Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin 3690/70/2008 PERUSLK 157 Valmistelija: vs. perusturvajohtaja Irma Toivanen, p. (08) , , vs. hallintopäällikkö Pir jo Mylly, p. (08) , , vs. sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen, p. (08) , , vanhustyönjohtaja Rit va Kivinie mi, p. (08) , , joh tava lääkäri Sirk ku Pikkujämsä, p. (08) , , vs. johta va hoitaja Marja Laaso nen, p. (08) , , päivähoidonjohtaja Eila Huotari, p. (08) , , Haukiputaan val tuutetuille pi dettiin infor maatiotilaisuus yhteis toi minta-aluehank keesta Hank keen projektipäällik kö Riit ta Pitkänen ja pro jekti suunnitteli ja Tapio Kangas antoivat selvi tyksen hankkeesta ja osal listujat kävivät lähe tekeskustelua Hau kiputaan kunnan kannan oton val mistelun ohjaa miseksi. Perusturva lautakunnan jäsenille on toi mitettu yhteistoimin tara porttiluonnos Raportin liittee nä nro 2 on yhteistoimin tasopimusluonnos. Asiaa valmistellut työ valiokunta on lähettä nyt kunnille seuraavan kirjeen: Oulun seudun kuntien ja Yli-Iin kunnan sosi aali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueselvi tyshanke päättyy Hankkeen selvitysraportti ja luonnos yhteistoimintasopi muk seksi valmistuvat hankkeen päättyessä. Kuntien valtuustot päät tävät yhteistoiminta-alueesta maaliskuussa Hankkeen työvaliokunta päätti kokoukses saan pyytää kuntien ja pääsopijajär jestöjen lausunnot hankkeen selvitysraporttija yhteistoimintasopimusluonnoksiin mar ras kuun loppuun mennessä. Asian laajakantoisuuden vuoksi menet telyllä haluttiin valtuustokau den vaihtuessa, antaa nykyisille luotta mushenkilöille mahdollisuus saada tietoa ja antaa pa lautetta yhteis toiminta-alueen perustamisesta jo tässä vaiheessa. Selvitysraporttiin ja yhteis toimintasopimukseen tehdään tarkennuksia ja muutoksia lausuntokierroksen perusteella. Lausunnossa on mahdollisuus ennakkokan nanottoon seudun yhteistoiminta-alueeseen osal listumisesta ja mah dollisista osallistumisen ehdoista, kuten esimerkiksi päivähoidon mu kaan tulosta yhteistoiminta-alueeseen, ehdotettuun palvelurakenteen uudistamiseen ym. selvitys raporttiluonnoksen ja yhteistoimintasopi musluonnoksen perusteella.

2 Lausunnot tulee palauttaa men nessä hankkeen projektipäällikölle. Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalvelui den yhteistoiminta-alueselvityshankkeen raportin tii vistelmässä todetaan: Oulun seudun kunnat Hailuoto, Haukipu das, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä sekä Yli-Iin kunta ovat selvittäneet Kunta- ja palvelura kenneuu distuksesta annetun lain (169/2007) 5 :n mukaisen yhteis toiminta-alueen muodostamista Oulun seudun sosiaali- ja terveys palveluiden toimintamalli Titus-hankkeessa aikaisemmin vuonna 2007 valmistuneiden raporttien ja tässä yhteistoiminta-alueselvitys hankkeessa kerä tyn aineiston pohjalta. Hankkeessa on valmisteltu ehdotus seudul liseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken teeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on luokiteltu seudullisiksi lähipalveluiksi, keski tetyiksi palveluiksi ja laajaa väestöpohjaa edellyttäviksi palve luiksi. Seudulliset lähipalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella ole valla neljällä seudullisella lähipalvelualueella. Keskitetyt palvelut tuo tetaan yhteistoiminta- alueella joko yhdessä, tai useammassa yksi kössä, ja laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut ostetaan pää sääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi topiiriltä. Hallinnollisesti yhteistoiminta-alue on suun niteltu vastuukuntamallin mukaisesti. Vastuukunta na toimisi Oulun kaupunki, ja palvelut organisoitaisiin tilaaja-tuottaja-mallin mukaises ti. Yh teistoiminnan järjestämistä varten esitetään perustettavaksi yh teiseksi toimielimeksi sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alaisuu teen yksilöasioiden jaosto ja tarpeellinen määrä muita jaostoja. Yh teislautakunnan kokoonpanoksi esitetään 36 jäsentä. Tuotannon organisoimiseksi esitetään, että kuntien sosiaali- ja terveyspalvelu jen tuotanto yhdistetään osaksi Oulun kaupungin tuotanto-organi saatiota , ja vuoden 2012 lop puun mennessä selvitetään ja laaditaan tarkempi suunnitelma oman tuotannon organisointi tavoista kunnalliseksi liikelaitokseksi tai liikelaitoskuntayhtymäksi. Sosiaali- ja terveyspalvelui hin liittyvät tuki palvelut esitetään keskitettäväksi kau pungin ao. liikelaitoksiin ja so siaali- ja terveyspalveluiden tarvitsemat kiinteistöt esitetään vuokrat tavaksi kunnilta. Selvityksessä esitetään, että kunnat siirtä vät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön Oulun kaupungin pal velukseen työsopimuslain ja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti lukien. Henkilöstön irtisanomissuoja taloudellisten tai tuotannollisten tekijöiden vuoksi olisi 5 vuotta henkilöstön siirtämisestä uu den työn antajan palvelukseen. Yhteistoiminta-alueen maksuosuudet esitetään jaettavaksi palvelujen käytön mukaisesti. Tämän selvitystyön lähtökohtana on ollut, että suunniteltava sosiaa-

3 li- ja terveydenhuollon palvelurakenne poh jautuu alueella tehtyyn palvelutarveanalyysiin ja kriittiseen arviointiin ny kyisen palvelujärjestelmän heikkouksista. Palvelujärjestelmän ke hittämisessä on pyritty löytä mään ratkaisuja, joilla voidaan turvata palvelut myös pitkällä aikajänteellä. Selvityksessä esi tetyt toiminnal liset muutokset ovat yhdenmukaisia valtakunnallisen sosiaali- ja ter veydenhuol lon kehittämistyön kanssa. Yhteistoiminta- alueelle esi tettävä hallintomalli täyttää puitelain ja kuntalain säädökset. Lausunto Haukiputaan kunnan viranhaltijat ovat osal listuneet yhteistoiminta-alueselvityksen valmisteluun. Haukiputaan kunta on yhteistoiminta-alue selvityksen lisäksi selvittänyt syvemmän yhteistyön mahdollisuutta Oulun kaupungin kanssa. Vaihtoehtoina Haukiputaan kannalta on jatkaminen itsenäisenä kuntana tai joko liittyminen Oulun kaupunkiin tai Oulun kaupungin vastuukuntamallilla hallinnoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon seudulliseen yh teistoiminta-alueeseen. Tulevaisuudessa joudutaan varautumaan sekä saatavilla olevien taloudellisten että henkilöstöresurssien niu kentumiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkit tävyys kuntata loudelle on huomattava ja haasteellinen. Palve luiden turvaaminen tulevaisuu dessa tulee vaatimaan jatkuvaa toi mintaprosessien kehit tämistä ja toimintojen rationalisoin tia, jatkettiin sitten erillisinä kunti na, liityttiin yhteistoiminta-alueeseen tai tehtiin kuntaliitos. Kuntalai sille tarjottavat palvelut tulevat muuttumaan ja mahdollisesti myös osin heikkenemään esim. kriteerien tiukentu misen myötä, jotta käy tettävissä olevat re surssit saadaan mahdolli simman vaikuttavasti kohdennettua. Kunta talouden kannalta on kun taliitoksessa ja yhteis toiminta-alueessa yh tenä hyvin merkittävänä asiana isomman kun nan tai toimijan parem pi mahdollisuus vaikuttaa erikoissairaanhoi don järjestämiseen ja kustannusten hallintaan ke hittämällä omaa perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoi don palveluverkkoa sekä vahvistamalla omistajaohjauksen vaikutta vuutta sairaanhoito piirissä. Yhteistoimintamallissa kaikki uuden toimin ta-alueen asukkaat ovat samassa asemassa ja oi keutettuja saa maan alueen palveluita tasavertaisin ja yhteneväisin kriteerein. Jär jestettävät palvelut, niiden organisointi, resursointi ja kriteerit sovi taan koko alueella yhteisesti, joten myös Haukiputaan kuntalaiset, päättäjät ja henkilöstö pääsevät vaikuttamaan palveluiden ke hitty miseen. Yhteistoiminta-alueella suuri osa sosiaali- ja terveyspalveluista säilyy nykyisellään. Sen si jaan osa järjestetyistä palveluista ja niiden kriteereistä muuttuu. Sosiaali- ja terveystoimen lä hipalvelut turvataan asukkaille tasapuolisesti. Haukiputaalle sijoit tuisi yksi alueellinen pal velu keskus, jossa tarjottaisiin lähipalveluiksi määriteltyjä terveyden huolto-, vanhus-, sosiaali- ja mielenterveyspal veluja sekä päivähoi toa. Erityispalvelujen osalta haukiputaalaiset pääsisivät nykyistä enemmän osaksi yhteistoiminta-alueen järjestämiä erityispalveluita,

4 jot ka nyt on jo ko han kittu ostopalveluna, erikoissai raanhoidosta tai joita ei ole jär jes tetty samassa laajuudessa aiem min. Erityispalveluiden riit tä västä re sur soinnista koko alueella on kui tenkin huolehdittava yh teistoimin ta-alueen myötä lisääntyvän asu kasmäärän vuoksi, jotta kriteerejä ei jouduta tiu kentamaan tai palve luihin pääsy pitkity verrat tuna nykyi seen. Hallinto ja toimintojen tuki palve lut sekä tietyt erityis palvelut to dennäköisesti keskittyisivät. Yhteistoiminta-alueella tulee pitää huolta sii tä, että tehokkaaksi havaitut ja taloudellista hyö tyä tuovat toiminta mallit eri organisaatiosta saadaan jatkossa hyödynnettyä koko alu eella. Kuntaliiton sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenoja koskevien koosteiden (Kooste 60 suurimman kunnan ja Kainuun maakunnan en si tie dois ta ja tilanteista) mu kaan on Hau ki pu taan kun ta kyen nyt jär jes tä mään laaduk kaat so si aali- ja ter veys pal velut var sin talou delli sesti, monelta osin jopa Ou lua edulli sem min. Tämä puoltaa osaltaan myös Haukiputaan tiet ty jen toimin ta mallien juurrut tamista yhteistoi min ta-alueen toimin taan. Oleellises sa osassa muu toksessa on mo ni puolinen, tasapuoli nen vuoropuhelu kaikkien yh teistoimin ta-alu ee seen liittyvien kuntien välil lä sekä uu den toimin ta ympäristön en nakkoluuloton luominen. Osas sa käytän töjä ja pal ve luita voi ta pah tua väliaikainen notkah dus pal veluiden ja toiminta mallien su lau tuessa yhte näiseksi. Haukiputaan kuntalaisen näkökulmasta so si aali- ja terveyspalveluiden yh teis toiminta-alue toisi mukanaan sekä myönteisiä että kielteisiä muu toksia. Mahdollisuus hakea palvelut kuntara joista riippumatta on asiakkaan kannalta selvä parannus. Uhkana perusturvapalveluiden irrottamises sa ja siirtämisessä yhteistoiminta-alueeseen on, että sosiaali- ja ter veyspalvelut erkaantuvat kunnan muista palveluista ja näin tavoittee na oleva kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen vaarantuu. Palveluiden väli nen yli sektoreiden menevä saumaton yhteistyö tulee olemaan haas teellista ja siihen tulee kiinnittää erityis tä huomiota. Myös kunnan mahdollisuudet vaikuttaan perusturvapal velujen menoihin kunnan omien ta lou del lis ten re surs sien puitteissa on yhteistoiminta-alueella haasteellista. Edellä esitetyistä uhkista ja haasteista huolimatta sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi Haukiputaan pe rus tur va pal ve lut suhtau tuu myön tei sesti yh teis toi min ta-alue yhteis työhön. Mikäli sel lai nen syn tyy, Hau kipu taan tu lee liittyä siihen mu kaan. Mahdollinen Oulun seu dun sosi aali- ja ter veystoi men yh teistoi min ta-alue tu lee kuitenkin nähdä väli vai hee na kohti yh te näistä kun taa. Pelkästään muodostamalla yhteistoiminta-alue ei saavute ta tulevai suu des sa riit tä väs ti etuja pää tök senteon, palve lui den toi min nallisen te hok kuuden tai pal veluiden tur vaamisek si vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa taloudelli sen pe rus tan luomista. Päivähoidon siirtämisestä sivistyspalvelujen yhteyteen on tehty valtuustoaloite. Asiaa ollaan selvittämässä. Mikäli Haukiputaalla päädytään siihen, et tä päivähoito siirtyy sivistyspalveluiden yhteyteen, tulee erikseen ratkaista päivähoidon mahdollinen siirtyminen yhteistoi-

5 minta-alueen järjestettäväksi. Tavoiteaikataulu yhteistoiminta-alueen aloi tusajankohdasta on tiukka. Tämä edellyttää, että aloitetaan välittömästi jatkoneuvottelut yksityiskohdista sen jälkeen, kun tiedetään ne kun nat, jotka liittyvät yhteistoimin ta-alueeseen. Lähtökohtana päätöksenteossa tulee turvata eri osapuolten äänival lan kuuluminen. Vs. perusturvajohtaja Päätös: Perusturvalautakunta päättää antaa edellä olevan selostuksen mukaisen lausunnon Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksista kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti seuraavin lisäyksin: - Kari Viholaisen kannanotto, johon Liisa Koskela ja Sara Herranen yhtyivät "Yhteistoiminta-alueyhteistyötä ei voida pitää kestävänä ratkaisuna haukiputaalaisten näkökulmasta katsottuna, vaan suositeltavampaa on Haukiputaan kunnan tehdä mahdollisimman nopealla aikataululla kuntaliitos Oulun kaupungin kanssa, jotta palvelut pystyttäisiin turvaamaan monipuolisesti, kustannustehokkaasti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla." - Pertti Similän kannanotto, johon Terttu Harju ja Maarit Rekilä yhtyivät "Perusturvalautakunta suhtautuu erittäin kriittisesti Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraporttiin (luonnos ) ja sopimusehdotusluonnokseen (Liite 2/ ). Emme suosittele Haukiputaan kunnan liittymistä Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen oheisin perustein. Perustelut; Haukipudas itsenäisenä kuntana täyttää Paras -puite lain n asuk kaan väestöpohjan. Ehdotettu hallintomalli (vastuu kun ta malli), jossa isäntä kunta na toi mii Ou lun kau punki ei täytä hal linnon yh denvertai suusperiaat teita. Eh dote tussa hallin to mal lissa asetetaan muut sopijapuolet eri ar voi seen ase maan. Mal li an taa Ou lun kaupungille mää rää vän ase man käyt tää yksin kertaista enem mistöä hal linnon kai killa osa-alueil la. Eri kun tien kunta lai set asete taan eriarvoiseen ase maan pal ve lujen saa ta vuuden suhteen. Päätösehdotuksesta puuttuu Hau ki pu taan kun nan maksuosuuk sien ver tai lu ny kyis ten kustan nusten ja yhteis toi minta-alueena syn tyvien kus tan nusten vä lil tä. Haukiputaan kunta tuottaa ny kyi set pe rus tur va palvelut kun talai sille kus tan nus te hok kaasti, laaduk kaasti ja yh tei sesti kehi-

6 tettyjen toi min ta mallien mu kaan. Sel vityk sestä ei il mene mitä konkreettisia etuja ja hyö tyjä liitty mi nen antai si kunta laisille Haukiputaalla. Päätösehdotus ei perustele mi tä väli ai kainen "not kahdus" vaikut taa kunta lai selle pal ve lui den ja toi min tamallien su lau tuessa seu dulli sesti yh tenäi sek si. Lisääntyvä asukkaiden määrä ja palve lu tar jon nan kas vava kysyntä voi vai kut taa an net tujen palvelujen kritee rien tiuk ke nemiseen. Pää töseh dotus ei määrit tele mitä palve luja ne mahdollisesti koskevat. Ei yhteistoiminta-alueen suu ruus rat kaise pal velu hen ki löstön saa ta vuus ongel maa. On gel ma na on koulutetun hen kilöstön ja koulu tus paik ko jen puu te tyy dyt tää palve lu tar jonnan kasvava ky syntä. Tarvi taan tuo tanto- ja pal ve lu ra kenteen moni puolis tamista ja hal linto-or ganisaa tioiden mahdal taminen, ei nii den kas vat ta mista (esim. ti laa ja-tuot tajamalli) ku ten yhteistoi minta-alue sel vitys suo sittaa." - Liisa Koskelan kannanotto "Haukiputaan kunnan tukipalveluiden henkilöstön asema turva taan."

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot