Demokratiaa käytännössä - Tutkimukseen pohjautuvia esimerkkejä demokratiakasvatuksen toteuttamisesta luokkahuoneessa ja eri opetusasteilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Demokratiaa käytännössä - Tutkimukseen pohjautuvia esimerkkejä demokratiakasvatuksen toteuttamisesta luokkahuoneessa ja eri opetusasteilla"

Transkriptio

1 Demokratiaa käytännössä - Tutkimukseen pohjautuvia esimerkkejä demokratiakasvatuksen toteuttamisesta luokkahuoneessa ja eri opetusasteilla Tuure Tammi Helsingin yliopisto

2 Deliberatiivinen demokratia Demokraattisessa prosessissa keskeisessä roolissa julkinen, tasavertainen ja argumentteja huolellisesti punnitseva keskustelu Asianomaisilla yhtäläisen mahdollisuuden keskustella, harkita ja punnita päätöksen kohteena olevaa asiaa (ennen kuin se etenee varsinaiseen päätöksentekoon). Aggregaatio (äänestyskeskeinen) vs. deliberaatio (puhekeskeinen) Deliberatiivisten toimintatapojen katsotaan yleisesti edistävän osallistujiensa demokraattista arvosuuntautuneisuutta mahdollistaessaan toisten ajatuksista ja toimintatavoista oppimisen sekä lisätessään sitoutumista yhdessä muodostettuihin tavoitteisiin

3 Hölötysboksi demokratiakokeilu alakoulussa Tammi, T. (2009). Demokratiaa luokkahuoneessa. Pro gradu -tutkielma. Demokratiakokeilu alakoulun kolmannella luokalla alkuvuonna 2008 Hölötysboksi ja neljä erilaista lappua, keskusteluohjeet ja asioiden käsittelytunnit Lähtökohtana lisätä lasten mahdollisuuksia nostaa luokkahuoneessa keskusteluun ja päätöksentekoon asioita, joihin he olivat tyytymättömiä Keskusteltiin ja päätettiin yhteisesti mm. jonojärjestyksestä, yhteisestä välituntitoiminnasta, kahden kuukauden liikuntatuntien sisällöistä, työparien valinnasta ja luokan säännöistä

4 Hölötysboksi demokratiakokeilu alakoulussa KUVA 1. Hölötysboksi ja laput: aikuiset päättävät asian (keltainen lappu), keskustellaan koko luokan kesken asiasta (vihreä lappu), asiasta keskustellaan pienemmällä porukalla (sininen lappu) sekä haluan keskustella aikuisen kanssa kahden kesken asiasta (violetti lappu)

5 Hölötysboksi demokratiakokeilu alakoulussa Innokas vastaanotto, osallistumisen mahdollistuminen myös hiljaisimmille Luokan toimintaan sitoutumisen lisääntyminen Opettajalle lisää tietoa luokan sosiaalisista suhteista ja oppilaiden kiinnostuksen kohteista Keskusteluissa nousi esiin myös yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä liittyen eriarvoisuuteen, syrjintään, jne. Haasteina mm. osallistumisen epäsymmetrisyys, ajankäyttö, toiminnan jääminen vain oman luokan sisäiseksi

6 Opettajan asema Tammi, T Democratic deliberations in the Finnish elementary classroom: The dilemmas of deliberations and the teacher s role in an action research project. Education, Citizenship and Social Justice 8 (1), Usein opetuksen on todettu seuraavan IRF-kaavaa, jossa opettaja esittää kysymyksen, oppilas vastaa ja opettaja arvioi vastauksen pätevyyden. Thornbergin (2010) tutkimus koulun demokraattisista kokouksista kontrollin ja ennalta tehtyjen päätösten toteamisen välineinä. Keskustelu säännöistä on keskustelua vallasta Minkälainen opettajan toiminta näyttäisi tukevan hedelmällistä deliberaatiota?

7 Opettajan asema Pyrkimys deliberaatioiden laventamiseen antamalla oppilaille lisää vastuuta keskustelun kulusta ja luomalla oppilaiden aloitteita arvostava tila. Opettaja oppilaiden vuoropuhelun välittäjänä. Pyrkimys deliberaatioiden syventämiseen ottamalla oppilaiden aloitteet keskustelujen lähtökohdiksi muodostaen näistä avoimia kysymyksiä tai ongelmia. Avoimuus kyseenalaistaa omia ennakko-oletuksiaan liittyen valta-asetelmaan. Pyrkimys deliberaatioiden toteutettavuuteen ottamalla vastuu väliaikaisten yhteenvetojen tekemisestä kaikkien relevanttien argumenttien ollessa esitetty

8 Opettajan asema Fitzpatrickin (2009) luova agnostisismi Voidaan ajatella kyvyksi liikkua luovasti vapauden ja kontrollin, oppilaiden osallistumisen ja opetussuunnitelman, toimijuuden ja rakenteiden välillä. Opettaja näyttäytyy oppijan roolissa ja tasapainoilijana eri puolilta tulevien vaatimusten välillä

9 Deliberatiivinen puhe Rajala & Tammi (tulossa) Hölötysboksi vakiintui osaksi luokan arkea. Tässä artikkelissa yksi oppitunti noin vuosi kokeilun aloittamisen jälkeen Missä määrin ja millä tavalla luokan vuorovaikutus ilmentää deliberatiivisen demokratian periaatteita? 1. Lapset kykenevät deliberaatioon. Eri asemien ottaminen, puheenvuorojen perustelun vaatimus, toisten puheenvuorojen kommentointi ja niihin viittaaminen 2. Deliberaatio muovaa opettajan ja oppilaiden välisiä asemia. Opettaja viittaa, arviointi on molemminpuolista, oppilaat aloittavat puheenaiheita, oppilaiden tulee vakuuttaa toisensa ei vain opettaja 3. Merkitykselliset perustelut rakentuvat deliberaation edetessä (deliberaatio oppimisprosessina). Luokan vuorovaikutus on pääasiassa jotain muuta kuin IRF:n mukaista

10 Pelisimulaatiot Eränpalo & Karhuvirta (2013) 15 yhdeksäsluokkalaista, Vaikuta! simulaatio Nuoret kiinnostuneita erityisesti omaa arkeaan koskevista asioista. Kyvykkyys riippuu siitä, minkä roolin nuori oppitunneilla ja yhteiskunnallisessa keskustelussa saa, tai mikä rooli hänelle annetaan. Nuoret kyvykkäitä (käyttämään poliittista järjestelmää ja vaikuttamiskanavia koskevaa tietoa monipuolisesti), jos saavat tähän mahdollisuuden. Simulaatioilla voidaan harjoitella vaikuttamista

11 Kansalaisraadit oppilaitoksissa Tammi, Raisio & Ollila (2014 tulossa). Oppilaitokset ja deliberatiivisen demokratian reunaehdot: Opiskelijoiden kokemuksia kolmesta kansalaisraadista. Kasvatus. Kansalaisraadin idea: Inklusiivisuus (edustavuus) Deliberaatio Vaikuttavuus pienoiskokoinen yhteiskunta Tarkastelussa kolme raatia: lukio & ammattikoulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto Osallistujajoukon kokoaminen arpomalla, tarvittavan informaation jakaminen, fasilitointi, riittävä aika keskusteluun, julkilausuman muodostaminen

12 Kansalaisraadit oppilaitoksissa Opiskelijoiden kokemukset jaettiin neljään pääteemaan: Osallisuus Mahdollisuus ilmaista mielipiteitä, kokemus kuulluksi tulemisesta Empatia Toisten näkökulmien ja lähtökohtien ymmärtäminen Osallisuuden tila Vahvemmassa institutionaalisessa asemassa olevien vastuu edistää demokraattista toimintaa Vaikuttavuus Toive keskustelujen todesta ottamisesta, halu osallistua vastaisuudessakin Raadeissa muodostetuilla julkilausumilla oli todellista vaikutusta päätöksentekoon

13 KESKUSTELU: Deliberaation soveltaminen Keskustele vierustoverin kanssa: Miten voisit hyödyntää deliberatiivista näkökulmaa omassa työssäsi? Mitä haasteita tällaisella toiminnalla voisi olla?

14 Oppijoiden liikkumavarasta Deliberaatio ei aina toimi itseä voi olla vaikea ilmaista, deliberaatio saatetaan kokea liian jäykkänä sisältää ajatuksen oikeanlaisesta osallistumisesta Kallio (2006): lasten poliittisuus on suuressa määrin kehon politiikkaa, pyrkimyksiä ilmaista itseä kehollisilla teoilla. Thornberg (2008): Oppilaat aktiivisesti reflektoivat, arvioivat ja tuomitsevat koulun sääntöjä sekä opettajien interventioita. Piiloinen vastustus (sääntöjen rikkominen ja kiertäminen kun opettaja ei huomaa)

15 Oppijoiden liikkumavarasta Cunningham & Lavalette (2004) Tutkimuskohteena oppilaiden sodanvastaiset mielenosoitukset (ulosmarssit) Englannissa alkuvuodesta 2003 Toisaalta koulut ohjaavat oppilaita esittämään huolensa, ryhtymään kansalaistoimintaan ja kantamaan toiminnan seuraukset, toisaalta tässä mielipiteen esittäminen tuotti ainoastaan nuhteluja ja rankaisemista (esim. poissaoloista). Biesta, Lawy & Kelly (2009): demokraattisen kansalaisuuden oppiminen kytkeytyy konteksteihin, suhteisiin sekä aiemmin omaksuttuihin asenteisiin Koulu ei mitenkään merkittäväksi koettu konteksti

16 Minkälainen tieto pääsee kouluissa esiin? Gonzales et al. (2005): perheiden tietovarannot, opettajat etnografeina Thompson & Hall (2008): Virtuaalinen koululaukku Minäkuvaprojekti minkälainen tieto pääsee kouluissa esiin? Lapset tuovat kouluun virtuaalisissa koululaukuissaan tietoa, kokemuksia ja asenteita koulun ulkopuolelta, mutta koulu hyödyntää näitä resursseja valikoivasti ja myös epätasaisesti. Hohti (tekeillä oleva väitös): lapset etnografeina, luokkahuonepäiväkirjat lasten äänten esiintuojina. Minkälaisia asioita lapset nostavat koulupäivästä esiin?

17 Leikki ja vertaistoiminta Tammi (2014, tulossa): homekoulukamppailussa mukana olleiden lasten kokemuksia. lapsen toimintaa rajaa aikuisten ja lasten välinen valtasuhde, jonka kautta myös lapset ovat tottuneet tarkastelemaan itseään osana yhteisöään. Vertaistoiminta näyttäisi mahdollistavan tutkivamman position: Leikki yhteisön toimintaan osallistumisena Homekeskustelu muuttaa tavanomaista oppilaan asemaa tuomalla terveyden ulottuvuuden vahvemmin esille koulussa. Lähiyhteisön tapahtumat ja keskustelut tulevat lasten mukana kouluun. Lapset myös löytävät tilaa käsitellä yhteisönsä asioita ja ottaa kantaa aikuisten luomien tilojen ulkopuolella

18 Kirjallisuutta Biesta, G.J.J., Lawy, R. & Kelly N. (2009). Understanding young people s citizenship learning in everyday life: The role of contexts, relationships and dispositions. Education, Citizenship and Social Justice 4(1), Cunnicham & Lavalette (2004) Active citizens or irresponsible truants? School student strikes against the war. Critical Social Policy 24 (2), Eränpalo, T, & Karhuvirta, T. (2013). Kajalia mukaan vaan, niin tummennetaan sun silmät. Kyllä sä sitten niille kelpaat! Simulaatio tuo esiin nuorten potentiaalin yhteiskunnalliseen deliberaatioon. Nuorisotutkimus Gonzales N, Moll LC & Amanti C (2005) Funds of knowledge: Theorizing Practices in Households, Communities, and Classrooms. Mahwah (New Jersey): Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Tammi, T. (2009). Demokratiaa luokkahuoneessa : Toimintatutkimus kolmasluokkalaisten osallistamisesta päätöksentekoon. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Tammi, T. (2013). Democratic deliberations in the Finnish elementary classroom: The dilemmas of deliberations and the teacher s role in an action research project. Education, Citizenship and Social Justice 8 (1), Tammi, T., Raisio, H. & Ollila, S. (2014). Oppilaitokset ja deliberatiivisen demokratian reunaehdot: Opiskelijoiden kokemuksia kolmesta kansalaisraadista. Kasvatus, hyväksytty julkaistavaksi. Thomson P & Hall C (2008) Opportunities missed and/or thwarted? 'Funds of knowledge' meet the English national curriculum. Curriculum Journal 19(2): Thornberg, R. (2008). It s not fair! Voicing pupils criticisms of school rules. Children & Society, 22,

Abstraktikirja. 1. Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä. Koonnut Harri Raisio

Abstraktikirja. 1. Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä. Koonnut Harri Raisio Abstraktikirja D E L IB E R A A T I O DE M O K R A T I A N SY V E N T ÄJÄ N Ä 1. Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Koonnut Harri Raisio 18.12.2013 SISÄ L L YS sivu I. Puheenjohtajan

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Design-suuntautunut pedagogiikka

Design-suuntautunut pedagogiikka Design-suuntautunut pedagogiikka Jorma Enkenberg Professori (emeritus) Muutama vuosi sitten kansainvälinen tutkimusryhmä raportoi mielenkiintoisen tutkimustuloksen koskien 23:n eri maan kasvatuskulttuuria

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla 125 YTM Tiina Rytkölä, FM Merike Kesler & FM Tiina Karhuvirta Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen Kasvatus ja opetus

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Riikka Kohonen Klaus Tanttu MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati

Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati 92 Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati Harri Raisio, Pirkko Vartiainen & Seija Ollila* Vaasassa toteutetaan marraskuussa 2010 Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Koulu toimintaterapian ympäristönä

Koulu toimintaterapian ympäristönä Milla Forssén, Selja Lalli Koulu toimintaterapian ympäristönä Toimintaterapeuttien ja opettajien näkemyksiä Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapeutti AMK Toimintaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen Työryhmän vetäjä Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto Osallisuuden johtaminen työelämässä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Vaikka on tosi nuoria ihmisiä, niin silti on toivoa ja halua vaikuttaa asioihin. Taksvärkki ry:n kehityskasvatuksen vaikutusten arviointi Sirpa Saari Sirpa

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista?

OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista? OPETTAJIEN ROOLIEN NÄKYMINEN OPPILAIDEN OMA-ALOITTEISUUDEN KAUTTA Mitä oppilaan oma-aloitteisuus kertoo opettajan roolista? Arja Sahinaho Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Maiju Haltia 71402 Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä IDEOITA JA VIRIKKEITÄ

Lisätiedot

Lapsen ääni koulussa

Lapsen ääni koulussa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 57 Annukka Armanto, Aija Kettunen, Terhi Laine, Hanna Niemi, Aino-Elina Pesonen & Ilse Vogt Lapsen ääni koulussa Projektin loppuraportti Annukka Armanto, Aija

Lisätiedot

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014 Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strateginen toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana

Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana Mikko Värttö Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma Pro gradu -tutkielma Elokuu 2014 Tampereen

Lisätiedot

Tässä ryhmässä olen aika hyvä

Tässä ryhmässä olen aika hyvä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 188 Kristiina Skinnari Tässä ryhmässä olen aika hyvä Ekologinen näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan englannin opetuksessa JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot