1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Nord Clean Ikkunanpesuaine P Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti lasinpesuneste Toimialakoodi (TOL) (*) 204 Käyttötarkoituskoodi (KT) (*) 9 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*) Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*) x 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) BTC Oy Osoite Kalevankatu 61 Postinumero ja toimipaikka Postilokero Postinumero ja toimipaikka Helsinki Puhelin Sähköpostiosoite Ytunnus (*) Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus (24 h) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Seoksen luokitus (EC 1272/2008) Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi. Seoksen luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi. Haitalliset vaikutukset terveyteen: Ohjeiden mukaan käytettynä ei aiheuta terveysvaaraa. Aineen pääsy silmiin voi aiheuttaa silmien ärsytystä japunoitusta. Suurten määrien nieleminen aiheuttaa pahoinvointia. Ympäristövaikutukset: Ohjeiden mukainen käyttö ei aiheuta ympäristövaaroja. Fysikaaliskemialliset ominaisuudet: Ei tunnettuja vaikutuksia. Sivu 1

2 2.2 Merkinnät Varoitusmerkit: Huomiosana: Vaaralausekkeet: Turvalausekkeet Kuluttajan käyttöön: P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. Pesuaineasetuksen (648/2004/EC) mukaiset koostumustiedot: < 5 % anionisia tensidejä, hajusteita, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. 2.3 Muut vaarat Täyttääkö PBT / vpvb kriteerit REACH Liite XIII mukaan: ei tietoa KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Aineet (**) Pääaineosan / aineosan nimi CAS, EY tai indeksinumero Pitoisuus 3.2 Seokset (**) Aineen nimi Etanolin ja 2propanolin seos CAS, EY tai indeksinro etanoli: CAS:64175; EY: propanoli: CAS:67 630; EY: REACHrekisteröintinro etanoli: XXXX 2propanoli: XXXX Selityksiä: F = Helposti syttyvä. Xi = Ärsyttävä. Katso kohta 16 Muut tiedot Pitoisuus Luokitus < 3,0 % DSD:etanoli: F, R11 DSD:2propanoli: F, R11, Xi, R36, R67 CLP: etanoli: Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319, STOT SE 3, H335 ja H336 CLP:2propanoli: Flam. Liq. 2, H225, Eye Irrit. 2, H319, STOT SE 3, H336 KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Roiskeet silmiin: Poista piilolinssit. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia, vältettävä voimakasta vesisuihkua, joka voi vaurioittaa silmiä. Jos oireet eivät häviä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ihokosketus: Riisuttava likaantuneet vaatteet. Kosketusalueet on pestävä runsaalla vedellä, mieluummin juoksevalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy ja se jatkuu, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Hengitys: Ei vaaraa normaaliolosuhteissa. Jos esiintyy hengitysvaikeuksia, siirrä ainetta hengittänyt raittiiseen ilmaan. Henkilö pidetään lämpöisenä ja levossa. Jos oireet jatkuvat, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Jos esiintyy hengenahdistusta, on annettava happea. Nieleminen: Huuhdellaan suu vedellä huolellisesti. Ei saa oksennuttaa. Juotava runsaasti vettä. Tajuttoman henkilön suuhun ei saa laittaa koskaan mitään. Jos ainetta nielleen oireet jatkuvat ja vointi on huono, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Henkilön on hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos tuotteelle altistuminen aiheuttaa oireita. Altistuslähde poistetaan ja altistunut henkilö ohjataan pois altistumispaikalta. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet saatavissa. Voi aiheuttaa silmien ärsytystä. Sivu 2

3 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Lääkintähenkilöt tekevät päätökset oireenmukaisesta hoidosta. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet: Kun palossa on läsnä tuotetta, palo sammutetaan niillä sammutusaineilla, jotka soveltuvat ko. tilanteessa palamassa oleville aineille. Jauhe ja vaahto, hiilidioksidi, vesisuihku. Suuret palot sammutetaan alkoholiresistentillä vaahdolla Soveltumattomat sammutusaineet: Suppea, voimakas vesisuihku voi levittää paloa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tuote itsessään ei ole palava. Vältä palopaikalla syntyviä höyryjä ne voivat aiheuttaa terveysvaaran. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä hengityksensuojaimia ja täydellistä suojavarustusta. Tulipaloissa, joissa on suuria tuotemääriä, poista kaikki ulkopuoliset vaaraalueelta. Jos mahdollista, palolle alttiita suljettuja astioita/säiliöitä jäähdytetään turvalliselta etäisyydeltä vesisuihkuin. Mikäli mahdollista ne siirretään turvallisesti pois vaaraalueelta. Vaaraalueella ei saa olla ilman riittävää suojavarustusta, kemikaaleilta suojaavaa pukua ja paineilmalaitteita. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Vältä suoraa kosketusta tuotteeseen. Älä hengitä ilmaan suihkutettua tuotetta. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja raittiin ilman saannnista suljetuissa tiloissa. Poista ulkopuoliset vaaraalueelta. Estääksesi ihokosketuksen ja tuotteen pääsyn silmiin, käytä vaaraalueella silmiensuojaimia ja suojakäsineitä. Vältä sytytyslähteitä, estä avotuli, älä tupakoi. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Koska tuote pakataan pieniin pakkauksiin, ovat ympäristöön kohdistuvat vaikutukset pieniä. Estä vuodot, laita vaurioituneet pakkaukset suojaastioihin. Jos suurempia tuotemääriä pääsee vuotamaan, estä niiden pääsy ympäristöön. Estä tuotteen pääsy viemäriin, maaperään tai pintavesiin. Varmista suojaastiat. Vältä suoraa kosketusta tuotteeseen. Tiedota asiasta pelastushenkilöstölle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Jos mahdollista, sulje vuotokohta. Pienet vuotaneet määrät imeytetään neutraaliin absorboivaan aineeseen (esim. multa, hiekka) ja kerätään suljettuun, merkittyyn jäteastiaan. Suuremmissa vuodoissa patoa tai eristä vuotopaikka. Estä tuotteen pääsy viemäriin, maaperään tai pintavesiin. Älä milloinkaan johda vuotanutta tuotetta viemäreihin. Kerää vuotanut aine pumppaamalla talteen. Puhdista vuotoalueet pesemällä ne vedellä. Neutraloi paikallisten ohjeiden mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilönsuojaimet katso kohta 8. Jätteiden käsittely katso kohta 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytä tuotetta käyttötarkoituksen ja ohjeiden mukaisesti. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Käytä hyvin tuuletetuissa tiloissa. Pese kädet tuotteen käsittelyn jälkeen. Sulje astia käytön jälkeen. Älä säilytä tai käytä hapettavien aineiden lähellä. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. HUOM. Laita kastuneet vaatteet turvalliseen paikkaan, pois lämmön ja sytytyslähteiden läheltä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, säilytyslämpötila 235 C o. Säilytä suojassa suoralta auringonpaisteelta, kuumuudelta ja sytytyslähteiltä. Estä tuotteen jäätyminen. Lue Sivu 3

4 käyttöturvallisuustiedote. Älä käytä, ennen kuin ole lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet. Älä säilytä avoimia pakkauksia yhdessä emäksisten aineiden kanssa. Älä säilytä elintarvikkeiden kanssa. Säilytä alkuperäispakkauksissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tuote on tarkoitettu ikkunoiden, peilien ja lasipintojen puhdistamiseen. Jos olet epävarma, kokeile tuotetta näkymättömissä olevaan pintaan arvioidaksesi puhdistusvaikutuksen. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot Aine HTParvo (8 h) HTParvo (15 min) etanoli 1000 ppm (1900 mg/m 3 ) 1300 ppm (2500 mg/m 3 ) 2propanoli 200 ppm (500 mg/m 3 ) 250 ppm (620 mg/m 3 ) HTParvot 2014, Suomi Muut rajaarvot DNELarvot PNECarvot 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Käsittelytilassa poistoilmanvaihto Silmien tai kasvojen suojaus Ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ihon (ja vartalon) suojaus Ei tarpeen Käsien suojaus Ei tarpeen Hengityksensuojaus Ei tarpeen, jos käsittelytilassa on riittävä ilmanvaihto Termiset vaarat Ei tiedossa Ympäristöaltistumisen torjuminen Estä suurten tuotemäärien pääsy pohjaveteen, viemärijärjestelmään, jätevesiin tai maaperään. Yleinen työhygieniakäytäntö Pese käden ja kasvot tuotteen käsittelyn jälkeen. Älä syö tai juo työpaikalla. HUOM. Käytä vain hyväksyttyjä henkilönsuojaimia. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Hajukynnys Homogeeninen, kirkas neste, joka ei sisällä mekaanisia epäpuhtauksia. Tuotetyypistä riippuen väri sininen, joka on ominaista käytetyille väriaineille. Miellyttävä, käytetyn hajusteen mukainen ph 6,0 8,0 Sivu 4

5 Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Palava neste Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 1,00 + 0,04 g/cm 3 Liukoisuus (liukoisuudet) Liukenee täysin veteen Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Ei muuta tietoa. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tuote ei ole reaktiivinen normaaleissa käyttö ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili normaaleissa käyttö ja varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedetä reagoivan vaarallisesti Vältettävät olosuhteet Vältä korkeita lämpötiloja. Suojele suoralta auringonpaisteelta, vältä avotulta ja muita sytytyslähteitä. Tuote ei saa jäätyä. Estä pakkausten avaantuminen Yhteensopimattomat materiaalit Hapettavat aineet Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedetä muodostuvan normaaleissa käyttö ja varastointiolosuhteissa. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuotetta ei ole luokiteltu terveydelle vaaralliseksi. Kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti käyttötarkoitukseensa, se ei aiheuta negatiivisia terveysvaikutuksia. Tuotteella ei ole toksisia ominaisuuksia. Välitön myrkyllisyys (etanolin ja 2propanolin seos) Sivu 5

6 Välitön myrkyllisyys suun kautta, LD50: >2000 mg/kg (rotta) Välitön myrkyllisyys ihon kautta, LD50: mg/kg (kani) Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta, LC50: > mg/m 3 (rotta) Ihosyövyttävyys/ärsytys Ärsyttää silmiä. Vakava silmävaurio/ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Muut tiedot KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Tuoteseos: ei tietoa Annetut tiedot koskevat etanolin ja 2propanolin seosta: Myrkyllisyys kalalle: LC50 (96 h) = 9640 mg/l Myrkyllisyys äyriäisille: LC50 (48 h) = 5012 mg/l (Daphnia magna) Myrkyllisyys leville: EC50 (4 days) = 675 mg/l Myrkyllisyys bakteereille: TT (16 h) = 1050 mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteessa käytetyt pintaaktiiviset aineet ovat biohajoavia Biokertyvyys käytettävissä Liikkuvuus maaperässä Tuote liukenee veteen PBT ja vpvbarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset käytettävissä. Tuotteen sisältämät pintaaktiiviset aineet täyttävät pesuaineille asetetut vaatimukset biohajoavuuden suhteen (EY 648/2004). Sivu 6

7 KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Pienet jätemäärät (kuluttajalla) käsitellään kunnallisessa jätevesilaitoksessa. Suuremmat pakkausjätemäärät ja tuotejätteet neutraloidaan paikallisten ohjeiden mukaisesti. (kts kohta 15) Tuhoaminen ja neutralointi: Paikallisten jäteohjeiden mukaan. Pakkaukset: Täysin tyhjät pakkaukset huuhdellaan vedellä. Ne voidaan toimittaa hävitettäväksi kunnalliseen jätteenhävitykseen. Koska jätekoodi riippuu jätteen alkuperästä, loppukäyttäjän tulisi määrittää jätekoodi soveltuvien määräysten mukaisesti, ottaen huomioon jätteen alkuperä ja huomioimalla syntyvän jätteen muodostumispaikka ja menetelmä, jonka seurauksena jäte on syntynyt. Eurooppalaisen jäteluettelon (komission päätös 2000/532/EY) mukainen jätekoodi (EWC): muovipakkaus paperi ja pahvipakkaus KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetetaan pystyasennossa 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Käyttöturvallisuustiedotteen lähdemateriaali: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (REACHasetus), muutoksineen. CLPasetus (EY) N:o 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), muutoksineen Europan komission päätös jätteiden luettelosta (EWC, 2000/532/EC), muutoksineen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset, muutoksineen, jotka koskevat työterveyttä ja turvallisuutta sekä suojainten käyttöä ja valitsemista. Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) Pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, muutoksineeen Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: MUUT TIEDOT Lyhenteiden selitykset Sivu 7

8 CLP = DSD = DPD = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta Euroopan neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä Luettelo R ja Slausekkeista tai/ja vaara ja turvalausekkeista (Kohdat 23) R11 Helposti syttyvää R36 Ärsyttää silmiä R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Flam. Liq. 2 Syttyvät nesteet Kategoria 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmäärsytys Kategoria 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen [Hengitysteiden ärsytys ja Narkoottiset vaikutukset] Kategoria 3 H225 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Työntekijöiden koulutus Lue käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttöä Käytöt, joita ei suositella Tuote on tarkoitettu kuluttajakäyttöön Muuta tietoa Tässä kuvattua tuotetta on varastoitava ja käytettävä hyvän teollisuuskäytännön mukaisesti ja noudattaen viranomaismääräyksiä. Tässä annettu tieto perustuu tiedotteen kirjoittamisen aikaan tunnettuun tietoon. Tiedon tarkoitus on kuvata tuotetta viranomaismääräysten näkökulmasta tavoitteena turvallisuus, terveyden ja ympäristön suojaaminen. Tämä ei ole tuotteen laatukuvaus. Tietoja tulee pitää ohjeina tuotteen turvalliseen käsittelyyn, kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön. Käyttäjä on vastuussa tuotteen oikeista käyttöolosuhteista tuotteen käytön aikana ja vastaa seurauksista, jos tuotetta käytetään ohjeiden vastaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteen on laatinut P.P.U.H. Polin Sp. zo.o käyttäen valmistajien ja oman tietokannan tietoja. Versio 1. Sivu 8

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Cool Gel- lämmön esto spray. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Cool Gel- lämmön esto spray. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 16.11.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012. Finroy Grillin ja uunin pesuaine

Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012. Finroy Grillin ja uunin pesuaine X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot