6: V t. HARJOITUSOHJELMA N:o. Qaaa. Qqa QAOQ. o s AN or rn.l nmaa n A. HARJoTTUSpAIvA PA I KKA HARJO I TUKSEN KESTOA I KA. \t/ 20_40 LEIKKT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6: d@ V t. HARJOITUSOHJELMA N:o. Qaaa. Qqa QAOQ. o s AN or rn.l nmaa n A. HARJoTTUSpAIvA PA I KKA HARJO I TUKSEN KESTOA I KA. \t/ 20_40 LEIKKT."

Transkriptio

1 HARJOTUSOHJELMA N:o F r r / 1 HARJoTTUSpAvA o s AN or rn.l nmaa n A HARJO TUKSEN TARKO TUS Tspinon hrjnnuttminen HARJO TUKSEN KESTOA KA B0 min APUVAL NEET Muovikrtiot tms., ylimdiirdiset milt (rimt), pikkumlit O-20 TOTUTTAUTUMNEN LUSTMLLA_ OLOON t( kksi ryhmdd 1) Muutmn potkun vuhti j liuku khdell luistimell pino keskiterdlld 2) Potku oikell luistimell, liuku vsemmll j pdinvstoin tycjnto tkviistoon kis = montko tycintcid lidst lit 3) Krtioiden kierto yhdellei QAOQ / \ i ' l \"/ l,/.\ {. 1 \-/ Qq Q /\ V t (l \t/ j khdell luistimell liukuen 4) Hypyt milojen y1i yhdelld/ khdell luistimell ponnisten sekd yhdelli /khde1l luistimell lstul- 1en 20_40 LEKKT * kksi ryhmdd; vihto n. 10 min jdlkeen 1) Kosketushipp (rjttu lue) 2) Seur johtj (kolmen ryhmdt); nn johtjille in. lisdtehtdvid, jotk kehit- tdvdt tspino Q: 6:

2 40_50 TOTTTAT"TNEN KTF.KKOON * kksi ryhmri 1) Ku1 ietten kentein vmpdri 2) Ku1 ietten vpsti luee11 3 ) Sybtto.jei preittrrr lik_1_1 50_70 ALUEPEL * ohj syottdpeliin )k opet luepelin seidntdjei 7O_BO LOPPULEKK t( kksi ryhmdd * Must mies poikittin muist turvllisuus = seur muit luistelijoit, vro litoj/m1ej, kikki smn suuntn yhtik liikkeelle

3 WSU,ME rnrucrcrxourro FWL ros rsrgrfyf(tlr.r{o HARJOTUSOHJELMA N:o p', z HARJOTUSPAVA OS AN OT T AJ AMAAR A HARJO TUKSEN TARKO TUS misen opettminen 30 min HARJO TUKSEN KESTOA KA C Eteenpiiinluistelusennon j potkun (tyonntjn) suunt- APUVAL NEET MUOV1KATTj-OT TMS, 0-20 T'UNTUMANOTTO * luistelurt, -ioss tspl- 1) Vuhti siniviivlle kyykkyliuku khdell luistimell pddtyyn 2) Vuhti siniviivlle kyykkyliuku krtiot Pujotel len khdell luistimell pdiityyn 3) Potku toisell j liuku toisell luistimell 4) Alkuvuhti ->, krtioiden pliqltelu yhdelle luisl mel1 liukuen sekd hypyt milojen y1i 20_35 LUSTELUASENNON JA TYONTOSUUN_ NAN OPETUS * kksi ryhmdd henkilokohtinen opetus! ruhllinen eteneminen luistimen tyijntdsuunnn kontrolli = viekii liuku eteenpdin?

4 35-45 vlr rpnt.n *,ri stel rrvi esti t( useit kolmen pel in ioukkueit toteutqs yhdessd ti khdess rvhmdssd * kiekko viestikpuln 45_65 ALUEPELT ohj syottiipeliin kert luepeli-n siiintcijii 65_80 LOPPULEKK * prihipp rjtull luee11 1) - yksi kiinniottjpri - kikki prit luistelevt kdsi kddessd kosketuksest hipppri vrhtuu 2) prit seisovt kdsi kdessd pikoilln yksi pri vpn, prist G-fu Nnv.\b l o f Vtup toinen pelj hippn vosti luistelev voi hke turvpikn seisovst pri st_lrlllrrnl ] "iomp kddestd + turvttomksi jiirinyt prin toinen ospuoli ldhtee hipp pkoon + hipn koskettess pkenij hipp vihtuu! HARJOTUS KASVATUKSEN KANNALTA 1. Ksvtuksellisen keskustelun teem ttolen huolellinentt ( x+s ' /;r''tt'? '2') 2, Tehtdvid lpsille luistelurdn kokominen j purku vrusteet j vtteet siististi omlle piklleen

5 W ##le"sgffio" HARJOTUSOHJELMA N:o F rr /3 HARJOTUSPAVA OSANOTTAJNMAANA HARJOTUKSEN KESTOA HARJo TUKSEN TARKOTUS Etee.rpAinluitt.l.rtt lehdijn j. t.i nen; eteenpdinluistelusennon j potkun (tycinncin) kertmingn ApUVALNEET Muovikrtiot tms., pikkumlit O_iO TUNTUMANOTTO * kierretddn kenttdd tehden 1) mkkroit # 2) syvtikyykkyje 3) kiernurtelu # 4) liukuj yhdelld j11l _ / _r-{, ' / \ \ / \ l. \\. / i t l molempiin kiertosuuntiin / \ \ [ \ r ) / 3 10_25 ETEENPANLUSTELUN OPETUS * 1htd, luistelusento j potku ldhddssd potku terdvdsti, liuku 4-5 ensimmdistd oj-ke tyontdsuunt lyhyt muist henk. koht. plute! 'o) o) o o) O'l f :-+ r f \ \ \ /- ) ( + & f - L_ A O / \ o [. l c o 25_35 VALPALA * Must mies poikittin kenre11e muist turvllisuus = Q A \7 seur muit luistelijoit vro kuklon litoj /mlej, kikki smn suun- tn yhtik liikkeelle

6 35-55 N{ATT,ANKASTTTF,T,YN OpF,rrS,TA TA- S APA TNON KEHTTTA"TNEN * kksi rvhmeid ) Kiekonhllint edessd piklln keessd vrtlon j 1i1k 2) Tspino kehittdvid luistelutehtdvid OO 6; ryhmien vihdot, mv: t mukn! 55_70 ALUEPEL * 3-3, 4-4 ti 5-5 korost kiekottomien peljien liikkumist mv: t kenttdpeljin LOPPUHUPENTJMA rr Luisteluviesti kiekon knss useit kolmimiehisid ioukkueit korost sddntci.jen noudttmist, e i kil.pilu LOPPUVENYTTELY!

7 ffu^ - t - - [.1]^o].',{1J7, lflf^- JAA (EX(O flt?o r l^r.olt l'r (tfw*ttro suomen.laaxtekkolr r,tto Ry./ NSUo HARJOTUSOHJELMA N:o ' rr z HARJOTUSPAVA OS AN OT TAJ AMAA R A opettminen AP UVAL N E ET Muovikrtiot tms., i-dt ( rimt ) HARJO TUKSEN KESTOA KA B0 min O_ 10 TUNTTJMANOTTO )k Kosketushipp kksi ryhmdd vkiohipt (1-3), joiden kosketuksest je kiinni --r kyykkyyn piklleen hippojen vihto,il \p$ t{i $tt 1O_25 ETEENPANLU]STELUN PYSAHTYM_ SEN OPETUS 1) Alkeisopetus piklln ti lidst kiinnipitden 'e) HARJO TUKSEN TARKO TUS Eteenpdinluistelun pysdhtymisen i milnkiisiete-b- (mhd. kehittely puoliurjrrutuksest ) 2) Molempiin suuntiin 3) Vpsti ti rt luistel- 1en \ i. l \-/o 25_J5 VALPALA rc Sycittcipelid 2-2 vstn viide11ei 1uee11 * Mv:t sento + liikkuminen yhdelli 1uee11 hvcidvnnd edellinen kentin puolittminen pituussuun- NASSA o-z ffio- ttav #/,. s6

8 35-55 MALANKASTTELYN OPETUS JA TA_ SAPANOA + POTKUN PTUUTTA KE_ HTTAVA LUSTELUTEHTAVA 1) Kiekonhllint liikkeessd 2) Kiekonhllint liikkeessd 3) Luistelutehtevt 5 min per pikk e-/ rt,-( Trrrrg - YL F *'H PAR N rvourcj _l OHJAUSPEL 5_5 korost vhteispelin merkitystd opet sdiinto jd pelrnisen ohess 75_BO LOPPUHUPENTUMA t( heitd kikki kiekot ".julehtimntt kentdlle * Kiekonkerdyskis = tuo yksi kiekko kerrlln dmpdri j-n, lske kerddmiesi kiekkojen mddrd rehellisesti ensin kosketus kiekkoon = st kiekon LOPPUVENYTTELY!

9 WsuoMENJ raarrcrxourno Ffit rot 'r(xf Frrutp HARJOTUSOHJELMA N:o F rr /s HARJOTUSPAVA OSANOTTAJ AMAARA HARJO TUKSEN TARKOTUS Eteenpdinluistelun kertus APUVAL NEET Muovikrti-ot tms., utonrenkt tms., rimt, pikkumlit 0-10 TNTTVANOTTO * lr4i hi Fl - hi ln kosketrrksest prrdo-- tetn mil idiihdn j io-u dut kiinniott.jkqi, HARJ0 TUKSEN KEST0A KA --80-ll"il- L!qnes kikki ovt ilmn rnil * Mv:t toinen pddty; om lkuverryttely johdettun 10_25 ETEENPANLUSTELUN KERTAUS * Ldhdon, suorq luistelun j pysdhtymisen kontrolli kiekon knss i ilmn kiekko henk.koht. olute! _ >u 25_35 VALPALA * Jtkuv viesti vdreittdin 4-5 joukkuett; liihtopikl1e kksi viestinviejdd, muille yksi vihto olkkosketuksell molempiin suuntiin A \-/ i$ ZA V

10 35_55 LUSTELUTADON JA MALANKAST_ TELYTADON KEHTTAMNEN * kolme ryhmdd 1) Aluepeli 2) Kiekon tyontrdmi-nen j vetdminen luisteluss cf-) A \*-rl Q? e9 A V 3) Syvddn luistelusentoon 5 min per pikk 55_70 ALUEPEL rr 3-3, 4-4 ti 5-5 korost liikkumrst ktse ylhieillei sekd vpn pikn hku 70_80 LOPPUHUPENTUMA * Kiekonkul ietusviesti useit ioukkueit LOPPUVENYTTELY! HARJOTUS KASVATUKSEN KANNALTA 1. Ksvtuksellisen keskustelun teem "Piden ympdristcin siistindfl (tol:,l;ilfe +,?-.\ ensimmdinen vie kiekon siniselle. seurv hkee seurv vie jng. 2. Tehtdvid lpsille puvdlineet omi1le pikoilleen pukuhuoneen siivominen yhdessd hrjoitusten jdlkeen

11 GJL f,l lljltt- ( -.- suo,len JAAKEKKoL'TT0 RY. NSUO JAA (EtC(Ou TrO Frutot slro(tftfot ttro HARJOTUSOHJELMA N:o p,r, 6 HARJOTUSPAVA OSANOTTAJAMAANA HARJO TUKSEN KESTOA 1 g4 80 MiN HARJO TUKSEN TARKOTUS Vuhtikddnnoksen sekd sijoittumisen j liikkumi-sen opettrninen APUVAL NEET Muovikrtiot tms. O_ 10 TUNTU'{ANOTTO * X-hi nn mddrzid hipt (1-3) rittu lue i 1 ti 2 ryhmdd vihd hippoj turvllisuus! 1O_25 VAUHTKAUOTSNU OPETUS * useit ryhmid;. kddnncjkset vsernmlle i oikelle 1) lmn kiekko 2) Kiekon knss VALTpRR * Preittin; Seur kiekollist johtj * 1-1 vstn pelid pienelld 1uee11 milnkdsi tt e1 yti to kdyttrien, ei 1uiste11 pkoon oo" oob O \oo(" O T3 crp o Qo 0 A \7 r t A V

12 PELSSA SJOTTUMSEN JA LK_ KUMSEN OPETUS * viisikko kerrlln * lehtd puolustuslueelt j pysdhtyminen hycikkiyslueen pelipikoille 1) lmn kiekko 2) Jokisell kiekko 50_70 OHJAUSPEL * isoll kentdlld ohj opetettuun sijoittumiseen j liikkumiseen 70_80 LOPPUHUPENTUMA t M-lintekoh r joi trr s - tpijon t-o vst td.minen LOPPUVENYTTELY!

13 - L -'--- f,11:r:.',1{i7.- J r l.- SUOMEN J laarrrxourro rrrr- F r.rlte Eoi(rCYrotrrro HARJOTUSOHJELMA N:o r',, z HARJOTUSPAVA OSANOT TAJ AMAARA HARJO TUKSEN KESTOA 114 BO MiN HARJO TUKSEN TARKO TUS Vetosyiitcin opettminen kdmmen- j rystypuolelt APUVAL NEET Muovikrtiot tms.. pllot O_10 TUNTUMANOTTO J< polttopllo loitusvmpvrcjissd ti * Pidd p11o hlluss ritlu lue ri 5-5 pl1o syotellen joukkueell omll c,,. tt\ ox( o ) 3-3v 10_25 VETOSYOTON OPETUS KA'ryEN_ JA RYSTYPUOLELTA * hrjoittelu Boikittin 1) Lvhvt etdisvvs 0 A z 2\ Etdisvvttd lisdten tl ț \ _,( Mv: t toinen pddtv - perussento j Perussennoss liikkuminen H{. ) \-/ t \ \y d 25_35 VALPALA t( Vetosycittokis usej-t joukkueit sydtd vstkkiseen jonoon j liiku vstkkisen jonon piidhdn oo o0 OG vstnotto i svottci sini viivn tk lske onnistuneet sycittjt vihellyksestd vihellykseen!

14 35-55 KTF,RTOHAR,TOTTTEF,T * kksi hrioitett rvhmien vihdot luonnollisen puolen sydtrd! v ln-.r.s.rl il'-^"o 55_75 OHJAUSPEL 5_5 -. ohj liikkumist j si.joittumist lentdvdt vihdot (n. 1 min)! 75_BO LOPPUHUPENTUMA * Vetosyijttci trkkuuskilpilun - vdreittdin punviivlt mliin X x { x X o LOPPUVENYTTELY!

15 G-^ E!,ittlli7- L.l SUOMEN JAAK EKKOLTTO RY, / i\rs n JAA ( EX(OUrro F i.rtott l'lro(xf F( rt o HARJOTUSOHJELMA N:oFrr /8 HARJOTUSPAVA OS AN OT TAJ AMAA R A HARJO TUKSEN TARKO TUS HARJOTUKSEN KESTOA Eteen krreluistelun o ettminen APUVAL NEET Muovikrtiot tms., pi-kkumlit O_10 TUNTUMANOTTO * kentttid kiertden 1) Kuljetus (leipominen) kpell / 1eveiil1d otteell 3) Luistimill kuljetten 4) Preittin syotellen suunnnvihdot 1O-40 ETEENPAN KAARRELUSTELUN OPETUS 1) Opetus loitusympyrdn kehe11e 2) Aluepeli 3) Kiertohrjoite n.10 min per pikk _>?7 {-r-t \-z\f AT.EPET,T * erilisin tehtdvin t) kiekollinen piklln - 2) ei s syottdd syottdneelle tkisin 3) sycitdt vi-n rysty (tl_ kdmmen) puolelt

16 55_70 KERTOHARJOTE * yksi kentdllinen syottiijiksi lyhyet etdisyydet sycittd riittdviisti eteen! ' r ^.-".J t r Q LOPPUHUPENTUMA * Tk-jokis vdreittdin (kiekko mukn) punviivoille puoliksi j mlien tkse puoliksi jkntuneet joukkueet ( veirit ) jvt toisin tk tk-jo kestdd esim. (^"" E min j oki sest kiiqnieeeduslg-- s yhden pisteen LOPPUVENYTTELY! HARJOTUS KASVATUKSEN KANNALTA 1. Ksvtuksellisen keskustelun teem ff Osn liikku liikenteessdtt (t+= lii+-?,2.') 2. Tehtevid lpsille pritrkkilu opetusosss tuomritehtevie luepeleissd

17 W*l#EJSffio" HARJOTUSOHJELMA N:o r ', g HARJOTUSPAVA OS ANOT T AJ AMAA R A HARJO TUKSEN KESTOA KA B0 min HARJOTUKSEN TARKOTUS Sviitiin vstnoton i vetollklksen oncttmino" APUVAL NEET 0-10 TUNTUMANOTTO )k Eteenodin krreluistelun kertus 1) so khdeksikko 2) Krti-ort ilmn kiekko j kiekko mukn tdydelliset potkut j 10_30 SYOTON VASTAANOTON JA VETO- LAUKAUKSEN OPETUS 1) Hr joitelln syottod vstnotto kuten hrjoituksess 7.i pyri sycittijdn jq v_stnottoon pienessd liikkees vstnoton ydinkohdt! 2) Vetolukuksen opetus Piklt =l i- mli *+ smll mlivht ien Derussen!n--ke-Ltus 'i si ioitlurni e-!- A qe/ tl't T J\,t v g r\o \7 o TA v d opetus henk.koht. plute! rvhmi-en vihdot J

18 30-40 VALPALA )k Sv6ttoket ju kentdllisittdin J 9 rjtull lueell kksi kentdllistd Pel vstkkin lske onnistuneet Perdkkdiset syotot kentdllisen sisdlld J ( v. t O f^ ft 7O 6' g' t L/ ( A ol /t U xtertoharjotte * khdess rvhmdssd 6\/ 1) Vetosvotto ---+ sydtcin vs- 2 tnotto + vetolukus Kiekko ku1 jetten 3Q9 stett ympdri --+ seindsyotto --> krtion kierto --+ sydttci itselle krtioiden vdlistd -+ vetolukus ohj seurmn lukust mlille! ryhmien vihdot -+o OHJAUSPEL 5_5 si joittuqlqgn-j liikkumi sen oh ius ttolkitse onnistuneet rystysvijtcit J - n i rystyvstnotot LOPPUVENYTTELY!

19 cff^ ilit:ei7 J, o,] suo4en JAAKEKKOL,TTO RY. / NSUO JAA( EXKqJ TTO Ffi i6 r3.o(tfrfore. 9 HARJOTUSOHJELMA N:o F rr /s HARJO TUS PA VA OS ANOT T AJ AMAA R A HARJO t TUKSEN TARKOTUS Svdtiin vstnoto HARJO TUKSEN KESTOA KA B0 min APUVAL NEET Muovikrtiot tms. O_10 TUNTUMANOTTO )k Eteenpdin krreluistelun kertus 1) so khdeksikko 2) Krtiort ihnn kiekko -i kiekko mukn tdydelliset potkut j 10_30 SYOTON VASTAANOTON JA VETO- LAUKAUKSEN OPETUE 1) Hr joitelln sycill{e-iq_ vstnotto kuten hrjoituksess 7 pyri syottcion j vstnottoon vstnoton pienessd liikkeess vdinkohdt! 2) Vetolukuksen opetus piklt rkrrkset i n kohti mli -> smll mlivhti-en Derussennon ker-, tus i siioittumisen opetus henk.koht. plute! ryhmien vihdot /\ [ o ) Y/? lt ; ; AO \7 A v d

20 WSUoMEN raft<rcrxounro Fm^to! rff{o(rff FFttno HARJOTUSOHJELMA N:o Frr/10 HARJOTUSPAVA OSANOTTAJAMAARA HARJO TUKSEN KESTOA KA HARJO TUKSEN TARKO TUS Sijoittumisen j ti:!\gi"* kertminen 80 min APUVALNEETMuovikrtiot tms., pikkumlit 0-10 TTNTvANOTTO * Mrrsl-e mi ps ki pkn-l 1e 1ri ekonri i ston tnhdrrtt-v si ni vi i vojen v-l i ss - vlimddrdiset kiekot pdd- TVVN turvll isuus G o % J o--c G SJOTTUMSEN JA LKKUMSEN KERTAUS ti ensi-n hydkkeiijit yhdelld kiekoll (pkki v sentteril1e ) * perddn pkit omll kiekoll siirrv reuno'i tkisln-lq ldhde pdddyist vqorq!-elle vihd peli pikkoj! 25_30 VALPALA * Pienpeli ketjuittin j Plc: kipreittin rjtull luee11 jokisell ketjull j pkkiprill om kiekko,at ( ) o,9l V ] {':r #\ 1^' ) V") 1*i v."/ g try

21 30-50 HARJOTTEET KOLMELLA ER ALUEELLA 1 ) Mlivhtihrjgite 1 i-i-kkuminen oerussennoss.. perustor-iunnt (+ vetoluk-uksen kertus ) 2) Aluepeli milt vdiirinpdin 3) Kiertohrjoite - 16htcj kulmst --> B-Pisteen kierto + sydttd jo non ensimmdiselle + kr tion kierto -+ syciton vstnotto + lukus 6) / \ \ t o l_ -L \tua Q*z ' -r-.3 (- c r< 50_80 OHJAUSPEL svcitd i Pikkn n. 1 min vihdot liiku vpseen LOPPUVENYTTELY!

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

Tytötkin haluavat pelata jäällä - ringette on mainio koulupeli

Tytötkin haluavat pelata jäällä - ringette on mainio koulupeli www.skrl.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... sivu 3 2. Ringeten tekniikka... sivu 5 3. Ringetteharjoituksia kouluun... sivu 7 4. Leikkejä... sivu 18 5. Säännöt ja pelialue kaukalossa... sivu 20 1. Yleistä

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

GrIFK-2011 MALLIHARJOITUKSET I-III

GrIFK-2011 MALLIHARJOITUKSET I-III GrIFK-0 MALLIHARJOITUKSET I-III Harjoitukset rakentuvat seuraavaan kaavaan: - Koordinaatio, askellus, juoksu sekä tasapaino (5 min) - Tekniikan harjoittelu (5 min) - Taktiset harjoitteet, useimmiten pienpelien

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot