VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JupiterIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai pelkästään yksilövalmennusta kuntouttavat työelämään - mm. lakisääteinen kuntouttava työtoiminta sekä Kelan ja vakuutusyhtiöiden ostamat työhönvalmennukset arvioivat työ- ja toimintakykyä - mm. palveluohjausta ja työssä selviytymisen arviointia Vuonna 2001 perustetun Jupiter-säätiön työvalmennuskeskuksen palvelut tukevat asiakkaidensa työllistymistä ja kouluttautumista parantamalla yksilön työ- ja toimintakykyä ohjatun työn sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa ja myy muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa tuotteita ja palveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille Vuoden 2012 liikevaihto oli 3,63 meur Henkilökuntaa vuonna 2012 keskimäärin 51 henkilöä Työyksiköissä kerrallaan valmennustyöpaikkaa Valmennusasiakkaita vuonna 2012 oli 511 Toimitiloja 5431 m² Meijerinkatu 2 4:ssä Jupiter-säätiön perustajajäsenet Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Vaasan Setlementtiyhdistys ry Vaasan Invalidit ry Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Vaasan seurakuntayhtymä Stormossen Oy STRATEGIAPERUSTA SÄÄTIÖN TARKOITUS Sääntöjensä mukaan Jupiter-säätiön tarkoitus on työllistää nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita vaikeasti työllistyviä, järjestää työtoimintaa vajaatyökykyisten henkilöiden kuntouttamiseksi sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää toimintaa. Työn lisäksi tarjotaan kuntoutusta, koulutusta ja muita elämänhallintaa ja työllistymistä tukevia palveluja. ARVOT, TOIMINNAN KULMAKIVET Kunnioittaminen Luottamus Tavoitteellisuus Rohkeus Positiivisuus TOIMINTA-AJATUS Jupiterin valmennuspalvelut vahvistavat asiakkaidensa työ- ja toimintakykyä. Perustehtävänsä toteuttamiseksi säätiö tarjoaa työ-, yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä myy tuotteita ja palveluja. VISIO 2015 Jupiter on laadukkaiden valmennuspalveluiden rakentamisessa haluttu ja arvostettu kumppani. JUPITER-SÄÄTIÖ PL 360 (Meijerinkatu 2 4) VAASA P (vaihde ma pe 8 16) Puhelujen hinnat kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Fax: (06) Olemme myös Facebookissa: käännös: Jenni Roth kuvat: Kalle Lydman ja Jupiterin arkisto toimitus: Jyri Luoma painopaikka: Jupiter-Media, kesäkuu 2013 Jupiter-stiftelsen i ett nötskal JUPITERS ARBETSORIENTERINGSTJÄNSTER förbereder för arbete och utbildning - arbete eller praktik endera vid Jupiters arbetsenheter eller på externa arbetsplatser eller endast individuell handledning rehabiliterar för arbetslivet - bl.a. lagstadgad rehabiliterande arbetsverksamhet samt arbetsträningstjänster som köps av Fpa och försäkringsbolag bedömer arbets- och funktionsförmåga - bl.a. servicestyrning och bedömning av förmåga att klara sig i arbetet Tjänsterna vid Jupiter-stiftelsens arbetsorienteringscenter, som grundats år 2001, stöder deltagarnas sysselsättning och utbildning genom att förbättra individens arbets- och funktionsförmåga med hjälp av handlett arbete samt individuell handledning och grupphandledning För att förverkliga sitt syfte producerar och säljer stiftelsen i annat än affärsmässigt syfte produkter och tjänster både till den offentliga och privata sektorn. År 2012 var omsättningen 3,63 miljoner euro År 2012 bestod personalen av i medeltal 51 personer Vid arbetsenheterna finns samtidigt arbetsorienteringsplatser År 2012 var antalet deltagare i arbetsorienteringen 511 Stiftelsens utrymmen omfattar 5431 m² och finns på adressen Mejerigatan 2 4 Jupiter-stiftelsens grundande medlemmar Vasa stad Korsholms kommun Vasa Settlementförening rf Vasa Invalider rf Vasanejdens socialpsykiatriska förening rf Vasa kyrkliga samfällighet Stormossen Ab STRATEGISK GRUND STIFTELSENS SYFTE Enligt stadgorna Jupiter-stiftelsens mål är att sysselsätta unga, långtidsarbetslösa och andra personer som har svårt att hitta jobb samt ordna arbetsverksamhet för att rehabilitera personer med nedsatt arbetsförmåga. Målet är även att ordna och utveckla annan verksamhet som stöder detta. Förutom arbete erbjuds rehabilitering, utbildning och övriga tjänster som stöder vardagshantering och sysselsättning. värden, VERKSAMHETENS STÖTTESTENAR Respekt Förtroende Målmedvetenhet Mod Positivt tänkande VERKSAMHETSIDÉ Jupiters arbetsorienteringstjänster stärker sina klienterns arbets- och funktionsförmåga. För att förverkliga sin grunduppgift erbjuder stiftelsen arbetsorientering, individuell handledning och grupphandledning samt säljer produkter och tjänster. VISION 2015 Jupiter-stiftelsen är en populär och uppskattad partner vid uppbyggande av högklassiga arbetsorienteringstjänster. JUPITER-STIFTELSEN PB 360 (Mejerigatan 2-4) VASA tfn (växel må - fr 8-16) Samtalspris från fast nät 8,35 cent/samtal. + 7,02 cent/min, Från mobiltelefon 8,35 cent/ samtal + 17,17 centmin. Fax: (06) Vi finns också på Facebook: översättning: Jenni Roth bilder: Kalle Lydman och Jupiter arkiv redigering: Jyri Luoma tryckeri: Jupiter-Media, juni 2013

3 SISÄLTÖ - INNEHÅLL Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa Jupiter-stiftelsen i ett nötskal 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Työ ja valmennus yhdessä vaikuttavat 4 1 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Arbete och handledning tillsammans har effekt 2 VALMENNUS- JA KUNTOUTUSTOIMINTA 7 2 ARBETSORIENTERING OCH REHABILITERING 3 PALVELURYHMÄT 3.1 Työhön ja koulutukseen valmentavat palvelut 9 3 SERVICEGRUPPER Service som förbereder för arbete och utbildning 3.2 Nuortenpalvelut Ungdomsservice 3.3 Työelämään kuntouttava valmennus ja arviointi Arbetsorientering som rehabiliterar för arbetslivet samt utvärdering 3.4 Terveyspiste Hälsopunkten 4 VALMENNUKSEN ASIAKKUUDET JA VÄLIT- TÖMÄT VAIKUTUKSET 22 4 ARBETSORIENTERINGENS KLIENTFÖR- HÅLLANDEN OCH DIREKTA EFFEKTER 5 VALMENNUS TYÖYKSIKÖISSÄ 29 5 ARBETSORIENTERING VID ARBETSENHETERNA 6 SÄÄTIÖN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 38 6 STIFTELSENS FÖRVALTNING OCH PERSONAL 7 TALOUSKATSAUS 43 7 EKONOMISK ÖVERSIKT

4 4 1TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Työ ja valmennus yhdessä vaikuttavat Arbete och handledning tillsammans har effekt A jat muuttuvat, vaan muuttuuko työtön tai syrjäytetty nuori ja hänen palvelutarpeensa? Kun Jupiter-säätiö 12 vuotta sitten aloitti toimintansa, koottiin työvalmennuskeskukseen ohjattua työtä tarjoavat työpajat sekä ammattimainen yksilö- ja ryhmävalmennus. Tämä kolmikantamalli onkin havaittu vaikuttavaksi ja muodosti kertomusvuonnakin työvalmennuksen perustan useimmissa säätiön valmennuspalveluissa. Kohderyhmien haasteet ja palvelutarpeet kuitenkin muuttuvat koko ajan. Päivittäisessä työssään säätiön valmennushenkilökunta on kosketuksissa työttömyyden ja syrjäytymisen ytimeen ja näkee kohderyhmien palvelutarpeet. Tältä pohjalta säätiö yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittää valmennuspalveluja jatkuvasti täydentämään palvelujärjestelmää työllistämisen, sosiaalipalvelujen ja koulutuksen sektoreilla. Kertomusvuonna 2012 oli mediassa runsaasti erilaisten asiantuntijoiden kannanottoja siitä, miten toteuttaa vuoden 2013 alussa voimaan tulevaa nuorten yhteiskuntatakuuta. Monesta jutusta kuulsi kuitenkin tietämättömyys siitä tosiasiasta, että työttöminä ja palvelujärjestelmän ulkopuolella olevista vain pieni osa pystyy työllistymään avoimille työmarkkinoille tai lähteä perinteiseen koulutukseen ilman moniammatillista tukea, kuntoutusta tai valmennusta. T iderna förändras, men förändras även arbetslösa eller utstötta unga och deras servicebehov? Då Jupiter-stiftelsen inledde sin verksamhet för 12 år sedan sammanförde man arbetsverkstäder som erbjöd arbete under ledning samt yrkesinriktad individuell och grupphandledning till ett gemensamt arbetsorienteringscentrum. Denna tredelade modell konstaterades vara effektiv, och den bildade grunden för arbetsorienteringen inom de flesta av stiftelsens handledningstjänster även under berättelseåret. Utmaningar och servicebehov bland målgrupperna är emellertid i ständig förändring. I sitt dagliga arbete har handledningspersonalen kontakt med kärnan för arbetslöshet och utslagning, och de ser målgruppernas servicebehov. Utifrån denna grund utvecklar stiftelsen tillsammans med sina samarbetspartner ständigt handledningstjänsterna så att de kompletterar servicesystemet inom sektorerna för sysselsättning, social service och utbildning. Under berättelseåret 2012 förde många olika sakkunniga fram sina åsikter i media om hur man kan förverkliga ungas samhällsgaranti, som träder i kraft från början av år Bland alla synpunkter kunde man antyda en okunskap om det faktum att endast en liten del av personer som är arbetslösa och befinner sig utanför servicesystemet klarar av att sysselsätta sig på den öppna arbetsmarknaden eller söka sig till traditionell utbildning utan multiprofessionellt stöd, rehabilitering och handledning. När det

5 5 Tässä erilaiset työpajapalvelut tarjoavat tehokkaita valmennustyökaluja sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. gäller detta erbjuder arbetsverkstäderna verktyg som är effektiva både ur individens och samhällets perspektiv. Kertomusvuonna valmistauduttiin nuorten yhteiskuntatakuuseen ja valmisteltiin ja toteutettiin paljon uusia nuorille suunnattuja palveluja. Syksyllä pääsi Vaasan keskustassa aloittamaan Startti, vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen starttipaja, jossa nuori saa tukea arjenhallintaan ennen muuhun valmennukseen siirtymistä. Tuotantokoulussa (Osiris-projekti) nuori voi suorittaa joidenkin tutkintojen osia työyksiköissä työvaltaisin menetelmin. Oppituki-projektissa nuori saa apua ja tukea oppisopimusopiskelun aloittamiseen ja toteuttamiseen. Viime vuonna myös valmisteltiin nuorten etsivän työparin aloittamista ja alkuun etsivät pääsivätkin vuodenvaihteessa. Palveluvalikoima on kehitetty yhteistyökumppaneiden, erityisesti Vaasan ammattiopiston, Vaasan TE-toimiston (vuonna 2013 Pohjanmaan TE-toimisto), Vaasan kaupungin oppisopimustoimiston, sosiaalitoimen ja ELYjen kanssa yhteistyössä. Tervetuloa työpajapäiville energiseen Vaasaan! Kertomusvuonna säätiön sosiaalipalvelutyyppisiä valmennuspalveluja käytti 541 eri valmentautujaa 13 eri palvelussa. Valmentautujista puolet oli nuoria, kolmannes maahanmuuttajataustaisia ja yli 40 %:lta puuttui ammatillinen koulutus. 65 % valmentautujista saavutti tavoitteena ollen työn, koulutuksen tai muun positiivisen ratkaisun. Säätiön talouden, kuntatalouden ja koko aluetalouden kannalta on huomionarvoista, että valmentautujien tekemä valmennustyö, erilaisten tavaroiden ja palvelujen tuottaminen, tuotti noin 1 milj. euroa, joka käytetään budjetoituna osarahoituksena valmennuspalvelujen tuottamiseen. Vaasan kaupungin osuus rahoituksesta oli lisämääräraha mukaan lukien noin 1,4 milj. euroa, joten oman toiminnan tuotot kaikkine aluetalouden kerrannaisvaikutuksineen, palkkoineen, ostoineen, veroineen jne. lisäävät merkittävästi palvelujen toteuttamisresursseja. Kokonaisuutena vuoden 2012 liikevaihto oli 3,6 milj. euroa, ja tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Suomalainen työpaja on antanut kiistattoman näytön, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ja vaikuttava työkalu kaikenikäisten kouluttautumista, työhönkuntoutumista ja työllistymistä tukemaan. Silti työpajojen vaikuttavuuden osoittamisessa on vielä tehtävää. Me työpajatoimijat pyrimme koko ajan parempaan ja kehitämme uusia, asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin vastaavia palvelumuotoja ja valmennus- ja ohjausmenetelmiä pajoille. Työpajan arki on helpompaa jos työpajan taustavaikuttajat oikeasti ymmärtävät ja arvostavat työpajan palvelujen vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Vaasan työpajapäivillä tutkaillaan vaikuttavuuden ja vaikuttamisen olemusta ja maistellaan hyviä käytäntöjä ja innovaatioita meiltä ja muualta, jokaiselle työpajakentän ammattiryhmälle inspiraatiota omaan työhön. Pohjanmaalla on pääkaupunkiseudun jälkeen maan paras työllisyystilanne, mutta työpajojen palveluja täälläkin tarvitaan. Toivotamme Sinut tervetulleeksi työpajapäiville Suomen aurinkoisimpaan Vaasaan asiaa ja virkistystä sopivassa suhteessa! Välkommen till verkstadsdagarna i Vasa! De finländska verkstäderna har visat att de är verksamhetsmässigt och ekonomiskt effektiva. Verksamheterna omfattar bl.a. olika vägledningstjänster, arbetsrehabilitering och andra förberedande verksamheter för att stöda individer i alla åldrar på sin väg mot utbildning och sysselsättning. Även om verksamheten håller hög nivå krävs att verkstäderna ständigt kan påvisa goda resultat. Inom branschen strävar vi alla till att förbättra och utveckla nya serviceformer samt tränings- och vägledningsmetoder för målgruppens behov. Det är viktigt att finansiärer och beslutsfattare har insyn i och värdesätter de vinster för individen och för samhället som uppnås genom verkstädernas arbete. Under verkstadsdagarna i Vasa behandlas frågor som berör påverkan och effekter, god praxis samt innovationer inom branschen. Vidare önskar vi att dagarna skall inspirera och ge nya verktyg till alla yrkesgrupper inom verkstadsfältet. Österbotten har landets nästbästa sysselsättningsläge, efter huvudstadsregionen, men verkstadstjänsterna behövs också här. Vi önskar dig varmt välkommen till verkstadsdagarna och till Finlands soligaste stad Vasa vi hoppas att dagarna ger dig både sakinnehåll och möjlighet till rekreation. [ 4 ] Helka Linna Peter Kallio Jupiter-säätiö Resurscentret Föregångarna Under berättelseåret förberedde man sig inför ungas samhällsgaranti, samtidigt som man beredde och genomförde många nya tjänster riktade till unga. På hösten inleddes Startti-verksamheten i Vasa centrum. Startti är en startarbetsverkstad med låg tröskel som riktar sig till unga i åldern år, som erbjuds stöd för att hantera vardagen innan de övergår till annan handledning. I produktionsskolan (Osirisprojektet) kan unga avlägga delar av vissa examina i arbetsenheter genom arbetsdominerade metoder. I Oppituki-projektet får unga hjälp och stöd med att inleda och genomföra studier genom läroavtal. I fjol bereddes även tjänsten med uppsökande arbetspar, och de kunde inleda verksamheten i årsskiftet. Serviceutbudet har utvecklats tillsammans med samarbetspartner, i synnerhet tillsammans med Vasa yrkesinstitut, Vasa TE-byrå (Österbottens TE-byrå fr.o.m. år 2013), läroavtalsbyrån vid Vasa stad, socialväsendet och NTM-centralerna. Under berättelseåret användes stiftelsens socialserviceliknande handledningstjänster av 541 olika deltagare inom 13 olika tjänster. Av deltagarna bestod hälften av unga och en tredjedel av personer med invandrarbakgrund. Över 40 % saknade yrkesutbildning. 65 % av deltagarna uppnådde sitt mål i form av arbete, utbildning eller någon annan positiv lösning. Med tanke på stiftelsens ekonomi, kommunekonomin och hela regionekonomin är det anmärkningsvärt att det arbetsorienteringsarbete som deltagarna utför, att producera olika varor och tjänster, har skapat ungefär 1 miljon euro, som används som budgeterad delfinansiering för produktion av handledningstjänsterna. Vasa stads andel av finansieringen var inklusive tilläggsanslag cirka 1,4 miljoner euro, vilket innebär att intäkterna från den egna verksamheten, inklusive alla multiplikatoreffekter för regionekonomin, löner, köp, skatter osv. betydligt ökar resurserna för att genomföra servicen. För år 2012 var omsättningen i sin helhet 3,6 miljoner euro, och bokslutet visade ett överskott på euro.

6 6 Jos 600 työtöntä tai syrjäytynyttä nuorta olisi jäänyt vaille työvalmennuspalveluja, olisivat näiden henkilöiden kustannusvaikutukset yhteiskunnalle varmasti paljon enemmän kuin valmennukseen käytetty resurssi. Kaikenlainen aktivoiva toiminta on aina sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Vuoden lopulla työhallinto muutti päätöstään säätiön elinkeinonharjoittajuudesta ja vuoden 2013 alusta työhallinto katsoo vain autotyöyksiköt sekä yrityksille tehtävät alihankintatyöt elinkeinon harjoittamiseksi. Muihin työyksiköihin ja tehtäviin palkkatuella palkattaville henkilöille saadaan jälleen korkeampi palkkatuki, mikä mahdollistaa suuremman henkilömäärän työllistämisen. Kertomusvuonna Vaasan kaupunginvaltuusto päätti aloittaa rakenteellisen selvityksen laadinnan työllistämisstrategiaa varten; työ jatkuu vuonna Tältä selvitykseltä, eli työllistämisstrategialta säätiö odottaa kohderyhmien ja niiden palvelutarpeiden määrittelyä ja sekä kannanottoa palvelutavoitteista mitä kuitenkin niukoilla resursseilla yhdessä alan valtion viranomaisten sekä sosiaalitalouden ja yksityisen sektorin kanssa olisi tarkoituksenmukaisinta tehdä, kun nuorten yhteiskuntatakuu on astunut voimaan, valtio uhkaa siirtää pitkään työttömänä olleet täysin kuntien vastuulle ja uusi EU:n rakennerahastokausi on käynnistymässä. Samoin vuoden lopulla allekirjoitetun säätiön ja kaupungin välisen puitesopimuksen suomat mahdollisuudet pitää puolin ja toisin hyödyntää yhteiseksi hyväksi. Om 600 arbetslösa eller utslagna unga skulle ha blivit utan arbetsorienteringstjänster, skulle dessa personers kostnadseffekter för samhället ha varit mycket större än de resurser som användes för arbetsorienteringen. Alla typer av aktiverande verksamhet är alltid både mänskligt och ekonomiskt lönsam, både för individen och samhället. I slutet av året ändrade arbetsförvaltningen sitt beslut om stiftelsen som näringsidkare, och fr.o.m. början av år 2013 ser arbetsförvaltningen endast bilarbetsenheterna samt underleverantörsarbeten, som utförs för företag, som utförande av näringsverksamhet. För personer som anställs vid arbetsenheterna och för uppgifter med lönestöd kan man igen få ett högre lönestöd, vilket gör det möjligt att anställa en större personalmängd. Under berättelseåret beslöt Vasa stadsfullmäktige att inleda en strukturell utredning för en sysselsättningsstrategi; arbetet fortsätter under år Av denna utredning, dvs. av sysselsättningsstrategin, förväntar sig stiftelsen att målgrupper och deras servicebehov definieras samt att det tas ställning till servicemålen. Då man med små medel skulle kunna verka ändamålsenligt tillsammans med statliga myndigheter inom området, socialekonomin och den privata sektorn då ungas samhällsgaranti har trätt i kraft, hotar staten att överföra långtidsarbetslösa helt på kommunens ansvar, samtidigt som EU:s strukturfondsperiod inleds. De ramavtal som undertecknats mellan stiftelsen och staden i slutet av året skapar samtidigt möjligheter som bör utnyttjas till fullo för det gemensamma bästa. Kiitän vuoden hedelmällisestä yhteistyöstä! Innostavia lukuhetkiä toivoen Tack för ett fruktbart samarbete under det gångna året! Jag önskar er en inspirerande läsning Helka Linna toimitusjohtaja verkställande direktör

7 2 VALMENNUS- JA KUNTOUTUSTOIMINTA ARBETSORIENTERING OCH REHABILITERING V uonna 2012 toteutetut suoraan asiakkaisiin kohdistuneet projektit, palvelupaketit ja valtionavustukset on lueteltu taulukossa 1. * Yleisavustus / Vaasan kaupunki ** Vaasan kaupungin osuus on 34,2 % ja Mustasaaren kunnan osuus 2,6 % P rojekt, servicepaket och statsbidrag som förverkligats år 2012 och som riktats direkt till klienter listas i tabell 1. * Allmänt bidrag / Vasa stad ** Vasa stads andel är 34,2 % och Korsholms kommuns andel är 2,6 7

8 JUPITER-SÄÄTIÖ 2012 HANKE TAI KOKONAIS- RAHOITTAJA/ RAHOITTAJAN/ KUNTA- SÄÄTIÖN HENKILÖ- ASIAKAS- TOIMINTA- PALVELU KUSTANNUKSET OSTAJA OSTAJAN OSUUS OSUUS OSUUS RESURSSI MÄÄRÄT PÄIVÄT PROJEKT ELLER TOTALA FINANSIÄR / FINANSIÄRENS/ KOMMUN- STIFTELSENS PERSON- DELTAGAR- VERKSAMHETS- Hyppy työelämään I Hyppy työelämään II SERVICE KOSTNADER KÖPARE KÖPARENS ANDEL ANDEL ANDEL RESURS MÄNGDER DAGAR % % % HTV / ÅRSV. HLÖÄ /PERS. PV / DGR. RAKSUTUS rakennetyöttömyys alas -kokeiluhanke RAKSUTUS ner med den strukturella arbetslösheten -pilotprojekt Koutsi-/työvalmentajapalvelu Koutsi-/arbetshandledartjänst Comeetta-valmennus II Comeetta-handledning II OSIRIS Tuotantokoulu vaasalaisena mahdollisuutena OSIRIS Produktionsskola, en möjlighet i Vasa OPPITUKI Työ- ja koulutusvalmentaja oppisopimusopiskelun tukena (osahanke) OPPITUKI Arbets- och utbildningshandledare som stöd i läroavtalsstudier (delprojekt) Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan Statsbidrag för arbetsverkstäder för unga Startti-valmennus Startti-handledning Oppilasvalmennus Elevhandledning Kuntouttava työtoiminta Rehabiliterande arbetsverksamhet Suunta-valmennus Suunta-handledning Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Arbetsträning för personer som genomgår mental rehabilitering Työyksiköt + IT ja Media Arbetsenheterna + IT och Media Hallinto Förvaltning Pohjanmaan ELY-keskus/ työllisyyspoliittinen avustus Vaasan kaupunki/ työllistämismääräraha NTM-centralen i Österbotten/ sysselsättningspolitiskt understöd Vasa stad/ sysselsättningsanslag Pohjanmaan ELY-keskus/ työllisyyspoliittinen avustus Vaasan kaupunki/ työllistämismääräraha NTM-centralen i Österbotten/ sysselsättningspolitiskt understöd Vasa stad/ sysselsättningsanslag Pohjanmaan ELY-keskus/ työllisyyspoliittinen avustus Vaasan kaupunki/ työllistämismääräraha NTM-centralen i Österbotten/ sysselsättningspolitiskt understöd Vasa stad/ sysselsättningsanslag Vaasan työvoiman palvelukeskus, Triangeli Vasa servicecenter för arbetskraften, Triangeln Pohjanmaan ELY-keskus/ työllisyyspoliittinen avustus Vaasan kaupunki/ työllistämismääräraha NTM-centralen i Österbotten/ sysselsättningspolitiskt understöd Vasa stad/ sysselsättningsanslag Pohjanmaan ELY-keskus (ESR)/ työllisyyspoliittinen avustus Vaasan kaupunki/ työllistämismääräraha NTM-centralen i Österbotten (ESF)/ sysselsättningspolitiskt understöd Vasa stad/ sysselsättningsanslag Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus (ESR) Vaasan kaupunki/ työllistämismääräraha NTM-centralen i Norra Österbotten (ESF) Vasa stad/ sysselsättningsanslag Opetusministeriö (valtionavustus) Undervisningsministeriet (statsbidrag) Vaasan ja Mustasaaren perusopetus ja Vaasan ammattiopisto Grundutbildningen i Vasa och Korsholm samt Vasa yrkesinstitut Vaasan kaupunki/ sosiaalitoimen määrärahat Muut kunnat sopimuksen mukaisesti Vasa stad/socialväsendets anslag Andra kommuner enligt avtal Yhdyskuntaseuraamustoimisto, Vaasan vankila Vasa byrå för samhällspåföljder, Vasa fängelse Kela Fpa Vaasan kaupunki, työllistämistoimikunta, Mustasaaren kunta Vasa stad, sysselsättningskommitten, Korsholms kommun Vaasan kaupunki, työllistämistoimikunta Vasa stad, sysselsättningskommitte , , ,3 1, , ,2 41,3 0, ,2 5,8 0,0 3,3 83,0 15,3 1,3 1, , , , ** 36,8 0 63,2 18,3 57,3 * 39,4 3,3 4,9 53,9

9 9 3 PALVELURYHMÄT SERVICEGRUPPER V uonna 2012 palveluryhmien yksilövalmentajien ja kuntoutusohjaajien työskentely vakiintui uuden palveluryhmäjaon mukaisesti. Palveluryhmien kautta toteutettiin projekti- ja ostopalveluperusteisten sekä valtionapuun perustuvien palvelujen asiakkuuksien ylläpito sekä yksilö- ja ryhmävalmennus. Valmentautujia ja kuntoutujia tuettiin omien tavoitteidensa saavuttamiseen erilaisten yksilö- ja ryhmämuotoisten prosessien avulla, aina tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Yhteistyössä työyksiköiden kanssa toteutettiin työvalmennusta ja kuntoutusta kaikkiaan 13 hankkeessa, valtionavussa tai ostopalvelussa. Vuoden aikana niinkin monessa kuin kuudessa palvelussa (39 % asiakkuuksista) sisältö painottui kuitenkin yksilö- ja/tai ryhmävalmennukseen. Näihin palveluihin (Koutsipalvelu, Starttivalmennus, Oppituki, Suuntavalmennus, RAKSUTUS-kokeiluhanke, Oppilasvalmennus) osallistuneet valmentautujat työskentelivät vain osittain tai eivät lainkaan Jupiterin työyksiköissä. Vuoden aikana palveluryhmien kokouksissa mm. tutustuttiin uusien ryhmien hanke- ja palvelukokonaisuuteen, palvelu- ja hankekohtaisiin työkäytäntöihin sekä hiottiin toimintatapoja palveluryhmävastaavien ja palvelupäällikön kesken. Syksyllä asetettiin säätiön yhteiseen toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan palveluryhmäkohtaiset BSC-tavoitteet palvelu-/hankekohtaisesti, palveluryhmittäin sekä kaikille palveluryhmille yhteisellä tasolla. Uudistuksen avulla organisaation tavoitteet pyrittiin jalkauttamaan palveluryhmiin. Lisäksi erilaisissa kehittämistilaisuuksissa seurattiin toiminnan ja tavoitteiden toteutumista, kehitettiin palvelujen ja hankkeiden sisältöä sekä seurattiin toimintaympäristön muutoksia. U nder år 2012 etablerades arbetet för servicegruppernas individuella handledare och rehabiliteringshandledare enligt den nya indelningen av servicegrupper. Genom servicegrupperna kunde man upprätthålla klientförhållanden inom projekt- och köptjänstbaserade samt statsbidragsbaserade tjänster samt den individuella handledningen och grupphandledningen. Deltagare i arbetsorientering och rehabilitering erbjöds stöd för att uppnå sina egna mål med hjälp av olika individuella processer och processer i grupp, alltid målinriktat och på ett systematiskt sätt. I samarbete med arbetsenheterna genomfördes arbetsorientering och rehabilitering inom totalt 13 projekt, statsbidrag eller köptjänst. Under året koncentrerades innehållet för upp till sex tjänster (39 % av klientförhållandena) dock till individuell och/eller grupphandledning. De som deltog i dessa tjänster (Koutsi-tjänsten, Starttivalmennus, Oppituki, Suunta-handledning, RAK- SUTUS-pilotprojektet, Oppilasvalmennus) arbetade endast delvis eller inte alls i Jupiters arbetsenheter. Vid servicegruppernas möten under året bekantade man sig bl.a. med projekt- och servicehelheten samt service- och projektspecifika arbetspraxis inom nya grupper. Dessutom slipade servicegruppsansvariga och servicechefen tillsammans sina arbetssätt. Under hösten fastställdes servicegruppsspecifika BSC-mål för stiftelsens gemensamma verksamhets- och utvecklingsplan. Målen fastställdes separat för varje service och projekt, servicegrupp samt för alla servicegrupper på gemensam nivå. Med hjälp av reformen strävade man efter att förankra målen i servicegrupperna. Vid olika utvecklingsmöten uppföljde man dessutom förverkligandet av verksamheten och målen, utvecklade innehåll för service och projekt samt uppföljde förändringar i verksamhetsmiljön.

10 Työhön ja koulutukseen valmentavat palvelut 3.1 Service som förbereder för arbete och utbildning Palveluryhmän vastaava: Sirpa Koivula Palveluryhmän hankkeet ja palvelut: Hyppy työelämään- ja Hyppy työelämään II -hankkeet, RAKSUTUS Rakennetyöttömyys alas, kokeiluhanke sekä Koutsi-/työvalmentajapalvelu Työhön ja koulutukseen valmentavien palveluiden kohderyhmänä olivat vuoden aikana TE-hallinnon asiakkaat, jotka olivat pääsääntöisesti rakennetyöttömiä, pitkään työttömänä olleita tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Palveluryhmään kuului 6 henkilöä, jotka toimivat yksilövalmentajina omissa hankkeissaan tai palveluissaan vaihtelevilla työnimikkeillä. Palveluryhmän säännöllisesti pidetyt kokoontumiset mahdollistivat jatkuvan vertaistukimahdollisuuden, ammatillisen tuen saamisen sekä työhön ja koulutuksiin liittyvien palveluiden kehittämisen. Servicegruppens ansvarsperson: Sirpa Koivula Servicegruppens projekt och tjänster: Projekten Hyppy työelämään I & II, RAKSUTUS Ner med den strukturella arbetslösheten, pilotprojekt samt Koutsi-/arbetshandledartjänsten Målgruppen för service som förbereder för arbete och utbildning bestod under året av TE-förvaltningens klienter, som huvudsakligen var strukturellt arbetslösa personer, långtidsarbetslösa eller andra personer som befinner sig i en besvärlig arbetsmarknadssituation. I servicegruppen ingick 6 personer. De verkade som individuella handledare inom sina egna projekt eller sin egen service med varierande arbetsbenämningar. Servicegruppens regelbundna möten möjliggjorde en fortlöpande möjlighet till kamratstöd, tillgång till yrkesmässigt stöd samt utveckling av tjänster i anknytning till arbete och utbildning. Jakso oli tarpeellinen ja Perioden var nödvändig och hyödyllinen, koska uuden nyttig eftersom jag fick klarhet i ammatin valintaan tuli sel- och möjligheter att söka mig till keyttä ja mahdollisuuksia. rätt yrke.

11 11 Työhön ja koulutukseen valmentavien palvelujen palveluryhmä koostui kertomusvuonna kolmesta hankkeesta sekä yhdestä ostopalvelusta. Servicegruppen för service som förbereder för arbete och utbildning bestod under berättelseåret av tre projekt och en köptjänst. Kaikissa palveluryhmän hankkeissa ja palveluissa päätavoitteina oli kohderyhmän työllistyminen tai siirtyminen koulutukseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaita tuettiin työllistymis- tai koulutusratkaisujen sekä tarpeen mukaisesti jonkin muun positiivisen ratkaisun löytämisessä. Yksilövalmennuksen avulla pyrittiin löytämään tavoitteita vastaavia työpaikkoja (myös palkkatuettu työ), koulutuspaikkoja tai muita suunnitelmanmukaisia työmarkkinatoimenpiteitä (työkokeilu-, työelämävalmennus-/ tai työharjoittelupaikka). Det huvudsakliga målet för alla projekt och tjänster inom servicegruppen var att målgruppen skulle sysselsättas eller övergå till en utbildning. För att uppnå målen erbjöds deltagarna stöd för att hitta sysselsättnings- eller utbildningslösningar eller vid behov någon annan positiv lösning. Med hjälp av individuell handledning sökte man efter en arbetsplats som motsvarade deltagarens mål (även arbete med lönestöd), utbildningsplats eller planenliga arbetsmarknadsåtgärder (arbetsprövnings-, arbetslivstränings- eller arbetspraktikplats). Lisäsi työn ja opiskelun haun aktiviteettia, säännölliset tapaamiset pitivät sosiaalisempana ja pitivät yllä toivon kipinän paremmasta tulevaisuudesta. Ökade aktiviteten att söka arbete och utbildningsplats, regelbundna möten fick mig att bli mera social och upprätthöll en gnista av hopp om en bättre framtid. Asiakkaiden henkilökohtaisista tarpeista ja lähtökohdista riippuen yksilövalmennuksen tapaamiset ja ohjauskeskustelut painottuivat erilaiseen ohjaukseen, auttaen heitä löytämään ja saavuttamaan itselleen realistiset tavoitteet. Yksilö- ja/tai ryhmävalmennuksen keinoin annettiin tuki erilaisiin elämäntilanteisiin, työllistymiseen ja koulutukseen hakemiseen, työnhakuvalmiuksien vahvistamiseen, työnhakudokumenttien (CV, työhakemus) laatimiseen, työhaastattelutilanteisiin valmistautumiseen, sähköisen työnhakuun tutustumiseen yms. Myös terveyteen liittyvät asiat huomioitiin. Lisäksi asiakasta tuettiin tarpeen mukaan työyhteisöön tai toimenpiteeseen. Beroende på deltagarnas personliga behov och utgångspunkter betonades olika typer av handledning vid individuella möten och under diskussioner i handledningen, så att klienten kunde hitta och uppnå realistiska mål. Med metoder inom individuell och/eller grupphandledning erbjöd man stöd i olika livssituationer, för sysselsättning och ansökan till utbildning, för att stärka förmågan att söka arbete, för att skapa dokument som behövs när man söker arbete (CV, arbetsansökan), i förberedelser inför arbetsintervju, hjälp med elektronisk arbetsansökan osv. Även hälsoaspekter togs i beaktande. Vid behov gav man dessutom klienten stöd för att fungera i en arbetsgemenskap eller annan åtgärd. Työpaikkoja on haettu aktiivisemmin kun kertaakaan aiemmin. Jag har sökt arbetsplatser mera aktivt än någonsin tidigare. Palveluryhmän hankkeissa ja palveluissa oli keskeistä yksilövalmennus, tosin Hyppy työelämään I- ja II -hankkeissa yksilövalmennuksen rinnalla valmentautujille tarjottiin myös työelämävalmennusta ja/tai tukityötä palkkatuella Jupiterin työyksiköissä. Lisäksi tarjottiin erilaisia ryhmätarjottimen kursseja esim. hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti, trukkikortti, Tehokas Työnhaku -kurssi, ensiapukurssit I ja II sekä erilaista virkistystoimintaa (mm. liikuntaryhmiä, luontoretkiä, virkistyspäiviä, messuja). Verkosto- ja viranomaisyhteistyö korostui palveluryhmään kuuluvien hankkeiden ja palveluiden parissa vuoden aikana. Erityisesti TE-toimistoon jalkautuminen sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen toi uusia tai entistä parempia yhteistyömalleja asiakastyön tueksi ja ennen kaikkea sitä kautta asiakkaiden eduksi. I servicegruppens projekt och tjänster hade den individuella handledningen en central roll. Inom projekten Hyppy työelämään I och II (sv. Ett språng ut i arbetslivet) erbjöds deltagarna vid sidan av individuell handledning även arbetslivsträning och/ eller arbete med lönestöd vid Jupiters arbetsenheter. Dessutom erbjöds de olika kurser i grupp såsom hygienpass, arbetssäkerhetskort, certifikat för heta arbeten, truckkörkort, kursen Tehokas Työnhaku (sv. effektiv arbetssökning) och första hjälpen I och II -kurser samt olika typer av rekreationsverksamhet (bl.a. motionsgrupper, naturutflykter, rekreationsdagar, mässor). Nätverks- och myndighetssamarbete framhävdes bland servicegruppens projekt och tjänster under årets gång. Speciellt samarbete med TE-byrån och ett effektiverat samarbete med andra aktörer skapade nya

12 12 Yritysyhteistyö ja sen kehittäminen olivat tärkeässä roolissa kaikissa palveluryhmän hankkeissa ja palveluissa. Työntekijät olivat yhteydessä yrityksiin, mm. tiedustellen heidän työntekijätarpeitaan, antaen tietoa tukimahdollisuuksista sekä tarjoten rekrytointiin lisäapua tuomalla yritysten tarpeet asiakkaiden/valmentautujien tietoisuuteen. Näin myös heidän tarpeisiinsa pyrittiin rekrytointitilanteissa vastaamaan paremmin. Jakso aktivoi minua miettimään ja toimimaan työllistymisen ja koulutuksen sekä harjoittelupaikan löytymiseksi. Antoi minulle intoa kehittää itseäni muullakin tavalla kuin sillä mitä oli suoraan sovittu tehtäväksi jakson puitteissa. Asiakaspalautteista nousi esille se, että lähes kaikkien vastaajien mielestä jaksolla oli koettu olevan vaikutusta omaan elämään mm. seuraavasti: työpaikkoja oli haettu aktiivisemmin, koulutus- tai työpaikka löytyi, oli saatu vinkkejä työhaastatteluja varten, työnhakukeinoja oli löytynyt lisää, uusia näkökulmia ja tsemppiä oli saatu, työnhakudokumentit oli saatu ajan tasalle jne. Työhön ja koulutukseen liittyvän tuen lisäksi tukea oli saatu yksilövalmennuksessa myös päivittäiseen jaksamiseen, sosiaaliseen turvaverkostoon, velka- ja talousneuvontaan ym. liittyvissä asioissa. Asiakaspalautteen perusteella lähes kaikki vastaajat olivat kokeneet yksilövalmennuksen hyödylliseksi ja että se oli vastannut heidän tarpeitaan. Yhteistyö yksilövalmentajan kanssa oli koettu sujuvaksi, ja yksilövalmennuksen oli koettu mm. tuovan positiivista asennetta työnhakuun ja yksilövalmentajien olleen asiantuntevia, motivoivia sekä auttavaisia. och förbättrade samarbetsmodeller som stöd för klientarbetet och framför allt till förmån för deltagarna. Företagssamarbetet och dess utveckling hade en viktig roll inom servicegruppens alla projekt och tjänster. Anställda hade kontakt med företag, t.ex. för att fråga om deras behov av anställda, samtidigt som de gav information om stödmöjligheter och erbjöd hjälp för rekrytering genom att sprida information om företagens behov till klienter/deltagare. På så sätt strävade man även efter att bättre kunna möta deras behov i en rekryteringssituation. Perioden aktiverade mig till att fundera och agera för att få arbete och utbildning och för att hitta en praktikplats. Gav mig entusiasm att utveckla mig själv även på annat sätt än vad vi direkt kommer överens om att göra under perioden. I responsen från deltagarna framkom att nästan alla de som svarat tyckte att perioden hade påverkat det egna livet bl.a. på följande sätt: man hade sökt arbete mera aktivt, man hittade en utbildnings- eller arbetsplats, man fick tips inför arbetsintervjuer, man hade hittat flera sätt att söka arbete, nya perspektiv och uppmuntran, man hade fått uppdatera dokument till arbetsansökan osv. Utöver stöd i anknytning till arbete och utbildning hade man också genom individuell handledning fått stöd för att orka, för att skapa ett socialt stödnätverk och få hjälp med frågor i anknytning till skuld- och ekonomisk rådgivning. Utifrån responsen från deltagarna hade nästan alla som svarat upplevt den individuella handledningen som nyttig och den hade motsvarat deras behov. Samarbetet med den individuella handledaren upplevdes som fungerande och den individuella handledningen upplevdes bl.a. föra med sig en positiv inställning när det gäller att söka arbete. Viihdyin Jupiterilla hyvin ja työ vastasi odotuksia. Oli myös mukava saada positiivista palautetta. Jag trivdes bra vid Jupiter och arbetet motsvarade förväntningarna. Det var också trevligt att få positiv respons.

13 13 Nuortenpalvelut olivat jälleen edustettuina myös KnowHow-messuilla puhuttelevalla pinssikampanjalla. Pinssit vietiin käsistä. Ungdomsservicen hade representanter på plats vid KnowHow-mässan där den deltog med en effektfull pinkampanj. Märkesnålarna revs ur händerna på representanterna. 3.2 Nuortenpalvelut Palveluryhmän vastaava: Elias Mänttäri Palveluryhmän hankkeet ja palvelut: Comeetta II -valmennus, Startti, Oppilasvalmennus, Osiris, Oppituki Nuortenpalveluissa toimitaan alle 30-vuotiaitten kanssa. Yksilöllisistä tai rakenteellisista syistä johtuva työttömyys sekä puuttuva ammatillinen koulutus ovat palveluihin ohjautumisen syitä. Valmennus Jupiter-säätiön työyksiköissä tai ulkopuolisissa yrityksissä tarkoittaa monipuolista työ-, yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä palveluohjausta. Valmennusjaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta viikosta puoleen vuoteen. Työtä ohjaa asiakaslähtöisyyden periaate. Yksilövalmennuksessa asiakkaan henkilökohtainen tukeminen on ydinasia. Yksilövalmentaja ja asiakas tapaavat säännöllisesti. Keskusteluissa esiin nousseet asiat kirjataan tavoitteiksi, jotka valmennusjakson aikana pyritään saavuttamaan. Yksilövalmennuksessa käsitellään myös ajoittain haasteellisia tilanteita: päihteiden ongelmakäyttöä, mielenterveyspulmia, hankalia sosiaalisia tilanteita. Asiakasta tuetaan lisäksi mm. virastoasioinneissa sekä työpaikkahaastatteluun valmistautumisessa. Yksilövalmennusta voivat saada myös nuoret, jotka vasta etsivät harjoittelupaikkaa tai ovat työharjoittelussa muualla kuin Jupiter-säätiössä. Ryhmätoiminnoissa tutustutaan elämän eri alueisiin, kuten esim. liikuntaan ja muihin harrastuksiin, 3.2 Ungdomsservice Ansvarig för servicegruppen: Elias Mänttäri Servicegruppens projekt och tjänster: Comeetta II -handledning, Startti, Oppilasvalmennus, Osiris, Oppituki Ungdomsservicens verksamhet riktar sig till personer under 30 år. Orsaker till att man kommer till servicen är arbetslöshet som beror på individuella eller strukturella orsaker. Arbetsorientering i Jupiter-stiftelsens arbetsenheter eller i externa företag innebär mångsidig arbets-, individuell och grupphandledning samt servicestyrning. Handledningsperiodens längd varierar från några veckor till ett halvt år. Arbetet styrs genom en klientorienterad princip. Kärnan för den individuella handledningen är att erbjuda personligt stöd för deltagaren. Den individuella handledaren och deltagaren träffas regelbundet. Frågor som kommit fram i diskussionerna antecknas som mål som deltagaren strävar efter att uppnå under handledningsperioden. I den individuella handledningen behandlar man även tidvis utmanande situationer: missbruksproblem, psykiska problem och svåra sociala situationer. Deltagaren erbjuds dessutom stöd bl.a. för besök vid olika kontor och byråer samt för förberedelser inför arbetsplatsintervjuer. Individuell handledning kan även erbjudas till unga som letar efter en praktikplats eller som utför arbetspraktik någon annanstans än i Jupiter-stiftelsen. Inom gruppfunktionerna bekantar man sig med olika livsområden såsom till exempel motion och andra hob-

14 14 ruuanvalmistukseen, omasta taloudesta sekä itsestä huolehtimiseen kulttuuria unohtamatta. Nuortenpalveluiden ohjauksen piirissä oli vuoden aikana eripituisilla ja -sisältöisillä jaksoilla yhteensä 172 nuorta. Comeetta-valmennus tähtää työhön ja koulutukseen. Tavoitteena oli saada nuoret löytämään omat vahvuutensa ja innostumaan niiden kehittämisestä. Ryhmässä käytiin nuorten kanssa läpi asiaa opiskelusta, muista vahvuuksista ja työelämävalmiuksista. Lisäksi nuoret saivat tietoa eri opintovaihtoehdoista ja hyvinvointia lisäävistä asioista sekä apua työhakemusten ja yhteishaun kanssa. Työtoimintajaksoilla ryhmät tutustuivat eri ammattialoihin joko Jubyer, matlagning, om hur man sköter sin egen ekonomi och tar hand om sig själv utan att förglömma kultur. I ungdomsservicens handledning deltog under året totalt 172 ungdomar under olika långa perioder med olika innehåll. Comeetta-valmennus Duunitreeniä ja sen jälkeen mä meen... Comeetta-handledning Jag övar på att jobba och sen far jag... Comeetta-handledning siktar mot arbete och utbildning. Syftet var att få ungdomarna att hitta sina egna starka sidor och bli motiverade att utveckla dem. I gruppen diskuterade man studier, andra starka sidor och arbetslivsberedskap tillsammans med ungdomarna. Dessutom fick de unga information om olika studiealternativ och välmåendefrämjande aspekter samt hjälp med arbetsansökningar och gemensam ansökan. Under arbetsverksam- Comeetasta ammatillisiin opintoihin Från Comeetta till yrkesutbildning Nuori mies Ashkan tutustui Jupiterin nuortenpalveluihin ensikertaa kesävalmennustoiminnassa kesällä Kahden vuoden aikana Ashkan kokeili ja sai tuntumaa eri ammattialoihin Jupiterin työyksiköissä ja harjaantui omaan elämään liittyvien asioiden hoitamisessa Comeetta-ryhmässä. Työkokemusta karttui kokeiluissa myös ulkopuolisissa yrityksissä. Jupiter-jaksojen aikana tämä mukava ja sosiaalinen nuorimies haki motivaatiota, silti sitoutuminen toimintaan oli useasti haastavaa. Vuoden 2012 aikana Ashkan aloitti kuitenkin ammatilliset lähihoitajan opinnot Vaasan ammattiopistossa. Mistä löytyi motivaatio, mikä vaikutti näin positiiviseen muutokseen? Ashkan itse kertoo: Puheet ja keskustelut nuortenpalveluissa herättivät mut: Miks mä oon tällä hetkellä täällä, kun mun pitäis opiskella? Sitten tapahtui jotain isoa, tyttöystävä tuli raskaaksi. Aloin miettiä, missä mä oon ja missä mun pitäisi olla missä muut mun ikäiset tällä hetkellä on? Aloin miettiä myös, että jos haluan hyvän ja rauhallisen elämän perheen kanssa, niin pitäis olla jokin ammatti. Laitoin hakemuksia kouluun: rakennus- ja metallipuolelle sekä lähihoitajaopintoihin, sain apua hakemiseen nuortenpalveluissa. Itse en olisi saanut tietoa niin helposti, apu tuli tarpeeseen. Muistan hyvällä senkin, kun entinen yksilövalmentajani auttoi asuntojen etsinnässä, vaikken enää ollutkaan Comeetta-ryhmässä. Tällä hetkellä, keväällä 2013, melkein vuosi opintoja takana ja nyt on selvinny, ettei se niin vaikeaa olekaan, kun mä luulin. Olen päättäny, että lähihoitajaopintojen jälkeen haen sairaanhoitajaopintoihin. Den unga mannen Ashkan bekantade sig med Jupiters ungdomsservice för första gången genom sommarcoachningsverksamhet sommaren Under två års tid provade Ashkan på och fick en inblick i olika branscher vid Jupiter arbetsenheter och övade på att sköta ärenden i sitt eget liv i en Comeetta-grupp. Han fick också arbetserfarenhet genom att prova på att arbeta i externa företag. Under Jupiter-perioderna sökte denna trevliga och sociala unga man efter motivation, men trots det hade han ofta svårt att engagera sig i verksamheten. Under år 2012 inledde dock Ashkan en närvårdarutbildning vid Vasa yrkesinstitut. Var hittade han motivationen, vad ledde till en såhär positiv förändring? Ashkan berättar själv: Pratet och diskussionerna inom ungdomsservicen fick mig att vakna: Varför är jag här just nu när jag borde studera? Sedan inträffade något stort, min flickvän blev gravid. Jag började fundera på var jag var och var jag borde vara var är andra i min ålder just nu? Jag började också fundera på att om jag vill ha ett gott och fridfullt liv tillsammans med min familj så borde jag ha ett yrke. Jag lämnade in en ansökan till en skola: till byggnads- och metallarbete samt till närvårdarlinjen. Hjälp med ansökan fick jag från ungdomsservicen. Själv skulle jag inte ha lyckats få information så lätt, jag var i behov av hjälp. Jag kommer också väl ihåg hur min före detta individuella handledare hjälpte mig att hitta bostad trots att jag inte längre var med i Comeetta-gruppen. För tillfället, våren 2013, har jag nästan ett år av studier bakom mig och nu har jag kommit fram till att det nog inte var så svårt som jag trodde. Jag har bestämt att jag ska söka till sjukskötarutbildning efter att jag slutfört mina närvårdarstudier.

15 15 piterin omissa työyksiköissä tai ulkopuolisissa yrityksissä. Harjoittelupaikan etsinnässä tukena oli yksilövalmentaja, joka huomioi nuoren tilanteen ja toiveet harjoittelupaikalta. Startti Rytmiä elämään ja luovaa tekemistä Startti-valmennus käynnistyi lokakuun lopussa valtionavun alaisena toimintona. Toimintaa on neljänä päivänä viikossa, ma to klo Toimitilat sijaitsevat Vaasan keskustassa, osoitteessa Raastuvankatu 22 B. Syksyn aikana toimintaan osallistui 13 pääosin vaasalaista nuorta, joista 8 sitoutui aktiivisesti toimintaan. Nuoret ohjautuivat Starttiin mm. etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen ja Jupiterin nuortenpalveluiden ja Vaasan ammattiopiston kuraattoreiden kautta. Tavoitteena on kehittää edelleen Startin toimintaa ja juurruttaa Vaasan Startin mallia sekä tiedottaa toiminnasta alan ammattilaisille. Toiminta monialaisen verkoston kanssa edistää osaltaan nuorisotakuun toteutumista Vaasassa. Oppilasvalmennus Opinnot eteenpäin työpajalla hetsperioderna bekantade sig grupperna med olika yrken endera i Jupiters egna arbetsenheter eller i externa företag. Den individuella handledaren fungerade som stöd då man sökte en praktikplats. Handledaren beaktade den ungas situation och önskemål beträffande praktikplatsen. Startti Livsrytm och kreativa aktiviteter Startti-handledningen inleddes i slutet av oktober. Verksamheten omfattas av statligt stöd. Verksamhet hölls under fyra dagar i veckan, må to kl Verksamhetsutrymmena finns i Vasa centrum på adressen Rådhusgatan 22 B. Under hösten hade verksamheten 13 deltagare huvudsakligen från Vasa. Av dessa engagerade sig 8 aktivt verksamheten. Ungdomarna leddes till Startti bl.a. genom uppsökande ungdomsarbete, socialväsendet och Jupiters ungdomsservice samt kuratorer vid Vasa yrkesinstitut. Målet är att vidareutveckla Startti-verksamheten och förankra Vasas Startti-modell samt att informera om verksamheten till sakkunniga på området. Verksamheten tillsammans med ett multiprofessionellt nätverk främjar för sin del förverkligandet av ungdomsgarantin i Vasa. Opiskelumotivaation ylläpitämiseksi ostopalvelumuotoisessa oppilasvalmennuksessa oppilas osallistui työyksiköissä työskentelyyn, mikä edesauttoi opintotehtävistä ja kokeista suoriutumista jakson aikana. Yksilövalmennuksessa keskityttiin oppilaan henkilökohtaisiin tarpeisiin, työyksikössä toimimalla opittiin sosiaalisia taitoja sekä yhteisötoiminnan sääntöjä. OSIRIS Tuotantokoulu vaasalaisena mahdollisuutena, ESR-hanke Työtä tekemällä ammattiin Tuotantokoulun periaate on suorittaa ammatillisia opintoja työpainotteisesti, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, aidoissa työtehtävissä. Vuoden aikana opiskelijoita oli 12 eri ammattialoilta ja eripituisilla jaksoilla. Hyväksytysti opintoja suoritettiin yht. 76 opintoviikkoa. Opintojen tukena olivat Jupiterin työ- ja yksilövalmentajat ja Vaasan ammattiopiston ammattiopetushenkilöstö sekä erityisopettajat ja kuraattorit. Panostus tukitoimiin tuotti onnistumisia ja opiskelumotivaatio palautui monen kohdalla ja opintoja saatettiin myös loppuun. Tuotantokouluopintoihin oli tulossa useampia opiskelijoita kuin pienellä pilotointiresurssilla pystyttiin vastaanottamaan. Yhteistyössä ammattiopiston kanssa toiminnan kehittämistyötä jatketaan, tavoitteena toimiva tuotantokoulumalli. Oppituki Työ- ja koulutusvalmennus oppisopimusopiskelun tukena, ESR-hanke Oppisopimuksella ammattiin Oppituki-hanke alkoi Jupiterilla Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jolla tuetaan nuoria, alle 30-vuotiaita työnhakijoita ammattiin oppisopimusväylää. Hankkeessa on aloittanut 29 valmentautujaa. Lisäksi tiedotustilaisuuksiin on osallistunut 104 henkeä. Suurin osa valmentautujista on tullut TE-toimiston ja Triangelin kautta, moni on tullut myös Jupiterin muista palveluista. Henkilökohtaista Elevhandledning Framgång i studierna genom arbetsverkstaden För att upprätthålla sin studiemotivation deltog eleven i elevhandledning genom att arbeta vid en arbetsenhet i form av en köptjänst. Detta hjälpte till att klara av studieuppgifter och prov under perioden. I den individuella handledningen koncentrerade man sig på elevens personliga behov, och vid arbetsenheten lärde man sig sociala färdigheter och regler för arbete i grupp. OSIRIS Produktskola som möjlighet i Vasa, ESFprojekt Hitta ditt yrke genom att arbeta Principen för produktionsskolan är att utföra yrkesstudier på ett arbetsbetonat sätt, enligt en personlig plan och genom autentiska arbetsuppgifter. Under året deltog elever från 12 olika yrkesområden under olika långa perioder. Totalt genomfördes godkända studier i form av 76 studieveckor. Som stöd för studierna fungerade Jupiters arbets- och individuella handledare och yrkesundervisningspersonal, speciallärare och kuratorer från yrkesinstitutet. Satsningen på stödåtgärder ledde till framgång och många återfick sin studiemotivation. En del slutförde till och med sina studier. Fler elever än vad man kunde ta emot med de små pilotprojektresurserna ville delta i produktionsskolans studier. Arbetet för att utveckla verksamheten fortsätter i samarbete med yrkesinstitutet, målet är att skapa en fungerande produktionsskolmodell. Oppituki Arbetsorientering och utbildningshandledning som stöd för studier genom läroavtal, ESFprojekt Yrke genom läroavtal Oppituki-projektet startade vid Jupiter den 10 april. Projektets mål är att skapa en modell med hjälp av vil-

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

Vuxenutbildningscentret

Vuxenutbildningscentret vaasa VASA 4/09 Vasa stads informationstidning Uusi henkilöstöjohtaja esittäytyy 3 Nya personaldirektören presenterar sig 3 Aikuiskoulutuskeskus muuttaa 5 Vuxenutbildningscentret flyttar 5 Tekemistä nuorille

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb Den lågkonjunktur som fick sin början med Lehman Brothers fall hösten 2008 fortgår fortfarande. Finanskrisen har fått tilläggskryddor

Lisätiedot

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue No 6 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 16 Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen Metsäkallion lähiliikunta-alue

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Kolmikannalla haasteellinen tehtävä Trepartsförhandlingarna inför utmanande uppgift s. 4

Kolmikannalla haasteellinen tehtävä Trepartsförhandlingarna inför utmanande uppgift s. 4 Merenkulun teemapalkinto 2013 vakuutusneuvos Helena Jaatiselle s. 22 Sjöfartens temapris 2013 tillföll försäkringsrådet Helena Jaatinen s. 23 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot