Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi"

Transkriptio

1 Arto Kallioniemi prof. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos Eurooppalaisia näkökulmia uskonnonopetukseen ja visioita suomalaisen mallin kehittämiseksi Taustaa Ihmisten lisääntynyt liikkuvuus, globalisaatio, moninaistuminen, sekularisaatio sekä individualismi muuttavat yhteiskuntaa ja saavat aikaan useita käytännön haasteita. Uskonnot, maailmankuvat, kasvatus ja dialogi sekä niiden suhde ja uskonnoista sekä maailmankuvista oppiminen ovat tulleet keskeiseksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua viime vuosina. Keskustelu on saanut yhä enemmän näkyvyyttä sekä kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla. (Weisse 2009,11) Aihepiiristä ei brittiläisen professori Robert Jacksonin mukaan ole koskaan historiassa keskusteltu yhtä laajasti ja aktiivisesti. Alan asiantuntijoiden lisäksi keskusteluun ovat osallistuneet poliitikot, kansalaiset ja suuri yleisö. (Jackson 2011; ix-xxii) Eurooppalaiset järjestöt, ovat useissa poliittisissa lausunnoissaan korostaneet uskontojen merkitystä yhteiskunnissa ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa. Esimerkiksi Euroopan neuvosto painottaa kulttuurien välistä dialogia kasvatukseen liittyvässä asiakirjassaan, jossa esitetään, että uskontojen välisen vuoropuhelun avulla voidaan edistää yhteiskunnallista konsensusta ja ratkaista vallitsevia sosiaalisia ongelmia. (Council of Europe 2008a, 24) Useassa Euroopan maassa nähdään olevan yhä suurempi ristiriita väestön uskonnollisuuden, uskonnon harjoittamisen ja uskonnollisen osallistumisen sekä yleissivistävän koulun uskonnonopetuksen välillä. Koulussa voidaan antaa tunnustuksellista uskonnonopetusta oppilaille, jotka eivät itse osallistu uskonnolliseen toimintaan tai uskonnon harjoittamiseen tai eivät pidä itseään erityisen uskonnollisina. (Smyth et al. 2013a, 1) Tämä asettaa konkreettisia paineita ja muutostarpeita uskonnonopetukselle. Esimerkiksi tästä syystä viimeaikainen keskustelu uskonnonopetuksen roolista, tavoitteista, sisällöstä ja muutostarpeista osana yleissivistävän koulun opetusta on ollut eurooppalaisella tasolla laajaa ja monipuolista. Tarkastelua on käyty ennen kaikkea sen suhteen, missä kulkee raja oman uskonnonopetuksen sisällön ja tunnustuksellisuuden kunnioittamisen sekä muiden maailmankatsomusten ja ideologioiden opettamisen välillä. Uskonnonopetuksen ollessa osa julkisen koulun opetussuunnitelmaa, sen sisältönä ei voi olla vain omaan uskonnolliseen perinteeseen liittyvä tieto tai identifikaatio omaan uskontoon, vaan sen tulee edistää tulevaisuuden kansalaisten keskinäistä vuoropuhelua, suvaitsevaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä sekä moninaisuuden hyväksymistä. (Jackson 2004, ) Eurooppalaisella tasolla on paljon pohdittu esimerkiksi sitä, mikä tulisi olla uskonnonopetuksen painopisteenä. Professori John Hullin esittämä taksonomia on muodostunut lähes klassiseksi tavaksi jäsentää uskonnonopetusta oppiaineen tavoitteiden ja sisällön pohjalta. Taksonomian mukaan uskonnonopetuksen tarkastelussa voidaan erottaa kolme eri lähestymistapaa: oppia uskonto (learning religion), oppia uskontoa (learning about religion) ja oppia uskonnosta (learning from religion). (Hull 2002, ) Lähestymistapa oppia uskonto kuvaa tilannetta, jossa koulun uskonnonopetus perustuu yhden uskonnollisen tradition tarkastelulle. Opetuksen tavoitteena on joko vahvistaa oppilaiden sitoutumista omaan uskonnolliseen traditioon tai tehdä heistä kyseisen uskonnon

2 kannattajia. Lähestymistavassa oppia uskontoa uskontoa opetetaan ulkopäin: opetuksen perspektiivi on ei-uskonnollinen. Lähestymistapaa kutsutaan usein uskontotieteelliseksi ja se perustuu antropologiaan tai etnografiaan. Tällaista lähestymistapaa on kansainvälisesti pidetty sekulaarina tai integroivana uskonnonopetuksena. (Hull 2002, ; Byrne 2014, 17). Oppia uskonnosta lähestymistapa perustuu ajatukseen, jonka mukaan oppilaat osallistuvat käsittelyn kohteena olevan uskonnon uskomusten ja toteutumismuotojen tarkasteluun. Opetuksen fokuksena on oppilaiden elämys- ja kokemusmaailma. Lähestymistapa perustuu pitkälti kasvatustieteelliseen ja uskonnon didaktiseen tutkimukseen ja sillä on yhtymäkohtia etnografiseen tutkimukseen. (Hull 2002, ; Byrne 2014, 17) Lähes kaikissa eurooppalaisissa yhteiskunnassa on kasvanut ymmärrys siitä, että uskonnon oppiaineena tulisi olla osa yleissivistävää kasvatusta. Uskonnonopetuksella on nähty olevan myös laajoja yhtymäkohtia kansalaisuus-, monikulttuurisuus-, ja kulttuuriperintökasvatuksen kanssa. Uskonnonopetuksella on nähty myös läheinen yhteys kouluissa annettavaan ihmisoikeuskasvatukseen, jonka merkitys on viime vuosina kasvanut yhteiskuntien väestörakenteen muuttuessa ja rasismin lisääntyessä. (Jackson 2007, 4) Saksalainen professori Johannes Lähnemann kiteyttää uskonnonopetuksen yhteiskunnan koululaitoksessa liittyvät perustelut seuraaviksi näkökulmiksi: 1. tiedon siirto kulttuurisesta ja uskonnollisesta perinnöstä, 2. yksilöiden ja yhteiskuntien uskonnoista nousevan arvopohjan ja etiikan tunteminen, 3. elämän merkityksen ja tarkoituksen reflektointi pyhien kirjoitusten, traditioiden ja uskonnon harjoittamisen näkökulmasta ja 4. sietokyvyn kasvattaminen sekä ennakkoluulojen vähentäminen autenttisen tiedon ja eri elävien uskonnollisten perinteiden kohtaamisen kautta. (Lähnemann 2008, 5) Kasvava kulttuurinen ja katsomuksellinen monimuotoisuus Euroopassa edellyttää valmiutta kohdata uskonnollinen moninaisuus rakentavalla tavalla. Kykyä lukea ja ymmärtää uskontoja osana kulttuurista moninaisuutta pidetään eurooppalaisten uskontokasvatuksen tutkijoiden keskuudessa erittäin tärkeänä taitona ja osana muuttuvaa yleissivistystä. Uskontoon liittyvä oppiminen nähdään nykyisin vahvasti osana ihmisen kasvua ja kehittymistä, joka liittyy keskeisesti yleissivistävän koulun kasvatus- ja sivistystehtävään. (Kallioniemi 2007, 43). Ranskalainen professori Jean-Paul Willaime nimeää uskonnonopetukseen liittyvät viimeaikaiset kehityssuunnat seuraaviksi: 1) Uskonnonopetuksen tehtävissä ja tavoitteissa ilmenee kasvavaa integraatiota koulun yleisten kasvatustavoitteiden kanssa. Useissa Euroopan maissa on nähtävissä suuntaus, jonka mukaisesti uskonnonopetuksen avulla edistetään oppilaiden kasvua vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi moninaistuvissa yhteiskunnissa. 2) Uskonnonopetuksessa on nähtävissä kasvava avoimuus uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta kohtaan. Tämä näkyy useissa Euroopan maissa ennen kaikkea pyrkimyksenä ottaa islam huomioon joko järjestämällä erityistä islamin opetusta tai huomioimalla islam ylipäätänsä koulujen opetussuunnitelmissa. 3) Uskonnonopetukseen liittyvät uudistamispyrkimykset saavat aikaan jännitteitä ja synnyttävät konflikteja useissa maissa. Esimerkiksi Espanjassa käydään jatkuvaa kiistaa katolisen kirkon antamasta uskonnonopetuksesta, jonka osa kriitikoista haluaa korvata tunnustuksettomalla, uskontotieteellisellä opetuksella. Venäjällä on herättänyt kritiikkiä koulujen opetussuunnitelmiin äskettäin liitetty uusi oppiaine ortodoksisen kulttuurin perusteet. Vastustajat olisivat halunneet oppiaineen olevan luonteeltaan vertailevaa uskontotiedettä. (Willaime 2007, ) Kansainvälisessä uskonnon didaktisessa tutkimuksessa on viime vuosina kategorisoitu eri maiden uskonnonopetusmalleja usealla eri tavalla. (Ks. esim. Plesner 2002; Kodelja & Bassler 2004) Evans (2008, 461) on pohtiessaan uskonnonopetusta ihmisoikeuksien toteuttamisen näkökulmasta esittänyt seuraavan luokittelun, joka yksinkertaisuudessaan hahmottaa tiivistetysti erilaisia uskonnonopetuksen toteuttamisperiaatteita.

3 Evans rakentaa kuusi eri ryhmää lähestymistapoja: 1. tiukka sekularismi. Uskonnonopetusta ei anneta. 2. satunnainen uskonnonopetus. Uskontoa opetetaan ainoastaan siinä laajuudessa, mikä on välttämätöntä muiden oppiaineiden ymmärtämisen näkökulmasta, esimerkiksi uskonnolliset kielikuvat runoudessa. 3. pluraali uskonnonopetus. Oppilaat oppivat useiden uskontojen käytäntöjä, uskomuksia ja rituaaleja. Uskontoja opetetaan informatiivisesta näkökulmasta ilman totuusnäkökulmaa. 4. segregoitu uskonnonopetus. Oppilaat jaetaan omien uskonnollisten ryhmien mukaisiin opetusryhmiin. 5. yhtenäinen uskonnonopetus. Opetus rakentuu valtion pääuskonnon pohjalle. 6. uskonnollinen tai ideologinen opetus. Uskontoa opetetaan totena ja oppilaita mahdollisesti valmistetaan osallistumaan uskonnollisiin menoihin. (Evans 2008, 461.) Kansainvälisessä uskonnon didaktisessa tutkimuksessa on 1970-luvulta lähtien vahvistunut uskontotiede uskonnonopetuksen taustatieteenä. Taustalla on muuttunut näkemys uskonnonopetuksen tehtävistä julkisessa koulussa. Muuttunutta tehtävää kuvaan usein seuraavilla näkökulmilla: 1. koulun näkökulma uskontoon on akateeminen, ei hartaudenharjoitukseen perustuva, 2. koulu lisää oppilaiden tietoisuutta uskonnoista, mutta ei ohjaa oppilaita hyväksymään mitään uskontoa, 3. koulu tukee uskonnonopiskelua, mutta ei uskonnonharjoittamista, 4. koulu voi esitellä oppilaille erilaisia uskonnollisia näkemyksiä, mutta ei voi vaatia heiltä sitoutumista niihin, 5. koulu valistaa uskonnoista neutraalisesti, mutta ei edistä eikä myöskään tuo niitä esille negatiivisesti, 6. koulu informoi uskonnoista, mutta sen tehtävänä ei ole vahvistaa oppilailta mihinkään erityiseen uskontoon. (First Amendment Center 1999, 3.) Näkökulmat painottavat uskonnonopetuksen lähtökohtien eroa sekulaarin ja tunnustuksellisen näkökulman välillä. Sekulaari näkökulma painottaa uskonnonopetuksen perustuvan alan tieteelliseen tutkimukseen ja sisältää moniuskontoisen näkökulman. Tunnustukselliseen näkökulmaan sisältyy taas ajatus yksinomaisesta totuudesta. Kansainvälisesti on selvästi nähtävissä kasvava kiinnostus kehittää julkisten koulujen uskonnonopetusta kohti pluralistisempaan ja moniarvoisempaa lähestymistapaa. (Grelle 2012, 6) Kokoavasti voidaan todeta, että viime vuosikymmeninä useissa Euroopan maissa on tapahtunut siirtymä yhden uskonnon pohjalle rakentuvasta uskonnonopetuksesta kohti moninaisempia, pluralistisia lähtökohtia. Esimerkiksi Englannissa pluralistiseen, moniuskontoiseen uskonnonopetukseen siirryttiin jo 1970-luvulla. (Jackson 2004). Myös muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa uskonnonopetuksen peruslähtökohta on muuttunut: Ruotsissa vuodesta 1962 lähtien kaikki oppilaat ovat osallistuneet samansisältöiseen uskonnonopetukseen. Tanskassa siirtymä tapahtui vuonna 1975 ja viimeksi Norjassa vuonna 1997 (Selander 1993, 10; Leganger-Krogstad 2011, 93.) Uskonnonopetuksen lähtökohdat ja sisällöt eroavat edellä esitetyissä maissa toisistaan, mutta yhteisenä periaatteena on tunnustuksettomuus siinä mielessä, että opetuksen lähtökohtana eivät ole lasten ja nuorten uskonnolliset taustat ja, että opetukseen ei sisälly uskonnonharjoitusta. (Cush 2011, 71). Toledon julistus

4 Toledon julistus vuodelta 2007 on yksi esimerkki halusta tarkastella uskonnonopetusta eurooppalaisella tasolla ja pyrkimys antaa yleiseurooppalainen suositus uskonnonopetuksen toteuttamiseksi eri maissa. Se on syntynyt Euroopan neuvoston työn pohjalta. Julistus liittyy OSCE:n (Organisation for Security and Cooperation in Europé) toimintaan. OSCE:n kuuluu 56 jäsenvaltiota. Mukana ovat useimmat Euroopan maat sekä Kanada että Yhdysvallat. Toledon julistuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä maailman kasvavasta uskonnollisesta moninaisuudesta ja uskontojen kasvavasta merkityksestä julkisessa tilassa. Toledon julistuksen päämääränä on auttaa OSCE:n jäsenvaltioita, kun ne haluavat edistää tietämystä ja tutkimusta uskonnoista ja uskomuksista kouluissa, erityisesti pyrittäessä lisäämään uskonnonvapautta. (TGP 2007, 11 12; Santoro 2008, 83; Byrne 2014,43.) Julistuksen esipuheessa todetaan, että nuorille on tärkeää hankkia parempaa ymmärrystä siitä, minkälainen rooli uskonnoilla on tämän päivän maailmassa. Tarve syntyy siitä, että eri uskonnot ja identiteetit vaikuttavat toisiinsa matkustettaessa, kaupankäynnissä, mediassa ja siirtolaisuudessa. Vaikka uskontojen syvempi tuntemus ei automaattisesti lisää suurempaa sietokykyä ja kunnioitusta, niin uskontojen ja katsomusten ignorointi lisää väärinymmärryksen, stereotypioiden ja konfliktien mahdollisuuksia. Perustavaa laatua olevan ihmisoikeus uskonnon- ja katsomuksen vapauden kunnioittaminen on asiakirjan keskeinen näkökulma. Toledon julistus pohjautuu monitieteelliseen ja moniuskontoisen työryhmän työskentelyyn, johon kuului laaja edustus akateemikkoja, juristeja ja kasvattajia eri uskonnoista ja katsomuksista. Toledon julistus hyväksyttiin Ministerineuvostossa ja esiteltiin 15 OSCE:n ministerikokouksessa Madridissa (TGP 2007, 11 12; Santoro 2008, 83.) Toledon julistus sisältää keskeisiä, ohjaavia avainperiaatteita uskonnoista ja katsomuksista opettamiseen. Julistuksessa esitellään kymmenen avainperiaatetta. Seuraavassa niitä esitellään yksityiskohtaisesti: 1) Uskonnoista ja uskomuksista opettamisen tulee pohjautua menettelytapoihin, jotka ovat oikeudenmukaisia, totuudenmukaisia ja perustuvat tutkimukseen. Oppilaiden tulee oppia uskonnoista ja katsomuksista ihmisoikeuksien, vapauden ja kansalaisarvojen näkökulmasta. 2) Opettajilla, jotka opettavat uskonnoista ja katsomuksista tulee olla käsitys uskonnonvapauteen liittyvistä kysymyksistä. Uskonnonvapauden edistämisen ja toteuttamisen kouluympäristössä tulee perustua muiden keskinäiseen kunnioitukseen ja ymmärrykseen. 3) Uskonnoista ja katsomuksista opettamisen on koulun vastuulla. Tämä opetus ei saa väheksyä tai ignoroida perheiden ja uskonnollisten yhteisöjen roolia arvojen opettamisessa seuraavalle sukupolvelle. 4) Uskonnonopetuksen toteuttamiseksi asianmukaisesti pitäisi perustaa asiantuntijaryhmiä. Näiden tehtävänä on muun muassa saada eri viiteryhmiä mukaan oppiaineen opetussuunnitelman valmistamiseen, toteuttamiseen ja opettajien koulutukseen. 5) Jos pakollinen opetus, johon liittyy opetusta uskonnoista ja uskomuksista ei ole riittävän objektiivista, niin sitä pitäisi muuttaa tasapainoisemmaksi ja puolueettomammaksi. Jos tämä ei ole mahdollista, niin oppilailla tulisi olla oikeus jättäytyä opetuksen ulkopuolelle. Ensimmäiset viisi avainperiaatetta kattavat useita eri näkökulmia uskonnonopetukseen. Keskeisenä niissä painottuu pyrkimys objektiivisuuteen ja uskonnonvapauden näkökulmat oppiaineen opetuksessa (TGP 2007,16.) Loput avainperiaatteet ottavat kantaa uskonnonopettajien koulutukseen ja oppiaineen opetussuunnitelmiin. Keskeistä ovat muun muassa: 6) Uskonnonopettajilla tulisi olla riittävä koulutus tehtäväänsä. Heillä tulisi olla tietoja, taitoja ja asenteita opettaa uskonnoista ja katsomuksista asiallisella ja tasapainoisella tavalla. Opettajat tarvitsevat sisällöllisen kompetenssin rinnalla pedagogisia taitoja niin, että he voivat olla vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja auttaa oppilaita vuorovaikutukseen toisensa kanssa kunnioittavalla tavalla. 7) Oppiaineen opetussuunnitelmien,

5 oppikirjojen ja oppimateriaalin valmistelu tulee tapahtua tavalla, joka ottaa huomioon uskonnolliset ja ei-uskonnolliset näkemykset laajalla, kunnioittavalla ja asiallisella tavalla. 8) Opetussuunnitelmia tulee kehittää opettajien ammatillisten standardien pohjalta. 9) Opettajien peruskoulutus tulee tapahtua demokratian ja ihmisoikeuksien näkökulmasta ja siihen tulee sisältyä myös näkökulmia kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen sekä 10) Opetussuunnitelmissa tulee tarkastella uskontojen ja katsomusten kehitystä historiassa ja nykypäivänä sekä reflektoida globaalisia ja paikallisia kysymyksiä. Opetussuunnitelmien tulee olla sensitiivisiä uskontojen ja katsomusten moninaisuudelle. (TGP 2007,16.) Kokoavasti arvioiden Toledon julistus painottaa uskonnonopetusta moninaisuuden hyväksymisen näkökulmasta. Oppiaineen tehtäväksi nähdään valmiuksien antamisen elämään moniuskontoisissa yhteiskunnissa, jossa uskonnonvapauteen liittyvät näkökulmat ovat vahvasti läsnä. Julistus painottaa pluralistista lähtökohtaa uskonnonopetuksen toteuttamisessa. Julistus painottaa myös opettajien koulutusta ja oppiaineen opetussuunnitelmien laaja-alaista kehittämistä. Toledon julistus on synnyttänyt laajaa yhteistyötä ja kiinnostusta uskonnonopetuksesta ja sen kehittämisestä eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2008 Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi suosituksen uskonnoista ja ei-uskonnollisista vakaumuksista interkulttuurisessa kasvatuksessa. Suosituksessa todetaan, että kasvatus demokraattiseen kansalaisuuteen on tärkeä väline sosiaalisessa koheesiossa, keskinäisessä ymmärryksessä, kulttuurien ja uskontojen välisessä dialogissa ja solidaarisuudessa, mutta se edellyttää erilaisuuden tunnistamista ja hyväksymistä sekä kriittisen lähestymistavan kehittämistä. Näiden avulla voidaan edistää toleranssia ja yhdessä elämisen kulttuuria (Council of Europe 2008b.) Toledon julistuksen innoittamana syntyi myös vahva eurooppalaisten uskontokasvatuksen tutkijoiden verkosto, jonka tuloksena syntyi REDCo- (Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries) tutkimusprojekti, joka on tuottanut suuren määrän tietoa lasten ja nuorten käsityksistä uskonnosta ja elämisestä yhdessä muuttuvassa Euroopassa. Suomalainen malli ja sen kehittäminen Suomessa uskonnonopetusta toteutetaan oppilaiden oman uskonnon opetuksena. Opetushallitus on vahvistanut kolmentoista eri uskonnon opetussuunnitelmat. (Sakaranaho 2006, 227, ). Pääkaupunkiseudulta löytyy kouluja, joissa opetetaan viittä tai kuutta eri uskontoa ja sen lisäksi elämänkatsomustietoa. Uskontoaineiden moninaisuus synnyttää myös lukuisia kysymyksiä. Jos esimerkiksi eri pienryhmäuskontojen opettajankoulutus halutaan hoitaa laadukkaasti ja samanarvoisesti kuin luterilainen ja ortodoksinen opetus, on välttämätöntä perustaa useita muun muassa islamin opetukseen suunnattuja tutkimusvirkoja. Vastaavat ongelmat tulevat ilmi oppimateriaalien tuottamisessa, sillä asianmukaisesta laadukkaasta materiaalista on puutetta kaikissa pienryhmäuskonnoissa. Itsestään selvää on myös, että ylioppilaskirjoitusten ainereaalissa tulee tuottaa ylioppilastehtävät myös kaikille vähemmistöuskonnoille kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. (Kallioniemi 2013, ) Nykymalli on toimimaton koulun arjessa. Se on myös pedagogisesti kestämätön, jos asiaa tarkastellaan niistä laaja-alaisista tavoitteista käsin, joita esimerkiksi alan kansainvälisessä kirjallisuudessa koulun katsomusopetukselle asetetaan. (esim. Jackson 2008: Alberts, 2012). Koulun

6 arjessa on haasteellista järjestää uskonnon- ja sille vaihtoehtoista elämänkatsomustiedon opetusta, joka edellyttää useiden eri opetusryhmien muodostamista. Viime keväänä perusasteen tuntijakouudistuksen yhteydessä rehtorien ammattijärjestö lausuikin varsin voimakkaasti kantansa uudistuksen välttämättömyydestä. Rehtorit joutuvat kohtaamaan muun muassa oppilaiden vanhempien usein ristiriitaiset odotukset uskonnonopetuksesta. He joutuvat perehdyttämään työhönsä monesti vaatimattomalla koulutuksella toimivat pienryhmäuskontojen opettajat. Näyttää myös siltä, että joidenkin koulujen pedagoginen hyvinvointi kärsii siitä, että lukuisat uskonnontunnit joudutaan sijoittamaan lukujärjestysteknisesti aikoihin, jolloin muun tyyppinen toiminta olisi pedagogisesti tarkoituksenmukaista. (Kallioniemi 2013, ) Koulujärjestelmä ei pysty tarjoamaan kaikille oppilaille asianmukaista oman uskonnon opetusta. Tällä hetkellä esimerkiksi opetetaan yleisislamia, mutta Suomessa asuva islamilaisväestö on monenkirjavaa, eikä kaikkia tyydytä yleisislamin opetus. Muun muassa Turun Varissuolla, missä uskonnonopetus on herättänyt vahvoja tunteita, asuu suuri joukko erilaisia iranilaistaustaisia maahanmuuttajia: osa heistä on politisoituneita shiiamuslimeja, osa taas varsin liberaaleja sunnimuslimeja. Ongelma on kasvava ja sivuaa myös ortodoksista opetusta, sillä osa venäläistaustaisista perheistä on tyytymätön nykyiseen ratkaisuun opiskella lähinnä Suomen ortodoksisen kirkon perinteen mukaisesti. Useat intialaistaustaiset oppilaat osallistuvat pääkaupunkiseudulla Krishna-yhteisön oman uskonnon opetukseen, mikä ei välttämättä vastaa heidän uskonnollista taustaansa, vaikka tuleekin kulttuurisesti lähelle. (Kallioniemi 2013, 74 76,) Yksi merkittävimpiä viimeaikaisia uskonnonopetukseen liittyviä kehittämisvisioita on ollut Kulosaaren yhteiskoulussa syksyllä 2013 alkanut uusi uskontojen ja elämänkatsomustiedon yhteinen opetusohjelma, jonka mukainen opetus aloitettiin perusasteen 7. ja 8. luokalla. Uutta opetusohjelmaa voidaan luonnehtia integroivaksi lähestymistavaksi, jolla tarkoitetaan sellaista lähestymistapaa uskonnonopetukseen, jossa oppilaita ei eroteta toisistaan erillisiksi opetusryhmiksi, vaan kaikki oppilaat opiskelevat samassa opetusryhmässä yhteisen opetusohjelman mukaan. Norjalaisen tutkijan Wanda Albertsin mukaan integroivaa uskonnonopetusta voidaan luonnehtia eitunnustukselliseksi lähestymistavaksi, jonka lähtökohtana on koulujen ja yhteiskunnan uskonnollinen pluralismi. Opetus eri uskonnoista ja maailmankatsomuksista nähdään integroivassa mallissa yhteiskunnan tehtäväksi. Tarkoituksena on löytää yhteisiä arvoja huolimatta uskonnollista ja kulttuurista eroista. Integroivaa lähestymistapaa perustellaan yhteiskunnan väestörakenteen muutoksella monikulttuuriseksi ja moniuskontoiseksi. Fokuksena on opettaa eri uskontoja eiuskonnollisesta lähestymistavasta ja käsitellä uskonnollista moninaisuutta luokkahuoneessa. (Alberts 2007, 324; 2012, 29 30) Yhteistä opetusohjelmaa eriytetään oppilaiden oman uskonnon tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen opetusohjelma on rakennettu perusasteen vuoden 2004 valtakunnallisen opetussuunnitelman ja vuoden 2006 pienryhmäuskontojen opetussuunnitelman pohjalta. Opetusohjelma rakentuu kolmen pääsisällön pohjalle: 1. katsomusten maailma, 2. eurooppalaisen ajattelun historia ja kirkkohistoria (juutalaisuuden/islamin historia) ja 3. etiikka (Kulosaari 2013). Kulosaaren yhteiskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusohjelman tutkimus on erittäin tärkeää tulevaisuuden opetuksen profiloinnin ja kehittämisen kannalta. Saatujen kokemusten ja tulosten tarkastelu on keskeistä pohdittaessa uskonnonopetuksen roolia tulevaisuudessa sekä

7 uskonnonopetuksen sisältöjä osana uudistuvia opetussuunnitelmia. Kulosaaren yhteiskoulusta kerätyt alustavat tulokset osoittavat oppilaiden vanhempien ja oppilaiden itsensä suhtautuvan hyvin positiivisesti uudenlaiseen tapaan järjestää oppiaineen opetusta. (Åhs et all. 2014) Julkisuudessa kuitenkin pääosin uskonnolliset yhdyskunnat ja Vapaa-ajattelijat ovat voimakkaasti kritisoineet uutta lähestymistapaa vastaan (esimerkiksi Suomen ortodoksinen kirkko 2014). Eurooppalaisessa keskustelussa uskonnonopetus nähdään voimakkaasti oppiaineena, jossa painottuu uskonnoista ja katsomuksista oppiminen sekä valmiuksien antaminen moniuskontoiseen yhteiskuntaan. Kun uskonnonopetuksen luonne muuttuu, myös uskonnonopetuksen tieteenalastruktuurin ja taustatieteiden painotuksen tulisi muuttua. Uskonnonopetuksen lähestymistavoissa ja sisällöissä tulisi entistä enemmän painottaa uskontotieteellistä ja kulttuuriantropologista lähestymistapaa. Eri uskontoihin ja katsomuksiin liittyvä tieto on uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän ytimessä. Julkisessa koulussa annettavan opetuksen tulee nimenomaan vastata yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja oppiaineen perustehtävä ja tavoitteet tulee määritellä niiksi tiedoiksi ja taidoiksi, joita yhteiskunta tulevaisuuden kansalaisista edellyttää. Siksi olisikin hyvin tärkeää myös tutkia ja tarkastella sitä, mitkä ovat maailmankansalaisen uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät perusvalmiudet, jotka tulisi opettaa yleissivistävässä, julkisessa koulutuksessa. Jos suomaisessa uskonnonopetuksessa otetaan vakavasti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen mukanaan tuomat haasteet, sitä olisi välttämättä uudistettava. Globalisoituvassa maailmassa, jossa lokaalisten yhteisöjen suurimpia haasteita on sosiaalinen koheesio ja sen lisääminen, ei ole tarkoituksenmukaista, että oppilaat eriytyvät oman uskontonsa mukaisiksi opetusryhmiksi, eikä niiden välillä synny todellista vuorovaikutusta ja dialogia. Lähteet ja kirjallisuus Alberts, Wanda 2007 Integrative Religious Education in Europe. A Study-of-Religions Approach. Berlin: De Gruyter The Representation of Religions in School Academic and Educational Challenges. Panorama Volume 24, Byrne, Cathy 2014 Religion in Secular Education. What, in Heaven s Name, are we Teaching our Children? Boston: Brill. Council of Europe 2008a White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118 Ministerial Session, Strasbourg, 7 May Strasbourg: Council of Europe.

8 2008b Recommendation CM/Rec (2008)12 of the Committee of Ministers to member states on dimension of religions and non-religions convictions within intercultural education. https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id= &site=cm (Luettu ) Cush, Denise 2011 Without fear of favor: Forty years of non-confessional and multi-faith education in Scandinavia and the UK Leni Franken & Patrick Loobuyck (toim.) Religious Education in a Plural Secularised Society: a Paradigm Shift Münster: Waxmann Verlag Evans, Carolyn 2008 Religious Education in Public Schools: An International Human Rights Perspective. Human Rights Law Review 8 (39), First Amendment Center 1999 A Teacher s Guide to Religion in the Public School. First Amendment Center. Nashville. Grelle, Bruce 2012 Religious Education and Human Rights: An Emerging International Consensus. Konferenssiesitelmä. ISREV XVIII. Turku. Grönholm, Paula 2013 Kulosaaressa kokeilu: Eri uskontoihin kuuluvat opiskelevat yhdessä Helsingin Sanomat Hull, John M The Contribution of Religious Education to Religious Freedom. Committed to Europe s Future: Contributions from Education and Religious Education. Peter Scheiner, Hans Spinder, Jeremy Taylor & Win Westerman, Münster: Comenius-Institut, Protestant Centre for Studies in Education. Jackson, Robert 2004 Rethinking Religious Education and Plurality. New York: Routledge.

9 2007 European Institutions and the Contribution of Studies of Religious Diversity to Education for Democratic Citizenship Robert, Jackson, Siebren Miedema, Wolfram Weisse & Jean-Paul, Williaime (toim.). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates. Religious Diversity and Education in Europe, volume 3, Münster: Waxmann Foreword - Myriam Hunter-Henin. Law, Religious Freedoms and Education in Europe: Cultural Diversity and Law xix xxiii. London: Asgate. Kallioniemi, Arto 2007 Laadukas katsomusaineiden opetus Arto Kallioniemi & Eero Salmenkivi (toim.) Katsomusaineiden kehittämishaasteita: opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino Kohti uskonto- ja katsomustietoa. Niin & Näin, Nro 76, 1, Kodelja, Zdenko & Bassler, Terrice 2004 Religion and Schooling in Open Society: a Framework for Informed Dialogue. Lubljana: Open Society Institute. Kulosaari 2013 Opetusohjelmaluonnos. Legander-Krogstad, Heid 2011 The Religious Dimension of Intercultural Education Contributions to a Contextual Understanding. Diss. International Practical Theology. Vol 14. Wien: Lit Verlag. Lähnemann, Johannes 2008 Introduction Interreligious and Values Education: Challenges, Developments and Projects in Europe. Johannes Lähnemann & Peter Schreiner (toim). Interreligious and Values Education in Europe Münster: P. Comenius-Institut. Plesner, Ingvill 2002 Religio-political models and models for religious and moral education. Panorama, 14 (2),

10 Åhs, Vesa, Ikkala, Jussi, Poulter, Saila & Kallioniemi, Arto Huoltajille ja oppilaille suoritetut kyselytutkimusten alustavat tulokset. Sakaranaho, Tuula 2006 Religious freedom, multiculturalism, Islam: Cross-reading Finland and Ireland. Leiden: Brill. Santora, Simona 2008 Toledo guiding principles on teaching about religions and beliefs in public schools: executive summary. International Education Vol. 19 No.1, Selander, Sven-Åke 1993 Undervisa i religionskunskap. Lund: Studentlitteratur. Smyth, Emer, Darmody, Merike & Lyons, Maureen 2013 Introduction. Emer, Smyth, Maureen, Lyons & Darmody, Merike (toim.) Religious Education in a Multicultural Europe. Children, Parents and Schools New York: Palgrave Macmillan. Suomen ortodoksinen kirkko 2014 Yhteisessä uskonnonopetuksessa oppilaat joutuvat asiantuntijan rooliin https://www.ort.fi/uutiset/yhteisessae-uskonnonopetuksessa-oppilaat-joutuvat-asiantuntijan-rooliin (Luettu ) TGP 2007 The Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools. Warsaw: Office for Democratic Institutions and Human Rights. Internet-osoite: (Luettu ) Weisse, Wolfgram 2009 Foreword. Julian Ipgrave, Robert Jackson & Kevin O Grady (toim.). Religious Education Research through a Community of Practice: Action Research and the Interpretive Approach. Religious Diversity and Education in Europe Münster: Waxmann. Willaime, Jean-Paul

11 2007 Different Models for Religion and Education in Europe Robert, Jackson, Siebren, Miedema, Wolfram Weiss (toim.) Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates. Religious Diversity and Education in Europe, volume age=81 (Luettu )

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Pro gradu- tutkielma Anna-Leena Räisänen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Vaikka on tosi nuoria ihmisiä, niin silti on toivoa ja halua vaikuttaa asioihin. Taksvärkki ry:n kehityskasvatuksen vaikutusten arviointi Sirpa Saari Sirpa

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

Sekulaari yhteiskunta ja toisin ajattelemisen mahdollisuus

Sekulaari yhteiskunta ja toisin ajattelemisen mahdollisuus Sekulaari yhteiskunta ja toisin ajattelemisen mahdollisuus Saila Poulter Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Kansalaisena maallistuneessa maailmassa. Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA SEKSUAALIKASVATUKSEN STANDARDIT EUROOPASSA

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 368 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla 125 YTM Tiina Rytkölä, FM Merike Kesler & FM Tiina Karhuvirta Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen Kasvatus ja opetus

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ?

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? 1 KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? POLKUJA MATKALLA KOHTI MAAILMANKANSALAISUUTTA Riitta Kemppainen-Koivisto Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (90 op) Lokakuu

Lisätiedot

Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä

Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä Pekka Metso Uskontokasvatus murroksessa? Ortodoksisessa kirkossa perheellä on keskeinen sija uskonnollisessa kasvatuksessa. Perheestä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

SYNNYT ORIGINS 4 2007

SYNNYT ORIGINS 4 2007 39 llecttiio Sinikka Rusanen TAIDEKASVATTAJAKSI VARHAISKASVATUKSEEN Lähdin syksyllä 1998 mukaan taidekasvatuksen osaston tutkimusprojektiin Kuvat, kasvatus ja identiteetit, jonka tehtävänä oli selvittää

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Design-suuntautunut pedagogiikka

Design-suuntautunut pedagogiikka Design-suuntautunut pedagogiikka Jorma Enkenberg Professori (emeritus) Muutama vuosi sitten kansainvälinen tutkimusryhmä raportoi mielenkiintoisen tutkimustuloksen koskien 23:n eri maan kasvatuskulttuuria

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika?

Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika? Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika? Tässä artikkelissa verrataan Suomen peruskoulun yhteiskuntatiedon opettajien käsityksiä yhteiskuntaopetuksen

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa

Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa Liiman, Niina Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) Marraskuu / 2009

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013 Suomessa on viime vuosina julkisuudessa vedottu kotimaassa tapahtuvan imaamikoulutuksen puolesta. Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot