Isän ja lapsen yhdessäolo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isän ja lapsen yhdessäolo"

Transkriptio

1 Isän ja lapsen yhdessäolo TtT Nina Halme, erikoistutkija Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 1

2 Miksi isää tarvitaan? Kuka oikeastaan on isä? Isän sitoutumisella on useita positiivisia vaikutuksia Lapseen Isään itseensä sekä Koko perheeseen Hyvä isyys ei riipu siitä asuvatko lapsen vanhemmat yhdessä tai biologisesta suhteesta lapseen Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 2

3 Millainen on hyvä isä? Lasten mielestä hyvään vanhemmuuteen kuuluu viisi osaaluetta: pitää lasta tärkeänä pitää lapsesta huolen on kiva rajoittaa ja kasvattaa elää ihmisiksi (Leena Valkonen 2006) Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 3

4 Mihin isän ja lapsen välinen suhde vaikuttaa? Lapsen kognitiivinen kehitys: oppimista edistävä ilmapiiri, ongelmanratkaisu, häiritsevä käyttäytyminen, koulumenestys Emotionaalinen kehitys: itseluottamus, luottamuksellisen suhteen muodostaminen toisiin, tyytyväisyys, mielenterveysongelmat, stressi, depressiivinen oireilu Lapsen sosiaaliset taidot: kaverisuhteet, kyky tulla toimeen toisten kanssa, aggressiivinen käyttäytyminen, riitely, sääntöjen noudattaminen, moraalin ja empatian kehittyminen, kyky säädellä tunteita ja käyttäytymistä Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 4

5 Isän ja lapsen yhdessäolon vaikuttavuudesta Syrjäytymisen ennaltaehkäisy: päihteiden käyttö, rikollinen käyttäytyminen Erotilanteiden vaikutus Isään ja perheeseen liittyvät vaikutukset: Luottamus omiin vanhemmuuden taitoihin Tyytyväisyys isän rooliin Positiivinen suhde lapseen, parisuhde Lapsen ymmärtäminen ja hyväksyminen Isyydestä nauttiminen Tyytyväisyys omaan elämään Päihteiden käyttö Stressi Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 5

6 Tarve isille suunnatulle toiminnalle Isille kohdennettujen palvelujen/ tuen tarve on kasvanut isyyden ja perherakenteiden muuttumisen myötä Isien sosiaalisen tukiverkoston kaventuminen Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Perheen arjen monimutkaistuminen Erityistä tukea tarvitsevien isien määrä lisääntynyt: Yksihuoltajuus, uusperheet, parisuhteen purkautuminen, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, pulmien kasaantuminen Varhaiseksi puuttumiseksi tarvitaan kuntien terveys-sosiaalija opetustointen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä erityispalvelujen yhteistyötä Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 6

7 Isien tunnistamattomat tuen tarpeet? Oma jaksaminen (51 %) Yhteisen ajan riittävyys (36 %) Omien vanhemmuuden taitojen riittävyys (30 %) Maltin menettäminen (27 %) Syyllisyys (20 %) Yksinäisyys (10 %) Netin käyttö (9 %) Näistä huolista ei puhuta, eikä niihin saada riittävästi tukea myös sovitut toimintatavat puuttuvat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 7

8 Pienistä puroista kasvaa suuri virta Huolestuneista isistä 42 % esiintyi vähintään viisi erillistä huolen aihetta Huolten kumuloitumisen haitalliset vaikutukset Huolten kasaantuminen ja samanaikaisten suojaavien tekijöiden puute uhka lapsen ja perheen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä lapsen suotuisalle kasvulle ja kehitykselle Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 8

9 Huolten kasaantumisen riskiä kasvattavat Yhteisen ajan riittämättömyys Lasta kiusattu Lapsen korkeat SDQ pisteet Pärjäämättömyys vanhempana Vanhemman kokema psyk. stressi Alkoholin käyttö Huolista puhumisen vaikeus lähipiirissä Muu kuin ydinperhe Oman lapsuusajan perheen vaikeudet Huolista puhumisen vaikeus ammattilaisten kanssa Mallin selitysaste 53 % Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 9

10 Mihin tukea olisi tarvittu, mutta sitä ei oltu saatu Myönteistä palautetta vanhemmuudesta 18 % Tukea parisuhteeseen 13 % Tukea arjessa jaksamiseen 12 % Ohjausta mistä hakea taloudellista apua 11 % Henkistä tukea 9 % Apua vanhempana toimimiseen 9 % Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 10

11 Noin kolmanneksella isistä alkoholin riskikulutuksen raja ylittyy Kolmannes isistä voidaan luokitella alkoholin riskikuluttajiksi (AUDIT >8) 24 % riskit koholla lievästi tai selvästi (AUDIT 8-15) 8 % riskit suuria tai erittäin suuria (AUDIT >15) Onko isän juominen läsnä lapsen arjessa? 39 % käyttää alkoholia säännöllisesti vähintään 2-3 kertaa/ viikko 30 % tavanomaisimmin käyttämä alkoholimäärä on vähintään 5-6 annosta 15 % juo itsensä humalaan vähintään kerran viikossa Tarve alkoholin käytön puheeksiottamiselle suuri osa pystyy vähentämään ja muuttamaan omaa alkohlinkäyttöään Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 11

12 Yhdessäolo leikki-ikäisen lapsen kanssa Tyypillisesesti yhdessäoloa n. 1 h/ päivä Välillisen yhdessäolon määrä n. 4 h/ päivä Viikonloppuisin yhdessäolon määrä suurempi Pitää sisällään: leikki, ulkoilu, ruokailu, lukeminen, pelit, lukeminen, nukkumaanmenon liittyvät asiat, sylissä olo 47 % isistä ei ollut mahdollista olla lapsensa kanssa niin paljon kuin olisi halunnut Yhteinen toiminta vähäisempää: Yli 40 h työskentelevät Monilapsisten perheiden isät Lapsestaan erillään asuvat isät Alkoholin riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 12

13 Yhdessäolo lapsen kanssa elämän tärkeimpiä asioita Yhdessäolo lapsen kanssa mieluisaa 52 % isistä yhdessäolo omassa elämässä ja arvomaailmassa hyvin tärkeää Yhdessäoloon suhtautuivat myönteisimmin: Isät, jotka työskentelivät vain vähän tai työttömät Ei riskikuluttajat Lapsen mukaan ottaminen omaan toimintaan ja arkeen oli melko helppoa Vaikeampaa: Korkeasti koulutetut 25 % päivittäisiä ristiriitatilanteita lapsen kanssa usein 71 % ristiriitatilanteita melko usein Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 13

14 Vanhemmuuteen liittyvä stressi Isät eivät yleisesti kokeneet lastaan vaativana Lapsen vaativuus aiheutuu usein lapsen itkuisuudesta, takertuvaisuudesta ja useista käyttäytymiseen liittyvistä pienistä ongelmista 8 % sai korkeita pistearvoja (vrt. täydellisyyteen pyrkivät isät) Korkeita pistearvoja: Nuoret isät Poikien isät Alkoholin riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 14

15 Vanhemmuuteen liittyvä stressi Lapsen mieliala ei juuri aiheuttanut stressiä: lapsen tyytymättömyys, itkuisuus 11 % esiintyi korkeita pistearvoja (vrt. häiriöt kiintymyssuhteessa) Nuoret isät Alkoholin riskikuluttajat Lapsen fyysiset, älylliset ja emotionaaliset ominaisuudet vastasivat sangen hyvin isien odotuksia 9 % korkeita pistearvoja Perheet, joissa vanhemmat työskentelivät paljon Alkoholin riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 15

16 Vanhemmuuteen liittyvä stressi Isät kokivat omat vanhemmuuden taitonsa keskimääräistä heikommiksi 24 % korkeita pistearvoja (vrt. ei tietoa lapsen kehityksestä, ei tyytyväinen isyyden rooliin) Työelämän ulkopuolella olevat Pienituloiset Alkoholin riskikuluttajat 8 % isistä sosiaalisesti eristäytyneitä ystävistään, sukulaisistaan ja muusta tukiverkostosta Työelämän ulkopuolella olevat, ammatillisen koulutuksen puute, pienet tulot, ei parisuhteessa elävät, eri taloudessa asuvat, riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 16

17 Vanhemmuuteen liittyvä stressi 24 % ongelmia kiintymyssuhteessa lapseen Vaikeus tuntea emotionaalista läheisyyttä lapseen tai ymmärtää ja tulkita lapsen tunteita ja tarpeita asianmukaisesti Vähän työskentelevät, pienituloiset, riskikuluttajat 8 % isistä terveysongelmia Pienituloiset, työttömät, ei korkeasti koulutetut, ei parisuhteessa elävät, riskikuluttajat 15 % koki isyyden roolin rajoittavan omaa vapautta ja identiteettiä sekä kahlitsevan omaa toimintaa (vrt. heijastuvat usein suuttumuksena, vihana lapseen ja puolisoon) Nuoret ja iäkkäät isät, riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 17

18 vanhemmuuteen liittyvä stressi 8 % isistä esiintyi depressiivisiä oireita (syyllisyys, alakuloisuus, tyytymättömyys itseä ja elämäntilannetta kohtaan) Pienituloiset isät Ei parisuhteessa elävät Ei lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat Alkoholin riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 18

19 Tyytyväisyys parisuhteessa 11 % isistä koki laaja-alaista tyytymättömyyttä parisuhteessa (riidat kestävät pitkään ja niitä esiintyy laaja-alaisesti lähes kaikessa puolisoiden välisessä vuorovaikutuksessa, viha, suuttumus ja kriittisyys yleistä, parisuhteen tulevaisuus epävarma) Vähäinen työskentely, riskikuluttajat 21 % koki puolisonsa emotionaalisesti etäiseksi eikä parisuhteessa ollut mahdollista ilmaista riittävästi tunteita Vähäinen työskentely, riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 19

20 Tyytyväisyys parisuhteessa 11 % oli tyytymättömiä tapaan, jolla ongelmia ratkaistiin parisuhteessa Alhainen koulutus, lapsestaan erillään asuvat, riskikuluttajat 13 % koki parisuhteessa vähintään lievää fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa Työelämän ulkopuolella olevat, lapsestaan erillään asuvat, riskikuluttajat 14 % ei yhteisiä kiinnostuksen kohteita kumppanin kanssa 9 % rahan käyttöön liittyviä erimielisyyksiä Vähäinen työskentely, pienet tulot, asuminen eri taloudessa, riskikuluttajat Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 20

21 Tyytyväisyys parisuhteessa 41 % oli yleisesti tyytyväisiä seksuaalisuuteen suhteessa 32 % huolestuneita hellyyden, seksuaalisuuden ja läheisyyden puutteesta (vakavia ongelmia 24 %) Työssäkäynti, riskikuluttajat 2 % suhde lapseen hyvin etäinen 3 % lapsen kasvatukseen liittyviä vakavia ristiriitoja Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 21

22 Parisuhteesta Isistä kymmenes (n.10 %) harkinnut syrjähyppyä lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana Noin kolmannes isistä (n.30 %) koki riitelyn usein päättyvän jommankumman mielen pahoittamiseen tai itkuun N. 17 % koki, että puolison kanssa on vaikea päästä yksimielisyyteen ilman, että jompikumpi menettää maltin Lähes puolet isistä (43 %) koki, että seksuaalisuus oli yksi asioista, joista parisuhteessa ei voitu keskustella perinpohjaisesti. Seksuaalisuudesta puhumisen vaikeus kasvoi voimakkaasti lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana (15 %->43 %) Noin puolet isistä (51 %) olisi toivonut enemmän seksuaalista kanssakäymistä Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 22

23 Tunteiden ilmaisu parisuhteessa lapsen syntymän jälkeen 6 kk 12 kk Huonontunut Parantunut Pysynyt ennallaan Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 23

24 Seksuaalisuus parisuhteessa lapsen syntymän jälkeen 6 kk 12 kk Huonontunut Pysynyt ennallaan Parantunut Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 24

25 Ongelman ratkaisu parisuhteessa lapsen syntymän jälkeen 6 kk 12 kk Huonontunut Pysynyt ennallaan Parantunut Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 25

26 Yhteenvetoa: Isän alkoholin käyttö vaikuttaisi olevan yhteydessä ongelmien esiintymiseen parisuhteessa sekä isän kokemaan stressiin Isien kokemus riittämättömistä vanhemmuuden taidoista, sosiaalisen tukiverkoston kapeus, etäinen kiintymysuhde lapseen, huono terveydentila, syyllisyys ja alakuloisuuden tunteet sekä kokemus isyyden roolin rajoittavuudesta näyttäisivät olevan erityisen vahvoja silloin kun parisuhteessa esiintyy ristiriitoja ja isän lisääntynyttä alkoholin käyttöä Isän alkon käyttö, parisuhdeongelmat ja stressi näyttäisivät yhdessä altistavan ongelmille isän ja lapsen yhdessäolossa sekä sen määrässä Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 26

27 Alkoholin käyttö Parisuhde Isän perhemuoto Stressi Lapsen ominaisuudet Isän ja lapsen yhdessäolo Isän työskentely Äidin työskentely Yhdessäolon määrä Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 27

28 Isyyttä voi hoitaa, edistää ja tukea Hoitamalla parisuhdetta ja opettelemalla puhumaan seksuaalisuudesta ja toiveista, puuttumalla pulmiin varhain Hankkimalla/ jakamalla tietoa lapsen hoidosta ja kehityksestä Arvostamalla omaa, luonnollista tapaa toimia isänä: leikki, yhdessä puuhailu ym. Vahvistamalla omaa isyyden itsetuntoa: tunne maailman parhaasta isyydestä, omasta tarpeellisuudesta, kyvystä tulkita lapsen viestejä oikein Nauttimalla isyydestä Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 28

29 Isyyttä voi edistää Miettimällä omaa alkoholin käyttöä Aionko vähentää? Aionko välttää juomista lapsen nähden? Miettimällä suuttumuksen tunteiden hallintaa: avun hakeminen varhain Kiinnittämällä huomiota erotilanteissa isän ja lapsen välisen suhteen säilymiseen Miettimällä uudenlaisia isyyttä tukevia toimintamuotoja miehille suunatuin keinoin: palvelut tulee viedä sinne missä isiä kohdataan Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 29

30 Kiitos Terveydenhoitajapäivät/ N Halme 30

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta

Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta Käsiteltävät aiheet: Vanhemmuuden tukeminen (vanhemmuuden roolikartta) Perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden kohtaaminen Huoli puheeksi Verkostotyö Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Teksti: Janne Telén Työryhmä: Janne Telén, Ulla Tanttu, Anne Ryhänen

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä

KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä saamastaan tuesta vanhemmuudelleen Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista Näkymätön seksuaalisuus Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista MUISTILIITON JULKAISUSARJA 2014 Rakkauden kipeä viilto kun istun yksin iltaa ja muistelen sinua.

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2005 LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA -hankkeen loppuraportti TARJA KALLIO

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Vanhemmalle Sisältö Vanhemmalle... 3 Vanhemmuus ja alkoholi... 4 Ystävät tukevat... 5 Vauva tarvitsee

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallitus 26.8.2013 Sisällysluettelo ESIPUHE... 2 1. Johdanto... 4 2. Lasten

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ?

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Laura Auvinen, Anita Helin, Johanna Siekkinen ja Mari Soikkeli ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Työntekijän valmiudet tunnistaa ja kohdata syrjäytymisriskissä oleva leikki-ikäinen lapsi Opinnäytetyö Hoitotyön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Isyyden kielletyt ja vaikeat tunteet

Isyyden kielletyt ja vaikeat tunteet Isyyden kielletyt ja vaikeat tunteet Miehen ja perheen hyvinvointi Miestyön Foorumi IV 31.5.-1.6.2011 pari - ja seksuaaliterapeutit Anja Saloheimo ja Minna Oulasmaa Väestöliiton perheverkko Väestöliiton

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hyvä parisuhde on jokaisen oikeus

Hyvä parisuhde on jokaisen oikeus Väestöliitto 2/09 Rovasti Liisa Tuovinen: Rakkaus on valinta s.4 Karikkoja kahden kulttuurin liitoissa s.16 Kypsien hedelmien poimimista Ikääntyminen muuttaa seksuaalisuutta s.19 Häävalmistelut: Morsiusunelmia

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Mira Susanna Ainassaari ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 16

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 16 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 16 Liisa Hokkanen Marika Lassila Arttu Saarinen (toim.) YHDESSÄ UUSIIN ALOITUKSIIN Katsauksia Ankkuri-perheprojektiin Pohjois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot