Säteilyasetuksen mukaan (lääketieteellisellä) säteilyaltistuksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilyasetuksen mukaan (lääketieteellisellä) säteilyaltistuksella"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Heljä Oikarie, Salme Meriläie, Miika Niemie, Osmo Tervoe Nuoret potilaat altistetaa tarpeettomasti säteilylle TT-tutkimuksissa Lähtökohdat Tietokoetomografiatutkimuste (TT) sädeaokset ovat suhteellise suuria, ja TT: käyttö lisäätyy edellee. Koska ioisoivasta säteilystä aiheutuva tilastollie syöpäkuolema riski o uorilla potilailla muita huomattavasti suurempi, päätimme selvittää, ovatko uorille tehdyt TT-tutkimukset olleet oikeutettuja. Meetelmät Sähköistä potilaskertomusta, EU: lähettämissuosituksia ja tiettyjä luokitteluperiaatteita käyttäe selvitettii retrospektiivisesti, olivatko alle 35-vuotiaille potilaille tehdyt TT-tutkimukset olleet oikeutettuja ja jos eivät, olisiko joki korvaava tutkimus ollut oikeutettu. Tarkasteltavia tutkimuksia olivat pää (otata 50), laeraga ja ristiluu (20), vatsa tai ylävatsa (20), kaularaga (20), eä sivuoteloide (20) ja ritaraga tai selkäraga TT (17) sekä trauma-tt (20). Tutkimusryhmät poimittii OYS: potilastietojärjestelmästä järjestyksessä vuode 2005 alusta lähtie. Tulokset Viisitoista laeraga ja ristiluu (15/20), 18 pää (18/50), seitsemä vatsa tai ylävatsa (7/20) sekä eljä eä sivuoteloide (4/20) ja kolme ritaraga tai selkäraga (3/17) TT-tutkimuksista eivät olleet perusteltuja. Useimmat äistä olisi voitu korvata mageettikuvauksella. Päätelmät Melko suuri osa uorte potilaide TT-tutkimuksista ei ole perusteltuja, mikä aiheuttaa turhaa säteilyaltistusta. Sekä lähettävä lääkäri että tutkimukse suorittaja o arvioitava huolellisesti TT-tutkimukse oikeutusta ja vaihtoehtoiste meetelmie mahdollisuutta. Säteilyasetukse mukaa (lääketieteellisellä) säteilyaltistuksella saavutettava hyödy o oltava suurempi kui siitä aiheutuva haitta (1). Tämä putaroitia kutsutaa oikeutusarvioiiksi, joka tuloksea voidaa tehdä s. vaikuttava (oikeutettu) radiologie tutkimus- tai hoitotoimepide. Vastuu oikeutusarvioiista o sekä lähettävällä lääkärillä että tutkimukse suorittajalla (1). Tietokoetomografiatutkimuksii (TT) liittyvät sädeaokset ovat muihi rötgetutkimuksii verrattua suhteellise suuria, ja TT: käyttö lisäätyy edellee (2,3). Euroopa komissio lähettämissuosituste mukaa säteettömie meetelmie, kute ultraääe (UÄ) ja mageettikuvaukse, tai pieiaoksiste rötgetutkimuste käyttöä tulee harkita, ku se o kliiisesti tarkoituksemukaista (4). OYS: radiologia kliikassa aloitettii vuode 2006 alussa kehittämisprojekti, joka koski vaikuttava radiologise tutkimukse valitaa. Projekti aloitettii sisäisellä auditoiilla, jossa katsottii alle 35-vuotiaille potilaille tehtyjä laeraga atiivitutkimuksia ja TT-tutkimuksia. Havaiot vahvistivat tarvetta tehdä laajempi retrospektiivie selvitys alle 35-vuotiaide potilaide TT-tutkimukse oikeutuksesta. Säteilyaltistuksesta aiheutuva tilastollie syöpäkuolema riski o kasvuiässä olevilla lapsilla moikertaie aikuisväestöö verrattua ja myös korkea uorilla aikuisilla aia 35 ikävuotee asti, mikä jälkee riski laskee loivasti (5). Tutkimuksella haluttii siis selvittää, oliko uorelle, alle 35- vuotiaalle tehty TT-tutkimus ollut oikeutettu, ja jos ei, olisiko joki korvaava tutkimus ollut perusteltu. Aieisto ja meetelmät Vuoa 2005 OYS: radiologia kliikassa tehtii tutkimusta, joista TT-tutkimuksia oli , oi 11 %. TTtutkimuksista oli tehty alle 35-vuotiaille potilaille. Näistä eite tehtyjä olivat pää, thorax tai keuhkot, laeraka ja 1931

2 Taulukko 1. ristiluu, vatsa tai ylävatsa, trauma, kaularaka, eä sivuotelot, vartalo (thorax ja vatsa), suu ja kaula pehmytosat sekä ilkka ja jalkaterä (taulukko 1). Projektiryhmä valitsi tutkimuksee seuraavat otaat: pää 50, laeraka ja ristiluu 20, vatsa tai ylävatsa 20, trauma 20, kaularaka 20 ja eä sivuotelot 20. Pää TT-tutkimuksia otettii eite, koska iitä oli tehty selvästi eite. Arvioitii, että muissa ryhmissä 20: otata olisi riittävä pilottitutkimuksee. Poimitavirhee vuoksi ritaraga tai selkäraga TT-tutkimuksia oli tehty luullu 40: sijaa vai 17, jotka kaikki otettii kuiteki tutkimuksee mukaa. Lopullie kokoaisotos oli siis 167 tutkimusta. Thorax tai keuhkot, vartalo ja suu ja kaula pehmytosat jätettii ryhmiä tutkimukse ulkopuolelle, koska äille tutkimuksille ei katsottu oleva hyvää vaihtoehtoista meetelmää. Kuki ryhmä poimittii OYS: potilastietojärjestelmästä vuode 2005 alusta järjestyksessä. Joilleki potilaille oli tehty useampia selvityksee kuuluvia TT-tutkimuksia. Kokeut radiologia erikoislääkäri tarkasteli sähköisestä potilaskertomuksesta potilas- ja lähetetiedot, tutkimusidikaatiot ja löydökset. Näide tietoje ja EU-lähettämissuosituste perusteella hä arvioi, oliko tehdyllä TT-tutkimuksella ollut oikeutus tutkimusajakohda tietoje perusteella ja jos ei, olisiko joki korvaava tutkimusmeetelmä ollut oikeutettu (4). Erikoislääkäri käytti luokittelussa seuraavia pääperiaatteita: 1. Laeraka ja ristiluu: MK o tarkoituksemukaie tutkimus uorilla iskiaspotilailla, ku taas traumassa ja fiksaatiokotrollissa tehdää TT. 2. Pää: elektiiviset tapaukset tutkitaa MK:lla, mutta trauma tai muu akuutti tilae oikeuttaa TT:. 3. Vatsa tai ylävatsa: tämä ryhmä OYS:ssa alle 35-vuotiaille eite tehtyjä TT-tutkimuksia vuoa 2005 (yhteesä 2 367). Pää Thorax tai keuhkot 241 Laeraka ja ristiluu 130 Vatsa tai ylävatsa 123 Trauma 117 Kaularaka 110 Neä sivuotelot 100 Vartalo 80 Suu ja kaula pehmytosat 47 Nilkka ja jalkaterä 40 Taulukko 2. Tarkasteltuje alle 35-vuotiaide potilaide TT-tutkimuste oikeutus. Perusteltu Ei ollut perusteltu Laeraka ja ristiluu 5/20 15/20 Pää 32/50 18/50 Vatsa tai ylävatsa 13/20 7/20 Neä sivuotelot 16/20 4/20 Ritaraka tai selkäraka 14/17 3/17 Kaularaka 19/20 1/20 Trauma-TT 20/20 0 aieisto oli hyvi vaihteleva, ja jokaie tapaus täytyi pohtia yksilöllisesti meetelmä suhtee. 4. Neä sivuotelot: kaikki FESS-leikkauksee (fuctioal edoscopic sius surgery) todeäköisesti meevät potilaat tulee kuvata TT:llä. 5. Ritaraka tai selkäraka: trauma ja leikkaukse jälkeie kotrolli kuvataa yleesä TT:llä. 6. Kaularaka: trauma oikeuttaa yleesä TT:. 7. Trauma-TT o oikeutettu korkeaeergisessä vammassa. Näide periaatteide ulkopuolelle jääviä tapauksia jouduttii pohtimaa yksilöllisesti. Lopuksi tulokset tarkasteltii vielä projektiryhmässä, jossa useampi radiologia erikoislääkäri saattoi ottaa vielä kataa oikeutuksee tehtyjä potilastietoje tiivistelmiä ja edellä maiittuja luokitteluperiaatteita käyttäe. Tällöi aioastaa yhde tapaukse kohdalla 167 tapauksesta tehtii muutos alkuperäisee erikoislääkäri tekemää johtopäätöksee. Tulokset Laeraga ja ristiluu TT-tutkimuksista 75 % (15/20) ei ollut perusteltuja (taulukko 2). Näistä 13 olisi ollut korvattavissa mageettikuvauksella (MK), ja kaksi ei olisi tarviut mitää radiologista tutkimusta. Perusteea o se, että uorilla iskiaspotilailla MK o asiamukaie tutkimus. Trauma ja fiksaatiokotrolli oikeuttavat TT-tutkimukse, mutta jos trauma yhteydessä o pareesia, o MK esisijaie tutkimus. Pää TT-tutkimuksista 36 % (18/50) ei ollut perusteltuja. Nämä kaikki olisi voitu korvata MK:lla. Elektiiviset tapaukset tulisi tutkia MK:lla, ku taas traumassa tai muussa akuutissa tilateessa (esimerkiksi epäily vuodosta tai akuutista aivoverekiertohäiriöstä) TT o oikeutettu. TT ei ollut oikeutettu vatsa tai ylävatsa tutkimuksea 35 %:ssa (7/20) tutkituista tapauksista. Näistä eljä olisi voitu korvata kaikukuvauksella (UÄ), yksi MK:lla ja yksi läpivalaisututkimuksella. Tämä ryhmä tapaukset olivat ii vaihtelevia, ettei mitää tarkempaa luokittelua oikeutukse suhtee voitu tehdä, vaa tapaukset jouduttii pohtimaa yksilöllisesti. Neljä 20:stä (4/20) eä sivuoteloide TTtutkimuksesta eivät olleet perusteltuja. Näistä kolme olisi voitu korvata MK:lla, yksi ei olisi tarviut pää TT: lisäksi sivuoteloide tutkimusta. TT-tutkimusta pidimme oikeutettua, jos kyseessä oli sivuoteloide leikkausharkita, koska FESS-leikkausta varte tarvitaa tarkat TT-kuvat. Maiittakoo kuiteki, että edellä maiituilla kolmella ei-perustellulla tapauksellaki oli aameesissa uha tai siuiittioireet, mutta maiita mahdollisesta tulevasta leikkauksesta puuttui. Ritaraga tai selkäraga 17:stä TT-tutkimuksesta kolme (3/17) eivät olleet perusteltuja. Kaikki kolme tutkimusta olisi tullut korvata MK:lla. Kyseessä oli yksi trauma pareesioirei, yhdessä tapauksessa epäiltii epiduraaliabsessia ja yhdessä tapauksessa selkäleikkauksee liittyi hermotusogelmia. Suuri osa TT-tutkimuksee oikeutetuista tapauksista oli traumoja tai leikkaukse jälkeisiä kotrolleja, lisäksi oli yksi ikama-aomalia ja yksi leikkausta edeltävä rakakuvaus. Kaularaga TT-tutkimuksista vai yksi tapaus (1/20) katsottii ei-perustelluksi. Kyseessä oli traumaa liittyvä pareesi, jote tutkimus olisi tullut tehdä MK:lla. Muut kaularakatapaukset olivat traumoja, ja kaikkie varsiaiste 1932

3 trauma-tt-tutkimuste taustalla oli korkeaeergie vamma; site TT-tutkimukset olivat perusteltuja. Koko otaasta katsottii vielä eriksee 15-vuotiaille tai sitä uoremmille tehdyt tutkimukset, joita oli yhteesä 20 (20/167). Näistä kolme (3/20) eivät olleet perusteltuja: kaksi pää TT-tutkimusta ja yksi eä sivuoteloide tutkimus. Pohdita EU: direktiivi vuodelta 1997 edellyttää kaikkie asiaosaiste vähetävä potilaide tarpeetota altistusta ioisoivalle säteilylle (4). Tämä siksi, että ioisoiva säteily käyttö kasvattaa aia tilastollista syöpäkuolema riskiä. Nuorella iällä saatu säteilyaltistus aiheuttaa korkeamma syöpäkuolema riski, koska syövä kehittymisee o eemmä aikaa verrattua myöhemmällä iällä saatuu altistuksee (5). Lisäksi riski o erityise suuri kasvuiässä, jolloi soluje jakautumie o kiivasta ja elimet ovat erityise sädeherkkiä. Säteily aiheuttamat biologiset vaikutukset o kuvattu kattavasti esimerkiksi Paile toimittamassa kirjassa Säteily terveysvaikutukset (6). Yksi tärkeä tapa pieetää säteilyaosta o tarpeettomie tutkimuste välttämie (4). Suomessa tehtii vuoa 2005 oi 3,9 miljooaa rötgetutkimusta, oi 733 tutkimusta tuhatta asukasta kohde. Luvussa ei ole mukaa hammasrötgetutkimukset. TT-tutkimuste osuus vuoa 2005 oli 6,9 %. TT-tutkimukset ovat huomattavasti lisäätyeet viime vuosia vuoa 2005 raportoitii 30 % eemmä TT-tutkimuksia kui vuoa 2000 (5). EU: lähettämissuosituksissa todetaa, että TT suuriaoksisea tutkimuksea kattaa ykyisi arviolta oi puolet kaikista rötgetutkimuksista saadusta väestö kollektiivisesta sädeaoksesta. Oki tärkeää, että TT-pyyöt perustellaa tarkoi ja ioisoimattomie UÄ- tai MKmeetelmie tai pieiaoksiste rötgemeetelmie käyttöä harkitaa, ku se o kliiisesti asiamukaista (2). Erityisesti lapsii kohdistuva säteilyriski o aikuisii verrattua suurempi, kute edellä todettii. O havaittu, että laste TT-tutkimuste sädeaokset voivat olla samasuuruisia tai jopa suurempia kui aikuiste (6). Radiologiste tutkimuste käyttö o osa lääketiedettä, ja se oikeuttaa potilaa saama selvä kliiie hyöty, joka tulee olla selvästi pieiä säteilyriskejä suurempi. Hyödyllie o sellaie tutkimus, joka tulos, positiivie tai egatiivie, muuttaa hoitoa tai vahvistaa kliiiko diagoosia (4). Säteilyasetukse mukaa tutkimukse hyötyje ja haittoje arvioiissa o otettava huomioo käytettävissä olevat vaihtoehtoiset meetelmät (1). Vaikka säteilyasetus ohjeistaa tarkastiki säteilytutkimuste käyttöä, o radiologiste tutkimuste käyttö todeäköisesti osittai epätarkoituksemukaista (7). Itse halusimme selvittää retrospektiivisellä tutkimuksella, olisiko uorte potilaide TT-tutkimuksia voitu vähetää huolellisella oikeutusarvioiilla. Valitsimme tarkasteluu TT-tutkimuksia, joita ajattelimme voitava korvata muilla, jopa säteettömillä tutkimuksilla. Eite ei-perusteltuja TT-tutkimuksia, peräti 75 %, oli tehty laeraga ja ristiluu TT-ryhmässä. Laeraga TT-tutkimuksesta saatava sädeaos o suhteellise suuri vastate oi 170-kertaisesti keuhkoje etukuva Tästä asiasta tiedettii h Tietokoetomografiatutkimuste (TT) sädeaokset ovat suhteellise suuria. h Vuoa 2005 Suomessa tehtii 30 % eemmä TT-tutkimuksia kui vuoa h Ioisoiva säteily aiheuttama syöpäkuolema riski o uorilla muita suurempi. Tämä tutkimus opetti h Melko suuri osa uorte TT-tutkimuksista, erityisesti laeraga TT-tutkimuksista, ei ole perusteltuja. h Useimmat uorte ei-perustellut TT-tutkimukset voitaisii korvata mageettikuvauksella. h Eteki uorte potilaide kuvatamistutkimuksissa tarvitaa aiempaa huolellisempaa oikeutusarvioitia. aosta (8). Suuri osa äistä ei-oikeutetuista tutkimuksista (13/15) olisi voitu korvata MK:lla. Erityisesti uori potilas, jolla o iskiasoireita, tulisi ohjata TT: sijasta MK:ee. Vatsa tai ylävatsa TT-tutkimuksista ei-perusteltuja oli 35 %. Vatsa TT-tutkimukse sädeaos o oi 400-kertaie verrattua keuhkoje etukuva aoksee (8). Näistä seitsemästä ei-perustellusta TT-tutkimuksesta eljä olisi voitu korvata UÄ:llä. Tämä ryhmä oli kaikkei vaihtelevi taustaltaa ja kysymykseasettelultaa ja osoittiki, että jokaise uore vatsapotilaa kohdalla vaaditaa tarkkaa harkitaa tutkimusmeetelmä valitatilateessa. O myös huomattava, että laeraga ja vatsa TT-tutkimuksessa säteily tulee alueelle, jossa o säteilylle erityise herkkiä elimiä, muu muassa sukuelimet. Pää TT-tutkimuksista 36 % ei ollut perusteltuja. Kaikki ämä 18 tutkimusta olisi tullut korvata MK:lla, koska e olivat elektiivisiä, ei-akuutteja tapauksia. Pää TT aiheuttaa oi 43-kertaise sädeaokse yhtee keuhkokuvaa verrattua (8). Neä sivuotelo-, ritaraka- tai selkäraka- ja kaularakaryhmässä oli vähemmä tutkimuksia, jotka eivät olleet perusteltuja, ja trauma-tt osoittautui kaikissa tutkituissa tapauksissa perustelluksi. Clarke ym. o selvittäyt aikaisemmi MK: mahdollisuuksia korvata TT-tutkimuksia. Otos oli yli tapausta, ja tarkasteltavia tutkimustyyppejä oli eemmä kui omassa tutkimuksessamme. Tulokset olivat samasuutaisia kui tässä julkaisussa kerrotut, mutta heidä tulostesa mukaa tutkimuksista olisi voitu korvata MK:lla yli 70 % ja pää ja laeraga tutkimuksista jopa yli 90 % (9). Toisessa, vatsa, latio ja laeraga TT: oikeutusta tarkastelleessa tutkimuksessa laeraga TT suositellaa korvattavaksi herkästi MK:lla (10). Erää selvitykse mukaa taas TT-lähetteide perusteella pyydetylle tutkimukselle oli selvästi oikeutus oi 60 %:ssa tapauksista. Eteki UÄ: olisi kat- 1933

4 sottu ollee hyödyllie TT-tutkimusta edeltävää tai korvaavaa tutkimuksea (11). Vaikka oma tutkimuksemme otokset olivat suhteellise pieiä, tulokset atavat kuiteki viitteitä yleisestä tilateesta. Selvitykse perusteella o laadittu lähettäville lääkäreille ja radiologia hekilökualle seuraavalaisia uusia ohjeita: 1. Pää esisijaie kuvatamistutkimus o MK, vai akuuteissa tilateissa pää TT o oikeutettu. 2. Nuorte potilaide laeraga esisijaie kuvatamistutkimus o yleesä MK. 3. Ee uore potilaa vatsa TT: tilaamista suositellaa radiologi kosultaatiota. Radiologiste tutkimuste valitaa o olemassa kasaivälisiä lähettämissuosituksia. Näistä EU: suositukset o hyväksytty Suomessa. Jos lähettämissuosituksia käytetää jatkuvasti, tutkimuspyytöje määrä ja site myös lääketieteelliselle säteilylle altistumie väheevät (4,7,12). Uusie ohjeidemme myötä iso osa edellä maiituista tutkimuksista todeäköisesti vaihtuu MK-tutkimuksiksi. Tämä tulee ottaa huomioo myös MK: saatavuudessa. Kysyttäessä sidosryhmiltä OYS: radiologia kliikkaa kohdistuvista tulevaisuude odotuksista ämä toivoivat eemmä MK-aikoja ja lähettäville yksiköille jatkuvaa koulutusta tutkimuste tarkemmasta kohdetamisesta (13). Alussa maiittuu laajempaa kehittämisprojektii liittye o kliika hekilökua ja sidosryhmie tiedotusta ja koulutusta myös lisätty. Lähettäville lääkäreille ja radiologia kliika hekilökualle o jaettu s. säteilytutkimukse muistikortti, jossa o tietoa säteilytutkimuste potilasaoksista, säteilyriskeistä ja oikeutusarvioiista. Lisäksi o laadittu selkeät lähettämissuositukset selkäraga atiivikuvauksille, koska iissäki säteilyaltistus o suhteellise suuri. O mahdollista, että ko. atiivitutkimukset vähetyvät ilma korvaavia tutkimuksiaki. EU: lähettämissuositukset o jaettu myös radiologia kliika jokaisee työpisteesee. Vuode 2006 aikaa o toteutettu myös oikeutusarvioitia ja tutkimuste idikaatioita sisältävä systemaattie koulutus. Toivottuje muutoste seuraamiseksi oikeutusarvioii toteutumie otetaa osaksi radiologia kliika vuosittaista itsearvioitia. Lisäksi aloitetaa vuosittaie säteily- ja ei-säteilytutkimuste suhtee seurata. Vuoa 2006 suhde OYS:ssa oli 76 %/24 %. Kehittämisprojekti tavoitteea oli saavuttaa parempi toimitatapa, jolla miimoidaa yksilö ja väestö säteilyhaittoja ja elimioidaa mahdollisia hyödyttömiä tutkimuksia. Tutkimukse tulokset ja johtopäätökset voivat olla hyödyettävissä muissaki terveydehuollo yksiköissä. Kirjallisuutta 1 Säteilyasetus 423/ Medical radiatio exposures. Sources ad effects of ioizig radiatio, Aex D. Report vol. I, UNSCEAR, Tekae-Rautakoski P. Radiologiste tutkimuste ja toimepiteide määrät vuoa STUK-B-STO 62, Kuvatamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset, säteilysuojelu 118, Euroopa komissio, publicatio/doc/118_fi.pdf. 5 Breer DJ, Ellisto CD, Hall EJ, Berdo WE. Estimated risks of radiatio-iduced fatal cacer from pediatric CT. Am J Roetgeol 2001;176: Paile W, toim. Säteily terveysvaikutukset. Säteily- ja yditurvallisuuskirjasarja, STUK, Bairstow PJ, Medelso R, Dhillo R, Valto F. Diagostic imagig pathways: developmet, dissemiatio, implemetatio, ad evaluatio. It J Qual Health Care 2006;18:51 7. Advace access publicatio 7 October Rötgetutkimukse säteilyaokset vaihtelevat, esite. STUK, Clarke JC, Craley K, Kelly BE, Bell K, Smith PHS. Provisio of MRI ca sigificatly reduce CT collective dose. Brit J Radiol 2001;74: Naik KS, Ness LM, Bowker AMB, Robiso PJA. Is computed tomography of the body overused? A audit of 2068 attedaces i a large acute hospital. Brit J Radiol 1996;69: Triatopoulou C, Tsalafoutas I, Maiatis P ym. Aalysis of radiological examiatio request forms i cojuctio with justificatio of x-ray exposures. Eur J Radiol 2005;53: Glaves J. The use of radiological guidelies to achieve a sustaied reductio i the umber of radiographic examiatios of the cervical spie, lumbar spie ad kees performed for GPs. Cli Radiol 2005;60: Meriläie S. Radiologise palveluorgaisaatio tulevaisuus asiatutijoide arvioimaa. Pro gradu -tutkielma. Oulu yliopisto, Lääketieteellie tiedekuta, 2003:71 4. Heljä Oikarie LT, radiologia erikoislääkäri Salme Meriläie TtM, erikoisrötgehoitaja, laatupäällikkö Miika Niemie dosetti, ylifyysikko Osmo Tervoe professori, ylilääkäri 1934

5 Eglish summary The use of justified diagostic imagig methods i youg patiets lääketiede Backgroud The doses of radiatio from computed tomography (CT) are relatively high, yet CT is beig icreasigly utilized. Sice the radiatio-iduced lifetime risk of cacer mortality is higher at youger age, we wated to fid out whether or ot previous CT examiatios performed i youg patiets had bee justified. Methods We used electroic patiet files, the referral criteria for imagig recommeded by the Europea Commissio ad certai priciples of classificatio for retrospective aalysis of CT examiatios performed i patiets aged uder 35 years. Our aim was to fid out whether these examiatios had bee justified, ad if ot, whether there would have bee some other, more justifiable imagig method available. The examiatios aalysed were CT of the head (50), spie (57), abdome (20), asal siuses (20) ad trauma (20). Images fallig i these categories were extracted from the electroic patiet files of our hospital from the begiig of the year Results Fiftee of the CT scas of the lumbar spie (15/20), 18 of the head (18/50), seve of the abdome (7/20), four of the asal siuses (4/20) ad three of the thoracic spie (3/17) appeared to be ujustified. Most of these ujustified examiatios could have bee replaced by magetic resoace imagig. Coclusios A high percetage of CT examiatios performed i youg patiets are ot justified, which causes excessive exposure to radiatio. The justificatio for CT scaig ad the possibility of usig some other method should be carefully cosidered by both the referrig practitioer ad the perso resposible for the examiatio. Heljä Oikarie M.D., Ph.D. Oulu Uiversity Hospital, Departmet of Diagostic Radiology Salme Meriläie Miika Niemie Osmo Tervoe 1935

yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen

yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen Säteilyn biologiset haittavaikutukset sikiölle Sädetutkimuksista aiheutuvat riskit Raskaus ja magneettikuvaus Raskaus ja kontrastiaineet

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Mia Jernfors Avoterveydenhuollon ylilääkäri 30.9.2015 Ei sidonnaisuuksia Perusturvakuntayhtymä Karviainen Vihti (29 000) Karkkila (9 000) Ulkoistettu

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Systemteoriförrochnu systemi en föränderlig värld Brändö, Åland 13-14 maj 2013

Systemteoriförrochnu systemi en föränderlig värld Brändö, Åland 13-14 maj 2013 Systemteoriförrochu systemi e föräderlig värld Brädö, Ålad 13-14 maj 2013 Pohjoismaide sähkömarkkioide ja sähkötuotao malli VTT-EMM Stokastie dyaamie ohjelmoiti Eero Tammie Veikko Kekkoe Göra Koreeff Tiia

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008 / KESÄKUU 2010 B Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008 Petra Tenkanen-Rautakoski (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: 6.11.2015/hj 1(6) Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) TOIMINTAKERTOMUS 2013-2015 6.11.2015/hj 1. Jäsenet Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: Nimi Arvo

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen Säteilyturvallisuus Potilaiden säteilyannokset röntgen- ja isotooppitutkimuksissa Tuomo Komppa ja Helinä Korpela Lääketieteelliseen säteilyaltistukseen ei sovelleta annosrajoja, koska ne monessa tapauksessa

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 28 Tuuslukuja käytetää, ku tilastoaieistoa havaiollistetaa tiivistetysti yksittäisillä luvuilla. Tuusluvut lasketaa muuttujie arvoje perusteella ja e kuvaavat

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 JOHDANTO 3 2 RÖNTGENTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Tutkimuksen oikeutus ja optimointi 3 2.3 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 3 2.4 Potilaan

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille

Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille STUK OPASTAA / MAALISKUU 2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on

Lisätiedot

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489 Perusjoukko ja otos Kvatitatiiviset meetelmät Sami Fredriksso Yleie valtio-oppioppi Havaitoyksikkö o empiirise mittaukse kohde Perusjoukko o kaikkie havaitoyksiköide muodostama kokoaisuus Otos o perusjoukkoa

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA. Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen

LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA. Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen Elina Saarihuhta Mirka Ulmanen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Radiografian

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

RADIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2005

RADIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2005 / LOKAKUU 2006 RADIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2005 Petra Tenkanen-Rautakoski STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address

Lisätiedot

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46.

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46. Alkuräjähdysteoria Maailmakaikkeude umerot Ikä: 14. 10 9 a Läpimitta: 10 26 m = 10 000 000 000 valovuotta Tähtiä: Aiaki 10 24 kpl Massaa: 10 60 kg Atomeja: 10 90 kpl (valtaosa vetyä ja heliumia) syys 27

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset

SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset Paula Toroi STUK FT, leimaa vaille sairaalafyysikko paula.toroi@stuk.fi Ruokala.net Annosnäytön suureet CTDI vol keskiarvo annos koko skannatussa volyymissa.

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN

HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) PALVELUSOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOKSEN TUOTTAMISTA KUVANTAMISPALVELUISTA PERUS TURVAKUNTA- YHTYMÄ KARVIAISELLE 1. SOPIJAPUOLET Kyh 21.9.2010

Lisätiedot

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa?

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? EL Sannamari Lepojärvi OYS Taustaa Yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. (STUK

Lisätiedot

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS TAPAUS-VERROKKI TUTKIMUKSEN TYYPIT JA TULOSTEN ANALYYSI Simo Näyhä Jari Jokelainen Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen jatkokoulutusmeeting.3.4.2007 TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS Idea Tutkimusryhmät

Lisätiedot

Työ 55, Säteilysuojelu

Työ 55, Säteilysuojelu Työ 55, Säteilysuojelu Ryhmä: 18 Pari: 1 Joas Alam Atti Tehiälä Selostukse laati: Joas Alam Mittaukset tehty: 7.4.000 Selostus jätetty: 1.5.000 1. Johdato Tutkimme työssämme kolmea eri säteilylajia:, ja

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

LASKENNALLISEN TIETEEN ERIKOISKURSSI kl 2000

LASKENNALLISEN TIETEEN ERIKOISKURSSI kl 2000 LASKENNALLISEN TIETEEN ERIKOISKURSSI kl 2000 Laskuharjoitus Detaljibalassi Osoita, että siirtymätodeäköisyydet π m α m ; ρ, m ρ α m ----- ; ρ < ρ, m m π m, m m ja π m ρ α m ------------------ ρ +, m π

Lisätiedot

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat:

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat: Mat-.04 Tilastollise aalyysi perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avaisaat: Testit suhdeasteikollisille muuttujille Hypoteesi, Kahde riippumattoma otokse t-testit, Nollahypoteesi, p-arvo, Päätössäätö, Testi,

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.06.2002

Aamukatsaus 03.06.2002 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P 500 1067,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka IA

Insinöörimatematiikka IA Isiöörimatematiikka IA Harjoitustehtäviä. Selvitä oko propositio ( p q r ( p q r kotradiktio. Ratkaisu: Kirjoitetaa totuustaulukko: p q r ( p q r p q r ( p q r ( p q r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI

ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI Olli Koivurinne Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Toukokuu 2012 Tampereen

Lisätiedot

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin MetropoliLab Oy 010 3913 431 timo.lukkarinen@metropolilab.fi Viikinkaari 4, (Cultivator II, D-siipi) 00790 Helsinki Sisäilman VOC-tutkimuksia tehdään monista lähtökohdista, kuten mm.: kuntotutkimus esim.

Lisätiedot

3.2 Sijaintiluvut. MAB5: Tunnusluvut

3.2 Sijaintiluvut. MAB5: Tunnusluvut MAB5: Tuusluvut 3.2 Sijaitiluvut Sijaitiluvut ovat imesä mukaiset: e etsivät muuttuja tyypillise arvo, jos sellaie o olemassa, tai aiaki luvu, joka lähellä muuttuja arvoja o eite. Sijaitiluvut jaetaa kahtee

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä

Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENTOIMINNAN ASIANTUNTIJOIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 13.-14.4.2015, Siikaranta, Espoo Jyrki Ruohonen,

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011 KKTT-laitteen käyttö Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisältö Johdanto...3 Viranomaisvaatimukset KKTT-laitteen käytölle...4

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5 Sivu 1/5 YLEISOHJE ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN POTILAITA LÄHETTÄVILLE LÄÄKÄREILLE Missä tutkimukset tehdään? Kaikki isotooppitutkimukset tehdään Satakunnan keskussairaalan Kliinisen fysiologian laboratoriossa

Lisätiedot

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881 STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

Kliininen auditoinnin

Kliininen auditoinnin Kliininen auditoinnin kansainväliset näkökulmat Seminaari 12.12.2006 Hannu Järvinen STUK hannu.jarvinen@stuk.fi 1 LEGAL ASPECTS Council Directives are addressed to Member States and are binding as regards

Lisätiedot

Eräs matematiikassa paljon hyödynnetty summa on ns. luonnollisten lukujen neliöiden summa n.

Eräs matematiikassa paljon hyödynnetty summa on ns. luonnollisten lukujen neliöiden summa n. POHDIN projekti Neliöide summa Lukujoo : esimmäise jäsee summa kirjoitetaa tavallisesti muotoo S ai i 1. Aritmeettisesta lukujoosta ja geometrisesta lukujoosta muodostetut summat voidaa johtaa varsi helposti.

Lisätiedot

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet YO KOULUTUSPAIKAT OSASTOT Sivu THORAX Röntgen 1 Meilahti 2 VATSA Röntgen 2 Mei 3 KORVA Röntgen 2 Mei 4 URO Röntgen 2 Mei 5 ANGIO Röntgen 3 Mei

Lisätiedot

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1 35 Naiivi Bayes Luokkamuuttua C o Bayes-verko uuri a attribuutit X i ovat se lehtiä Naiivi oletus o, että attribuutit ovat ehdollisesti riippumattomia toisistaa aettua luokka Ku käytössä o Boole muuttuat,

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätietee aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Matti Närhi, Matti Maltamo, Petteri Packalé, Heli Peltola ja Jae Soimasuo Matti Närhi Kuuse taimikoide ivetoiti ja taimikohoido kiireellisyyde

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Syventävät auditoinnit - yleistä

Syventävät auditoinnit - yleistä Syventävät auditoinnit - yleistä Kliinisten auditointien kehittäminen KLIARY:n järjestämä seminaari 18.1.2016 Aluehallintavirasto, Pasila, Helsinki Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus (STUK) Siht., Kliinisen

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgen- diagnostiikassa 2001

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgen- diagnostiikassa 2001 Toukokuu 2001 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgen- diagnostiikassa 2001 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN ETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa FI0100059 Toukokuu 2001 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2001 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

IMPAKTI l TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA. impakti

IMPAKTI l TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA. impakti 3 2003 IMPAKTI l TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA impakti SISÄLTÖ l Meetelmie arvioiti portivartijaa... 3 l Varhaie diagoosi ja uudet lääkkeet avaiasemassa ivelreuma hoidossa... 7 l SBU

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

N:o 294 2641. Liite 1. Staattisen magneettikentän (0 Hz) vuontiheyden suositusarvo.

N:o 294 2641. Liite 1. Staattisen magneettikentän (0 Hz) vuontiheyden suositusarvo. N:o 94 641 Liite 1. Staattise mageettiketä (0 Hz) vuotiheyde suositusarvo. Altistumie Koko keho (jatkuva) Mageettivuo tiheys 40 mt Tauluko selityksiä Suositusarvoa pieemmätki mageettivuo tiheydet saattavat

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tilastolliset menetelmät: Tilastolliset testit

Tilastolliset menetelmät: Tilastolliset testit Tilastolliset meetelmät Tilastolliset testit Tilastolliset meetelmät: Tilastolliset testit 8. Tilastollie testaus 9. Testejä suhdeasteikollisille muuttujille. Testejä järjestysasteikollisille muuttujille.

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Kuopio

Toimintaympäristö. TTL Kuopio Toimitaympäristö TTL Kuopio Toimita-alue Työterveyslaitokse Kuopio aluetoimipistee vastuualueesee kuuluvat Keski-Suome, Pohjois- Savo ja Pohjois-Karjala maakuat Alue o kooltaa 61 339 km² eli oi 18 % koko

Lisätiedot

Potilas- Eri ikäiset, kaltoinkohtel ua kokeneet lapset. Kuuden vuoden aikana kaikki lasten. radiologia, 2 lastenlääkäriä, 2 sosiaalityöntekijää

Potilas- Eri ikäiset, kaltoinkohtel ua kokeneet lapset. Kuuden vuoden aikana kaikki lasten. radiologia, 2 lastenlääkäriä, 2 sosiaalityöntekijää Lasten tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa - hoitosuositus Liite 3 Suosituksen perustana olevat tutkimukset Näytön vahvuus (levels of evidence) = menetelmällinen laatu +

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot