisen eri menetelmillä: tiedonhankintaa eri menetelmin mm. opiskeltavan ammatti- alan julkaisut, net- ti, kirjat, ym. erilaisten materiaalien käyttäminen teoksen taiteelliseen toteutukseen positiivinen minäkuvan näkemys ja omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnis- taminen opiskelijana itsensä näkeminen tulevaisuudessa ammattilaisena, tulevaisuuden hahmotta- minen kokemuksellinen reflektointi ja itsearviointi Nämä menetelmät tukivat ja tukevat tavoiteltavaa jatkuvaa oppimista ja itseohjautu- vuutta. Opintokokonaisuuden sisältö ja työskentely eteni vaiheittain ja menetelmän teeman nimeksi tuli Minä tulevana ammattilaisena. Tehtävän tavoitteena oli rohkaista opis- kelijaa ilmaisemaan itseään kuvallisin keinoin ja valmistaa taideteos, jonka pääosassa oli opiskelija itse. Opiskelija valmisti taideteoksen, joka oli opiskelijan omakuva tule- vassa ammatissaan. 6

7 Teoksen toteutukseen käytettiin A4 kokoisen pahvilaatikon kantta, eri materiaaleja (mm. väripaperit, leikatut kuvat, kangaspalat ym.) ja omakuva työstettiin pienestä luonnonkorkkisesta pullonkorkista, jonka opiskelija maalasi vastaamaan tulevaa am- mattilaisen ulkoasua. Etelä- Savon ammattiopisto noudattaa kestävän kehityksen peri- aatteita, joten käytimme tehtävän toteutukseen mahdollisimman paljon kierrätysma- teriaaleja. Samalla opiskelijaa ohjeistettiin miettimään millainen työympäristö olisi parhaimmillaan ja minkälainen on esim. työasu, työtehtävänsä ja kenties työkaverinsa tulevaisuudessa. Tehtävänanto noudatti seuraavaa ohjeistusta: 1. Lähtötilanteen kuvaus opiskelijan nykyisestä elämästä. Mitä kaikkea siihen kuu- luu: koti, opinnot, ystävät, harrastukset ym. Kuvaus miellekarttana, johon opis- kelija voi kirjoittaa sanoja, piirtää kuvia tai liimata leikkeitä lehdistä. Asiat koot- tiin yhdelle A4- kokoiselle paperille. 2. Ammattiopinnot ja silta, miellekartta: opiskelija piirtää kuvia tai kirjoittaa ylös sanoja, jotka liittyvät opiskelemaansa ammattiin. Mitä kaikkea opiskelija tarvit- see saavuttaakseen tavoitteensa eli ammattinsa. Opiskelija kirjaa ylös ajatuksia ja asioita mitkä auttavat häntä saavuttamaan tulevaisuuden ammattinsa. Tuo- toksena yksi A4 paperi jokaisen omista ajatuksista. Keskustelimme opiskelijan kokoamista asioista yhdessä ja jos työstäminen tuntui vaikealta, mietimme yhdessä eri vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa opiskelijat kokivat ahaa- elämyksiä lähinnä siitä, miten esim. harrastukset tukivat opintoja ja päinvas- toin. 3. Opiskelija etsi tietoa tulevasta ammatistaan mm. oman alansa julkaisuista, kir- joista ja netistä. Lisäksi ohjeistus kirjaamaan ylös lähteet, joita oli käytetty tie- donhankinnassa. 4. Työsuunnitelman tekeminen: Mitä asioita opiskelija halusi tuoda esiin itsestään, perheestään ja omasta am- mattialastaan sekä työympäristöstään. Mitä materiaaleja opiskelija käyttää to- teutukseen pahvilaatikon kannen ja luonnonkorkkisen pullonkorkin lisäksi? Oh- jeistus käyttämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja ja runsaasti 7

8 mielikuvitusta toteutukseen. Missä järjestyksessä opiskelija aikoo työskennellä ja mitä pitää huomioida työtä tehdessä. Materiaalien ja tarvikkeiden etsiminen. Opiskelijaa rohkaistiin myös piirtämään, käyttämään kirjoituksia, tekemään mahdollisimman paljon omia ratkaisuja materiaalien valinnoissa. Teoksen val- mistuttua opiskelija vastasi tekemääni kyselyyn, jossa hän pohti ja mietti, vasta- siko teos suunnitelmaa, missä opiskelija onnistui ja mitä hän olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi kävin jokaisen opiskelijan kanssa keskustelun työskentelyproses- sista ja selkiyttikö teoksen työstäminen hänen mielikuvaansa tulevasta amma- tista ja mitkä asiat tukevat häntä opinnoissaan. SILTA Taiteellisen työskentelyn ja teoksen työstämisen keskiöön nousi silta. Silta yhdisti kaksi asiaa, jotka opiskelija itse kuvasi, lähtötilanne eli tämä hetki ja tulevaisuuden ammatti. Esitin asian ensimmäisellä tunnilla opiskelijoille näillä sanoilla: Mitä kaikkea tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi eli ammattisi? Kirjaa ylös ajatuksia ja asioita mitkä auttavat sinua saavuttamaan tulevaisuuden ammattisi. Näitä asioita voivat olla esim. opinnot, aikataulut, perhe, ystävät, harrastukset, sitoutuminen päämääriin ym. Mieti laajasti mitä hyviä ja positiivisia asioita voit tehdä, jotta matka sillan yli sujuisi mahdollisimman hyvin. Mitkä asiat motivoivat sinua ja mitä tukea, apua voisit tarvita tai hyödyntää, jotta sillan ylittäminen helpottuisi. Silta voi olla konkreettinen esim. pahvista rakennet- tu silta tai symbolinen, kuvien ja kirjoitusten avulla muokattu silta teokseesi. Menetelmän kirjallisen ohjeistuksen lisäksi esitin opiskelijoille lyhytelokuvan, jonka olin työstänyt opintokokonaisuuden johdannoksi. Tässä linkki YouTubeen, jossa lyhyteloku- va on katsottavissa: 4. Kokemuksia taidekasvatuksellisista keinoista ja menetelmistä Pedagoginen kehittämistyöni oli osa yhteistä, oppimispiirimme Helmien kehittämistyö- tä. Kehittämistyömme teemana oli omaehtoinen yrittäjyys. 8

9 Menetelmänä olivat mielle- ja käsitekarttojen tekeminen, keskustelu yhdessä pien- ryhmissä tai parin kanssa, tiedonhaku eri menetelmin, teoksen työsuunnitelman laati- minen ja teoksen valmistus eri materiaaleista. Koska kysymys oli puhtaasti taiteellises- ta työskentelystä, sisältöön ja toteutukseen vaikuttivat voimakkaasti opiskelijan omat kokemukset ja näkemykset tulevasta ammatistaan. Työskentely tapahtui vaiheittain, jolloin kukin opiskelija työsti mielle- ja käsitekarttoja, laati oman työsuunnitelman ja toteutti teoksen suunnitelmassaan esitettyjen materi- aalien avulla. Koko työskentelyprosessi oli laadittu siten, että opiskelija pääsee ja jou- tuu pohtimaan omaa suhdettaan tulevaan ammattiinsa, sekä jäsentämään omaa elä- määnsä nykytilanteesta, jota kutsuimme lähtötilanteeksi, suhteessa tulevaisuuteen. Tulevaisuus oli läsnä koko ajan, pohdinnoissa, kuvavalinnoissa, teoksen materiaaleissa, sekä tiedonhankintatehtävässä. Työskentelyn ja pohdinnat teki konkreettiseksi SILTA, joka yhdisti nykyhetken tulevai- suuteen. Silta rakentui, opiskelijasta riippuen, joko konkreettiseksi pahvi-, metalli- tai puusillaksi tai pelkäksi piirretyksi viivaksi pahvilaatikon sisään. Osa työsti siltaan raken- nusaineeksi oman elämänsä suuntaviittoja tai puhekuplia sarjakuvamaiseen tapaan. Silta tästä päivästä tulevaisuuteen mahdollisti ammatillisen näkökulman tarkastelemi- sen työn ulkoisten ominaisuuksien havainnoimiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä olivat mm. lähihoitajan työympäristö lasten päiväkodissa tai montako rekkaa ja kuljettajaa työllistän tulevana yrittäjänä. Lopuksi kukin opiskelija maalasi kuohuviinipullon korkin valkoiseksi ja työsti tämän ns. omaksi ammatilliseksi kuvakseen. Ns. ammattihahmon sijoittelun päätti kukin opiskeli- ja itse. Suurimmalla osalla hahmo käyskenteli siltaa pitkin kohti tulevaisuutta. Yhdellä opiskelijalla oli selkeä näkemys kahdesta hahmosta, jotka hän sijoitti yhden sillan alku- päähän (nykyhetki) ja toisen loppupäähän työvaatteet päälle maalattuna. Työskentelyn motivoimiseksi ja tulevaisuuden kuvan muodostamisen helpottamiseksi käytin lausetta: sinulla on maailman voimakkain työkalu tämän tehtävän toteuttami- 9

10 seen ja se on oma mielikuvituksesi. Aluksi tämä nauratti opiskelijoita, mutta kun he aloittivat tulevaisuuden muistelunsa, he päästivät mielikuvituksensa valloilleen ja roh- kaisin heitä mahdollisimman laaja- alaiseen ajatteluun omasta matkastaan tulevaan ammattiinsa. Ilokseni voin todeta, että vertaus Walt Disneyn erottamisesta mainos- toimistosta mielikuvituksen puutteen takia, toimi kannustimena, joka poiki mitä mieli- kuvituksellisimpia, mutta realistisia teoksia tulevista ammattilaisista. Luonnollisesti- kaan ulkoinen yrittäjyys ei ole ollut kaikkien opiskelijoiden mielessä, mutta roppakau- palla omaehtoista, sisäistä yrittäjyyttä tuli esiin matkan varrella. 5. Palautteita Opiskelija täytti palautelomakkeen työskentelyprosessistaan. Lomake oli myös oiva apuväline keskustelussa, jonka kävin läpi jokaisen opiskelijan kanssa kahdestaan. Ky- symyksenasettelu koski työskentelyä, suunnitelman ja teoksen vastaavuutta, opiskeli- jan oman onnistumisen arviointia sekä miltä tällainen työskentelyprosessi tuntui. Yh- tenä kysymyksenä lomakkeessa oli muutos; muuttuiko tulevaisuuden- tai ammat- tiopintojen kuva mitenkään. Osalle suurta muutosta ei tapahtunut, mutta suurimmalle osalle vastaajista opintoihin liittyvät asiat selkeytyivät, kuten mitkä kaikki asiat tukevat minua opintojeni aikana. Tällöin oma panostus oppimiseen korostui, vastuunotto ja tukiverkosto kuten perhe, ystävät ja harrastukset tulivat selkeämmin esiin nuorelle. Varsinaista motivaation lisääntymistä oli vaikea saada selville, omaehtoisen yrittäjyy- den ja vastuunoton lisääntyminen kuvastaa motivaation läsnäoloa nuoren arjessa ja opinnoissa. Laatujärjestelmän mukainen opintokokonaisuuden opintopalaute kerättiin viimeisellä oppitunnilla Esedun opintopalautejärjestelmän mukaisesti. Opiskelijat vastasivat ver- kossa kyselyyn. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan lähettäneet vastauksiaan, sillä vas- taajia oli läsnä 18, mutta vastauksia on tullut 16 opiskelijalta. 10

11 Täysin eri mieltä Eri mieltä Osin eri mieltä, osin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä Keskiarvo Sain tietoa opetuksen sisällöstä ja tavoitteista ,88 Minulle kerrottiin arvioinnin perusteet ,75 Opetus oli mielenkiintoista ja monipuolista ,5 Sain tarvittaessa tukea oppimiseeni ,63 Työrauha oli hyvä ,25 Minuun suhtauduttiin positiivisesti ,81 Arviointi oli oikeudenmukaista ,75 Sain riittävästi palautetta, joka edisti oppimistani ,75 Opetus oli käytännönläheistä ,75 Opinnoissa huomioitiin opiskelijan/ryhmän tarpeet ,5 Voin hyödyntää oppimaani työelämässä Opetus oli oppimiseen kannustavaa ,69 Osallistuin opetukseen aktiivisesti ,56 Yhteensä ,6 Pedagoginen kehittämistyöni tapahtui samanaikaisesti kuin opetusharjoittelunikin. Opetusharjoitteluani oli seuraamassa useita henkilöitä, heistä yksi vertaisarvioijana vieraillut opettaja antoi normaalin palautteen lisäksi menetelmään liittyvää palautetta vielä myöhemmin sähköpostitse. Hei Merja, Kerroin eilen meidän lähiopetuspäivässä Esedun logistiikka- koulutuksen opettajille, kuinka hienosti sait heidän opiskelijansa pohtimaan omia opiskelun ja elämän tavoitteita ja luomaan pohdinnan tuloksena hienon visuaalisen työn. He pyysivät välittämään terveisiä, että opiskelijat olivat kovasti tykänneet kurssistasi. Olen itsekin vakuuttunut, että tuon ikäisille opiskelijoille vetämäsi kurssi on tärkeä, jotta he ymmärtävät paremmin opiskelun tarkoituksen ja merkityksen heidän tulevaisuutensa kannalta ja oppivat myös itsetuntemusta. Terveisin, Pirjo 11

12 6. Johtopäätökset ja pohdinta Taidekasvatuksen ja taiteellisen työskentelyn merkitys asioiden hahmottamisessa, jä- sentelyssä ja esiintuomisessa on helppo ja hyvä menetelmä. Siinä ei ole valmiita ratkai- suja tai oikeita vastauksia. Silta- menetelmä on käytännönläheinen ja silti ajatuksia pohdintoja herättävä työskentelytapa, joka antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuu- den kuvata omaa elämäänsä ja matkaansa tulevaisuuteen kuvallisin keinoin. Oman itsensä hahmottaminen tulevaisuudessa, sen kuvaaminen matkaksi yli kimaltelevan elämän virran, niin kuin yksi opiskelijani asian ilmaisi, on positiiviseen minäkuvaan kannustava työskentelyprosessi, jota voi soveltaa moniin eri tilanteisiin ja toimia kan- nustimena omaehtoiseen yrittäjyyteen ja vastuunottoon. Oma vastuunotto ja sitoutuminen tuli esiin tunneilla ja työskentelytilanteissa. Joskus uppouduimme työskentelyyn niin, että unohdimme ajankulun. Taukojen pitäminen jäi joskus väliin, joskus opiskelijat itse reagoivat pyytämällä tauon tai minä huomasin, että ruoka- aika lähestyy, eiköhän lähdetä syömään. Minusta tämä kertoo paljon sitoutu- misesta ja motivaatiosta työstää annettua tehtävää. Toinen seikka, mikä puoltaa Silta- menetelmän hyvää tuottavaa pohdintaa oli opiskeli- joiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaisohjaajana toimiminen. Jos jollakin ei vain yksinkertaisesti tullut mitään mieleen esim. miellekarttoja tai työsuunnitelmaa pohti- essa, kehotin opiskelijoita tekemään pari- tai ryhmätyötä. Keskinäinen ohjaaminen ja yhdessä pohtiminen tuotti tulosta ja ahaa- elämyksiä. Lisäksi näytin esimerkkeinä pi- temmälle ehtineiden opiskelijoiden tekemiä suunnitelmia, opiskelijan itsensä luvalla luonnollisestikin. Kolmas asia, johon kiinnitin vasta opintokokonaisuuden lopussa huomiota, oli töiden valmistuminen lähes kaikilta opiskelijoilta, ainoastaan yksi opiskelija ei tehnyt taidete- osta loppuun, kaikki 19 muuta opiskelijaa sai teoksensa ajoissa valmiiksi. Tämä jos mikä puoltaa menetelmän mielekkyyttä ja prosessin toimivuutta myös isossa ryhmässä. Miten sitten hyödyntää tuloksia tilanteissa, joissa opintojen keskeyttäminen syystä tai toisesta uhkaa? Minusta Silta- menetelmä istuu mihin tahansa opetusaineeseen. Taide- aineissa sen soveltuvuus on parhaimmillaan juuri visuaalisen kuvan tuottamisen takia, mutta se toimii hyvin yleisellä tasolla, kuten esim. opinto- ohjauksen välineenä. Entäpä 12

13 yleisesti elämänhallintaan, motivoitumiseen ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämi- seen? Silta- menetelmä voisi toimia opiskelijahuoltoryhmän työkaluna. Varmasti joka vuosi käsitellään muutamia opinnoissaan heikosti motivoituneiden opiskelijoiden asioita opiskelijahuoltoryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmä voisi ottaa Silta- menetelmän osaksi ATTO- valinnaisia ja tähän voisi kohdentaa resursseja jo lukujärjestysten suunnittelu- vaiheessa. Opiskelijahuoltoryhmä voisi ohjata säännöllisesti osan opiskelijoista suoraan Silta- työpajaan, jossa autettaisiin moniammatillisen työryhmän (opinto- ohjaaja, ku- raattori, ryhmäohjaaja ja Avoin ammattiopisto ym.) voimin opiskelijaa motivoitumaan jatkamaan opintojaan ja ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Moniammatillisen työryhmän ohjauksessa opiskelija voisi saada tätä kautta myös elä- mänhallinnastaansa uusia työkaluja ja oivalluksia. Silta- menetelmä voi saada aikaan positiivisen muutosprosessin ja näin myös ehkäisee ennalta opintojen keskeyttämisiä. Olen suunnitellut Silta- menetelmän tuotteistamista minäkuvaa vahvistavaksi mene- telmäksi ja motivoitumisen työkaluksi. Silta- menetelmän käyttöönotto oppilaitoksen yhdeksi opetusta ja opintoja tukevaksi menetelmäksi olisi järkeenkäypä vaihtoehto juuri sen toimivuuden ja edullisuuden takia. Resurssit ovat jo valmiina: soveltuvuus ATTO- valinnaiseen sisällytettäväksi, menetelmässä ei ole teknisesti ja materiallisesti suuria kustannuksia. Nyt toteutimme teokset työskentelemällä normaalien oppituntien puitteissa ja käyttämällä kierrätysmateriaaleja Silta- teoksen valmistamiseen. Teokset: Jenni Matikainen Aku12 ja Janica Luoranen Lähi11C, kuvat opiskelijoiden lu- valla. 13

14 LÄHTEET viitattu viitattu Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto. Pedagoginen ohjelma Teroprint Oy. Juurikkala J Ilon pedagogiikka. Kohti nykyaikaista koulua, konstruktiivinen peruskoulun käyttöteoria. Tutkiva Opettaja, 1/2008. Peavey R. Vance, Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien Kustannus Oy. Helsingin Painotuote Oy. Salmela-Aro K. ja Nurmi J-E Mikä meitä liikuttaa, modernin motivaatiopykologian perusteet. PS-kustannus. Otava kirjapaino Oy, Keuruu. 14

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA 1 (5) 12.8.2013 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus (9 op) on keskeinen osa opettajan pedagogisia

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017

Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa. Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Ammatinvalinnan vahvistaminen ja työ päiväkodissa Minnan ja Liisan opetuskokonaisuus Sote-ryhmälle, tammikuu 2017 Opetuskokonaisuudet, 3 kertaa Teema 1: Omat ja lasten parissa työskennellessä tarvittavat

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Maksutta osoitteessa www.lut.fi/mittaristo - jo yli 1000 perus- ja toisen asteen opettajaa hyödyntää

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen

Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen 24.10.2013 2 (8) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 3. Kenestä vertaistuutori... 4 Vertaistuutori

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Iltapäivän työpajatyöskentely

Iltapäivän työpajatyöskentely Iltapäivän työpajatyöskentely 25.10.2016 Työpajatyöskentelyn tavoitteet Saada korkeakouluilta ja sidosryhmiltä palautetta tämänhetkisestä auditointimallista Saada uusia näkökulmia auditointimalliin suunnitteluryhmän

Lisätiedot

MOT-hanke. Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 2. MOT-hanke

MOT-hanke. Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 2. MOT-hanke Dia 1 MOT-hanke Mat ematiikan Oppimat eriaalin Tutkimuksen hanke 2005-2006 Hämeenlinnan OKL:ssa Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 1 MOT-hanke Osallistujat:13 gradun tekijää (8 gradua)

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

OPS ja oppimiskäsitys. OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere

OPS ja oppimiskäsitys. OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere OPS ja oppimiskäsitys OPStuki2016 Työpaja 2 Tampere Esiopetus Perusopetus Oppiminen pohjautuu aikaisempaan osaamiseen ja kokemuksiin. Oppiminen on aikaisempiin =etoihin, taitoihin, tunteisiin ja kokemuksiin

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot