KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011"

Transkriptio

1 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne

2 Sisällysluettelo Johdanto Osaaminen ja lähtökohdat Kokkolan koulutoimen tietotekniikan opetussuunnitelma perusopetukselle ja lukiokoulutukselle Taustaa Tietotekniikka osana opetussuunnitelman perusteita Tietotekniikan opetussuunnitelman periaatteita Kokkolassa Opetussuunnitelma perusopetukselle ja lukiokoulutukselle Koulujen tietostrategiat Koulujen tietostrategioiden arviointi ja päivitykset Opettajien tietotekninen osaamistaso Tietotekniikan täydennyskoulutus Sisällöt Verkko-opetus Alueellinen yhteistyö ja tavoitteet Etälukiotoiminta ja toisen asteen yhteistyö Verkko-oppimisalustat Visiot Perusopetuksen oppimisympäristö Toimintaympäristö Kone- ja laitetilanne sekä ohjelmat Tietokoneet ja ATK-luokat Oheislaitteet Ohjelmat Tietoliikenneyhteydet Tietotekniikkatuki kouluilla Koulun tietostrategia...22

3 Johdanto Strategiakauden toimenpiteet jakaantuvat kolmeen osa alueeseen: Osaaminen ja lähtökohdat, sisällöt sekä toimintaympäristö. Kokkolan koulutoimen tietostrategia on kasattu saman rakenteen mukaan kuitenkin jokaisen osa alueen sisällä tarkempaa jakoa suorittaen. Visio Kokkolan koulutoimen tietostrategiaksi vuosille : Kokkolan kaupungissa käytetään joustavasti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti oppimisen tukena tietotekniikan mahdollisuuksia. Tietotekninen osaaminen on kaikkien kunnia asia. Tietostrategiamme tukee oppimista ja sen kivijalkana on mielekäs ja toimiva oppimisympäristö, jossa vallitsee luova ja innostunut ilmapiiri.

4 1 Osaaminen ja lähtökohdat 1.1 Kokkolan koulutoimen tietotekniikan opetussuunnitelma perusopetukselle ja lukiokoulutukselle Työryhmä on tarkentanut aiemmin laadittua opetussuunnitelmarakennetta, joka on kehyksenä eri kouluasteille tietoteknisen opetuksen suunnittelussa. Opetussuunnitelmarakenne on esitettynä myöhemmin tässä liitteessä. 1.2 Taustaa Tietostrategian päivitystyö tuli ajankohtaiseksi kuntaliitoksen myötä. Se toi mukanaan uusia haasteita erilaisten oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmien muodossa. Opettajien tietoteknistä osaamista koko kaupungin alueella tuli myös kartoittaa uudelleen koulutuksen ja tuen tarpeen selvittämiseksi. Kokkolan kaupungissa on ollut aiemmin tietostrategiatyöryhmä, jonka tehtävänä oli tietotekniikan opetussuunnitelman valmistelu koskien koko kaupungin perus ja lukiokoulutusta. Tämä työ on kokonaisuudessaan luettavissa OPS:n tukimateriaalina. Työryhmä tuo tässä liitteessä esiin keskeisimmät sisällöt koulujen tietostrategian laatimiseksi aiemmasta varsin perusteellisesta strategiatyöstä. Tähän saakka koulut ovat itse huolehtineet omista tietostrategioista ja niiden päivittämisestä. Nykyinen työryhmä haluaa tarjota mallin helpottamaan koulujen työtä lukuvuosisuunnitelmien yhteyteen sidottavasta tietostrategiasta. 1.3 Tietotekniikka osana opetussuunnitelman perusteita Opetushallituksen antamien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen perusteet sisältävät koulutuksen järjestäjiä velvoittavat normit, joiden mukaan opetussuunnitelma on tehtävä. Perustetekstissä ei velvoiteta kuntaa varsinaisesti laatimaan vuosiluokkiin sidottuja tietotekniikan tavoitteita tai sisältöjä, mutta velvoitetaan yleisellä tasolla huolehtimaan oppimisympäristöstä ja työtavoista siten, että ne tukevat oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäsenyyteen. Myös aihekokonaisuuksista on selkeää ohjausta tähän suuntaan. Erityisesti aihekokonaisuudet Viestintä ja mediataito ja Ihminen ja teknologia sisältävät runsaasti tietotekniikkaan liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava näiden aihekokonaisuuksien toteutumisesta opetussuunnitelmassa. Tietotekniikkaa ei enää näissä perusteissa ja valtioneuvoston antamassa tuntijaossa mainita erikseen oppiaineena. Tietotekniikan ymmärretään näiltä osin olevan opiskelua ja myöhemmin koko elämää helpottava väline.

5 Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan tulee OPS:n perusteiden mukaan sisältyä tietostrategia. Tietostrategian sisällölle ja muodolle ei ole annettu tarkkoja määräyksiä. OPS:n perusteet (s. 16) mainitsee mm. seuraavan koulutuksen järjestäjää velvoittavan oppimisympäristöä koskevan tekstin: Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Samoin perusteet sisältävät (s. 17) työtapojen esittelyssä maininnan: Työtapojen tulee edistää tieto ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Vastaavansisältöiset maininnat löytyvät myös lukiokoulutuksen perusteista. OPS:n perusteet antavat siis koulutuksen järjestäjälle varsin suuren vapauden tietotekniikan opetuksen järjestämiseksi. Samalla yllä mainitut normit kuitenkin velvoittavat koulutuksen järjestäjää organisoimaan tietotekniikan opetuksen ja siihen liittyvät aineelliset ja henkiset resurssit riittävälle tasolle Tietotekniikan opetussuunnitelman periaatteita Kokkolassa Kokkolan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tietotekniikan opetussuunnitelman pääperiaatteita ovat: a) Yhtenäinen jatkumo esiopetuksesta lukiokoulutuksen päättövaiheeseen - Opetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja toteutus on suunniteltu yhtenäiseksi jatkumoksi esiopetuksesta lukion päättymiseen asti. b) Tasa arvoisten oppimismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille oppilaille ja opiskelijoille - Kaikilla kouluilla annetaan oppilaille tietyt perusvalmiudet tietotekniikasta. Tämä taataan määrittelemällä eri luokka asteille tai oppiaineille tietotekniset tavoitteet ja sisällöt. Kaupunkikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä tarkennetaan koulun omassa tietostrategiassa. - Aineelliset resurssit jaetaan tasapuolisesti koulujen kesken. - Opettajien täydennyskoulutusta jatketaan ja edelleen tehostetaan. - Opetussuunnitelman toteutumista seurataan koulutuksen järjestäjän toimesta. c) Tietotekniikan opetus integroidaan osaksi muuta opetusta - Opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään siten, että ne voidaan saavuttaa osana eri oppiaineiden opiskelua.

6 - Vain syventävät valinnaiskurssit tai lisäkurssit opetetaan valinnaisaineena. d) Koulujen omaleimaisuutta tietotekniikan opetuksessa tuetaan - Koulu määrittelee omassa tietostrategiassaan tietotekniikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain tai oppiaineittain. Niiden tulee täyttää koko kaupungin opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt. - Koulu voi hyödyntää omaa erityisosaamistaan ja vahvuuksiaan opetuksen toteuttamisessa. Opetuksen organisointi jää kunkin koulun tietostrategiassa määriteltäväksi. Koulujen on siis ratkaistava tietotekniikan opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen jaottelu eri vuosiluokille tai eri oppiaineisiin. Parhaiten tämä onnistuu luokanopettajasysteemissä vuosiluokittain ja aineenopettajasysteemissä oppiaineittain. Koulutuksen järjestäjä edellyttää koulun määrittelevän nämä osana koulun lukuvuosisuunnitelmaa tietostrategiana Opetussuunnitelma perusopetukselle ja lukiokoulutukselle Luotaessa yhteistä perusopetuksen ja lukion tietotekniikan opetussuunnitelmaa, on pääpaino yhteistyössä ja jatkumossa. Parhaimmillaan oppilas kokee saavuttavansa jotain uutta siirtyessään uutteen oppimisympäristöön, mutta toisaalta huomaa tarvitsevansa aikaisempia opittuja taitojaan. Vaikka spiraaliperiaatteen mukaisesti kertaavaa asiaa tuleekin, on opetuksen tarjottava uusia haasteita ja sisältöä. Tämä onnistuu parhaiten, kun tietotekniikan opetus integroidaan muihin oppiaineisiin ja tietotekniikka koetaan olevan työväline eikä varsinainen oppiaine. Uusi ainekohtainen sisältö pitää mielenkiinnon yllä ja iän karttuessa työvälineen eli tietotekniikan osaamisvaatimuksetkin lisääntyvät. Vaikka tietotekniikan rooli muuttuu, eivät sen tarpeet valinnaisena oppiaineena muutu. Valinnaisten kurssien ei välttämättä tarvitse tarjota perusasioiden opetusta sehän saavutetaan jo integroinnin yhteydessä. Valinnaisten kurssien tarkoituksena on tarjota syventäviä sisältöjä, joihin integroiduilla oppitunneilla on syttynyt halu syventyä. Kuvankäsittely, kotisivujen tuottaminen, lehtijulkaisut, tietoliikenne ja verkot ym. ovat kursseja, joihin paremmat perustaidot omaavat oppilaat uskaltavat lähteä mukaan. Integroinnin tehtävä ei ole vähentää tietotekniikan opetusta, vaan lisätä sitä! Valinnaisaineena voi koulu tarjota valintansa mukaan myös perustason opetusta niille oppilaille, jotka eivät ole saavuttaneet perustason osaamista muulla tavoin. Tällöin koulu voi järjestää esim. tasoa mittaavan testin omassa tietostrategiassaan päätettävällä tavalla. Perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 pyritään siihen, että jokainen oppilas saavuttaa tietyt tietotekniikan osaamistavoitteet. Nämä osaamistavoitteet ovat pääosiltaan esitelty taulukossa 1, mutta jokainen koulu voi lisätä tavoitteita ja painottaa omia vahvuuksiaan.

7 TIETOTEKNIIKAN AIHESISÄLLÖT PERUSKOULUN VUOSILUOKILLE 1 6 Tietokoneen perustoiminnot sekä oikeat työskentelytavat tietotekniikkaluokassa: Koneen oikea käynnistäminen ja sulkeminen Ohjelmien ja tiedostojen avaaminen Tiedostojen tallentaminen ja tulostaminen Hiiren käyttö ohjaimena Helppojen tekstien tuottamien Valmiiden piirrospohjien värittäminen ja piirrosohjelman perustyökalujen käytön opetteleminen Turvallisuusohjeet sähkölaitteiden kanssa toimiessa. Laitteiden oikeat käyttötavat sekä yhteisvastuu laitteiden toimivuudesta (ilkivallan minimointi, ovien lukitseminen, ) Varmistetaan perustoimintojen hallitseminen Resurssienhallinnan syventäminen; verkon polkujen ja kansioiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen esim. tiedostojen poistaminen, kopiointi, uudelleen nimeäminen... Leikepöydän käyttö eli kopioi, liitä, leikkaa Tekstin tuottaminen ja yksinkertainen muokkaus (lihavointi, alleviivaus, kursivointi, fonttikoko, ) Kuvan tuottaminen ja yksinkertainen muokkaus (rajaaminen, kiertäminen, ) Kuvan ja tekstin yhdistäminen Internetin perusteet: Netiketti, sosiaalisten medioiden käsittely esim verkkoyhteisöt, tiedonhaun perusteet. Oikeille sivulle siirtyminen osoitteen avulla. Tietojen ja osaamisen syventäminen. Tietokoneen käyttö työvälineenä Taulukkolaskennan perusteiden esittely Esiitysgrafiikka ohjelman ohjattu käyttö esim. ryhmätöiden yhteydessä. Kymmensormijärjestelmään tutustuminen. Ohjelmia käytettäessä ohjataan oppilasta sujuvaan näppäimistön käyttöön. Tämä sisältää tärkeimpien näppäinten ja näppäinyhdistelmien käyttätaidot.(esim. AltGr + näppäin 2) Materiaalin kopioiminen internetistä ja tekijäoikeudet. Nettisäännöt (kriittisyys tiedon oikeellisuudesta, anonyymien käyttäjien tuomat riskit, loukkaavan tekstin tuottaminen, materiaalin moninaisuus,...) Sähköpostin käytön perusteet, liitetiedostojen lähettäminen, tiedostojen koko sekä pakkaus. Tulostimen käyttö (esikatselu, sivumäärän rajoittaminen, tulostustyön katkaiseminen). Muiden lisälaitteiden (digikamera, skanneri, videokamera) käytön ohjaus suositeltavaa

8 Osaamistavoitteiden läpikäymisen varmistamiseksi kannattaa asiasisällöt kirjata esim. koulun omaan OPS:aan ja mielellään myös aikatauluttaa ne vuosiluokittain. Myös integroinnin suunnittelu yhteistyönä helpottaa opettajien työtaakkaa. Tietyn perustason varmistamiseksi oppilaiden osaamistaso voidaan kartoittaa esim. kaupungin yhteisellä osaamistasotestauksella, jonka ajankohdan yhteistoiminta alue voi päättää omassa tietostrategiassaan. Tämän testin tarkoituksena ei ole laittaa kouluja paremmuusjärjestykseen, vaan antaa oppilaalle ja opettajalle tietoa opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta. Testin ajankohta voidaan päättää yhteistoiminta alueittain siten, että siitä saatavat tulokset voisivat palvella sekä alakoulun opetussuunnitelman toteutuman arviointina että mahdollisen perustason valinnaisainesuositusten antamisen pohjana. Perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 tietotekniikan integrointia eri oppiaineisiin edelleen syvennetään. Vaikka perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 on tehty hyvä pohjatyö, niin yhdenkään oppilaan ei pitäisi suorittaa viimeisiä luokka asteita ilman tietotekniikan hyödyntämistä. Tämän varmistamiseksi integrointi suoritetaan tietostrategiaan tehtävällä ainekohtaisella tehtäväjaolla (esim. äidinkieli tekstinkäsittely, kuvaamataito kuvankäsittely, matematiikka taulukkolaskenta) Sisällöt on hyvin väljästi ilmaistu ja on huomattava, ettei tavoitetason tarvitse olla liian korkea. Varsinainen tietotekniikan opetuksen syventäminen tapahtuu omina valinnaiskursseina. Kukin yläkoulu määrittelee omassa tietostrategiassaan nämä sisällöt ja oppiaineet, joissa niitä hyödynnetään. Yhteistoiminta alueittain sovitaan tietotekniikan opetussuunnitelman toteutuman seurantakokeen ajankohdasta siten, että tieto palvelee sekä alakoulua että yläkoulun mahdollisia valinnaisainejärjestelyjä. Opetussuunnitelman aihesisällöt yläkoululle ja lukiolle on esitetty seuraavassa taulukossa

9 TIETOTEKNIIKAN AIHESISÄLLÖT PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLE 7 9 JA LUKIOKOULUTUKSEEN Alla oleva taulukko lisätään koulun tietostrategiaan. Taulukkoon kirjataan ne oppiaineet, joissa hyödynnetään seuraavia tietotekniikan osa alueita. Taulukkoon ei kirjata erikseen tietotekniikan valinnaiskursseja. Osa alueet on käsiteltävä integroituna oppiaineisiin ja sisältökuvaus on lähinnä ohjeellinen. Osa alue Oppiaine Tekstinkäsittely Työraportin / esitelmän laatiminen. Kuvien ja taulukoiden liittäminen. Sisennykset ja sivunumeroinnit. Taulukkolaskenta Yksinkertaisen taulukon luonti. Yksinkertaisten laskukaavojen tuotto. Kuvankäsittely Rajaaminen, suurennos ja pienennös. tallentaminen halutussa muodossa. Esitysgrafiikka Jokainen oppilas tuottaa yhden esityksen jonkin kurssin yhteydessä. Internet Tiedonhankinta, materiaalin siirtäminen ja järkevä hyödyntäminen. Kotisivujen perusrakenne. Plagioinnin estäminen! Lisäksi nettietiketin selostaminen. Muut sovellusohjelmat (kirjataan myös ohjelmat) Jollei ole, niin suunnitelma tarpeista. Digikamera tai digitaalinen videokamera Peruskäytön esitteleminen riittää. Muu käyttö

10 Lukion rooli tietotekniikan hyödyntäjänä opetuskäytössä on itsestäänselvyys. Opiskelu tapahtuu vastaavalla tavalla kuin perusopetuksen vuosiluokilla 7 9. Sisältöjä voidaan hieman muutella lukioon sopivammiksi. Verkkomateriaalin käyttö ja tutkielmien/esitelmien tekeminen on ensiarvoisen tärkeää jatko opintojen kannalta. Myös taitotaso pitäisi olla lukiolaisella lähellä A ajokorttitasoa (tietyin poikkeuksin esim. tietokantojen osalta.). Opetussuunnitelman perusteiden mukaan lukion on huolehdittava, että jokaisella opiskelijalla on riittävät taidot jatko opintojen suorittamiseen. Tämä edellyttää myös verkkokurssien suorittamista, missä onkin lukioiden suurin tehtävä tulevaisuudessa. Syventävän tietotekniikan opetuksen tarve saattaa olla vaihtelevaa, mutta tarjonta voi olla esim. syventäviä kursseja koulukohtaisesti, joiden lisäksi hyödynnetään verkko opetusta, Chydenius instituuttia ja ammattikorkeakoulua mahdollisuuksien mukaan.

11 LUKIO - Lukion huolehdittava, että jokaisella opiskelijalla on riittävät taidot jatko-opintojen suorittamiseen. - Opetus suurimmalta osaltaan integroitu oppiaineisiin. Tutkielmien ja esitysten painotus tärkeää. - Syventäviä kursseja koulukohtaisesti, joiden lisäksi hyödynnetään verkko-opetusta, Chydenius-instituuttia ja ammattikorkeakoulua mahdollisuuksien mukaan. Oppilailla tavoitteena A ajokorttitutkinnon vaatima osaamistaso soveltuvin osin PERUSOPETUS VUOSILUOKAT Tietotekniikkaa integroidaan eri oppiaineisiin. - Integrointi suoritetaan tietostrategiaan tehtävällä ainekohtaisella tehtäväjaolla (esim. äidinkieli - tekstinkäsittely, kuvaamataito - kuvankäsittely, matematiikka - taulukkolaskenta ) - Varsinainen tietotekniikan opetus omina valinnaiskursseina, joissa oppilailla mahdollisuus syventää taitojaan. - Valtakunnallinen tavoite jokaisen oppilaan perusosaamisesta täytetty. PERUSOPETUS VUOSILUOKAT Jokainen oppilas saavuttaa perustaidot: tekstinkäsittely, kuvankäsittely, esitysgrafiikka, tiedonhaku, nettietiketti ja tiedostonhallinta - Koulut antavat tietotekniikan opetusta esim. käyttämällä tietotekniikkaan perehtyneitä luokanopettajia. - Opetus integroitu eri oppiaineisiin. ESIOPETUS - Oppilas tutustuu tietotekniikkaan ja sen joihinkin käyttömahdollisuuksiin mahdollisuuksien mukaan KAAVIO: Kokkolan koulutoimen opetussuunnitelmarakenne tietostrategian näkökulmasta

12 1.6 Koulujen tietostrategiat Koulun tietostrategia on parhaimmillaan prosessi, joka auttaa koulua soveltamaan uusia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja tukee työyhteisöä sen jokapäiväisessä toiminnassa. Tietostrategiaan kuuluu tavoitteiden asettelu, visiointi ja säännöllinen arviointi. Työyhteisön yhteinen tietostrategia luo yhteenkuuluvuutta ja aktivoi sitä toimimaan nykyisten ja uusien haasteiden parissa, joita kiihtyvästi teknistyvä yhteiskunta sille asettaa. Koulujen on tietostrategian laadinnan yhteydessä otettava huomioon tarvittaessa esiopetuksen, erityisopetuksen sekä maahanmuuttajien erityistarpeet. 1.7 Koulujen tietostrategioiden arviointi ja päivitykset Koulun tietostrategioiden arviointi ja päivittäminen on prosessi, joka on suoritettava vuosittain koko työyhteisön yhteistyönä. Päivitys on koulun ATK yhdysopettajan / tukihenkilön taikka rehtorin vastuulla, ja se toteutetaan koko opetushenkilöstön yhteisenä prosessina lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Oleellista arvioinnille on tarkastella tavoitteiden saavuttamista. Tätä varten aikaisemmat tavoitteet olisi hyvä kirjata uusien tavoitteiden rinnalle, jotta toteutumisten tarkastelu on perusteltua. Yksinkertainen kaaviorakenne, johon vuosittaisen tavoitteet ja visiot ovat kirjattuna on malli, jota on helppo käsitellä. Toteutumattomat tavoitteet täytyy arvioida uudelleen tai siirtää ne uusiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden asettelussa realismin säilyttäminen on tärkeää mutta visioinnillekin on tarjottava tilaa. Osa tietostrategian päivittämistä on laitekartoituksen tekeminen. Tämän hoitaa yleensä atk tukihenkilö, mutta kartoituksen tarkastelu on myös koko työyhteisön asia. Tekniikka luo puitteet toteuttaa tavoitteita ja visioita. Myös uusien laitteiden hankinta on osa strategiaa. Laitteiden hankintaa suunniteltaessa on yhteistyö kaupungin IT yksikön kanssa tärkeää. Myös koulujen välinen yhteistyö tukee järkevää hankintapolitiikkaa. Tietostrategiaa päivitettäessä on myös huomioitava henkilökunnan osaamisen taso. Tämän tarkastelu on ensiarvoisen tärkeää, että strategia ylipäätänsä toteutuu. Tietotekniikan opetussuunnitelma tuo vastuuta opettajille tietotekniikan integroinnissa muuhun opetukseen. Esimerkiksi perusopetuksen yläluokilla käyttöön otettava tietotekniikan sisältöjen jaottelu eri oppiaineisiin edellyttää tietotekniikan hyödyntämistä eri oppiaineissa aineenopettajien toimesta. Se myös sitoo koulua kehittämään omia opetusmenetelmiään siihen suuntaan, että jokainen perusopetuksen yläkoululainen ja lukiolainen saa tietotekniikan opetusta. Selvään opettajien koulutustarpeeseen on reagoitava ja kirjattava se ylös tietostrategiaan.

13 1.8. Opettajien tietotekninen osaamistaso Opettajien perusosaamisen mittareina käytettävät kriteerit mittaavat enimmäkseen yksittäisten toimintojen tai ohjelmistojen hallintaa. Opetuskäytössä opettajan tulee kyetä muuntamaan tiedot ja taidot opetuskäyttöön soveltuviksi elementeiksi. Tarkoituksena on saada tietotekniikasta hyötyä oppimiseen. Arjen opetustyössä on usein tilanteita, joissa perusosaaminen on tasolla, joka riittää kokeiden ja yksittäisten kalvojen tekemiseen. Opetukseen soveltuvan sähköisen materiaalin tuottaminen koetaan liian vaikeaksi. Toisaalla välineistön riittämättömyys tai puutteet niiden käytön hallinnassa voivat vaikeuttaa niiden opetuskäyttöä. Opettajien tulee jatkossa kyetä tuottamaan sähköistä materiaalia ja esittämään sitä itsenäisesti. Vuorovaikutusta muiden koulujen opettajien kanssa voidaan käydä mm. paikallisen opetusmateriaalien tuottamisen puitteissa. Paikallisten arvojen sekä painopisteiden huomiointi voidaan taata tuottamalla joitakin opintokokonaisuuksia yhteistyössä koko kaupungin kouluille. Tällöin sähköinen opetusmateriaali antaa mahdollisuuksia niin monimuotoiseen kuin virtuaaliopetukseenkin Tietotekniikan täydennyskoulutus Opettajille kohdennettua täydennyskoulutusta kartoitetaan joka toinen vuosi tekemällä opettajien osaamiskartoitus. Kartoituksen perusteella tarkistetaan koulutustarvetta ja sen tarjontaa. Tavoitteena tulee olla, että jokaisella Kokkolan kaupungin palveluksessa olevalla opettajilla on sellainen tietotekninen osaamisen taso, että hän voi tarjota oppilailleen opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opettajiin kohdistuu tietoteknisen osaamisen suhteen vaatimuksia ja ohjelmistohallintaa. Työnantajan on tarjottava opettajille koulutusta ja sisällytettävä osa täydennyskoulutuksesta opettajien työajalle ja/tai ns. VESO koulutuksiin. Myös opettajien itsenäistä tietotekniikan opiskelua tulee työnantajan tukea mahdollisuuksien mukaan. Työnantaja voi jopa aktiivisesti kannustaa opettajia omaehtoiseen koulutukseen. Koulutuksessa tulee hyödyntää hyvää palautetta saanutta kouluilla tapahtuvaa lähiopetusta, jota voi parhaimmillaan tarjota oman koulun tuttu opettajakollega. Tällöin koulut voivat tarjota juuri sellaista koulutusta kuin kukin koulu katsoo tarvitsevansa. Kaupunkiin on myös organisoitava kouluttajaverkosto, joka voi ottaa vastuun koulutoimen sisäisen koulutuksen tarjoamisesta. Seurantaryhmän tehtäväksi tulee antaa koulutuksen organisointi yhteistyössä koulutuspäällikön kanssa. Koko koulutoimen tasolle tarjottavia perustason koulutuksia tulee tarjota edelleenkin. Koulutus tulee ulottaa siis myös esim. koulunkäyntiavustajille. Suppeampia tiettyihin

14 ohjelmiin rajoittuvia koulutuksia tulee myös tarjota koulutoimen omina koulutuksina koko henkilöstölle. ATK yhdysopettajille suunnattua koulutusta ja yhteistoimintaa tulee tehostaa. Mahdollisista tarpeista ja koulutuksen sisällöistä tulee tehdä tiedustelua koulujen ATKyhdysopettajille. Tiedustelun perusteella voidaan koulutuksen sisältöjä suunnitella paremmin tarvetta vastaavaksi. Perusopetuksessa käytettävän verkkopohjaisen oppimisalustan koulutusta tulee järjestää säännöllisesti mahdollisimman suuren käyttöasteen saavuttamiseksi. Oppilailleen käyttöoikeudet hankkivat opettajat tulee velvoittaa osallistumaan ko. koulutuksiin, joita palveluntarjoaja tuottaa. Verkkopedagogiikan käyttöön opastavia ja erityisesti verkkokurssien järjestämiseen tähtääviä koulutuksia tulee tarjota erityisesti lukion opettajille sekä myös kaikille asiasta kiinnostuneille perusopetuksen opettajille. Koulutuksista ainakin osa voisi olla tuotettu yhteistyössä muun toisen asteen koulutuksen kanssa. Koulutoimen hallinto ohjelmisto edellyttää erityisesti hallinnosta vastaavien henkilöiden (rehtorit ja kanslistit) ja opinto ohjaajien koulutusta. Kaikkien opettajien osalta oppilasarviointiin liittyvän koulutuksen organisointi lienee järkevää hoitaa koulujen ATKyhdysopettajien tai rehtoreiden toimesta. Täydennyskoulutuksen onnistuminen edellyttää jatkuvaa koulutustarpeen seurantaa ja koulutusten organisoimista. Se edellyttää seurantaryhmän aktiivista panosta ja yhteistyötä koulujen ja koulutuspäällikön kanssa. 2 Sisällöt 2.1. Verkko opetus Verkko opetuksella tarkoitetaan tieto ja viestintätekniikan käyttämistä osana opetusta tai tieto ja viestintätekniikan tuomien mahdollisuuksien käyttämistä itsenäisen opiskelun tukena. Tieto ja viestintäteknologisia oppimisen apuvälineitä ovat perinteisten viestintävälineiden, puhelimen, television ja radion lisäksi mm. sähköposti, videoneuvottelulaitteistot ja yhä useammin nykyisin oppimista varten rakennetut ryhmätyöohjelmistot, ns. virtuaaliset oppimisympäristöt. Verkkopohjaisia ympäristöjä käytetään selainpohjaisen ohjelmiston avulla ja niiden varaan rakennetaan esim. verkkokursseja tai pienimuotoisia oppimisaihioita. Verkko opetuksesta voidaan puhua

15 myös silloin, kun tietoverkoissa olevia resursseja, esim. Internet sivuja, käytetään hyväksi oppimisen tukena. Tieto ja viestintätekniikka antaa uudenlaisia välineitä oppimiseen: vuorovaikutus verkon kautta tiedonhallinta, opetusjärjestelyt sähköiset oppimateriaalit, simulaatiot verkkokurssit ohjattu etäopiskelu itsenäinen opiskelu videoneuvottelut lähiopetuksen tukena. Verkko opetus voi varsinaisen verkko oppimisympäristössä työskentelyn lisäksi sisältää lähiopetusta, projektitöitä tai esimerkiksi työssä oppimista muissa oppimisympäristöissä. Verkko opetukseen liittyy aina oppimisen ohjaus ja palaute, joiden pohjalta oppija kehittää omaa ajatteluaan. Ohjaus ja sen hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä verkkoopetuksen osa alueista. Verkko opiskelulla ja verkko opetuksella on siis monia eri muotoja. Opiskelu voi tapahtua toistuvasti samaan aikaan samassa paikassa. Tällöin verkko toimii lähiopetuksen tukena, esimerkiksi opiskelumateriaalin jakopaikkana. Verkko opiskelu voi tapahtua samaan aikaan myös eri paikoissa, esimerkiksi videoneuvottelun välityksellä, joka mahdollistaa opetukseen osallistumisen myös muilta paikkakunnilta kuin missä opettaja on. Opiskelijat voivat olla myös eri paikoissa ja eri aikaan, ja verkkoa voidaan käyttää oppimisen ohjaamiseen verkossa olevan materiaalin ja keskustelupalstojen avulla. Opiskelu voi kokonaisuudessaan olla myös itsenäistä täysin verkossa olevaan materiaaliin perustuvaa opiskelua ilman opettajan ohjausta. Opiskelija voi näin opiskella täysin omassa tahdissaan ja silloin, kun hänelle parhaiten sopii Alueellinen yhteistyö ja tavoitteet Kokkolan kaupunki on vahvasti mukana alueellisessa verkko opetuksen kehittämistyössä. Verkko opetuksen alueellisen yhteistyön tavoitteena on (Verkko opetuksen alueellisen yhteistyön kehittämissuunnitelma Keski Pohjanmaalla, ): maakunnallisesti turvata jokaisen yksilön laadukas oppiminen tukea ja monipuolistaa alueen koulutustarjontaa siten, että nuorilla olisi mahdollisuus saada tarvitsemansa opinnot perusasteelta korkea asteen opintoihin

16 omalla alueella ja aikuisilla mahdollisuus täydentää ammatillisia ja yleissivistäviä opintojaan monipuolisesti oppilaitosten elinvoimaisuutta tukemalla edistää alueen elinvoiman säilyttämistä Kokkolan kaupunki, alueellisen verkko opetuksen yhteistyön keskeisenä toimijana, pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen kautta. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteisenä tavoitteena on antaa kokkolalaisille nuorille edellytykset käyttää verkkoa luontevasti hyödykseen opinnoissaan ja myöhemmin työelämässä Etälukiotoiminta ja toisen asteen yhteistyö Valtakunnallisena tavoitteena on etälukiotoiminnan laajentaminen päivälukioiden perustoimintoihin kuuluvaksi sitä mukaa kuin laitekanta ja opettajien verkkopedagogiset taidot antavat siihen edellytykset. Etälukiotoiminnan kautta lisätään lukioiden keskinäistä ja ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä. Verkko opetuksen mahdollisuudet otetaan käyttöön ja suunnitellaan yhteistyössä mahdollisimman kattavan opintotarjottimen aikaansaamiseksi. Kokkolan yhteislyseon lukion aikuislinja on tarjonnut etälukiokursseja vuodesta 1998 lähtien. Aikuislinja tarjoaa lukiokursseja etäopetuksena alueen aikuisopiskelijoille. Etälukiopalveluja hyödynnetään myös päivälukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelupalvelujen tukena ja monipuolistajana. Kokkolan lukiokoulutuksen tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osana lukio opintojaan saada laadukasta verkko opetusta Verkko oppimisalustat Kaikilla kouluilla niin perusopetuksessa kuin lukioissakin on mahdollisuus käyttää verkko oppimisalustaa opiskeluympäristönä ja koulun tiedotuskanavana. Verkkooppimisalusta toimii ennen kaikkea verkko oppimisen ohjauksen välineenä. Alustan avulla opettaja ohjaa oppijan työskentelyä ja mahdollistaa yhteydenpidon sekä materiaalin tallentamisen verkkoon. Oppimateriaalin ja omien töiden tallentaminen verkkoon mahdollistavat itsenäisten suoritusten tekemisen. Verkko oppimisalustan henkilökohtaisella käyttäjätunnistuksella varmistetaan alustan käyttäjien oikeusturva. Verkko oppimisalustat toimivat myös opettajien sekä koulun hallinnon välisen materiaalin siirron, yhteistyön ja yhteydenpidon välineenä. Kokkolassa keväällä 2009 on käytössä mm. Moodle, Opit ja Fronter.

17 Visiot Tavoitteena on, että kokkolalainen nuori tuntee mahdollisuudet hankkia tietoa ja suorittaa opintoja etäopetuksen kautta. Oppimisympäristöjen käyttö opitaan jo perusopetuksessa ja toisen asteen opiskelu täytyy tapahtua osin etäopetuksen ja verkko opetuksen kautta. Eri kouluasteet tarjoavat kursseja yhteiselle alustalle ja oppilaat rakentavat tutkintonsa osittain niiden avulla. Myös yliopistot ja muut jatko opintopaikat tarjoavat alkeiskursseja samaan ympäristöön. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat tuottavat omaa materiaalia verkko oppimisympäristöön ja käyttävät materiaali lähiopetuksen sekä etäopetuksen tukena. Laajempien verkkomateriaalien tuottamisesta on laadittu kustannussopimukset materiaalin tilaajan ja tuottajan välillä 2.2. Perusopetuksen oppimisympäristö Oppimisympäristö mahdollistaa pääsääntöisesti kahdenlaisen käytön: 1) Lisämateriaalina tai oppikirjan korvaavana materiaalina. Tällöin oppilas käyttää ympäristön valmiita sisältöjä opettajan ohjaamalla tavalla. Oppiminen perustuu vahvasti behavioristiseen oppimiskäsitykseen, vaikka voi sisältää elementtejä myös konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. 2) Vuorovaikutteisesti koko oppimisprosessin tapahtuessa oppimisympäristössä. Käytössä on tällöin laajasti oppimisympäristön tarjoamat verkkoopiskelumahdollisuudet (esim. julkaisukanava, sähköposti, ilmoitustaulu jne.). Oppiminen perustuu vahvasti konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Käytännössä nämä päävaihtoehdot sekoittunevat muodostaen opettajan ja oppilaiden valintojen mukaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan oppimiskokonaisuuden. Tärkeää on havaita, että oppimisympäristön käyttö voi tuoda jotakin lisäarvoa oppimiseen ja samalla korvata joitakin vanhoja opiskelumenetelmiä ja materiaaleja. Verkko oppimisympäristön laajentuva käyttö asettaa suuria vaatimuksia koulujen välineistölle. Mikäli oppimisalusta otetaan käyttöön laajasti, on kouluilla oltava riittävästi työasemia.. 3. Toimintaympäristö 3.1. Kone ja laitetilanne sekä ohjelmat Tietokoneet ja ATK luokat Kokkolan koulujen laitteistojen tilanne kuntaliitoksen jälkeen poikkeaa kouluittain toisistaan. Tavoitteena on saada kaikille eri kouluille mahdollisimman tasapuoliset mahdollisuudet tietotekniikan hyödyntämiseen opiskelussa.

18 Jatkossa tämä ei välttämättä tarkoita pelkästään ns. konetiheyden vertaamista. Jatkossa on pyrittävä yhä enemmän tarkkailemaan sitä, millä tavoin koululla olevat työasemat pystyvät tarjoamaan mahdollisuuksia opetussuunnitelman toteuttamiseen tietotekniikan hyödyntämisen osalta. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pienellä koululla hyvin varustettu ATK luokka tarjoaa kyllin suuret mahdollisuudet oppilaille tietotekniikan hyödyntämiseen, jolloin ei esim. siirrettäviä työasemia tarvita. Tavoitteena on lisätä koulujen avoimien langattomien verkkojen määrää. Tämä mahdollistaa lisääntyvien verkkoon kytkettävien laitteiden tehokkaan käytön Oheislaitteet Luokkien perusvarustelu tietokoneen lisäksi sisältää dataprojektorin sekä dokumenttikameran. Tätä laitteistoa tukee koulun AV varustelu. Tähän tavoitteeseen päästänee strategiakauden loppuun mennessä. Interaktiivisten taulujen tarve on harkittava koulukohtaisesti kuten kaikki muutkin perusvarustelun ulkopuolelle jäävät laitteet Ohjelmat Ohjelmien hankintaa pääsääntöisesti yhdessä IT yksikön kanssa. Tällä varmistetaan ohjelmien yhteensopivuus ja mahdollisimman edulliset hankintakustannukset. Lähitulevaisuuden suurimpana haasteena tulee olemaan mahdollinen siirtyminen avoimen koodin työvälineohjelmistoihin. Päätös tästä tulee ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun nykyinen Microsoftin Office paketti ei enää sovellu uusiin käyttöjärjestelmiin. Koulutoimen tulee mahdollisessa siirtymävaiheessa siirtyä kokonaisuudessaan uuteen järjestelmään. Samalla on kuitenkin varmistettava, että koulutoimi pystyy toimimaan häiriöittä osana koko kaupungin organisaatiota. Järjestelmien tulee olla yhteensopivia koko kaupungin organisaatiossa ja myös alueellisessa koulutusorganisaatiossa. Opetusohjelmien osalta pyritään myös mahdollisimman laajaan keskitettyyn hankintaan. Koulujen ja yksittäisten opettajien toiveiden kuuntelulle on luotava mahdollisuudet. Opettajia on myös kannustettava tuomaan omia ehdotuksiaan seurantaryhmän pohdittavaksi. Seurantaryhmä voi vuosittain linjata uudet hankinnat. Yksittäisenä koko koulutoimea koskevana ohjelmahankintana tullee kiireisimpänä kuvankäsittelyohjelman hankinta. Seurantaryhmän, IT yksikön sekä sovellusneuvojan tulee yhteistyössä pyrkiä hankkimaan kaikkien koulujen käyttöön soveltuva kuvankäsittelyohjelma, jonka kustannukset olisivat kohtuulliset.

19 Koulutoimi tarvitsee tulevia ohjelmahankintoja varten nykyistä pitkäjänteisempää suunnitelmaa sekä seurantaa. Ohjelmahankintoja varten tulee varata joko vuosittain tai hieman pidempinä periodeina tietty summa rahaa, jotta hankinnat voidaan tehdä keskitetysti. Seurantaryhmä on sopiva toimielin hoitamaan hankintojen suunnittelua ja toteutusta Tietoliikenneyhteydet Liitosalueen koulujen ADSL yhteydet korvataan Mbps yhteydellä. Yhteyden parantaminen nopeuttaa ko. koulujen ulkoisia yhteyksiä ja mahdollistaa esim. etätyöyhteyden laajemman käytön IT yksikön toiminnassa. Samassa yhteydessä on mahdollista korjata muitakin puutteita esim. koulujen sisäisissä verkotuksissa. Koulujen toimintamahdollisuuksia kehitetään luomalla avoimia verkkoja Tietotekniikkatuki kouluilla Tietotekniikkatuesta vastaavat IT yksikkö, rehtorit, atk yhdyshenkilö ja sivistyskeskuksen koulutuksesta vastaava henkilö. Tehtäväjako toimijoiden kesken on alla olevan kaavion mukainen. Rehtorin huolehtii siitä, että koululle on nimetty ATK yhdyshenkilö.

20 IT YKSIKKÖ - IT päällikkö, mikrotukihenkilöt, suunnittelijat - Koulupuolen IT tukihenkilö/henkilöt - Vastaa Keskitetyistä laite ja ohjelmistohankinnoista sekä verkotussuunnitelmista yhteistyössä seurantaryhmän kanssa Koneiden asennuksesta ja huollosta Tietoliikenneyhteyksistä ja verkotuksien toteutuksesta Palvelimien ylläpidosta ja varmuuskopioinnista Koulujen raportoimien ongelmien huollosta Koko kaupunkia koskevasta kehittämistyöstä Koulujen ATK yhdyshenkilöiden informointi ja toiminnan koordinointi KOULUJEN ATK-YHDYSHENKILÖ - Laitetuki ja pedagoginen tuki sisältyy koulun tuntikehykseen, muu tuki neuvoteltava erikseen - Hallinnollinen tuki resursoidaan erikseen, mikäli koulu katsoo ne tehtävät tärkeiksi PEDAGOGINEN TUKI - Tietostrategian johtaminen yhdessä rehtorin kanssa - Opettajien koulutusohjelman suunnittelu ja organisointi koulutoimen kanssa - Pedagogisten sovellusten, ohjelmien ja materiaalin sekä oheislaitteiden käytön opastus - Yhteistyö IT yksikön kanssa - Koulutusmäärärahat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttökoulutukseen vuosittain kouluviraston toimesta HALLINNOLLINEN TUKI - Koulun kotisivujen ylläpito ja kehittäminen yhdessä koulun muiden opettajien ja rehtorin kanssa - Opastaa tarvittaessa opettajia hallinto ohjelman käytössä - Yhteistyö IT yksikön kanssa LAITETUKI - Pienten tietoteknisten ongelmien selvittely sekä tarvittaessa niiden raportointi IT yksikköön - ATK luokan esimiehenä toimiminen; ohjelmat ja niiden toimivuus - Laite, ohjelma ja käyttäjärekisterien ylläpito - Yhteistyö IT yksikön kanssa

21 4. Koulun tietostrategia Koulujen tulee laatia ja lukuvuosittain päivittää tietostrategia, joka liitetään lukuvuosisuunnitelmaan ja arvioidaan sen yhteydessä. Strategiassa on käsiteltävä seuraavat kohdat: Osaaminen, sisällöt ja toimintaympäristö sekä näiden seuranta ja kehittäminen. Strategian suunnittelussa hyödynnetään kohdan 1.5. opetussuunnitelman tavoitteita ja koulutoimen suorittamaa osaamiskyselyä. Tietostrategialomake on tämän asiakirjan lopussa.

22 KOKKOLAN KAUPUNKI KOULUN NIMI Tietostrategialomake TIETOSTRATEGIA lukuvuodelle Strategiakauden toimenpiteet jakaantuvat kolmeen osa alueeseen: Osaaminen ja lähtökohdat, sisällöt sekä toimintaympäristö. Kokkolan koulutoimen tietostrategia on kasattu saman rakenteen mukaan kuitenkin jokaisen osa alueen sisällä tarkempaa jakoa suorittaen. Koulun tietostrategia tulee liittää osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Kokkolan koulutoimen tietostrategia vuosille : Kokkolan kaupungissa käytetään joustavasti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti oppimisen tukena tietotekniikan mahdollisuuksia. Tietotekninen osaaminen on kaikkien kunnia asia. Tietostrategiamme tukee oppimista ja sen kivijalkana on mielekäs ja toimiva oppimisympäristö, jossa vallitsee luova ja innostunut ilmapiiri. Koulukohtainen strategia Osaaminen, lähtökohdat ja toimenpiteet Koulun opettajien tietotekninen osaaminen kartoitusten perusteella ja erityisosaaminen Koulutustarve ja sen suunnitelma: Sisällöt ja niiden toteuttaminen Tieto ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Koulukohtainen tietotekniikan opetussuunnitelma aihesisältöineen jaoteltuna vuosiluokittain tai kursseittain. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen Tilat, laitteet, käytettävät ohjelmistot, verkottuminen,...

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006 Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukio Suomessa tulevaisuusseminaari Helsinki 11.4.2012 LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN ON RIITTÄVÄSTI TIETOA Opetushallitus:

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Sisällysluettelo Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Visio Porin Lyseon lukio hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa ja hallinnossa luontevasti ja tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

eperusteet Osaami m sen j a j sivistyksen p arhaaksi

eperusteet Osaami m sen j a j sivistyksen p arhaaksi eperusteet eperusteet oppijan kokonaisuudessa Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Perusteiden rakenteistaminen Toteutusarkkitehtuuri eperusteet -palvelun tarkoitus ja tavoite eperusteet

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA 28.11.2002 1.9.2005 26.5.2008 TYÖRYHMÄ: Mikko Saine Erik Virta 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 PERUSKÄSITTEET 4 KOULUN TIETOSTRATEGINEN VISIO 5 LAITTEISTOSTRATEGIA 5 OHJELMISTOSTRATEGIA

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella. mikko.siippainen@tampere.fi

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella. mikko.siippainen@tampere.fi Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella mikko.siippainen@tampere.fi Tasan 100% Tampereen kaupungin strategialinjaus: Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan jatkoopintopaikka

Lisätiedot

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmässä OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU Koulun opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma,

Lisätiedot