LIITE 6: Yh asia 6 50 KULTTUURIALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 6: Yh 25.4.2007 asia 6 50 KULTTUURIALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 LIITE 6: Yh asia 6 50 KULTTUURIALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

2 SISÄLLYS 9. KULTTUURIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POHJOIS-KARJALASSA Toimialan tavoitteet ja visio Kulttuurin toimiala. 3 Kulttuurialalle kouluttautumisesta ja sille työllistymisestä yleisesti Suomessa Toimijat ja toiminta Pohjois-Karjalassa Kulttuurialan koulutustarjonta Itä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa Muita kulttuurin keskeisiä tuki- ja toteuttamisorganisaatioita Pohjois-Karjalassa Työllisyys ja talous Taiteen ja kulttuurin sponsorointi Kansainvälisyys Yleisiä haasteita toisen asteen koulutukselle 9.3. Toimialat ja toimijat PKKY:n koulutuslinjoittain Käsi- ja taideteollisuus Käsi- ja taideteollisuusalan SWOT Alan osaamisvaatimuksien kehittyminen Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Viestintä Viestinnän SWOT Alan osaamisvaatimuksien kehittyminen Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Kuvataide Kuvataiteen SWOT Alan osaamisvaatimuksien kehittyminen Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Tanssi 19 Tanssin SWOT Alan osaamisvaatimuksien kehittyminen Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät 10. TOIMINNAN PERIAATTEET Koulutusalan toiminta-ajatus Koulutusvisio Koulutusalan toimijat PKKY:ssä ja koulutusalan koulutustarjonnan nykytila Kulttuurialan toisen asteen koulutuksen swot Koulutustarjonnan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Koulutusala- ja opintoalatiimit ja niiden tehtävät KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN YHTEISTYÖ Lähteet 1

3 9. KULTTUURIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POHJOIS-KARJALASSA Kulttuurialan koulutusta järjestetään Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun, käsi- ja taideteollisuusalan sekä tanssialan perustutkintoihin. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu Tekniikka ja kulttuuri, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Outokumpu ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Lieksa. Kulttuurialan opintoalatiimeihin on yhdistetty painoviestinnän koulutus ja vaatetusalan koulutus. Painoviestinnän perustutkinnon koulutusta järjestetään Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummussa ja vaatetusalan perustutkinnon koulutusta Joensuu Tekniikassa ja kulttuurissa. Koulutus järjestetään pääasiassa nuorten ammatillisena perustutkintokoulutuksena, jossa peruskoulupohjaisessa koulutuksessa on kiintiö ylioppilaille. Koulutusaloille hakeutuu myös paljon jo muun ammattitutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus myös opiskella yhteisiä aineita lukiotavoittein ja suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon ohessa. Kulttuurialalla vuonna 2006 oli aloituspaikkoja 205. Aloituspaikkamääriä on supistettu 2000-luvulla. Vuonna 2006 kulttuurialan perustutkinto-opiskelijoita oli n Koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärästä se on n. 11 %. Tässä kulttuurin koulutusalakohtaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan aluksi kulttuurialalle kouluttamista ja sille työllistymistä yleisesti Suomessa ja sen jälkeen kulttuurin toimialan tilannetta Pohjois-Karjalassa. Tätä kautta on pyritty hahmottamaan sitä, miten toimialan tilanne ja erilaiset toimintaympäristössä tapahtuneet tai tapahtumassa olevat muutokset tulisi, ja voidaan, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tarjoamassa kulttuurialan toisen asteen koulutuksessa huomioida. Miten Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koulutuksella voidaan entistä voimakkaammin tukea kulttuurin toimialan kehitystä Pohjois-Karjalassa? Miten se osaltaan voi edesauttaa sitä loikkaa, joka Pohjois-Karjalalla on edessään luovuusstrategioiden tai Elävänä Pohjois-Karjalassa -tyylisten raporttien visioimaksi luovaksi Pohjois-Karjalaksi? Luovan talouden ideaan kuuluu, että mikään ei synny tyhjästä. Luovan talouden periaatteista on tehtävä Pohjois-Karjalan omista lähtökohdista ja reunaehdoista lähtevä sovellutus. Kulttuuri käsitteenä pakenee yksiselitteisiä määrittelyjä luvulla kulttuurilla viitattiin kaventuneesti lähinnä taiteeseen. Laajimmillaan se taas määritellään koko yhteisön elämäntavaksi (esim. Linton, Herskovits). Kulttuuri on kaikkialla. Taide on pääsääntöisesti yksilön luovaa toimintaa yhteisössä, kun taas kulttuuri on laajimmassa merkityksessään sama asia kuin tuo yhteisö (Taide on mahdollisuuksia, 2002). Myös selvitysmies Hannele Koivunen määrittelee raportissaan Onko kulttuurilla vientiä? (2004) että Kulttuuritoiminnan käsite kattaa merkityssisältöihin perustuvan tuotannon eli periaatteessa koko inhimillisen sivistyksen. Kulttuuritoimialan käsite taas kattaa perinteisen taiteen ja kulttuurin kentän eri taiteen aloilla tapahtuvasta luovasta teosta jakeluun saakka. Kulttuurituotannon käsite viittaa kultuurin ja tuotannon käsitteisiin eli kulttuurituotteiden vaihdantaan. Myös tässä opintosuunnitelmassa kulttuuri ajatellaan laajasti luovana toimintana, joka sisältää varsinaisen taiteellisen toiminnan ja sitä välittömästi tukevat toiminnot. Luovuus on perinteisesti määritelty kykynä luoda uutta tai yhdistellä asioita uudella tavalla. Luova talous termillä puolestaan viitataan talouden ja kulttuurin nykyaikaiseen yhteenkietoutumiseen. Koivunen toteaa, että John Howkins määrittää luovan talouden käsitteen luovien toimialojen ja luovien tuotteiden vaihdannan kautta. Richard Florida puolestaan lähestyy luovaa taloutta määrittelemällä sen työelämän eli luovan luokan kautta. Luova luokka koostuu työntekijöistä, joiden työn ytimenä on symbolis-analyyttinen toiminta ja tuotanto. Kupiainen (Luovatalous seminaari, Joensuu 2006) on todennut, että luova talous kuvaa sellaisia aihealueita, joista on aiemmin puhuttu vaikkapa kulttuuriteollisuuden, sisältötuotannon, tekijänoikeusteollisuuden, symbolitalouden tai luovien toimialojen käsitteiden avulla. Samalla rakennetaan tietynlaista kansantalouden sektoria, joka on aiemmin jäänyt epämääräisyytensä vuoksi hahmottumatta 2

4 siinä laajuudessa kuin mistä siinä todellisuudessa on kyse. Luovassa taloudessa on kyse kulttuuriosaamisen ja talouden keskinäisistä suhteista. Samalla kuitenkin kulttuuri ymmärretään enemmän tai vähemmän taiteen käsitteen kautta, jolloin kulttuuriosaaminen on käytännössä taidejärjestelmään eri tavoin liittyvää osaamista 9.1 Toimialan tavoitteet ja visio Tavoite: Kulttuuriala tuottaa uusia, merkityksellisiä tuotteita, palvelukonsepteja ja taideelämyksiä. Se tukee Pohjois-Karjalan muodostumista monimuotoiseksi ja vetovoimaiseksi työ- ja elinympäristöksi. Visio: Kulttuuriala ymmärretään merkittäväksi tekijäksi ihmisten hyvinvoinnille Pohjois- Karjalassa. 9.2 Kulttuurin toimiala Kulttuurin toimialalla käytetään tilastoinnissa toisistaan eroavia luokituksia, jotka eivät ole yhteen sovitettavissa keskenään kulttuurialan koulutuksen ja toisaalta työpaikkojen ja työllistymisen kanssa. Myös erilaisten yritysrekistereiden pää- ja alatoimialaluokitukset eivät sisällä itsenäisiä kulttuuriyritysluokkia, vaan kulttuurialan yritykset jakautuvat eri toimialoille. Tämä on tuottanut rajausvaikeuksia toimintaympäristön ja toimialojen kuvaamisessa sekä tehnyt mahdottomaksi saada yksilöidymmin selville eri alojen kulttuuriyritysten määrää. Koulutuspaikkojen ennakointimäärissä on nojauduttu Ennakko hankkeen tietoihin. Tiedoissa, joihin esitykset pohjaavat ei ole kuitenkaan huomioitu kulttuurin alalta valmistuneiden sijoittumista muihin kuin kulttuurin alan työtehtäviin. Käynnissä olevassa Ennakko 2012 hankkeessa, joka valmistuu kesällä 2007, näitä lähtöolettamuksia on jo korjattu. Kulttuurialalle kouluttamisesta ja sille työllistymisestä yleisesti Suomessa Suomessa on taiteilijan määritelmästä ja tietolähteestä riippuen ammattitaiteilijaa (Karttunen 2004). Ammattitaiteilijoiden suhteellisen pieneen määrään verrattuna taidealan koulutus on melko laajaa; koulutuslaitoksista valmistuu vuosittain parisen tuhatta tulokasta työmarkkinoille (Karhunen 2004 b). Kulttuuriala on myös koulutuksessa laaja-alaisempi käsite kuin taideala ja siihen kuuluu muitakin kuin varsinaisia taideammatteja. Eri aloille koulutetut eivät myöskään muodosta yhtenäisiä ryhmiä, sillä saadusta koulutuksesta voi valmistua useisiin ammatteihin ja ammattilaisten työmarkkina-asema vaihtelee paljon. opetushallinnon vuoden 2002 koulutusluokituksen mukaan kulttuurialoja ovat käsi- ja taideteollisuus, viestintä- ja informaatiotieteet, kirjallisuus, teatteri, tanssi, musiikki, kuvataide sekä kulttuurin tutkimus ja taiteiden tutkimus. (Kulttuuritilasto 2005) Kulttuurialan koulutus on viime vuosina kasvanut enemmän kuin kaikkien alojen koulutus keskimäärin. Toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa aloitti yhteensä 5200 kulttuurialojen opiskelijaa vuonna Kultturialan tutkinnon ammatillisessa koulutuksessa suoritti samana vuonna vajaat 2800 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulussa aloitti samana vuonna 2500 opiskelijaa ja valmistui 1700 opiskelijaa. Molemmilla koulutusasteilla 66-70% valmistuneista on naisia. Taidekorkeakouluihin ottiin 640 opiskelijaa ja muiden korkeakoulujen kulttuuriopintoihin alle 1100 opiskelijaa. Koko korkeakouluasteella suoritettiin yhteensä 1560 taide- ja kulttuurialan tutkintoa. (Kulttuuritilasto 2005). Yhteensä vuonna 2004 alalle valmistui eri koulutusasteilta siis n henkilöä. Tutkinnon suorittaneiden määrät eri koulutusasteilla eivät kuitenkaan vielä 3

5 tarkoita sitä henkilömäärää, joka siirtyy suoraan taidealan työmarkkinoille. Yksi erityispiirre useimpiin taiteilija-ammatteihin valmistuneilla on moninkertainen koulutus. Tutkinnon jälkeen opintojaan jatkavien määrä esimerkiksi toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on korkeampi taidealoilla kuin kaikkien koulutusalojen tutkinnon suorittaneilla keskimäärin. Moninkertainen koulutus vaikuttaa siihen, kuinka paljon kentälle tulee uusia ammattilaisia. (Karhunen & Rensujeff, 2007) Erot koulutusmäärissä eri alojen välillä ovat suuret, lukumäärät vaihtelevat muutamista kymmenistä (esim. tanssi) pariin tuhanteen (taideteollisuus). (Karhunen & Rensujeff, 2007) Kaikki koulutusasteet mukaan lukien kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden osuus on alle 5 prosenttia kaikista tutkinnon suorittaneista. Opiskelijamäärät ovat suurimmat taideteollisuuden ja avviestinnän aloilla. Kulttuurialan koulutuksen laajenemista ei voida pitää hallitsemattomana, sillä juuri koulutuksen laajeneminen ja "virallistaminen" oli ja 1970-luvuilla keskeinen taidepoliittinen tavoite. Tavoitteen toteutumisen myötä taidealan oppilaitosten resurssit ovat kasvaneet ja myös opiskelijat tulleet tasa-arvoisiksi muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Asian kääntöpuolena on kuitenkin ollut koulutettujen määrän kasvu suhteessa työmarkkinoihin sekä taiteilijakoulutuksen erityispiirteiden jääminen sivuun esimerkiksi tuloksellisuuden kriteereitä määriteltäessä. (Arpo, 2004) Koulutuksen kasvu on tasaantumassa, sillä aloituspaikkojen määrää on useimmilla aloilla viime vuosina supistettu. Elintason nousu, vapaa-ajan kasvu, yleisen koulutustason nousu ja kaupungistuminen ovat viime vuosikymmeninä lisänneet taide- ja kulttuurialojen työvoiman kysyntää. Taidealan koulutus on luonut ammattilaisten ohella taidetilaisuuksiin suuren joukon asiantuntevaa yleisöä. (Karhunen 2004 b, Karttunen 2004). (Kulttuuritilasto 2005) Kulttuurityön luonteesta johtuen ei ole mahdollista tarkasti määritellä taiteen ja kulttuurin alojen työllisten määrää. Yksi tapa määritellä työllisten määrää on laskea ammattien tai toimialojen mukaan. Lisäksi voidaan määritellä ne kulttuuriammattilaiset, jotka työskentelevät kulttuurin toimialoilla. Näiden jaottelujen mukaan kulttuuriammattien työllisiä 8esim. autotehtaan teollinen muotoilija) oli vuonna 2000 yhteensä Kulttuuritoimialojen työllisiä (esim. teatterin hallintojohtaja) oli vuonna 2003 yhteensä ja kulttuuriammattien työllisiä kulttuuritoimialoilla (esim. sinfoniaorkesterinmuusikko) vuonna 2000 yhteensä (emt.) Väestölaskentatietojan mukaan kulttuuriammateissa työskenteli yhteensä lähes henkeä vuonna Kulttuurin ammattilaisten osuus koko työllisestä työvoimasta oli 4%. (emt.) Työllistymisen suhteen taiteenalojen väliset erot ovat huomattavia. Koulutusasteesta riippumatta heikoin työllisyystilanne on kuvataiteen ja av-viestinnän tutkinnon suorittaneilla ja paras arkkitehdeilla ja musiikkialan tutkinnon suorittaneilla. Musiikki- ja tanssipedagogit työllistyivät parhaiten omalle koulutusalalleen, mutta suurin osa määrä- ja/tai osa-aikaiseen työhön. Myös koulutettujen ja koko ammattikunnan työllisyydessä on eroja. Työttömyydestä kärsivät erityisesti rytmimuusikot ja nykytanssijat, joiden osuus koulutuksesta valmistuneista on pieni ja joita on tullut alalle myös virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta. (Karhunen & Rensujeff, 2007) Kulttuurialan yli- tai alikoulutuksen määrittely on hankalaa, koska esimerkiksi työmarkkinoiden kokoa ei monilla aloilla voida tarkasti määritellä. On aloja, joilla freelancetoiminta tai vapaana taiteilijana toimiminen on niin yleistä, ettei työpaikoista sanan varsinaisessa merkityksessä voida puhua. Työn luonteeseen kuuluu usein jaksottaisuus ja toisaalta nopeakin vastaaminen äkillisiin tarpeisiin. Noin kolmannes taiteilijoista toimii työsuhteessa, kolmannes freelansereina ja vajaa viidennes yrittäjinä (Kulttuuritilasto, 2005). Mikäli mittarina käytetään pelkästään työllistymistä, ylikoulutusta on kuvataiteen ja av-viestinnän aloilla. (Karhunen & Rensujeff, 2007) On kuitenkin syytä pohtia, pitääkö taidealan koulutuksen tavoitteiden lähteä pelkästään nykyisin 4

6 tiedossa olevien työmarkkinoiden tarpeista. Kuten muidenkaan alojen, myöskään taidealan koulutetut eivät nykyisin valmistu pelkästään Suomen työmarkkinoille. Esimerkiksi juuri tanssi on taiteenaloista kansainvälisimpiä. Taide- ja kulttuurialan koulutuksen tavoitteiden määrittely on avainasemassa silloin, kun tehdään ratkaisuja koulutusmäärien suhteen. Taide- ja kulttuurialan koulutettujen työttömyys on, muutamaa alaa lukuunottamatta, yleisesti jonkin verran muita aloja korkeampaa. Esimerkiksi Vuonna 2003 se oli kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden keskuudessa n. 16%, kun se keskimäärin muuten oli 10% (Kulttuuritilasto, 2005). Kulttuurialan ammattilaisten monipuolinen osaaminen ja jatkuva koulutustason nousu eivät ole samassa suhteessa parantaneet heidän työmarkkina-asemaansa eivätkä keskimääräistä tulotasoaan. Taiteilijoista alan parhaimmat toimeentulomahdollisuudet kasaantuvat tavallisesti työsuhteessa toimiville taiteilijoille sekä teknologiaa ja teollista tuotantoa hyödyntäville taiteenaloille. (Arpo, 2004). Moniammatillisuus ja useat, osin päällekkäiset työsuhteet ovat taiteilijoille tyypillisiä toimintatapoja, vaikkakin ne ovat yleistymässä myös muilla aloilla. (Karhunen & Rensujeff, 2007) Toimijat ja toimintaympäristö Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjala on omaleimaista karjalaista kulttuurialuetta, jonka historiasta, tarustosta ja maisemista koko suomalainen kulttuuri-identiteetti on ammentanut sisältöä. Nykyiseen pohjoiskarjalaisuuden kuvaan kuuluvat modernit selviytymis- ja menestystarinat, jotka näkyvät esimerkiksi täällä tehdyissä elokuvissa, kulttuuritapahtumien, rock- ja elokuvafestivaalien sekä esiintyjäryhmien kansainvälisessä menestymisessä. Populaarimusiikkia harrastetaan aktiivisesti, ja monet tuntevat alueen kesäisen Ilosaarirockin perusteella. Rääkkylän Kihauskansanmusiikkitapahtuma ja Lieksan Vaskiviikot ovat vakiinnuttaneet asemansa alansa merkittävinä musiikkitapahtumina. Visuaalisen antropologian elokuvafestivaali Viscult leviää verkon välityksellä katsojille ympäri maailman. Uusimpiin kokeiluihin elokuvafestivaalien alalla kuuluu kaksi kertaa järjestetty rockdokumenttielokuvafestivaali Rokumentti. Värttinä ja Nightwish jatkavat maailman valloitustaan. Uusimmista rocktaivaan tähditä mainittakoon mm. Stella. Elokuvatuotannon viimeisimpiä helmiä ovat mm. Unna ja Nuuk -lastenelokuva sekä kolmiosainen tv-draamasarja Ilonen talo. Tuotekehityspuolella pohjoiskarjalaisia läpimurtoja ovat olleet mm. sähkökannel ja muotoilussa puukuitukomposiittituotteet. Alueen kulttuurista toimintaympäristöä muokkaavat maakunnan oma perinne ja alueelliset erityispiirteet sekä maapallonlaajuisesti vaikuttava media ja sen avulla leviävät kulttuurin tuotteet ja virikkeet, joiden kohtaamisessa luodaan uutta perinnettä. Glokaalisuus (samanaikaisesti kansainvälinen, paikallinen, alueellinen) tarkoittaa uudenlaista kulttuurista tilannetta, jossa pohjoiskarjalainen kulttuuri voi kansainvälistyä siten, että paikallisuus tai kansallisiksi mielletyt piirteet korostuvat. Pohjois-Karjalassa kulttuuri on sisältynyt alueellisiin kehittämisohjelmiin omana toimialanaan vuodesta 1995 lähtien ja ensimmäisenä koko Suomessa. Ensimmäistä rakennerahastokautta ( ) voi luonnehtia kaudeksi, jolloin kulttuuriala legitimoitiin aluekehityksen osaalueeksi. Oli osoitettava, että kulttuurilla kuten muillakin toimialoilla on omat säädöksensä, hallinnolliset organisaationsa, koulutusjärjestelmänsä, omat ammattinsa, yrityksensä ja rahoitusjärjestelmänsä. Toista rakennerahastokautta ( ) voi pitää kulttuuriklusterin määrittelyn, ammatillisuuden korostumisen sekä keskittymien ja profiilien luomisen kautena. Nyt edessä olevalla kolmannella kaudella ( ) puolestaan pyritään luomaan uusia alueellisia ja maakunnallisia rakenteita, toimintamalleja ja verkostoja ja vakiinnuttamaan niitä. (Pohjois- Karjalan kulttuuristrategia ) Aluekehitysohjelmien ja strategioiden tasolla Pohjois-Karjalaa voidaan pitää jossain määrin edelläkävijänä. Kulttuurialan pohjoiskarjalaista todellisuutta on kuitenkin myös erilaisten strategioiden ja tukirahoituksen jossain määrin vajaa hyödyntäminen johtuen hankehallinnoin- 5

7 tiosaamisen puutteesta ja hanketoimintaan taloudellisesti riittävän vahvojen kulttuuritoimijoiden harvalukuisuudesta. Pohjoiskarjalaista todellisuutta on myös kulttuurialan toimijoiden melko vaikea työtilanne, joka johtuu mm. väestön keskimääräistä alhaisemmasta ostovoimasta sekä alhaisesta väestömäärästä johtuvasta kuluttajajoukon pienuudesta. Kulttuurialan ammatin harjoittaminen Suomessa, mutta erityisesti Pohjois-Karjalassa edellyttää toimijalta valmiutta edellä mainittuun monialaisuuteen ja toimimiseen myös soveltavan kulttuurin kentällä - ylimääräistä innovatiivisuutta nähdä kulttuurin moninaiset käyttömahdollisuudet. Väestön tulevaisuudessa edelleen vähetessä, mutta elämänvaihediversiteetin ja toisaalta erilaisten ikävaiheeseen määrittymättömien pienyhteisöjen samanaikaisesti voimistuessa ja lisääntyessä, se edellyttää moninaisten ja keskenään hyvin erilaisten kohdeyleisöjen ja kuluttajaryhmien tavoittamista. Eläkeikä jakautuu useisiin erilaisiin toiminnallisiin ikiin, eikä työyhteisö ole enää se tiivein yhteisö. Tulevaisuudessa myös koulutuksen tulee kyetä tarjoamaan ja kehittämään erilaisia esim. markkinointivalmiuksia ottaa huomioon tämä kohderyhmien moninaisuus. Se, miten taata riittävän erikoistunut ammatillinen osaaminen samalla kun valmentaa monialaisuuteen ( kansainvälisyys, markkinointi- ja yrittäjäosaaminen, yhteistyötaidot jne.) onkin kulttuurin alan ammatilliselle koulutukselle suuri haaste. Kulttuurialan koulutustarjonta Itä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa Itä-Suomessa ammatillista peruskoulutusta tarjoaa 19 eri tahoa (Pohjois-Karjala 2, Pohjois- Savo 7, Etelä-Savo 8 ja Etelä-Karjala 2) ja opiskelijoiden yhteismäärä on reilut eli n. 15% koko maan opiskelijamäärästä ( ) (OPM:n tilasto Opiskelijamäärät lääneittäin, maakunnittain ja koulutuksen järjestäjittäin vuosina ). Kulttuurialan koulutusta on Itä- Suomessa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän lisäksi tarjolla ainakin Etelä-Karjalan ammattiopistossa (kuvallinen ilmaisu, käsi- ja taideteollisuus), Ingmanin käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa Siilinjärvellä (kuvallinen ilmaisu, käsi- ja taideteollisuus, audiovisuaalinen ala), Savon ammatti- ja aikuisopistossa Varkaudessa (käsi- ja taideteollisuus, audiovisuaalinen ala), Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa (käsi- ja taideteollisuus, artesaani ja teatteritekniikka (tarpeisto)), Mikkelin ammattiopistossa (käsi- ja taideteollisuus, media) sekä Ylä-Savon ammattiopistossa (käsi- ja taideteollisuus, media). 19 koulutuksen järjestäjästä siis ainakin seitsemän tarjoaa myös kulttuurialan koulutusta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä tarjoaa ainoana Itä-Suomessa tanssijan ammatillista koulutusta. Kulttuurialan ammattikorkeakoulutasoisia opintoja voi suorittaa kaikissa Itä-Suomen ammattikorkeakouluissa. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu tarjoaa kuvataiteen opintoja, Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu kuvataiteen, muotoilun, musiikin ja viestinnän opintoja, Savonia ammattikorkeakoulu muotoilun ja viestinnän opintoja sekä musiikin ja tanssin opettajaopintoja ja Mikkelin ammattikorkeakoulu käsi- ja taideteollisen alan, muotoilun sekä kulttuurituotannon opintoja. Kulttuurialan yliopisto-opintoja voi Itä-Suomessa suorittaa ainoastaan Joensuun yliopistossa (kirjallisuus, kulttuuriantropologia, perinteentutkimus, mediakulttuuri ja viestintä, musiikkitiede, taideaineet, taiteensosiologia ja kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma). Lisäksi Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa on mahdollista opiskella digitaalisen viestintätekniikan ja tietojohtamisen maisteriohjelmassa. Kulttuurialan tutkimustoimintaa harjoitetaan Pohjois-Karjalassa Joensuun Yliopistossa ja Karjalan tutkimuslaitoksella sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa Muita kulttuurin keskeisiä tuki- ja toteuttamisorganisaatioita Pohjois-Karjalassa Kulttuurialan toimintaa tukevia keskeisiä organisaatioita ovat esimerkiksi Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, Itäinen tanssin aluekeskus, käsi- ja taideteollisuusalan toimijoita tukeva Taito 6

8 Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys, sekä muina suurimpina alueellisina yhdistyksinä Joensuun taiteilijaseura ry, Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry sekä Joensuun Pop-muusikot ry. Merkittävimpiä kulttuuria rahoittavia tahoja ovat Itä-Suomen lääninhallitus ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä säätiöistä Suomen kulttuurirahasto/pohjois- Karjalan rahasto sekä Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Tärkeitä kulttuuritoiminnan tukijoita ovat myös kunnat. Kuntien tehtävää kulttuurin toimialalla määrittelevät mm. Kirjastolaki (1998/904), Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (1992/728) sekä Laki taiteen perusopetuksesta (1998/633). Niissä kuntien tehtäväksi annetaan kirjastotoiminnan ylläpitäminen sekä kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta antaa kuntien tehtäväksi myös järjestää kuntalaisille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen, mutta laki taiteen perusopetuksesta laajentaa opetuksen tarjoajien joukkoa ja jättää sen kunnille harkinnanvaraiseksi. Kunta voi tarjota sitä halutessaan. Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Karjalan kunnissa on kulttuuritoimintaan käytetty n. 9 euroa/asukas, kun Itä-Suomen keskiarvo on 15 euroa ja koko maan n. 19 euroa vuonna 2004 (Tilastokeskus). Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Kunnallinen kulttuuritoimi Itä- Suomen läänissä tutkimus osoittaa, että Pohjois-Karjalassa on tekemisen asenne positiivisin. Kulttuurin valtion rahoitusosuus on viime vuosina ollut noususuuntainen, mutta sitä on aiemmasta poiketen suunnattu niin, että kunnille osoitettavan kulttuurirahoituksen sijaan rahoitusta on suunnattu enemmän suoraan taidelaitoksille. Perusteena uudelle linjalle on pidetty sitä, että ns. "korvamerkkaamattoman" kulttuurirahan käyttöä on ollut kunnissa hankala valvoa. Linjaus on Pohjois-Karjalassa aiheuttanut entistä tiukemman tilanteen, kun valtion rahoitusta nauttivia taidelaitoksia on alueella hyvin vähän ja suuri osa kulttuuritoiminnasta ylipäätään tapahtuu taidelaitosten ulkopuolella. Samalla se on heikentänyt myös kulttuuritarjonnan alueellista kattavuutta. Mm. kulttuurialan virkojen rajun karsimisen ja yhdistämisen vuoksi kuntien kyky tuottaa kulttuuripalveluja Pohjois-Karjalassa on alentunut. Vaikka kuntakoko on Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Pohjois- tai Etelä-Savoa suurempi, on meillä Pohjois-Karjalassa jäljellä ainoastaan 3 pelkästään kulttuuriasioita hoitavaa viranhaltijaa (Kunnallinen kulttuuritoimi Itä-suomen läänissä, 2006). Kuntien välinen yhteistyö esimerkiksi kulttuuritapahtumien tuottamisessa on ollut vähäistä. Palveluille on tyypillistä, että ne haetaan yli kuntarajojen, jolloin palvelun tarve omassa kunnassa ei välttämättä ole kovin hyvin tiedossa. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan Pohjois-Karjalan kuntatyöryhmän raportin ( ) mukaan, kaikissa ehdotetuissa kuntamalleissa kulttuuripalvelut kuuluisivat edelleen kuntien tuotettaviksi, sillä erotuksella että aluekuntamallissa keskushallinto toimii palvelujen tilaajana. Kuitenkin kysyttäessä, mitä palveluja voitaisiin siirtää kunnilta pois, vastaus on että vapaa-ajan kulttuuri- ja liikuntapalvelut voitaisiin tuottaa nykyistä suuremmassa määrin vapaaehtoisen järjestökentän toimesta parantamalla järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kulttuurialan yhdistystoiminta onkin Pohjois-Karjalassa kuten muuallakin Suomessa hyvin vilkasta ja sen rooli tulee jatkossa entisestään korostumaan kuntien palvelujen korvaajana tai palvelujen tuottajana kunnille. Toimintaa rasittaa kuitenkin vapaaehtoistyön suuri määrä. Tulevaisuustutkija Mika Mannermaan näkemyksenä on, että kunnat tulevat jatkossakin olemaan tärkeitä kulttuuritoimijoita. Työllisyys ja talous Kuten edellä jo mainittiin, kulttuurialan yritysten lukumääriä ja niiden muutoksia on hyvin vaikea tarkastella puutteellisten tilastointijärjestelmien vuoksi. Vuonna 2002 toteutetussa Pohjois- Karjalan kulttuuriklusterin väliarvioinnissa yritysmäärän kehitys arvioitiin kuitenkin hyvin positiiviseksi, sillä alalle oli tavoitteeksi asetetun 200 yrityksen sijaan syntynyt 300 uutta yritystä. 7

9 Tyypiltään yritykset ovat pienyrityksiä. Vuonna 2004 kulttuuriala on työllistänyt Pohjois- Karjalassa noin 1600 henkilöä. Taiteilijoita maakunnassa on noin 550. Kulttuurialan osuus maakunnan taloudesta on noin 60 milj. euroa vuodessa. Tämä on n. 2,2, % maakunnan liikevaihdosta. (Talouskatsaus 2/2006) Kulttuurialan työpaikat ovat tyypillisesti määräaikaisia ja Pohjois-Karjalan kulttuurikenttää onkin rasittanut osaamisen siirtyminen muualle. Viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa ilahduttavaa liikettä myös vastakkaiseen suuntaan, sekä paluumuuttajien että uusien tulokkaiden osalta, mikä osaltaan kertoo toimialan voimistumisesta. (Pohjois-Karjalan kulttuuriklusterin väliarviointi, 2002) Eri taiteenaloista hankalimmassa työtilanteessa ovat kuvataiteilijat, kirjailijat ja tanssijat. Kehitykselle ominaista on uusien ns. välittäjäammattien kuten tuottajien kehittyminen sekä ammattitaiteilijan työnkuvan laajentuminen. Lisäksi maakuntaan on löytymässä ja jo synnytettykin rakenteita, jotka tukevat myös vapaiden taiteilijoiden työtä (tanssin aluekeskus, esittävän taiteen keskus suunnitteilla). Kulttuurialalle tyypillistä on se, että alan osaamista hyödynnetään eri tavoin muiden alojen tehtävissä, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, kasvatus- ja opetustyössä, tekniikan alalla ja matkailussa. kuvataiteen, tanssin ja käsityön soveltaminen eri toimialoilla on merkittävä osa alalla toimivien toimeentulosta. Pohjois-Karjalassa on toteutettu ja toteutetaan parhaillaankin useita projektimuotoisia kokeiluja taiteen ja kulttuurin hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalalla (esimerkiksi Kiteen Mielitaide ja Lieksan Karpalo-hankkeet sekä Keinu - taiteilijat vanhusyhteisön arjessa -hanke, jonka toiminta ulottuu kuuden Pohjois-Karjalan kunnan alueelle). Terveyttä kulttuurista -toiminnan voi tulevaisuudessa ennustaa laaja-alaistuvan, sillä taidepohjaisilla työskentelymenetelmillä on tilausta esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä (pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen tehostaminen) ja rajusti ikääntyvän pohjoiskarjalaisen väestön työkyvyn, mutta myös yleisen toimintakyvyn säilyttämisessä. Myös yhteisötaidetoiminnalla on mahdollista lisätä yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja ehkäistä sosiaalisia ongelmia. Tärkeitä kulttuurialan työllisyyttä tukevia hankkeita ovat myös Kummitaitelija-hanke (Pohjois- Karjalan taidetoimikunta), jossa taiteilijat toteuttavat hankkeita, hyvin erilaisten tahojen kanssa (laitokset, kunnat, koulut jne.) sekä kulttuurialan yrittäjiä tukeva Reaktori-hanke (Joensuun kaupunki). Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelmassa yhtenä kehittämislinjauksena onkin osaamisen kehittämisen, hyödyntämisen, soveltamisen ja innovatiivisuuden kehittäminen, erityisesti toimialojen rajapinnoilla. Monimuotoiselle hyvinvointiyrittäjyydelle ja laadukkaille kulttuuri- ja vapaa-aikaan liittyville liiketoimintamahdollisuuksille luodaan edellytyksiä. Taiteen ja kulttuurin sponsorointi Yritykset tukivat kulttuuria 4 miljoonalla eurolla vuonna Edellisen kerran yritysten kulttuuritukea on selvitetty vuonna 1999, jolloin vastaava summa oli 9-10 miljoonaa euroa. Vähenemisestä huolimatta yritysten tuki on edelleen tärkeä osa esimerkiksi kulttuuritapahtumien rahoitusta. Päälinjoiltaan kulttuurisponsoroinnin kehitys ja kohdentuminen ei Suomessa ole juurikaan poikennut useimmista muista Euroopan maista. Yleiset kansantalouden suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet sponsoroinnin määrään, jonka muutokset puolestaan ovat heijastuneet yritysten kulttuurille ja taiteille tekemiin lahjoituksiin ja muuhun rahoitukseen. Yritysten lähtökohdat sponsorointikohdetta valittaessa ovat enimmäkseen liiketaloudellisia ja liittyvät yrityskuvaan, näkyvyyteen ja markkinointiin. Kulttuurin edustamien mielikuvien, arvojen ja arvostusten tulee 8

10 tukea yritystoimintaa. Yritysten mahdollisuus hoitaa suhteita omiin sidosryhmiinsä kulttuurin yhteydessä on oleellisempaa kuin varsinainen kulttuurin edistäminen. Pohjois-Karjalassa yritysten tuki taiteelle on melko vähäistä, johtuen mm. sponsorointitoimistojen puuttumisesta sekä yrityskannan rakenteesta. Pohjois-Karjalaan on sijoittunut vain muutamia suuryrityksiä ja yrityskanta on hyvin pk-yritysvaltainen. Kansainvälisyys Pohjoiskarjalaisen kulttuurin kentän kansainvälistymistä kuvastaa ehkä parhaiten tietty epätasaisuus: yksittäiset taiteilijat ja kulttuurialan yrittäjät toimivat hyvinkin kansainvälisesti, mutta toiminta painottuu kuitenkin valtakunnalliselle ja alueelliselle tasolle. Toiminta-aloittain tilanne vaihtelee paljon. Esimerkiksi tanssin alalla toiminta on jo hyvin kansainvälistä. Kulttuurialan toimijoista Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on tehnyt melko systemaattista työtä tukeakseen pohjoiskarjalaisten taiteilijoiden kansainvälistymistä. Taidetoimikunta ylläpitää kahta taiteilijaresidenssiä ulkomailla sekä ulkomaalaisten taiteilijoiden käyttöön suunnattua residenssiä Kolilla. Residenssitoiminnan lisäksi se on organisoinut pohjoiskarjalaisten taiteilijoiden vientinäyttelyjä mm. Tsekkiin ja vaihtonäyttelyn Venäjälle. Aktiivisen Venäjä-yhteistyön muita muotoja ovat olleet mm. suomalaisten ja venäläisten kuvataiteilijoiden yhteisleirit. Myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Outokummun kulttuurialan koulutus on toteuttanut ja toteuttaa parhaillaan teatterin ja tanssin alan yhteistyöhankkeita Venäjälle. Joensuun taiteilijaseura tuottaa yhteisnäyttelyitä niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Opetusministeriö on asettanut kulttuuriviennin yhdeksi taide- ja kulttuurialan toiminnan painopisteeksi vuonna Vientiä vauhdittamaan on perustettu erillinen kulttuurivientiyksikkö. Muihin painopisteisiin kuuluu myös jo edellä mainittu senioreiden tai pohjoiskarjalaisittain harmaiden panttereiden, mutta myös erilaisten marginaaliryhmien huomioiminen kulttuuripalvelujen kohderyhminä. Valmistuvien kulttuurin ammattilaisten tulisi siis olla entistä kansainvälisemmin ajattelevia ja kielitaitoisempia, että he kykenisivät tuottamaan palveluja esim. matkailijoille tai maahanmuuttajille silloinkin, kun yhteinen kieli ei ole niin universaali kuin esim. tanssissa, kuvataiteessa ja musiikissa. Tämä vaatii myös uudenlaista markkinointiosaamista. Yleisiä haasteita toisen asteen koulutukselle Vuonna 2001 toteutetun kulttuurialan opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä korostettiin toisen asteen koulutuksen roolia nimenomaan käytännön tekijöiden, ei suunnittelijoiden kouluttajana. Opiskelijarakennetta kuvastaakin tietty jakautuminen taiteellisesti suuntautuneisiin ja luovuutta vaativiin teollisuustyöpaikkoihin aikanaan hakeutuviin opiskelijoihin. Useille opiskelijoille tutkinto tarjoaa myös pohjan jatko-opintoihin hakeutumiselle. Tutkintoon valmistumisen lisäksi koulutuksella on myös muita tehtäviä, kuten nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Haasteena on resurssien ja osaamisen riittävyys opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen ja tukemiseen. Kaikille kulttuurin opintoaloille yhteisiä haasteita, graafista alaa lukuun ottamatta, ovat alan pienet yritykset Pohjois-Karjalassa ja niiden kehittymisen tukeminen, työllistyminen merkittävältä osin ammatinharjoittajina, yrittäjinä ja taiteilijoina. Työmarkkinat vaativat kulttuurialan ammattilaiselta entistä laajempia ammatillisia valmiuksia, yrittäjyysvalmiuksia ja valmiutta kansainväliseen toimintaan. Laaja-alaisuuden ja toisaalta syvän ammatillisen osaamisen syntymisen varmistaminen onkin tulevaisuudessa suuri haaste toisen asteen koulutukselle. Varsinaisen substanssialan tietojen kartuttamisen lisäksi koulutuksen tulisi jossain määrin pystyä huomioimaan myös ns. metataitojen valmentaminen, sillä toisaalta työmarkkinat etsivät myös ns. hyviä tyyppejä, jolloin esim. yhteistyökyky ja muut sosiaaliset taidot voivat olla ratkaisevassa asemassa. Ammattitaitovaatimuksissa korostuvatkin innovatiivisuus, yrittäjähenkisyys, it- 9

11 senäisyys ja kyky verkottua sekä tutkintokohtainen ammattitaito ja tutkinnon sisältämä erityisosaaminen. Vaatimusten laajentuessa myös opetushenkilöstön ohjausosaamisen merkitys korostuu entisestään. Koulutuksen rakenteita ja sisältöä tulisi organisoida uudelleen, mihin tuleekin mahdollisuus toisen asteen opetussuunnitelmatyön yhteydessä vuosina , jolloin tavoitteena on joustavan, modulaarisen rakenteen kehittäminen ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksella voidaan vaikuttaa esimerkiksi kulttuuri-, matkailu- ja sosiaali- ja terveysalan tulevien ammattilaisten mahdollisuuksiin sekä halukkuuteen poikki- ja monialaisessa toiminnassa ja yrittäjyydessä. Koulutusta voidaan kehittää tarjoamalla eri koulutusaloilla alan toimintapiirin rajoja ylittäviä näkemyksiä ja toimintamalleja. Todellisia poikkialaisia koulutussovellutuksia voidaan myös kehittää ja muuntaa näin valmistuvien ammattikuvaa monialaiseksi TOIMIALAT JA TOIMIJAT PKKY:N KOULUTUSALOITTAIN Käsi- ja taideteollisuus Käsi- ja taideteollisuuden ammattialojen kirjo on moninainen. Käsityötoimialan erityispiirteisiin kuuluu, että se on monitoimialaista kattaen mm. kultasepäntuotteiden valmistuksen, keraamisten esineiden tuotevalmistuksen, neuleiden, vaatteiden, veneiden taikka soitinten valmistuksen. Tilastoinnissa käsi- ja taideteollisuusalan ammatit ja työpaikat luokitellaan osin hyvin perinnesidonnaisesti. Uusia käsityöammatteja ja palveluja on vaikea tavoittaa. Tilastoinnin pohja kertoo enemmän entisistä ammateista kuin muuttuneesta elämästä. Osin huomiotta jää, että käsi- ja taideteollisuusalan koulutus tuottaa osaajia myös muille kuin perinteisiksi käsityöammateiksi luokiteltaviin työtehtäviin. Näitä ovat esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin liittyvät tehtävät, teatteri ja kulttuurialan laitoksissa tehtävä työ, mallinrakentaminen, sisustustyö, palvelutyö mm. vanhusten hoidossa, virike- ja ohjaustoiminta sekä erikoistunutta asiantuntemusta vaativa myyntityö esimerkiksi tekstiili-, vaatetus-, rakennus- ja sisustusalan liikkeissä. Alan koulutuksen saaneet myös osittain sijoittuvat samoihin työtehtäviin kuin esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalta tai kaupan ja hallinnon alalta valmistuvat. Suomessa toimi vuonna 2003 arviolta käsityöyritystä, jotka työllistivät lähes työntekijää (KTM julkaisuja 10/2005). Välilliset työllisyysvaikutukset mukaan lukien käsityötoimialat työllistävät noin henkeä. Käsityöyrityksiksi tässä arviossa on laskettu kaikki määrätyillä toimialoilla toimivat alle 10 työntekijän yritykset, jotka valmistavat konkreettisia tuotteita käsin ja käsin ohjattuja koneita apuna käyttäen, tai tuottavat näiden tuotteiden korjauspalveluja. Tähän ei ole laskettu suuria yrityksiä, joilla voi olla myös käsityöluonteista toimintaa tai niiden tuotantoprosessissa käytetään käsityötä. Käsityöyritykset ovat usein pieniä toiminimimuotoisia yrityksiä, jotka työllistävät vain yrittäjän itsensä. Yrittäjyys voi olla myös osa-aikaista ja markkinat suppeat tai tuotteiden kysyntä on kausi- ja sesonkiluonteista. Myös suurissa yrityksissä voi olla käsityöluonteista toimintaa, mikä nostaa toimialan työllistymisvaikutuksia kansantaloudessa. Esimerkiksi Tulikivellä on työntekijöitä, jotka tekevät käsityönä erillisiin tilausuuneihin tai takkoihin yksilöllisen ulkomuodon. Käsityötoimialojen välillä on suuria eroja mm. liikevaihdon, tuotannon, tuotekehityksen ja teknologian hyödyntämisen suhteen. Joillakin käsityöelinkeinon aloilla, kuten tekstiilin, vaatetuksen ja nahkatuotteiden valmistuksessa halpatuonti on syrjäyttänyt suomalaista sarjatuotantoa, mutta on myös käsityöaloja, joilla on pystytty lisäämään liikevaihtoa ja henkilöstöä, ja joissa hinta ei ole ratkaiseva kilpailutekijä vaan osaaminen, huippulaatu ja yksilöllisyys. 10

12 Käsi- ja taideteollisuusalan SWOT VAHVUUDET - vaativat kotimarkkinat (kuluttaja) - ammattitaitoinen työvoima - yrittäjävetoisuus - laadukkaat tuotteet ja hyvä maine - design-perinteet - ekologisuus, kotimaiset raaka-aineet - perinteet - asiakaslähtöinen ja joustava tuotantotapa - hyvä ammatillinen koulutusjärjestelmä MAHDOLLISUUDET - uudet innovaatiot ja raakaainesovellukset, tuotteistaminen - sähköinen kaupankäynti - verkottuminen - erikoistuotteille kasvavat vientimarkkinat - sisustamisen painoarvon kasvu - hyvinvointiteknologian sovellukset - vapaa-ajan lisääntyminen, palvelut - käsityömatkailu - Karjalaisen perinteen hyödyntäminen tuotteistamisessa - moninaistuva ja eriytyvä kulutus esim. pukeutumisessa HEIKKOUDET - tuotantolähtöisyys, heikko markkinatuntemus ja puutteet markkinoinnissa - liiketoimintaosaaminen - tekninen osaaminen - palveluosaaminen - yritysten pienestä koosta johtuva voimavarojen puute - alan pirstoutuneisuus - suhdanneherkkyys - kulttuuritoimintaan liitettynä paljon talkootyötä - laatu, osittain - tehdään liikaa itse, puuttuu yhteistyö ja verkottuminen - vientimahdollisuuksien puutteellinen arviointi - Pohjois-Karjalassa yritysten syrjäinen sijainti suuriin kuluttajakeskittymiin nähden UHAT - tuotekehitys, jämähtäminen vanhoihin perinnetuotteisiin, innovaatiokato - alan imago ei houkuttele osaavia ammattilaisia - tuotannon liiallinen keskittyminen sarjatuotannon kanssa kilpaileviin tuotteisiin, erikoistumisen puute - pääomien puute tuotannon kehittämisessä - yrittäjä; osaaminen, persoona harmaan talouden kasvu/leviäminen alan sidosryhmien toiminnan väheneminen (kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta) työpaikkojen poismuutto - Pohjois-Karjalassa yleinen suhdannekehitys, kuluttajien hidas ostovoiman kasvu Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät KTM:n luokittelun mukaiset suurimmat käsityöyritysten keskittymät sijaitsevat Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Käsityöyritykset toimivat enemmäkseen kotimarkkinoilla. Monilla markkina-alue on kuitenkin valtakunnan laajuinen. Lapissa käsityöyri- 11

13 tykset toimivat suhteessa eniten kansainvälisesti ja Itä-Suomessa lähellä luontaistaloutta. (Käsin tehty tulevaisuus 2002). Käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuus Pohjois-Karjalassa on sidoksissa alueen ja valtakunnan taloudelliseen kehitykseen. Maakunnassa on mm. entisöinti-, keramiikka-, kivi-, puu-, metalli-, neule-, nahka- ja turkis-, tekstiili-, vaatetus-, veneenrakennus- ja sisustusalan yrittäjiä. Osa yrittäjistä/ammatinharjoittajista on osa-aikaisia, jotka työllistävät itsensä myös ohjaus- ja opetustoiminnalla pääasiassa vapaan sivistystoiminnan piirissä. Pohjoiskarjalaisia käsi- ja taideteollisuuden edustajia ovat mm. Koistisen Kantele Oy, Seppo Auvinen, Tulikivi. Valtakunnallisesti ja maakunnallisestikin nousussa ovat sisutukseen liittyvät tehtävät, kiviala ja erityisesti rakennuskiveen ja ympäristökiveen liittyvät tehtävät. Käsityön merkitys on kasvava myös ns. hyvinvointisektorilla ja matkailussa. Perinteisesti käsityöammatit on liitetty tuotteiden konkreettisten valmistukseen. Matkailussa käsityö on yhdistynyt joko tuotteiden ostamiseen tai tuotteiden ja valmistuksen katsomiseen (näyttelyt, työnäytökset). Hyvinvoinnin alueella (harrastustoiminta, kulttuuritoiminta, hoivatyö, terapiatyö, kuntoutus, yksilölliset palvelut/tuotteet ja apuvälineet) ja matkailun alueella elämyksellisyys tulee kasvamaan eli katsoja ja ostaja siirtyvät tekijäksi. Ohjaus- ja viriketoimintapalvelut ovat kasvava alue. Kasvua on myös ns. tarvikepaketeilla ja puolivalmisteilla. Sitran (Käsin tehty tulevaisuus 2002) raportissa nostetaankin esille se, ettei käsityöyrityksiä tule arvioida pelkästään perinteisin määrällisin mittarein vaan huomiota tulee kiinnittää myös niiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin. Pohjois-Karjalassa käsi- ja taideteollisuusyhdistys on voimistanut ja kehittänyt toimintaansa. Taito Pohjois-Karjala on alan merkittävä työllistäjä, minkä lisäksi se antaa yrityspalveluja käsityöyrityksille ja toimii tuotevälittäjänä oman verkostonsa kautta, ja on näin aktivoimassa käsityöyrittäjyyttä. Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksellä on myös halukkuutta aktiivisemmin tarjota ohjauspalveluja eri käyttäjäryhmille ja järjestää ohjauspalveluita erilaisten projektien avulla. Osaamisvaatimuksien kehittyminen Käsi- ja taideteollisuusalan tutkintoihin valmistuville on vähän valmiita työpaikkoja alan yrityksissä, sillä yritykset ovat pääasiassa ns. mikroyrityksiä, joilla ei ole laajentumishalukkuutta. Artesaaniksi valmistuvien odotetaan ja toivotaankin perustavan omia yrityksiä ja työllistävän näin itsensä. Yrittäjyyteen kouluttautuminen on kuitenkin puutteellista ja perustutkintoon valmistuvat ovat usein myös nuoria ilman minkäänlaista työkokemusta. Alalta valmistuneille työtehtävät löytyvätkin useammin muista kuin ns. käsi- ja taideteollisuusalan yrityksistä. Monipuoliset työelämäyhteydet avaavat myös uusia työtehtäviä artesaaneille. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tule ensisijaisesti huolehtia tuotevalmistuksen laadukkaasta osaamisesta, mutta myös yrittäjyysosaamiseen liittyviä asioita tulee vahvistaa. Näitä ovat yleensä liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtäminen ja yrittäjyysmyönteisen asenteen kehittäminen. Koulutuksessa edelleen tulee painottaa tuotteiden asiakaslähtöisyyttä, tuotekehitystä, tuotannon suunnittelua ja verkottumista. Teknologian ja tietotekniikan osaaminen on myös tätä päivää ja tulevaisuutta. Tietotekniikka ja sähköiset viestintävälineet mahdollistavat globaalit markkina-alueet myös käsityöläiselle ja perinteisiä käsityömenetelmien tilalle ja rinnalle voidaan myös ottaa uutta teknologiaa. Internetpohjainen markkinointi ja kaupankäynti ovat tulevaisuuden liiketoimintaa, johon tarvitaan valmennusta. Käsityöyrityksen keskeinen menestystekijä on tuote (idea). Myös palvelu voidaan tuotteistaa. Kuluttajille pitää pystyä tarjoamaan laadukkaita tuotteita, asiakaslähtöistä suunnittelua ja valmistusta, joustavuutta ja toimituskykyä/-varmuutta. Ohjaustoiminnan ja matkailun pariin työllistyvät tarvitsevat kielitaitoa ja ohjauksellisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja. 12

14 9.3.2 VIESTINTÄ Viestintä on sisällöntuottamista ja julkaisemista. Toiminta-alaan kuuluu graafinen teollisuus, radio- ja TV - tuotannot ja lähetystoiminta, sanoma- ja aikakausilehtien julkaiseminen, elokuva- ja videotuotanto, äänite- ja mainostuotanto, kulttuuritapahtumatuotanto, peli-, animaatio- ja viihdeteollisuus sekä mobiiliteknologia. Alalla on kysymys elämysten luomisesta, tuottamisesta ja välittämisestä. Viestintäala on sisältötuotantoa, jolla on kulttuurisesti itseisarvoista merkitystä. Lisäksi viestintäosaamista käytetään elinkeinoelämän eri aloilla luomaan kilpailuetua tai edistämään esimerkiksi oppimista. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kulttuurikoulutuksen audiovisuaalisen viestinnän peruskoulutukset. Radio- ja tv-työ Radio- ja tv-tuotannot ja -lähetystoiminta Video- ja elokuvatuotannot Vocational Qualification in Audiovisual Communication, Englanninkielinen radio- ja tv-työn koulutus Animaatio Äänituotanto Graafinen suunnittelu Pelikoulutus Teatteri- ja esitystekniikka Painoviestintä Valokuvaus ja kuvankäsittely Animaatiotuotannot Konserttiäänitykset, miksaukset ja taltioinnit Tehosteäänet, radiomainokset, äänimaisemointi Julkaisujen suunnittelu ja toteutus, painotuotteet ja multimedia Tietokonepelien tuotanto ja toteutus 3D tuotanto eri käyttötarkoituksiin Valo- ja äänitekniikkaa teattereissa, festivaaleilla, konserteissa yms. Tapahtumatuotannon tekniikka, lavarakenteita, näyttömömekaniikka Painotekniikka, julkaisujen ja muiden painotuotteiden painaminen kirjaja digipainoissa Valokuvatuotanto lehti- ja mainosvalokuvaus Kuvankäsittely Viestintäala on kehittynyt nopeasti ja luonut uusia kanavia sisältöjen tuottamiseksi ja levittämiseksi. Muutokset ovat johtaneet alaan liittyvän toimintaympäristön, liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä koulutuksen uudelleenmuotoutumiseen. Jakelukanavien muuttuessa tekijänoikeuksista ja niiden säätelystä on tullut keskeinen osa alan kehittymistä. Internetin käytön valtava laajentuminen tulee hyvin ilmi esimerkiksi tietoyhteiskuntaneuvoston raportista Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma: uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi, 2006, jonka mukaan tietotekniikan soveltamista Suomessa voi kuvata seuraavin tiedoin: Suomessa oli runsaat 1,3 miljoonaa laajakaistaliittymää; 95% suomalaisista oli laajakaistapalvelun tavoitettavissa. 79% vuoden ikäisistä suomalaisista oli käyttänyt Internetiä ja esim. 49% oli joskus ostanut verkkokaupasta. Medialisoituminen on johtanut mediakasvatuksen merkityksen kasvuun. Medialukutaito on osa uusia kansalaisvalmiuksia: taitoa erottaa merkityksellinen ja merkityksetön tai totuudellinen ja vääristävä viestintä toisistaan, oppia lähdekriittiseksi. Painotekniikassa tulevaisuuden visiot liittyvät hybridimedian uusiin mahdollisuuksiin: informaatioteknologian ja perinteisen painoviestinnän integroitumiseen uudella tavalla. Audiovisuaalisen viestinnän alalla Suomessa on kysymys esimerkiksi digi-tv:n vaikutuksista käyttäjiin ja sisällöntuottajien asemasta alalla, valtion kulttuuripoliittisten toimien vaikutuksista vaikkapa elo- 13

15 kuvatuotantoon esimerkiksi alueellisten elokuvakeskusten perustaminen yhtenä esimerkkinä tästä. Mobiiliteknologian osalta selvitellään parhaita jakelukanavia ja -teknologioita. Erityisesti musiikin alalla on ollut haasteena uusien (kuluttajille ilmaisten) levityskanavien aiheuttama murros ansaintalogiikassa. Analogisesta teknologiasta digitaaliseen siirtyminen koskettaa tasapuolisesti kaikkia viestinnän aloja ja on koulutuksessa merkittävä huomioonotettava tekijä. Viestinnän toimijoita Pohjois-Karjalassa ovat mm. Punamustan kirjapainot, Suomen Painotuotteen (Suomen suurin erikoiskirjapaino) kirjapainot sekä Yleisradion aluetoimitus. Pohjois- Karjalassa toimii useita kymmeniä viestintä- ja media-alan pienyrityksiä tai ammatinharjoittajia esim. K5- kaapelitelevisiokanava edustaa pientä paikallista toimijaa alallaan, samoin esimerkiksi Radio Rex. Alueella toimii sekä toiminnaltaan että työllistämisvaikutukseltaan merkittävä elokuva-alan yritys, Suomen filmiteollisuus (SF) oy mutta myös useita dokumenttielokuva ja viestintäalan pienyrittäjiä. Kontiolahdelle vuonna 2005 perustetulla Suomen filmikylällä on merkitystä myös matkailullisesti. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestintäalan koulutus on merkittävällä EU-rahoituksella toteutetulla kehittämistyöllä tärkeä toimija alueella. Alueella toimii useita valo- ja äänentoistoalan yrityksiä. Vilkas kulttuuritapahtuma- ja festivaalitoiminta työllistää esitystekniikan ammattilaisia. Viestintäalan SWOT VAHVUUDET valtakunnallisesti - kansainvälistyminen, kansainvälinen menestyminen - kasvavat kotimaiset ja kansainväliset markkinat - viestintäalan toiminnan riippumattomuus sijainnista ja myös yhteistyön eipaikkasidonnaisuus - työssä tarvittavan teknologian hintatason aleneminen -> yrittäjyyden lisääntyminen - ammattitaitoinen työvoima - yrittäjävetoisuus - alihankintayritysten käyttämisen lisääntyminen - asiakaslähtöinen ja joustava tuotantotapa - hyvä ammatillinen koulutusjärjestelmä HEIKKOUDET valtakunnallisesti - yritysosaamisen puute, yrittämisen riskit ovat suuret - puutteellinen markkinointiosaaminen - suhdanneherkkyys - vääristynyt hintakilpailu - kulttuuritoimintaan liitettynä paljon talkootyötä - haasteena teknologian nopea kehittyminen, joka vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja yrittäjiltä jatkuvia investointeja ohjelmistoihin ja laitteisiin Pohjois-Karjala - asiakkaat eivät tiedä mitä osaamista Pohjois-Karjalassa on Pohjois-Karjala - Pohjois-Karjalassa kasvava toiminta-ala - vahva kulttuurinen pohja miltä ponnistaa 14

16 MAHDOLLISUUDET valtakunnallisesti - kansainvälisyys - uudet innovaatiot ja tuotteistaminen - sähköinen kaupankäynti - verkostuituminen - erikoistuotteille kasvavat vientimarkkinat - vaativat kotimarkkinat (kuluttaja) Pohjois-Karjala - Venäjän markkinoiden läheisyys - verkostoituminen UHAT valtakunnallisesti - piratismi - globaalin kilpailutilanteen muuttuminen (kiinailmiö) - yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvät muutospelot Pohjois-Karjalassa erityisesti - koulutuksen uhkana on, ettei ymmärretä, missä kaikessa viestintäalan osaamista tarvitaan - yleinen suhdannekehitys, kuluttajien hidas ostovoiman kasvu - pääomien puute tuotannon kehittämisessä Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Viestinnän alalla valmistuneiden määrä tulee olemaan korkeimmillaan lähivuosina. (Karhunen & Rensujeff, 2007) Työllistymisen suhteen taiteenalojen väliset erot ovat huomattavia. Esimerkiksi teatteri- ja esitystekniikan alalla on olemassa työvoimapulaa. Alan työllistymisen kuvaan kuuluu, että työllistyminen on keikkaluonteista, joskus hyvin yhtäkkisiinkin tarpeisiin vastaavaa. Graafisen teollisuuden työntekijätarpeen arvioidaan Itä-Suomessa olevan noin 300 henkilöä vuoteen 2015 mennessä, mikä merkitsee vuositasolla n. 30 henkilöä (mm. Raittila). Alana viestintäklusteriin kuuluvista toimialoista graafinen teollisuus omaa pisimmän historian, minkä takia alalta jäädään lähivuosina eläkkeelle. Yritysten tulevaisuus näyttää valoisalta mm. sen takia, että ne toimivat yli alueen rajojen, kansainvälisestikin. Alan yritysten verkottuminen Pohjois-Karjalassa on alkanut. Se edistää kasvua ja työvoiman kysyntää. Pienissä yrityksissä tarvitaan erityisesti monimediaosaajia, Verkkoviestintäosaajia tarvitaan kaikkien alojen yrityksissä ja organisaatioissa. Pohjois-Karjalassa mainosalalla on tapahtunut viime vuosina voimakas keskittyminen. Kysyntää olisi pienyrityksille, jotka voivat tarjota erikoisosaamista, sisällöntuotantoa tai yksilöllisempää palvelua. Jonkin verran markkinointipalvelua onkin jo laajennettu mm. oppimateriaalipuolelle ja verkko-opetukseen. Raportissaan Elävänä Pohjois-Karjalassa 2025 tulevaisuudentutkija Mika Mannermaan toteaa, että "Tulevaisuuden bruttokansantuotteesta yhä kasvava osa muodostuu tietoyhteiskunnan toiselle vaiheelle ominaisista sisällöllisistä tieto- ja palvelutoiminnoista. Nousevia aloja ovat varsinaiset tietoalat ja tietopalvelut.sekä kommunikaatioklusteri yleisesti (viestintä ja kulttuuri; kustannustoiminnan, tv- ja radiotoiminnan, designin, pelien, elokuvan, musiikin jne. tuotannon globaali arvo oli 1,1 biljoonaa dollaria vuonna 1999). Myös maakuntaohjelma POKAT 2010 nostaa mediatuotannon ja graafisen alan koulutuksen keskeisiksi kehittämisaloikseen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän viestinnän koulutus antaa mahdollisuuden monenlaiseen erikoistumiseen ja koulutus on halunnut säilyttää selkeään erikoisosaamiseen painottamisen. Tästä esimerkkinä on, että AMOO vahvasti kehittämässä peliteollisuudesta uutta osaamisalaa Pohjois-Karjalaan. 15

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KULTTUURITUOTTAJANA TYÖELÄMÄÄN

KULTTUURITUOTTAJANA TYÖELÄMÄÄN Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 15, 2010 Elina Nikoskinen KULTTUURITUOTTAJANA TYÖELÄMÄÄN HUMAKista valmistuneiden kulttuurituottajien (AMK) työelämään sijoittuminen, koulutus kokemukset ja jatko-opintosuunnitelmat

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma päivitetty LIITE 2: Yh 25.4.2007 asia 6 50 Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma 23.4.2007 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Sisällysluettelo 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 9.1. Toimialan

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä

Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä Spatian raportteja 5/2011 Itä Suomen korkeakoulujen luovien alojen osaaminen kulttuurimatkailun kehittämisessä Seppo Sivonen Alue ja kuntatutkimuskeskus Itä Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Paula Karhunen - Mikko Niininen Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Työpapereita - Working Papers 41 Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Paula Karhunen, Mikko Niininen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Riikka Åstrand Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Työpapereita Working Papers 49 Taiteen keskustoimikunta / tutkimusyksikkö Arts Council of Finland / Research Unit Sirkuksen tiedotuskeskus Finnish

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009 Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle 1 JOHDANTO 1.1 Luovien alojen ja aluekehityksen yhteydet

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Luovuus s i too sirpaleita

Luovuus s i too sirpaleita Luovuus s i too sirpaleita Etelä Karj alan kulttuuristrategia Etelä-Karjala-instituutti Raportti 5 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kannen kuva: Kimmo Heikkilä, Maapaloja, sekatekniikka, halkaisija

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KÄSIN TEKEMISEN VIMMA

KÄSIN TEKEMISEN VIMMA KÄSIN TEKEMISEN VIMMA Lapin käsityöyrittäjyyden kehittämisstrategia 2007-2013 LAPIN LIITTO 2007 Kuvat: Etukansi: heijastin asusteet: Soma Collection/ Elina Kristo, Kemijärven yöjunamallisto: Mie, käsin

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO KULTTUURITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 1. JOHDANTO 2. TOIMENPIDESUOSITUKSET Sisältö-Suomi Tiivistelmä toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

työllistyminen ammattikorkeakoulun

työllistyminen ammattikorkeakoulun Irinja Pänttönen Opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta vuosina 2001 2006 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

Luovien alojen kehittämissuunnitelma

Luovien alojen kehittämissuunnitelma Keski-Pohjanmaan liiton ja Kaustisen Seutukunnan yhteisselvitys luovien alojen kehittämistoimenpiteistä 2010-2013 Antti Huntus Veli-Matti Koljonen vahvuudet ja verkostot Luovien alojen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys MUSIIKKI-, TEATTERI- JA TANSSIALAN KOULUTUSTOIMIKUNTA Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys Anu Oinaala 28.6.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimeksianto ja taustaa selvitykselle...

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA. CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007

KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA. CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007 KULTTUURIVIENNIN KOULUTUSTARJONTA SUOMESSA CUPORE - Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2007 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen yhteenveto... 16 Lähdeluettelo... 33 LIITTEET...

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot