PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2008 PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen Riittaliisa Aikkila, Henri Kivelä, Riikka Knuuti, Anne Ruopuro, Laura Piila / Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto Kaisu Jänkälä, Juha Korpelainen, Kaarina Torppa / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallintokeskus Oulun yliopisto / Tuotantotalouden osasto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / Hallintokeskus Oulu 2008

2 Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto PL Oulun yliopisto 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hallintokeskus PL OYS ISBN (PDF) ISSN Oulu 2008

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUJA 3 KUVAILULEHTI PUBLICATION SERIES OF THE NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Julkaisun päivämäärä No 2/ Tekijät: Julkaisun laji Riittaliisa Aikkila, Henri Kivelä, Riikka Knuuti, Anne Ruopuro, (ks. kääntöpuoli): Laura Piila, Kaisu Jänkälä, Juha Korpelainen, Kaarina Torppa Tutkimukset Julkaisun nimi: PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida ja kehittää vuodesta 2002 lähtien samanlaisena toteutettua PPSHP:n laatupalkintokilpailua. Laatupalkintokilpailun kehittämisen taustalla oli halu kilpailun osallistujamäärän lisäämiseen. Tavoitteena oli myös selvittää, miten laatupalkintokilpailussa menestyneet hankkeet ovat juurtuneet osaksi yksiköiden toimintaa. Tutkimuksessa on perehdytty muun muassa laadun kehittämistä terveydenhuollossa ja muutosprosesseja käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimukseen osallistui kahdeksan PPSHP:n laatupalkintokilpailussa palkittua kehittämishanketta. Jokaisesta projektista haastateltiin yksilöhaastatteluina 2-3 henkilöä. Tutkimuksessa havaittiin, että projektien avulla toteutetut muutokset olivat juurtuneet hyvin yksiköihin. Tähän vaikutti erityisesti yhteistyö eri osastojen välillä ja yksiköiden sisällä sekä henkilöstön oma halu ja innostus. Muutokset olivat konkreettisia, ja muutostarve oli helppo perustella henkilökunnalle. Projektit olivat lähteneet liikkeelle oman työn kehittämisestä ja muutosten hyödyt näkyivät selvästi organisaatiossa, vaikka alkuhankaluuksia projekteissa oli saattanut olla. Laatupalkintokilpailu ei ollut projekteja alulle paneva voima. Laatupalkintokilpailuun oli osallistuttu, koska haluttiin näkyvyyttä projektille muun muassa PPSHP:n piirissä. Projektit oli myös koettu merkittäviksi, jolloin oli syntynyt päätös osallistua kilpailuun. Osallistumiseen myötävaikutti myös hyvien tulosten saavuttaminen projekteissa. Tietoisuus laatupalkintokilpailusta havaittiin keskinkertaiseksi. Laatupalkintokilpailun kehittämisen kannalta nostettiin esiin muutamia keskeisiä näkökulmia, jotka perustuivat haastatteluihin ja omiin analyyseihin: laadun kehittämistyö ja laatupalkintokilpailun sidos tulisi olla vahvempi sekä viestintää ja näkyvyyttä laatupalkintokilpailusta tulisi myös lisätä. Arviointilomaketta voitaisiin kehittää tähän laatupalkintokilpailuun sopivammaksi, eikä seurata vain teoreettista mallia. Vuosittaiset painotusalueet palkitsemisessa esitettiin myös yhdeksi kehitysideaksi. Avainsanat (asiasanat): kehittämisprojektien arviointikriteerit, laatupalkintokilpailut, muutosprosessi, muutosvastarinta, organisaatiokulttuuri, organisaation kehittyminen, terveydenhuollon laatu Kokonaissivumäärä: 68 ISSN: ISBN: (PDF) Jakaja: Pohjois-Pohjanmaan Tilausosoite: - sairaanhoitopiiri Hallintokeskus Kpl-hinta: -

4 4 JULKAISUN LAJI Alueelliset hoito-ohjelmat Kehittämisprojektien loppuraportit Tutkimukset Selvitykset Muut raportit Audiovisuaaliset tuotteet

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUJA 5 DESCRIPTION PAGE PUBLICATION SERIES OF THE NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Publication date No 2/ Authors: Publication class: Riittaliisa Aikkila, Henri Kivelä, Riikka Knuuti, Anne Ruopuro, (see next page): Laura Piila, Kaisu Jänkälä, Juha Korpelainen, Kaarina Torppa Researches Publication name: Development of the Northern Ostrobothnia Hospital District (NOHD) Quality Award Summary: The objective of this study was to evaluate and develop the NOHD s internal quality award, which has been carried out unchanged since the year There arose will to increase the number of participants in this yearly arranged competition in the NOHD. Another objective was to find out how the results of award-winning projects had taken root in the units and departments of the organization. This study gives an overview of literature concerning quality in health care and change processes. The empirical part of the study is based on the interviews of eight awardwinning projects. From each project 2-3 persons were interviewed individually. The study revealed that the changes carried out by the projects had taken root in the units and departments of the organization. No single unit or department had returned to the old plans of action. Co-operation between departments and inside units as well as willingness and motivation of the employees were found as the main reasons for the successful follow-through of the changes. Since the changes were so concrete and their benefits became soon visible it was easy to argue the need for change to the staff. The projects had started from the need to develop work processes and practices. The quality award itself did not initiate projects. The units and departments had participated in the competition, because it gave visibility to the project. The projects were also considered significant, which led to the decision to participate in the competition. The achievement of good results in the projects also contributed to the decision to participate. Awareness of the quality award was observed to be on average level. To further develop the current competition the link between quality improvement in the organization and the quality award should be stronger. In addition information and communication concerning the competition should be increased. Project evaluation sheet could be more adjusted to this quality award. The introduction of yearly fields with emphasis in the competition was proposed as an idea to encourage all kinds of development actions in the organization. Keywords (indexwords): change process, change resistance, evaluation criteria of development projects, organizational culture, organizational development, quality awards, quality in health care Number of pages: 68 ISSN: ISBN: (PDF) Delivery: Pohjois-Pohjanmaan Order address: - sairaanhoitopiiri Hallintokeskus Price: -

6 6 PUBLICATION CLASS Regional care programmes Final reports for development projects Researches Studies Other reports Audiovisual products

7 7 ALKUSANAT Haluamme kiittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP:n) laatupäällikkö Kaisu Jänkälää, hallintoylihoitaja Kaarina Torppaa ja hallintoylilääkäri Juha Korpelaista tuesta ja panoksesta tähän tutkimukseen. Tutkimustyötämme helpotti tutkimukseen osallistuneiden PPSHP:n yksiköiden tiedottaminen tulevasta tutkimuksesta. Kiitokset myös kaikesta ohjeistuksesta ja palautteesta, jota olette meille antaneet koko tutkimustyömme ajan. Erityiset kiitokset haluamme osoittaa kaikille haastatteluihin osallistuneille ihmisille. Ajatukset, jotka toitte esille haastatteluissa, antoivat meille uusia ja innovatiivisia näkökulmia PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittämiseen. Lisäksi meitä ilahdutti tutkimuksemme saama innostunut ja myönteinen vastaanotto yksiköissä. Tutkimustyöllämme oli koko ajan vahva tuki Oulun yliopiston tuotantotalouden osastolla. Haluamme kiittää professori Jaakko Kujalaa ja assistentti Laura Piilaa työmme ohjauksesta ja rakentavasta palautteesta koko tutkimusprosessin ajan. Lisäksi Laura Piila hoiti meidän puolesta monet tutkimukseen liittyneet käytännön asiat. Tutustuminen terveydenhuollon maailmaan laatupalkintokilpailun ja siihen liittyvien kehittämisprojektien näkökulmasta oli erittäin avartava ja mielenkiintoinen kokemus meille tuotantotalouden opiskelijoille. Lisäksi tämä tutkimustyö antaa meille eväitä opintoihin jatkossa, muun muassa diplomityöhön. Oulussa Riittaliisa Aikkila Henri Kivelä Riikka Knuuti Anne Ruopuro

8 8 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LAATU TERVEYDENHUOLLOSSA JA MUUTOKSEN LÄPIVIENTI ORGANISAATIOSSA TQM terveydenhuollossa Laadun kehittäminen terveydenhuollossa Laatupalkintokilpailut työkaluna Laatupalkintokilpailumallit ja käyttö Laatupalkintokilpailut kehittämisen välineenä terveydenhuollossa Mitä on terveydenhuollon laatu? Kehitysprojektien arviointiperiaatteet PDCA-ympyrän käyttö arviointityökaluna Muutoksen läpivienti ja muutoksen pysyvyyteen vaikuttavat tekijät Organisaationkulttuurin vaikutus muutokseen Muutoksen läpivienti Haasteet ja muutosvastarinta Muutoksen pysyvyys ja siihen vaikuttavat tekijät Teoriaosion yhteenveto HAASTATTELUTUTKIMUS LAATUPALKINTOKILPAILUUN OSALLISTU- NEISTA PROJEKTEISTA Taustaa organisaatiosta Tutkimusprosessin kuvaus Tutkimustulokset Laatupalkintokilpailuun osallistuminen Projektin toteutus Projektin menestys Laatupalkintokilpailun kehittäminen Projektien tulevaisuudennäkymät POHDINTA Tutkimuksen päätelmät Laatupalkintokilpailun kehittämisen taustatekijät Kehitysideat laatupalkintokilpailulle Laatupalkintokilpailussa menestyneiden hankkeiden juurtuminen osaksi yksiköiden toimintaa Tutkimuksen kriittinen arviointi Jatkotutkimuksen aiheet YHTEENVETO...50 LÄHTEET...52 LIITTEET

9 9 Julkaisussa esiintyvät taulukot ja kuvat Taulukko 1. Peruutettujen leikkausten määrän vähentyminen (13). Taulukko 2. Muutoksen mahdollistaneet tekijät Kuva 1. EFQM malli (19). Kuva 2. PDCA-ympyrä sairaanhoidon konseptissa (30). Kuva 3. Kulttuurin tasot (37, 39). Kuva 4. Interventiostrategiat, joilla voi vaikuttaa kliinikon käyttäytymiseen (57).

10 10 1 JOHDANTO Tutkimus PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen sai alkunsa helmikuussa 2008, kun me neljä tuotantotalouden opiskelijaa saimme tämän mielenkiintoisen aiheen tutkittavaksemme. Ennen meidän mukaantuloa tutkimuksesta oli sovittu PPSHP:n ja Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston kesken. PPSHP:ssä oli syntynyt tarve arvioida ja kehittää vuodesta 2001 alkaen vuosittain toteutettua, organisaation sisäistä laatupalkintokilpailua. Samalla haluttiin selvittää, miten laatupalkintokilpailussa menestyneiden kehittämisprojektien kautta toteutetut muutokset on saatu juurrutettua yksiköiden toimintaan. Tämä tutkimus syntyi vastaamaan näihin tarpeisiin. Tutkimus on tehty Laadun erikoistyö kurssille Oulun yliopiston tuotantotalouden osastolla keväällä Tutkimuksen pääteemana oli organisaatioiden sisäiset laatupalkintokilpailut ja niiden käyttö toiminnan kehittämiseen. Tähän aiheeseen suoraan viittaavaa kirjallisuutta ei kuitenkaan tullut esille tutkimuksen kirjallisuushakujen yhteydessä. Sen sijaan tunnettuja laatupalkintokilpailumalleja, kuten Malcolm Baldrigea ja EFQM:ää on käytetty laatujohtamisen viitekehyksenä terveydenhuollon organisaatioissa, erityisesti itsearviointityyppisesti (1, 2, 3, 4). Kirjallisuudesta löytyy myös kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia arviointikriteereitä, joita voidaan käyttää kehitysprojektien arviointiin (5, 6). PPSHP:n laatupalkintokilpailuun voi osallistua tulosyksikön, vastuualueen, vastuuyksikön tai työryhmän kehittämisprojektilla, joka koskee potilaan hoitoprosessin kehittämistä, muun prosessin kehittämistä tai muun toiminnan kehittämistä. Sisäinen laatupalkintokilpailu voi olla yksi tapa kannustaa jatkuvaan kehittämistoimintaan, jonka pitäisi kuulua organisaatiossa jokaisen ihmisen jokapäiväiseen työhön luonnollisena osana. Tutkimus, jonka toteutus on kuvattu tarkasti kappaleessa 3.2 ja joka on luonteeltaan kvalitatiivinen, vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Tutkimuskysymys 1: Miten PPSHP:n laatupalkintojärjestelmää voitaisiin kehittää? Toimiiko nykyinen arviointijärjestelmä? Tutkimuskysymys 2: Miten PPSHP:n laatupalkintokilpailussa menestyneiden hankkeiden tulokset ovat juurtuneet osaksi yksiköiden toimintaa? Tutkimus on jaettu neljään osaan: teoriaan, empiriaan, pohdintaan ja yhteenvetoon. Tutkimus alkaa teorian tarkastelulla. Lukijalle annetaan mahdollisuus perehtyä Total Quality Managementtiin (TQM) terveydenhuollon kontekstissa, laadun kehittämisen strategioihin ja laatupalkintokilpailuihin kehittämisen työkaluna terveydenhuollon organisaatioissa. Lisäksi tarkastellaan kehittämisprojektien arviointiperiaatteita ja PDCAympyrän käyttöä arviointityökaluna terveydenhuollon kontekstissa. Teoriaosion lopuksi tarkastellaan muutoksen läpivientiä ja muutoksen pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Teoriaosio päättyy yhteenvetoon keskeisistä teorioista. Empiriaosio alkaa taustan kuvauksella organisaatiosta, jota seuraa tutkimusprosessin kuvaus. Seuraavaksi esitellään tutkimustulokset viiteen osa-

11 11 alueeseen jaoteltuna eli haastattelukysymysrunkoa (liite 1) noudattaen: laatupalkintokilpailuun osallistuminen, projektien toteutus, projektien menestys, laatupalkintokilpailun kehittäminen ja projektien tulevaisuudennäkymät. Tämän jälkeen pohdinnassa esitetään tutkimuksen päätelmät, tutkimuksen kriittinen arviointi ja jatkotutkimuksen aiheet. Lopuksi esitetään tutkimuksen yhteenveto eli vastaukset edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 2 LAATU TERVEYDENHUOLLOSSA JA MUUTOKSEN LÄPIVIENTI ORGANISAATIOSSA Tutkimuksen teorian ensimmäisessä osassa perehdytään ensin TQM:in käsitteeseen terveydenhuollossa ja tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia laadun kehittämiseen terveydenhuollossa. Samalla tuodaan esille, mitä esteitä laadun kehittämisen tielle voi tulla terveydenhuollon organisaatioissa. Seuraavaksi tarkastellaan, miten laatupalkintokilpailuja on käytetty kehittämisen välineenä terveydenhuollossa. Palataan vielä teemaan Mitä on terveydenhuollon laatu? ennen kuin tarkastellaan kehitysprojektien arviointiperiaatteita, jotka jaetaan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin näkökohtiin. Lisäksi tarkastellaan PDCA-ympyrän käyttöä arviointityökaluna terveydenhuollossa. Teorian toisen osan ja samalla toisen tutkimuskysymyksen teoreettisen tarkastelun perustan muodostaa kappaleesta 2.5 alkava muutoksen läpiviennin ja muutoksen pysyvyyteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu. Tässä yhteydessä tarkastellaan organisaatiokulttuurin merkitystä muutoksessa, muutosprosesseja, muutosvastarintaa ja muutoksen tehokkuutta. 2.1 TQM terveydenhuollossa Ei ole olemassa universaalisti hyväksyttyä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM; total quality management) määritelmää (7). Siitä huolimatta Miller (8) on määritellyt TQM:in seuraavasti: An ongoing process whereby top management takes whatever steps necessary to enable everyone in the organization in the course of performing all duties to establish and achieve standards which meet or exceed the needs and expectations of their customers, both external and internal. Muutamat tutkijat ovat määritelleet TQM:in terveydenhuollon kontekstissa (9, 10, 11, 12). Motwani ym. (11) tarkastelivat yli 50 TQM:in liittyvää tutkimusta USA:n sairaaloissa. He päätyivät seuraavaan määritelmään, joka korostaa yhteistyötä: hyvin rakenteellinen järjestelmä, jossa luodaan koko sairaalaa koskeva osallistuminen alhaalta ylöspäin sisältäen kaikki työntekijät asemasta riippumatta, lääkärit, johtajat kaikki työskentelevät yhdessä suunnitellakseen ja toteuttaakseen jatkuvaa parantamista työjärjestelmissä ja työprosesseissa.

12 12 McLaughlin ja Kalunzny (10) painottavat TQM:in manageriaalista näkökulmaa USA:n terveydenhuollossa. Heidän näkemyksensä mukaan TQM on samanaikaisesti kaksi asiaa: johtamisfilosofia ja johtamismenetelmä. He tuovat esille neljä piirrettä, jotka usein määritellään hyvän johtamisen perusolettamuksiksi : 1. kliinikkojen ja johtajien voimaannuttaminen prosessien analysoimiseksi ja parantamiseksi; 2. normin, jonka mukaan asiakkaan mieltymykset ovat laadun ensisijaisia tekijöitä, omaksuminen, ja termi asiakas sisältää sekä potilaat että terveyspalvelujen tarjoajat prosessissa; 3. monitieteellisen lähestymistavan, joka ylittää ammatilliset rajat ja osastorajat, kehittäminen; 4. motivaatio rationaaliseen ja tietoon perustuvaan lähestymistapaan prosessien analysoimiseksi ja muuttamiseksi. Euroopan sairaalat ovat saaneet vaikutteita USA:n laadunparantamisliikkeestä, jonka näkökulma laatuun on liberaalimpi ja joustavampi ja jossa korostuu prosessien parantaminen ja tiimit, 1990-luvun puolivälistä lähtien (13). Øvretveit (12) määrittelee TQM:in eurooppalaisessa julkisessa terveydenhuollossa seuraavasti: Kokonaisvaltainen strategia organisaation ja asenteen muutokselle, jotta henkilökunnalla olisi mahdollisuus oppia ja käyttää laatumenetelmiä kustannusten vähentämiseksi ja potilaiden ja muiden asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi.. Terveydenhuollon ulkopuolella laatu määritellään asiakkaan odotusten ylittämiseksi (13). Kun TQM:ia sovelletaan terveydenhuoltoon, asiakkaan tyytyväisyys näkyy kolmena laadun ulottuvuutena (13): 1. Potilaslaatu: antaako palvelu potilaille sen, mitä he tarvitsevat. 2. Ammatillinen laatu: ammattilaisten näkemys siitä, täyttääkö palvelu potilaiden tarpeet ammattilaisten määrittämänä, ja valitseeko henkilöstö oikein ja toteuttaako menetelmät, joiden uskotaan olevan tarpeellisia potilaan tarpeiden täyttämiseksi. 3. Johtamisen laatu: tehokkainta ja tuottavinta resurssien käyttöä täyttämään asiakkaan tarpeet ilman hukkaa ja korkeampien viranomaisten asettamien rajojen ja ohjeiden sisällä. Toinen tapa määritellä TQM on tarkastella TQM:in rakenneosia, jolloin saadaan samalla käsitystä siitä, mikä on organisaation sitoutumisaste TQM:in soveltamisessa (13). Esimerkiksi TQM:in komponentit voidaan nähdä seuraavanlaisiksi (13): Asiakaskeskeisyys sisäinen ja ulkoinen Prosessianalyysi Laatuprojektitiimit Yksinkertaiset menetelmät, joita on käytetty systemaattisella tavalla analysoimaan laatuongelmia, suunnittelemaan muutosta ja arvioimaan tuloksia

13 13 Tieto, jonka avulla tunnistetaan ja analysoidaan ongelmia ja arvioidaan muutoksen tuloksia Muutoksen toteuttaminen (vaikein toteutettavaksi terveydenhuollossa, koska terveydenhuollon järjestelmät ovat monimutkaisia sekä monien ammattikuntien vallan ja autonomian vuoksi). Øvretveit (13) pohtii, miksi TQM saattaisi olla sopiva lähestymistapa parantamaan terveydenhuollon laatua. Yhdeksi syyksi hän mainitsee sen, että kouluttaminen TQM:in menetelmiin ja periaatteisiin auttaisi kehittämään terveydenhuollon johtajia (erityisesti kliinisiä ammattilaisia, jotka ovat johtavassa asemassa). Tällä tavalla varmistettaisiin johdon sitoutuminen TQM:in menetelmien käyttöön, sillä kaikissa organisaatioissa tarvitaan johdon sitoutumista, jotta TQM:illä olisi mahdollisuus onnistua. Toiseksi syyksi Øvretveit (13) mainitsee sen, että TQM menetelmät antavat keinon ottaa mukaan erilaiset ammattikunnat analysoimaan ja pääsemään sopimukseen muutoksista monimutkaisissa hoito-organisaatioissa. Øvretveit (13) kuvaa yhden esimerkin TQM:in soveltamisesta terveydenhuollossa. Projekti toteutettiin tiimillä, joka analysoi ja toteutti ratkaisun laatuongelmaan. Anestesiologi, joka työskenteli norjalaisessa sairaalassa, ajatteli, että peruutettujen ja siirrettyjen elektiivisten leikkausten määrä oli tarpeettoman suuri. Hän oli käynyt kurssin TQM menetelmistä, ja sairaala oli vastikään aloittanut laatuohjelman. Hän sai tukea kirurgian ja leikkaussalin johtajilta projektin aloittamiseen. Muodostettiin tiimi, joka tapasi kahden viikon välein. Tiimi määritteli ongelman ja tutki mahdolliset syyt. He listasivat mahdolliset ongelmat ja keräsivät tietoa erilaisista syistä (esimerkkejä syistä: potilas liian heikossa kunnossa leikkaukseen, kirurgia ei saatavilla, potilaspaperit ei saatavilla) kolmen kuukauden ajan. Muutosinterventio, jonka he tekivät, oli yksinkertainen. He esittelivät tiedot peruutettujen ja siirrettyjen leikkausten määristä henkilökuntatapaamisissa, joissa oli mukana leikkaussalin henkilökuntaa ja johtajia. He kuvasivat tapaamisissa mittausjärjestelmän, jonka he olivat kehittäneet ja miten sitä käytettäisiin jatkossa tiedon keräämiseen. Taulukossa 1 on esitetty se, miten vältettävissä olevien peruutettujen leikkausten määrä väheni. Tietojen esitteleminen henkilökunnalle antoi heille motivaation muutosten tekemiseen. (13)

14 14 Taulukko 1. Peruutettujen leikkausten määrän vähentyminen (13) Elektiivisten leikkausten kokonaismäärä Peruutetut leikkaukset 100 (7,6 %) 83 (7,4 %) Vältettävissä olevat peruutukset 78 (7,5 %) 54 (4,8 %) Yllä oleva esimerkki on osoitus menestyksellisestä yksittäisestä projektista, joiden määrä on kasvamassa Euroopan terveydenhuollossa. Kuitenkin Øvretveit (13) painottaa, että tarvitaan lisää objektiivista, tutkijoiden tarjoamaa tietoa TQM:in tehokkuudesta terveydenhuollon, erityisesti julkisen terveydenhuollon palveluiden laadun parantamisessa. USA:ssa on erilaisia näkemyksiä tutkimuskirjallisuudessa siitä, toimiiko TQM vai ei terveydenhuollon kontekstissa. Euroopan kokemus on ollut se, että yksittäisten projektien kautta on saatu aikaan laadun parantamista mutta tulokset laatuohjelmista ovat epäselviä. (13) Øvretveit (13) ja Yang (14) tuovat esille ongelmia TQM:in soveltamisessa terveydenhuollossa: Investoinnin kustannus: TQM:in täytyy kilpailla muiden investointien kanssa Epävarmat tulokset organisaationlaajuisista ohjelmista, ja joidenkin projektien osalta tutkimusnäyttö on sekalaista Johdon vastustus työntekijöiden voimaannuttamiseen ja kouluttamiseen Organisaatiokulttuuri: byrokraattinen ja autoritäärinen kulttuuri, joka on ristiriidassa voimaannuttamisen kanssa Kiistämätön johtamistyyli: johtajaa ei voi haastaa, koska johtajat eivät hyväksy alaisten mielipiteitä Ammatillinen vastustus: pelko autonomian menettämisestä Jatkuvan parantamisen ylläpitäminen ympäristössä, jossa ei ole kilpailua (markkinoilta ei tule kannustinta kilpailuun) Organisaatiorakenne: perinteisesti terveydenhuollon organisaatiot ovat funktionaalis-hierarkkisia rakenteeltaan, mikä johtaa huonoon kommunikaatioon yksikköjen välillä 2.2 Laadun kehittäminen terveydenhuollossa Kärsimyksen vähentäminen motivoi suurinta osaa terveydenhuollon työntekijöistä (15). Kaikkia potilaita ei voi auttaa, mutta jokaista voi vahingoittaa. Kärsimyksen aiheuttaminen, joka olisi ollut vältettävissä, on jokaisen terveydenhuollossa työskentelevän painajainen. Vaikka työ tehtäisiin huolellisesti, monimutkaiset järjestelmät johtavat virheisiin (15). On havaittu, että vain 8 % anestesiaan liittyvistä

15 15 virheistä oli ihmisestä johtuvia virheitä 92 % oli järjestelmästä johtuvia virheitä (16). Täten perinteinen ammattiin liittyvä laadun varmistaminen auttaa kyllä vähentämään vältettävissä olevia virheitä, mutta ei ole riittävää (15). Potilaiden turvallisuuden varmistamisesta ja laadun parantamisesta on tullut tärkeitä päämääriä kansallisille terveydenhoitojärjestelmille (17). Tutkimus on tuonut esille laatuongelmia, toisaalta potilaiden odotukset ovat kasvaneet ja media ylläpitää keskustelua aiheesta. Hallitukset, rahoittajat ja potilaat odottavat, että terveydenhuollon organisaatiot tuovat julkisuuteen laatujärjestelmiä ja tulosten parantamiseen tähtääviä strategioita. Monet terveydenhuollon johtajat ja ammattilaiset myös uskovat, että toimintaa pitäisi saada aikaan, mutta ovat epävarmoja, miten lähdettäisiin liikkeelle, erityisesti resurssirajoitteet huomioon ottaen. On monenlaisia lähestymistapoja parantaa laatua, ja monia strategioita rohkaista sairaaloita tekemään niin. (17) Sairaalan laatustrategia on pitkäaikainen (2-5 vuotta) ohjelma lisäämään potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta ja parantamaan laatua. Laatustrategia eroaa laatutyökalusta siten, että laatustrategia on kokonaisvaltainen lähestymistapa, kun taas laatutyökalu on spesifinen menetelmä tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkiksi ohjelma sairaaloiden ulkoisesta tarkastelusta (katselmoinnista) on strategia. Tietty menetelmä katselmoinnin toteuttamiseksi on työkalu. Sen sijaan benchmarkingia voi pitää sekä työkaluna että strategiana (17). Øvretveit (17) kokoaa lähestymistapoja, joita voidaan käyttää parantamaan laatua ja potilasturvallisuutta sairaaloissa: Resurssien lisääminen: lisätä taloudellisia ja henkilöstöresursseja siten, että hoidetaan enemmän potilaita tai hoidetaan sama määrä potilaita nopeammin, paremmin ja pienemmin kustannuksin potilasta kohden Suuren mittakaavan uudelleen organisointi tai taloudellinen uudistus: sairaalan rakenteen muuttaminen, josta on seurauksena parempi päätöksenteko ja resurssien käyttö, muutokset rahoitusmenetelmissä Johtamisen vahvistaminen: laadun parantaminen lisäämällä johdon vastuita ja kompetensseja Standardit ja suositukset Potilaan voimaannuttaminen ja oikeudet: esimerkiksi hoitotakuu Suomessa, potilastyytyväisyyskyselyt Laatujärjestelmä: esimerkiksi ISO -perustainen Laadun arviointi ja akkreditointi, sisäinen tai ulkoinen: on olemassa monia arviointijärjestelmiä, esimerkiksi EFQM TQM ja CQI (continuos quality improvement; jatkuva laadun parantaminen): ks. kappale 1.1 Laatukollaboraatiot: eri maista tulevat tiimit tapaavat 3-9 kuukauden välein oppimaan ja soveltamaan laatumenetelmiä sekä raportoimaan edistymisestä Re-engineering: käyttää joitakin TQM:n menetelmiä, mutta sisältää radikaalimpaa prosessien uudelleen suunnittelua kuin TQM, joka tähtää inkrementaaliseen laadun parantamiseen Laatuindikaattorivertailu Benchmarking

16 16 Riskien hallinta ja turvallisuus On vähän tutkimusta laadun parantamiseen tähtäävien strategioiden vaikuttavuudesta. Tutkimusnäytön puute ei merkitse sitä, että strategiat eivät olisi vaikuttavia vaan johtuu siitä, että interventioiden arviointi on vaikeaa. Yhtälailla on vaikeaa todistaa, että tulokset johtuvat strategiasta eivätkä muista tekijöistä. Monet julkaisut kuvaavat erilaisia strategioita, mutta vain harvoissa julkaisuissa raportoidaan tieteellisesti valideja tuloksia. Mitään yksittäistä yllä olevaa laatustrategiaa ei voi suositella toista parempana vaikuttavuuden, toteuttamisen helppouden tai kustannusten perusteella. (17) 2.3 Laatupalkintokilpailut työkaluna Tuotannollisen toiminnan tehokkuutta on aina pyritty mittaamaan, mutta varsinaisen mittariston kehittäminen on ollut haastavaa johtuen niin monista näkökulmista, joilla toiminnan tehokkuutta voidaan mitata. Viime vuosikymmeninä laatupalkintokilpailut ovat vastanneet mittaamisen ongelmaan tietyllä näkökulmalla, joka on standardoitu laatupalkintomalleiksi. Näiden mallien pohjalta on luotu kilpailuja, joiden tarkoituksena on parantaa yhteiskunnan laatutietoisuutta ja nostaa esille merkittävästi toiminnassaan onnistuneita yrityksiä Laatupalkintokilpailumallit ja käyttö Nykyisin laajassa käytössä on 2-3 mallia. Amerikkalainen Malcolm Baldrige (MB) laatupalkinto on näistä tunnetuin ja arvostetuin. Myös Suomen laatupalkinto pohjautuu sen arviointiperusteisiin. Toinen laajassa käytössä oleva laatupalkinto on Euroopan laatupalkinto, josta käytetään nimitystä EFQM (European Foundation for Quality Management). Kaikille näille kehitysmalleille on yhteistä, että ne eivät varsinaisesti ole opas siihen, kuinka itse palkinto voitetaan vaan ohjenuora organisaation laatukulttuurin kehittämiseksi. Usein ajatellaan, että ISO-standardit ovat laadun merkki. Kuitenkin ne huomioivat ISO-standardien aiheuttamia muutoksia yrityksessä vain osana kokonaisuutta. Nykyisin standardeja on kehitetty myös määrittämään johtamisjärjestelmien sekä strategian toimintamalleja. Laatupalkintomallit käsittelevät samoja osa-alueita, mutta lähestymistapa on enemmän kyseenalaistava ja kehittämistoimenpiteet moninaisempia. Voidaankin ajatella, että standardointi on perusaskel jatkuvan parantamisen polulla. Seuraavaksi tarkastellaan keskeisimpien laatupalkintomallien erityispiirteitä. MB mallin lähestymistapa laatuun on hyvin samanlainen kuin tunnettujen laatuasiantuntijoiden Demingin, Juranin ja Crosbyn. Pääkohtia mallin arviointimenettelyssä ovat muun muassa ennaltaehkäisevän toiminnan korostaminen sekä järjestelmällisyys ongelmien etsimisessä ja ratkaisemisessa. (18) EFQM malli on hyvin samantapainen kuin MB antaen myös varsin vapaan kehyksen yritykselle kehittyä erinomaiseksi kokonaisvaltaisen laatujohtamisen kentässä. Yksi merkittävä este on kuitenkin se, että mallin soveltaminen vaatii usein

17 17 organisaation, jossa laatuajattelu on jo kehittynyt tietylle tasolle, jotta voidaan keskittyä tehokkaasti hyödyntämään mallin antamia ohjelinjoja. (19) Laatupalkintokilpailut kehittämisen välineenä terveydenhuollossa Amerikkalainen MB malli on käännetty terveydenhuollon kielelle ja sitä on käytetty useissa terveydenhuollon organisaatiossa USA:ssa (3). Ensimmäistä kertaa vuonna 2002 Malcolm Balridge National Quality Award (MBNQA) annettiin terveydenhuoltosektorin organisaatiolle, SSMHC:lle (www.ssmhc.com) St Louisissa Missourissa USA:ssa (20). SSMHC alkoi toteuttaa CQI:ia vuonna CQI tarjosi perustan muille strategioille, jotka edelleen punoivat laadun parantamisen organisaation kulttuuriin. Baldrige Criteria for Performance Excellence auttoi SSMHC:iä näkemään, miten organisaation eri funktiot pitäisi liittää toisiinsa. Se auttoi myös löytämään aukkoja linkityksissä. Baldrigen palauteraportit tunnistivat parantamisen mahdollisuuksia, jotka voitiin priorisoida, ja tuloksena syntyneet parannukset voitiin toteuttaa. Baldrigen malli antoi fokusoidun lähestymistavan aiemmin hajallaan olleisiin parantamispyrkimyksiin verrattuna. (20) Kun intialainen 300-paikkainen sairaala analysoitiin käyttäen MBNQA kriteereitä, se saavutti 753 pistettä (maksimi 1000 pistettä). Saavutettu pistemäärä osoittaa, että sairaalan suorituskyky laadun suhteen on korkealla tasolla. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla sairaalan osastojen johtajia. Saatua haastatteluaineistoa verrattiin MBNQA pisteisiin. Tutkimus osoitti, että MBNQA kriteereitä voi käyttää analysoimaan sairaalan suorituskykyä laadun suhteen. (21) EFQM malli on luonteeltaan ei-ohjaileva eli se ei pyri antamaan tiettyä laatujohtamisen määritelmää, kuten jo aiemmin mainittiin kappaleessa EFQM malli perustuu yhdeksään kriteeriin (kuva 1). Näistä viisi on enablers eli mahdollistajia (johtajuus, ihmiset, menettelytavat ja strategia, kumppanuus ja resurssit, ja prosessit kriteerit 1-5) ja neljä liittyy results eli tuloksiin (ihmisiin, asiakkaisiin, yhteiskuntaan ja keskeiseen suorituskykyyn liittyvät tulokset kriteerit 6-9). Erinomaisuus mahdollistajissa tulee näkyviin tuloksissa. EFQM edistää organisaatioiden itsearviointia, joka auttaa organisaatioita havaitsemaan selvästi vahvuudet ja kehittämisalueet. Itsearviointiprosessi huipentuu suunniteltuihin parantamistoimiin. Seuraavassa vaiheessa EFQM:n akkreditoima riippumaton organisaatio voi suorittaa pyynnöstä ulkoisen arvioinnin. (4)

18 18 Kuva 1. EFQM malli (19). Baskimaassa, alueella Pohjois-Espanjassa, on monia vuosia hankittu kokemusta EFQM mallin implementoinnista alueellisessa julkisessa terveydenhuollossa, johon kuuluu 31 organisaatiota (sairaaloita, perusterveydenhuollon organisaatioita, mielenterveyspalveluja tarjoavia yksiköitä ja päivystyspalveluja) ja joka palvelee 2,2 miljoonaa asukasta. Projekti alkoi vuonna Vuoteen 1999 tehtiin ainoastaan itsearviointeja. Vuodesta 2000 alkaen edistyneimmät organisaatiot saivat päätökseen ulkoiset arvioinnit ja ovat saavuttaneet laatupalkintoja Baskimaan hallitukselta. Tutkimuksessa tehtiin kahden vuoden välein neljä arviointikierrosta, joihin suurin osa organisaatioista osallistui. Arviointikriteereistä eniten kehitystä havaittiin mahdollistajissa prosessien ja tulospuolella ihmisten kohdalla. Suurin osa muistakin kriteereistä osoitti kehitystä. Kymmenen organisaatiota (32 %) ylitti 400 pistettä EFQM mallin ulkoisessa arvioinnissa, ja kaksi organisaatiota (6 %) 500 pistettä. Sairaaloista 83 %:lla oli joitakin ISO-sertifioituja toiminta-alueita. Tämä tutkimus oli kuvaileva, joten kausaalista yhteyttä tutkimusmetodin ja tutkimustulosten välille ei voida vetää. Kuitenkin tämä tutkimuksessa kuvattu EFQM mallin implementointikokemus on yksi pisimpään kestäneistä raportoiduista kokemuksista terveydenhuollossa. (4) Hollannissa monet terveydenhuollon organisaatiot ovat soveltaneet EFQM mallia (2). Laadun parantamisprojektien, akkreditoinnin ja sertifioinnin lisäksi sitä käytetään laatujohtamisen viitekehyksenä. Yksi organisaatio, Jellinek Center, addiktioiden hoitoon erikoistunut keskus Amsterdamissa saavutti EFQM mallin avulla Hollannin laatupalkinnon vuonna 1996 (22). Saksan terveydenhuolto-organisaatioilla on lakimääräinen velvollisuus kehittää laatua. Tästä johtuen ne voivat käyttää EFQM mallia eri tavoilla: laatujohtamisen kehittämisen viitekehyksenä, itsearvioinnin työkaluna tai kriteerejä voi käyttää haettaessa Saksan kansallista laatupalkintoa tai Euroopan laatupalkintoa. Vuonna 2000 EFQM lähestymistapaa laadun parantamiseen käyttävien sairaaloiden määrä oli Saksassa , joka on % sairaaloiden kokonaismäärästä. Ensimmäiset terveydenhuollon organisaatiot alkoivat käyttää EFQM mallia vuonna Ne

19 19 sovelsivat mallia itsearviointien tekemiseksi, jotta ne löytäisivät vahvuutensa ja heikkoutensa jokaisen kriteerin suhteen. (1) Kun tarkasteltiin 17 saksalaisen pioneerisairaalan (jokaisesta sairaalasta oli mukana useampi klinikka) itsearviointien tuloksia, 50 % sairaaloista saavutti pistettä ja yksikään organisaatio ei saavuttanut yli 450 pistettä (maksimi 1000 pistettä). Itsearvioinnit eivät sujuneet vaikeuksitta: kliinikot kärsivät ajanpuutteesta ja asialle omistautuneen henkilökunnan puutteesta, ryhmätyö ei toiminut, ryhmien jäsenet vaihtuivat, sitoutumisen ja luottamuksen puutetta oli havaittavissa, syntyi yhteenottoja kliinikkojen ja johtajien välillä, yritettiin implementoida liian paljon yhdellä kertaa, johtajilla oli taipumusta delegoida suurin osa EFQM:in käyttöön liittyvästä työstä (johtajat eivät henkilökohtaisesti mukana). Näistä vaikeuksista huolimatta löytyi myös tekijöitä, jotka helpottivat itsearviointien tekemistä: tukeva organisaatiokulttuuri, kunnollinen johtajuus, sitoutunut henkilökunta, säännölliset tapaamiset, ohjelman tavoitteista tiedottaminen, tietyn ajan varaaminen omasta työajasta laatutyöhön, koulutuksen tarjoaminen (kun sille oli tarvetta) (1). Moeller (1) suosittelee, että organisaatiot aloittaisivat kehittämistyön organisaationsa alueista, joissa ihmisillä on mahdollisuus saada nopeasti näkyviä tuloksia motivaation ylläpitämiseksi. 2.4 Mitä on terveydenhuollon laatu? Vaikka monet potilaat arvioivat terveydenhuollon laatua eri näkökulmista, kirjallisuudesta löytyy kaksi selvää linjausta laadun arviointiin. Ensimmäinen tarkastelukohta on hoitoprosessin tekninen taso, eli kuinka hyväksi ja edistykselliseksi potilas kokee saamansa hoidon. Toisena tulee itse hoitoprosessi ja sen suorittaminen. Potilaan tulee olla tyytyväinen saamaansa hoitopalveluun, jolloin keskeisessä roolissa ovat ihmisläheisyys ja onnistuneet ihmiskontaktit (23). Samaa näkemystä kannatetaan myös toisessa tutkimuksessa, jossa myös korostetaan, että taloudelliset näkökulmat tulisi huomioida yhä tehokkaammin sairaanhoidon laatuajattelussa, jotta kilpailukyky säilyisi suhteessa yksityiseen sairaanhoitosektoriin. Tämä tutkimus ehdottaa keskittymistä voimakkaasti asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja muistuttaa, että potilailla on hyvin erilaisia vaatimuksia hyvälle hoidolle. (24) Edellisen tutkimuksen teemaa syventää Vinagre ja Neves (25), jotka kuvaavat terveydenhuollon laadun kehittämisen vaikeuksia ymmärrettävästi. Heidän mukaan terveydenhuollon sektoriin voidaan soveltaa laadun kehittämisen periaatteita, mutta sen erityistekijät on huomioitava prosessissa. Potilaat ovat asiakkaita, mutta palvelun suorittamisen eli transaktion ajankohtaa tai kestoa ei voida juuri ennakoida, joten potilaiden hoito on luonteeltaan hyvin tapauskohtaista ja standardoituja menetelmiä on vaikea kehittää (25). Näyttäisi siltä, että uusin tutkimus tästä aiheesta kertoo sen, että terveydenhuollossa potilaalle annettavan riittävän hoidon määrää voidaan mitata ja määrittää oikea yleistaso kustannuskilpailussa selviämiseksi. Kuitenkin yksittäisissä tapauksissa hoitoprosessi ei välttämättä takaa tyytyväistä asiakasta, sillä potilaiden toiveet voivat vaihdella merkittävästi. Potilaan hoitoa tulee kehittää siis näiden päätelmien mukaan psykofyysisemmäksi, jossa potilaan fyysiset oireet hoidetaan sekä mahdolliset psyykkiset odotukset tai pelkotilat huomioidaan. Tätä on onnistunut laatutyön soveltaminen sairaanhoitoon.

20 20 Tästä kirjallisuuskatsauksesta voidaan päätellä, että arvioitaessa terveydenhuollon kehitysprojekteja, tulee ensin valita tarkastelunäkökulma. Jos julkisen sektorin terveydenhuollon tavoitteena on olla menestyvä ja kilpailukykyinen toimija, on näkökulmaksi valittava taloudellinen kehittyminen. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että tuotannollinen ajattelu potilaan hoidossa ei suinkaan sulje pois riittävää hoidonsaantia, vaan nimenomaan pyrkii siihen. Se ylläpitää asiakastyytyväisyyttä, joka taas toimii toisena rakennuspalikkana Masoodin (23) esittelemässä terveydenhuollon laadun määritelmässä Kehitysprojektien arviointiperiaatteet Nykyisin lähes kaikilla sairaaloilla on käytössä sairaanhoidon laatua määrittävä laatujärjestelmä (26). Tästä huolimatta näkemyseroja esiintyy voimakkaasti liittyen potilaan hoidon tason sekä resurssien kohdentamisen välillä. Erityisesti riittävän hyvän hoidon tekijöiden määrittämisessä on yleisiä näkemyseroja yleensä johdon sekä operatiivisen tason välillä (27). Näiden edellä mainittujen syiden vuoksi on tärkeää, että laatujärjestelmät määrittävät selkeästi tekijät, joilla sairaanhoidon laatua mitataan. Haastattelututkimusta laadittaessa keskeisessä asemassa oli määrittää kysymykset, jotka erityisesti mittaavat kehitysprojektien vaikutuksia koko sairaanhoidolle, itse osaston henkilökunnalle sekä potilaalle. Näillä kysymyksillä tähdättiin löytämään tekijät, joiden vaikutukset olivat erityisen suuria projektin menestyksen kannalta. Kun nämä tekijät voidaan määrittää, saadaan malli sille, mitkä ovat keskeiset arviointikohdat juuri tässä PPSHP:n laatupalkintokilpailussa. Seuraavaksi käsitellään kirjallisuuden pohjalta tekijöitä, joiden voidaan katsoa olevan keskeisessä asemassa arvioitaessa erilaisia kehitysprojekteja. Jotta jaottelu olisi selkeä, tarkastelunäkökohdat on jaettu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin näkökohtiin. Kehitysprojektien analyysi kvantitatiivinen analyysi Aikaisemmin todettiin, että terveydenhuollon laadun mittareita on olemassa, mutta ne on usein laadittu toimimaan varsin suppeiden muuttujien pohjalta. Kehitysprojektien arvioinnissa määrällinen analysointi on tärkeää, jotta saadaan selkeä taloudellinen hyöty esille projektista. Tämä hyöty on sen lisäksi kyettävä suhteuttamaan laajempaan kokonaisuuteen, eli mitä välillisiä vaikutuksia tiettyyn kohteeseen sijoittaminen tuo kohdeosastolle. Nämä voivat olla näkyvyystekijöitä tai muita rahallisesti merkittäviä asioita. Terveydenhuollon kvantitatiivista laatua voidaan tutkia seuraavan jaottelun pohjalta. Bull (6) on jakanut laadunarvioinnin neljään osa-alueeseen: ensimmäisenä niistä on käytäntöön perustuva arviointi. Tässä osa-alueessa osaston toiminta tulee kartoittaa siten, että verrataan sitä laajempaan kokonaisuuteen, strategiaan sekä toimintakäytänteisiin. Eroavaisuudet voidaan mitata ja analysoida niiden vaikutusta laadullisin menetelmin. Toisena tasona mainitaan kliininen auditointi, joka varmistaa, että käytetyt hoitotoimenpiteet vastaavat oikeita sairaanhoidon käytäntöjä. Kolmas laadunvarmistuksen keino on satunnaiset pistokokeet osastolla. Niissä voidaan käydä läpi esimerkiksi tarkistuslistaa siitä, mitkä toiminnot on toteutettu oikein. Neljäntenä voidaan kerätä tietoa potilaiden käyttäytymisestä. Tähän kategoriaan kuuluvat

21 21 esimerkiksi aikavarausten perumiset tai saman oireen toistuminen potilaalla. Nämä neljä tekijää tuottavat oikein käytettynä tilastoja kehitysprojektin vaikutuksista ja antavat kuvan sen tehokkuudesta vertailtaessa aikaisempiin arvoihin. (6) Kehitysprojektien analyysi kvalitatiivinen analyysi Laadullisen kehitysprojektin tekijöiden analysoinnin tavoitteena on löytää tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan tai ajatteluun. Onnistuneet työtavat tulee osoittaa todeksi myös kvalitatiivisessa mittasuhteessa. Kaikilla kvalitatiivisilla muuttujilla ei kuitenkaan ole yhtymäkohtaa esimerkiksi taloudellisiin lukuihin tai yhteys on vaikeasti osoitettavissa. Tällainen muuttuja on esimerkiksi jo edellä mainittu potilastyytyväisyys. Tarkastellaan ensimmäisenä arviointikriteerinä tavoitteita jo ennen niiden saavuttamista. Tämä on ehkä keskeisin tekijä siinä, onko PDCA (Plan-Do-Check- Act) ympyrän mukainen jatkuva parantaminen onnistunut. Tavoitteiden tulisi vastata tuloksia. Jos näin ei ole, on ympyrässä tapahtunut poikkeama, joka on muuttanut tavoitteita. Ongelmana on tällöin se, että vastaavatko uudet tavoitteet enää varsinaisen ongelman haasteisiin. Tavoitteiden muuttaminen saattaa vaatia myös uuden kvantitatiivisen tarkastelun kehitysprojektille. Yksi tavoitteiden asettamisen hankaluuksista tulee esille juuri organisaatiokulttuurin muuttamisessa. Työkulttuuri on sopeutumaton muutoksiin, ellei kulttuuria ole rakennettu oppivan organisaation suuntaan. Oppiva organisaatio kykenee jatkuvaan parantamiseen, sillä ilmapiiri tälle on luotu vuosien saatossa. (28). Työkulttuurin muutoksen mittaaminen onnistuneesti PDCA-ympyrään perustuvalla menetelmällä voi olla vaikeaa johtuen sen luonteesta mitata enemmänkin lyhyen aikajänteen muutosta. Seuraava kvalitatiivinen merkittävä suure on muutoksen kokeminen jokapäiväisessä työssä. Koska kyseessä on enemmänkin työntekijöiden ja potilaiden persoonakohtaiset kokemukset, niiden taloudellista vaikutusta on vaikeaa mitata. Työilmapiirin paraneminen tai yksittäisen työtehtävän muuttuminen helpommaksi lisää kuitenkin työssä jaksamista ja sitä kautta tehokkaampi työskentely mahdollistuu. Näiden tekijöiden mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi haastatteluilla tai kyselylomakkeilla. Myös ryhmäkeskustelut voivat tuoda esiin parannuskohteita tai onnistuneita asioita, joita on vaikea havaita, jos ei omaa oikeaa näkökulmaa asiaan. (5) Hoidon määrän suhde hoidon kustannuksiin Yksi merkittävimmistä arviointiin vaikuttavista tekijöistä on suhteuttaa kehitysprojektin tavoitteet oikein. Hoidon määrän ja kustannustehokkuuden voidaan ajatella olevan kaksi ääripäätä janalla, johon tulisi sijoittaa oikein projektin tavoitteet. Ylihoitaminen voi olla eduksi tietyissä tilanteissa, mikäli voidaan osoittaa, että sillä saavutetaan lisäarvoa markkinatekijöiden kautta enemmän kuin hoidon kustannukset ovat. Liian kustannustehokkaaksi ajettu hoito saattaa saada ihmisen tuntemaan itsensä tuotteeksi, joka heikentää mahdollisuutta, että potilas hakeutuu uudestaan samaan paikkaan hoitoon. Tämä ongelma on ajankohtainen erityisesti vertailtaessa yksityistä sairaanhoitosektoria julkiseen. (29)

22 PDCA-ympyrän käyttö arviointityökaluna PPSHP:n tapauksessa laatupalkintokilpailu perustui PDCA-laatuympyrään, joka tunnetaan yhtenä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen työkaluna. Sen ydinajatus on, että ympyrää toistetaan jatkuvasti aina kun uutta kehittämisideaa saadaan vireille. Ympyrä ei ohjaa siis tekemään asioita suoraan täydellisyyteen vaan se perustuu kehittäjänsä Demingin ideologian mukaisesti inkrementaaliseen parantamiseen, jossa otetaan pieniä askelia kohti täydellisyyttä. Alla olevassa kuvassa 2 on esitelty sairaanhoidon näkökulman PDCA-ympyrä, jota on vapaasti muokattu Hollowayn ym. (32) esittämien kuvien pohjalta. Kuva 2. PDCA-ympyrä sairaanhoidon konseptissa (32). PDCA-ympyrä ei kuitenkaan voi toimia ilman, että se saa riittävästi sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa. Näillä tiedoilla pyritään välttämään niin sanotun mudan eli turhan työn määrää (31). Tiedon keräämistä vaaditaan erityisesti Plan ja Check vaiheissa, joissa keskeisiä päätöksiä uusista menetelmistä tehdään. Hyviä tiedonkeräämiseen soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi Quality Function Deployment (QFD) ja sitä tukeva Voice of Customer (VOC), jotka yhdessä voidaan soveltaa myös sairaanhoidon prosessikehitykseen. Lisäksi on tutkittu QFD:n House of Qualityn ja benchmarkingin yhdistämistä analyysityökaluna sairaanhoidossa, jolloin saadaan aikaan tarkempi kustannuslaskentamalli suunnitelluille toiminnoille (30). PDCA:in soveltaminen ei ole täysin ongelmatonta sairaanhoidon konseptissa. Päätöksissä tulee vastaan monesti eettiset asiat, joihin ei lainsäädännöllistä tukea

23 23 monestikaan löydy (32). Lisäksi voidaan päätellä kuten kuva 2 osoittaakin, että päätösten tekeminen on vaikeaa, koska tarvitaan sekä erikoisosaamista sairaanhoidosta, jota yleensä on vain johtavilla lääkäreillä sekä sen lisäksi kokemusta taloudellisista näkökulmista. Näiden asioiden yhdistäminen on haastavaa. PDCA-ympyrää voidaan soveltaa laatujohtamisen konseptissa myös työkaluna, joka murtaa työkulttuurin muutospaineita. Tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka ympyrää on käytetty aikaisemmin suurissa palveluorganisaatioissa menestyksekkäästi motivoimaan työntekijöitä tekemään itse muutosta työssänsä. (33) 2.5 Muutoksen läpivienti ja muutoksen pysyvyyteen vaikuttavat tekijät Terveydenhuollossa on muutoksen johtamisesta muodostunut entistäkin kriittisempi menestystekijä (34). Terveydenhuollon tehokkuuden kehittäminen on ollut jatkuvien paineiden alla myös mediassa. Lähdettäessä kehittämään entistä parempaa terveydenhuollon järjestelmää on muutoksen onnistuneella läpiviennillä olennainen rooli. Myös vallitseva organisaatiokulttuuri tulee pystyä ottamaan huomioon muutoksia suunniteltaessa. Tässä kappaleessa tarkastellaan organisaatiokulttuuria ja sen vaikutusta muutokseen, muutoksen läpivientiä, muutosvastarintaa ja muutoksen pysyvyyttä Organisaationkulttuurin vaikutus muutokseen Organisaatioissa on erilainen ja ainutlaatuinen vallitseva kulttuuri sekä useita alakulttuureja, jotka ovat perusta kaikelle toiminnalle ja erilaisille suhteille organisaatiossa (35). Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siis muun muassa muutoksiin ja laatuun. Esimerkiksi organisaatiokulttuuri vaikuttaa TQM-menetelmien implementointiin (36). Scheinin (37) mukaan kulttuurista löytyy eri tasoja: näkyvät organisaation prosessit ja rakenteet, ilmaistut arvot ja pohjimmaiset perusolettamukset (kuva 3). Kulttuurin eri tasot perustuvat siihen, missä määrin kulttuuri-ilmiö on näkyvä kulttuurin jäsenille tai sitä tarkkaileville. Näkyvin on ensimmäinen artefaktien taso. Tähän tasoon kuuluvat muun muassa organisaatiorakenne ja -käytänteet, joita on helppo havainnoida, mutta vaikea tulkita ja selvittää. Toista tasoa edustaa ilmaistut arvot, mihin liittyvät myös strategia ja päämäärät. Arvot eivät välttämättä ole kuitenkaan sama kuin käytännön toiminta. Viimeisellä tasolla ovat pohjimmaiset perusolettamukset, jotka voivat olla tiedostamattomia ja itsestään selviä. Näitä on myös vaikea tunnistaa. Tähän tasoon liittyvät myös ajatukset ja tunteet. Organisaatiokulttuurin ytimeen kuuluvat arvot, uskomukset ja oletukset. (37, 38, 39) Muutostilanteissa organisaatiokulttuurin eri tasot vaikuttavat eri tavoin. Artefaktien ja ilmaistujen arvojen tasolla ilmaistaan yleensä muutoksen tavoitteita. Jos perusolettamusten taso ei ole ristiriidassa ylempien tasojen kanssa, muutos saa kulttuurisen hyväksynnän ja motivaation muutoksen toteuttamiseen. Jos eri tasojen välillä on ristiriitoja, voi syntyä muutosvastarintaa. Perusolettamukset selittävät osaltaan myös sen, miksi organisaatiokulttuurin muuttaminen on hidasta. Jotta muutoksen toteutus olisi onnistunut ja tehokas, pitäisi perusolettamukset saada näkyviksi. Muutostilanteissa ei pitäisi pyrkiä vaikuttamaan vain

24 24 organisaatiokulttuurin näkyvimpiin osiin. Kun myös perusolettamuksia käsitellään, voidaan paremmin juurruttaa organisaatioon uudet toimintatavat. (37, 38, 39) 1. Näkyvät organisaation rakenteet ja prosessit (artefaktit) 2. Ilmaistut arvot, päämäärät ja strategiat 3. Pohjimmaiset perusolettamukset Kuva 3. Kulttuurin tasot (37, 39). Organisaatiokulttuurin vahvuudella on suuri vaikutus muutoksen onnistuneisuuteen. Kulttuuri on infrastruktuuri, jossa muutos tapahtuu. Kulttuuri muodostaa organisaation luonteen ja luonne määrittää sen, miten organisaatio reagoi kuhunkin tilanteeseen. Muutoksen läpiviennissä organisaation tavoitteena on pyrkiä viemään muutosta eteenpäin tavalla, joka parhaiten sopii vallitsevaan kulttuuriin. Muutoksen tavoitteena on usein myös muokata vallitsevaa kulttuuria parempaan suuntaan. (34). Myös Erämetsä (40) toteaa, että muutokset täytyy tehdä kulttuurin ehdoilla, ja että kulttuuria on jatkuvasti kehitettävä oikeaan suuntaan. Atchisonin (34) mukaan muutoksen johtaminen ja sen integroiminen organisaatiokulttuuriin tulisi siis yhdistää. Hän toteaa myös, että muutos, joka on vastakkain vallitsevan kulttuurin kanssa ja pyrkii muuttamaan sitä, on tuomittu epäonnistumaan. Vallitsevaan kulttuuriin tukeutuva muutos taas onnistuu todennäköisemmin. Alpander & Lee (41) väittävät, että menestyvät organisaatiot ovat oppineet tarkastelemaan muutosta jatkuvana prosessina, joka kulkee koko ajan eteenpäin. Tällaisten organisaatioiden ilmapiiri on usein luovuutta, harmoniaa ja yhteistyötä ihannoiva. Erämetsän (40) mukaan kulttuurista on tehtävä positiivisen energian kyllästämä rikkovan tai uudistumista pelkäävän sijaan. Organisaatiokulttuurin kehittyminen on tärkeä osa muutoksen onnistumista pitkällä tähtäimellä (34). Carrin (42) mukaan kulttuuri voidaan kuitenkin nähdä jopa erillisenä, muutosta jarruttavana tekijänä. Tällainen vastakkainasettelu on hänen mielestään tyypillinen ajattelutapa länsimaissa. Se myös etäännyttää meitä ymmärtämästä ihmisen käyttäytymistä, joka on olennainen tekijä muutosta toteutettaessa. Muutosprosessin toteuttaminen nähdään usein siis rationaalisena tekijänä, asiana, joka perustuu täysin järkeviin syihin ja toimintatapoihin.

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Erityisteema: Yrittäjyys Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Laatupalkinnon tavoitteena on kannustaa ammatillisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä

Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä Työssäoppimisen hyvien käytäntöjen siirto toiseen toimintaympäristöön Innovaatioiden siirto EQARF -viitekehyksessä WBL TOI Manual -projekti Development of work-based learning by transferring existing good

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä Janne Murto 19.9.2017 1. Viranomaisten vaatimukset Koulutuksen järjestäjillä on oltava toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä Prosessien hallinta ammatillisessa koulutuksessa, 21.-22.4.2010 klo 9.45-10.15, Opetushallitus Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

LEADER-RYHMIEN LAATUTYÖN SPARRAUSPÄIVÄ: VERTAISAUDITOINTI

LEADER-RYHMIEN LAATUTYÖN SPARRAUSPÄIVÄ: VERTAISAUDITOINTI LEADER-RYHMIEN LAATUTYÖN SPARRAUSPÄIVÄ: VERTAISAUDITOINTI JANNE MARNIEMI, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING 24.8.2017 OHJELMA klo 9.30 Aamukahvi klo 10.00 Tervetuloa: päivän ohjelma ja tavoitteet, verkostoasiantuntija

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari Laadun strategiat Mikko Mäntysaari Luennon sisältöä Millaisia strategioita laadun hallitsemiseksi voidaan käyttää ja on käytetty. Eversin typologia TQM:n malleja Laatustandardien asettaminen AdalbertEversin

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Psykiatrisen hoidon kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla; kokemuksia VIOLIN tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Psykiatrisen hoidon kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla; kokemuksia VIOLIN tutkimus- ja kehittämishankkeesta Psykiatrisen hoidon kehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan avulla; kokemuksia VIOLIN tutkimus- ja kehittämishankkeesta TtT Minna Anttila, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Mielenterveyden teemapäivä

Lisätiedot

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

HOITOKULTTUURI. oh Tero Laiho

HOITOKULTTUURI. oh Tero Laiho HOITOKULTTUURI oh Tero Laiho 11.11.2014 1 ? The concept of nursing culture or ward culture shouldn t be used as it is contentious and not properly defined in literature (tuntematon vertaisarvioija 2011)

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Laatua päihdetyöhön Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Yleinen määritelmä Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Karl-Magnus Spiik 1 JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Tämän mittarin avulla johtoryhmä voi seurata ja kehittää suunnitelmallisesti työskentelyään. Täydellisyyttä tai ehdottomia totuuksia ei etsitä, koska sellaisia

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva

OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva OYS:n Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa -juhlakonferenssi 22. 23.9.2016 Anne Pietikäinen skj15 Kehittämistyö Kehittämistyö on työ, jossa yhdistetään

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa 31.10.2014 Esa Oikarinen Koulutuspäällikkö Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto (KAO) Osa Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot