MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena"

Transkriptio

1 MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena Opettajaopintojen kehittämistyö Raportti Merja Ihanus- Hänninen Etelä- Savon ammattiopisto

2 Sisältö Lukijalle Lähtötilanne Tavoitteet Toteutus Kokemuksia taidekasvatuksellisista keinoista ja menetelmistä Palautteita Johtopäätökset ja pohdinta LÄHTEET

3 Lukijalle Tämän raportin on kirjoittanut kuvataiteilija AMK, Merja Ihanus- Hänninen. Hän on toi- minut Taide ja kulttuuri aineen opettajana Etelä- Savon ammattiopistossa. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Etelä- Savon ammattiopisto ja Avoin ammattiopisto Etelä- Savossa hanke. Avoin ammattiopisto - hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on avata koulukohtaisia opetussuunnitelmia vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, jotka voivat liittyä oppimisen haasteisiin, elämäntilanteeseen tai jo hankittuun koulutus- ja työhistoriaan. Avoin ammattiopisto- hanke on ESR- rahoitteinen ja Etelä- Savon Ely- keskuksen hallin- noima hanke. Hanke on alkanut ja se päättyy Hankkeen muista tavoitteista ja sisällöistä löytyy tieto esim. 3

4 1. Lähtötilanne Taide ja kulttuuri opintokokonaisuus kuuluu ns. Ammattitaitoa Täydentäviin Tutkinnon Osiin, ATTO- aineisiin. Taide ja kulttuuri - opintokokonaisuus koskee kaikkia alle 18- vuotiaina opintonsa aloittaneita opiskelijoita ja tämän lisäksi opiskelija voi valita ns. ATTO- valinnaisen Taide ja kulttuurin opintoihinsa. Moniosainen Minäkuva on yksi näistä ATTO- valinnaisista. Taide ja kulttuuri - opintokokonaisuuden opiskelijat tulevat kaikilta ammatillisten opintojen aloilta. Opiskelijoitani ovat rekkakuskit, leipurit ja kampaajat eli hyvin laaja kirjo erilaisia ammatteja. Luonnollisestikin opetettava aine on lähinnä yleissivistävä: opetuksen myötä opiskelija oppii kulttuurisia vuorovaikutustaito- ja, ympäröivän työ- ja oppimisympäristön huomioimista ja siihen reagoimista ammat- timaisesti ja kypsästi. Yrittäjyyteen liittyvää osaamista painotetaan voimakkaasti ja siihen rohkaistaan teettämällä erilaisia tehtäviä, mm. graafisen suunnittelun tehtävä, jossa opiskelija suunnittelee virtuaalisen yrityksensä logon tai mainoksen. Nämä ovat pieniä, yksinkertaisia, mutta tehokkaita keinoja ohjata opiskelijaa huomioimaan tule- vaisuuttaan valmiina ammattilaisena ja työntekijänä. Taide ja kulttuurin opintokokonaisuudessa otetaan huomioon tutkinnon perusteet ja ammatillisen osaamisen tavoitteet, mutta ne eivät ole keskiössä, eivätkä opetuksen lähtökohta. Itse räätälöin osan opetuksestani jokaiselle ammatti- alalle eriytettynä, pyrin rakentamaan eri painopistealueita ja näkökulmia opetuksen sisältöön, joka mu- kailee ammatillisia aineita. 2. Tavoitteet Kehittämistyön pedagogiset tavoitteet nousevat Esedun yhteisistä kehittämistavoit- teista, joita ovat mm. innostavat oppimisympäristöt, sekä monipuoliset opetuksen ja ohjauksen menetelmät. Yksi toimintaa ohjaava periaate oli ammatilliseen kehittymi- seen tarvittavat taidot, joita ovat mm. kyky suunnitella, kyky ratkaista ongelmia ja ko- kemukseen perustuva oppiminen. Lisäksi elinikäisen oppimisen taidot ja opiskelijan 4

5 oma, aktiivinen ja vastuullinen ote omaan oppimiseensa (Esedu, 2012, 13-15). Nämä pedagogiset periaatteet näkyvät suoraan oman kehittämistyöni sisällöissä, opetukses- sa ja ohjauksessa sekä opiskelijoille laatimissani tehtävissä ja niiden toteutuksessa. Opintokokonaisuuden tavoitteet olivat: 1) lisätä opiskelijan omaehtoista yrittäjämäistä otetta oppimisessa, tämä tarkoittaa: opiskelijan itsensä ottamaa vastuuta opinnois- taan, sitoutumista ja motivoitumista opintojensa loppuun suorittamiseen. Lisäksi tavoitteena oli, 2) että opiskelija kehittyy tiedon hankinnassa, työsuunnittelussa, käyt- tää luovuutta ja itseohjautuvuutta tehtävän toteutuksessa. Nämä tavoitteet liittyivät laajempaan kokonaisuuteen siten, että opettaja saisi moti- voitua ja sitoutettua opiskelijoita omaan tulevaisuuteensa. Opettaja saa opiskelijan ymmärtämään mitä kaikkea hän voi ja kykenee tekemään opintojensa loppuun saat- tamiseen eli ennalta ehkäisemään mahdollisia opintojen keskeytyksiä. Opetuskokonaisuuden tavoitteena myös tulevaisuudessa on tarjota Etelä- Savon avoi- men ammattiopiston käyttöön menetelmä, jonka avulla keskeyttämisuhan alla oleva opiskelija voisi rakentaa sillan niistä aineksista, jotka tukevat ja rohkaisevat häntä jatkamaan opintojansa. Opettajaopintojen kehittämiskohde näkyi omassa opetuksessani käytettävässä teorias- sa (mm. motivaatioteoria ja sosiodynaaminen ohjaus) sekä käytännön toteutuksessa. Kehittämiskohteeni yhtenä tavoitteena oli lisätä opiskelijan omaehtoista yrittäjyyttä, vastuunottamista opinnoistaan, ns. yrittäjämäistä otetta ja sitoutumista ammatillisiin opintoihinsa. Omaehtoinen yrittäjyys määritellään Yvi.fi- sivuston sanakirjassa näin: yksilön kokonaisvaltainen yrittäjämäinen asennoituminen ja toimintatapa kaikilla elämän osa- alueilla korostaen näkemystä, halua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen sekä vastuun ottamista omasta elämästä ja toiminnasta, esimerkiksi oppimisesta tai toimeentulosta (Kyrö, 1998). Lisäksi määrittelyssä korostetaan luovuuden ja vastuullisuuden merkitystä voimavara- na, olipa kyse sitten sisäisestä tai ulkoisesta yrittäjyydestä. Omaehtoinen yrittäjyys on kasvualusta ja perusta ulkoisen yrittäjyyden toteutumiselle. Olen ottanut omaehtoisen yrittäjyyden määritelmät huomioon opetuksen sisällön suunnittelussa, tavoitteissa ja menetelmissä. 5

6 3. Toteutus Kehittämistyön, opetuksen ja ohjauksen ohella, sisältönä oli tekemällä oppiminen, tie- donhankintaan liittyvien menetelmien käyttäminen ja kokemuksellinen oppiminen. Kukin opiskelija laati omaan, tulevaan ammattiinsa liittyvänä tehtävänä taideteoksen. Tavoitteena oli motivoida ja kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen yrittäjyyteen ja vas- tuunottoon omista opinnoistaan. Ryhmä koostui 20:stä eri ikäisistä vuotiaista ja opintojensa eri vaiheessa olevista opiskelijoista. Osa opiskelijoista oli suorittamassa rästiin jääneitä opintojaan, osa oli opintojensa alussa tai puolessa välissä, joten ikäja- kauma ja opintojen valmiusaste oli erittäin laaja. Tehtävän loppuun saattamiseen tarvittiin suunnitelmallisuutta toteuttaa tehtävä op- pimisen eri menetelmillä: tiedonhankintaa eri menetelmin mm. opiskeltavan ammatti- alan julkaisut, net- ti, kirjat, ym. erilaisten materiaalien käyttäminen teoksen taiteelliseen toteutukseen positiivinen minäkuvan näkemys ja omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnis- taminen opiskelijana itsensä näkeminen tulevaisuudessa ammattilaisena, tulevaisuuden hahmotta- minen kokemuksellinen reflektointi ja itsearviointi Nämä menetelmät tukivat ja tukevat tavoiteltavaa jatkuvaa oppimista ja itseohjautu- vuutta. Opintokokonaisuuden sisältö ja työskentely eteni vaiheittain ja menetelmän teeman nimeksi tuli Minä tulevana ammattilaisena. Tehtävän tavoitteena oli rohkaista opis- kelijaa ilmaisemaan itseään kuvallisin keinoin ja valmistaa taideteos, jonka pääosassa oli opiskelija itse. Opiskelija valmisti taideteoksen, joka oli opiskelijan omakuva tule- vassa ammatissaan. 6

7 Teoksen toteutukseen käytettiin A4 kokoisen pahvilaatikon kantta, eri materiaaleja (mm. väripaperit, leikatut kuvat, kangaspalat ym.) ja omakuva työstettiin pienestä luonnonkorkkisesta pullonkorkista, jonka opiskelija maalasi vastaamaan tulevaa am- mattilaisen ulkoasua. Etelä- Savon ammattiopisto noudattaa kestävän kehityksen peri- aatteita, joten käytimme tehtävän toteutukseen mahdollisimman paljon kierrätysma- teriaaleja. Samalla opiskelijaa ohjeistettiin miettimään millainen työympäristö olisi parhaimmillaan ja minkälainen on esim. työasu, työtehtävänsä ja kenties työkaverinsa tulevaisuudessa. Tehtävänanto noudatti seuraavaa ohjeistusta: 1. Lähtötilanteen kuvaus opiskelijan nykyisestä elämästä. Mitä kaikkea siihen kuu- luu: koti, opinnot, ystävät, harrastukset ym. Kuvaus miellekarttana, johon opis- kelija voi kirjoittaa sanoja, piirtää kuvia tai liimata leikkeitä lehdistä. Asiat koot- tiin yhdelle A4- kokoiselle paperille. 2. Ammattiopinnot ja silta, miellekartta: opiskelija piirtää kuvia tai kirjoittaa ylös sanoja, jotka liittyvät opiskelemaansa ammattiin. Mitä kaikkea opiskelija tarvit- see saavuttaakseen tavoitteensa eli ammattinsa. Opiskelija kirjaa ylös ajatuksia ja asioita mitkä auttavat häntä saavuttamaan tulevaisuuden ammattinsa. Tuo- toksena yksi A4 paperi jokaisen omista ajatuksista. Keskustelimme opiskelijan kokoamista asioista yhdessä ja jos työstäminen tuntui vaikealta, mietimme yhdessä eri vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa opiskelijat kokivat ahaa- elämyksiä lähinnä siitä, miten esim. harrastukset tukivat opintoja ja päinvas- toin. 3. Opiskelija etsi tietoa tulevasta ammatistaan mm. oman alansa julkaisuista, kir- joista ja netistä. Lisäksi ohjeistus kirjaamaan ylös lähteet, joita oli käytetty tie- donhankinnassa. 4. Työsuunnitelman tekeminen: Mitä asioita opiskelija halusi tuoda esiin itsestään, perheestään ja omasta am- mattialastaan sekä työympäristöstään. Mitä materiaaleja opiskelija käyttää to- teutukseen pahvilaatikon kannen ja luonnonkorkkisen pullonkorkin lisäksi? Oh- jeistus käyttämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja ja runsaasti 7

8 mielikuvitusta toteutukseen. Missä järjestyksessä opiskelija aikoo työskennellä ja mitä pitää huomioida työtä tehdessä. Materiaalien ja tarvikkeiden etsiminen. Opiskelijaa rohkaistiin myös piirtämään, käyttämään kirjoituksia, tekemään mahdollisimman paljon omia ratkaisuja materiaalien valinnoissa. Teoksen val- mistuttua opiskelija vastasi tekemääni kyselyyn, jossa hän pohti ja mietti, vasta- siko teos suunnitelmaa, missä opiskelija onnistui ja mitä hän olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi kävin jokaisen opiskelijan kanssa keskustelun työskentelyproses- sista ja selkiyttikö teoksen työstäminen hänen mielikuvaansa tulevasta amma- tista ja mitkä asiat tukevat häntä opinnoissaan. SILTA Taiteellisen työskentelyn ja teoksen työstämisen keskiöön nousi silta. Silta yhdisti kaksi asiaa, jotka opiskelija itse kuvasi, lähtötilanne eli tämä hetki ja tulevaisuuden ammatti. Esitin asian ensimmäisellä tunnilla opiskelijoille näillä sanoilla: Mitä kaikkea tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi eli ammattisi? Kirjaa ylös ajatuksia ja asioita mitkä auttavat sinua saavuttamaan tulevaisuuden ammattisi. Näitä asioita voivat olla esim. opinnot, aikataulut, perhe, ystävät, harrastukset, sitoutuminen päämääriin ym. Mieti laajasti mitä hyviä ja positiivisia asioita voit tehdä, jotta matka sillan yli sujuisi mahdollisimman hyvin. Mitkä asiat motivoivat sinua ja mitä tukea, apua voisit tarvita tai hyödyntää, jotta sillan ylittäminen helpottuisi. Silta voi olla konkreettinen esim. pahvista rakennet- tu silta tai symbolinen, kuvien ja kirjoitusten avulla muokattu silta teokseesi. Menetelmän kirjallisen ohjeistuksen lisäksi esitin opiskelijoille lyhytelokuvan, jonka olin työstänyt opintokokonaisuuden johdannoksi. Tässä linkki YouTubeen, jossa lyhyteloku- va on katsottavissa: 4. Kokemuksia taidekasvatuksellisista keinoista ja menetelmistä Pedagoginen kehittämistyöni oli osa yhteistä, oppimispiirimme Helmien kehittämistyö- tä. Kehittämistyömme teemana oli omaehtoinen yrittäjyys. 8

9 Menetelmänä olivat mielle- ja käsitekarttojen tekeminen, keskustelu yhdessä pien- ryhmissä tai parin kanssa, tiedonhaku eri menetelmin, teoksen työsuunnitelman laati- minen ja teoksen valmistus eri materiaaleista. Koska kysymys oli puhtaasti taiteellises- ta työskentelystä, sisältöön ja toteutukseen vaikuttivat voimakkaasti opiskelijan omat kokemukset ja näkemykset tulevasta ammatistaan. Työskentely tapahtui vaiheittain, jolloin kukin opiskelija työsti mielle- ja käsitekarttoja, laati oman työsuunnitelman ja toteutti teoksen suunnitelmassaan esitettyjen materi- aalien avulla. Koko työskentelyprosessi oli laadittu siten, että opiskelija pääsee ja jou- tuu pohtimaan omaa suhdettaan tulevaan ammattiinsa, sekä jäsentämään omaa elä- määnsä nykytilanteesta, jota kutsuimme lähtötilanteeksi, suhteessa tulevaisuuteen. Tulevaisuus oli läsnä koko ajan, pohdinnoissa, kuvavalinnoissa, teoksen materiaaleissa, sekä tiedonhankintatehtävässä. Työskentelyn ja pohdinnat teki konkreettiseksi SILTA, joka yhdisti nykyhetken tulevai- suuteen. Silta rakentui, opiskelijasta riippuen, joko konkreettiseksi pahvi-, metalli- tai puusillaksi tai pelkäksi piirretyksi viivaksi pahvilaatikon sisään. Osa työsti siltaan raken- nusaineeksi oman elämänsä suuntaviittoja tai puhekuplia sarjakuvamaiseen tapaan. Silta tästä päivästä tulevaisuuteen mahdollisti ammatillisen näkökulman tarkastelemi- sen työn ulkoisten ominaisuuksien havainnoimiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä olivat mm. lähihoitajan työympäristö lasten päiväkodissa tai montako rekkaa ja kuljettajaa työllistän tulevana yrittäjänä. Lopuksi kukin opiskelija maalasi kuohuviinipullon korkin valkoiseksi ja työsti tämän ns. omaksi ammatilliseksi kuvakseen. Ns. ammattihahmon sijoittelun päätti kukin opiskeli- ja itse. Suurimmalla osalla hahmo käyskenteli siltaa pitkin kohti tulevaisuutta. Yhdellä opiskelijalla oli selkeä näkemys kahdesta hahmosta, jotka hän sijoitti yhden sillan alku- päähän (nykyhetki) ja toisen loppupäähän työvaatteet päälle maalattuna. Työskentelyn motivoimiseksi ja tulevaisuuden kuvan muodostamisen helpottamiseksi käytin lausetta: sinulla on maailman voimakkain työkalu tämän tehtävän toteuttami- 9

10 seen ja se on oma mielikuvituksesi. Aluksi tämä nauratti opiskelijoita, mutta kun he aloittivat tulevaisuuden muistelunsa, he päästivät mielikuvituksensa valloilleen ja roh- kaisin heitä mahdollisimman laaja- alaiseen ajatteluun omasta matkastaan tulevaan ammattiinsa. Ilokseni voin todeta, että vertaus Walt Disneyn erottamisesta mainos- toimistosta mielikuvituksen puutteen takia, toimi kannustimena, joka poiki mitä mieli- kuvituksellisimpia, mutta realistisia teoksia tulevista ammattilaisista. Luonnollisesti- kaan ulkoinen yrittäjyys ei ole ollut kaikkien opiskelijoiden mielessä, mutta roppakau- palla omaehtoista, sisäistä yrittäjyyttä tuli esiin matkan varrella. 5. Palautteita Opiskelija täytti palautelomakkeen työskentelyprosessistaan. Lomake oli myös oiva apuväline keskustelussa, jonka kävin läpi jokaisen opiskelijan kanssa kahdestaan. Ky- symyksenasettelu koski työskentelyä, suunnitelman ja teoksen vastaavuutta, opiskeli- jan oman onnistumisen arviointia sekä miltä tällainen työskentelyprosessi tuntui. Yh- tenä kysymyksenä lomakkeessa oli muutos; muuttuiko tulevaisuuden- tai ammat- tiopintojen kuva mitenkään. Osalle suurta muutosta ei tapahtunut, mutta suurimmalle osalle vastaajista opintoihin liittyvät asiat selkeytyivät, kuten mitkä kaikki asiat tukevat minua opintojeni aikana. Tällöin oma panostus oppimiseen korostui, vastuunotto ja tukiverkosto kuten perhe, ystävät ja harrastukset tulivat selkeämmin esiin nuorelle. Varsinaista motivaation lisääntymistä oli vaikea saada selville, omaehtoisen yrittäjyy- den ja vastuunoton lisääntyminen kuvastaa motivaation läsnäoloa nuoren arjessa ja opinnoissa. Laatujärjestelmän mukainen opintokokonaisuuden opintopalaute kerättiin viimeisellä oppitunnilla Esedun opintopalautejärjestelmän mukaisesti. Opiskelijat vastasivat ver- kossa kyselyyn. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan lähettäneet vastauksiaan, sillä vas- taajia oli läsnä 18, mutta vastauksia on tullut 16 opiskelijalta. 10

11 Täysin eri mieltä Eri mieltä Osin eri mieltä, osin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä Keskiarvo Sain tietoa opetuksen sisällöstä ja tavoitteista ,88 Minulle kerrottiin arvioinnin perusteet ,75 Opetus oli mielenkiintoista ja monipuolista ,5 Sain tarvittaessa tukea oppimiseeni ,63 Työrauha oli hyvä ,25 Minuun suhtauduttiin positiivisesti ,81 Arviointi oli oikeudenmukaista ,75 Sain riittävästi palautetta, joka edisti oppimistani ,75 Opetus oli käytännönläheistä ,75 Opinnoissa huomioitiin opiskelijan/ryhmän tarpeet ,5 Voin hyödyntää oppimaani työelämässä Opetus oli oppimiseen kannustavaa ,69 Osallistuin opetukseen aktiivisesti ,56 Yhteensä ,6 Pedagoginen kehittämistyöni tapahtui samanaikaisesti kuin opetusharjoittelunikin. Opetusharjoitteluani oli seuraamassa useita henkilöitä, heistä yksi vertaisarvioijana vieraillut opettaja antoi normaalin palautteen lisäksi menetelmään liittyvää palautetta vielä myöhemmin sähköpostitse. Hei Merja, Kerroin eilen meidän lähiopetuspäivässä Esedun logistiikka- koulutuksen opettajille, kuinka hienosti sait heidän opiskelijansa pohtimaan omia opiskelun ja elämän tavoitteita ja luomaan pohdinnan tuloksena hienon visuaalisen työn. He pyysivät välittämään terveisiä, että opiskelijat olivat kovasti tykänneet kurssistasi. Olen itsekin vakuuttunut, että tuon ikäisille opiskelijoille vetämäsi kurssi on tärkeä, jotta he ymmärtävät paremmin opiskelun tarkoituksen ja merkityksen heidän tulevaisuutensa kannalta ja oppivat myös itsetuntemusta. Terveisin, Pirjo 11

12 6. Johtopäätökset ja pohdinta Taidekasvatuksen ja taiteellisen työskentelyn merkitys asioiden hahmottamisessa, jä- sentelyssä ja esiintuomisessa on helppo ja hyvä menetelmä. Siinä ei ole valmiita ratkai- suja tai oikeita vastauksia. Silta- menetelmä on käytännönläheinen ja silti ajatuksia pohdintoja herättävä työskentelytapa, joka antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuu- den kuvata omaa elämäänsä ja matkaansa tulevaisuuteen kuvallisin keinoin. Oman itsensä hahmottaminen tulevaisuudessa, sen kuvaaminen matkaksi yli kimaltelevan elämän virran, niin kuin yksi opiskelijani asian ilmaisi, on positiiviseen minäkuvaan kannustava työskentelyprosessi, jota voi soveltaa moniin eri tilanteisiin ja toimia kan- nustimena omaehtoiseen yrittäjyyteen ja vastuunottoon. Oma vastuunotto ja sitoutuminen tuli esiin tunneilla ja työskentelytilanteissa. Joskus uppouduimme työskentelyyn niin, että unohdimme ajankulun. Taukojen pitäminen jäi joskus väliin, joskus opiskelijat itse reagoivat pyytämällä tauon tai minä huomasin, että ruoka- aika lähestyy, eiköhän lähdetä syömään. Minusta tämä kertoo paljon sitoutu- misesta ja motivaatiosta työstää annettua tehtävää. Toinen seikka, mikä puoltaa Silta- menetelmän hyvää tuottavaa pohdintaa oli opiskeli- joiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaisohjaajana toimiminen. Jos jollakin ei vain yksinkertaisesti tullut mitään mieleen esim. miellekarttoja tai työsuunnitelmaa pohti- essa, kehotin opiskelijoita tekemään pari- tai ryhmätyötä. Keskinäinen ohjaaminen ja yhdessä pohtiminen tuotti tulosta ja ahaa- elämyksiä. Lisäksi näytin esimerkkeinä pi- temmälle ehtineiden opiskelijoiden tekemiä suunnitelmia, opiskelijan itsensä luvalla luonnollisestikin. Kolmas asia, johon kiinnitin vasta opintokokonaisuuden lopussa huomiota, oli töiden valmistuminen lähes kaikilta opiskelijoilta, ainoastaan yksi opiskelija ei tehnyt taidete- osta loppuun, kaikki 19 muuta opiskelijaa sai teoksensa ajoissa valmiiksi. Tämä jos mikä puoltaa menetelmän mielekkyyttä ja prosessin toimivuutta myös isossa ryhmässä. Miten sitten hyödyntää tuloksia tilanteissa, joissa opintojen keskeyttäminen syystä tai toisesta uhkaa? Minusta Silta- menetelmä istuu mihin tahansa opetusaineeseen. Taide- aineissa sen soveltuvuus on parhaimmillaan juuri visuaalisen kuvan tuottamisen takia, mutta se toimii hyvin yleisellä tasolla, kuten esim. opinto- ohjauksen välineenä. Entäpä 12

13 yleisesti elämänhallintaan, motivoitumiseen ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämi- seen? Silta- menetelmä voisi toimia opiskelijahuoltoryhmän työkaluna. Varmasti joka vuosi käsitellään muutamia opinnoissaan heikosti motivoituneiden opiskelijoiden asioita opiskelijahuoltoryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmä voisi ottaa Silta- menetelmän osaksi ATTO- valinnaisia ja tähän voisi kohdentaa resursseja jo lukujärjestysten suunnittelu- vaiheessa. Opiskelijahuoltoryhmä voisi ohjata säännöllisesti osan opiskelijoista suoraan Silta- työpajaan, jossa autettaisiin moniammatillisen työryhmän (opinto- ohjaaja, ku- raattori, ryhmäohjaaja ja Avoin ammattiopisto ym.) voimin opiskelijaa motivoitumaan jatkamaan opintojaan ja ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Moniammatillisen työryhmän ohjauksessa opiskelija voisi saada tätä kautta myös elä- mänhallinnastaansa uusia työkaluja ja oivalluksia. Silta- menetelmä voi saada aikaan positiivisen muutosprosessin ja näin myös ehkäisee ennalta opintojen keskeyttämisiä. Olen suunnitellut Silta- menetelmän tuotteistamista minäkuvaa vahvistavaksi mene- telmäksi ja motivoitumisen työkaluksi. Silta- menetelmän käyttöönotto oppilaitoksen yhdeksi opetusta ja opintoja tukevaksi menetelmäksi olisi järkeenkäypä vaihtoehto juuri sen toimivuuden ja edullisuuden takia. Resurssit ovat jo valmiina: soveltuvuus ATTO- valinnaiseen sisällytettäväksi, menetelmässä ei ole teknisesti ja materiallisesti suuria kustannuksia. Nyt toteutimme teokset työskentelemällä normaalien oppituntien puitteissa ja käyttämällä kierrätysmateriaaleja Silta- teoksen valmistamiseen. Teokset: Jenni Matikainen Aku12 ja Janica Luoranen Lähi11C, kuvat opiskelijoiden lu- valla. 13

14 LÄHTEET viitattu viitattu Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto. Pedagoginen ohjelma Teroprint Oy. Juurikkala J Ilon pedagogiikka. Kohti nykyaikaista koulua, konstruktiivinen peruskoulun käyttöteoria. Tutkiva Opettaja, 1/2008. Peavey R. Vance, Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien Kustannus Oy. Helsingin Painotuote Oy. Salmela-Aro K. ja Nurmi J-E Mikä meitä liikuttaa, modernin motivaatiopykologian perusteet. PS-kustannus. Otava kirjapaino Oy, Keuruu. 14

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Opiskelutaidot Tiina Kerola

Opiskelutaidot Tiina Kerola Opiskelutaidot 29.10.2015 Tiina Kerola Opiskelutaidot osana opiskelukykyä Omat voimavarat Persoonallisuus Identiteetti Elämänhallinta Elämäntilanne ja olosuhteet Sosiaaliset suhteet Fyysinen ja psyykkinen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Yritysmentorointi ammatillisessa koulutuksessa Voimavara oppilaitoksellenne

Yritysmentorointi ammatillisessa koulutuksessa Voimavara oppilaitoksellenne Yritysmentorointi ammatillisessa koulutuksessa Voimavara oppilaitoksellenne Tosielämä on moninkertaisesti monimutkaisempaa kuin paraskaan oppikirja voi kertoa. Supreme-mentorointiohjelma vastaa tähän haasteeseen

Lisätiedot

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA 1 (5) 12.8.2013 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus (9 op) on keskeinen osa opettajan pedagogisia

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2017 Vastausprosentti: 81,1 % I Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 I Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot