Fennon. Mine annan arvoa kodissani sisustuksen tasapainoisuuteen. Fenno-muotoilu antaa kodille rauhallisen ia viihtvisen leiman.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fennon. Mine annan arvoa kodissani sisustuksen tasapainoisuuteen. Fenno-muotoilu antaa kodille rauhallisen ia viihtvisen leiman."

Transkriptio

1

2

3 N4ina tahdennenaina huollon merkitysta. Saatuani kuulla Fennon varmastaia nopeasta huollosta - valitsin tietenkin Fennon. Mine annan arvoa kodissani sisustuksen tasapainoisuuteen. Fenno-muotoilu antaa kodille rauhallisen ia viihtvisen leiman. Mine harrastan tekniikkaa. Seuraan tarkasti tekniikan kehitysta ja olen huomannut Fennon tuntevan vastauksen iokaiseen kysymykseen. Kuuntelen mielelldni musiikkia. Luonnollinen aanenloiston tarkein seikka, jonka johdosta viihdyn Fennon seurassa. Vanhemman polven edustajana olen oppinut antamaan arvoa luolellavuudelle ia kestdvyydelle. Olen vuosien var- rella aina luottanut Fennoon.

4 Or FE 59T 144 A TyylikEs j6 puhdaslinjalnen w-vaslaanotin nykyalkai- Been koliin, Malli Eulauluri miollydavella - lavalla ya ttl? "'*i3;" XX"!.iI,l/' joko kirjahyl- Pld ttavaksl lyssa lai piiydalle, valilt+ vananno on kolm n puul8atua, hllnm E l ak, klllloil ltu mahontl l l vaaloa TAydelllsla F nneautomarllkkaa jokamishen" hh- T.r.lltl..l U.cot 23" P-kuva- Dutkr, 7" kalurln 19 putkod, 7 06manrumdrodla, J piidlodla, raata. txt.a-foous, kal66luvalml'iskyrk n. UHFv.lmlus M nomatro-k.ndvanvalitsiia, l5ydolr nen Talllnnan kanava

5 FE59T344A Loistoluokan kaukokalsetuvasraanolin, jossa on kaksi kaiulinra_ Sealimet on sijoilell! aistikkaatie, na, hasta valmislelulle pan etitte, joka anlaa vasraanottimelte erilt?iin af vokkaan leiman, Jokaisen vaslaanotlimen mukana iieraan jalopuutelins, joka he aa vastaanottimen aseltelua huoneessa valiltavana on kirlloileltu sapelihahonki tai T knlrrr..r tredor: 23" P-[uvaDurki, 1s Durh a, 7 qarmaniundrod'a 3 D'd'od;. ' amr.ro,i8. I p i'asasuuniaaf. uk,a- 1 r3'! n s", 5saanrakonnorlu tiyds rlnon rjhf rar (JHF-va miu3

6 SA48TO44A Pienen trlan televisioksi suosittelee Fenno 19" nalliaan. S on varustetlu uusimmalla F nncaulomalilkalla la vaslaanotin vold an as6ttaa lavalliseen hvllys' l6dn,'koska kalkki saenhol ovat dsssa luontovasll keslt ltavissa. se on tstniikallaan lavsin sama kuh suurommat vaslaanottim6t, Puulaatuna helppohohol' T.h llhr rl.d6r:19" P-kovaourkr,7' kalurln, Dulk6a, 7 06r Dlldloda, i tens!r6'la, 1 t..a.ujnkal. utrr.-fdcu. kar!6ru"rnru.k{krn. llhf-valel M6don.tlr kandv6nvarltlllo, leyd6llln n ialllnn.n kdruva. FE59T244A Muotollultaan hlllllyn siarlinen tolevislo, joka noud r taa 6rlkois sti suomalaista makusuuntaa, Kon isto 6dustaa uuslnla Fenno-aulomalllkkaa Syv?jnsininen kuvapulkon 16unus, h lm.nharmaa verkkonappainien lausla seke jalopuulaallkko muodosravat harmoonisen kokonaisuuden, valltravana on kaksi muolipuulaatua, kiilloitetlu mahonki tai himhoa l ak, 23 P-tlv.pJtkl, putloa, / EEmIiumdiod'a 3 Dldlod16, 1 ranslstorid, plns*ulnlarj., ullrs. Foou5, kateeluvslmi!skylkin, UHF-val lus-

7 EdusLa'r. ra.rp L.i.!isi. os:i on t.lcutctlu {.,k ( a an! re sel s.aluilkscl Kcvyr- a s. i.n Pa na ll kse a r'a ts.t:c!ua:n ohlclmaklfala! Ll t:r 1..u:Lek vyys mlos tr D tk..la syyksi ;i paras mahd. ncn Ei..nfi n srurrall! a' tris. s\irl.r. rl r Lakaa <.rkea u.kka ier ilincr torslor V..Laan.Linla!a ni sle t.an nryos tayd.l s r UHF' Va Ltav.nar.e!n k oielir La lr mniei niahonr.l rehii r mr reir Lr5rn.1L:.la m,1. L!r-rnrL:

8 I -!

9 .3 "j.'rryt9f'* i* I :i:, i.i I i.-', t Helhl merk ise. ho nrcfkirkasta eanta Koo taan keytanno sena ja muolo lltaan ajaltomana se toytaa o kean pa kt(ansa loka sesia lmpanslosla K!n etu hrn sataaf vie i hl.kea hrnta, on Helmi enkoscn sovel,as lere! siop.fhcef!asraa., o(lmeks ta kodin io seks rad oks Varman la Drtia ekeh ietyn rakcnteensa a.5 osia Hclm loslad na!ti1a!asti facioo lman larloamat r!nsaat makuparal Pu!laj 1 la ava ja ma- -r r!\ - - i ;l ia. 'lj Te.l of telrt lrok (aa S ire yhlwit pcrirl.et la rykya (a ehyeksi la kalnr ks koj(oraisurdeksi Om na sur (srtaar Tahn on kodin 'paraaltr,astaanol n DULta hinfa taar vain k.h1l! - sta l<esk l!ok{aa tl!.1. ifsa anslosla se so)i jo(a s.cn ymperis:oon puu al--rna teak seke vaa ea tamm save, rad o sol Se on ialrr u. ta. vaslaa.clt n...r k.isa aa qef iel\ Q ll!:loeal rjr= / SeL:a SLefe. -.rsl.!okir lasr.an01 n {or{ea aai!rne. stcrccpaa:eas:e ncr l<ole sto LLnn.tru l! i:nf!steri! Fennc, m!olcru ilyde rncn stereolarleste ma Lali.r S.iLran nor L p!o su!den. P!uajt rca( la nahonk r.rrarfo syylid ja

10 FENNO MATTI 033 T,alti on mlkana kun ulkoilaan malkaillaan tai rolkeilaan Matlr kuu uu nykypaivaan Siinii on kojeisro, jossa on yhdeksan lranslsloria, viisi qsrmaniumdiodta lmy6s lyfyel aa lol R rnsaasti pehmlstatll ^estonlov.- verhoilu. Varil helmenharmaa, p!nainen ja sininerl FENNO MARJA 023 T Malkaradio, joka on siron tyylikes ja pirleen Lrrheitullinen Se sovelluu hyvin retki- ja malkakayud6n, mura tarjoaa myds yle svastaanottinen herk?jn vastaanorlokyvyn ja raytelaisen aiinen Kaylannd tinen kesto- nruoviverhoilu- Aahoa ue den vaihto suofilelaan tilk!- lyllnela. noppa asem6n\dlrta pyojivan vtnt,a-l n umd od'a (AF12r acp6,-ac1-rs +

11 t F'EhlN0 ljl A Fi'l!2ii Mari on Iyylikas ja monipuolnen yteisnalkaradio Asiallinen ulkoasu kdtkee sjsaansa kojetston josra loylyval kehittyneeh trans storitekniikan parhaat saavjlu\ser ern omdinei vastder orroler,a'rys. teys painorier rtlerlo jo. v:jiainer parsrontuuus. Liukukytkn, asema-asleikko Punainen rai harmaanvihr a keslomuoviverhoilu ir FEN{ N.IG AUTO.MATT ;X4J i!'t

12 FENNO P/ILLAS FENNO D I..'X Malkaradio, joka edustaa kansainv?ilistii yhteisty6tamne parhaimmillaan Teysosuma els lteesse iodella tyylikesla ja nykyaikaista lransislorivaslaanolinla. Sen jokainen yksiryiskohla lahdenua korkeala aatua, samala se vastaa kaikkia kaytenndn vaatihlksia- Eri lo s-r r n ra1 dr -d Le6 DL^ r Ll<oas r mal on r,slilty Fuolsssa maailman kauneimmaksi lransistorirad oksl, Musta ta ruskea neoluxverhoilu ksava poysryr enirunko Pa as on lransislorirad o kaikille, jotka vaalivat vasraanott me taan h!ippusloriluksia siind on tehoa, herkkyytta Ia s!lren hitan e?inentoisloa KaiJ<ki loisloluokan h enoudet Pallas on ihanteel inen radiohankinloltdgssd auroanrsnn q lskun- vari mustthopoa - pa no n 3 kg 1 A( r?r 2-ACP3, oaru nsrl) - kc'l.jla07'5-104 F2x60 hn) _ karurin B.Ii6.Iahaloo isllr-}hdne''} L!o- irl '0 1-. pa 10

13 ''Vanhaan hyvean aikaan meitta oti g.amotofi Se soitteli aanil6ltji onalla erikoisella tavattaan, fruna ilman lise aittejta, Nyl on kehityskuvassa mukana eleklrofoni, transistoriso t n, joka toimii jat een irman tuinen rihantli6anipaa ja erikoiska utin Niiden aei,e,f Io slo on idysipailo.el. Ne vactaaval nykya,di vaar sa 8400 A i? tskunkesr:iva pory sa 8201 T /r Farisrokriyiio'nen

14 I /tt o sa e13o ^ V i'. - Loistoluokan magnelofoni, jossa or tahdistelun aenityksen mahdollisuus ja 32 lunnin toiminta-a ka yhdela nauhakiekolla N iurajar jostelna ja 4 nopeulta, teystransistoroilu ko T6knrrrrs r rrodot: a lens6ror a + 3 qermtsnrumd od a - ks akoko 7" kiiyrldr5nnitlosr V - rahloraho 25 w va ah{u kerostasktja - aulo- sa 9101 T '1 ''," 4/ Paristokiiytldinen ieysirans sloroitu maqnetoloni, helposti liikutellava ja toimii misse rahansa Reportleril, iikemiehet, luonnoniutkijal, kajlalilmaajat saevat ksta lailleesia arvokkaan apllaisen Se on nyds mohipuolinen yleismagnerofonl Pai.o varn 3,65 kg, toimii mytis verkkoviiialla erillisei lilenkkojen kantra i0 cn) io sroa uo i, s50. Hz - tehi6rsho 6'r,s v, parisroien kesroa,ka mi ron i riddjohroinoen + r5y, la iyhri nauha-

15 SA 6137 A jokarnen perheen jasen Tdysl.ansistoroitu koneisio, reiurajarjesle md ta muul kehittyneen tekniikan h enouder k!uluval Uman perhema lin ominaisuuksiin, m krofoni E13756/03 rrldddfhlorno6n + laf ja Lyhld SA 9120 A hieno!ksrlla varustel!n koneston Astaltsuus ja lotm nlavaf m!!s tekee ma lisra kaikkien suosikin, SA 6147 A STEREO Stereolonia on kirenteenlekeva saavutls aafentotsroata s-a omnasuuksiln sa61,17a on teyde lrfen stereomagneloton! TaysLranslslorortu koleislo, 4!ral:irjeste na, kaksi nopeu a ta kaikki keyll6nuka!ludet ia Lyhli nauhaieli

16 1924 t964 \ UOTTA HUIPULLA Vuonna 1964 tulee Fenno-Radio palvelleeksi neljakymmenta vuotta Suomen kansaa. Tella hetkelle se on maamme vanhin ja suurin alansa tehdas, joka tuotanlonsa korkealaaluisuuden vuoksi on saavuttanul ostavan yleison varauksettoman luottamuksen. Yha edelleen yhti6 haluaa teman luottamuksen arvoisena kehittaa tuotteittensa laatua suomalaisen maun ja nykyajan vaatimusten mukaisesti. --t Laajentunut Oy FENNO-RADIO Ab kykenee tanaan kaikkeen radio- ja televisiotekniikan alalla. Sen valikoima kasittae televisiot, radiot, matkaradiot, levysoittimet, magnetofonit. Yksinomaan FENNO-televisiovastaanottimilla on Suomessa jo tdhen mennesse kymmeniatuhansia tyytyvaisia ostajia. Yhtio seuraa iatkuvasti aikaansa. Se on kehittamessa vuosikymmenien kokemuksestaah suomalaista televisio- ja radiotekniikkaa kerkipaikalla. FENNO - koko perheen silmetera.-) FENNo.valikoiman eslttelee Tellle: l-lcksrn Rauta - Osakeyhfl 6 LAYOUT: KAUPPAMAINOS oyl MATT A PTXANEN FFPS

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å ITIO lssn 0356-5440 4 1986 RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006

W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 W H I R L P O O L KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT KO D I N KONEET 2006 SENSING THE DIFFERENCE Y M P Ä R I S T Ö A S I O I TA K O S K E VA T I E D O T E P y r i m me Whirlpoolissa ke r t o maan avoimesti ja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01. Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii U KU L t "r*. rrrllox axrärå ) Jg]:ElglLg.! Turun llntutteteelfnsn Yhttlstys r.y. PL 6, 2OO Turku 0 qqej-qg$.tclg,.[lrttl Kar]ln Yokylå 6 B 3, 2o5o lurku 5 @!.E@s Slrkka Nlenl lerhotle 20, 2O72O Turku

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Caravan kauppaa keskellä Suomea jo 35 vuotta!

Caravan kauppaa keskellä Suomea jo 35 vuotta! Caravan kauppaa keskellä Suomea jo 35 vuotta! Tervetuloa Caravan suurmyymäläämme! Kädessäsi, arvoisa lukijamme, on Jyväs-Caravan Oy:n 35-vuotisjulkaisu. Tämä lehti sisältää välähdyksiä menneiltä vuosilta,

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot