SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o Laki. N:o 1297

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1297 1307. Laki. N:o 1297"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1297 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 23 kohdan kumoamisesta Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 4 luvun kumoamisesta Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 3 :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna N:o 1297 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala ja aukioloajat Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana. Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 12:n ja 21:n välisenä aikana: 1) niissä päivittäistavarakaupan myymälöissä, joissa vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, kaikkina kuukausina; ja 2) muissa vähittäiskaupan myymälöissä sekä parturi- ja kampaamoliikkeissä touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa sekä marras- ja joulukuussa. Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jonka myynnistä pääosa on elintarvikkeita. 2 Juhlapäivien aukioloajat Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä par- HE 49/2000 TaVM32/2000 EV 176/

2 3546 N:o 1297 turi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 13:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. Edellä 1 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista päivittäistavarakaupan myymälöistä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan kello 8:n ja 18:n välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kirkollisesta juhlapäivästä. 3 Poikkeusluvat Lääninhallitus voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturija kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1 ja 2 :ssä säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumiin tai vastaaviin tilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan antamisen olennaiset edellytykset eivät enää täyty. 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämä laki ei koske: 1) apteekkeja; 2) lentoasemilla ja satamissa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin tapahtuvaa myyntiä; 3) 5 :ssä säädettyä kioski- ja siihen verrattavaa kauppaa; 4) automaateista tapahtuvaa myyntiä; 5) markkina- ja torikauppaa; 6) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa myyntiä; 7) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä; 8) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa; 9) autokauppaa; 10) kukkien myyntiä eikä puutarhamyymälöistä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, puutarhatyökalujen tai -kalusteiden taikka muiden vastaavien tuotteiden myyntiä; 11) huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, joissa myydään arvoltaan vähäisiä näyttelyn teemaan liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä; 12) taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa tiloissa tapahtuvaa taidemyyntiä; 13) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntiä; 14) myymäläautoja ja muuta liikkuvaa kauppaa; eikä 15) asemakaavalla vahvistetun kaupungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa. 5 Kioskikauppa Kioski- ja siihen verrattavalla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan: 1) liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä; 2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta sekä muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta tai kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta; tai 3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa varten varustetusta tilasta. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista myyntipaikoista ei saa myydä seuraavia tuotteita, jos niiden ilmoitettu vähittäismyynti on enemmän kuin markkaa: 1) kultasepänteoksia ja kelloja; 2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita; 3) valokuvausalan ja optisen alan tuotteita; 4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa; 5) konttorikoneita; eikä 6) maa- ja metsätalouskoneita. Kioskikauppaan verrattavaksi kaupaksi katsotaan kausiluonteisten tavaroiden myynti ulkona olevasta myyntipaikasta.

3 N:o Rangaistussäännös Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa annettuja aukioloa koskevia säännöksiä, on tuomittava aukioloaikarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 7 Valvonta Tämän lain noudattamista valvoo poliisi. 8 Voimaantulo ja siirtymäsäännös Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 26 päivänä maaliskuuta 1997 annettu laki (276/1997). Kumotun lain nojalla annetulla päätöksellä tai määräyksellä myönnetty oikeus pitempään aukioloaikaan kuin tässä laissa säädetään on kuitenkin voimassa päätöksessä tai määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai kumota. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi

4 3548 N:o 1298 L aki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 23 kohdan kumoamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Tällä lailla kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain (122/1919) 3 :n 23 kohta, sellaisena kuin se on laissa 442/ Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi HE 49/2000 TaVM32/2000 EV 176/2000

5 3549 N:o 1299 Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään: 1 Pekingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 tehty Maailman postiliiton perussopimuksen (SopS 17/1967) kuudes lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä joulukuuta 2000 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Maailman postiliiton huostaan 21 päivänä joulukuuta 2000, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, niin kuin siitä on sovittu. 2 Euroopan unionin jäsenmaana Suomi ilmoittaa soveltavansa Maailman postiliiton perussopimuksen kuudetta lisäpöytäkirjaa noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä velvollisuuksiaan. 3 Lisäpöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 71/2000)

6 3550 N:o 1300 Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään: 1 Pekingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 tehdyt Maailman postiliiton yleisohjesääntö, Maailman postiliiton yleissopimus päättöpöytäkirjoineen ja rahaliikennesopimus, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä joulukuuta 2000 ja joita koskevat hyväksymiskirjat on talletettu Maailman postiliiton huostaan 21 päivänä joulukuuta 2000, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, niin kuin siitä on sovittu. 2 Euroopan unionin jäsenmaana Suomi ilmoittaa soveltavansa Maailman postiliiton yleisohjesääntöä, Maailman postiliiton yleissopimusta päättöpöytäkirjoineen ja rahaliikennesopimusta noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä velvollisuuksiaan. 3 Sopimusten määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi (Asetuksessa mainitut sopimukset ja muut asiakirjat ovat nähtävinä ja saatavissa Telehallintokeskuksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

7 3551 N:o 1301 Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 4 luvun kumoamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään: 1 Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 4 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 2 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Työministeri Tarja Filatov Ylitarkastaja Marja Viima

8 3552 N:o 1302 Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle valtion varoista maksettavasta korvauksesta ja sen perusteesta. Edunvalvontapalveluiden kustannukset korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. 2 Korvausten maksaminen Maistraatti maksaa korvauksen edunvalvontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maakunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus. Korvaus maksetaan maistraatin päätöksen mukaisesti ilman erillistä hakemusta. 3 Korvaus vuonna 2001 Edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksetaan korvauksena edunvalvontapalvelujen tuottamisesta 3,00 markkaa kunnan asukasta kohden, kuitenkin vähintään 800 markkaa ja enintään 1200 markkaa edunvalvontaa kohden. Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja muun palvelun tuottajan kesken edunvalvontojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan väestötietolain (507/1993) 18 :n mukainen asukasluku vuoden vaihteessa Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla olleet edunvalvonnat. Korvaus maksetaan viimeistään kesäkuussa Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen Ylitarkastaja Terhi Lehtonen

9 3553 N:o 1303 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 :n nojalla: 1 Soveltamisala Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain 13 :n mukaisia verovuoden 1999 lopullisia ja verovuosien 2000, 2001 ja 2002 alustavia jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen määräyksiä. 2 Yritystoimintaerä Verontilityslain 13 :n mukaisia yksittäisten kuntien yritystoimintaerää laskettaessa kuntien osuutena yhteisöverosta käytetään markkaa. Verotustietoina käytetään vuoden 1999 verotustietoja. Yhteisöjen toimipaikka- ja henkilöstömäärätietoina käytetään Tilastokeskuksen vuoden 1999 yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja /186 3 Metsäerä Verontilityslain 13 :n mukaisia yksittäisten kuntien metsäerää laskettaessa jaettavana määränä käytetään markkaa. Verotustietoina käytetään vuoden 1999 verotustietoja. Kunnittaisina kantorahatuloina käytetään Metsäntutkimuslaitoksen vuodelta 1999 laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Luonnonsuojelualueilta saamatta jääneinä kantorahatuloina käytetään Metsähallituksen vuodelta 1999 asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa. 4 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2001 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. Tällä asetuksella kumotaan yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien

10 3554 N:o 1303 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista 2 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön päätös (83/2000) ja yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta 24 päivänä toukokuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön asetus (465/2000). Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Ministeri Martti Korhonen Vanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus

11 3555 N:o 1304 Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 25 päivänä helmikuuta 1999 annetun opetusministeriön päätöksen (211/1999) 3 :n 1 momentti seuraavasti: 3 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Ministeri Tarja Filatov Vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne

12 3556 N:o 1305 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2001 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 :n 2 momentin ja 47 b :n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1115/1999: 1 Yliopistollisessa sairaalassa annettava koulutus Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on markkaa kutakin lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä kutakin erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintoa kohden. Erikoislääkärin tutkinnosta annetulla asetuksella (678/1998) kumotun erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (691/1985), jäljempänä kumottu asetus, 3 a :n 2 momentin mukaista erikoislääkärin tutkintoa kohden suoritettavan korvauksen suuruus on kuitenkin markkaa. Edellä 1 momentissa tarkoitettua korvausta ei suoriteta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon eikä yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnoista, terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnosta eikä kumotun asetuksen 3 a :n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (629/1984) 6 a :ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin taikka terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan koulutusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen sellaisen kuntayhtymän ylläpitämää yliopistollista sairaalaa, jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei voi suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetussa asetuksessa tarkoitettua erikoishammaslääkärin tutkintoa, koulutusta antavaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden. 2 Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava peruskoulutus Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskou-

13 N:o lutusta annetaan muussa terveydenhuollon toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä keskenään sopivat. 3 Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava erikoistumiskoulutus Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen muuta kuntayhtymän ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä kuin yliopistollista sairaalaa, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa taikka lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen (1206/1999) 2 :ssä tarkoitettua terveydenhuollon toimintayksikköä, palvelujen tuottajalle koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta kumotun asetuksen 3 a :n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 a :ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 4 Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus ja hammaslääkärin käytännön palvelu Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on markkaa kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. 5 Terveystieteellisen tutkimuksen pisteytys Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä, valtion mielisairaalassa ja lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen 1 :ssä tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden perusteella: monografiaväitöskirja... 6 erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja... 1 artikkeli jossakin seuraavassa suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä: Duodecim Finska Läkaresällskapets handlingar Hoitotiede Suomen Hammaslääkärilehti Suomen Lääkärilehti Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.. 0,5 ulkomaisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti: impact-tekijä alle alle alle tai yli 4 6 Julkaisupisteen arvo Edellä 5 :ssä tarkoitetun julkaisupisteen arvo on markkaa. 7 Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät lasketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa.

14 3558 N:o Tietojenantovelvollisuus Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee vuoden 2002 kesäkuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt 1, 2 ja 5 :n nojalla saamansa korvauksen. Muiden 5 :ssä tarkoitettuja terveydenhuollon toimintayksiköitä ylläpitävien palvelujen tuottajien tulee vastaavaan ajankohtaan mennessä antaa selvitys 5 :n nojalla saamansa korvauksen käytöstä. Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetussa asetuksessa tarkoitettujen terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee lisäksi antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyytämät tiedot toiminnastaan ja sen rahoituksesta. 9 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Asetusta sovelletaan vuodelta 2001 maksettaviin korvauksiin. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Hallitussihteeri Arja Myllynpää

15 3559 N:o 1306 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/200) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset: Asetuksen nimi n:o antopäivä voimaantulo MMM:n asetus BSE-taudin varalta tutkittavien nautojen lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnnästä 1)... 22/EEO/ MMM:n asetus TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa sekä luulihan valmistuskiellosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 2)... 23/EEO/ Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, Helsinki, puhelin (09)1601. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio Hallitussihteeri Erkki Arnkil 1) Komission päätös 2000/764/EY (32000D0764), EYVL N:o L 305, , s. 35 2) Komission päätös 2000/418/EY (32000D0418); EYVL N:o L 158; , s. 76

16 3560 N:o 1307 LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2001 Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000 Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa laissa (1127/1996), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2001 vahvistetuista kuntien tuloveroprosenteista ja evankelisluterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan kirkollis hinnoista. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Alahärmä 19,00 1,75 1,80 Heinola 17,50 1,25 1,60 Alajärvi 19,00 1,75 1,80 Heinävesi 18,00 1,75 1,75 Alastaro 17,50 1,60 1,75 Helsinki 16,50 1,00 1,50 Alavieska 18,75 1,80 1,70 Himanka 18,50 1,60 1,80 Alavus 18,75 1,75 1,80 Hirvensalmi 17,25 1,75 1,80 Anjalankoski 17,50 1,40 1,75 Hollola 18,00 1,50 1,60 Artjärvi 18,50 1,75 1,50 Honkajoki 19,00 1,75 1,95 Asikkala 17,50 1,50 1,60 Houtskari 17,75 2,00 1,75 Askainen 18,50 1,75 1,75 Huittinen 18,00 1,25 1,75 Askola 18,25 1,50 1,50 Humppila 18,50 1,50 1,50 Aura 18,00 1,50 1,75 Hyrynsalmi 19,00 1,75 1,50 Brändö 17,50 2,00 1,75 Hyvinkää 17,50 1,15 1,60 Dragsfjärd 19,00 1,75 1,75 Hämeenkoski 18,00 1,75 1,60 Eckerö 17,50 2,00 1,75 Hämeenkyrö 17,25 1,50 1,95 Elimäki 18,50 1,50 1,50 Hämeenlinna 17,50 1,15 1,50 Eno 18,25 1,65 1,65 Ii 19,00 1,50 1,70 Enonkoski 17,50 1,75 1,75 Iisalmi 18,50 1,20 1,95 Enontekiö 19,25 1,50 1,65 Iitti 18,00 1,50 1,60 Espoo 17,00 1,00 1,50 Ikaalinen 18,25 1,60 1,95 Eura 18,00 1,50 1,75 Ilmajoki 18,50 1,75 1,80 Eurajoki 16,75 1,50 1,75 Ilomantsi 18,50 1,60 1,75 Evijärvi 19,00 1,75 1,80 Imatra 18,00 1,25 1,85 Finström 16,50 1,75 1,75 Inari 18,50 1,50 1,65 Forssa 18,75 1,40 1,50 Iniö 18,00 2,25 1,75 Föglö 16,50 2,00 1,75 Inkoo 18,50 1,50 1,50 Geta 18,00 1,75 1,75 Isojoki 19,00 1,50 1,80 Haapajärvi 18,50 1,75 1,75 Isokyrö 19,00 1,60 1,80 Haapavesi 18,50 1,70 1,75 Jaala 17,50 2,00 1,60 Hailuoto 18,00 1,65 1,70 Jalasjärvi 19,00 1,75 1,80 Halikko 17,50 1,50 1,75 Janakkala 18,00 1,35 1,50 Halsua 19,25 1,75 1,80 Joensuu 18,50 1,45 1,65 Hamina 17,75 1,50 1,75 Jokioinen 18,75 1,50 1,50 Hammarland 16,00 2,00 1,75 Jomala 16,50 1,50 1,75 Hankasalmi 18,50 1,75 1,75 Joroinen 18,00 1,50 1,75 Hanko 18,25 1,45 1,50 Joutsa 18,50 1,75 1,80 Harjavalta 18,25 1,50 1,75 Joutseno 18,50 1,30 1,85 Hartola 18,75 1,75 1,80 Juankoski 18,50 1,75 2,00 Hattula 17,75 1,25 1,50 Jurva 18,75 1,75 1,80 Hauho 17,75 1,65 1,50 Juuka 18,25 1,50 1,75 Haukipudas 18,50 1,50 1,70 Juupajoki 16,75 1,50 1,95 Haukivuori 18,00 1,75 1,80 Juva 18,00 1,25 1,80 Hausjärvi 18,00 1,65 1,60 Jyväskylä 18,00 1,35 1,95 Ortodoks.

17 N:o Kunta /186 Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Jyväskylän mlk 18,50 1,50 1,95 Kolari 19,00 1,50 1,65 Jämijärvi 19,00 1,65 1,95 Konnevesi 18,00 1,75 1,75 Jämsä 17,25 1,40 1,95 Kontiolahti 18,25 1,50 1,65 Jämsänkoski 18,00 1,50 1,95 Korpilahti 19,00 1,75 1,95 Jäppilä 18,00 1,75 1,80 Korppoo 18,50 2,00 1,75 Järvenpää 17,75 1,25 1,50 Korsnäs 19,25 1,70 1,80 Kaarina 17,50 1,00 1,75 Kortesjärvi 19,00 1,75 1,80 Kaavi 18,50 1,70 2,00 Koski Tl 17,00 1,60 1,75 Kajaani 18,25 1,50 1,50 Kotka 18,00 1,50 1,50 Kalajoki 18,00 1,60 1,70 Kouvola 18,00 1,40 1,75 Kalvola 18,00 1,50 1,50 Kristiinankaupunki 19,00 1,90 1,80 Kangasala 17,75 1,40 1,95 Kruunupyy 19,50 2,00 1,80 Kangaslampi 18,00 1,75 1,75 Kuhmalahti 18,50 1,75 1,95 Kangasniemi 18,00 1,55 1,80 Kuhmo 18,50 1,50 1,50 Kankaanpää 18,50 1,50 1,95 Kuhmoinen 18,50 1,50 1,95 Kannonkoski 19,00 1,70 1,95 Kuivaniemi 18,00 1,50 1,70 Kannus 19,00 1,50 1,80 Kullaa 18,00 1,50 1,95 Karijoki 18,50 2,00 1,80 Kumlinge 18,50 2,00 1,75 Karinainen 17,00 1,75 1,75 Kuopio 18,00 1,40 2,00 Karjaa 19,50 1,25 1,50 Kuortane 18,00 1,60 1,80 Karjalohja 17,75 1,95 1,50 Kurikka 17,50 1,60 1,80 Karkkila 19,75 1,35 1,50 Kuru 18,25 1,75 1,95 Karstula 18,50 1,75 1,95 Kustavi 18,25 1,75 1,75 Karttula 18,50 1,75 1,75 Kuusamo 18,00 1,50 1,70 Karvia 19,00 1,60 1,95 Kuusankoski 17,00 1,25 1,75 Kaskinen 18,50 1,95 1,80 Kuusjoki 18,00 1,75 1,75 Kauhajoki 18,00 1,50 1,80 Kylmäkoski 18,00 1,35 1,50 Kauhava 18,50 1,50 1,80 Kyyjärvi 18,50 1,75 1,95 Kauniainen 15,00 1,00 1,50 Kälviä 18,75 1,70 1,80 Kaustinen 19,00 1,75 1,80 Kärkölä 18,00 1,70 1,60 Keitele 18,00 1,75 1,95 Kärsämäki 18,50 1,70 1,75 Kemi 18,50 1,25 1,70 Kökar 17,50 2,00 1,75 Kemijärvi 18,50 1,50 1,65 Köyliö 18,25 1,50 1,75 Keminmaa 18,50 1,25 1,70 Lahti 18,25 1,50 1,60 Kemiö 18,75 1,75 1,75 Laihia 18,00 1,50 1,80 Kempele 18,00 1,25 1,70 Laitila 18,25 1,50 1,75 Kerava 17,50 1,25 1,50 Lammi 18,50 1,60 1,60 Kerimäki 18,00 1,50 1,75 Lapinjärvi 18,00 1,85 1,50 Kestilä 19,00 1,75 1,75 Lapinlahti 17,00 1,50 1,95 Kesälahti 19,00 1,50 1,65 Lappajärvi 18,50 1,75 1,80 Keuruu 18,50 1,40 1,95 Lappeenranta 18,00 1,25 1,85 Kihniö 17,50 1,60 1,95 Lappi 17,50 1,50 1,75 Kiihtelysvaara 18,50 1,50 1,65 Lapua 18,00 1,75 1,80 Kiikala 17,00 1,75 1,75 Laukaa 18,50 1,70 1,95 Kiikoinen 18,00 2,00 1,95 Lavia 18,50 1,90 1,95 Kiiminki 18,50 1,50 1,70 Lehtimäki 19,00 1,75 1,80 Kinnula 18,00 1,50 1,95 Leivonmäki 18,50 1,75 1,80 Kirkkonummi 17,25 1,25 1,50 Lemi 17,00 1,60 1,85 Kisko 17,50 1,75 1,75 Lemland 17,00 1,70 1,75 Kitee 18,50 1,50 1,65 Lempäälä 17,50 1,45 1,95 Kittilä 19,00 1,50 1,65 Lemu 18,00 1,75 1,75 Kiukainen 18,00 1,75 1,75 Leppävirta 17,00 1,50 1,75 Kiuruvesi 18,50 1,50 1,75 Lestijärvi 19,50 1,75 1,80 Kivijärvi 19,00 1,75 1,95 Lieksa 18,75 1,50 1,75 Kodisjoki 17,50 1,50 1,75 Lieto 17,75 1,20 1,75 Kokemäki 18,75 1,75 1,75 Liljendal 18,50 1,70 1,50 Kokkola 18,75 1,50 1,80 Liminka 19,00 1,50 1,70 Ortodoks.

18 3562 N:o 1307 Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Liperi 18,75 1,50 1,60 Orivesi 18,50 1,65 1,95 Lohja 17,50 1,20 1,50 Oulainen 18,75 1,50 1,70 Lohtaja 18,50 1,70 1,80 Oulu 18,00 1,25 1,70 Loimaa 18,00 1,40 1,75 Oulunsalo 18,00 1,45 1,70 Loimaan kunta 18,50 1,50 1,75 Outokumpu 18,50 1,50 1,60 Loppi 18,00 1,75 1,50 Padasjoki 18,00 1,60 1,60 Loviisa 18,50 1,30 1,50 Paimio 17,50 1,30 1,75 Luhanka 18,50 1,75 1,80 Paltamo 19,00 1,50 1,50 Lumijoki 19,00 1,50 1,70 Parainen 18,50 1,25 1,75 Lumparland 18,50 1,70 1,75 Parikkala 17,50 1,75 1,85 Luopioinen 18,50 1,75 1,95 Parkano 18,50 1,60 1,95 Luoto 17,50 1,90 1,80 Pattijoki 18,50 1,60 1,70 Luumäki 16,00 1,50 1,75 Pedersören kunta 18,00 1,70 1,80 Luvia 17,00 1,50 1,95 Pelkosenniemi 19,00 1,60 1,65 Längelmäki 18,50 1,75 1,95 Pello 18,75 1,50 1,65 Maalahti 19,75 1,90 1,80 Perho 19,00 1,75 1,80 Maaninka 18,00 1,50 1,95 Pernaja 18,50 1,70 1,50 Maarianhamina 16,00 1,15 1,75 Perniö 17,75 1,50 1,75 Maksamaa 19,00 2,00 1,80 Pertteli 17,50 1,50 1,75 Marttila 18,00 1,75 1,75 Pertunmaa 18,00 1,75 1,80 Masku 16,25 1,50 1,75 Peräseinäjoki 19,00 1,95 1,80 Mellilä 18,75 1,75 1,75 Petäjävesi 18,50 1,75 1,95 Merijärvi 18,50 1,75 1,70 Pieksämäen mlk 18,00 1,75 1,80 Merikarvia 17,75 1,75 1,95 Pieksämäki 18,75 1,35 1,80 Merimasku 16,50 1,70 1,75 Pielavesi 18,75 1,75 1,95 Miehikkälä 17,50 1,50 1,75 Pietarsaari 18,50 1,70 1,80 Mietoinen 18,00 1,65 1,75 Pihtipudas 18,50 1,65 1,95 Mikkeli 18,00 1,25 1,80 Piikkiö 18,00 1,50 1,75 Mouhijärvi 18,75 1,75 1,95 Piippola 19,00 1,75 1,75 Muhos 18,50 1,50 1,70 Pirkkala 17,75 1,40 1,95 Multia 18,50 1,75 1,95 Pohja 19,00 1,75 1,50 Muonio 19,00 1,50 1,65 Polvijärvi 18,50 1,50 1,60 Mustasaari 19,00 1,75 1,80 Pomarkku 19,00 1,75 1,95 Muurame 18,50 1,50 1,95 Pori 17,00 1,25 1,95 Muurla 17,00 1,75 1,75 Pornainen 18,00 1,75 1,50 Mynämäki 18,00 1,50 1,75 Porvoo 18,25 1,25 1,50 Myrskylä 18,00 1,60 1,50 Posio 18,50 1,50 1,65 Mäntsälä 18,25 1,25 1,60 Pudasjärvi 19,00 1,50 1,70 Mänttä 18,50 1,50 1,95 Pukkila 18,50 1,70 1,50 Mäntyharju 17,75 1,50 1,80 Pulkkila 18,50 1,75 1,75 Naantali 16,50 1,25 1,75 Punkaharju 18,00 1,50 1,75 Nakkila 18,00 1,30 1,95 Punkalaidun 18,50 1,50 1,75 Nastola 18,00 1,30 1,60 Puolanka 19,00 1,50 1,50 Nauvo 19,00 1,75 1,75 Puumala 18,00 1,75 1,75 Nilsiä 18,50 1,65 2,00 Pyhtää 18,25 1,60 1,50 Nivala 18,50 1,75 1,75 Pyhäjoki 18,00 1,75 1,70 Nokia 17,50 1,40 1,95 Pyhäjärvi 18,75 1,75 1,75 Noormarkku 18,00 1,65 1,95 Pyhäntä 18,75 1,75 1,75 Nousiainen 17,25 1,40 1,75 Pyhäranta 17,50 1,50 1,75 Nummi-Pusula 17,75 1,75 1,50 Pyhäselkä 18,75 1,50 1,65 Nurmes 18,75 1,65 1,75 Pylkönmäki 18,00 2,00 1,95 Nurmijärvi 17,75 1,50 1,50 Pälkäne 17,50 1,75 1,95 Nurmo 18,00 1,75 1,80 Pöytyä 17,00 1,75 1,75 Närpiö 19,00 1,50 1,80 Raahe 18,00 1,50 1,70 Oravainen 19,25 1,75 1,80 Raisio 17,00 1,25 1,75 Orimattila 18,50 1,45 1,60 Rantasalmi 18,25 1,50 1,75 Oripää 18,00 1,75 1,75 Rantsila 18,50 1,75 1,70 Ortodoks.

19 N:o Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ranua 18,50 1,50 1,65 Taipalsaari 18,00 1,50 1,85 Rauma 16,50 1,25 1,75 Taivalkoski 19,00 1,50 1,70 Rautalampi 19,00 1,75 1,75 Taivassalo 18,50 1,75 1,75 Rautavaara 19,00 1,75 1,75 Tammela 18,25 1,60 1,50 Rautjärvi 17,50 1,75 1,85 Tammisaari 18,50 1,45 1,50 Reisjärvi 19,00 1,60 1,75 Tampere 17,25 1,25 1,95 Renko 18,50 1,75 1,50 Tarvasjoki 18,50 1,75 1,75 Riihimäki 18,00 1,15 1,60 Tervo 18,50 1,75 1,75 Ristiina 18,00 1,50 1,80 Tervola 17,50 1,60 1,70 Ristijärvi 19,00 1,65 1,50 Teuva 19,25 1,50 1,80 Rovaniemen mlk 18,00 1,25 1,65 Tohmajärvi 19,00 1,50 1,65 Rovaniemi 19,00 1,25 1,65 Toholampi 19,50 1,75 1,80 Ruokolahti 16,00 1,50 1,85 Toijala 18,50 1,35 1,50 Ruotsinpyhtää 18,50 1,55 1,50 Toivakka 18,50 1,75 1,95 Ruovesi 17,75 1,40 1,95 Tornio 18,75 1,50 1,70 Rusko 17,00 1,50 1,75 Turku 17,50 1,00 1,75 Ruukki 18,50 1,75 1,70 Tuulos 18,50 1,75 1,50 Rymättylä 17,75 1,75 1,75 Tuupovaara 18,75 1,50 1,75 Rääkkylä 18,50 1,60 1,65 Tuusniemi 18,50 1,60 2,00 Saari 18,00 1,60 1,85 Tuusula 17,25 1,25 1,50 Saarijärvi 18,50 1,50 1,95 Tyrnävä 18,75 1,75 1,70 Sahalahti 18,50 1,75 1,95 Töysä 18,00 1,75 1,80 Salla 18,75 1,50 1,65 Ullava 18,50 1,75 1,80 Salo 17,00 1,10 1,75 Ulvila 17,50 1,35 1,95 Saltvik 17,00 1,65 1,75 Urjala 18,50 1,65 1,50 Sammatti 17,75 1,95 1,50 Utajärvi 19,00 1,75 1,70 Sauvo 18,00 1,50 1,75 Utsjoki 19,00 1,65 1,65 Savitaipale 18,50 1,50 1,85 Uukuniemi 17,00 1,55 1,85 Savonlinna 18,00 1,50 1,75 Uurainen 18,50 1,75 1,95 Savonranta 18,00 1,75 1,75 Uusikaarlepyy 18,50 1,90 1,80 Savukoski 19,25 1,60 1,65 Uusikaupunki 17,00 1,50 1,75 Seinäjoki 18,50 1,50 1,80 Vaala 19,00 1,75 1,50 Sievi 17,75 1,50 1,75 Vaasa 18,00 1,25 1,80 Siikainen 18,50 1,75 1,95 Vahto 17,75 1,75 1,75 Siikajoki 18,50 1,75 1,70 Valkeakoski 17,50 1,10 1,95 Siilinjärvi 18,00 1,25 2,00 Valkeala 18,00 1,25 1,75 Simo 18,75 1,50 1,70 Valtimo 18,25 1,75 1,75 Sipoo 17,75 1,25 1,50 Vammala 18,00 1,50 1,95 Siuntio 18,75 1,50 1,50 Vampula 19,00 1,75 1,75 Sodankylä 19,00 1,50 1,65 Vantaa 17,75 1,00 1,50 Soini 19,00 1,75 1,80 Varkaus 18,25 1,35 1,75 Somero 18,00 1,50 1,50 Varpaisjärvi 18,00 1,75 1,95 Sonkajärvi 18,50 1,75 1,95 Vehkalahti 18,00 1,40 1,75 Sotkamo 18,25 1,50 1,50 Vehmaa 18,75 1,65 1,75 Sottunga 17,00 2,00 1,75 Vehmersalmi 18,50 1,75 2,00 Sulkava 18,00 1,75 1,75 Velkua 16,50 1,70 1,75 Sumiainen 18,50 1,75 1,95 Vesanto 19,00 1,75 1,75 Sund 18,00 2,00 1,75 Vesilahti 17,50 1,75 1,95 Suodenniemi 18,50 1,95 1,95 Veteli 19,00 1,65 1,80 Suolahti 18,50 1,50 1,95 Vieremä 18,50 1,65 1,95 Suomenniemi 17,50 1,75 1,80 Vihanti 18,50 1,75 1,70 Suomusjärvi 17,50 1,75 1,75 Vihti 18,00 1,25 1,50 Suomussalmi 18,50 1,50 1,50 Viiala 18,50 1,50 1,95 Suonenjoki 18,75 1,50 1,75 Viitasaari 18,00 1,25 1,95 Sysmä 18,00 1,75 1,80 Viljakkala 18,00 1,75 1,95 Säkylä 17,00 1,50 1,75 Vilppula 18,25 1,50 1,95 Särkisalo 17,25 1,70 1,75 Vimpeli 19,00 1,75 1,80 Ortodoks.

20 3564 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 1307 Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Virolahti 18,50 1,60 1,75 Ylikiiminki 19,00 1,60 1,70 Virrat 18,50 1,50 1,95 Ylistaro 18,50 1,75 1,80 Virtasalmi 18,00 1,85 1,80 Ylitornio 18,50 1,50 1,65 Vuolijoki 18,75 1,75 1,50 Ylivieska 18,75 1,65 1,75 Vårdö 17,00 2,00 1,75 Ylämaa 18,00 1,75 1,75 Vähäkyrö 19,00 1,50 1,80 Yläne 18,00 1,90 1,75 Värtsilä 18,50 1,60 1,65 Ylöjärvi 17,50 1,50 1,95 Västanfjärd 19,00 2,00 1,75 Ypäjä 18,00 1,70 1,50 Vöyri 19,00 1,50 1,80 Äetsä 18,00 1,75 1,95 Yli-Ii 18,50 1,50 1,70 Ähtäri 19,00 1,60 1,80 Ylihärmä 19,00 1,75 1,80 Äänekoski 18,00 1,35 1,95 Ortodoks. Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000 Pääjohtaja Jukka Tammi Ylitarkastaja Päivi Lilja N:o , 2 1 /2 arkkia OY EDITA AB, HELSINKI 2000 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '015 ARTJÄRVI X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X X X X X X X '018 ASKOLA X X X X X X X '019 AURA

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030. Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä

Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030. Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030 Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä Kunnat aakkosjärjestyksessä Suoritteet, 1000 ajonkm 1997 2010 2020 2030 Kela Kunta Tiepiiri

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 Dnro A241/200/2017 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1128/33/2010 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot