LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille"

Transkriptio

1 LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille Sini Kurtti Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) KURTTI, Sini Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 51 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Salainen saakka Työn nimi LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn ohjaaja KALLIONIEMI, Kirsi Toimeksiantaja(t) Lomaliitto ry Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli suunnitella Lomaliitto ry:n leirintäalueille vastaanoton toimintaohjeistuskansio. Toimintaohjeistuskansion tavoitteena oli asiakaslähtöisyyden parantaminen sekä vastaanoton henkilökunnan työn helpottaminen toimintaohjeiden avulla. Tarkoituksena oli myös koota mahdollisimman pitkälle viedyt yhteiset toimintaohjeet leirintäalueille palvelun tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Toimintaohjeistuskansion lähtökohtana oli Asiakkaan Parhaaksi -laatukäsikirja, joka otettiin käyttöön Lomaliitto ry:ssä kesällä Kansion ohjeet tehtiin laatukäsikirjan sekä lähdekirjallisuudesta löytyneen asiakaspalvelun teorian pohjalta. Tietoja kerättiin myös haastattelemalla Lomaliitto ry:n kenttäpäällikköä sekä hakemalla tietoa Lomaliiton Internetsivustoilta. Opinnäytetyö jakaantuu toimintaohjeistuskansioon sekä raportointiosuuteen. Toimintaohjeistuskansio sisältää leirintäalueiden esittelysivut sekä asiakkaan kohtaamiseen ja asiakaspalveluun liittyvät ohjeet alkaen varauksen teosta ja päättyen asiakkaan lähtemiseen. Lisäksi se sisältää perehdytyskortin vastaanottotoimintoihin. Raportissa käsitellään asiakaslähtöisyyttä, asiakaspalvelutapahtuman eri vaiheita sekä toimintaohjeistuskansion ohjeiden tärkeyttä lähdekirjallisuuden pohjalta. Toimintaohjeistuskansio tulee käyttöön Lomaliitto ry:n leirintäalueille kesällä Ohjeistuskansion avulla Lomaliitto ry:n leirintäalueiden vastaanoton työntekijöiden työtavoista saadaan yhtenäisemmät. Kansio tulee toimimaan osana Lomaliitto ry:n asiakaslähtöisyysprosessia. Tulevaisuudessa toimintaohjeistuskansiota voidaan kehittää lisäämällä siihen toimintaohjeet myös leirintäalueiden muille osa-alueille, kuten siivoukseen ja ravintolatoimintaan. Avainsanat (asiasanat) Lomaliitto ry, leirintäalue, asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu, vastaanottotoiminnot, toimintaohjeistus Muut tiedot Liitteenä toimintaohjeistuskansio (23 sivua).

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) KURTTI, Sini Type of Publication Dissertation Pages 51 Confidential Language Finnish Until Title FROM QUALITY MANUAL TO INSTRUCTIONS Instructions for the reception employees of the Lomaliitto ry campsites Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor KALLIONIEMI, Kirsi Assigned by Lomaliitto ry Abstract The aim was to design an instruction folder for the reception employees of the Lomaliitto ry campsites. The main objective was to improve the customer orientation and ease reception staff s work by directives. It was also intended to improve the uniform quality between the campsites by taking the directives as far as possible. The starting point to the folder was the Asiakkaan Parhaaksi (For the Good of the Customer) quality manual, which was introduced by Lomaliitto ry in the spring of The instructions of the folder were compiled of the material of the quality manual and based on theory on customer service found in the source material. The dissertation is divided into the folder and a report. The folder includes the introduction pages for the campsites and the instructions for encountering the customers starting from making the reservation and ending with the departure of the customer. It also includes a job orientation card for the reception operations. The report discusses customer orientation, the stages of customer service and the importance of the folders directions based on the source material. The folder will be introduced on the campsites of Lomaliitto ry during the summer of The folder will help to unify the methods of reception workers on the campsites of Lomaliitto ry and function as a part of the customer orientation process of Lomaliitto ry. In the future the folder can be developed by adding directives for other areas of campsite operations such as cleaning or restaurant operations. Keywords Lomaliitto ry, camp sites, customer orientation, customer service, reception operations, instructions Miscellaneous The instruction folder enclosed (23 pages)

4 SISÄLTÖ 1 1 ASIAKASLÄHTÖISYYS PALVELUYRITYKSEN KILPAILUETUNA LOMALIITON HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ Mikä Lomaliitto? Lomaliiton toimintaperiaatteet ja tunnuslukuja PALVELU Palvelun määrittelyjä ja ominaisuuksia Asiakaspalvelun merkitys matkailuyritykselle Asiakaslähtöisyys Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet Palvelun laatu TOIMINTAOHJEISTUSKANSION SISÄLTÖ Leirintäalueiden esittelysivut Asiakaslupaukset Perehdyttäminen Varauksen tekeminen Puhelinpalvelut Asiakkaan saapuminen leirintäalueelle ja matkustajakortin täyttö Asiakkaan ohjaaminen mökkiin sekä muut palvelut Leirintäkorttijärjestelmä ja camping-etusetelit Hankalan asiakastilanteen hoitaminen Asiakaspalautteet Asiakkaan lähteminen TUTKIMUKSEN ETENEMINEN POHDINTA...24 LÄHTEET...27 LIITTEET...28 Liite 1. Lomaliiton organisaatio

5 2 1 ASIAKASLÄHTÖISYYS PALVELUYRITYKSEN KILPAI- LUETUNA Asiakaspalvelun vaatimukset kasvavat vuosi vuodelta. Asiakkaista on tullut aidosti yksilöllisiä ja vaativia. Lisäksi kilpailu palvelualalla kasvaa koko ajan ja näin ollen palvelun laadun merkitys korostuu entisestään. Vielä 1980-luvulla suurin osa palveluyrityksistä toimi tuloslähtöisesti, mutta tänä päivänä se ei enää onnistu. Palveluyritysten on toimittava asiakaslähtöisesti saavuttaakseen kilpailuedun muihin yrityksiin nähden. Nykyään hyvää palvelua pidetään itsestäänselvyytenä. Lisääntynyt tietoliikennetekniikka ja Internet-yhteydet antavat asiakkaalle vapauden valita itselleen sopivimman tuotteen sekä palvelun. Asiakaspalvelu on lähes ainoa keino, millä palveluyritys pystyy erottautumaan muista. Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii Lomaliitto ry (myöhemmin tekstissä käytän nimitystä Lomaliitto). Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa Lomaliiton leirintäalueille vastaanoton toimintaohjeistuskansio, joka tulee sisältämään käytännön toimintaohjeita vastaanottotyöskentelyyn. Ohjeistuskansiolla pyritään asiakaslähtöisyyden parantamiseen ja mahdollisimman pitkälle vietyyn toimintojen yhtenäistämiseen Lomaliiton leirintäalueilla, jotta asiakas saisi tasalaatuista ja mahdollisimman samanlaista palvelua jokaisessa toimipaikassa. Tavoitteena on myös suuremman asiakastyytyväisyyden saavuttaminen. Toimintaohjeistuskansion kautta parannetaan myös tiedon jakamista leirintäalueiden välillä. Toimintaohjeistuskansion myötä henkilökunnan työskentely vastaanotossa helpottuu, ja leirintäalueiden omien toimintaohjeistusmanuaalien tarve vähenee. Vaikka leirintäalueen kaikki toiminnot siivouksesta lähtien vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen, päätettiin keskittyä pelkästään vastaanottopalveluihin, koska vastaanotto on kuitenkin leirintäalueen keskus, jonka toiminnalla voidaan eniten vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen. Toimintaohjeistuskansio tulee käyttöön jokaisella Lomaliiton leirintäalueella kesällä Aiheen valintaani vaikutti se, että olen itse suorittanut molemmat harjoittelujaksoni Lomaliiton leirintäalueella Tampere Camping Härmälässä ja olen käytännön työssä

6 3 itse päässyt huomaamaan puutteita leirintäalueen toimintaohjeissa. Ehdotin aihetta Lomaliiton kenttäpäällikkö Mika Mökköselle, joka otti ehdotukseni hyvin vastaan. Yhdessä päätimme lähteä ohjaamaan Lomaliiton toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Asiakaslähtöisyysprosessi on aloitettu Lomaliitossa jo vuonna 2002, jolloin tehtiin Asiakkaan parhaaksi -laatukäsikirjat sekä leirintäalueille että lomakeskuksille. Opinnäytetyöni tarkoituksena on viedä tätä prosessia eteenpäin leirintäalueiden osalta. Työni pohjautuu pitkälti laatukäsikirjan ohjeisiin ja ajatuksiin. Laatukäsikirjan pohjalta haluttiin tehdä käytännön toimintaohjeet, joista olisi henkilökunnalle enemmän hyötyä kuin laatukäsikirjasta yksinään. Asiakaslähtöisyysprosessi jatkuu opinnäytetyöni valmistumisen jälkeen ja opinnäytetyöni loppuosasta löytyy kehittämisehdotuksia tulevia vuosia varten. 2 LOMALIITON HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ 2.1 Mikä Lomaliitto? Lomaliitto ry on kuntoutus- ja vapaa-aikapalveluja sekä kokous- ja kurssipalveluja tuottava yhdistys. Se on aloittanut toimintansa Lomankäytön Keskusliitto -nimisenä järjestönä. Nimi muutettiin vuonna 1944 Lomaliitoksi. Lomaliiton perustajina oli matkailujärjestöjä ja julkinen valta, joiden lisäksi pian jäseniksi liittyivät sekä työntekijäin että työnantajain keskusjärjestöt. (Asiakkaan parhaaksi 2002, 18.) Lomaliiton perustamista vauhditti vuonna 1939 voimaan tullut vuosilomalaki. Laki määräsi, että yleisen vuosiloman piti olla 5, 9 tai 12 työpäivää riippuen työsuhteen pituudesta. Lakia valmisteltaessa tiedostettiin, että useimmilla niistä, joita laki tulisi koskemaan, ei ollut juuri muita vaihtoehtoja kuin viettää loma kotonaan. Lomankäytön Keskusliitto eli nykyinen Lomaliitto perustettiinkin tarjoamaan kohtuuhintaisia ja laadukkaita lomakohteita palkansaajille vaihtoehdoksi loman viettoon. (Emt. 18.) Lomaliiton tytäryhteisöt ovat Savonlinnan Kylpylaitos Oy, Lomaliiton Leirintä Oy, Savonlinnan Terveyskylpyläsäätiö sekä Kuntolomatoiminnan Tutkimussäätiö. Osakkuus- ja yhteistoimintayhtiöitä ovat Imatran Kylpylä Oy, Kiinteistö Oy Keurusharju,

7 4 Punkaharjun Kesämaa Oy sekä Ylläksen Terveyshotelli Oy. (Vuosikertomus 2002, 11; ks. Liite 1.) Vuoden 2001 lopussa Lomaliitolla oli tytär- ja osakkuusyhtiöt mukaan lukien 30 toimipaikkaa. Näistä hotelleja oli 10, kesähotelleja 4, lomakeskuksia 6 sekä leirintäalueita 7. Lisäksi Lomaliitolla on yksi erillinen ravintola, Kesämaa Punkaharjulla, ja Virtalan lomamökit Kuusamossa. (Emt. 9.) Lomaliitto tekee tiiviisti yhteistyötä mm. kuntien, sosiaali- ja terveysviranomaisten, matkailuviranomaisten ja -järjestöjen sekä eri jäsenyhteisöjen kanssa. Näitä ovat esim. Autoliitto, SF-Caravan, Suomen leirintäalueyhdistys, Suomen Retkeilymajajärjestö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Reumaliitto sekä Invalidiliitto. (Emt ) Lomaliiton leirintäalueet Opinnäytetyössäni käsittelen Lomaliiton leirintäalueita. Kuten jo edellä mainittiin, Lomaliitolla on seitsemän leirintäaluetta. Lisäksi työssäni käsittelen lomakeskusten yhteydessä olevia leirintäalueita, joita on kolme. Leirintäalueet ovat Hanko Camping Silversand Espoo Camping Oittaa Porvoo Camping Kokonniemi Imatra Camping Ukonniemi Savonlinna Camping Vuohimäki Sulkava Camping Vilkaharju Tampere Camping Härmälä Taavetin Lomakeskus ja Camping Suur-Saimaan Lomakeskus ja Camping sekä Kustavin Lomakeskus ja Camping. Näistä kuusi ensimmäistä ovat Lomaliiton Leirintä Oy:n ja neljä viimeistä Lomaliitto ry:n toimipaikkoja. Lomaliiton organisaatio on erittäin monimuotoinen (ks. Liite 1). Myös sen vuoksi on tärkeää saada mahdollisimman pitkälle kehitetyt yhteiset ohjeet Lomaliiton leirintäalueille.

8 2.2 Lomaliiton toimintaperiaatteet ja tunnuslukuja 5 Toimintaperiaatteet Lomaliiton toimintaperiaatteena on kehittää, tuottaa ja myydä kohtuuhintaisia ja laadukkaita, yksilön psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa ylläpitäviä ja edistäviä, pääosin vapaa-aikaan ja kuntoutumiseen liittyviä tuotteita (Lomaliiton toimintaperiaatteet 1999). Lomaliiton tärkeimmät arvot ovat ihmiskeskeisyys, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Ihmiskeskeisyys, jolla tarkoitetaan halua palvella ihmisiä kuntoutuksen ja lomanvieton piirissä, on koko Lomaliiton toiminnan ydin. Turvallisuus koskee sekä asiakasturvallisuutta että henkilökunnan turvallisuutta. (Asiakkaan parhaaksi 2002, 13.) Lomaliitto haluaa toimia asiakkaitaan varten. Jo nyt Lomaliitossa on ymmärretty, että asiakas itse päättää, missä hän kuntouttaa itseään, viettää lomaansa, pitää kokoustaan, leiriytyy tai muuten majoittuu. Siksi asiakaslähtöisyys on nostettu tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi kilpailukykyisen hinnan ohelle. (Emt. 3.) Kuviossa 1 on kuvattu Lomaliiton visio vuodelle 2005 (emt. 13). LOMALIITTO RY: VISIO 2005 Suomen suurin kuntoutumispalveluiden tuottaja merkittävä loma- ja virkistyspalveluiden tuottaja Suomen suurin leirintäalueketju kaikki toiminta on laadukasta toiminta on kannattavaa kaikilla alueilla henkilöstö on voimakkaasti sitoutunut Lomaliiton tavoitteisiin KUVIO 1. Lomaliiton visio vuodelle 2005

9 6 Tunnusluvut Vuonna 2001 Lomaliiton ja sen tytäryhteisöjen kokonaisliikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (Vuosikertomus 2002, 5). Ympärivuotisten toimipaikkojen majoitusvuorokausien määrä oli Kasvua edellisestä vuodesta oli 3,2 %. Kesäaikaan toimivien lomakeskusten, kesähotellien ja leirintäalueiden vastaavat luvut olivat majoitusvuorokautta ja kasvua 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä majoitusvuorokausia kertyi kasvun ollessa 4,5 %. (Emt. 4.) Henkilöstöä vuonna 2001 Lomaliitolla oli keskimäärin vuoden aikana 439 henkilöä, keskimäärin heinäkuussa 704 henkilöä ja keskimäärin joulukuussa 371 henkilöä (emt. 18). 3 PALVELU 3.1 Palvelun määrittelyjä ja ominaisuuksia Palvelu voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta siihen liittyy aina tiettyjä tunnusomaisia piirteitä. Ylikosken (1997, 14) mielestä palvelu on toiminta tai suoritus, jossa asiakkaalle tarjotaan jotain aineetonta ja jossa omistusoikeus ei siirry. Palvelujen tuottaminen voi myös olla sidoksissa tavaraan (emt. 14). Jokisen, Heinämaan ja Heikkosen (2000, 222) mukaan palvelu on toimintaa toisen ihmisen eli asiakkaan hyväksi. Yrityksen toiminnan ja palvelun tärkein kohde on asiakas, mutta myös yrityksen sisällä toimivat henkilöt ovat toinen toisensa asiakkaita. Näin ollen yrityksellä on sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita. (Emt. 222.) Palvelua koskevat seuraavat tunnuspiirteet: 1. Palvelu on aineeton, vaikka siihen saattaakin kuulua jotain aineellista ja käsin kosketeltavaa. 2. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. 3. Myös asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen. 4. Palveluja ei voi varastoida. 5. Palvelut ovat heterogeenisiä, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavalla kerralla sama palvelu voi olla erilainen. 6. Palvelut ovat prosesseja eli toimintasarjoja.

10 7 7. Palvelu on vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelun suorittajan välillä. 8. Asiakas on aina se, joka päättää oliko palvelu hyvää vai ei. (Jokinen ym. 2000, 224; Korkeamäki, Pulkkinen & Selänheimo 2000, 16-17; Ylikoski 1997, ) 3.2 Asiakaspalvelun merkitys matkailuyritykselle Matkailua voidaan jaotella monella eri tavalla. Jaottelutapoja ovat esim. kohdemaan mukainen jaottelu (kotimaan matkailu/ulkomaan matkailu) motiivin mukainen jaottelu (lomamatkailu/työmatkailu) viipymisajan mukainen jaottelu (kohdematkailu/kauttakulkumatkailu) majoitusmuodon mukainen jaottelu (hotellimatkailu/leirintämatkailu) tai vuodenajan mukainen jaottelu (talvimatkailu/kesämatkailu). Opinnäytetyöni koskee kotimaan lomamatkailua leirintäalueilla kesäaikaan. Leirintämatkailu on maamme suosituin matkailumuoto tällä hetkellä. Virallisten tilastojen mukaan leirintäalueilla matkailuautolla tai -vaunulla majoittujia on noin 2,1 miljoona joka vuosi. (Karavaanarimatkailu Suomessa 2001.) Oli kyseessä mikä matkailun muoto tahansa, palvelun merkitys matkailuyritykselle on erittäin suuri. Rouhiaisen (1996, 167) mukaan hyvä palvelu on matkailijoille tärkeämpää kuin konkreettiset asiat. Ystävällinen palvelu voi korvata muut puutteet ja toisaalta palveluhenkilön ylimielisyyttä ei voi korvata edes loistelias majoitus (emt. 168). Asiakaspalvelun merkitys matkailuyritykselle on huomattavasti suurempi kuin esim. kaupan alan yritykselle, jossa palvelu koostuu tuotevalikoimasta, kaupan järjestyksestä sekä henkilökunnan toiminnasta (Korkeamäki ym. 2000, 9). 3.3 Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöinen markkinointivaihe alkoi 1970-luvun puolivälissä. Asiakkaat eivät tyytyneet enää massavalikoimiin, vaan halusivat palvelua sekä parempia tuotevalikoimia luvulla asiakkaiden laatuvaatimukset kasvoivat entisestään. He halusivat parempaa vastinetta rahoilleen. Asiakaslähtöinen ajattelu merkitsee asiakkaiden tarpeiden asettamista etusijalle. (Lahtinen & Isoviita 1998, ) Quinn (1996, 13) on

11 sitä mieltä, että asiakaslähtöisen yrityksen kaikki tärkeimmät päätökset perustuvat kaiken voittavaan haluun palvella asiakasta paremmin. 8 Asiakkaan tarpeet ovat siis asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen lähtökohta. Lisäksi tuotteet pitää sopeuttaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen yritys hankkii asiakkailta jatkuvasti palautetta ja seuraa myös kilpailijoiden toimenpiteitä. Se pitää omaa henkilökuntaa arvokkaimpana pääomanaan. (Rautiainen & Siiskonen 1999, 88.) Asiakaslähtöisesti toimiminen edellyttää yritykseltä informaation hankkimista asiakkaan tarpeista ja asiakkaan ostopäätökseen liittyvistä tekijöistä. Yrityksen pitää ymmärtää myös kilpailun merkitys ja selvittää, miten kuluttajat suhtautuvat omiin ja kilpailijoiden tuotteisiin. Koko organisaation ja sen henkilökunnan pitää ottaa vastuuta asiakkaiden tarpeista. Lisäksi yrityksen pitää osata valita oikeat keinot, millä se parhaiten hyödyntää resurssejaan ja omaa osaamistaan. (Ylikoski 1997, ) Quinn (1996, 23) kutsuu asiakaslähtöisen yrityksen pääperiaatetta bumerangi-periaatteeksi: toiminnan tavoite on saada asiakas tulemaan uudestaan. Jotta asiakkaat tulisivat uudestaan, henkilökunnan täytyy ensiksi päästä heidän kanssaan samalle aaltopituudelle ja toiseksi osata kuunnella heitä (emt ). Yrityksen pitää luoda kuuntelujärjestelmä ja kaikkien yrityksen huipullakin olevin pitää kuunnella asiakkaita (emt ). Eikä riitä, että kuuntelee mitä tahansa, vaan pitää pyrkiä kuuntelemaan juuri sitä, mitä ei haluaisi kuulla (emt. 87). 3.4 Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet Asiakaspalvelutapahtuma voidaan jakaa lyhyesti kolmeen vaiheeseen, joita ovat saapuminen, asiointivaihe ja poistuminen (Jokinen ym. 2000, 243). Tarkemmin eriteltynä asiakaspalvelutapahtumaan kuuluu seitsemän vaihetta, jotka ovat saapumisvaihe, odotusvaihe, tarvetäsmennysvaihe, myyntikeskusteluvaihe, palvelun päätösvaihe, poistumisvaihe sekä jälkihoitovaihe (Lahtinen & Isoviita 1994, 32). Jokainen vaihe on yhtä tärkeä palvelutapahtuman onnistumisen kannalta. Tutkimalla prosessin osia voidaan löytää ns. kriittisiä pisteitä, jotka voivat huonosti hoidettuna pilata palvelukokemuksen. Siksi on kannattavaa tutkia jokaista palveluprosessin osaa tarkasti. (Jokinen ym. 2000, 243.) Kuviossa 2 näkyy asiakaspalvelutapahtuman seitsemän eri vaihetta.

12 9 1.saapumisvaihe 2. odotusvaihe 3. tarvetäsmennysvaihe 4. myyntikeskusteluvaihe 5. palvelun päätösvaihe 6. poistumisvaihe 7. jälkihoitovaihe KUVIO 2. Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet (Lahtinen & Isoviita 1994, 32.) Matkailualalla asiakaspalvelutapahtuman vaiheet voivat olla hieman erilaiset kuin palvelualalla yleensä. Vaiheet eivät välttämättä tapahdu edellä mainitussa järjestyksessä, vaan esim. tarvetäsmennysvaihe ja myyntikeskusteluvaihe voivat tapahtua ennen asiakkaan saapumista. Näin on esim. leirintäalueilla, joissa myyntikeskusteluvaihe yleensä tapahtuu jo puhelimessa ennen asiakkaan saapumista. Myös palvelun päätösvaihe voi olla matkailualalla erilainen kuin palvelualalla yleensä. Palvelun päättäminen voi matkailualalla tapahtua moneen otteeseen, esim. ensimmäisen kerran puhelimessa asiakkaan tehdessä varauksen ja toisen kerran asiakkaan konkreettisesti päättäessään palvelun, esim. lähtiessään leirintäalueelta tai palatessaan matkalta kotiin. Vaiheiden järjestys saattaa siis muuttua tai vaiheet saattavat toistua, mutta samat vaiheet ovat näkyvissä niin matkailualalla kuin muillakin palvelualoilla.

13 10 Palveluun saapumisvaihe ja odotusvaihe Palveluun saapumisvaiheessa tärkeimpiä asioita ovat hyvän ensivaikutelman luominen, ulkoinen ympäristö, palveluista tiedottaminen sekä asiakkaan huomioiminen (Jokinen ym. 2000, ; Lahtinen & Isoviita 1994, 34). Hyvään ensivaikutelmaan vaikuttavat palveluympäristön siisteys ja asiakaspalvelijan olemus. Asiakkaan huomioiminen nopeasti, hymy ja ystävällinen katse viestivät asiakkaalle hänen olevan tervetullut. Asiakaspalvelijan siisti ulkoinen olemus yhdistettynä siistiin palveluympäristöön auttavat hyvän ensivaikutelman synnyssä. Palveluista tiedottaminen esim. opasteilla, julisteilla ja hinnastoilla on tärkeää siksi, että asiakkaat tietävät heti, mitä palveluja on saatavilla. (Lahtinen & Isoviita 1994, ) Lomaliitolla palveluun saapumisvaiheen onnistumiseen pyritään yhtenäisillä työasuilla, asiakkaan tervehtimisellä aina hänen saapuessaan alueelle sekä vastaanoton roskattomalla ja siistillä yleisilmeellä. Jokaisella työntekijällä on aina vuorossa ollessaan yhtenäinen työasu, jotta asiakas erottaa henkilökunnan lomalaisista. Työasuun kuuluvat työpaita ja nimilappu. Työpaidat ovat samanlaiset jokaisella Lomaliiton leirintäalueella. Asiakasta tervehditään ainakin hymyllä ja nyökkäyksellä, vaikka edellisen asiakkaan palveleminen olisi kesken. Jokainen työntekijä poimii maasta roskan liikkuessaan alueella ja varsinkin vastaanoton edusta pyritään pitämään aina täysin roskattomana. Odotusvaiheessa tärkeää on palvella jokaista asiakasta vuorollaan. Odotusvaiheen onnistumiseen vaikuttavat myös palveluympäristön viihtyisyys ja palvelupisteen sisustus. Tarjolla olisi hyvä olla vähintäänkin istuimia odottaville asiakkaille. Varautumalla ennakkoon kiireisiin hetkiin nopeutetaan palvelua, jotta asiakkaan ei tarvitsisi odottaa kovin kauan. (Jokinen ym. 2000, 244; Lahtinen & Isoviita 1994, 38.) Lomaliitolla odotusvaiheen nopeuttamiseksi pyritään antamaan matkustajakortti asiakkaalle heti täytettäväksi, jotta jonot liikkuisivat nopeammin. Yleensä vastaanoton edustalla on myös jonkin verran istumia. Kiireisiin aikoihin varaudutaan työvuorolistojen tehokkaalla suunnittelulla. Työvuorolistat suunnitellaan viikko kerrallaan, jolloin seuraavan viikon varaustilanne on aika hyvin selvillä ja työntekijöiden vuorot voidaan suunnitella asiakasmäärän ja varaustilanteen mukaan.

14 11 Tarvetäsmennysvaihe, myyntikeskusteluvaihe ja palvelun päätösvaihe Tarvetäsmennysvaiheessa nimensä mukaisesti selvitetään mitä tarpeita asiakkaalla on. Tämä selviää parhaiten niin sanotulla kolmen K:n menetelmällä: kysymällä, kuuntelemalla ja katselemalla. Oikeanlaisella kyselytekniikalla autetaan asiakasta löytämään sopiva ratkaisu hänen tarpeidensa tyydyttämiseen. Ensiksi kannatta pyrkiä selvittämään asiakkaan tarve avoimilla kysymyksillä eli toisin sanoen kysymyksillä joihin ei voi vastata yhdellä sanalla, ja sen jälkeen siirtyä johdatteleviin kysymyksiin, jolla tarve pystytään täsmentämään. Asiakkaan tarpeiden selvittämisessä hyvä kuuntelutaito on erittäin tärkeää. (Lahtinen & Isoviita 1994, ) Asiakkaan tarpeiden selvittämisen jälkeen tarvetäsmennysvaiheesta siirrytään myyntikeskusteluvaiheeseen. Myyntikeskusteluvaiheessa asiakaspalvelija esittelee tuotteita ja palveluja asiakkaalle. Myyntikeskustelun tarkoitus on pyrkiä saamaan asiakas vakuuttuneeksi tuotteen tai palvelun sopivuudesta. Myyntikeskusteluvaihe ja tarvetäsmennysvaihe linkittyvät tiivisti yhteen, koska asiakkaan tarpeiden huolellisella selvittämisellä myyntikeskustelusta ja asiakkaan ostopäätöksen aikaansaamisesta tulee paljon helpompaa. (Emt ) Palvelun päätösvaiheen tärkeimmät tavoitteet ovat ostopäätöksen syntyminen sekä hyvän loppuvaikutelman luominen. Asiakasta ei saa painostaa tekemään ostopäätöstä, koska silloin asiakasta saattaa jälkikäteen harmittaa tekemänsä kauppa. Erilaisia kaupan päättämistapoja ovat esim. suora ostokehotus, ostopäätöksen pitäminen selvänä, vaihtoehtojen antaminen, asiakkaan erityistoivomuksiin suostuminen, loppumisen pelon hyväksikäyttäminen tai alustavan ostopäätöksen tekeminen. (Emt ) Lomaliitolla tarvetäsmennysvaihe sekä myyntikeskusteluvaihe käytännössä tapahtuvat jo ennen asiakkaan saapumista. Tiedustelut ja varaukset tehdään useimmiten puhelimitse, joten tarvetäsmennysvaiheena voidaan pitää puhelinkeskustelua. Lomaliitolla jokaisen työntekijän on tärkeää tuntea tuotteet, palvelut ja hinnat, jotta puhelimessa osataan kertoa eri vaihtoehdoista asiakkaalle. Myös palvelun päätösvaihe tavallaan tapahtuu jo ensimmäisen kerran puhelimessa, koska asiakas tekee ostopäätöksensä silloin. Erilaisista kaupan päättämistavoista Lomaliitolla voidaan käyttää kaikkia edellä mainittuja. Ostopäätöksen pitämistä selvänä on kysymys Millä nimellä varaus laitetaan?. Vaihtoehtojen antaminen on helppoa: Laitetaanko kolmen vai neljän hengen mökki?. Loppumisen pelon hyväksikäyttöä taas voisi olla Tämä on viimei-

15 nen vapaa neljän hengen mökki, tehdäänkö varaus?. Tärkeintä on tarjoutua tekemään asiakkaalle varaus tavalla tai toisella. 12 Palvelusta poistumisvaihe ja jälkihoitovaihe Palvelusta poistumisvaiheessa tärkeitä asioita ovat asiakastyytyväisyys ja hyvän loppuvaikutelman syntyminen. Asiakasta ei koskaan saisi päästää lähtemään tyytymättömänä. (Lahtinen & Isoviita 1994, 47.) Tutkimusten mukaan tyytyväinen asiakas kertoo saamastaan hyvästä palvelusta keskimäärin kolmelle muulle henkilölle, tyytymätön taas puolestaan saamastaan huonosta palvelusta 11 muulle henkilölle (Lahtinen & Isoviita 1998, 4). Persoonallisella tavalla palvelun päättäminen luo asiakkaalle tunteen, että hän on tervetullut uudestaan (Jokinen ym. 2000, 248). Asiakasvalituksia voi tulla missä tahansa asiakasprosessin vaiheessa eteen, mutta hyvin usein palvelusta poistumisvaiheessa tyytymätön asiakas saattaa mainita esim. saamastaan huonosta palvelusta. Asiakkaan ollessa lähdössä hyvä asiakaspalvelija voi myös omaaloitteisesti kysellä palautetta asiakkaalta. Tärkeintä on, että asiakas on tyytyväinen lähtiessään. Asiakkaan tyytymättömyyteen voi olla monia erilaisia syitä, mutta pitää muistaa, että tyytymätön asiakas tuntee aina itsensä jollain lailla petetyksi. Hyvin harvoin asiakasta kiinnostaa mistä virhe johtuu. Useimmiten häntä kiinnostaa vain se, että tapahtunut virhe korjataan. (Lahtinen & Isoviita 1994, ) Lomaliitolla asiakkaat useimmiten palauttavat asiakaspalautelomakkeen lähtiessään. Näin saadaan heti tietoa asiakkaan tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä. Asiakkaalle toivotetaan hyvää matkaa ja hänet toivotetaan tervetulleeksi uudestaan. Asiakkaalta voidaan myös tiedustella, minne päin asiakas on lähdössä ja hänelle suositellaan muita Lomaliiton kohteita niiden ollessa matkan varrella. Kesällä 2002 käyttöönotetuilla Camping-etuseteleillä pyritään saamaan asiakas vierailemaan muillakin Lomaliiton alueilla. Leirintäalueiden hyvä puoli on se, että lähes jokainen asiakas käy vastaanotossa juuri ennen lähtöään palauttamassa mökin/huoneen avaimen tai leirintänumerokorttinsa. Näin päästään henkilökohtaisesti hyvästelemään asiakas ja luomaan positiivista loppuvaikutelmaa. Hankalan asiakastilanteen hoitamiseksi Lomaliitolla noudatetaan seuraavia ohjeita: asiakas pyritään ensiksi saamaan rauhoittumaan, jonka jälkeen annetaan asiakkaan kertoa asiansa loppuun. Asiakkaan kanssa ei koskaan aleta väittelemään asiasta, vaan ongelmasta otetaan täysi vastuu. Asiakasta myös kiitetään siitä, että hän toi ongelman ilmi, niin sama ongelma ei pääse toistumaan jonkun muun kohdalla. Lisää hankalan asiakastilanteen hoitamisesta luvussa 4.9.

16 13 Jälkitoimenpiteillä varmistetaan asiakassuhteen jatkuvuus. Käytännössä sillä tarkoitetaan asiakkaaseen kohdistuvia toimenpiteitä asiakkaan poistumisen jälkeen. (Jokinen ym. 2000, 248.) Lomaliitolla jälkitoimenpiteitä ei oikeastaan ole muuta kuin laskutuksen sekä jälkeenpäin saatujen reklamaatioiden hoitaminen. 3.5 Palvelun laatu Palvelun laatu määräytyy aina sen mukaan, miten asiakas näkee palvelun onnistuneen. Asiakas arvioi laatua kaikissa palveluprosessin vaiheissa. Asiakkaan ennakkoodotukset ja mielikuvat vaikuttavat hänen laatuarvioonsa, koska todellinen laatu määräytyy sen mukaan, miten hyvin asiakkaan odotukset ja saatu palvelu ovat kohdanneet. Jokainen palvelutapahtuma on ainutkertainen, koska asiakas arvioi palvelun laadun joka asiointikerralla uudestaan. (Korkeamäki ym. 2000, 24.) Asiakkaan ja asiakaspalvelijan kohtaamista kutsutaan totuuden hetkeksi juuri palvelutapahtuman ainutkertaisuuden vuoksi. Epäonnistunutta totuuden hetkeä ei voi korjata. (Lahtinen & Isoviita 1998, 61.) Totuuden hetken onnistumiseen ja sujuvuuteen vaikuttavat sekä kontaktihenkilöstön taidot että asiakkaan asenteet ja odotukset (Hallamaa & Viljanen 1997, ). Asiakkaan odotuksiin vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat asiakkaan tarpeet, palvelun hinta (jos hinta on korkea, asiakas odottaa myös parempaa laatua), asiakkaan aiemmat kokemukset ko. yrityksestä, asiakkaan kokemukset kilpailevista yrityksistä, mainonnan kautta annetut lupaukset, muiden ihmisten suositukset tai moitteet, asiakkaan oma panostus palveluun sekä erinäiset tilannetekijät esim. asiakkaan kiire (Ylikoski 1997, 86-88). Palvelun laatu on yksi palvelujärjestelmän neljästä osatekijästä. Palvelun laatu on seurausta palvelukulttuurista, palvelupaketista ja palvelun tuotantoprosessista, jotka ovat palvelujärjestelmän muut osatekijät. Palvelukulttuuri on yhteisön arvoja heijastava ilmapiiri, joka ilmaisee miten yhteisössä tulee toimia. Palvelupaketti muodostuu yrityksen ydinpalvelusta ja liitännäispalveluista. Palvelutuotannon osia ovat palveltavan asiakkaan lisäksi palveluympäristö esim. fyysiset tilat ja laitteet, kontaktihenkilöstö sekä muut asiakkaat. Kaikki nämä vaikuttavat palvelun onnistumiseen ja asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. (Hallamaa & Viljanen 1997, )

17 14 Vaikka asiakas määrittääkin palvelun laadun, yritys itse määrittää palvelun minimitason, jonka se päättää tarjota kohdeasiakasryhmänsä tyydyttämiseksi. Samalla yritys määrittää laadun tasaisuuden, jonka se kykenee ylläpitämään sovitunlaista palvelua tarjotessaan. Tasaisuus edellyttää, että palvelun taso on sama joka päivä ja kaikkialla. Kaikkein vaikeinta palvelun laadun ylläpitämisessä onkin normien yhtenäinen noudattaminen. (Horovitz 1992, ) 4 TOIMINTAOHJEISTUSKANSION SISÄLTÖ Tekemäni toimintaohjeistuskansio on suunniteltu Lomaliitto ry:n leirintäalueiden käyttöön. Lähtökohtana oli kesällä 2002 tehty Asiakkaan parhaaksi laatukäsikirja, johon kansio pitkälti pohjautuu. Kansiolla pyritään asiakaslähtöisyyden parantamiseen ja toimintojen yhtenäistämiseen Lomaliiton leirintäalueilla. Asiakkaan parhaaksi laatukäsikirjasta haluttiin tehdä monipuolisempi ja paremmin henkilökunnan käyttöön sopiva ohjeistus. Toimintaohjeistuskansio on osa Lomaliiton strategiaa siirtyä tuloslähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Kansiolla ei suoranaisesti pyritä laadun parantamiseen vaan yhtenäisten toimintatapojen löytymiseen tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Lomaliitto haluaa yhtenäistyä ketjuna ja haluaa asiakkaan saavan samanlaista palvelua millä tahansa leirintäalueella. (Mökkönen 2002.) Toimintaohjeistuskansiossa keskitytään vastaanottopalveluihin, koska vastaanotto on leirintäalueen keskus, jossa suurin osa toiminnasta ja asiakkaan kohtaamisesta tapahtuu. Vastaanoton toiminnoista tehtiin niin yksityiskohtaiset ohjeet kuin vain voitiin henkilökunnan työskentelyn helpottamiseksi. Kansio toimii perehdytyskansiona vastaanottotoimintoihin, mutta myös kokeneemmat työntekijät voivat etsiä sieltä tietoa ja toimintaohjeita. 4.1 Leirintäalueiden esittelysivut Esittelysivut laitettiin kansioon siksi, että jokainen Lomaliiton leirintäalueella työskentelevä tietäisi perustiedot muista toimipaikoista. Jokaisesta toimipaikasta tehtiin oma esittelysivunsa, joka sisältää perustiedot toimipaikasta. Nämä perustiedot ovat toimipaikan aukioloaika, osoite, puhelinnumero, leiriytymismahdollisuudet sekä lisäpalvelut. Esittelysivuille laitettiin myös kuvia toimipaikoista. Esittelysivut suunnitel-

18 15 tiin siten, että tarvittaessa niitä voi näyttää myös asiakkaalle. Tavoitteena on suositella asiakkaalle muita Lomaliiton paikkoja hänen matkansa varrella, siksi jokaisen toimipaikan henkilökunnan on tärkeää tietää perustiedot myös muista toimipaikoista. 4.2 Asiakaslupaukset Asiakaslupaukset ovat tärkeimmät konkreettiset käytännöt ohjeet jokaiselle, joka työskentelee Lomaliiton palveluksessa. Ne ovat asioita, jotka kuuluu aina toteuttaa. Asiakaslupaukset on määritelty jokaiselle osa-alueelle erikseen. Näitä ovat vastaanotto, ravintola, keittiö, siivous sekä ulkoalueet. Lisäksi on vielä määritelty yhteiset asiakaslupaukset. Horovitzin (1992, 56) mielestä menestyvän palveluyrityksen on laadittava kohderyhmänsä tarpeisiin perustuva lupaus ja pidettävä siitä myös kiinni. Jokaisen työntekijän pitää ymmärtää asiakkaalle annetut lupaukset ja vasta sen jälkeen lupaus voidaan esittää asiakkaalle. On parempi olla lupaamatta mitään kuin rikkoa annettu lupaus. (Emt. 57.) Lomaliiton asiakaslupaukset ovat vain henkilökuntaa varten, ne siis eivät ole asiakkaan näkyvillä. Asiakaslupaukset ovat pieniä ja yksinkertaisia asioita, jotka jokaisen työntekijän on helppo pitää kunnossa vuorossa ollessaan, esim. Jokaisella työntekijällä on yhdenmukaiset työvaatteet vuorossa ollessaan (yhteiset asiakaslupaukset) sekä Jokainen työntekijä tuntee tuotteemme ja hintamme (vastaanotto). 4.3 Perehdyttäminen Perehdytyskortti Palveluyrityksen tärkein voimavara on sen henkilökunta. Palveluyrityksen johto kohtaa suuria haasteita etsiessään asiakaspalvelutehtäviin soveliaita ja kykeneviä henkilöitä. Siksi on tärkeää paneutua henkilökunnan koulutukseen. Hyvällä koulutuksella saadaan organisaatio toimivaksi ja se myös tukee muita henkilöstöpoliittisia tavoitteita. (Hallamaa & Viljanen 1997, ) Jokainen uusi työntekijä täytyy perehdyttää työhönsä ja työympäristöönsä (emt. 168). Huono perehdyttäminen voi heijastua myös palvelun laatuun, koska se lisää työntekijän stressiä (Kansanen & Väistö 1994, 30). Lomaliiton leirintäalueille laadittu vastaanoton perehdytyskortti varmistaa sen, että jokaisen uuden työntekijän kanssa käydään tärkeimmät asiat läpi ensimmäisten työ-

19 16 päivien aikana. Varsinkin suurimmilla leirintäalueilla perehdytyskortti on erittäin hyödyllinen, koska henkilökunta aloittaa työnteon porrastetusti, joten jokainen työntekijä täytyy perehdyttää erikseen. Perehdytyskortin avulla pystytään seuraamaan mitä asioita kunkin työntekijän kanssa on ehditty käymään läpi. Hyvän perehdytyksen tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Henkilökuntahan on asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen tärkein voimavara. Turvallisuus/valvonta Työministeriön työsuojeluosasto on nimennyt hotelli- ja ravintola-alan väkivalta- eli riskialaksi vuonna Työskentely majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä on erittäin riskialtista. Majoitus- ja ravitsemisalan riskitekijöitä ovat esim. maksuvälineiden väärinkäyttö, loukkaantuneen tai juopuneen asiakkaan kohtaaminen ja hoitaminen, alkoholi- ja huumeongelmat, ryöstöt, varkaudet, väkivalta, sairaskohtaukset sekä onnettomuudet. Vaikka turvallisuudesta huolehtimisen vastuu on esimiehillä, on tärkeää, että myös henkilökunnalla on riittävästi ammattitaitoa yllättävien tilanteiden hoitamiseen. Henkilökunnan perehdyttämiseen pitäisi aina kuulua yrityksen yleisiin turvaohjeisiin, työhön liittyviin turvallisuusohjeisiin sekä työsuojelumääräyksiin tutustuminen, alkusammutusvälineiden käytön opetteleminen ja ensiapujärjestelyihin sekä hälytysmenettelyyn perehdyttäminen. Lisäksi työntekijät pitää perehdyttää päivittäisiin turvallisuuteen liittyviin tekijöihin, kuten järjestyksen ja siisteyden ylläpitoon ja mahdollisiin lukitsemistehtäviin työn päättyessä. (Rautiainen & Siiskonen 1999, ) Työtehtäviin perehdyttämisen lisäksi henkilökunta täytyy siis perehdyttää myös yrityksen turvallisuusohjeisiin. Valvonta/turvallisuus -osiossa on yleisohjeet siitä, mihin kaikkiin turvallisuusohjeisiin henkilökunta täytyy perehdyttää Lomaliitolla. Lisäksi siinä on ohje hätäilmoituksen tekoa varten. Turvallisuuteen liittyviä tärkeitä osaalueita ovat edellä mainittujen lisäksi myös ruokahygienia sekä tietoturvallisuus. Ruokahygieniasta Lomaliitolla pidetään huolta omavalvonnan avulla. 4.4 Varauksen tekeminen Varauksen teko -ohjeissa on mainittu asioita, jotka ovat tärkeitä varausta tehtäessä. Se sisältää asiat, jotka asiakkaalta pitää muistaa kysyä hänen tehdessään varauksen sekä asiat, jotka henkilökunnan edustajan olisi hyvä muistaa mainita asiakkaalle. Lomalii-

20 17 ton leirintäalueilla suurin osa varauksista tehdään puhelimitse, tosin sähköpostinkin käyttö on yleistynyt vuosi vuodelta. Ohjeilla pyritään toiminnan nopeuttamiseen asiakkaan saapuessa ja siihen, että asiakkaalla on realistiset ennakkomielikuvat alueelle saapuessaan, toisin sanoen hän tietää esim. mitä kaikkea hintaan sisältyy. Suuri ongelma ainakin isoimmilla leirintäalueilla on ollut asiakkaan saapumisajankohta, jota henkilökunta ei ole muistanut kysyä varauksen teon yhteydessä. On tärkeää muistuttaa asiakkaalle, että mökkiä pidetään varattuna kello 18 asti, jos ei asiakas ole erikseen ilmoittanut saapuvansa myöhempään. Varauksen teon yhteydessä on myös helppo hankkia lisämyyntiä esim. suosittelemalla tilaussaunan varausta. 4.5 Puhelinpalvelut Kuten jo edellä mainittiin, suurin osa varauksista tehdään Lomaliiton leirintäalueilla puhelimitse. Tämän vuoksi hyvän puhelinkäyttäytymisen osaaminen on erittäin tärkeää. Puhelimessa vastaamisen odottaminen tuntuu paljon pidemmältä muuhun odottamiseen verrattuna (Lahtinen & Isoviita 1994, 62). Puhelimeen vastaava henkilö on myös usein ensimmäinen henkilökuntaan kuuluva, jonka kanssa asiakas on tekemisissä. Hyvän ensivaikutelman antaminen puhelimessa on yhtä tärkeää kun kohdattaessa asiakas kasvotusten ensimmäisen kerran. Vastatessa olisi hyvä mainita yrityksen nimi ja oma nimensä. (Korkeamäki ym. 2000, 27.) Lomaliitolla puhelimeen vastataan aina samalla tavalla mainitsemalla toimipaikan nimi ja oma etunimi. Puhelimessa puhuessa äänensävy on tärkeää, koska sanojen osuus viestinnästä on vain alle 20 prosenttia (Jokinen ym. 2000, 261). Puhelinasiakas pitäisi muistaa palvella aina samalla tavalla ja yhtä hyvin kuin asiakas, jonka tapaa henkilökohtaisesti (emt. 263). 4.6 Asiakkaan saapuminen leirintäalueelle ja matkustajakortin täyttö Asiakkaan saapumisvaiheessa korostetaan hyvän ensivaikutelman antamista sekä asiakkaan huomioimista heti hänen saapuessaan alueelle. Ohjeet pohjautuvat teoriaan palveluun saapumisvaiheesta. Palvelua pyritään nopeuttamaan antamalla matkustajakortti asiakkaalle heti hänen saapuessaan alueelle. Tärkeää on myös varmistaa, että mökki, joka asiakkaalle annetaan, on varmasti siivottu.

21 18 Matkustajakortti perustuu asetukseen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä. Asiakkaan pitää antaa majoitusliikkeelle henkilötiedot ja tunnukset. Henkilötunnuksen loppuosaa ei kuitenkaan ole pakollista antaa matkustajakorttiin, vaikka se on viranomaisen puolesta suositeltavaa. (Rautiainen & Siiskonen 1999, 16.) Matkustajakortilla on monia eri merkityksiä, mm. lakisääteinen tietojen luovuttaminen viranomaisille ja asiakkaan jäljittäminen tietojen perusteella, jos tavoitellaan asiakasta jälkikäteen (emt. 17). Matkustajakortti täytetään aina sisäänkirjautuessa. Lomaliitolla jokaisen asiakkaan ei tarvitse täyttää korttia, vaan niitä riittää yksi per mökki/teltta/vaunu. Henkilökunnan täytyy tarkistaa, että kortti on oikein täytetty ja se on selkeästi luettavissa. Muiden kuin Pohjoismaiden kansalaisten pitää täyttää korttiin myös saapumispäivä Suomeen ja passin numero. Henkilökunta täyttää itse korttiin asiakasnumeron, joka Lomaliitolla on mökin numero tai vaunu/telttapaikan numero. Lisäksi henkilökunta täyttää korttiin saapumis- ja lähtöpäivän, henkilölukumäärän (joka on tärkeä majoitustilastoja varten) sekä suoritetun maksun. 4.7 Asiakkaan ohjaaminen mökkiin sekä muut palvelut Hyvään asiakaspalveluun kuuluu aina asiakkaan opastaminen ja neuvonta. Lomaliiton leirintäalueilla mökki- ja huonemäärät vaihtelevat viidestä sataanyhteentoista. Varsinkin suurimmilla leirintäalueilla on tärkeää neuvoa asiakkaalle mistä mökki löytyy. Apuna tässä käytetään aluekarttaa, joka on olemassa jokaisella leirintäalueella. Kohteliaaseen palveluun kuuluu myös kertoa, minne asiakas voi pysäköidä autonsa. Rautiaisen ja Siiskosen (1999, 75) mielestä hyvän asiakaspalvelijan tärkein taito on oman paikkakunnan tietämys ja tuntemus. Hyvän asiakaspalvelijan pitäisi olla selvillä tärkeimmistä nähtävyyksistä, kaupungin tapahtumista, liikennevälineiden aikatauluista, lääkäripalveluista, ostosmahdollisuuksista sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksista (emt ). Muihin palveluihin kuuluukin paikkakunnan ja sen palveluista kertominen. Lisämyyntiä saadaan kertomalla myös oman leirintäalueen palveluista esim. saunoista, vuokravälineistä ja ruokailumahdollisuuksista. Palautetta pyydetään asiakaspalautelomakkeen avulla, joka annetaan asiakkaalle saapumisvaiheessa. Asiakaspalautejärjestelmästä lisää luvussa 4.10.

22 4.8 Leirintäkorttijärjestelmä ja camping-etusetelit 19 Lomaliiton leirintäalueilla on käytössä yhteispohjoismainen leirintäkorttijärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäänkirjoittautumisen yhteydessä vaunulla tai teltalla majoittuvilta tiedustellaan aina, onko heillä Camping- tai SF Caravan -korttia. Em. kortit oikeuttavat asiakkaan leiriytymään leirintähinnastossa olevin hinnoin. Lomaliitolla hinta on 2,5 euroa edullisempi yöltä kuin ilman korttia majoittuvilta. Kortteihin sisältyy myös leirintämaksuluotto, joka tarkoittaa, että asiakas voi maksaa yöpymisensä vasta alueelta pois lähtiessään etukäteismaksun sijasta. Leirintäalueilla on myynnissä väliaikaisia camping-kortteja, jonka hankittaessa edut astuvat heti voimaan. Väliaikaisen camping-kortin hinta on 5 euroa. Henkilökunnan täytyy tietää, mitä etuja kortilla saa, missä se on voimassa ja miten toimitaan, jos asiakas haluaa ostaa väliaikaisen camping-kortin. Camping-etusetelit ovat Lomaliiton omia etuseteleitä. Etusetelillä asiakas saa alennusta majoittuessaan teltalla tai asuntovaunulla Lomaliiton leirintäalueella kuluvan kauden aikana. Etuseteli on arvoltaan 2 euroa. Etusetelillä pyritään saamaan asiakas valitsemaan ketjun toimipaikka hänen jatkaessaan matkaa. Etusetelit otettiin käyttöön vuonna Kesän 2002 aikana etuseteleitä jaettiin kpl, joista takaisin palautui 910 kpl, joten palautusprosentti oli 14,3 % (Salonen 2002). 4.9 Hankalan asiakastilanteen hoitaminen Asiakaspalvelussa kohdataan välillä myös vihaisia, tyytymättömiä tai jopa aggressiivisia asiakkaita. Lahtisen ja Isoviidan (1994, 49) mielestä on parempi puhua haastavista palvelutilanteista kuin hankalista asiakkaista. Asiakkaan tyytymättömyyden yleisin aiheuttaja on se, että hänen toiveensa ja odotuksensa eivät ole kaikilta osin täyttyneet (Jokinen ym. 2000, ; Lahtinen & Isoviita 1994, 49). Haastavissa palvelutilanteissa hyvät asiakaspalvelutaidot pääsevät oikeuksiinsa. Hyvä asiakaspalvelija pystyy hankalan asiakastilanteen selvittämisen myötä säilyttämään asiakassuhteen tai jopa lujittamaan sitä (Lahtinen & Isoviita 1994, 49). Tyytymättömät asiakkaat antavat asiakaspalvelijalle mahdollisuuden ylittää asiakkaan odotukset eli antaa asiakkaalle erinomaista palvelua (Jokinen ym. 2000, 269). Barlow ja Möller (1998, 18) näkevät valittavan asiakkaan antavan palveluyritykselle lahjan valittaessaan. Valittavat asiak-

23 20 kaat tarjoavat yritykselle tilaisuuden korjata tilanteen ja tehdä heidät jälleen tyytyväisiksi, jolloin asiakassuhde säilyy ja asiakkaat todennäköisesti käyttävät myöhemminkin kyseessä olevan yrityksen palveluja (emt. 18). Myös Quinn (1996, 104) on sitä mieltä, että valittava asiakas antaa mahdollisuuden parantaa kyseessä olevaa asiakassuhdetta. Asiakaspalvelijan on siis erittäin tärkeää osata toimia oikein hankalassa asiakastilanteessa. Lisäksi asiakkaan valitusmahdollisuus pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Sekä Barlow ja Möller (1998, 166) että Quinn (1996, 107) ovat sitä mieltä, että palveluyrityksen pitäisi luoda mahdollisimman valitusmyönteinen kulttuuri ja pyrkiä yhtä suureen valitusten määrään, kuin asiakkailla on ongelmia. Kaikki asiakkailta saatavat valitukset vievät yritystä eteenpäin. Suomalainen asiakas harvoin valittaa. Tutkimusten tuloksena on todettu, että 27 tyytymättömästä asiakkaasta 26 jättää valittamatta, ja vain sen vuoksi, että heidän mielestään valitus ei johda mihinkään ( Jokinen ym. 2000, 273). Valitustilanteita varten on hyvä luoda etukäteen toimintamalli henkilöstölle. Jokaisen täytyy tietää, miten valituksiin suhtaudutaan ja minkälaiset oikeudet kullakin on toimia valitustilanteessa. (Hallamaa 1997, 91.) Koska ohjeistuskansio tulee käyttöön kaikille Lomaliiton leirintäalueille, ei voitu tehdä kovinkaan yksityiskohtaisia ohjeita siitä, kuinka valitustilanteissa toimitaan. Hankalan asiakastilanteen hoitamiseen tehdyt ohjeet ovat hyvin yksinkertaiset. Ohjeilla pyritään siihen, että jokainen työntekijä etukäteen selvittää omasta toimipaikastaan, kuinka hankalassa asiakastilanteessa toimitaan. Ohjeet sisältävät vain yleisen tason ohjeita, joita voi soveltaa jokaisen tyytymättömän asiakkaan kanssa. Tärkeintä on säilyttää malttinsa ja muistaa, että asiakas ei yleensä tarkoita valitusta henkilökohtaisesti, vaan asiakas on tyytymätön koko yritykseen. Ensin pitää yrittää saada asiakas rauhoittumaan, jotta voi sitten keskittyä kuuntelemaan, mitä asiakkaalla on sanottavaa ja löytää ongelman ytimeen. Koskaan ei saa ryhtyä väittelemään asiakkaan kanssa valituksesta, vaan pitää muistaa, että joku tai jokin on tehnyt asiakkaan tyytymättömäksi ja asiakkaalla on silloin oikeus tuoda tyytymättömyytensä esille. Asiakkaalta pitää pyytää anteeksi ja tehdyt virheet pitää pyrkiä korjaamaan välittömästi. Lopuksi olisi hyvä kiittää asiakasta, että hän on kertonut asiasta, koska silloin sama virhe ei pääse toistumaan uudestaan.

24 4.10 Asiakaspalautteet 21 Asiakaspalautteiden saaminen on jokaiselle palvelualan yritykselle tärkeää. Palautteita voi saada montaa eri kautta esim. suullisena palautteena, asiakaspalautelomakkeen kautta tai asiakaspalautepuhelimen kautta. Tärkeintä on tehdä palautteen antaminen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Yritykselle on myös kannattavaa tehdä toimiva järjestelmä asiakaspalautteista saatujen tietojen hyödyntämiseksi ja rekisteröimiseksi. Monilla aloilla onkin käytössä erilaisia asiakaspalautelomakkeita, jotka voivat antaa yritykselle erittäin hyödyllistä tietoa asiakkaan kokemuksista. (Kansanen & Väistö 1994, 56.) Saatuun palautteeseen pitäisi aina reagoida mahdollisimman nopeasti, vaikka palaute ei olisikaan oikeutettua, sillä palautteen käsittelemättömyys aiheuttaa asiakkaissa tyytymättömyyttä. Parhaiten palautetta pystytään hyödyntämään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, koska silloin pystytään heti oikomaan mahdolliset väärinkäsitykset. Saatuun palautteeseen tulee aina suhtautua positiivisesti, koska jokainen palaute antaa yritykselle mahdollisuuden parantaa omaa toimintaansa. (Lehmus & Korkala 1997, ) Lomaliiton leirintäalueilla on käytössä asiakaspalautelomakkeet. Lomake annetaan jokaiselle asiakkaalle hänen saapuessaan alueelle ja asiakasta pyydetään ystävällisesti täyttämään lomake oleskelunsa aikana. Tavoitteena olisi saada mahdollisimman monelta asiakkaalta palautetta. Palautelomakkeessa pyydetään asiakasta arvioimaan vastaanottoa, kioskia/kahvilaa, huonetta/mökkiä, vapaa-aikaa, aluetta yleisesti sekä huoltotiloja. Arvioitavia osa-alueita ovat siisteys, hinta, palvelu, turvallisuus sekä henkilökunnan tavoitettavuus. Arvosteluasteikko on kolmiportainen: hyvä, keskinkertainen, huono. Lisäksi asiakasta pyydetään antamaan koko kohteelle yleisarvosana kouluasteikolla Kaikki lomakkeen palauttaneet osallistuvat arvontaan, jossa voi voittaa ilmaisen yöpymisen teltalla tai matkailuvaunulla Lomaliiton leirintäalueella seuraavan kauden aikana. Jokaiselle leirintäalueelle on määritelty kauden alussa tavoitekeskiarvot eri osa-alueille. Saadut palautteet kootaan viikoittain ja palautekoonti toimitetaan sekä Lomaliiton keskustoimistolle että henkilökunnan nähtäville. Jokaiselle leirintäalueella seurataan koko ajan saatuja palautteita ja suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä millä tavoitekeskiarvoihin päästään.

25 4.11 Asiakkaan lähteminen 22 Hyvän loppuvaikutelman luominen on yhtä tärkeää kuin hyvän ensivaikutelman luominen. Asiakkaan lähtiessä on käytännössä viimeinen mahdollisuus saada asiakkaalta palautetta. Lomaliitolla pyritään saamaan jokaiselta asiakkaalta joko kirjallista tai suullista palautetta. Asiakkaan ollessa lähdössä kysytään niiltä asiakkailta, jotka eivät palauta asiakaspalautelomaketta, ovatko he saaneet sellaisen saapuessaan. Jos asiakas ei ole saanut palautelomaketta, häneltä kysytään, voisiko hän vielä täyttää sen ennen lähtöään. Jos asiakas ei halua tai ehdi täyttämään lomaketta, häneltä kysytään hienovaraisesti, sujuiko kaikki hyvin. Tärkeintä on saada jokainen asiakas tyytyväiseksi. Asiakkaalle toivotetaan aina hyvää matkaa ja hänet toivotetaan tervetulleeksi uudestaan. 5 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN Alunperin tarkoituksena oli tehdä koko leirintäalueen toimintoja koskeva toimintaohjeistuskansio. Toiminnot ovat vastaanottopalvelut, kahvila- ja kioskitoiminnot, siivous ja huolto sekä turvallisuus ja valvonta. Kaikki nämä osa-alueet ovat tärkeitä pyrittäessä asiakaslähtöisyyteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kansion ohjeet päätettiin kuitenkin rajoittaa koskemaan vain vastaanottotoimintoja, koska muuten kansiosta olisi tullut liian laaja. Lisäksi kansioon päätettiin laittaa turvallisuutta koskevat yleiset ohjeet, koska vastaanotossa työskentelevien pitää olla selvillä turvallisuusasioista. Tarve tällaiselle toimintaohjeistuskansiolle on suuri, koska jokaisella Lomaliiton leirintäalueella on ollut käytössä omat toimintaohjeistuksensa, jotka poikkeavat toisistaan enemmän tai vähemmän. Koska Lomaliitto haluaa yhtenäistyä ketjuna ja saada myös asiakkaat luottamaan ketjun tarjoamaan palvelun laatuun, kansio tulee tarjoamaan apuvälineen päästä lähemmäksi tavoitteita. Idea kansion teosta syntyi loppukesästä 2002 työskennellessäni Tampere Camping Härmälässä vastaanoton esimiesharjoittelijana. Leirintäaluepäällikkö Lauri Tolkki ehdotti minulle jonkinlaisen toimintaohjeistuksen tekoa opinnäytetyönäni. Syksyn kuluessa ajatus kansiosta selkeni ja otin yhteyttä Lomaliiton kenttäpäällikköön Mika Mökköseen, joka hyväksyi ehdotukseni samantien. Aloin suunnitella kansiota lukemalla asiakaspalvelun teoriaa kirjoista ja keräämällä materiaalia Lomaliitosta. Asia-

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti. Competitor Name Summary Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti ing Scheme Lock 13-05-2013 16:45:41 Final Lock 16-05-2013 15:00:24 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 9: HOTELLIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS http://webd.savonia.fi/home/sasiimi/julkaisut KYSYMYKSIÄ KIRJASTA 1. Mitä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku KOKEMUKSENI HYVÄSTÄ PALVELUSTA Kerro tilanteesta, jossa Sinä olet ollut asiakkaana

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen 13.12.2017 Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Vuosi 2017 Mitä kaikkea on käsitelty asiakasraadin tapaamisissa

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 11: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN TURVALLISUUS http://webd.savonia.fi/home/sasiimi/julkaisut KYSYMYKSIÄ KIRJASTA

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Jatkuva seuranta ja kehittäminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Jatkuva seuranta ja kehittäminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Jatkuva seuranta ja kehittäminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu monipuoliseen ja yhtenäiseen

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Ollaan ihmisiksi! - Myös kaupassa. Jaana Kurjenoja

Ollaan ihmisiksi! - Myös kaupassa. Jaana Kurjenoja Ollaan ihmisiksi! - Myös kaupassa Jaana Kurjenoja Selvityksen taustaa Kaupan yritykset ovat eri yhteyksissä kertoneet Kaupan liitolle, miten heidän asiakaspalvelussa olevat työntekijänsä joutuvat usein

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Palvelukriteeristö. Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui

Palvelukriteeristö. Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui Palvelukriteeristö Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui 1. Palveluhalukkuus arvioi: (0-50- 100) (Avoimet kommentit palveluhalukkuudesta ja siitä miten palvelutilanne alkoi) Myyjä

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMISKANSIO. Johdanto

PEREHDYTTÄMISKANSIO. Johdanto PEREHDYTTÄMISKANSIO Johdanto Tämä tuote on valmistettu Suomen Hiusyrittäjien jäsenten käyttöön. Jäsenyrittäjä, joka haluaa luoda yritykselleen perehdyttämiskansion, voi käyttää tätä sisällysluetteloa ja

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 1 VÄLINEHUOLTOPROSESSIN KOKONAISUUDEN TUNTEMINEN NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Välillinen potilaan hoito osaa kuvata välinehuoltajan erilaisia toimintaympäristöjä ymmärtää välinehuoltajan

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Finnbeing Mystery Shopping

Finnbeing Mystery Shopping Finnbeing Mystery Shopping Yritys XYZ Testaaja ÅÖ Finnbeing suomalaista hyvinvointia MYSTERY SHOPPING JAMK:n ja POKE Aikuiskoulutuksen luoma Mystery Shopping raportointipohja ja ohjeistus Finnbeing matkailu-

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot