Säteilyasetuksen mukaan (lääketieteellisellä) säteilyaltistuksella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilyasetuksen mukaan (lääketieteellisellä) säteilyaltistuksella"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Heljä Oikarie, Salme Meriläie, Miika Niemie, Osmo Tervoe Nuoret potilaat altistetaa tarpeettomasti säteilylle TT-tutkimuksissa Lähtökohdat Tietokoetomografiatutkimuste (TT) sädeaokset ovat suhteellise suuria, ja TT: käyttö lisäätyy edellee. Koska ioisoivasta säteilystä aiheutuva tilastollie syöpäkuolema riski o uorilla potilailla muita huomattavasti suurempi, päätimme selvittää, ovatko uorille tehdyt TT-tutkimukset olleet oikeutettuja. Meetelmät Sähköistä potilaskertomusta, EU: lähettämissuosituksia ja tiettyjä luokitteluperiaatteita käyttäe selvitettii retrospektiivisesti, olivatko alle 35-vuotiaille potilaille tehdyt TT-tutkimukset olleet oikeutettuja ja jos eivät, olisiko joki korvaava tutkimus ollut oikeutettu. Tarkasteltavia tutkimuksia olivat pää (otata 50), laeraga ja ristiluu (20), vatsa tai ylävatsa (20), kaularaga (20), eä sivuoteloide (20) ja ritaraga tai selkäraga TT (17) sekä trauma-tt (20). Tutkimusryhmät poimittii OYS: potilastietojärjestelmästä järjestyksessä vuode 2005 alusta lähtie. Tulokset Viisitoista laeraga ja ristiluu (15/20), 18 pää (18/50), seitsemä vatsa tai ylävatsa (7/20) sekä eljä eä sivuoteloide (4/20) ja kolme ritaraga tai selkäraga (3/17) TT-tutkimuksista eivät olleet perusteltuja. Useimmat äistä olisi voitu korvata mageettikuvauksella. Päätelmät Melko suuri osa uorte potilaide TT-tutkimuksista ei ole perusteltuja, mikä aiheuttaa turhaa säteilyaltistusta. Sekä lähettävä lääkäri että tutkimukse suorittaja o arvioitava huolellisesti TT-tutkimukse oikeutusta ja vaihtoehtoiste meetelmie mahdollisuutta. Säteilyasetukse mukaa (lääketieteellisellä) säteilyaltistuksella saavutettava hyödy o oltava suurempi kui siitä aiheutuva haitta (1). Tämä putaroitia kutsutaa oikeutusarvioiiksi, joka tuloksea voidaa tehdä s. vaikuttava (oikeutettu) radiologie tutkimus- tai hoitotoimepide. Vastuu oikeutusarvioiista o sekä lähettävällä lääkärillä että tutkimukse suorittajalla (1). Tietokoetomografiatutkimuksii (TT) liittyvät sädeaokset ovat muihi rötgetutkimuksii verrattua suhteellise suuria, ja TT: käyttö lisäätyy edellee (2,3). Euroopa komissio lähettämissuosituste mukaa säteettömie meetelmie, kute ultraääe (UÄ) ja mageettikuvaukse, tai pieiaoksiste rötgetutkimuste käyttöä tulee harkita, ku se o kliiisesti tarkoituksemukaista (4). OYS: radiologia kliikassa aloitettii vuode 2006 alussa kehittämisprojekti, joka koski vaikuttava radiologise tutkimukse valitaa. Projekti aloitettii sisäisellä auditoiilla, jossa katsottii alle 35-vuotiaille potilaille tehtyjä laeraga atiivitutkimuksia ja TT-tutkimuksia. Havaiot vahvistivat tarvetta tehdä laajempi retrospektiivie selvitys alle 35-vuotiaide potilaide TT-tutkimukse oikeutuksesta. Säteilyaltistuksesta aiheutuva tilastollie syöpäkuolema riski o kasvuiässä olevilla lapsilla moikertaie aikuisväestöö verrattua ja myös korkea uorilla aikuisilla aia 35 ikävuotee asti, mikä jälkee riski laskee loivasti (5). Tutkimuksella haluttii siis selvittää, oliko uorelle, alle 35- vuotiaalle tehty TT-tutkimus ollut oikeutettu, ja jos ei, olisiko joki korvaava tutkimus ollut perusteltu. Aieisto ja meetelmät Vuoa 2005 OYS: radiologia kliikassa tehtii tutkimusta, joista TT-tutkimuksia oli , oi 11 %. TTtutkimuksista oli tehty alle 35-vuotiaille potilaille. Näistä eite tehtyjä olivat pää, thorax tai keuhkot, laeraka ja 1931

2 Taulukko 1. ristiluu, vatsa tai ylävatsa, trauma, kaularaka, eä sivuotelot, vartalo (thorax ja vatsa), suu ja kaula pehmytosat sekä ilkka ja jalkaterä (taulukko 1). Projektiryhmä valitsi tutkimuksee seuraavat otaat: pää 50, laeraka ja ristiluu 20, vatsa tai ylävatsa 20, trauma 20, kaularaka 20 ja eä sivuotelot 20. Pää TT-tutkimuksia otettii eite, koska iitä oli tehty selvästi eite. Arvioitii, että muissa ryhmissä 20: otata olisi riittävä pilottitutkimuksee. Poimitavirhee vuoksi ritaraga tai selkäraga TT-tutkimuksia oli tehty luullu 40: sijaa vai 17, jotka kaikki otettii kuiteki tutkimuksee mukaa. Lopullie kokoaisotos oli siis 167 tutkimusta. Thorax tai keuhkot, vartalo ja suu ja kaula pehmytosat jätettii ryhmiä tutkimukse ulkopuolelle, koska äille tutkimuksille ei katsottu oleva hyvää vaihtoehtoista meetelmää. Kuki ryhmä poimittii OYS: potilastietojärjestelmästä vuode 2005 alusta järjestyksessä. Joilleki potilaille oli tehty useampia selvityksee kuuluvia TT-tutkimuksia. Kokeut radiologia erikoislääkäri tarkasteli sähköisestä potilaskertomuksesta potilas- ja lähetetiedot, tutkimusidikaatiot ja löydökset. Näide tietoje ja EU-lähettämissuosituste perusteella hä arvioi, oliko tehdyllä TT-tutkimuksella ollut oikeutus tutkimusajakohda tietoje perusteella ja jos ei, olisiko joki korvaava tutkimusmeetelmä ollut oikeutettu (4). Erikoislääkäri käytti luokittelussa seuraavia pääperiaatteita: 1. Laeraka ja ristiluu: MK o tarkoituksemukaie tutkimus uorilla iskiaspotilailla, ku taas traumassa ja fiksaatiokotrollissa tehdää TT. 2. Pää: elektiiviset tapaukset tutkitaa MK:lla, mutta trauma tai muu akuutti tilae oikeuttaa TT:. 3. Vatsa tai ylävatsa: tämä ryhmä OYS:ssa alle 35-vuotiaille eite tehtyjä TT-tutkimuksia vuoa 2005 (yhteesä 2 367). Pää Thorax tai keuhkot 241 Laeraka ja ristiluu 130 Vatsa tai ylävatsa 123 Trauma 117 Kaularaka 110 Neä sivuotelot 100 Vartalo 80 Suu ja kaula pehmytosat 47 Nilkka ja jalkaterä 40 Taulukko 2. Tarkasteltuje alle 35-vuotiaide potilaide TT-tutkimuste oikeutus. Perusteltu Ei ollut perusteltu Laeraka ja ristiluu 5/20 15/20 Pää 32/50 18/50 Vatsa tai ylävatsa 13/20 7/20 Neä sivuotelot 16/20 4/20 Ritaraka tai selkäraka 14/17 3/17 Kaularaka 19/20 1/20 Trauma-TT 20/20 0 aieisto oli hyvi vaihteleva, ja jokaie tapaus täytyi pohtia yksilöllisesti meetelmä suhtee. 4. Neä sivuotelot: kaikki FESS-leikkauksee (fuctioal edoscopic sius surgery) todeäköisesti meevät potilaat tulee kuvata TT:llä. 5. Ritaraka tai selkäraka: trauma ja leikkaukse jälkeie kotrolli kuvataa yleesä TT:llä. 6. Kaularaka: trauma oikeuttaa yleesä TT:. 7. Trauma-TT o oikeutettu korkeaeergisessä vammassa. Näide periaatteide ulkopuolelle jääviä tapauksia jouduttii pohtimaa yksilöllisesti. Lopuksi tulokset tarkasteltii vielä projektiryhmässä, jossa useampi radiologia erikoislääkäri saattoi ottaa vielä kataa oikeutuksee tehtyjä potilastietoje tiivistelmiä ja edellä maiittuja luokitteluperiaatteita käyttäe. Tällöi aioastaa yhde tapaukse kohdalla 167 tapauksesta tehtii muutos alkuperäisee erikoislääkäri tekemää johtopäätöksee. Tulokset Laeraga ja ristiluu TT-tutkimuksista 75 % (15/20) ei ollut perusteltuja (taulukko 2). Näistä 13 olisi ollut korvattavissa mageettikuvauksella (MK), ja kaksi ei olisi tarviut mitää radiologista tutkimusta. Perusteea o se, että uorilla iskiaspotilailla MK o asiamukaie tutkimus. Trauma ja fiksaatiokotrolli oikeuttavat TT-tutkimukse, mutta jos trauma yhteydessä o pareesia, o MK esisijaie tutkimus. Pää TT-tutkimuksista 36 % (18/50) ei ollut perusteltuja. Nämä kaikki olisi voitu korvata MK:lla. Elektiiviset tapaukset tulisi tutkia MK:lla, ku taas traumassa tai muussa akuutissa tilateessa (esimerkiksi epäily vuodosta tai akuutista aivoverekiertohäiriöstä) TT o oikeutettu. TT ei ollut oikeutettu vatsa tai ylävatsa tutkimuksea 35 %:ssa (7/20) tutkituista tapauksista. Näistä eljä olisi voitu korvata kaikukuvauksella (UÄ), yksi MK:lla ja yksi läpivalaisututkimuksella. Tämä ryhmä tapaukset olivat ii vaihtelevia, ettei mitää tarkempaa luokittelua oikeutukse suhtee voitu tehdä, vaa tapaukset jouduttii pohtimaa yksilöllisesti. Neljä 20:stä (4/20) eä sivuoteloide TTtutkimuksesta eivät olleet perusteltuja. Näistä kolme olisi voitu korvata MK:lla, yksi ei olisi tarviut pää TT: lisäksi sivuoteloide tutkimusta. TT-tutkimusta pidimme oikeutettua, jos kyseessä oli sivuoteloide leikkausharkita, koska FESS-leikkausta varte tarvitaa tarkat TT-kuvat. Maiittakoo kuiteki, että edellä maiituilla kolmella ei-perustellulla tapauksellaki oli aameesissa uha tai siuiittioireet, mutta maiita mahdollisesta tulevasta leikkauksesta puuttui. Ritaraga tai selkäraga 17:stä TT-tutkimuksesta kolme (3/17) eivät olleet perusteltuja. Kaikki kolme tutkimusta olisi tullut korvata MK:lla. Kyseessä oli yksi trauma pareesioirei, yhdessä tapauksessa epäiltii epiduraaliabsessia ja yhdessä tapauksessa selkäleikkauksee liittyi hermotusogelmia. Suuri osa TT-tutkimuksee oikeutetuista tapauksista oli traumoja tai leikkaukse jälkeisiä kotrolleja, lisäksi oli yksi ikama-aomalia ja yksi leikkausta edeltävä rakakuvaus. Kaularaga TT-tutkimuksista vai yksi tapaus (1/20) katsottii ei-perustelluksi. Kyseessä oli traumaa liittyvä pareesi, jote tutkimus olisi tullut tehdä MK:lla. Muut kaularakatapaukset olivat traumoja, ja kaikkie varsiaiste 1932

3 trauma-tt-tutkimuste taustalla oli korkeaeergie vamma; site TT-tutkimukset olivat perusteltuja. Koko otaasta katsottii vielä eriksee 15-vuotiaille tai sitä uoremmille tehdyt tutkimukset, joita oli yhteesä 20 (20/167). Näistä kolme (3/20) eivät olleet perusteltuja: kaksi pää TT-tutkimusta ja yksi eä sivuoteloide tutkimus. Pohdita EU: direktiivi vuodelta 1997 edellyttää kaikkie asiaosaiste vähetävä potilaide tarpeetota altistusta ioisoivalle säteilylle (4). Tämä siksi, että ioisoiva säteily käyttö kasvattaa aia tilastollista syöpäkuolema riskiä. Nuorella iällä saatu säteilyaltistus aiheuttaa korkeamma syöpäkuolema riski, koska syövä kehittymisee o eemmä aikaa verrattua myöhemmällä iällä saatuu altistuksee (5). Lisäksi riski o erityise suuri kasvuiässä, jolloi soluje jakautumie o kiivasta ja elimet ovat erityise sädeherkkiä. Säteily aiheuttamat biologiset vaikutukset o kuvattu kattavasti esimerkiksi Paile toimittamassa kirjassa Säteily terveysvaikutukset (6). Yksi tärkeä tapa pieetää säteilyaosta o tarpeettomie tutkimuste välttämie (4). Suomessa tehtii vuoa 2005 oi 3,9 miljooaa rötgetutkimusta, oi 733 tutkimusta tuhatta asukasta kohde. Luvussa ei ole mukaa hammasrötgetutkimukset. TT-tutkimuste osuus vuoa 2005 oli 6,9 %. TT-tutkimukset ovat huomattavasti lisäätyeet viime vuosia vuoa 2005 raportoitii 30 % eemmä TT-tutkimuksia kui vuoa 2000 (5). EU: lähettämissuosituksissa todetaa, että TT suuriaoksisea tutkimuksea kattaa ykyisi arviolta oi puolet kaikista rötgetutkimuksista saadusta väestö kollektiivisesta sädeaoksesta. Oki tärkeää, että TT-pyyöt perustellaa tarkoi ja ioisoimattomie UÄ- tai MKmeetelmie tai pieiaoksiste rötgemeetelmie käyttöä harkitaa, ku se o kliiisesti asiamukaista (2). Erityisesti lapsii kohdistuva säteilyriski o aikuisii verrattua suurempi, kute edellä todettii. O havaittu, että laste TT-tutkimuste sädeaokset voivat olla samasuuruisia tai jopa suurempia kui aikuiste (6). Radiologiste tutkimuste käyttö o osa lääketiedettä, ja se oikeuttaa potilaa saama selvä kliiie hyöty, joka tulee olla selvästi pieiä säteilyriskejä suurempi. Hyödyllie o sellaie tutkimus, joka tulos, positiivie tai egatiivie, muuttaa hoitoa tai vahvistaa kliiiko diagoosia (4). Säteilyasetukse mukaa tutkimukse hyötyje ja haittoje arvioiissa o otettava huomioo käytettävissä olevat vaihtoehtoiset meetelmät (1). Vaikka säteilyasetus ohjeistaa tarkastiki säteilytutkimuste käyttöä, o radiologiste tutkimuste käyttö todeäköisesti osittai epätarkoituksemukaista (7). Itse halusimme selvittää retrospektiivisellä tutkimuksella, olisiko uorte potilaide TT-tutkimuksia voitu vähetää huolellisella oikeutusarvioiilla. Valitsimme tarkasteluu TT-tutkimuksia, joita ajattelimme voitava korvata muilla, jopa säteettömillä tutkimuksilla. Eite ei-perusteltuja TT-tutkimuksia, peräti 75 %, oli tehty laeraga ja ristiluu TT-ryhmässä. Laeraga TT-tutkimuksesta saatava sädeaos o suhteellise suuri vastate oi 170-kertaisesti keuhkoje etukuva Tästä asiasta tiedettii h Tietokoetomografiatutkimuste (TT) sädeaokset ovat suhteellise suuria. h Vuoa 2005 Suomessa tehtii 30 % eemmä TT-tutkimuksia kui vuoa h Ioisoiva säteily aiheuttama syöpäkuolema riski o uorilla muita suurempi. Tämä tutkimus opetti h Melko suuri osa uorte TT-tutkimuksista, erityisesti laeraga TT-tutkimuksista, ei ole perusteltuja. h Useimmat uorte ei-perustellut TT-tutkimukset voitaisii korvata mageettikuvauksella. h Eteki uorte potilaide kuvatamistutkimuksissa tarvitaa aiempaa huolellisempaa oikeutusarvioitia. aosta (8). Suuri osa äistä ei-oikeutetuista tutkimuksista (13/15) olisi voitu korvata MK:lla. Erityisesti uori potilas, jolla o iskiasoireita, tulisi ohjata TT: sijasta MK:ee. Vatsa tai ylävatsa TT-tutkimuksista ei-perusteltuja oli 35 %. Vatsa TT-tutkimukse sädeaos o oi 400-kertaie verrattua keuhkoje etukuva aoksee (8). Näistä seitsemästä ei-perustellusta TT-tutkimuksesta eljä olisi voitu korvata UÄ:llä. Tämä ryhmä oli kaikkei vaihtelevi taustaltaa ja kysymykseasettelultaa ja osoittiki, että jokaise uore vatsapotilaa kohdalla vaaditaa tarkkaa harkitaa tutkimusmeetelmä valitatilateessa. O myös huomattava, että laeraga ja vatsa TT-tutkimuksessa säteily tulee alueelle, jossa o säteilylle erityise herkkiä elimiä, muu muassa sukuelimet. Pää TT-tutkimuksista 36 % ei ollut perusteltuja. Kaikki ämä 18 tutkimusta olisi tullut korvata MK:lla, koska e olivat elektiivisiä, ei-akuutteja tapauksia. Pää TT aiheuttaa oi 43-kertaise sädeaokse yhtee keuhkokuvaa verrattua (8). Neä sivuotelo-, ritaraka- tai selkäraka- ja kaularakaryhmässä oli vähemmä tutkimuksia, jotka eivät olleet perusteltuja, ja trauma-tt osoittautui kaikissa tutkituissa tapauksissa perustelluksi. Clarke ym. o selvittäyt aikaisemmi MK: mahdollisuuksia korvata TT-tutkimuksia. Otos oli yli tapausta, ja tarkasteltavia tutkimustyyppejä oli eemmä kui omassa tutkimuksessamme. Tulokset olivat samasuutaisia kui tässä julkaisussa kerrotut, mutta heidä tulostesa mukaa tutkimuksista olisi voitu korvata MK:lla yli 70 % ja pää ja laeraga tutkimuksista jopa yli 90 % (9). Toisessa, vatsa, latio ja laeraga TT: oikeutusta tarkastelleessa tutkimuksessa laeraga TT suositellaa korvattavaksi herkästi MK:lla (10). Erää selvitykse mukaa taas TT-lähetteide perusteella pyydetylle tutkimukselle oli selvästi oikeutus oi 60 %:ssa tapauksista. Eteki UÄ: olisi kat- 1933

4 sottu ollee hyödyllie TT-tutkimusta edeltävää tai korvaavaa tutkimuksea (11). Vaikka oma tutkimuksemme otokset olivat suhteellise pieiä, tulokset atavat kuiteki viitteitä yleisestä tilateesta. Selvitykse perusteella o laadittu lähettäville lääkäreille ja radiologia hekilökualle seuraavalaisia uusia ohjeita: 1. Pää esisijaie kuvatamistutkimus o MK, vai akuuteissa tilateissa pää TT o oikeutettu. 2. Nuorte potilaide laeraga esisijaie kuvatamistutkimus o yleesä MK. 3. Ee uore potilaa vatsa TT: tilaamista suositellaa radiologi kosultaatiota. Radiologiste tutkimuste valitaa o olemassa kasaivälisiä lähettämissuosituksia. Näistä EU: suositukset o hyväksytty Suomessa. Jos lähettämissuosituksia käytetää jatkuvasti, tutkimuspyytöje määrä ja site myös lääketieteelliselle säteilylle altistumie väheevät (4,7,12). Uusie ohjeidemme myötä iso osa edellä maiituista tutkimuksista todeäköisesti vaihtuu MK-tutkimuksiksi. Tämä tulee ottaa huomioo myös MK: saatavuudessa. Kysyttäessä sidosryhmiltä OYS: radiologia kliikkaa kohdistuvista tulevaisuude odotuksista ämä toivoivat eemmä MK-aikoja ja lähettäville yksiköille jatkuvaa koulutusta tutkimuste tarkemmasta kohdetamisesta (13). Alussa maiittuu laajempaa kehittämisprojektii liittye o kliika hekilökua ja sidosryhmie tiedotusta ja koulutusta myös lisätty. Lähettäville lääkäreille ja radiologia kliika hekilökualle o jaettu s. säteilytutkimukse muistikortti, jossa o tietoa säteilytutkimuste potilasaoksista, säteilyriskeistä ja oikeutusarvioiista. Lisäksi o laadittu selkeät lähettämissuositukset selkäraga atiivikuvauksille, koska iissäki säteilyaltistus o suhteellise suuri. O mahdollista, että ko. atiivitutkimukset vähetyvät ilma korvaavia tutkimuksiaki. EU: lähettämissuositukset o jaettu myös radiologia kliika jokaisee työpisteesee. Vuode 2006 aikaa o toteutettu myös oikeutusarvioitia ja tutkimuste idikaatioita sisältävä systemaattie koulutus. Toivottuje muutoste seuraamiseksi oikeutusarvioii toteutumie otetaa osaksi radiologia kliika vuosittaista itsearvioitia. Lisäksi aloitetaa vuosittaie säteily- ja ei-säteilytutkimuste suhtee seurata. Vuoa 2006 suhde OYS:ssa oli 76 %/24 %. Kehittämisprojekti tavoitteea oli saavuttaa parempi toimitatapa, jolla miimoidaa yksilö ja väestö säteilyhaittoja ja elimioidaa mahdollisia hyödyttömiä tutkimuksia. Tutkimukse tulokset ja johtopäätökset voivat olla hyödyettävissä muissaki terveydehuollo yksiköissä. Kirjallisuutta 1 Säteilyasetus 423/ Medical radiatio exposures. Sources ad effects of ioizig radiatio, Aex D. Report vol. I, UNSCEAR, Tekae-Rautakoski P. Radiologiste tutkimuste ja toimepiteide määrät vuoa STUK-B-STO 62, Kuvatamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset, säteilysuojelu 118, Euroopa komissio, publicatio/doc/118_fi.pdf. 5 Breer DJ, Ellisto CD, Hall EJ, Berdo WE. Estimated risks of radiatio-iduced fatal cacer from pediatric CT. Am J Roetgeol 2001;176: Paile W, toim. Säteily terveysvaikutukset. Säteily- ja yditurvallisuuskirjasarja, STUK, Bairstow PJ, Medelso R, Dhillo R, Valto F. Diagostic imagig pathways: developmet, dissemiatio, implemetatio, ad evaluatio. It J Qual Health Care 2006;18:51 7. Advace access publicatio 7 October Rötgetutkimukse säteilyaokset vaihtelevat, esite. STUK, Clarke JC, Craley K, Kelly BE, Bell K, Smith PHS. Provisio of MRI ca sigificatly reduce CT collective dose. Brit J Radiol 2001;74: Naik KS, Ness LM, Bowker AMB, Robiso PJA. Is computed tomography of the body overused? A audit of 2068 attedaces i a large acute hospital. Brit J Radiol 1996;69: Triatopoulou C, Tsalafoutas I, Maiatis P ym. Aalysis of radiological examiatio request forms i cojuctio with justificatio of x-ray exposures. Eur J Radiol 2005;53: Glaves J. The use of radiological guidelies to achieve a sustaied reductio i the umber of radiographic examiatios of the cervical spie, lumbar spie ad kees performed for GPs. Cli Radiol 2005;60: Meriläie S. Radiologise palveluorgaisaatio tulevaisuus asiatutijoide arvioimaa. Pro gradu -tutkielma. Oulu yliopisto, Lääketieteellie tiedekuta, 2003:71 4. Heljä Oikarie LT, radiologia erikoislääkäri Salme Meriläie TtM, erikoisrötgehoitaja, laatupäällikkö Miika Niemie dosetti, ylifyysikko Osmo Tervoe professori, ylilääkäri 1934

5 Eglish summary The use of justified diagostic imagig methods i youg patiets lääketiede Backgroud The doses of radiatio from computed tomography (CT) are relatively high, yet CT is beig icreasigly utilized. Sice the radiatio-iduced lifetime risk of cacer mortality is higher at youger age, we wated to fid out whether or ot previous CT examiatios performed i youg patiets had bee justified. Methods We used electroic patiet files, the referral criteria for imagig recommeded by the Europea Commissio ad certai priciples of classificatio for retrospective aalysis of CT examiatios performed i patiets aged uder 35 years. Our aim was to fid out whether these examiatios had bee justified, ad if ot, whether there would have bee some other, more justifiable imagig method available. The examiatios aalysed were CT of the head (50), spie (57), abdome (20), asal siuses (20) ad trauma (20). Images fallig i these categories were extracted from the electroic patiet files of our hospital from the begiig of the year Results Fiftee of the CT scas of the lumbar spie (15/20), 18 of the head (18/50), seve of the abdome (7/20), four of the asal siuses (4/20) ad three of the thoracic spie (3/17) appeared to be ujustified. Most of these ujustified examiatios could have bee replaced by magetic resoace imagig. Coclusios A high percetage of CT examiatios performed i youg patiets are ot justified, which causes excessive exposure to radiatio. The justificatio for CT scaig ad the possibility of usig some other method should be carefully cosidered by both the referrig practitioer ad the perso resposible for the examiatio. Heljä Oikarie M.D., Ph.D. Oulu Uiversity Hospital, Departmet of Diagostic Radiology Salme Meriläie Miika Niemie Osmo Tervoe 1935

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen

yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen yl Eila Lanton dioja hyväksikäyttäen Tiina E Lehtimäki, HUS-Kuvantaminen Säteilyn biologiset haittavaikutukset sikiölle Sädetutkimuksista aiheutuvat riskit Raskaus ja magneettikuvaus Raskaus ja kontrastiaineet

Lisätiedot

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Mia Jernfors Avoterveydenhuollon ylilääkäri 30.9.2015 Ei sidonnaisuuksia Perusturvakuntayhtymä Karviainen Vihti (29 000) Karkkila (9 000) Ulkoistettu

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008 / KESÄKUU 2010 B Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2008 Petra Tenkanen-Rautakoski (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Systemteoriförrochnu systemi en föränderlig värld Brändö, Åland 13-14 maj 2013

Systemteoriförrochnu systemi en föränderlig värld Brändö, Åland 13-14 maj 2013 Systemteoriförrochu systemi e föräderlig värld Brädö, Ålad 13-14 maj 2013 Pohjoismaide sähkömarkkioide ja sähkötuotao malli VTT-EMM Stokastie dyaamie ohjelmoiti Eero Tammie Veikko Kekkoe Göra Koreeff Tiia

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: 6.11.2015/hj 1(6) Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) TOIMINTAKERTOMUS 2013-2015 6.11.2015/hj 1. Jäsenet Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: Nimi Arvo

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on kooste koulutuksista, joiden yksityiskohtaisempi ohjelma on seuraavilla sivuilla.

Alla olevassa taulukossa on kooste koulutuksista, joiden yksityiskohtaisempi ohjelma on seuraavilla sivuilla. Säteilysuojelukoulutus 2017 1 (5) ALUEELLISET SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET VUONNA 2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetään vuoden 2017 aikana neljä säteilysuojelun täydennyskoulutusta,

Lisätiedot

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 28 Tuuslukuja käytetää, ku tilastoaieistoa havaiollistetaa tiivistetysti yksittäisillä luvuilla. Tuusluvut lasketaa muuttujie arvoje perusteella ja e kuvaavat

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen Säteilyturvallisuus Potilaiden säteilyannokset röntgen- ja isotooppitutkimuksissa Tuomo Komppa ja Helinä Korpela Lääketieteelliseen säteilyaltistukseen ei sovelleta annosrajoja, koska ne monessa tapauksessa

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 4, Ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 4, Ratkaisu 81112A Tietoraketeet ja algoritmit, 217-218, Harjoitus 4, Ratkaisu Harjoitukse aiheita ovat algoritmie aikakompleksisuus ja lajittelualgoritmit Tehtävä 4.1 Selvitä seuraavie rekursioyhtälöide ratkaisuje

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

RATKAISUT x 2 3 = x 2 + 2x + 1, eli 2x 2 2x 4 = 0, joka on yhtäpitävä yhtälön x 2 x 2 = 0. Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan

RATKAISUT x 2 3 = x 2 + 2x + 1, eli 2x 2 2x 4 = 0, joka on yhtäpitävä yhtälön x 2 x 2 = 0. Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan RATKAISUT 8 17 8 a) Paraabelie y x ja y x + x + 1 leikkauspisteet saadaa määritettyä, ku esi ratkaistaa yhtälö x x + x + 1, eli x x, joka o yhtäpitävä yhtälö x x. Toise astee yhtälö ratkaisukaavalla saadaa

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 JOHDANTO 3 2 RÖNTGENTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Tutkimuksen oikeutus ja optimointi 3 2.3 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 3 2.4 Potilaan

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Irina Rinta-Kiikka

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Irina Rinta-Kiikka TAMPEREEN YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS ABDOMINAALIRADIOLOGIA/RADIOLOGIA Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Irina Rinta-Kiikka Tavoitteet Koulutusohjelman tavoitteena on laaja tietämys

Lisätiedot

T Datasta tietoon, syksy 2005 Laskuharjoitus 8.12., ratkaisuja Jouni Seppänen

T Datasta tietoon, syksy 2005 Laskuharjoitus 8.12., ratkaisuja Jouni Seppänen T-1.1 Datasta tietoo, syksy 5 Laskuharjoitus.1., ratkaisuja Joui Seppäe 1. Simuloidaa tasoittaista algoritmia. Esimmäisessä vaiheessa ehdokkaia ovat kaikki yhde muuttuja joukot {a}, {b}, {c} ja {d}. Aaltosulkeide

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa

Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Aikuinen mammografiaja ultraäänitutkimuksessa Ruuansulatuskanavan ja virtsateiden alueen läpivalaisututkimukset 4.12.2009 Karoliina Paalimäki-Paakki Luentokerrat 4.12. klo 8.15-10.30 yleistä 7.12. klo

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Introduction to Mathematical Economics, ORMS1030

Introduction to Mathematical Economics, ORMS1030 Uiversity of Vaasa, sprig 04 Itroductio to Mathematical Ecoomics, ORMS030 Exercise 6, week 0 Mar 3 7, 04 R ma 0 D5 R5 ti 4 6 C09 R ma 4 6 D5 R6 to 4 C09 R3 ti 08 0 D5 R7 pe 08 0 D5 R4 ti 4 C09 R8 pe 0

Lisätiedot

Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille

Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille STUK OPASTAA / MAALISKUU 2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489 Perusjoukko ja otos Kvatitatiiviset meetelmät Sami Fredriksso Yleie valtio-oppioppi Havaitoyksikkö o empiirise mittaukse kohde Perusjoukko o kaikkie havaitoyksiköide muodostama kokoaisuus Otos o perusjoukkoa

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA. Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen

LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA. Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen LÄHETTÄVIEN LÄÄKÄREIDEN VALVEUTUNEISUUS TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISTA Potilaan säteilyaltistus ja oikeutusperiaatteen toteuttaminen Elina Saarihuhta Mirka Ulmanen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Radiografian

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) väestölle aiheutuvan säteilyannoksen

Terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) väestölle aiheutuvan säteilyannoksen / LOKAKUU 2016 TR Terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) väestölle aiheutuvan säteilyannoksen määrittäminen Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 1 Iduktiotodistus Iduktiotodistukse logiikka Tutkitaa tapausta, jossa haluamme todistaa joki väittee P() site, että se pätee kaikilla luoollisissa luvuilla. Eli halutaa

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 3 1 Lisää iduktiota Jatketaa iduktio tarkastelua esimerki avulla. Yritetää löytää kaava : esimmäise (positiivise) parittoma luvu summalle eli summalle 1 + 3 + 5 + 7 +...

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

RADIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2005

RADIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2005 / LOKAKUU 2006 RADIOLOGISTEN TUTKIMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2005 Petra Tenkanen-Rautakoski STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

LASKENNALLISEN TIETEEN ERIKOISKURSSI kl 2000

LASKENNALLISEN TIETEEN ERIKOISKURSSI kl 2000 LASKENNALLISEN TIETEEN ERIKOISKURSSI kl 2000 Laskuharjoitus Detaljibalassi Osoita, että siirtymätodeäköisyydet π m α m ; ρ, m ρ α m ----- ; ρ < ρ, m m π m, m m ja π m ρ α m ------------------ ρ +, m π

Lisätiedot

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat:

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat: Mat-.04 Tilastollise aalyysi perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avaisaat: Testit suhdeasteikollisille muuttujille Hypoteesi, Kahde riippumattoma otokse t-testit, Nollahypoteesi, p-arvo, Päätössäätö, Testi,

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN

HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) PALVELUSOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOKSEN TUOTTAMISTA KUVANTAMISPALVELUISTA PERUS TURVAKUNTA- YHTYMÄ KARVIAISELLE 1. SOPIJAPUOLET Kyh 21.9.2010

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS TAPAUS-VERROKKI TUTKIMUKSEN TYYPIT JA TULOSTEN ANALYYSI Simo Näyhä Jari Jokelainen Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen jatkokoulutusmeeting.3.4.2007 TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS Idea Tutkimusryhmät

Lisätiedot

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Lueto 7 Luotettavuus Koheretit järjestelmät Ja-Erik Holmberg Systeemiaalyysi laboratorio Aalto-yliopisto perustieteide korkeakoulu PL 00, 00076 Aalto ja-erik.holmberg@riskpilot.fi Määritelmä Tarkasteltava

Lisätiedot

Työ 55, Säteilysuojelu

Työ 55, Säteilysuojelu Työ 55, Säteilysuojelu Ryhmä: 18 Pari: 1 Joas Alam Atti Tehiälä Selostukse laati: Joas Alam Mittaukset tehty: 7.4.000 Selostus jätetty: 1.5.000 1. Johdato Tutkimme työssämme kolmea eri säteilylajia:, ja

Lisätiedot

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa?

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? EL Sannamari Lepojärvi OYS Taustaa Yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. (STUK

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1 35 Naiivi Bayes Luokkamuuttua C o Bayes-verko uuri a attribuutit X i ovat se lehtiä Naiivi oletus o, että attribuutit ovat ehdollisesti riippumattomia toisistaa aettua luokka Ku käytössä o Boole muuttuat,

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46.

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46. Alkuräjähdysteoria Maailmakaikkeude umerot Ikä: 14. 10 9 a Läpimitta: 10 26 m = 10 000 000 000 valovuotta Tähtiä: Aiaki 10 24 kpl Massaa: 10 60 kg Atomeja: 10 90 kpl (valtaosa vetyä ja heliumia) syys 27

Lisätiedot

SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset

SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset SimA Sädehoidon TT-simulaattoreiden annokset Paula Toroi STUK FT, leimaa vaille sairaalafyysikko paula.toroi@stuk.fi Ruokala.net Annosnäytön suureet CTDI vol keskiarvo annos koko skannatussa volyymissa.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva säteilylainsäädäntö tilannekatsaus Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Professori, Lääketieteellinen fysiikka, TY Kiitokset materiaalista Ritva Bly, STUK VSKK: Alueellinen koulutus 16.11.2017 1 1 3

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka IA

Insinöörimatematiikka IA Isiöörimatematiikka IA Harjoitustehtäviä. Selvitä oko propositio ( p q r ( p q r kotradiktio. Ratkaisu: Kirjoitetaa totuustaulukko: p q r ( p q r p q r ( p q r ( p q r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä

Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENTOIMINNAN ASIANTUNTIJOIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 13.-14.4.2015, Siikaranta, Espoo Jyrki Ruohonen,

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI

ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI ALARAAJOJEN NATIIVIRÖNTGENKUVAUSLÄHETTEIDEN POHJALTA TEHTYJEN LAUSUNTOJEN ARVIOINTI Olli Koivurinne Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Toukokuu 2012 Tampereen

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.06.2002

Aamukatsaus 03.06.2002 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P 500 1067,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

3.2 Sijaintiluvut. MAB5: Tunnusluvut

3.2 Sijaintiluvut. MAB5: Tunnusluvut MAB5: Tuusluvut 3.2 Sijaitiluvut Sijaitiluvut ovat imesä mukaiset: e etsivät muuttuja tyypillise arvo, jos sellaie o olemassa, tai aiaki luvu, joka lähellä muuttuja arvoja o eite. Sijaitiluvut jaetaa kahtee

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011 KKTT-laitteen käyttö Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisältö Johdanto...3 Viranomaisvaatimukset KKTT-laitteen käytölle...4

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Nina Vähäsarja & Kirsi Öfverberg

Nina Vähäsarja & Kirsi Öfverberg Nina Vähäsarja & Kirsi Öfverberg NATIIVI- TIETOKONETOMOGRAFIA- JA MAGNEETTITUTKIMUSTEN MÄÄRÄT VUOSINA 2012-2016 OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA, MUKANA TARKASTELUSSA KUVATTAVUUSLUOKITTELU Opinnäytetyön

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5 Sivu 1/5 YLEISOHJE ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN POTILAITA LÄHETTÄVILLE LÄÄKÄREILLE Missä tutkimukset tehdään? Kaikki isotooppitutkimukset tehdään Satakunnan keskussairaalan Kliinisen fysiologian laboratoriossa

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot