Leasingin käyttö vaihtoehtoisena rahoitusmuotona jätevedenpuhdistamoinvestointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leasingin käyttö vaihtoehtoisena rahoitusmuotona jätevedenpuhdistamoinvestointiin"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Leasingin käyttö vaihtoehtoisena rahoitusmuotona jätevedenpuhdistamoinvestointiin 253/ /2013 Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Loimaan Veden johtaja Jouko Grön puh Rahoitusleasingillä tarkoitetaan pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoit ta ja hankii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Jätevedenpuhdistamo on investointi, jonka rahoittamiseen leasing so pi si jopa tavallista lainarahoitusta paremmin. Jä te ve den puh dis tamo in ves toin nin rahoitus on budjetoitu vuosien 2013 ja 2014 ta lousar vi oon (kaupunki + vesi) katettavaksi kokonaan lainarahoituksella. Oheisessa vertailutaulukossa on kuvattu taselainan ja leasingin keskei sim mät erot. Leasing-rahoitus Taselaina Tarkoitus Vuokraus ja lunastus jään nösar Omistamisen rahoitus vol la Rahoitusaika 10v v. Sopimuksen mukaan Rahoitusmeno Annuiteetti. Vuokranmaksu neljän ne vuo sit tain Lyhennys tasaerissä, ko ron osuus pienenee Omistusoikeus Rahoittajalla 25 vuoden sopimuskauden jälkeen lunastus jäännösarvosta, jo ka on 20 % toteutuneesta koko nais hin nas ta ly hen nys ten tahdissa Kaupungilla ALV-vähennys Vuokraerittäin Toimitushetkellä Kirjanpito Vuokrat tuloslaskelman kulua ts ta seen ulkopuolista rahoitusta. Ei kirjata taseessa käyt tö omaisuu teen > poistot tekee ra hoitus yh tiö (verohyöty). Vas tuu eritte ly tilinpäätöksen liitetietoihin Poistot ja kulut tu los laskel maan. Kirjataan tasees sa käyt tö omai suuteen ja vieraaseen pääomaan Viranhaltijat (Grön, Tunkkari, Ojala) ovat käyneet alustavia neu vot telu ja Kuntarahoituksen kanssa rahoitusleasingsopimuksen te ke mi sek-

2 si jätevedenpuhdistamoinvestoinnissa. Kuntarahoituksen ra hoi tusleasing-tuo te on lähes ainoa tähän tarkoitukseen soveltuva tuote. Ra hoi tus mar gi naa li on kilpailukykyinen ja asiakas (kaupunki) täyttää kun tien ta kaus keskuksesta annetun lain 1a :n takauksen myön tämi sen edellytykset. Oheisen rahoitusleasing-tarjouksen ( ) korko on viitekorko + 1,10 % p.a marginaali. Lainarahoituksen viitekoroille lisättävät margi naa lit vaihelivat rahoituslaitoksesta riippuen välillä (0,97% - 1,75 %). Alin marginaali oli kuntarahoituksella lai na vaih to eh dos sakin. Korkomarkkinoiden epävarmuudesta johtuen ra hoi tus lai tok set ei vät anna pitkiä kiinteitä korkotarjouksia kuin korkeintaan 2-5 vuo den korkosidonnaisuuksille.. Suhteellisen alhaista marginaalia leasingin osalta selittää se, että vuok ral lean ta ja saa poistojen tuoman verohyödyn rahoitusyhtiölle. Kui ten kin leasingrahoituksen pitäisikin olla hieman kalliimpaa, koska lea sing on projektirahoitusmuoto, jossa on raskaampi so pi mus hal linta ja erilainen raskaampi riskiprofiili. Asiakkaan (kaupungin) kan nalta hyötynä on se, että rahaa ei sitoudu omistamiseen eli ve lan ot to tarve vähenee. Hankintameno ja taloudelliset rasitukset jaksottuvat tasai ses ti pidemmälle aikavälille ja rahoitusrakenne vastaa pa rem min käyt tö omai suu den elinkaarta. Jätevedenpuhdistamon jäännösarvo on 25 vuoden so pi mus kau den jälkeen 20 % hankkeen toteutuneesta kokonaishinnasta eli noin euroa ja kaupungilla on oikeus vuokra-ajan jälkeen lu nastaa vuokrakohde jäännösarvosta. Mikäli tarjous ra hoi tus leasing so pimuk ses ta tulee hyväksytyksi Kuntarahoituksen kanssa, valmistellaan var si nai sen rahoitusleasingsopimuksen lisäksi ra kennut ta mis so pi mus, sopimus rakennuksen osto-oikeudesta ja rakennuksen myyntisopimus. (*) tarjous rahoitusleasingsopimuksesta (*) sopimusrakennekuvaus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ra hoitus leasin gin jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Arvo Heikkilä ehdotti jäsen Jorma Laaksosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi jäsen Heikkilän kannatetun pöydällepanoehdotuksen ja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sen. Kukaan ei ilmoittanut tätä vastustavansa.

3 Päätös: Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle. Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh (*) Kuntaliiton lausunto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy rahoitusleasingin jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Valmistelua jatketaan. Kilpailutetaan vähintään kolmelta eri rahoittajalta normaali taselainavaihtoehto vertailtavaksi. Päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Lainatarjouspyyntö lähetettiin neljälle rahoituslaitokselle Kuntien Eläkevakuutukselle, OP Pohjolalle, Nordealle ja kuntarahoitukselle. Tarjous saatiin määräaikaan 11.6 mennessä kolmelta rahoituslaitokselta. Edullisin taselainatarjous on Kuntarahoituksen 3 kuukauden euriborviitekorkoon sidottu laina, johon kuitenkin sisältyy edullisemman marginaalin saamiseksi se, että koko laina on nostettava ennen (*) Kaupungin lainasalkku (*) Yhteenveto saaduista lainatarjouksista (*) Leasing vai taselaina vertailulaskenta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Loimaan kaupunki ottaa Kuntarahoitus Oy:ltä 8-12,1 milj. euron suuruisen lainan, jonka luottoaika on 25 vuotta. Korko on sidottu 3 kuukauden eurobor viitekorkoon lisättynä 0,950 %-yksikön marginaalilla. Luoton viitekorko ja

4 marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kuntarahoituksen 3 kk:n viitekorko lisättynä 1,100 %-yksikön marginaalilla. Tarjouksen hinnoittelu on voimassa nostoerille, jotka nostetaan ennen Tämän jälkeen marginaali nousee 1,10 %-yksikköön. Käsittely: Keskustelun kuluessa I varapuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto- Ristanen ehdotti puheenjohtaja Teuvo Suomisen kannattamana, että valtuusto hyväksyy rahoitusleasingin jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti. Jäsen Jorma Laaksonen ehdotti pidettäväksi neuvottelutauko. Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin klo 18:02 ja sitä jatket- tiin klo 18:07. Jatkettaessa asian käsittelyä puheenjohtaja totesi I varapuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristasen kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Mäki-Punto-Ristasen ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Heikkilä, Lundgren, Suominen Olavi ja Tyyskänen-Mäkilä) ja 7 ei-ääntä (Virtanen, Laaksonen, Mäki-Punto-Ristanen, Perho, Raitala, Vuolle ja Suominen Teuvo). Puheenjohtaja totesi Mäki-Punto-Ristasen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Päätös: Kv Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy rahoitusleasingin jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti. * tarjous rahoitusleasingsopimuksesta * sopimusrakennekuvaus * Kuntaliiton lausunto * Kaupungin lainasalkku * Yhteenveto saaduista lainatarjouksista * Leasing vai taselaina vertailulaskenta Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy rahoitusleasingin jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona Kuntarahoituksen tarjouksen

5 mukaisesti. Käsittely: Keskustelun kuluessa valtuutettu Arvo Heikkilä ehdotti, että otetaan taselaina eli puheenjohtajan tiedusteltua tarkennusta ehdotus tarkoitti kaupunginjohtajan ehdotusta kaupunginhallituksen kokouksessa Heikkilän ehdotusta kannattivat valtuutetut Esko Lundgren, Timo Lahtinen ja Olavi Suominen. Puheenjohtaja totesi valtuutettu Heikkilän kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat valtuutettu Heikkilän ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Liite 1/kv Äänestysluettelo Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi rahoitusleasingin jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona Kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti. Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Loimaan Vesi liikelaitoksen johtokunta päätti ( 51) pyytää mennessä tarjoukset uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen pääurakasta. Tarjousten jättöaikaa jatkettiin asti. Johtokunta valitsi ( 21) pääurakoitsijaksi Peab Infra Oy:n hintaan euroa (alv. 0 %). Suunnitelmakatselmus/aloituskokous on pidetty ja siinä on todettu suunnitelmien olevan niin valmiit, että työt voidaan aloittaa. Aloituskokouksessa on sovittu, että urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt, kun urakkaohjelman kohdan 8 mukaiset ehdot (urakkasopimus allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, turvallisuussuunnitelma hyväksytty ja rakennustyön ennakkoilmoitus) täyttyvät. Urakkasopimus on allekirjoitettu Sopimuksen mukaan urakka on valmis ja luovutettavissa tilaajalle Urakkasopimuksen 23, kohdan mukaan tilaaja pidättää itsellään

6 oikeuden niin halutessaan käyttää hankkeen rahoituksessa leasing-rahoitusta, jonka menettelytavoista on sovittava erikseen yhteisesti pääurakoitsijan kanssa. Kiinteistöleasing-rahoituksen edellyttämiä sopimuksia on valmisteltu ja niistä on pyydetty mm. asiantuntijalausuntoja kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. Sopimusten yksityiskohtien viimeistely on venynyt suunniteltua pidemmäksi erityisesti sen vuoksi, että urakoitsijajana oleva Peab Infra Oy ei ole hyväksynyt kaikkia Kuntarahoitus Oy:n edellyttämiä sopimuskohtia rakennuttamissopimukseen. Rakennuttamissopimuksen valmisteluun liittyvien erimielisyyksien vuoksi sopimusten hyväksyminen on viivästynyt merkittävästi suunnitellusta. Viivästyksestä johtuen ja leasing-rahoitussopimuksen toteutuessa koskemaan myös jo rakennettua omaisuutta, on syntynyt varaissiirtoverovelvollisuus maapohjaan asennettujen kiinteästi asennettujen rakenteiden osalta. Kaupunginvaltuuston (61 ) päätöksen liitetietojen (Tarjous rahoitusleasingsopimuksesta / Tarjous / Liite 2: Sopimuksen keskeiset ehdot) mukaan tilaaja on velvollinen korvaamaan Kuntarahoitukselle kaikki kustannukset, maksut ja verot, joista Kuntarahoitus joutuu vastuuseen vuokrakohteen rakennuttajana ja/tai omistajana taikka maanvuokraajana (esimerkiksi maanvuokra, kunnalliset ja muut julkisoikeudelliset maksut, kiinteistövero). Tarjouksen ( ) sekä sopimusluonnosten mukaan Kuntarahoituksella rahoittajana on oikeus periä mm. mahdolliset varainsiirtoverot vuokralaiselta (Loimaan Vesi liikelaitos /Loimaan kaupunki). Keskuspuhdistamon rakentamiseen on kohdistunut kustannuksia yhteensä noin 3,3 milj. euroa ( tilanne). Tästä valvonnan, suunnittelun, pilaantuneiden maiden ja muuhun maan kaivuun ja poistoon liittyneiden töiden, lupien ja sekalaisten menojen kustannukset ovat olleet noin 1,3 milj. euroa. Varainsiirtoveron perusteena olevaan rakentamiseen ja koneistojen erillishankintoihin on tämän mukaan kohdistunut siis noin 2,0 milj. euroa. Joulukuun puolivälissä ( ) on lisäksi erääntymässä noin 0,8 milj. euron laskut. Tämän mukainen varainsiirtovero olisi noin euroa. Mahdollisen veron määrä kasvaa sopimustilanteen ollessa avoinna ja urakan edetessä. Jätevedenpuhdistamon rahoitusselvitys asia on ollut taselainan ja leasing-rahoituksen vertailukelpoisuuden sekä leasing-rahoituksen riskitarkastelun osalta erikseen tarkastuslautakunnan käsiteltävänä ja Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat olleet tarkastuslautakunnan kokouksessa asiaa käsiteltäessä.

7 Esillä oli erityisesti varainsiirtovelvollisuuteen liittyvän riskin realisoituminen. Hallintosäännön 19 :n mukaan toimielimen ratkaisuvaltaan kuuluu sopimusten hyväksyminen, ellei asia ole luonteeltaan tai merkitykseltään sellainen, että kannan ottaminen vaatii valtuuston tai kaupunginhallituksen päätöksen. Loimaan Vesi liikelaitoksen johtosäännön 4 :n mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. Johtokunnan tehtävänä on lisäksi mm. ratkaista liikelaitoksen toimintaa sekä talouden ja hallinnon hoitoa koskevat muut kuin valtuuston ratkaistaviksi säädetyt tai tässä johtosäännössä määrätyt asiat. Hallintosäännön kohdan mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu rahoitusleasingin käyttäminen talousarviossa hyväksytyn investointikohteen rahoittamiseksi. Hallintosäännön 64 :n mukaan kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen pu heenjohta ja, kaupunginjohtaja tai kehittämisjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, hallintosihteeri, palvelukeskuksen johtaja tai talousjohtaja, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kaupunginhallitus on aiemmin ( 327) päättänyt, että jätevedenpuhdistamohankkeeseen liittyvät leasingsopimukset allekirjoitetaan hallintosäännön 64 :n mukaisesti ja valtuuttaa Loimaan Vesi-liikelaitoksen johtajan varmentamaan sopimukset. Sopimusehtojen mukaan sopijapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta kolmannelle osapuolelle leasing-, rakennuttamis- ja rakennuksen osto-oikeussopimusten ehtoja tai sitä koskevia tietoja taikka sopimuksiin liittyvien neuvottelujen yhteydessä tai sopimussuhteen kestäessä tietoonsa saamiaan toisen sopijapuolen liikesalaisuuksia taikka muita seikkoja, jotka on tarkoitettu salassa pidettäviksi ellei sovellettavasta laista muuta johdu. Julkisuuslain 22 :n mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

8 Julkisuuslain kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista. Rakennuttamissopimusta koskevat sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken kaupunginhallituksen esityslistaa valmisteltaessa. Päätösehdotuksen vaihtoehtoja ovat: a) Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginvaltuuston ( 61) hyväksymään Loimaan keskusjätevedenpuhdistamon rahoituspäätökseen perustuvat seuraavat sopimusluonnokset: Kiin teis tö leasing so pi mus luonnos Rakennuttamissopimus luonnos Sopimus rakennuksen os to-oi keudesta luonnos Rakennuksen myyntisopimus luonnos Kaupunginhallitus oikeuttaa tarvittaessa tekemään sopimuksiin tarkennuksia, jotka eivät olennaisesti muuta sopimusperusteita. Tekninen lautakunta on hyväksynyt sopimuskokonaisuuteen liittyvän tontinvuokrasopimuksen. b) Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusleasing -päätöksen ( 61 ) jälkeen ilmenneen varainsiirtoveroa koskevan kustannuslisäyksen tiedokseen ja oikeuttaa muutoksesta ja kustannuslisäyksestä huolimatta kaupunginhallituksen hyväksymään kiinteistöleasing-rahoituksen edellyttämät sopimukset. c) Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto muuttaa aiemman ( 61) rahoitus-leasingin käyttöä jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona koskevan päätöksensä ja päättää, että rahoituksessa käytetään ns. normaalia taselainaa.

9 Päätöksen muuttamisen perusteena on se, ettei kiinteistörahoitus-leasingin edellyttämää rakennuttamissopimusta ole saatu Loimaan Vesi liikelaitoksesta/loimaan kaupungista riippumattomista syistä sovittua kohtuullisessa ajassa. Varaisiirtoverosta on muodostumassa merkittävä arviolta noin euron kustannuslisäys. LIITE 5/kh Kiinteistöleasingsopimus / Ei julkinen LIITE 6/kh Rakennuksen myyntisopimus / Ei julkinen LIITE 7/kh Sopimus rakennuksen osto-oikeudesta / Ei julkinen LIITE 8/kh Rakennuttamissopimus / Ei julkinen * Maanvuokrasopimus Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan ehdotus: Peab Infra Oy:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa jatketaan neuvotteluja niin, että rakentamissopimus voidaan hyväksyä Loimaan kaupungin ja Peab Infra Oy:n urakkasopimuksen ( ) 23. kohdan mukaan menettelytavoista erikseen yhteisesti pääurakoitsijan kanssa sopimalla. Neuvottelut käydään mennessä niin, että sopimusratkaisu voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa Peab Infra Oy on urakkasopmuksen allekirjoittaessaan hyväksynyt leasing-rahoituksen käyttöä koskevan ehdon. Peab Infra Oy ei ole ilmoittanut Loimaan kaupungille sellaista perusteltua syytä, jonka mukaan urakkasopimuksen mukainen leasing-rahoitusta koskeva ehto tulisi jättää hyväksymättä. Loimaan kaupunki reklamoi asiasta urakoitsijaa ja vaatii sopimusehdon täyttämistä.

10 Kaupunginhallitus esittää, että joulukuun 2013 sopimusneuvottelujen jälkeen kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen ( 61) jälkeen ilmennyt merkittävä varainsiirtoveroa koskeva kustannusriski. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 459 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Loimaan Vesi -liikelaitos on reklamoinut asiassa Rahoituslaitoksilta on pyydetty päivitetyt tarjoukset taselaina-vaihtoehdosta mennessä. Asiaa koskeva neuvottelu (Loimaan kaupunki, Peab Infra Oy sekä Kuntarahoitus Oyj) on torstaina Päätösehdotuksen vaihtoehtoja ovat: a) Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginvaltuuston ( 61) hyväksymään Loimaan keskusjätevedenpuhdistamon rahoituspäätökseen perustuvat seuraavat sopimusluonnokset: - Kiinteistöleasingsopimus -luonnos Rakennuttamissopimus -luonnos Sopimus rakennuksen osto-oikeudesta -luonnos Rakennuksen myyntisopimus -luonnos Kiinteistöleasingsopimus -luonnos hyväksytään edellyttäen, että siihen tehdään Kuntarahoituksen esittämä alkuperäistä tarjousta pienemmät vuokraerät. Kaupunginhallitus oikeuttaa tarvittaessa tekemään sopimuksiin tarkennuksia, jotka eivät olennaisesti muuta sopimusperusteita. Tekninen lautakunta on hyväksynyt sopimuskokonaisuuteen liittyvän tontinvuokrasopimuksen. b) Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusleasing -päätöksen

11 ( 61) jälkeen ilmenneen varainsiirtoveroa koskevan kustannuslisäyksen sekä siihen liittyvän Kuntarahoituksen esittämän muutoksen tiedokseen ja oikeuttaa muutoksesta ja kustannuslisäyksestä huolimatta kaupunginhallituksen hyväksymään kiinteistöleasing-rahoituksen edellyttämät sopimukset. c) Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto muuttaa aiemman ( 61) rahoitus-leasingin käyttöä jätevedenpuhdistamoinvestoinnin rahoitusmuotona koskevan päätöksensä ja päättää, että rahoituksessa käytetään ns. normaalia taselainaa. Päätöksen muuttamisen perusteena on se, että Loimaan Vesi -liikelaitoksesta / Loimaan kaupungista riippumattomista syistä kohtuuttomasti pitkittynyt kiinteistörahoitus-leasingin edellyttämän rakennuttamissopimuksen sopiminen sekä siitä aiheutuva mahdollinen merkittävä kustannuslisäys. Osapuolet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä Rakennuttamissopimuksen * Sopimus jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa. Kolmelta rahoituslaitokselta on saatu tarjoukset euron taselaina-vaihtoehdosta. * Lainatarjousvertailu esitellään ja jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa. Kuntarahoitus Oy on ilmoittanut, että varainsiirtoveron mahdollisesta realisoitumisesta johtuen leasing-sopimuksen vuokraerien suorituksia pienennetään eurolla (alv 0 %) alkuperäisestä tarjouksesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginvaltuuston ( 61) hyväksymään Loimaan keskusjätevedenpuhdistamon rahoituspäätökseen perustuvat seuraavat sopimusluonnokset: - Kiinteistöleasingsopimus -luonnos Rakennuttamissopimus -luonnos Sopimus rakennuksen osto-oikeudesta -luonnos Rakennuksen myyntisopimus -luonnos Kiinteistöleasingsopimus -luonnos hyväksytään edellyttäen, että siihen tehdään Kuntarahoituksen

12 esittämänä alkuperäistä tarjousta pienemmät vuokraerät. Kaupunginhallitus oikeuttaa tarvittaessa tekemään sopimuksiin tarkennuksia, jotka eivät olennaisesti muuta sopimusperusteita. Tekninen lautakunta on hyväksynyt sopimuskokonaisuuteen liittyvän tontinvuokrasopimuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Jarmo Rasi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:30.

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 241 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Aika 25.03.2013 klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot