OPS-kysely opettajille koskien laaja-alaista osaamista syksyllä 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPS-kysely opettajille koskien laaja-alaista osaamista syksyllä 2014"

Transkriptio

1 OPS-kysely opettajille koskien laaja-alaista osaamista syksyllä 2014 Vastaukset tiivistettynä 1 Mitkä työtavat ja käytännöt edistävät ajattelua ja oppimaan oppimisen taitoja tällä hetkellä? - erilaiset opetusmenetelmät, monipuoliset työtavat, yhteistoiminnallinen oppinen, osallistava oppiminen, perinteiset ryhmätyöt, opiskelu ryhmässä, ryhmäkeskustelut, erilaiset parityöt, itsenäiset ja yhteiset projektit, suunnittelu, esittäminen, arviointi, leikit, pelit, toiminnalliset työtavat, kokeellisuus ja kokeet. - itsearviointi, vertaisarviointi ja toisten töihin tutustuminen. - toiminnallisuuden, taiteen, liikunnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden tärkeänä pitäminen. - pitämällä kaikissa oppiaineissa keskeisellä sijalla tutkiva ja luova työskentelyote sekä asioihin syventyminen. - valinnaisaineet edistävät oppilaan omien vahvuuksien tunnistamista. - oppilaan ohjaaminen itselleen parhaiten sopivan oppimisstrategian käyttöön. - teknologiset apuvälineet ja työtilojen innovointi. 2 Miten voisimme kehittää ajattelua ja oppimaan oppimista vielä enemmän tai uudella - mahdollisuudella järjestää fyysinen tilannerakenne useilla tavoilla (esim. kinesteettistä oppimista mahdollistava tila / rauhallinen tila). - laatimalla ryhmäkoot sopiviksi monimuotoisiin opetustyyleihin. - käsittelemällä oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. - kiinnittämällä huomiota enemmän erilaisiin työskentelymenetelmiin, oppimistyyleihin, yksilöllisiin työtapoihin ja eri oppimiskanavien harjoittamiseen oppimistilanteissa. - osallistamalla oppilaita enemmän heidän omaan oppimiseensa ja oppimisprosesseihin: - ottamalla oppilaat mukaan opetuksen ja tavoitteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. - antamalla tilaa oppilaiden omalle toimijuudelle. - lisäämällä toiminnallisia työtapoja ja uskallusta irtautua välillä oppikirjoista. - sallimalla itsenäisyyttä ja tiedonhakua ikätason mukaisesti. - korostamalla oppimisen iloa; hyväksyvää ympäristö; rohkaisun merkitystä. - tekemällä asioita perusteellisesti ja ajan kanssa. - ymmärtämällä että tärkein taito on elämässä pärjääminen: - kouluaineisiin voi palata, jos tietoa tarvitsee. - herättämällä kiinnostus ko. oppiainetta kohtaan; monet asiat voi opiskella myöhemmin tarvittaessa uudelleen. - korostamalla kokonaisuutta yhden oppiaineen sijaan; elämässä kokonaisuus ratkaisee, ei yksittäisen oppiaineen hyvä/huono hallinta. 3 Mitkä käytännöt ja työtavat edistävät kulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja tällä hetkellä? - vieraiden kielten runsas esilläolo: - kieliluokat ja kielirepputoiminta. - tiheät kontaktit ystävyyskouluihin.

2 - valinnaisten kielten laaja valikoima. - kieliin liittyvät tapahtumat. - monipuolista yhteistyötä eri kieliryhmien kesken. - esiintymiset eri kielillä. - kansainvälinen yhteistyö (kielet ja musiikki): - oppilasvaihdot - eri maista vierailevat opettajat ja opetusharjoittelijat. - yhteiset projektit ulkomaisten kumppanien kanssa - matkat / ulkomaiset vieraat koulussa. - EU -vaihto-ohjelmat ja projektit. - kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun keskeisyys useissa aineissa. - koulun arjen ja monipuolisen juhlaperinteen tarjoamat ainekset (myös eri kulttuureista ja kielistä). - eri aihepiirejä käsittelevät teemaviikot (esim. ihmisoikeudet). - kerhotoiminnan mahdollistama kuvailmaisu ja kehollinen ilmaisu. - keskustan koulun laajat mahdollisuudet monipuoliseen kulttuuritoimintaan ja vierailuihin (kulttuuripolku). 4 Miten voisimme kehittää kulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja vielä enemmän tai uudella - koemme, että nämä ovat meidän koulun vahvuusalueita jo nyt. - tulevaisuudessa hyödyntämällä naapuruutta ruotsinkielisen alakoulun kanssa. - miettimällä mahdollisuuksia e-twinning partneruuden laajentamiseksi eri luokka-asteille. - hyödyntämällä koulussa läsnä olevien eri kulttuurien ja kielten taitajien (oppilaat, opettajat ja oppilaitten vanhemmat) osaamista. - rahaa ja muita resursseja lisäämällä (matkat ja tapahtumiin osallistuminen mahdollistuu vasta resurssien myötä). - osoittamalla normaaliluokille jotain omaa toimintaa. - kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä koko yhtenäiskoulun ajalle. - kehittämällä suullista ilmaisua koko peruskoulun ajan. - vahvistamalla oppilaan omaa identiteettiä, omien mielipiteiden kertomista; kehittämällä tämän salliva oppimisympäristö. 5 Mitkä työtavat ja käytännöt edistävät itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja tällä hetkellä? - koko koulun arjen tähtääminen itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin; apuna tässä ovat mm. Kivakoulu, KeKe-toiminta, Lions Quest, Yrityskylä, tvt-taitojen opettaminen, teemaviikot, aikuisten esimerkki sekä oppilaskuntatoiminta. - asiat ovat keskeisesti esillä fysiikassa, kemiassa, kotitaloudessa, käsityössä, liikunnassa, matematiikassa, terveystiedossa, uskonnossa, yhteiskuntaopissa, ympäristö- ja luonnontiedossa, jne. - turvallisuuden ja liikennetaitojen esiin tuleminen varhain tutuksi koulun sijainnin takia. - oppilaan vastuuttaminen omasta toiminnastaan kaikessa työskentelyssä. - oppilaan ohjaaminen perusteltuun, tavoitteellisen ja pitkäjänteiseen toimintaan. - terveys ja hygieniakasvatus (liikunta, käsien ja vartalon pesu, raitis välitunti-ilma). - terveydenhoitajan ja vierailevien asiantuntijoiden opetus oppilaille erilaisista terveyteen ja päihteisiin liittyvistä asioista. - pitämällä esillä ympäristöön ja omaan toimintaan liittyviä turvallisuusnäkökulmia kaikissa oppiaineissa sekä poistumisharjoitukset.

3 6 Miten voisimme kehittää itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja vielä enemmän tai uudella - opettamalla tunne-elämäntaitoja esim. draaman avulla. - kouluttamalla henkilökuntaa teknologian ja tietoturvan käytöstä. - vahvistamalla oppilaiden tietotekniikan perustaitoja, jotta muutkin kuin surffaustaidot olisivat hallinnassa. Ottamalla kymmensormijärjestelmä osaksi perustaitoja. - käymällä opettajien yhteistä keskustelua koulunkäynnin pelisäännöistä (huolellisuudesta, vastuullisuudesta, aikarajoista huolehtimisesta ja unen tarpeesta). - vähentämällä tiedollisia oppisisältöjä ja lisäämällä aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle. - käyttämällä yrityskylän tapaisten roolipelejä ja toiminnallisia oppimismuotoja. - opettamalla ajanhallintataitoa. - nostamalla muista huolehtimisen taito itsestä huolehtimisen taidon rinnalle. - mahdollistamalla yläkoulun luokanvalvojat tapaamaan oppilaitaan kerran viikossa 'luokanvalvojan tunnilla', jolla käsiteltäisiin em. taitoja. - huomioimalla kaikissa oppiaineissa. 7 Mitkä työtavat ja käytännöt edistävät monilukutaitoa tällä hetkellä? - monilukutaitoa edistävät työtavat ovat jo laajalti käytössä useissa oppiaineissa: - erilaisten lähteiden käyttäminen: kuvat, ääni, teksti, digitaalinen materiaali. - monipuolisten tekstien lukeminen ja tuottaminen, sekä erilaisten medioiden käyttäminen. - ohjeen ymmärtäminen, kuvan ja tekstin lukutaito, kuvallisen, sanallisen tai mallikuvan/mallin lukutaito, sekä tekstien, kuvien, mainosten ja tilastojen tulkinta. - pääsy autenttiseen materiaaliin nettiyhteyksien kautta. - normaali opetus eri oppiaineissa edistää monilukutaitoa hyvin: erilaiset projektit ja ryhmätyöt, kirjastoyhteistyö, sanomalehtiviikot, opiskelijavaihdot, pajapäivät ja teemaviikot. 8 Miten voisimme kehittää monilukutaitoa vielä enemmän tai uudella - kirjaamalla monilukutaitoa edistävät tavoitteet tarkemmin eri oppiaineiden oppisisältöihin. - opettamalla kielen perusteita, mielikuvituksen käyttämistä, tilannetajun kehittämistä, lähdekriittisyyttä, tiedon priorisointia ja siihen reagointia. - lisäämällä yhteistä suunnitteluaikaa ja oppiaineiden välistä yhteistyötä. - valitsemalla käyttöön uusia oppimateriaaleja, joissa tulee hyvin esille yhteiskunnan monimuotoisuus ja jotka tukevat eettisten kysymysten käsittelyä. - hankkimalla enemmän laitteita. - ymmärtämällä, että monilukutaito on osa kaikkia oppiaineita. - ottamalla opiskeluun mukaan oppilaiden vapaa-ajan tekstit ja viestintä (some). - lisäämällä luokkien välistä ja luokka-ainerajat ylittävää yhteistoimintaa. 9 Mitkä työtavat ja käytännöt edistävät tieto- ja viestintäteknologista osaamista tällä hetkellä? - lähes kaikki kirjan ulkopuoliset tiedon hankintaan liittyvät työtavat edistävät tvt-osaamista. - tvt on sekä oppimisen kohde että väline. - tvt-laitteet ovat käytössä koko peruskoulun ajan monissa oppiaineissa. - tvt:tä edistävät oppilaiden omat projektit, ryhmätyöt, esitysten laatiminen, normaali opetus sekä uusien asioiden harjoittelu erilaisten ohjelmien avulla. - koulutoimen tarjoamien ohjelmien ja apuvälineiden kotikäyttö.

4 - henkilökunnan halu kouluttautua tvt:n alalla. - oppilaille opetettu ergonomia. - laitteiden parempi saatavuus. - yläkoulun valinnaisen aineen (tt) antamat valmiudet. 10 Miten voisimme kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamista vielä enemmän tai uudella - saattamalla riittävät resurssit: laitteet, tilat ja verkko. - uusimalla alakoulun epäergonomiset tilat ja kalusteet, sekä opastamalla oppilaita ja opettajia yläkoulun ergonomisten tuolien tehokkaassa käytössä. - lisäämällä henkilökunnan tvt-koulutusta (mm. täsmäkouluttamalla aineryhmien opettajia ja eri ohjelmien käyttöä). - päivittämällä tvt-strategia vuosiluokittain. - interoimalla tvt oppiaineisiin tai antamalla kaikille oppilaille yhteinen tvt-opetuskokonaisuus. - ohjaamalla oppilaat wilman omatoimiseen ja vastuuttavaan käyttöön. - mielekkäällä ja eriyttävällä tietokoneen käytöllä. - ohjaamalla luovuuteen, vuorovaikutteisuuteen, omien töiden jakamiseen ja verkostoitumiseen. - muistuttamalla yksityisyydestä ja turvallisuudesta. 11 Mitkä työtavat ja käytännöt edistävät yrittäjyyden ja työelämän taitoja tällä hetkellä? - alakoulun yrityskylävierailu, yrittäjyyspolku ja yläkoulun urapolku-tapahtuma luokkalasten ruokala-tet ja 9. luokkalaisten tet-paikan hakeminen ja tet-viikko. - vierailut oppilaitoksissa, yrityksissä ja työpaikoilla. - vieraiden isännöinti. - vastuunottamisen, projektityöskentelyn ja ihmisten välisten vuorovaikutustaitojen opettaminen. - oppilaanohjauksen tunnit tutustuttavat Suomen koulutusjärjestelmään, ammatteihin ja työelämään. - työnhakutaitoja koskevat sisällöt. - toiminnalliset menetelmät: kieli- ja musiikkiluokkien kv-projektit ja musikaalit, ympäristö- ja oppiaineiden omat projektityöt ja yhteiskuntaopin sisällöt. - tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen teemapäivät. - ohjaaminen oppiaineissa (mm. käsityö ja luonnontieteet) kokonaisen prosessin hallintaan, pitkäjänteisyyteen ja työn/kokeiden loppuun saattamiseen. - tulkkaus työpajoissa. - itsearviointi. 12 Miten voisimme kehittää yrittäjyyden ja työelämän taitoja vielä enemmän tai uudella - arvostamalla perustyötä. - pitämällä esillä myönteistä asennetta työntekoa, työelämää ja yrittäjyyttä kohtaan. - kasvattamalla oma-aloitteisuuteen, sisukuuteen ja periksiantamattomuuteen. - lisäämällä vierailuja työpaikoille tai kutsumalla vanhempia ja työelämän edustajia kertomaan omista ammateistaan. - tuomalla yrittäjyyttä esille enemmän. - toteuttamalla käytännön oppilastöitä yhteistyönä yrityksessä. - lisäämällä kiinnostuksen mukaisia vaihtoehtoisia aiheita. - lisäämällä oppiaineiden välistä integraatiota ja yhteistyötä ykkösestä ysiin. - lisäämällä toiminnallisia kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

5 - tarjoamalla oppilaanohjauksen tunteja ja tet-harjoittelu myös kahdeksas luokkalaisille. - tarjoamalla oppilaille Elävää kirjastoa. 13 Mitkä työtavat ja käytännöt edistävät osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden taitoja tällä hetkellä? - koulun yleinen oppilasta kuunteleva ja demokraattisia työtapoja arvostava asenne. - luokan yhteisen toiminnan suunnittelu, tavoitteellisuus, yritteliäisyys, kokemuksellisuus ja edustuksellisuus. - oppilaskunnan toiminta ja osallistuminen opettajainkokouksiin ja KOR-ryhmään, sekä oppilaskunnan vaalit. - vireä kummi/tukioppilas- ja kestävän kehityksen toiminta. - teemapäivät ja -viikot, projektit, juhlat, yhteisölliset tapahtumat, blogit, Kiva-koulu, Lions Quest, lastenparlamentti ja nuorisovaltuusto. - palautekyselyt ja itsearviointi. 14 Miten voisimme kehittää osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden taitoja vielä enemmän tai uudella - aloittamalla vertaissovittelun. - opettamalla aktiivisesti myönteistä toimintaa ja viestimällä hyviä asioita. - saattamalla kaikki oppilaat mukaan päätöksentekoon. - osallistamalla koko oppilaskunta sen hallituksista käsin. - valitsemalla oppilaskuntaan edustaja jokaisesta luokasta yhteyshenkilöksi luokkansa ja oppilaskunnan välille. - ottamalla oppilaita enemmän mukaan yhteisten tapahtumien ja juhlien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. - korostamalla luovuutta kaikissa oppiaineissa ja kaikessa oppilaan toiminnassa. - kestävän kehityksen painopisteen nostaminen. - kasvattamalla painokkaammin suvaitsevaisuuteen.

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste TVT ja OPS 2016 perusteet kooste Laaja-alainen osaaminen Monilukutaito (L4) T1, T2 Opetuksen tavoitteet S1, S2 Opetuksen sisällöt L1 L5 Laaja-alaisen osaamisen alueet Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen SISÄLTÖ sivu JOHDANTO 4 1. Opetussuunnitelma 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaali ja OPS2016

Yks, kaks toimimaan! -materiaali ja OPS2016 Yks, kaks toimimaan! -materiaali ja OPS2016 Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistot

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN PERUSPERIAATTEET

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN PERUSPERIAATTEET 8 2. PERUSKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 9 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot