SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o Laki. N:o 1297

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1297 1307. Laki. N:o 1297"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1297 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 23 kohdan kumoamisesta Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 4 luvun kumoamisesta Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 3 :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna N:o 1297 Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala ja aukioloajat Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana. Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 12:n ja 21:n välisenä aikana: 1) niissä päivittäistavarakaupan myymälöissä, joissa vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, kaikkina kuukausina; ja 2) muissa vähittäiskaupan myymälöissä sekä parturi- ja kampaamoliikkeissä touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa sekä marras- ja joulukuussa. Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jonka myynnistä pääosa on elintarvikkeita. 2 Juhlapäivien aukioloajat Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä par- HE 49/2000 TaVM32/2000 EV 176/

2 3546 N:o 1297 turi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 13:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. Edellä 1 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista päivittäistavarakaupan myymälöistä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan kello 8:n ja 18:n välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kirkollisesta juhlapäivästä. 3 Poikkeusluvat Lääninhallitus voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturija kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1 ja 2 :ssä säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumiin tai vastaaviin tilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan antamisen olennaiset edellytykset eivät enää täyty. 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämä laki ei koske: 1) apteekkeja; 2) lentoasemilla ja satamissa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin tapahtuvaa myyntiä; 3) 5 :ssä säädettyä kioski- ja siihen verrattavaa kauppaa; 4) automaateista tapahtuvaa myyntiä; 5) markkina- ja torikauppaa; 6) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa myyntiä; 7) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä; 8) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa; 9) autokauppaa; 10) kukkien myyntiä eikä puutarhamyymälöistä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, puutarhatyökalujen tai -kalusteiden taikka muiden vastaavien tuotteiden myyntiä; 11) huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, joissa myydään arvoltaan vähäisiä näyttelyn teemaan liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä; 12) taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa tiloissa tapahtuvaa taidemyyntiä; 13) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntiä; 14) myymäläautoja ja muuta liikkuvaa kauppaa; eikä 15) asemakaavalla vahvistetun kaupungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa. 5 Kioskikauppa Kioski- ja siihen verrattavalla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan: 1) liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä; 2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta sekä muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta tai kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta; tai 3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa varten varustetusta tilasta. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista myyntipaikoista ei saa myydä seuraavia tuotteita, jos niiden ilmoitettu vähittäismyynti on enemmän kuin markkaa: 1) kultasepänteoksia ja kelloja; 2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita; 3) valokuvausalan ja optisen alan tuotteita; 4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa; 5) konttorikoneita; eikä 6) maa- ja metsätalouskoneita. Kioskikauppaan verrattavaksi kaupaksi katsotaan kausiluonteisten tavaroiden myynti ulkona olevasta myyntipaikasta.

3 N:o Rangaistussäännös Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa annettuja aukioloa koskevia säännöksiä, on tuomittava aukioloaikarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 7 Valvonta Tämän lain noudattamista valvoo poliisi. 8 Voimaantulo ja siirtymäsäännös Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 26 päivänä maaliskuuta 1997 annettu laki (276/1997). Kumotun lain nojalla annetulla päätöksellä tai määräyksellä myönnetty oikeus pitempään aukioloaikaan kuin tässä laissa säädetään on kuitenkin voimassa päätöksessä tai määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai kumota. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi

4 3548 N:o 1298 L aki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 :n 23 kohdan kumoamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Tällä lailla kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain (122/1919) 3 :n 23 kohta, sellaisena kuin se on laissa 442/ Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi HE 49/2000 TaVM32/2000 EV 176/2000

5 3549 N:o 1299 Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään: 1 Pekingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 tehty Maailman postiliiton perussopimuksen (SopS 17/1967) kuudes lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä joulukuuta 2000 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Maailman postiliiton huostaan 21 päivänä joulukuuta 2000, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, niin kuin siitä on sovittu. 2 Euroopan unionin jäsenmaana Suomi ilmoittaa soveltavansa Maailman postiliiton perussopimuksen kuudetta lisäpöytäkirjaa noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä velvollisuuksiaan. 3 Lisäpöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 71/2000)

6 3550 N:o 1300 Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään: 1 Pekingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 tehdyt Maailman postiliiton yleisohjesääntö, Maailman postiliiton yleissopimus päättöpöytäkirjoineen ja rahaliikennesopimus, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä joulukuuta 2000 ja joita koskevat hyväksymiskirjat on talletettu Maailman postiliiton huostaan 21 päivänä joulukuuta 2000, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, niin kuin siitä on sovittu. 2 Euroopan unionin jäsenmaana Suomi ilmoittaa soveltavansa Maailman postiliiton yleisohjesääntöä, Maailman postiliiton yleissopimusta päättöpöytäkirjoineen ja rahaliikennesopimusta noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) määriteltyjä velvollisuuksiaan. 3 Sopimusten määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Kimmo Sasi (Asetuksessa mainitut sopimukset ja muut asiakirjat ovat nähtävinä ja saatavissa Telehallintokeskuksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

7 3551 N:o 1301 Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 4 luvun kumoamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään: 1 Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 4 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 2 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Työministeri Tarja Filatov Ylitarkastaja Marja Viima

8 3552 N:o 1302 Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle valtion varoista maksettavasta korvauksesta ja sen perusteesta. Edunvalvontapalveluiden kustannukset korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. 2 Korvausten maksaminen Maistraatti maksaa korvauksen edunvalvontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maakunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus. Korvaus maksetaan maistraatin päätöksen mukaisesti ilman erillistä hakemusta. 3 Korvaus vuonna 2001 Edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksetaan korvauksena edunvalvontapalvelujen tuottamisesta 3,00 markkaa kunnan asukasta kohden, kuitenkin vähintään 800 markkaa ja enintään 1200 markkaa edunvalvontaa kohden. Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja muun palvelun tuottajan kesken edunvalvontojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan väestötietolain (507/1993) 18 :n mukainen asukasluku vuoden vaihteessa Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla olleet edunvalvonnat. Korvaus maksetaan viimeistään kesäkuussa Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen Ylitarkastaja Terhi Lehtonen

9 3553 N:o 1303 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 :n nojalla: 1 Soveltamisala Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain 13 :n mukaisia verovuoden 1999 lopullisia ja verovuosien 2000, 2001 ja 2002 alustavia jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen määräyksiä. 2 Yritystoimintaerä Verontilityslain 13 :n mukaisia yksittäisten kuntien yritystoimintaerää laskettaessa kuntien osuutena yhteisöverosta käytetään markkaa. Verotustietoina käytetään vuoden 1999 verotustietoja. Yhteisöjen toimipaikka- ja henkilöstömäärätietoina käytetään Tilastokeskuksen vuoden 1999 yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja /186 3 Metsäerä Verontilityslain 13 :n mukaisia yksittäisten kuntien metsäerää laskettaessa jaettavana määränä käytetään markkaa. Verotustietoina käytetään vuoden 1999 verotustietoja. Kunnittaisina kantorahatuloina käytetään Metsäntutkimuslaitoksen vuodelta 1999 laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Luonnonsuojelualueilta saamatta jääneinä kantorahatuloina käytetään Metsähallituksen vuodelta 1999 asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa. 4 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2001 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. Tällä asetuksella kumotaan yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien

10 3554 N:o 1303 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista 2 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön päätös (83/2000) ja yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 :n muuttamisesta 24 päivänä toukokuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön asetus (465/2000). Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Ministeri Martti Korhonen Vanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus

11 3555 N:o 1304 Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 25 päivänä helmikuuta 1999 annetun opetusministeriön päätöksen (211/1999) 3 :n 1 momentti seuraavasti: 3 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Ministeri Tarja Filatov Vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne

12 3556 N:o 1305 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2001 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 :n 2 momentin ja 47 b :n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1115/1999: 1 Yliopistollisessa sairaalassa annettava koulutus Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on markkaa kutakin lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä kutakin erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintoa kohden. Erikoislääkärin tutkinnosta annetulla asetuksella (678/1998) kumotun erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (691/1985), jäljempänä kumottu asetus, 3 a :n 2 momentin mukaista erikoislääkärin tutkintoa kohden suoritettavan korvauksen suuruus on kuitenkin markkaa. Edellä 1 momentissa tarkoitettua korvausta ei suoriteta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon eikä yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnoista, terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnosta eikä kumotun asetuksen 3 a :n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (629/1984) 6 a :ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin taikka terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan koulutusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen sellaisen kuntayhtymän ylläpitämää yliopistollista sairaalaa, jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei voi suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetussa asetuksessa tarkoitettua erikoishammaslääkärin tutkintoa, koulutusta antavaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden. 2 Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava peruskoulutus Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskou-

13 N:o lutusta annetaan muussa terveydenhuollon toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä keskenään sopivat. 3 Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava erikoistumiskoulutus Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen muuta kuntayhtymän ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä kuin yliopistollista sairaalaa, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa taikka lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen (1206/1999) 2 :ssä tarkoitettua terveydenhuollon toimintayksikköä, palvelujen tuottajalle koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta kumotun asetuksen 3 a :n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 a :ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 4 Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus ja hammaslääkärin käytännön palvelu Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on markkaa kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. 5 Terveystieteellisen tutkimuksen pisteytys Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä, valtion mielisairaalassa ja lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen 1 :ssä tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden perusteella: monografiaväitöskirja... 6 erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja... 1 artikkeli jossakin seuraavassa suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä: Duodecim Finska Läkaresällskapets handlingar Hoitotiede Suomen Hammaslääkärilehti Suomen Lääkärilehti Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.. 0,5 ulkomaisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti: impact-tekijä alle alle alle tai yli 4 6 Julkaisupisteen arvo Edellä 5 :ssä tarkoitetun julkaisupisteen arvo on markkaa. 7 Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät lasketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa.

14 3558 N:o Tietojenantovelvollisuus Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee vuoden 2002 kesäkuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt 1, 2 ja 5 :n nojalla saamansa korvauksen. Muiden 5 :ssä tarkoitettuja terveydenhuollon toimintayksiköitä ylläpitävien palvelujen tuottajien tulee vastaavaan ajankohtaan mennessä antaa selvitys 5 :n nojalla saamansa korvauksen käytöstä. Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetussa asetuksessa tarkoitettujen terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee lisäksi antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyytämät tiedot toiminnastaan ja sen rahoituksesta. 9 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Asetusta sovelletaan vuodelta 2001 maksettaviin korvauksiin. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara Hallitussihteeri Arja Myllynpää

15 3559 N:o 1306 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/200) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset: Asetuksen nimi n:o antopäivä voimaantulo MMM:n asetus BSE-taudin varalta tutkittavien nautojen lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnnästä 1)... 22/EEO/ MMM:n asetus TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa sekä luulihan valmistuskiellosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 2)... 23/EEO/ Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, Helsinki, puhelin (09)1601. Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio Hallitussihteeri Erkki Arnkil 1) Komission päätös 2000/764/EY (32000D0764), EYVL N:o L 305, , s. 35 2) Komission päätös 2000/418/EY (32000D0418); EYVL N:o L 158; , s. 76

16 3560 N:o 1307 LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2001 Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000 Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa laissa (1127/1996), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2001 vahvistetuista kuntien tuloveroprosenteista ja evankelisluterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan kirkollis hinnoista. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Alahärmä 19,00 1,75 1,80 Heinola 17,50 1,25 1,60 Alajärvi 19,00 1,75 1,80 Heinävesi 18,00 1,75 1,75 Alastaro 17,50 1,60 1,75 Helsinki 16,50 1,00 1,50 Alavieska 18,75 1,80 1,70 Himanka 18,50 1,60 1,80 Alavus 18,75 1,75 1,80 Hirvensalmi 17,25 1,75 1,80 Anjalankoski 17,50 1,40 1,75 Hollola 18,00 1,50 1,60 Artjärvi 18,50 1,75 1,50 Honkajoki 19,00 1,75 1,95 Asikkala 17,50 1,50 1,60 Houtskari 17,75 2,00 1,75 Askainen 18,50 1,75 1,75 Huittinen 18,00 1,25 1,75 Askola 18,25 1,50 1,50 Humppila 18,50 1,50 1,50 Aura 18,00 1,50 1,75 Hyrynsalmi 19,00 1,75 1,50 Brändö 17,50 2,00 1,75 Hyvinkää 17,50 1,15 1,60 Dragsfjärd 19,00 1,75 1,75 Hämeenkoski 18,00 1,75 1,60 Eckerö 17,50 2,00 1,75 Hämeenkyrö 17,25 1,50 1,95 Elimäki 18,50 1,50 1,50 Hämeenlinna 17,50 1,15 1,50 Eno 18,25 1,65 1,65 Ii 19,00 1,50 1,70 Enonkoski 17,50 1,75 1,75 Iisalmi 18,50 1,20 1,95 Enontekiö 19,25 1,50 1,65 Iitti 18,00 1,50 1,60 Espoo 17,00 1,00 1,50 Ikaalinen 18,25 1,60 1,95 Eura 18,00 1,50 1,75 Ilmajoki 18,50 1,75 1,80 Eurajoki 16,75 1,50 1,75 Ilomantsi 18,50 1,60 1,75 Evijärvi 19,00 1,75 1,80 Imatra 18,00 1,25 1,85 Finström 16,50 1,75 1,75 Inari 18,50 1,50 1,65 Forssa 18,75 1,40 1,50 Iniö 18,00 2,25 1,75 Föglö 16,50 2,00 1,75 Inkoo 18,50 1,50 1,50 Geta 18,00 1,75 1,75 Isojoki 19,00 1,50 1,80 Haapajärvi 18,50 1,75 1,75 Isokyrö 19,00 1,60 1,80 Haapavesi 18,50 1,70 1,75 Jaala 17,50 2,00 1,60 Hailuoto 18,00 1,65 1,70 Jalasjärvi 19,00 1,75 1,80 Halikko 17,50 1,50 1,75 Janakkala 18,00 1,35 1,50 Halsua 19,25 1,75 1,80 Joensuu 18,50 1,45 1,65 Hamina 17,75 1,50 1,75 Jokioinen 18,75 1,50 1,50 Hammarland 16,00 2,00 1,75 Jomala 16,50 1,50 1,75 Hankasalmi 18,50 1,75 1,75 Joroinen 18,00 1,50 1,75 Hanko 18,25 1,45 1,50 Joutsa 18,50 1,75 1,80 Harjavalta 18,25 1,50 1,75 Joutseno 18,50 1,30 1,85 Hartola 18,75 1,75 1,80 Juankoski 18,50 1,75 2,00 Hattula 17,75 1,25 1,50 Jurva 18,75 1,75 1,80 Hauho 17,75 1,65 1,50 Juuka 18,25 1,50 1,75 Haukipudas 18,50 1,50 1,70 Juupajoki 16,75 1,50 1,95 Haukivuori 18,00 1,75 1,80 Juva 18,00 1,25 1,80 Hausjärvi 18,00 1,65 1,60 Jyväskylä 18,00 1,35 1,95 Ortodoks.

17 N:o Kunta /186 Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Jyväskylän mlk 18,50 1,50 1,95 Kolari 19,00 1,50 1,65 Jämijärvi 19,00 1,65 1,95 Konnevesi 18,00 1,75 1,75 Jämsä 17,25 1,40 1,95 Kontiolahti 18,25 1,50 1,65 Jämsänkoski 18,00 1,50 1,95 Korpilahti 19,00 1,75 1,95 Jäppilä 18,00 1,75 1,80 Korppoo 18,50 2,00 1,75 Järvenpää 17,75 1,25 1,50 Korsnäs 19,25 1,70 1,80 Kaarina 17,50 1,00 1,75 Kortesjärvi 19,00 1,75 1,80 Kaavi 18,50 1,70 2,00 Koski Tl 17,00 1,60 1,75 Kajaani 18,25 1,50 1,50 Kotka 18,00 1,50 1,50 Kalajoki 18,00 1,60 1,70 Kouvola 18,00 1,40 1,75 Kalvola 18,00 1,50 1,50 Kristiinankaupunki 19,00 1,90 1,80 Kangasala 17,75 1,40 1,95 Kruunupyy 19,50 2,00 1,80 Kangaslampi 18,00 1,75 1,75 Kuhmalahti 18,50 1,75 1,95 Kangasniemi 18,00 1,55 1,80 Kuhmo 18,50 1,50 1,50 Kankaanpää 18,50 1,50 1,95 Kuhmoinen 18,50 1,50 1,95 Kannonkoski 19,00 1,70 1,95 Kuivaniemi 18,00 1,50 1,70 Kannus 19,00 1,50 1,80 Kullaa 18,00 1,50 1,95 Karijoki 18,50 2,00 1,80 Kumlinge 18,50 2,00 1,75 Karinainen 17,00 1,75 1,75 Kuopio 18,00 1,40 2,00 Karjaa 19,50 1,25 1,50 Kuortane 18,00 1,60 1,80 Karjalohja 17,75 1,95 1,50 Kurikka 17,50 1,60 1,80 Karkkila 19,75 1,35 1,50 Kuru 18,25 1,75 1,95 Karstula 18,50 1,75 1,95 Kustavi 18,25 1,75 1,75 Karttula 18,50 1,75 1,75 Kuusamo 18,00 1,50 1,70 Karvia 19,00 1,60 1,95 Kuusankoski 17,00 1,25 1,75 Kaskinen 18,50 1,95 1,80 Kuusjoki 18,00 1,75 1,75 Kauhajoki 18,00 1,50 1,80 Kylmäkoski 18,00 1,35 1,50 Kauhava 18,50 1,50 1,80 Kyyjärvi 18,50 1,75 1,95 Kauniainen 15,00 1,00 1,50 Kälviä 18,75 1,70 1,80 Kaustinen 19,00 1,75 1,80 Kärkölä 18,00 1,70 1,60 Keitele 18,00 1,75 1,95 Kärsämäki 18,50 1,70 1,75 Kemi 18,50 1,25 1,70 Kökar 17,50 2,00 1,75 Kemijärvi 18,50 1,50 1,65 Köyliö 18,25 1,50 1,75 Keminmaa 18,50 1,25 1,70 Lahti 18,25 1,50 1,60 Kemiö 18,75 1,75 1,75 Laihia 18,00 1,50 1,80 Kempele 18,00 1,25 1,70 Laitila 18,25 1,50 1,75 Kerava 17,50 1,25 1,50 Lammi 18,50 1,60 1,60 Kerimäki 18,00 1,50 1,75 Lapinjärvi 18,00 1,85 1,50 Kestilä 19,00 1,75 1,75 Lapinlahti 17,00 1,50 1,95 Kesälahti 19,00 1,50 1,65 Lappajärvi 18,50 1,75 1,80 Keuruu 18,50 1,40 1,95 Lappeenranta 18,00 1,25 1,85 Kihniö 17,50 1,60 1,95 Lappi 17,50 1,50 1,75 Kiihtelysvaara 18,50 1,50 1,65 Lapua 18,00 1,75 1,80 Kiikala 17,00 1,75 1,75 Laukaa 18,50 1,70 1,95 Kiikoinen 18,00 2,00 1,95 Lavia 18,50 1,90 1,95 Kiiminki 18,50 1,50 1,70 Lehtimäki 19,00 1,75 1,80 Kinnula 18,00 1,50 1,95 Leivonmäki 18,50 1,75 1,80 Kirkkonummi 17,25 1,25 1,50 Lemi 17,00 1,60 1,85 Kisko 17,50 1,75 1,75 Lemland 17,00 1,70 1,75 Kitee 18,50 1,50 1,65 Lempäälä 17,50 1,45 1,95 Kittilä 19,00 1,50 1,65 Lemu 18,00 1,75 1,75 Kiukainen 18,00 1,75 1,75 Leppävirta 17,00 1,50 1,75 Kiuruvesi 18,50 1,50 1,75 Lestijärvi 19,50 1,75 1,80 Kivijärvi 19,00 1,75 1,95 Lieksa 18,75 1,50 1,75 Kodisjoki 17,50 1,50 1,75 Lieto 17,75 1,20 1,75 Kokemäki 18,75 1,75 1,75 Liljendal 18,50 1,70 1,50 Kokkola 18,75 1,50 1,80 Liminka 19,00 1,50 1,70 Ortodoks.

18 3562 N:o 1307 Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Liperi 18,75 1,50 1,60 Orivesi 18,50 1,65 1,95 Lohja 17,50 1,20 1,50 Oulainen 18,75 1,50 1,70 Lohtaja 18,50 1,70 1,80 Oulu 18,00 1,25 1,70 Loimaa 18,00 1,40 1,75 Oulunsalo 18,00 1,45 1,70 Loimaan kunta 18,50 1,50 1,75 Outokumpu 18,50 1,50 1,60 Loppi 18,00 1,75 1,50 Padasjoki 18,00 1,60 1,60 Loviisa 18,50 1,30 1,50 Paimio 17,50 1,30 1,75 Luhanka 18,50 1,75 1,80 Paltamo 19,00 1,50 1,50 Lumijoki 19,00 1,50 1,70 Parainen 18,50 1,25 1,75 Lumparland 18,50 1,70 1,75 Parikkala 17,50 1,75 1,85 Luopioinen 18,50 1,75 1,95 Parkano 18,50 1,60 1,95 Luoto 17,50 1,90 1,80 Pattijoki 18,50 1,60 1,70 Luumäki 16,00 1,50 1,75 Pedersören kunta 18,00 1,70 1,80 Luvia 17,00 1,50 1,95 Pelkosenniemi 19,00 1,60 1,65 Längelmäki 18,50 1,75 1,95 Pello 18,75 1,50 1,65 Maalahti 19,75 1,90 1,80 Perho 19,00 1,75 1,80 Maaninka 18,00 1,50 1,95 Pernaja 18,50 1,70 1,50 Maarianhamina 16,00 1,15 1,75 Perniö 17,75 1,50 1,75 Maksamaa 19,00 2,00 1,80 Pertteli 17,50 1,50 1,75 Marttila 18,00 1,75 1,75 Pertunmaa 18,00 1,75 1,80 Masku 16,25 1,50 1,75 Peräseinäjoki 19,00 1,95 1,80 Mellilä 18,75 1,75 1,75 Petäjävesi 18,50 1,75 1,95 Merijärvi 18,50 1,75 1,70 Pieksämäen mlk 18,00 1,75 1,80 Merikarvia 17,75 1,75 1,95 Pieksämäki 18,75 1,35 1,80 Merimasku 16,50 1,70 1,75 Pielavesi 18,75 1,75 1,95 Miehikkälä 17,50 1,50 1,75 Pietarsaari 18,50 1,70 1,80 Mietoinen 18,00 1,65 1,75 Pihtipudas 18,50 1,65 1,95 Mikkeli 18,00 1,25 1,80 Piikkiö 18,00 1,50 1,75 Mouhijärvi 18,75 1,75 1,95 Piippola 19,00 1,75 1,75 Muhos 18,50 1,50 1,70 Pirkkala 17,75 1,40 1,95 Multia 18,50 1,75 1,95 Pohja 19,00 1,75 1,50 Muonio 19,00 1,50 1,65 Polvijärvi 18,50 1,50 1,60 Mustasaari 19,00 1,75 1,80 Pomarkku 19,00 1,75 1,95 Muurame 18,50 1,50 1,95 Pori 17,00 1,25 1,95 Muurla 17,00 1,75 1,75 Pornainen 18,00 1,75 1,50 Mynämäki 18,00 1,50 1,75 Porvoo 18,25 1,25 1,50 Myrskylä 18,00 1,60 1,50 Posio 18,50 1,50 1,65 Mäntsälä 18,25 1,25 1,60 Pudasjärvi 19,00 1,50 1,70 Mänttä 18,50 1,50 1,95 Pukkila 18,50 1,70 1,50 Mäntyharju 17,75 1,50 1,80 Pulkkila 18,50 1,75 1,75 Naantali 16,50 1,25 1,75 Punkaharju 18,00 1,50 1,75 Nakkila 18,00 1,30 1,95 Punkalaidun 18,50 1,50 1,75 Nastola 18,00 1,30 1,60 Puolanka 19,00 1,50 1,50 Nauvo 19,00 1,75 1,75 Puumala 18,00 1,75 1,75 Nilsiä 18,50 1,65 2,00 Pyhtää 18,25 1,60 1,50 Nivala 18,50 1,75 1,75 Pyhäjoki 18,00 1,75 1,70 Nokia 17,50 1,40 1,95 Pyhäjärvi 18,75 1,75 1,75 Noormarkku 18,00 1,65 1,95 Pyhäntä 18,75 1,75 1,75 Nousiainen 17,25 1,40 1,75 Pyhäranta 17,50 1,50 1,75 Nummi-Pusula 17,75 1,75 1,50 Pyhäselkä 18,75 1,50 1,65 Nurmes 18,75 1,65 1,75 Pylkönmäki 18,00 2,00 1,95 Nurmijärvi 17,75 1,50 1,50 Pälkäne 17,50 1,75 1,95 Nurmo 18,00 1,75 1,80 Pöytyä 17,00 1,75 1,75 Närpiö 19,00 1,50 1,80 Raahe 18,00 1,50 1,70 Oravainen 19,25 1,75 1,80 Raisio 17,00 1,25 1,75 Orimattila 18,50 1,45 1,60 Rantasalmi 18,25 1,50 1,75 Oripää 18,00 1,75 1,75 Rantsila 18,50 1,75 1,70 Ortodoks.

19 N:o Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ranua 18,50 1,50 1,65 Taipalsaari 18,00 1,50 1,85 Rauma 16,50 1,25 1,75 Taivalkoski 19,00 1,50 1,70 Rautalampi 19,00 1,75 1,75 Taivassalo 18,50 1,75 1,75 Rautavaara 19,00 1,75 1,75 Tammela 18,25 1,60 1,50 Rautjärvi 17,50 1,75 1,85 Tammisaari 18,50 1,45 1,50 Reisjärvi 19,00 1,60 1,75 Tampere 17,25 1,25 1,95 Renko 18,50 1,75 1,50 Tarvasjoki 18,50 1,75 1,75 Riihimäki 18,00 1,15 1,60 Tervo 18,50 1,75 1,75 Ristiina 18,00 1,50 1,80 Tervola 17,50 1,60 1,70 Ristijärvi 19,00 1,65 1,50 Teuva 19,25 1,50 1,80 Rovaniemen mlk 18,00 1,25 1,65 Tohmajärvi 19,00 1,50 1,65 Rovaniemi 19,00 1,25 1,65 Toholampi 19,50 1,75 1,80 Ruokolahti 16,00 1,50 1,85 Toijala 18,50 1,35 1,50 Ruotsinpyhtää 18,50 1,55 1,50 Toivakka 18,50 1,75 1,95 Ruovesi 17,75 1,40 1,95 Tornio 18,75 1,50 1,70 Rusko 17,00 1,50 1,75 Turku 17,50 1,00 1,75 Ruukki 18,50 1,75 1,70 Tuulos 18,50 1,75 1,50 Rymättylä 17,75 1,75 1,75 Tuupovaara 18,75 1,50 1,75 Rääkkylä 18,50 1,60 1,65 Tuusniemi 18,50 1,60 2,00 Saari 18,00 1,60 1,85 Tuusula 17,25 1,25 1,50 Saarijärvi 18,50 1,50 1,95 Tyrnävä 18,75 1,75 1,70 Sahalahti 18,50 1,75 1,95 Töysä 18,00 1,75 1,80 Salla 18,75 1,50 1,65 Ullava 18,50 1,75 1,80 Salo 17,00 1,10 1,75 Ulvila 17,50 1,35 1,95 Saltvik 17,00 1,65 1,75 Urjala 18,50 1,65 1,50 Sammatti 17,75 1,95 1,50 Utajärvi 19,00 1,75 1,70 Sauvo 18,00 1,50 1,75 Utsjoki 19,00 1,65 1,65 Savitaipale 18,50 1,50 1,85 Uukuniemi 17,00 1,55 1,85 Savonlinna 18,00 1,50 1,75 Uurainen 18,50 1,75 1,95 Savonranta 18,00 1,75 1,75 Uusikaarlepyy 18,50 1,90 1,80 Savukoski 19,25 1,60 1,65 Uusikaupunki 17,00 1,50 1,75 Seinäjoki 18,50 1,50 1,80 Vaala 19,00 1,75 1,50 Sievi 17,75 1,50 1,75 Vaasa 18,00 1,25 1,80 Siikainen 18,50 1,75 1,95 Vahto 17,75 1,75 1,75 Siikajoki 18,50 1,75 1,70 Valkeakoski 17,50 1,10 1,95 Siilinjärvi 18,00 1,25 2,00 Valkeala 18,00 1,25 1,75 Simo 18,75 1,50 1,70 Valtimo 18,25 1,75 1,75 Sipoo 17,75 1,25 1,50 Vammala 18,00 1,50 1,95 Siuntio 18,75 1,50 1,50 Vampula 19,00 1,75 1,75 Sodankylä 19,00 1,50 1,65 Vantaa 17,75 1,00 1,50 Soini 19,00 1,75 1,80 Varkaus 18,25 1,35 1,75 Somero 18,00 1,50 1,50 Varpaisjärvi 18,00 1,75 1,95 Sonkajärvi 18,50 1,75 1,95 Vehkalahti 18,00 1,40 1,75 Sotkamo 18,25 1,50 1,50 Vehmaa 18,75 1,65 1,75 Sottunga 17,00 2,00 1,75 Vehmersalmi 18,50 1,75 2,00 Sulkava 18,00 1,75 1,75 Velkua 16,50 1,70 1,75 Sumiainen 18,50 1,75 1,95 Vesanto 19,00 1,75 1,75 Sund 18,00 2,00 1,75 Vesilahti 17,50 1,75 1,95 Suodenniemi 18,50 1,95 1,95 Veteli 19,00 1,65 1,80 Suolahti 18,50 1,50 1,95 Vieremä 18,50 1,65 1,95 Suomenniemi 17,50 1,75 1,80 Vihanti 18,50 1,75 1,70 Suomusjärvi 17,50 1,75 1,75 Vihti 18,00 1,25 1,50 Suomussalmi 18,50 1,50 1,50 Viiala 18,50 1,50 1,95 Suonenjoki 18,75 1,50 1,75 Viitasaari 18,00 1,25 1,95 Sysmä 18,00 1,75 1,80 Viljakkala 18,00 1,75 1,95 Säkylä 17,00 1,50 1,75 Vilppula 18,25 1,50 1,95 Särkisalo 17,25 1,70 1,75 Vimpeli 19,00 1,75 1,80 Ortodoks.

20 3564 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 1307 Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Ortodoks. Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut.- Virolahti 18,50 1,60 1,75 Ylikiiminki 19,00 1,60 1,70 Virrat 18,50 1,50 1,95 Ylistaro 18,50 1,75 1,80 Virtasalmi 18,00 1,85 1,80 Ylitornio 18,50 1,50 1,65 Vuolijoki 18,75 1,75 1,50 Ylivieska 18,75 1,65 1,75 Vårdö 17,00 2,00 1,75 Ylämaa 18,00 1,75 1,75 Vähäkyrö 19,00 1,50 1,80 Yläne 18,00 1,90 1,75 Värtsilä 18,50 1,60 1,65 Ylöjärvi 17,50 1,50 1,95 Västanfjärd 19,00 2,00 1,75 Ypäjä 18,00 1,70 1,50 Vöyri 19,00 1,50 1,80 Äetsä 18,00 1,75 1,95 Yli-Ii 18,50 1,50 1,70 Ähtäri 19,00 1,60 1,80 Ylihärmä 19,00 1,75 1,80 Äänekoski 18,00 1,35 1,95 Ortodoks. Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000 Pääjohtaja Jukka Tammi Ylitarkastaja Päivi Lilja N:o , 2 1 /2 arkkia OY EDITA AB, HELSINKI 2000 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen.

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen. Rahtihinnasto Tiileri-tulisijat 25.02.2013 sis. alv. 24% Tulisijat toimitetaan oheisen rahtitaulukon mukaan toimitusosoitteeseen tiilikuormien mukana. Tulisijapakettia tilattaessa tulisi huomioida riittävä

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861 SISÄLLYS N:o Sivu 854 Lakiapteekkimaksustaannetunlain2 :nmuuttamisesta... 4717 855 Laki toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1314 1318 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011

Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011 Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011 Pieni katsaus historiaan Puhelinverkon rakentaminen aloitettiin 150 vuotta sitten Mobiiliverkon rakentaminen 30 vuotta sitten ADSL verkon rakentaminen

Lisätiedot

ISOVER 4.1. 24.9.2008. Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä

ISOVER 4.1. 24.9.2008. Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä ISOVER 4.1. 24.9.2008 Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä 2 Styrofoam-eristeet Styrofoam-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä. Ne valmistetaan Dow Sverige Ab:n tehtaalla Norrköpingissä.

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT päivitetty 17.3.2014 OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT Ahlainen 1742-1899 Akaa 1723-1897 Alahärmä 1734-1896 Alajärvi 1694-1893 Alastaro 1696-1897

Lisätiedot

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009 JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009. Seurakunta Rippikirjat Lastenkirjat Ahlainen 1742-1899 1837-1903 1854-1909 1831-1909 Kortit Akaa 1723-1897 1833-1907 1845-1905 1833-1908

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yliopiston Apteekki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jukka Niemi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vesannon kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eerika Korhonen-Pellikka 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta:

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-, metsä- ja kalatalous

Lisätiedot

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta... 3461 1231 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot