Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu"

Transkriptio

1 Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Gustav Nygård,

2

3 Yhteenveto Pietarsaaren seudun MAL-yhteistyöhankkeen tavoitteena on luoda yhteinen näkemys maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Pietarsaaren seudun viidessä kunnassa. Tämä raportti on analyysi nykytilanteesta ja toimii tulevan aluerakennesuunnittelun perustana. Aikaisemmin alueella on laadittu JASU-aluerakennesuunnitelma. JASU on skenaariopohjainen suunnitelma, jonka skenaariot ovat seuraavat: polarisoitu aluerakenne, kehitysvyöhykealuerakenne ja lähikeskusaluerakenne. Tässä raportissa tutkitaan yhdyskuntakehitystä JASU:n jälkeisenä aikana ja verrataan kehitystä näihin kolmeen skenaarioon. Kehitystä analysoidaan kolmen teeman pohjalta. Ensimmäinen teema on asutusrakenne, väestörakenne ja palvelut. JASU:ssa väestöennuste oli negatiivinen, mutta myöhemmät väestöennusteet osoittavat väestön lisääntyvän. Asutusrakenteen kehitys liittyy etäisyyteen keskuspaikkakunnille. Lähempänä kaupunkeja kylien ja haja-asutusalueiden väestö kasvaa ja vähenee kauempana kaupungeista. Alueen väestö kasvaa lähinnä luonnollisen väestönmuutoksen kautta. Myös nettomuutto ulkomailta lisää kasvua, mutta nettomuutto maan sisällä vähentää Pietarsaaren seudun väestömäärää. Alueen palvelutarjonnan levinneisyys on tasainen, mutta muutama kyläkauppa ja kyläkoulu on sulkenut ovensa. Toinen teema on elinkeinorakenne. Pietarsaaren seudun tuotantoteollisuus on monipuolinen ja keskittyy taajamiin. Valtatie ei ole houkutellut teollisuutta odotetusti. Maatalouden rakennemuutos jatkuu; maatilat suurenevat mutta harvenevat. Kolmannen teeman muodostavat liikenneyhteydet ja energiantuotanto. Lento- ja junayhteydet palvelevat aluetta suurin piirtein entiseen tapaan. Lentokentän matkustajamäärä on pysynyt samalla tasolla lukuun ottamatta notkahdusta , jolloin matkustajamäärä laski myös valtakunnallisesti. Lentokohteita on entistä enemmän. Alholman satamaliikenne on hieman lisääntynyt. Tieverkko asettaa haasteita; liikennemäärä kasvaa, eikä tieverkko aina vastaa tarpeita. Pendelöinti kuntien välillä lisääntyy ja etäisyydet työpaikoille pitenevät. Tietoliikenneyhteydet ovat parantuneet huomattavasti, erityisesti haja-asutusalueilla. JASU:n kolmesta skenaariosta nykyisen yhdyskuntakehityksen myötä on toteutumassa lähinnä kehitysvyöhykerakenne. Nykyinen kehitys sijoittuu polarisoidun aluerakenteen ja lähikeskusaluerakenteen välille. Tulevassa aluerakennesuunnitelmassa on tärkeää ottaa huomioon myös olemassa olevat alueelliset strategiadokumentit. 1

4 Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Sisällysluettelo Johdanto Lähdeaineisto Taustaa Asutusrakenne, väestörakenne ja palvelut Väestökehitys ja ennuste Asutusrakenteen kehitys Muuttoliike Koulutus Palvelut Elinkeinorakenne Työllisyyskehitys Maatalous Tuotantoteollisuus Matkailu Liikenneyhteydet ja energiantuotanto Lentoyhteydet Junayhteydet Sataman kehitys Tieverkko Pendelöinti Linja-autolinjat ja pendelöinti Tietoliikenne Energiantuotanto Johtopäätöksiä Kommentteja Aluerakennesuunnitelman tarve Lähdeluettelo

5 1. Johdanto Aluerakennesuunnitelma on yksi strategiatyökaluista aluestrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman tavoitteena on tehdä alue kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja saattaa yhteen erilaisia alueellisia toimijoita. Yhteisen näkemyksen ja hyvän suunnittelun avulla luodaan edellytykset elinvoimaiselle alueelle. On tärkeää, että yhteinen näkemys alueellisissa maankäyttöasioissa saavutetaan. Yhteisten tavoitteiden toteuttaminen riippuu siitä, miten hyvin alueen tavoitteiden määrittelyssä ja työstämisessä onnistutaan. Pietarsaaren seudun kunnallinen yhteistyölautakunta nimesi 2010 alueellisen maankäyttöryhmän jatkamaan JASU:n käynnistämää työtä. Ryhmää täydennettiin syksyllä 2011 Pietarsaarenseudun MAL-hankkeen projektijohtajalla. Tällä ryhmällä on tärkeä rooli työssä, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen näkemys alueiden käytöstä, asumisesta ja liikenteestä Pietarsaaren seudun viidessä kunnassa. Projektityö aloitettiin syksyllä 2011 nykytilanteen kartoituksella. Tämä raportti on kooste kartoituksesta ja nykytilanteen analyysistä. Myös aluestrategia on otettu huomioon raporttityössä. Aluerakennesuunnitelman työprosessia kuvataan alla olevassa kuviossa. Nykytilanteen analysoinnin jälkeen alueelle määritellään yhteiset tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta laaditaan tämän jälkeen alueellinen rakennesuunnitelma. Kuvio 1. Pietarsaarenseudun MAL-yhteistyöhanke toimenpiteineen ja aikatauluineen. Tämän raportin tarkoituksena on analysoida Pietarsaaren seudun yhdyskuntarakenteen kehitystä ja nykytilannetta vertailemalla JASU:n kolmea aluerakenneskenaariota. JASU:n kolme skenaariota kuvaavat yhdyskuntakehityksen vaikutuksia. Tässä raportissa tarkastellaan, miten alue on kehittynyt vuoden 2005 jälkeen suhteessa skenaarioihin. 1.1 Lähdeaineisto Yhdyskuntarakenteen nykytila on määritelty tutkimalla olemassa olevaa tilastomateriaalia. Tärkeimmät tilastolähteet ovat Tilastokeskus ja Yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmä YKR. Lisäksi on käytetty eri viranomaisten ja järjestöjen tilastoja. YKR on Suomen yhdyskuntarakenteen seuraamiseksi kehitetty järjestelmä, jota hallinnoi Ympäristökeskus ja joka käyttää myös Tilastokeskuksen tietoja. Järjestelmä perustuu 250*250 metrin kokoisiin ruutuihin, jotka sisältävät yhdyskuntatilastoja väestöstä maankäytöstä ja työpaikoista. 3

6 Ruutujärjestelmän avulla on tehty taajamien, kylien, pienkylien, haja-asutusalueiden ja rakentamattomien alueiden aluejako. Taajama merkitsee taaja-asutusta, jossa on vähintään 200 asukasta, ja jossa tarkastellaan väestömäärää, rakennusten lukumäärää, kerrosalaa ja agglomeraatiota 1. Kylät ovat vähemmän taajaan asuttuja alueita, joilla on vähintään 40 asukasta ja pienkylissä on 20 asukasta. Haja-asutusalueisiin kuuluvat alueet, joilla on vähintään yksi asukas neliökilometriä kohden. YKR:n aluejakoa on käytetty tässä raportissa mm. väestönmuutoksia, työssäkäyntiä ym. koskeviin analyyseihin. Kuvio 2. Esimerkkejä YKR:n aluejaosta Materiaali on syksyltä 2011 ja tammikuulta Viimeisimmät väestötiedot ovat vuodelta Työpaikkatiedot Tilastokeskus julkaisee viiveellä, joten viimeisimmät tiedot ovat vuodelta Työpaikkojen sijainti perustuu toimintapaikkaan, mihin on aina suhtauduttava kriittisesti, koska työ voidaan suorittaa muualla kuin mihin työpaikka on rekisteröity. Esimerkkinä mainittakoon ISS, joka otti hoitaakseen Kruunupyyn kunnan keittiö- ja siivoustoiminnot. Työpaikat jotka oli aikaisemmin rekisteröity ympäri kuntaa, rekisteröitiin samaan toimipaikkaan Kruunupyyn keskustassa. Tämä vaikuttaa myös työssäkäyntitilastoihin. Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Luodon PARAS-yhteistyö ei näy tilastoissa, koska yhteistyö alkoi 2010 ja tämän raportin tilastot käsittelevät vuotta Agglomeraatio: samankaltaiset toiminnot kasaantuvat maantieteellisesti. 4

7 1.2 Taustaa JASU, Pietarsaaren seudun aluerakennesuunnitelma 2030 valmistui Suunnitelman laati Pohjanmaan liitto yhdessä alueen viiden kunnan kanssa Jaakko Pöyry Infran toimiessa konsulttina. JASU:n tavoitteena oli aikaansaada strateginen tavoitesuunnitelma maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen sekä Pietarsaaren seudun kehittämisen yhteiseksi työvälineeksi. Yhteenveto JASU:n lähtökohdista Kestävä kehitys Kestävä kehitys tyydyttää nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää tarpeitaan. European Spatial Development Perspective (ESDP) ESDP on EU:n hyväksymä ja ohjeellinen aluerakennesuunnittelun tavoite vuodelta 1999 (ei kuitenkaan sitova). Tavoite perustuu: - taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle - Euroopan alueiden tasa-arvoiselle kilpailukyvylle - luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön suojelulle ja vaalimiselle Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Tehvänä on tukea ja edistää MRL:n tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet ovat: - toimiva aluerakenne - eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - kulttuuri- ja luontoperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - Helsingin seudun erityiskysymykset - erityisen merkittävät kokonaisuudet, kuten luonto- ja kulttuuriympäristöt Valtakunnallisia tavoitteita tarkistettiin 2008, lisäykset koskivat lähinnä ilmastonmuutosta. Maakuntasuunnittelu JASU noudattaa Pohjanmaan maakuntakatsausta kehitystavoitteineen vuoteen 2020 saakka. Viimeisin maakuntakaava vahvistettiin Myös JASU on otettu huomioon kaavassa. JASU:n lähtökohtia olivat kestävä kehitys, EU-tason aluesuunnittelutavoitteet (EDSP), valtakunnalliset tavoitteet ja maakuntasuunnitelman alueelliset kehittämistavoitteet. Selvityksen tutkimusmenetelmänä käytettiin skenaarioita. Suunnitelmassa työstettiin kolme eri skenaariota mahdollisista tulevaisuudennäkymistä, joita sitten verrattiin asetettuihin tavoitteisiin. (JASU, 2006.) Seuraavassa lyhyt yhteenveto skenaarioista: 5

8 Polarisoitu aluerakenne -toimintojen keskittyminen ja globalisointi -kasvava kulutus ja tuotanto -kauppateknologiset arvot Täyttää asetetut tavoitteet huonoimmin. Kehitysvyöhykealuerakenne -eriytynyt kehitys maan eri osissa -eurooppalainen maakuntapohjainen hallintokulttuuri -alueelliset kehitysvyöhykkeet -kulutus ja tuotanto nykyisellä tasolla Keskitie suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lähikeskusaluerakenne -toiminnot ja rakenteet perustuvat paikallisiin olosuhteisiin -omavaraisuus ja omatoimisuus -ekologiset arvot Täyttää asetetut tavoitteet parhaiten. Kuvio 3. JASU:n (2006) kolme skenaariota. JASU käy läpi mahdollisen kehityksen seuraamalla neljää teemaa, jotka ovat: 1) asutus- ja väestörakenne sekä palvelut, 2) elinkeinorakenne, 3) liikenneyhteydet ja energiantuotanto sekä 4) luonto, virkistys ja vapaa-aika. Tässä raportissa käsitellään kolmea ensimmäistä teemaa, koska ne ovat MAL-hankkeen kannalta tärkeimmät. 6

9 2. Asutusrakenne, väestörakenne ja palvelut 2.1 Väestökehitys ja ennuste JASU sisältää kaksi väestöennustetta vuoteen 2030 saakka. Toinen on Tilastokeskuksen ennuste vuodelta 2001 ja toinen Kauko Mikkosen ennuste samalta vuodelta. Nämä ennusteet ennakoivat kielteistä väestökehitystä Tilastokeskuksen ennusteen ollessa kielteisempi. Mikkosen ennuste otti enemmän huomioon teollisuuden ja alkutuotannon kehityksen kuin ensin mainittu ennuste. Kummankin ennusteen asukasmäärä oli alhaisempi kuin todellisuudessa jo vuonna Todellinen väestömäärä oli tuolloin runsaat henkilöä suurempi kuin Tilastokeskuksen ennusteessa vuodelta 2001 ja hieman yli henkilöä suurempi kuin Mikkosen selvityksessä. (JASU, 2006.) Tilastokeskuksen vuoden 2009 ennusteen mukaan kehitys onkin myönteinen. Erot ovat todella suuria, Tilastokeskuksen ennusteet vuodelta 2001 ja 2009 eroavat asukaalla vuonna Tarkat luvut käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Taulukko 1. JASU:n väestöennusteiden ja Tilastokeskuksen vuoden 2009 ennusteen vertailu. Pietarsaaren seutu 2010 muutos 2030 muutos Tilastokeskuksen ennuste Faktinen väestö JASU Tilastokeskuksen ennuste Mikkosen ennuste Pietarsaaren seudun väestömäärä on kasvanut vuodesta 1980 vuoteen Väestömäärä laski 90-luvulla, minkä johdosta aikaisemmat vuoden 2001 ennusteet olivat niin negatiivisia. Vuosituhannen vaihteen jälkeen väestömäärä alkoi taas kasvaa. Vuoden 2009 ennuste osoittaa myönteisen suuntauksen jatkuvan. Prosentuaalisesti suurin väestönkasvu on ollut Luodon ja Pedersören kunnissa. Suurin prosentuaalinen lasku on tapahtunut Kruunupyyssä Kruunupyy Luoto Pedersöre Pietarsaari Uusikaarlepyy Kuvio 4. Pietarsaaren seudun väestönkehitys ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus, 2011). 7

10 Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan alueen väestö tulee lisääntymään runsaalla asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Tästä asukkaan väestönkasvusta suurin osa tapahtuu Pedersöressä ja Luodossa. Ennusteessa väestönkasvu tapahtuu lähinnä luonnollisen lisääntymisen kautta, ts. syntyneitä on enemmän kuin kuolleita. Nettomuuton odotetaan sen sijaan olevan negatiivinen. Vuodesta 2020 eteenpäin väestönkasvu hidastuu. Uusikaarlepyy 11 % Kruunupyy 1 % Pietarsaari 18 % Luoto 30 % Pedersöre 40 % Kuvio 5. Väestönkasvun jakautuminen vuoteen JASU:n skenaarioita tarkasteltaessa väestö vähenee kaikissa kunnissa polarisoidussa mallissa. Kehitysvyöhykeskenaariossa asukasmäärän odotetaan laskevan suuresti vuodesta Lähikeskusrakenteessa väestö sitä vastoin kasvaa. Väestörakenne Pietarsaaren seudun väestörakenne esitetään alla väestöpyramideissa. Alueella on Suomen oloissa mitattuna suuri syntyvyys, mikä on nähtävissä nuorimissa ikäluokissa. Ikäluokat ovat kapeampia, mikä on osoitus poismuutosta. Luvut osoittavat naisten muuttavan pois useammin kuin miesten. Paljon puhutut suuret ikäluokat ovat vuoden 2010 väestöpyramidissa juuri eläkeiässä. Tulevaisuusennusteissa pyramidi levenee ylhäältä. Väestö vanhenee, suuret ikäluokat nousevat ylöspäin, ja myös keskimääräinen elinikä pitenee. Työkykyisen väestön määrä vähenee aluksi vuoteen 2020 saakka. Työkykyisten osuus muusta väestöstä laskee sen sijaan voimakkaasti. Vuonna 2010 työkykyisen väestön määrä oli 61 prosenttia ja määrän odotetaan laskevan 57 prosenttiin vuonna 2020 ja 55 prosenttiin vuonna Ennusteen mukaan työkykyisen väestön osuuden lasku päättyy vuoden 2030 jälkeen. Pietarsaaren seudun suuri syntyvyys on tulevaisuudessa eduksi verrattuna moniin muihin Suomen alueisiin, joilla haaste on tätäkin suurempi. 8

11 Kuvio 6. Pietarsaaren seudun väestöpyramidi vuonna 2010 ja ennusteet vuosille 2020, 2030 ja Kuvio 7: Koko maa Valtakunnallisesti väestörakenne on huomattavasti haastavampi kuin Pietarsaaren seudulla. 9

12 2.2 Asutusrakenteen kehitys Polarisoituneessa aluerakenteessa kehityksen odotetaan johtavan siihen, että suuremmat taajamat kasvavat maaseudun kustannuksella. Erityisen houkuttelevia ovat Pietarsaari ja Uusikaarlepyy ja puhutaankin maaseudun väestökadosta. Kehitysvyöhykeskenaariossa suurimpien taajamien väestö säilyy entisellään ja elinvoimaisena ja kaukaisempi maaseutu menettää väestöään. Houkuttelevia asutusalueita on Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Luodossa ja Kruunupyyssä. Lähikeskusmallissa maaseutuväestö säilyy perinteisen mallin mukaan. (JASU, 2006.) Kartalta ilmenee, että Pietarsaaren seudun prosentuaalisesti nopeimmin kasvavat taajamat ovat Luoto (Holm-Risöhäll-Furuholmen-Vikarholmen) ja Bosund. Uudessakaarlepyyssä keskus kasvaa nopeimmin ja myös Jepua on kasvanut. Pedersöressä kasvavat useimmat taajamat, suurin prosentuaalinen kasvu on ollut Nederpurmossa, samoin Kirkonkylässä-Sandsundissa ja muissa taajamissa. Vain Lillbyn väestö on hieman laskenut ja Pännäisten kuntakeskuksen kehitys on hieman plussalla tutkimusjakson aikana. Prosentuaalisesti eniten menettänyt alueen taajama on Teerijärvi, josta myös on suurin etäisyys lähimpään kaupunkiin. Kruunupyyn kunnan pienin taajama Alaveteli kasvaa prosentuaalisesti eniten. Haja-asutusalueiden väestönmuutosten jakautumisen selvittämiseksi on käytetty etäisyysvyöhykkeitä. Vyöhykkeet kuvaavat Pietarsaaren ja Kokkolan välistä etäisyyttä 10 km välein. Tulos osoittaa, että etäisyydellä suurempiin taajamiin ja väestönmuutoksella on selvä yhteys. Haja-asutusväestö kasvaa prosentuaalisesti eniten 10 km säteellä Pietarsaaresta ja Kokkolasta kasvun ollessa suurempi kuin itse taajamassa. 20 km säteellä väestö lisääntyy edelleen, mutta vähenee sitten asteittain mitä kaueammaksi näistä kahdesta aluekeskuksesta edetään. Poikkeuksena on km vyöhyke Teerijärven eteläpuolella, mikä voi selittyä sillä, että alue sijaitsee lähellä toista pienempää aluekeskusta, Kaustista. Taajama- ja kyläkarttaa uudelleen tarkasteltaessa siinäkin voidaan havaita aluekeskusetäisyyden ja väestönmuutoksen välinen yhteys. Prosentuaalisesti voidaan todeta, että Pietarsaaren ympäristön haja-asutusalueet kasvavat nopeammin kuin itse taajama. Tutkimusjaksoa JASU:n kolmeen skenaarioon verrattaessa voidaan todeta, että lähikeskusrakenne on kauimpana nykyisestä kehityksestä. Kehitysvyöhykeskenaario vastaa kehitystä ja myös polarisoitu aluerakenne vastaa nykyistä suuntausta. 10

13 Kartta 1. Prosentuaalinen väestönmuutos Pietarsaaren seudun taajamissa ja kylissä. Kartta 2. Prosentuaalinen väestönmuutos Pietarsaaren seudun haja-asutusalueilla. 11

14 Taulukko 2: Taajamien ja kylien väestönkehitys (Lähde: YKR/SYKE & TK 2010). Nimi Väestö %- muutos Taajamia Pietarsaari (sis. Sandsund) ,80 % -Pietarsaaren kaupunki ,16 % -Kirkonkylä-Sandsund (P:söre) ,12 % Uusikaarlepyy ,91 % Edsevö-Kållby-Ala-Ähtävä ,55 % Holm-Risöhäll- Furuholmen-Vikarholmen ,59 % Kruunupyy ,92 % Bosund ,24 % Teerijärvi ,14 % Pännäinen-Östensö ,11 % Alaveteli ,79 % Ähtävä ,62 % Jepua ,22 % Näs ,42 % Forsby (Pedersöre) ,69 % Nederpurmo ,15 % Lillby ,94 % Munsala ,33 % Soklot ,47 % Yli 100 asukkaan kyliä: Lepplax ,66 % Sundby-Karby ,00 % Pensala ,35 % Vexala ,09 % Hovsala-Norrby ,97 % Keppo ,88 % Lappfors ,88 % Fagernäs-Hannula ,50 % Monäs ,77 % Brännkärr ,47 % Västerby ,12 % Småbönders ,74 % Lassilan alue ,64 % Kovjoki ,40 % Alajepua ,22 % Finnäs ,79 % Kantlax ,51 % Hästbacka ,00 % Djupsjöbacka-Högnabba ,69 % Kortjärvi ,54 % Bäckby ,03 % Nabba ,33 % Kass-Kråknäs ,75 % 12

15 2.3 Muuttoliike Kartta 3. Nettomuutto Pietarsaaren seudulla ja naapurikunnissa. Polarisoidun aluerakenne-ennusteen mukaan alueella on sisäistä muuttoliikettä Pietarsaareen, Uuteenkaarlepyyhyn ja suurempiin kuntakeskuksiin. Yllä olevassa kartassa esitetään alueen suurimmat nettomuuttovirrat vuosina Suurin nettovirta (tulomuuttajat miinus poismuuttajat) suuntautuu Uudestakaarlepyystä Pietarsaareen. Myös Pedersören tilasto on plussalla Pietarsaaren osalta. Luoto sitä vastoin on poikkeus, koska kuntaan muuttaa väkeä kummastakin naapurikaupungista. Kruunupyyn sijainti kahden kaupungin välissä ei vaikuta muuttoliikkeeseen kielteisesti. Pietarsaari sen sijaan menettää nettomuuttotilastojen mukaan väkeä Kokkolaan. Kaiken muuton osalta vain Luoto on plussalla kuusivuotisella tutkimusjaksolla, ja lukuja lähemmin tarkasteltaessa havaitaan positiivisen suuntauksen johtuvan tulomuutosta ulkomailta. Luotoon muutti ulkomailta 61 henkilöä, jolloin nettomuutto on 60. Kaikkien alueen kuntien tulos on negatiivinen, kun on kyse Suomen sisäisestä muutosta. Kansainvälinen tulomuutto tasoittaa tilastoja kaikissa kunnissa lukuun ottamatta Pedersöreä, jossa tulomuutto ulkomailta on alhaisempi kuin muissa kunnissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että Pietarsaari houkuttelee asukkaita naapurikunnista, mutta menettää asukkaita suurempiin kaupunkeihin. Luodon ja Kruunupyyn sijainti lähellä kaupunkeja tekee niistä myös houkuttelevia asuinpaikkakuntia kaupunkien työssäkäyntialueilla. Uuteenkaarlepyyhyn muuttaa paljon väkeä ulkomailta, mikä tasapainottaa lähtömuuttoa suurempiin kaupunkeihin. Seuraava taulukko osoittaa tulomuuton ja nettomuuton kunnittain. 13

16 Taulukko 3. Tulomuuttajat kunnittain alueiden kuntien ja Kokkolan kaupungin välillä (Lähde: Tilastokeskus 2011.) Pietarsaari Pedersöre Kunta Tulomuuttajat Netto Kunta Tulomuuttajat Netto Pedersöre Pietarsaari Luoto Luoto Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy Kokkola Kruunupyy Kruunupyy Kokkola Uusikaarlepyy Kruunupyy Kunta Tulomuuttajat Netto Kunta Tulomuuttajat Netto Pietarsaari Kokkola Pedersöre Pietarsaari Luoto Pedersöre Kruunupyy Uusikaarlepyy Kokkola Luoto Luoto Kunta Tulomuuttajat Netto Pietarsaari Pedersöre Kokkola Uusikaarlepyy Kruunupyy

17 Kartta 4. Nettomuutto Pietarsaaren seudulle ja seudulta vuosina Suomen sisällä tapahtuvissa muutoissa Pietarsaaren seutu menettää asukkaita muille alueille. Ei ole yllättävää, että Vaasa, Helsinki ja Turku houkuttelevat eniten, siis kaupungit, joissa on myös hyvät opiskelumahdollisuudet. Kartta 4 esittää seutukunnat, joille Pietarsaaren seutu menettää ja joilta seutu voittaa asukkaita. Suomen sisäinen nettomuutto on yhteensä -982 vuosina Kansainvälinen muutto sen sijaan on +723 henkilöä. Huomattava uusi suunnanmuutos on nähtävissä selvästi kuviossa 8, jossa vertaillaan kansainvälistä, kansallista ja luonnollista väestönkasvua Pietarsaaren seudulla. Kansainvälinen nettomuutto oli nollan tienoilla vuoteen 2002, jolloin on havaittavissa selvä kasvusuuntaus. Luonnollinen väestönkasvu laski vuoteen 2002 saakka kääntyäkseen taas nousuun. Nämä kaksi seikkaa selittävät myös JASU:n väestöennusteiden epäonnistumisen. 15

18 Nettomuutto (kansainvälinen) Nettomuutto (Suomessa) Luonnolinen väestönmuutos Kuvio 8. Väestönmuutoksia Pietarsaaren seudulla muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönmuutoksen mukaan (Lähde: Tilastokeskus, 2012). Alueen strategisena tavoitteena on 150 henkilön nettotulomuutto vuodessa ja yhden prosentin vuosittainen väestökasvu vuoteen 2020 saakka (Pietarsaaren seutu, 2009). Tilastokeskuksen ennuste (2009) osoittaa vuotuisen väestönkasvun olevan n. 0,4 prosenttia vuoteen 2020 saakka. Vuoden 1980 jälkeen Pietarsaaren seudun tulomuutto on ollut positiivinen vuosina 2004 (63 asukasta) ja 2008 (91 asukasta). Alueen haasteena on väestönkehityksen kääntäminen. Jos aluestrategian tavoite täyttyy vuodesta 2012 eteenpäin, alueella on asukasta vuonna 2020 nykyisen ennusteen mukaisen väestön ollessa Koulutus JASU toteaa alueen muodollisen koulutustason alhaiseksi, ja huomauttaa korkeakoulutuksen puutteen olevan alueen heikkous. Polarisoidussa skenaariossa toisen ja kolmannen asteen koulutus ei ole monipuolista, vaan muutto opintojen vuoksi vaikuttaa väetömäärään negatiivisesti. Kehitysvyöhykemallissa koulutusmahdollisuudet ovat monipuolisemmat kuin edelllisessä. Lähikeskusskenaariossa koulutuksen kehittäminen on onnistunut, ja alueella on paremmat mahdollisuudet saada koulutusta perinteisiin ammatteihin. (JASU, 2006.) Koulutustason mittaamiseksi käytetään Tilastokeskuksen indikaattorilukua 2. Koulutustaso on noussut tasaisesti koko maassa ja niin myös Pietarsaaren seudulla. Alueen korkein koulutustaso on Pietarsaaressa, mikä käy ilmi seuraavasta kuviosta. 2 Perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. 16

19 Koulutustasoindikaattori Pietarsaari Kruunupyy Luoto Uusikaarlepyy Pedersöre Koko maa Kuvio 9. Koulutustason kehitys kunnittain ja koko maassa (Lähde: Tilastokeskus, 2011). Ylemmän koulutuksen kehitys on laskenut opiskelijamäärän osalta. Alueella on ulkoistettua yliopistokoulutusta, lapsipedagogiikkaa. Vuosina opiskelijoiden määrä laski 209 opiskelijasta 154 opiskelijaan. Ammattikorkeakouluopetuksessa kulttuurin ainealueella on eniten opiskelijoita, mutta tälläkin alalla opiskelijoiden määrä on laskenut. Matkailukoulutus on säilyttänyt asemansa opiskelijamäärien osalta parhaiten Kulttuuri Yhteiskuntatiede, yritystalous, hallinto Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Humanistiset aineet, kasvatus Kuvio 10. Opiskelijoita korkeammassa koulutuksessa Pietarsaaren seudulla (Lähde: Tilastokeskus, 2011). Toisella asteella, johon lukiot ja ammattikoulut kuuluvat, opiskelijoiden määrä sitä vastoin kasvaa. Alueen lukio-opiskelijoiden määrä oli noin 950 ja ammattikoulutuksessa oli yli 2000 opiskelijaa vuonna Suurin ammattikoulutuksen ainekokonaisuus on tekniikka ja kommunikaatio (kuljetus). Tämä ainekokonaisuus on myös kasvanut. Ammattikoulutuksen laajuus on säilynyt korkealla tasolla ja monet ainekokonaisuudet ovat kasvaneet opiskelijoiden lukumäärän ja valmistuneiden osalta. 17

20 Kuvio 11. Toisen asteen opiskelijoita Pietarsaaren seudulla (Lähde: Tilastokeskus, 2011). Toisen asteen koulutus tarjoaa edelleen monipuolisen koulutusvalikoiman. Ylemmän koulutuksen yllä on varjoja, mutta myös mahdollisuuksia uuden kampuksen myötä. Skenaario, joka kuvaa koulutuksen kehitystä parhaiten, on polarisoidun skenaarion ja kehitysvyöhykeskenaarion välimaastossa. 2.5 Palvelut JASU:n mukaan Pietarsaaren seudun palvelutaso on yleisesti ottaen hyvä. Polarisoidussa aluerakenneskenaariossa kylät uhkaavat menettää koulunsa ja kauppansa. Kehitysvyöhykeskenaariossa palvelu säilyy osassa kylistä ja lähiseutumallissa kylien palvelut säilyvät tai jopa elpyvät. (JASU, 2006.) Seuraava kartta antaa yleiskuvan Pietarsaaren seudun palvelutilanteesta tammikuussa Analyysissä on otettu huomioon peruskoulun, päivittäistavarakaupan ja terveydenhuollon vastaanoton saatavuus. Olemassa olevan tieverkon mukaiset etäisyydet on pisteytetty taulukon 3 mukaan. Alue, joka on kilometrin säteellä koulusta, terveydenhuollosta ja päivittäistavarakaupasta saa maksipistemäärän 30. Taulukko 4. Painotus palvelukartalla. Etäisyys palveluihin Painotus 0-1 km km km km km 0 18

21 Kartta 5. Palvelujen saatavuus Pietarsaaren seudulla. Kolmetoista alueen taajamaa saa 28 pistettä tai enemmän. Luodossa on Holmin kuntakeskus ja Kruunupyyn kunnassa sen kolme kuntaosakeskusta, Kruunupyy, Teerijärvi ja Alaveteli. Pietarsaaren kaupunki on suurin palvelukeskus ja Pedersöressä on jopa viisi paikkakuntaa, joilla on korkea palvelutaso; Sandsund, Pännäinen, Kållby, Ähtävä ja Lillby. Uudenkaarlepyyn palveluopaikat ovat kaupungin keskusta, Munsala ja Jepua. Tämä merkitsee, että 35,8 prosenttia alueen väestöstä asuu kartalla tummaksi merkityillä alueilla. Myös Bosund kuului tähän luokkaan vielä vuonna 2011, mutta kylä on sittemmin menettänyt lähikauppansa. Merkittäviä kylä, joista on yli 10 km tutkittuun palveluun ovat Lappfors ja Pensala. Verrattaessa palvelukarttaa Pohjanmaan maakuntakaavaan voidaan havaita tummien alueiden vastaavan kaavan keskustatoimintojen ja toissijaisten keskustatoimintojen alueita. Palvelukylinä suunnitelmassa mainitaan Bosund, Ala- Ähtävä, Nederpurmo ja Småbönders. Kyläkoulujen, päivittäistavarakaupan ja terveyspalvelujen muutokset vuosina selvitetään seuraavassa kuntakohtaisesti. Pietarsaari Kyläkoulukäsite ei koske Pietarsaaren kaupunkia, koska kaikki peruskoulut sijaitsevat kaupungissa. Päivittäistavarakaupan mahdollisuudet ovat parantuneet; huomattavimpina K- supermarketin perustaminen Kyrkostrandiin 2011 ja Prisman laajennus

22 Pedersöre Pedersöressä on käytössä 13 alakoulua. Yksi koulu lakkautettiin, kun Kållby skola ja Heimbacka skola yhdistettiin Lappfors skolan kohtalo on epävarma, sillä oppilaat ovat käyneet Bäckbyn koulua vuodesta 2010 rakennuksen ongelmien vuoksi. Tutkimusjakson aikana on keskusteltu myös Sundby skolan tulevaisuudesta. Kunnan päivittäistavarakauppoina on kuusi lähikauppaa. Kaksi lähikauppaa on lakkautettu jakson aikana, Lappforsboden (2010) ja Ala-Ähtävän M-boden (2011). Kunnassa ei ole marketkokoisia kauppoja. Uusikaarlepyy Uudessakaarlepyyssä on kahdeksan alakoulua. Tutkimusjakson aikana Pensalan koulu on yhdistettu Jeppo skolaan. Myös Ytterjeppo skola on ollut sulkemisuhan alla. Päivittäistavarakauppoja on keskustassa ja lisäksi neljä kyläkauppaa. Vexalaboden suljettiin joksikin aikaa 2010, mutta toiminta käynnistettiin uudelleen uusien toimijoiden voimin. Myös Munsalan kauppatoiminta oli uhattuna konkurssin jälkeen, mutta uusi kauppias jatkoi toimintaa Kruunupyy Kruunupyyssä on kahdeksan alakoulua, eikä tutkimusjakson aikana ole tapahtunut muutoksia. Djupsjöbackan ja Småböndersin lakkauttamisesta on kyllä käyty keskusteluja. Päivittäistavarakauppoja on pareittain kolmessa kunnanosakeskuksessa ja yksi osuuskauppa Småböndersissä; lukumäärässä ei ole tapahtunut muutoksia. Luoto Luodon neljä alakoulua sijoittuvat siten, että ne kattavat asutuksen suhteellisen tasaisesti. Viiden viime vuoden aikana ei ole lakkautettu kouluja. Sen sijaan kouluja on laajennetu ja tämä tarve jatkuu. Terveydenhuoltovastaanottoihin on tulossa muutoksia. Holmin ja Bosundin vastaanotot yhdistetään vuodesta 2014 alkaen ja toiminta jatkuu Holmissa. Myös Bosundin kyläkauppa lopetti toimintansa vuodenvaihteessa Yli tuhannen asukkaan Bosund menettää siis koko joukon palveluja. Holmin kyläkauppa suljettiin syksyllä 2010 ja tilalle tuli suurempi marketti, joka aloitti toimintansa keväällä Yhteenveto Vuoden 2005 jälkeen on lakkautettu kaksi kyläkoulua, yksi Pedersöressä ja yksi Uudessakaarlepyyssä. Yksi koulu odottaa päätöstä homeongelmien vuoksi ja noin viiden kyläkoulun kohdalla on keskusteltu lakkautusmahdollisuudesta. Suurin osa kyläkouluista on kuitenkin saanut jatkaa. Viisi kyläkauppaa on sulkenut ovensa jakson aikana. Kahden kaupan toiminta on käynnistynyt uudelleen uusin voimin. Toinen näistä kaupoista korvattiin uudenaikaisemmalla. Kyläkauppojen toiminta on vaikeutunut, kun jopa yli tuhannen asukkaan kylä menettää kaupan. Kauppojen ja koulujen lakkautukset johtuvat lähinnä vuoden 2008 taloudellisen taantuman jälkivaikutuksista. Viisi vuotta JASU:n jälkeen kehitystä vastaa lähinnä kehitysvyöhykeskenaario, mutta myös polarisoitu skenaario toteutuu pitkällä aikavälillä, jos lakkautussuuntaus maaseudulla jatkuu. 20

23 3. Elinkeinorakenne 3.1 Työllisyyskehitys Alkutuotanto työllisti Pietarsaaren seudulla 7,9 prosenttia työtätekevästä väestöstä vuonna 2009 jalostuksen osuuden ollessa 34,6 prosenttia. Palvelusektorin osuus oli 56,6 prosenttia. Kehitystä tarkasteltaessa voidaan todeta alkutuonnon suuntauksen olevan tasaisen laskeva. Jalostuksessa on laskuja ja nousuja, kuten myös palvelusektorilla, mikä on luonnolllista, koska jalostuksen lisääntynyt työpaikkamäärä lisää myös palvelujen kysyntää. Alueella talous on kasvusuunnassa 1993 vuoteen 2008, mikä käy ilmi alla olevasta kuviosta Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon Kuvio 12. Työpaikkojen kehitys Pietarsaaren seudulla (Lähde: Tilastokeskus, 2011). Tarkasteltaessa työpaikkojen maantieteellisiä muutoksia voidaan havaita useimpien uusien työpaikkojen syntyneen taajamiin Kaksi kolmesta uudesta työpaikasta syntyi taajamaan. Haja-asutusalueiden nettokasvu oli 102 työpaikkaa. Kymmenen kilometrin säteellä Pietarsaaresta työpaikkojen lukumäärä kasvoi 107 työpaikalla. Useimmat työpaikat keskittyvät taajamiin. Vuonna 2009 taajamissa oli 87,3 prosenttia alueen työpaikoista. YKR:n taajama- ja kyläjaon mukainen prosentuaalinen muutos käy ilmi seuraavasta kartasta. Huomattakoon, että työpaikkojen osalta tilastot perustuvat työpaikan rekisteröityyn toimipaikkaan, mikä ei ole aina sama kuin varsinaisen työn suorituspaikka. Tilastossa on myös yli työpaikkaa, joiden maantieteellistä toimipaikkaa ei ole kyetty määrittelemään 3. 3 Tilastokeskuksen kuntakohtaiset tilastot eivät vastaa YKR:n koordinaattiperusteisia työpaikkoja. Tämä johtuu työpaikkojen rekisteröintitavasta. 21

24 Kartta 6. Työpaikkamuutokset Pietarsaaren seudun taajamissa ja kylissä vuosina Maatalous Polarisoidussa skenaariossa maatalouden odotetaan säilyvän suuremissa, mutta harvemmissa yksiköissä. Kehitysvyöhykeskenaario merkitsee osittaista rakennemuutosta, jossa myös ekologisen viljelyn merkitys kasvaa. Lähikeskusmallissa rakennemuutos lakkaa, ja luomutuotantoa pidetään tärkeänä. (JASU, 2006) Kymmenessä vuodessa Pietarsaaren seudun maatalousyritysten lukumäärä on laskenut 200 yrityksellä ollen nyt tuhat yritystä. Kehitys on kulkenut tasaisesti tähän suuntaan. Tilojen viljelty peltoala on kasvanut 26,6 hehtaarista 32,2 hehtaariin 10 vuodessa. Viljelty kokonaispinta-ala on pysynyt suurin piirtein samana. (Tilastokeskus, 2011.) Alueella on nähtävissä tasainen rakennemuutos, jossa tilat harvenevat ja kasvavat. Luomuviljelyn osuuden viljellystä pinta-alasta odotetaan olevan 9 prosenttia Pohjanmaan ELYalueella vuonna 2011, mikä on lähes prosenttiyksikön valtakunnallista lukua enemmän. Lukuun lasketaan luomuhyväksytty pinta-ala ja muutoksen alainen pinta-ala. Luomupinta-alan kehitys eteni nopeasti Pohjanmaalla vuosina Tämän jälkeen luomupinta-ala supistui kolmen vuoden ajan kääntyäkseen taas nousuun. Pitkän aikavälin suuntaus on kuitenkin, että ekologisesti viljelty pinta-ala kasvaa. (Evira, 2011.) 22

25 Uusikaarlepyy Pietarsaari Pedersöre Luoto Kruunupyy Kuvio 13. Maatilayritysten lukumäärä Pietarsaaren seudulla (Lähde: Tilastokeskus, 2011) Koko maa Pietarsaaren seutu Kuvio 14. Viljelty peltopintala, hehtaaria/tila (Lähde: Tilastokeskus, 2011). Maatalouden rakennemuutos ilmenee polarisoidussa skenaariossa ja kehitysvyöhykeskenaariossa. Rakennemuutos ei ole ollut niin voimakas kuin polarisoidussa skenaariossa. Luomuviljelyn kasvava merkitys merkitsee myös, että toteutumassa on lähinnä kehitysvyöhykeskenaario. 3.3 Tuotantoteollisuus Polarisoidussa skenaariossa elinkeinorakenteen odotetaan olevan riippuvainen muutamasta suuresta teollisuustyönantajasta. Panostuksen veneklusterin ylläpitämiseen laajoine aliurakointiverkostoineen uskotaan myös epäonnistuvan tässä skenaariossa. Kehitysvyöhykeskenaariossa tuotantorakenne muotoutuu monipuolisemmaksi. Elinkeinorakenne perustuu edelleen perinteisesti vahvoihin aloihin, ja veneklusterin kehitykseen. Teollisuuden odotetaan keskittyvän kaupunkeihin, kehittämiskäytäviin valtateiden 8 ja 19 varrelle, kuntien keskustaajamiin ja lentokentän läheisyyteen. Lähikeskusskenaariossa teollisuus keskittyy samalla tavalla kuin kehitysvyöhykeskenaariossa. Lisäksi mainitaan pienten aliurakointiyritysten lisäävän kylien elinvoimaa. (JASU, 2006.) 23

26 JASU:ssa mainitaan alue Flyg in Flyg bort potentiaalisena elinkeinoelämän ja lentokentän kehittämisalueena. Polarisoidussa mallissa alueen katsotaan epäonnistuvan ja kahdessa muussa sillä katsotaan olevan merkitystä alueen elinkeinorakenteelle. Alueelle on laadittu osayleiskaava, mutta etablointeja ei ole tullut. Muu 1 % 2009 Korjaus ja asennus 3 % Muut koneet 6 % Veneet 13 % Elintarvikkeet 16 % Tekstiili, vaatteet, nahka 1 % Puutuotteet 5 % Sähkölaitteet 4 % Metallituotteet 13 % Paperi 14 % Kumi & muovi 11 % Teräs & metalli 6 % Mineraalituotteet 7 % Kuvio 15. Tuotantoteollisuuden monipuolisuus Pietarsaaren seudulla 2009 (Lähde: Toimiala Online, 2012). Tuotantoteollisuus menetti runsaasti työpaikkoja vuoden 2008 laskusuuntauksen jälkeen. Suuremmista aloista eniten menittivät paperi- ja paperitavara-ala sekä teräs- ja metallintuotanto. Ala, joka sen sijaan kasvoi oli elintarvikeala, joka myös ohitti paperialan alueen työntekijöiden määrässä. Elintarviketuotanto työllisti 900 henkilöä vuonna (Toimiala Online, 2012.) Tämä osoittaa, että alueella on meneillään pieni rakennemuutos. Tuotannon monipuolisuus on hieman kaventunut sen johdosta, että alueen pienemmät alat, kuten vaatetus-, tekstiili- ja huonekaluala ovat supistuneet. Alueen tuotantoteollisuus on kuitenkin edelleen monipuolista, koska mikään ala ei dominoi voimakkaasti. Alueen tuotantoteollisuus sijaitsee lähinnä Pietarsaaren ja suurempien taajamien ympäristössä. Valtatie 8 varrella ei ole mitään suurempaa keskittymää. Useimmille työpaikoille johtava yleinen tie on kantatie 68. Tarkasteltaessa teollisuustyöpaikkojen lisäyksiä ja vähennyksiä vuosina voidaan todeta useimpien muutosten tapahtuneen Sandsundin ja Alholman välisellä alueella. 24

27 Kartta 7. Tuotantoteollisuus levinneisyys Pietarsaaren seudulla Alueen veneklusteri on jäljellä. Taloudellinen laskusuuntaus vähensi hieman yli 100 työpaikkaa, mutta veneitä valmistavien yritysten lukumäärä on noussut 24 yrityksestä 27 yritykseen (Toimiala Online, 2012). Pohjanmaan veneklusterin markkinointia on myös jatkettu tutkimusjakson aikana. Skenaarioiden tarkastelu osoittaa, että jotkut suuret työnantajat ovat joutuneet vähentämään työvoimaa, kun taas toiset alat ovat onnistuneet säilyttämään tai jopa lisäämään työvoimaansa. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, ettei alue ole riippuvainen tietystä alasta, ja polarisoitu skenaario osoittautuu virheelliseksi. Skenaario osuu kuitenkin oikeaan siinä, ettei lentokenttä ole houkutellut yritysaluetta. Veneklusteri on säilynyt, vaikka alalla on ollut haasteita, mikä tukee kehitysvyöhyke- ja lähikeskusskenaarioita ja osoittaa polarisoidun skenaarion virheelliseksi. Pienemmät kylä menettävät sitä vastoin työtilaisuuksia, mikä ei pidä yhtä lähikeskusskenaarion kanssa. 3.4 Matkailu Matkailun osalta polarisoidussa mallissa mainitaan vain, että tietyt rannikkoalueet luokitellaan kansalliseksi matkailualueeksi. Kehitysvyöhykeskenaariossa matkailuverkkoa on kehitetty, mikä on tuonut alueelle lisää matkailijoita. Lähikeskusskenaariossa alue sisältyy laajempaan Merenkurkun ympäristön verkostoon, jossa keskitytään saaristo-, luonto- ja tilamatkailuun (JASU, 2006.) 25

28 Majoitus Ravitsemus Liikenne Ostokset Palvelut Kuvio 16. Matkailun työllistävä vaikutus Pietarsaaren seudulla (Lähde: Turun yliopisto, 2011). Pietarsaaren kaupungin matkailutoimisto on toimittanut tietoja siitä, miten matkailuelinkeino työllistää Pietarsaaren seudulla. Tutkimuksen teki Turun yliopisto ja tutkimus osoittaa, että matkailu työllisti 116 henkilötyövuotta 4 vuonna Kuviosta ilmenee, että vuoden 2008 taloudellinen taantuma vaikutti alueen matkailuun kielteisesti. Muuten alueen matkailun merkitys on hieman kasvanut. Aterioilla oli suurin työllistävä vaikutus (29 %), palveluilla (27 %) ja liikenteellä (25 %). JASU:n jälkeen on perustettu yhdistys 7 Sillan Saaristo, jossa ovat mukana alueen kunnat ja Kokkola, joten verkostoitumisen matkailun alalla voidaan sanoa alkaneen. Matkailun kehitystä vastaa parhaiten kehitysvyöhykeskenaario. 4 Työllistävä vaikutus on arvoitu aloittain jakamalla matkailun jalostusarvo jalostusarvolla per alalla työskentelevä henkilö (Turun yliopisto, 2011). 26

29 4. Liikenneyhteydet ja energiantuotanto 4.1 Lentoyhteydet JASU:ssa Kokkolan-Pietarsaaren lentoasemalla on jatkossakin alueellista merkitystä kaikissa skenaarioissa. Kehitysvyöhykeskenaariossa myös lentoasemalla on merkitystä lentorahtiliikenteelle. (JASU, 2006.) Lentoaseman reittiliikenne on ollut muutosten kohteena viime vuosina. Sisämaan liikenteen tarjonta Helsinkiin on hieman laskenut. Skellefteåhon avattiin sitä vastoin uusi reitti kesällä Keväällä 2012 avataan lisäksi uusi reitti Tukholmaan lentoaseman kehittämishankkeen tuloksena, Matkustajatilastot vuosilta osoittavat, että vuosittainen matkustajamäärä on ollut vakaa vuosien notkahdusta lukuun ottamatta. Noina vuosina matkustajaliikenne laski myös valtakunnallisesti. Lentoasemalla oli matkustajaa vuonna 2011 (Finavia, 2012). Aluestrategian tavoite vuodelle 2015 on matkustajaa (Pietarsaaren seutu, 2009) Kuvio 17. Matkustajien lukumäärä Kokkolan-Pietarsaaren lentoasemalla vuosina (Lähde: Finavia, 2012). Suurin osa alueen lentorahtiliikenteestä kulkee teitse Tampereelle, Helsinkiin tai Turkuun ja jatkaa sitten ilmateitse. Se, ettei alueen lentoasemalla ole huomattavaa lentorahtiliikennettä johtuu myös siitä, etteivät nyt käytössä olevat lentokonetyypit tarjoa tätä mahdollisuutta. (Jaska Pensaari, lentoaseman kehittämishankkeen projektijohtaja, ) 4.2 Junayhteydet Polarisoidussa skenaariossa supernopeat junat ajavat ohi Pännäisten aseman, kehitysvyöhykemallissa osa junista pysähtyy Pännäisissä ja lähikeskusskenaariossa Pännäinen olisi supernopeiden junien pysäkki, ja Jepualle, Pietarsaareen, Kovjoelle ja Kruunupyyhyn olisi toimiva taajamaliikenne. (JASU, 2006.) Syksyllä 2004 Pännäisten aseman ohitti arkisin 24 matkustajajunaa, joista kuusi oli Pendolinojunia ja kahdeksan Intercity-junia. Pendolino-junista yksikään ei pysähtynyt Pännäisissä, kaikki muu junaliikenne pysähtyi asemalla yhtä yöpikajunaa lukuun ottamatta. (SOul, 2005.) 27

30 Seitsemän vuotta myöhemmin liikenne on kasvanut 29 matkustajajunaan, ts. kolme Pendolinojunaa lisää ja kaksi pikajunaa. Kaksi Pendolino-junaa pysähtyy Pännäisissä, samoin kaikki kahdeksan Intercity-junaa, mutta useat pikajunat ajavat ohi. (VR:n kotisivu, 2011.) Viime vuosien kehitys on parantanut Pännäisten aseman henkilöliikennettä jonkin verran, Pendolino-junat ovat korvanneet pikajunat. Kehitysvyöhykeskenaario kuvaa kehitystä parhaiten. Radalla on myös tehty parannuksia kehittämisjakson aikana ja tehdään edelleen. Myös Pännäisten aseman alueelle on suunnitteilla laajoja investointeja, jotka nostavat aseman statusta. 4.3 Sataman kehitys JASU:n skenaarioissa sataman rooli vaihtelee seuraavasti: polarisoidussa aluerakenteessa satamalla on lähinnä puutavaran ja paperin vientisataman tehtävä. Kehitysvyöhykealuerakenteessa ennustetaan rahdin lisääntyvän ja lähikeskusaluerakenteessa kehitys on vilkasta ja henkilöliikenteen odotetaan lisäksi käynnistyvän uudelleen. (JASU, 2006.) Tavaraliikenne oli yhteensä 1,66 miljoonaa tonnia vuonna Kaksi kolmasosaa tästä määrästä oli tuontia. Suurin tuontituoteryhmä oli raakapuu ja hake, joiden osuus oli 62 prosenttia. Vienti ylitti puoli miljoonaa tonnia ja suurimmat vientituotteet olivat paperimassa (61 prosenttia) ja sahapuutavara (36 prosenttia). (Liikennelaitos, 2011.) Aluestrategian mukaan vuoden 2015 tavoite on 2,2 miljoonaa tonnia (Pietarsaaren seutu, 2009). Satamaliikenne on kasvanut tonnia vuosina Sekä vienti että tuonti ovat kasvaneet, mutta tuonti on kasvanut voimakkaammin Pietarsaari Kokkola Vaasa Kuvio 18. Tuonti ja vienti tonneissa vuosina Pietarsaaren, Kokkolan ja Vaasan satamista (Lähde: Suomen Satamaliitto, 2011). Vertailtaessa Pietarsaarta satamanaapureihinsa Vaasaan ja Kokkolaan yllä olevasta kuviosta ilmenee, että Kokkolan kehitys on omaa luokkaansa. Kiinnostavaa on, että Pietarsaaren rahtimäärät ovat ohittaneet Vaasan vuonna Muutoin voidaan todeta, että sataman liikenne kasvoi vuoteen 2009 saakka ja elpyi jälkeen osittain 2010 vuoden laskusuuntauksen jälkeen. (Suomen Satamaliitto, 2011.) Satamaa kehitetään myös syventämällä väylää; projekti aloitettiin elokuusssa

31 Satamaliikenteen kehityksen osalta toteutumassa on lähinnä kehitysvyöhykeskenaario. 4.4 Tieverkko JASU-skenaarioissa kuvaillaan tieverkon kuntoa. Polarisoidussa rakenteessa ennustetaan huonokuntoista tieverkkoa. Lähikeskusskenaariossa tieverkko on hyvässä kunnossa. Kehitysvyöhykeskenaariossa mainitaan vain, että sisämaan yhteyksiä parannetaan. (JASU, 2006.) Pohjanmaan maankuntakaavan mukaan maakunnalla on täysin kattava liikenneverkko, mutta valtion teiden kehitys on jäljessä suhteessa elinkeinoelämän tarpeisiin, maankäyttöön ja liikenteen kasvuun. (Pohjanmaan liitto, 2008). Tarkastelemalla Tielaitoksen liikennetyötilastoja saa kuvan siitä, miten paljon teitä on pidetty kunnossa. Tilasto kattaa valtion yleiset tiet ja tiedot ilmaistaan miljoonina autokilometreinä yhteensä 5. Liikennelaitoksen tilasto osoittaa autokilometrien määrän kasvaneen 323 miljoonasta 350 miljoonaan Pietarsaaren seudulla. Tällöin on myös otettava huomioon, että alueen pääteiden liikennemäärät ovat kasvaneet. (Liikennelaitos, Tiehallinto ) Kuvio 19. Liikennetyö Pietarsaaren seudulla, miljoonaa autokilometriä yhteensä (Lähde: Liikennelaitos, 2011). Ennusteessa vuosille ennustetaan myös liikennemäärien kasvavan yleisillä teillä. Suurimman kasvun odotetaan tapahtuvan valtatiellä 8 välillä Kokkola-Alajepua, rantatiellä välillä Holm-Sundby, kantatiellä 68 välillä Pietarsaari-Edsevö sekä välillä Pietarsaari-Pännäinen. (KoPiKaLi, 2006.) 4.5 Pendelöinti Pietarsaaren kaupunki on alueen ainoa kunta, jonka nettopendelöinti on positiivinen vuonna Tulopendelöinnin selittävät lähinnä Pedersörestä ja Luodosta tulevat pendelöijät. Suurin pendelöintivirta yli kuntarajojen kulkee Pedersörestä Pietarsaareen, mihin vaikuttaa luonnolllisesti myös Sandsundin sijainti kaupungin rajalla. Mutta myös Kokkolasta Pietarsaareen on huomattavasti suurempi tulopendelöinti kuin menopendelöinti, mikä on epätavallista, koska pendelöinti on yleensä suurempaa suurempaan kaupunkiin. Kruunupyyn kunta on alueen ainoa kunta, joka kuuluu Kokkolan pendelöintialueeseen Pietarsaaren sijasta. 5 Ts. vilkkaasti liikennöityjen teiden tulos on parempi samalla tietyömäärällä kuin harvaan liikennöityjen tieosuuksien. 29

32 Kartta 8. Pendelöinti Pietarsaaren seudulla Työpaikkaliikenteen kehitystä tarkasteltaessa voidaan todeta, että pendelöinti yli kuntarajojen on kasvanut tasaiseen tahtiin. Vuosina sekä tulo- että menopendelöinti kasvoi yli tuhannella pendelöijällä. Alla oleva kuvio osoittaa menopendelöinnin miinuspylväinä ja tulopendelöinnin pluspylväinä Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Kruunupyy Pietarsaari Kuvio 20. Tulo- ja menopendelöinnin kehitys Pietarsaaren seudulla vuosina (Lähde: Tilastokeskus, 2011). Työmatkojen keskiarvossa on tapahtunut huomattava muutos ajan kuluessa. Työmatkat ovat pidentyneet, Pietarsaaressa keskiarvo on kaksinkertaistunut vuodesta Saman ajan kuluessa työmatkojen pituuden keskiarvo on kolminkertaistunut Kruunupyyssä ja Uudessakaarlepyyssä. 30

33 Kruunupyy Luoto Pedersöre Pietarsaari Uusikaarlepyy Kuvio 21. Työmatkojen keskipituus Pietarsaaren seudun kunnissa, km (Lähde: YKR Hertta). Kaikki skenaariot eivät kuvaa pendelöinnin muuttumista. Lähikeskusskenaarion väittämä siitä, että pendelöinti vähenee kylien suurempien mahdollisuuksien ansiosta ei ole täyttymässä. 4.6 Linja-autolinjat ja pendelöinti Joukkoliikenne on alueen haaste. Suurin osa työpaikkaliikenteestä hoidetaan yksityisautoilla. Kartta 9 on selvempi pendelöintikartta, johon on piirretty pendelöinti taajamien ja kylien välillä. Karttaa tarkastelemalla saa kuvan alueen päivittäisestä pendelöintiliikenteestä. Kartta 10 esittää linja-autoliikenteen syksyllä Kartan reitteihin sisältyvät meno-ja paluulinjat. Monet reitit ovat koululiikennettä, joka ei toimi kesällä. Kartta osoittaa liikenteen olevan hyvä Pännäisten rautatieaseman ja Pietarsaaren välillä. Reitti Kokkolasta Luodon tai Kruunupyyn kautta Pietarsaareen ja sieltä Uuteenkaarlepyyhyn ja Vaasaan on myös suhteellisen hyvin linjaliikennöity. Alavetelistä on myös toimiva liikenne Kokkolaan Vetelinlinjalla. Karttojen vertailu osoittaa joukkoliikenteelle olevan potentiaalia yli kuntarajojen. Reitti, jolla olisi paras pontentiaali, on Ähtävä - Ala-Ähtävä Kållby Edsevö - Pietarsaari. 31

34 Kartta 9. Pendelöinti Pietarsaaren seudun taajamien ja kylien välillä vuonna Kartta 10. Pietarsaaren seudun linja-autolinjat

35 4.7 Tietoliikenne Kehitysvyöhyke- ja lähikeskusskenaarioissa IT-yhdysverkon kehityksellä on tärkeä rooli. Hyvän tietoliikenteen saatavuuden odotetaan lisääntyvän ja lisäävän etätyötä. Lähikeskusskenaariossa pendelöinnin kylistä taajamiin odotetaan jopa vähenevän. (JASU, 2006.) Tällä alalla on tapahtunut paljon JASU:n jälkeen. Pohjanmaan liitto julkaisi laajakaistastrategian vuonna 2005 ja osuuskunta KNT-Net (Kruunupyy-Alaveteli-Teerijärvi) käynnisti toimintansa Pedersören avoin verkko ja NU-net seurasivat kuituprojekteineen. JNT on rakentanut liittymiä Pietarsaaressa ja Luodossa ja yritys toimittaa myös palveluja suurelle osalle aluetta. Kuituverkon laajennus sekä taajamissa että haja-asutusalueilla jatkuu. Kartta 11. JNT:n kantaverkko kuituliittymille (Lähde: JNT:n lisäksi myös Anvia tarjoaa palveluja alueen eri osissa. Myös osalla Alavetelin ja Kruunupyyn kylistä on käytettävissä KNTnetin kuituverkko, mitä ei kuitenkaan ole piirretty tälle kartalle Kuituverkon laajentaminen on lähtenyt käyntiin hyvää vauhtia, mikä on hyväksi alueelle ja vastaa toista ja kolmatta skenaariota. IT-yhteyksien vaikutusten osalta jää nähtäväksi lisääkö suuntaus etätyötä. Nykyisten pendelöintisuuntausten pohjalta on vaikea uskoa, että pendelöinti vähenisi tietoliikenneyhteyksien myötä. 4.8 Energiantuotanto Polarisoidussa skenaariossa energiantuotannon odotetaan keskittyvän suuriin tuotantolaitoksiin. Ilmastonmuutos on skenaariossa syynä siihen, että joudutaan panostamaan uusiutuviin luonnonvaroihin. Kehitysvyöhkykeskenaariossa ilmastonmuutos merkitsee, että keskistettyä energiantuotantoa lisätään paikallisella tuuli- ja aurinkoenergian tuotannolla sekä puuhakkeen 33

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 Rantasipi Tropiclandia 31.1.2012 Jani Hanhijärvi ELINKEINOELÄMÄN ROOLI SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA Selvitys

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio Keski-Pohjanmaa Maakuntainfo Marko Muotio Yleistä Keski-Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaan on väestömäärältään yksi Suomen pienemmistä maakunnista Maakunnan väestön määrä 31.12.2014 oli kaikkiaan 68 832 henkilöä

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike

Vaasan muuttoliike Vaasan muuttoliike 2000 2016 Tilastosuunnittelija Jaakko Löytynoja, Kaupunkikehitys, 10.7.2017 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2016 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA

1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA 1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA Jarmo Rusanen ja Toivo Muilu Oulun yliopiston maantieteen laitos 1.1 Johdanto Suomessa, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa, perifeerisiä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

OY PIETARSAAREN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ CONCORDIA. MAL YHTEISTYÖ PIETARSAAREN SEUDULLA Tavoitteiden määritteleminen

OY PIETARSAAREN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ CONCORDIA. MAL YHTEISTYÖ PIETARSAAREN SEUDULLA Tavoitteiden määritteleminen OY PIETARSAAREN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ CONCORDIA MAL YHTEISTYÖ PIETARSAAREN SEUDULLA Tavoitteiden määritteleminen Raportti Tavoitteet päivitetty 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA HÄMEENLINNAN VOUTILA Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ Koko Kohdealue

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kuopion väestö Tilastotiedote 6/2015

Kuopion väestö Tilastotiedote 6/2015 Kuopion väestö 2015 - Tilastotiedote 6/2015 Kuopion virallinen väkiluku Kuopion virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2014/2015 oli 111 289, johon sisältyy 3746 maaninkalaista. Vuonna 2014 Kuopion ja Maaningan

Lisätiedot

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki keskeistä muutosvoimaa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän osalta PIIKIKKYYS POLARISAATIOKEHITYS

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja hyvät käytännöt:

Väestönmuutokset ja hyvät käytännöt: Väestönmuutokset ja hyvät käytännöt: Nordregion väestönmuutosten kohtaamisen käsikirja DEMO-verkoston hyvät käytännöt Projektipäällikkö Ruusu Tuusa DEMO-ikärakenneverkosto http://www.demoverkosto.fi/ Kouvola

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto

Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara 22.4.2015 Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakuntasuunnitelman 2030 ja -ohjelman 2014-2017 toimintalinjat Pohjois-Savon

Lisätiedot

ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOSTRENDIT. VTT Timo

ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOSTRENDIT. VTT Timo ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN ISOT MUUTOSTRENDIT VTT Timo Aro @timoaro 26.7.2017 Jokaisen alueen menestyminen tai menestymättömyys perustuu vain ja ainoastaan kasvuun! Alue- ja väestörakenteen ISOT muutostrendit

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kirkonkylän asemakaavan muutos, Sandåkers, kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599406201611 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA Tilastokeskus laatii noin kolme vuoden välein ns. trendilaskelman. Laskelmassa arvioidaan väestönkehitystä noin 30 vuotta eteenpäin. Tuoreimman

Lisätiedot

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599599404201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike 2000 2014

Vaasan muuttoliike 2000 2014 Vaasan muuttoliike 2000 2014 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 9.6.2015 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2014 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja lähtömuuttojen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Aluetypologia -hanke. Satu Tolonen Alueiden ennakointiseminaari 30.3.2012, Pori

Aluetypologia -hanke. Satu Tolonen Alueiden ennakointiseminaari 30.3.2012, Pori Aluetypologia -hanke Satu Tolonen Alueiden ennakointiseminaari 30.3.2012, Pori Aluetypologiahankkeen taustaa Tehtävä: Alueiden luokittelu kaupunki- ja maaseututyyppeihin Miksi: Tarvitaan tietoa erityyppisten

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2014 Kuva: Antero Saari Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima Kuva: Jan Virtanen 1. Työllisyyskehitys

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010 Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.3.2010 Väestörakenteen historia 1970 luku maatalouden alasajo Teollisuutta taajamiin Teollisuus väheni Muutto suuriin kaupunkeihin Tietoyhteiskunta Muutto

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE

Elämänlaatu 2040. Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun rakennemalli, yleisiä menettelyjä sisältävä raportti PIETARSAARI KRUUNUPYY LUOTO UUSIKAARLEPYY PEDERSÖRE Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan hyväksymä 25.11.2013 Alkusanat

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot