Selvitys apteekkimaksun poistamisesta 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys apteekkimaksun poistamisesta 2004"

Transkriptio

1 Selvitys apteekkimaksun poistamisesta 2004

2

3 KUVAILULEHTI Julkaisija Lääkelaitos Mannerheimintie 103b, PL Helsinki Tuottaja / tekijät Lääkelaitos Julkaisun nimi Selvitys apteekkimaksun poistamisesta 2004 Asiasanat apteekit, apteekkimaksu Muut tiedot Julkaisutilaukset Lääkelaitos Tiivistelmä Julkaisun päivämäärä Sivumäärä 66 Kieli suomi Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Lääkelaitosta tekemään selvityksen apteekkimaksun poistamisen, lääketaksan uudistamisen ja eräiden muiden kustannuksia vähentävien toimenpiteiden vaikutuksista sekä näitä koskevat ehdotukset. Selvitys tuli toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön mennessä. Selvitystä varten Lääkelaitos on kartoittanut apteekkipalvelujen nykyistä saatavuutta ja maantieteellistä kattavuutta, apteekkien taloudellista tilannetta ja kustannusrakennetta sekä apteekkimaksun merkitystä erikokoisten apteekkien toimintaedellytyksille. Lisäksi on selvitetty lääkkeiden vähittäisjakelun järjestämistä ja käytössä olevia tukijärjestelmiä muissa Pohjoismaissa. Selvitystyössä on käytetty pääosin Lääkelaitoksen tuottamaa tilastoaineistoa. Apteekkien taloutta on tarkasteltu vuoden 2003 apteekkimaksun määräämistä koskevien ilmoitusten perusteella. Lisäksi on hankittu joitakin selvityksiä ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Lääkelaitos on järjestänyt selvitystyöhön liittyen kaksi sidosryhmien kuulemistilaisuutta. Lääkelaitos ehdottaa apteekkimaksun asteittaista poistamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa apteekkimaksu puolitettaisiin ja lääketaksaa alennettaisiin vastaavasti. Samalla alennettaisiin apteekkien myyntikatetta kalleimpien lääkkeiden osalta. Sivuapteekkivähennys ehdotetaan poistettavaksi ja apteekkimaksu ehdotetaan määrättäväksi apteekki- ja sivuapteekkikohtaisesti erikseen kunkin toimipisteen liikevaihdon perusteella saman apteekkimaksutaulukon mukaisesti. Toimenpiteiden vaikutuksia apteekkien talouteen ja apteekkipalvelujen saatavuuteen ehdotetaan seurattavaksi ennen kuin apteekkimaksua uudelleen alennetaan tai se kokonaan poistetaan. Alueellisesti kattava ja lääkeneuvonnan mahdollistava lääkejakelu ehdotetaan varmistettavaksi nykyistä sivuapteekkijärjestelmää kehittämällä. Sivuapteekkien toiminnassa ehdotetaan sovellettavaksi nykyistä joustavampia toimintamalleja sekä aukioloaikojen, toimitilaratkaisujen että lääkevalikoiman suhteen. Sivuapteekkien enimmäismäärää apteekkia kohti ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä kolmesta viiteen. Lääkekaappien lisäämistä ja terveydenhuollon yksiköiden lääkejakelun laajentamista ei kannateta. Harvaan asutuilla seuduilla lääkkeiden toimittaminen postitse tulee olla edelleenkin mahdollista. Lähetyskulujen korvaamista sairausvakuutuksesta tulee harkita.

4 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Läkemedelsverket Mannerheimvägen 103b, PB Helsingfors Producent / författare Läkemedelsverket Publikation Utredning om avlägsnande av apoteksavgiften 2004 Nyckelord apotek, apoteksavgift Övriga uppgifter Beställningar Läkemedelsverket Referat Utgivningsdatum Sidoantal 66 Språk finska Social- och hälsovårdsministeriet bad Läkemedelsverket om en utredning om inverkan av avlägsnande av apoteksavgiften, av förnyande av läkemedelstaxan och av en del övriga kostnadssparande åtgärder samt att inkomma med förslag för verkställande av dessa. Utredningen skulle tillställas social- och hälsovårdsministeriet senast För denna utredning har Läkemedelsverket kartlagt tillgången och den geografiska spridningen av apoteksservicen i vårt land, apotekens ekonomiska situation och kostnadsstruktur samt betydelsen av apoteksavgiften för verksamhetsförutsättningarna för apotek av olika storlek. Dessutom utreddes hur minutdistributionen av läkemedel organiserats i de andra nordiska länderna samt vilka former av apoteksstöd existerar i Norden. För utredningen användes statistiska uppgifter som huvudsakligen producerats av Läkemedelsverket. Apotekens ekonomi har granskats på basen av anmälningarna för bestämning av apoteksavgiften år Dessutom har en del utredningar inhämtats från utomstående sakkunniga. Inom ramen för utredning har Läkemedelsverket dessutom sammankallat två möten där berörda parter hörts. Läkemedelsverket föreslår att apoteksavgiften slopas gradvis så att den halveras initialt och att läkemedelstaxan sänks i motsvarande grad. Samtidigt skulle apotekens försäljningsbidrag sänkas beträffande dyra läkemedel. Läkemedelsverket föreslår att avdraget för filialapotek stryks och att apoteksavgiften bestäms enligt samma apoteksavgiftstabell för apotek och filialapotek och att detta görs på basen av omsättningen vid varje enskild verksamhetsenhet. Läkemedelsverket föreslår att inverkan av dessa åtgärder på apotekens ekonomi och på tillgången på apoteksservice uppföljs innan apoteksavgiften nedsätts ytterligare eller slopas. Läkemedelsverket föreslår att en regionalt täckande läkemedelsdistribution med möjligheter till läkemedelsinformation garanteras genom utbyggande av det nuvarande filialapoteksystemet. Vidare förslås att filialapoteken tillåts mer flexibla sätt att fungera detta skulle gälla såväl öppettider, utrymmen som läkemedelssortimentet samt att maximiantalet filialapotek per apotek ökas från nuvarande tre till fem. Läkemedelsverket understöder inte att antalet medicinskåp skulle ökas och inte heller att läkemedelsdistributionen från olika hälsovårdsenheter skulle utbyggas. Distribution av läkemedel per post till glesbygderna skall även framöver vara möjligt. Ersättning av leveransutgifterna ur sjukförsäkringen bör övervägas.

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Toimeksianto Selvityksen taustaa ja rajaukset Selvitystyö APTEEKKIPALVELUIDEN RAKENNE JA LÄÄKKEIDEN SAATAVUUS Lainsäädännöllinen tausta Apteekit ja sivuapteekit Lääkekaapit Apteekkiverkoston nykyinen kattavuus Apteekkien sijaitsemisalueet Aukioloajat Apteekkien henkilökunta Lääkehuolto julkisessa terveydenhuollossa Lääkkeiden hinnat Tukkuhinnat Vähittäishinnat Lääkkeiden hintarakenne eräissä maissa APTEEKKIEN TALOUS Apteekit liikeyrityksinä Lääketaksa Apteekkimaksu Apteekkimaksulakiin vuoden 1998 jälkeen tehdyt muutokset Apteekkimaksun määrääminen Apteekkimaksun tilitysmenettelyn merkitys apteekin taloudelle...29

6 4 LÄÄKKEIDEN VÄHITTÄISJAKELU MUISSA POHJOISMAISSA Ruotsi Jakeluverkosto Lääkkeiden hintojen muodostuminen Norja Jakeluverkosto Henkilökunta Aukioloajat Apteekkien talous Tanska Jakeluverkosto Aukioloajat Lääkeneuvonta ja palvelutavoitteet Apteekkien talous Lääkkeiden vähittäisjakelu terveydenhuollon toimintayksiköistä muissa maissa MUITA APTEEKKITOIMINNAN TASAUS- JA TUKIJÄRJESTELMIÄ Norja Syrjäseutujen tuki Päivystystuki Postikulukorvaus Tukijärjestelmien hallinnointi Tanska Liikevaihtomaksu ja -hyvitys Harkinnanvaraiset tuet Ylimääräinen tuki Rakennetuki Valtion takaus Vaihtoehtoiset tasaus- ja tukijärjestelmät Suomessa APTEEKKIMAKSUN KOKONAAN POISTAMISEN JA LÄÄKETAKSAN VASTAAVAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Vaikutukset apteekkien kannattavuuteen ja lääkkeiden saatavuuteen Muut vaikutukset APTEEKKIMAKSUN ASTEITTAINEN POISTAMINEN... 49

7 8 LÄÄKKEIDEN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN LÄÄKETAKSAN MUUTTAMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEET Lääkelaki (395/1987) Laki apteekkimaksusta (148/1946) Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (1087/2002) Sairausvakuutuslaki (364/1963) LÄÄKELAITOKSEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO...61 LÄHDELUETTELO Suomi Ruotsi Norja Tanska...64 LIITE...65

8

9 1 JOHDANTO 1.1 Toimeksianto Sosiaali- ja terveysministeriö on päivätyssä selvityspyynnössään (STM Dnro 74/59/2003; Liite) pyytänyt Lääkelaitokselta selvityksen apteekkimaksun poistamisen ja lääketaksan alentamisen sekä tähän liittyen muiden mahdollisten tasausmallien käyttämisen vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Apteekkimaksun poisto tapahtuisi joko kerralla tai asteittain. Pyynnön mukaan selvityksessä tulee arvioida apteekkimaksun poiston merkitystä eri toimijoille ja erityisesti eri kokoisille apteekeille. Lääketaksan muuttamista nykyistä degressiivisemmäksi tulee tarkastella erityisesti kaikkein kalleimpien lääkkeiden marginaalin osalta. Apteekkimaksun poistamiseen liittyen Lääkelaitosta pyydettiin selvittämään tapoja, joilla lääkkeiden nykyinen saatavuus turvataan ja lääkeneuvonnan mahdollistava lääkejakelu luodaan alueille, joilla lääkkeet nykyään toimitetaan potilaille postitse tai muilla vastaavilla tavoilla. Tarkasteltavaksi tulisivat vähittäishintoihin vaikuttamattomien tasausmallien lisäksi apteekkijärjestelmän tehokkuuden kehittäminen, kannattamattomien apteekkien toiminnan korvaaminen sivuapteekeilla ja niiden toiminnan muuttaminen sekä sellaisten uudentyyppisten lääkekaappien kehittäminen, joista voitaisiin toimittaa myös reseptilääkkeitä silloin, kun toiminnasta vastaavalla henkilöllä on farmaseuttinen koulutus. Lääkelaitosta pyydettiin arvioimaan myös muita lääkkeiden saatavuutta turvaavia tapoja, kuten terveydenhuollon yksiköiden toimesta tapahtuvan avohoidon lääkkeiden jakelun laajentamista. Selvityksen perusteella tuli tehdä tarvittavat säädös- ja muut ehdotukset. Selvityspyynnössä todettiin lisäksi, että ehdotusta laadittaessa on tarpeellista kuulla lääkealan toimijatahoja. Ehdotus pyydettiin lähettämään sosiaali- ja terveysministeriöön mennessä. 1.2 Selvityksen taustaa ja rajaukset Apteekkimaksun poistamista on tarkasteltu edellisen kerran vuonna 1998 (Lääkelaitos , LL Dnro 1310/09/1997), jolloin Lääkelaitos selvitti sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä, millä edellytyksillä apteekkimaksu voitaisiin poistaa ja samalla muuttaa lääketaksaa vuoden 2000 alusta lukien. Toimeksianto perustui Lääkekustannustyöryhmän (STM 1997:11) ehdotuksiin, niistä annettuihin lausuntoihin ja sosiaa- 9

10 lipoliittisia asioita käsittelevän ministeriryhmän kannanottoon. Sittemmin apteekkimaksun poistamista koskeviin toimenpiteisiin ei ryhdytty. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lääkepolitiikan periaatteita sisältävän Lääkepolitiikka asiakirjan (STM:n julkaisuja 2003:11). Keskeisenä lähtökohtana asiakirjassa pidetään lääkkeiden nykyisen hyvän alueellisen saatavuuden ja lääketurvallisuuden ylläpitämistä. Asiakirjassa todetaan, että nykyisessä toimintamallissa on tasapainotettu ammatillinen asiantuntemus ja liiketoiminnallinen tehokkuus eikä mallin perusteita ole tarpeen muuttaa. Lääkepolitiikka asiakirjan mukaan lääkkeiden myynti tapahtuu jatkossakin apteekeista ja sivuapteekeista. Lääkepolitiikka asiakirjan lääkekustannuksia käsittelevässä kohdassa esitetään, että valtakunnallisesti tarkasteltuna kustannuksia aiheutuu myös lääkejakelun alueellisen kattavuuden turvaamisesta apteekkimaksulla ja siihen liittyvällä lääkkeiden vähittäismyyntihintoihin sisältyvän apteekkien katteen sääntelyllä. Apteekkimaksun poiston asteittainen toteuttaminen ei johtaisi lääkejakelun kattavuuden merkittävään heikkenemiseen, jos samalla välttämätön lääkejakelu turvattaisiin sivuapteekkien ja lääkekaappien avulla. Lääkelaitos ei ole tässä selvityksessä kuvannut apteekkimaksun ja lääketaksan historiallista taustaa, koska niitä tarkasteltiin jo edellisessä selvityksessä vuonna Apteekkimaksulla on valtiontaloudellisia vaikutuksia ja huomattava merkitys Helsingin ja Kuopion yliopistojen talouteen. Lääkelaitoksen selvitykseen ei sisälly kattavia vaikuttavuus- ja toimenpidearvioita näiltä osin, koska sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto ei sitä edellyttänyt. Lääkelaitoksen selvitykseen ei myöskään sisälly kannanottoja lääkkeiden myynnistä päivittäistavarakaupoissa. Tältä osin Lääkelaitos viittaa Lääkepolitiikka asiakirjaan. 1.3 Selvitystyö Lääkelaitos on selvittänyt apteekkipalvelujen nykyistä saatavuutta ja maantieteellistä kattavuutta. Selvityksessä on tarkasteltu apteekkien taloudellista tilannetta ja kustannusrakennetta sekä apteekkimaksun merkitystä eri kokoisten apteekkien toimintaedellytyksille. Tarkastelun yhteydessä on selvitetty mahdollisista toimenpiteistä johtuvia seurauksia apteekkiverkoston kattavuuteen. Lääkelaitos on selvittänyt lääkkeiden vähittäisjakelun järjestämistä muissa Pohjoismaissa, erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Samoin on selvitetty Pohjoismaissa käytössä olevia apteekkien taloudellisia tukijärjestelmiä. Selvityksessä on käytetty pääosin Lääkelaitoksen tuottamaa tilasto-aineistoa. Apteekkien taloutta on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin apteekkien toimittamien vuoden 2003 apteekkimaksun määräämistä koskevien ilmoitusten perusteella. Lääkelaitos 10

11 on lisäksi hankkinut joitakin tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Selvitystyön aikana Lääkelaitos on järjestänyt kaksi sidosryhmien kuulemistilaisuutta ja Kuulemistilaisuudessa ovat olleet edustettuina Apteekkitavaratukkukauppiaat, Helsingin yliopisto, Kansaneläkelaitos, Kuopion yliopisto, Lääketeollisuus, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Potilasliitto. Osa mainituista tahoista on myös toimittanut Lääkelaitokseen kirjallisia kannanottoja. Ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa osapuolet esittivät näkemyksiään Lääkelaitokselle annetussa sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannossa mainituista suuntaviivoista. Toisessa kuulemistilaisuudessa käsiteltiin sivuapteekki- ja lääkekaappijärjestelmän kehittämistä lääkkeiden alueellisen saatavuuden turvaamisen vaihtoehtoina. 11

12 2 APTEEKKIPALVELUIDEN RAKENNE JA LÄÄKKEIDEN SAATAVUUS 2.1 Lainsäädännöllinen tausta Väestölle saadaan myydä lääkkeitä ainoastaan apteekeista, sivuapteekeista ja lääkekaapeista lukuun ottamatta rohdosvalmisteita, homeopaattisia ja antroposofisia valmisteita, ellei Lääkelaitos myyntiluvan myöntämisen tai rekisteröinnin yhteydessä määrää, että valmistetta saadaan myydä vain apteekeista (lääkelaki 38 ) Apteekit ja sivuapteekit Lääkelain 39 :n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä. Alueella, jolla ei väestömäärän vähäisyyden vuoksi voida katsoa olevan riittäviä toimintaedellytyksiä itsenäiselle apteekille, mutta jolla lääkkeiden saatavuus edellyttää apteekkiliikettä, saa apteekkari pitää sivuapteekkia Lääkelaitoksen luvalla (lääkelaki 52 ). Apteekkarilla voi olla lupa pitää enintään kolmea sivuapteekkia. Mikäli lääkkeiden saatavuus edellyttää uutta apteekkia kuntaan tai sen osaan, päättää Lääkelaitos apteekin perustamisesta asianomaista kuntaa kuultuaan (lääkelaki 41 ). Lääkelaitos voi päättää myös apteekin lakkauttamisesta tai siirtämisestä kunnan toiseen osaan siten kuin lääkelain 41 :ssä on säädetty. Apteekkilupa on henkilökohtainen. Luvan myöntämisen edellytyksistä on säädetty lääkelain 43 :ssä. Edellä esitetyn lisäksi on Helsingin yliopistolla oikeus pitää yhtä apteekkia Helsingin kaupungissa ja Kuopion yliopistolla yhtä apteekkia Kuopion kaupungissa (lääkelaki 42 ). Lisäksi Helsingin yliopisto voi Lääkelaitoksen luvalla pitää enintään 16 sivuapteekkia. Näiden apteekkien tehtäväksi on lääkkeiden myynnin ohella säädetty farmasian opetukseen liittyvän harjoittelun ja lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttaminen Lääkekaapit Alueella, jolla ei ole apteekkia tai sivuapteekkia ja josta on pitkän etäisyyden tai muiden vastaavien syiden vuoksi huono kulkuyhteys lähimpään apteekkiin tai sivuapteekkiin, saa apteekkari pitää Lääkelaitoksen antaman luvan perusteella lääkekaappia (lääkelaki 52 ). Pitkällä etäisyydellä tarkoitetaan useiden kymmenien kilometrien välimatkaa lähimpään apteekkiin tai sivuapteekkiin. Puutteelliseksi kulkuyhteydeksi katsotaan ko- 12

13 konaan puuttuva tai 1 2 päivittäistä vuoroa kattava julkinen liikenne. Luvan edellytyksenä on lisäksi, että lääkekaappi on lääkehuollon kannalta tarpeellinen. Suomessa on 169 lääkekaappia ( ). Lääkekaappi toimii tavallisesti kylässä sijaitsevan yrityksen, kuten esimerkiksi kyläkaupan tai pankin konttorin yhteydessä. Lääkekaapin hoitajalta ei edellytetä farmaseuttista koulutusta. Lääkekaapista saa myydä vain sellaisia lääkkeitä, jotka voidaan luovuttaa asiakkaalle ilman lääkemääräystä. 2.2 Apteekkiverkoston nykyinen kattavuus Suomessa oli yhteensä 801 apteekkitoimipistettä (Taulukko 1). Näistä 602 oli yksityisiä apteekkeja ja 181 näiden alaisia sivuapteekkeja. Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekkien lisäksi maassa toimi 16 Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekkia. Taulukko 1. Apteekkitoimipisteet maakunnittain (Apteekkien lukumäärät: Lääkelaitos ; väestömäärät: Tilastokeskus ; pinta-alat: Maanmittauslaitos ) Maakunta Apteekkeja Sivuapteekkeja Yliopistojen apteekit ja sivuapteekit Apteekkeja yhteensä Asukasluku Asukkaita/ maakm 2 Apteekkeja/1000 maakm 2 Asukkaita/apteekki Uusimaa ,2 22, Varsinais-Suomi ,6 7, Satakunta ,3 5, Kanta-Häme ,0 5, Pirkanmaa ,3 5, Päijät-Häme ,7 5, Kymenlaakso ,4 5, Etelä-Karjala ,3 4, Etelä-Savo ,5 2, Pohjois-Savo ,0 2, Pohjois-Karjala ,5 1, Keski-Suomi ,0 3, Etelä-Pohjanmaa ,4 2, Pohjanmaa ,6 3, Keski-Pohjanmaa ,4 2, Pohjois-Pohjanmaa ,5 1, Kainuu ,0 0, Lappi ,0 0, Itä-Uusimaa ,4 4, Ahvenanmaa ,3 2, Yhteensä ,1 2,

14 Taulukko 2. Kunnat, joissa nykyisin ei ole apteekkitoimipistettä. (Väestömäärät: Tilastokeskus ; pinta-alat: Maanmittauslaitos ; etäisyydet: AT Reittikartta Suomi 2003) Kunta Asukasluku Asukkaita/ maakm 2 Lähin apteekki Etäisyys keskustaajamasta km Varsinais-Suomi: Askainen ,2 Masku 15 Houtskari 662 5,5 Korppoo 23 Iniö 251 3,9 Taivassalo 20 Kustavi 953 5,8 Taivassalo 17 Lemu ,8 Masku 8 Merimasku ,9 Naantali 12 Mietoinen ,0 Mynämäki 8 Muurla ,0 Salo 11 Pertteli ,5 Salo 11 Suomusjärvi ,2 Kiikala 15 Särkisalo 723 8,8 Perniö 17 Vahto ,1 Rusko 10 Velkua 233 7,5 Naantali 30 Satakunta: Kodisjoki ,7 Lappi 15 Kanta-Häme: Tuulos ,7 Lammi 11 Etelä-Karjala: Uukuniemi 516 5,1 Saari 16 Pohjois-Karjala: Värtsilä 647 4,8 Tohmajärvi 18 Keski-Suomi: Sumiainen ,6 Suolahti 18 Pohjanmaa: Luoto ,9 Pietarsaari 11 Maksamaa ,1 Vöyri 17 Pedersören kunta ,2 Pietarsaari 10 Keski-Pohjanmaa: Ullava ,4 Kannus 26 Pohjois-Pohjanmaa: Hailuoto 979 5,0 Oulunsalo 43 Lumijoki ,5 Liminka 11 Siikajoki ,9 Pattijoki 25 Lappi: Utsjoki ,3 Ivalo

15 Kunta Asukasluku Asukkaita/ maakm 2 Lähin apteekki Etäisyys keskustaajamasta km Itä-Uusimaa: Liljendal ,9 Lapinjärvi 11 Pernaja ,3 Loviisa 11 Ruotsinpyhtää ,2 Loviisa 17 Ahvenanmaa: Brändö 515 5,0 Kumlinge 38 Eckerö 895 8,1 Maarianhamina, Godby 28 Föglö 608 4,6 Maarianhamina 39 Geta 461 5,5 Godby 21 Hammarland ,3 Maarianhamina, Godby 20 Jomala ,3 Maarianhamina 7 Kökar 293 5,1 Kumlinge 55 Lemland ,9 Maarianhamina 14 Lumparland ,7 Maarianhamina 28 Saltvik ,6 Godby 7 Sottunga 134 5,0 Kumlinge 33 Sund ,6 Godby 8 Vårdö 417 4,1 Godby 26 Kuva 1. Niiden kuntien sijainti, joissa ei ole apteekkitoimipistettä. 15

16 Yhtä apteekkitoimipistettä kohti on keskimäärin asukasta. Eniten asukkaita yhtä apteekkitoimipistettä kohti on Uudenmaan maakunnassa (9 229 asukasta/apteekki), vähiten Etelä-Savon (4 773 asukasta/apteekki) ja Satakunnan (4 791 asukasta/apteekki) maakunnissa. Vuoden 2004 alussa Suomessa oli 444 kuntaa. Näistä 300 kunnassa on yksi apteekki tai sivuapteekki, 43 kunnassa kaksi ja 31 kunnassa kolme apteekkitoimipistettä. Enemmän kuin 3 apteekkitoimipistettä on 28 kunnassa. Eniten apteekkitoimipisteitä on Helsingissä (70), Turussa (26), Tampereella (24), Espoossa (17) ja Oulussa (16). Ilman apteekkia tai sivuapteekkia olevia kuntia on 42 (Taulukko 2, Kuva 1). Näissä kunnissa asuu hieman alle henkilöä, mikä on 1,24 % koko maan väestömäärästä. Kunnista 13 sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja 13 Ahvenanmaalla. Lapin maakunnassa apteekkitoimipistettä ei ole Utsjoen kunnassa. Lähes kaikki ilman apteekkitoimipistettä olevat kunnat ovat väestömäärältään pieniä, alle asukkaan kuntia. Väestömäärältään suurimmassa yksittäisessä ilman apteekkia olevassa kunnassa, asukkaan Pedersören kunnassa, ei ole yhtä yksittäistä keskustaajamaa. Etäisyydet ilman apteekkitoimipistettä olevien mannermaalla sijaitsevien kuntien keskustaajamista lähimpiin apteekkeihin vaihtelevat 8 ja 28 kilometrin välillä lukuun ottamatta Utsjoen kuntaa, josta etäisyys Ivalossa sijaitsevaan apteekkiin on 159 kilometriä Apteekkien sijaitsemisalueet Yksityisten apteekkien sijaitsemisalueita koskevat säädökset muuttuivat alkaen. Ennen vuotta 1997 sijaitsemisalueet oli vahvistettu siten, että kullakin yksityisellä apteekilla oli oma sijaitsemisalueensa. Samalla sijaitsemisalueella ei ollut muita yksityisiä apteekkeja. Maaseudulla sijaitsemisalue oli yleensä kunta tai sen keskustaajama, kaupungeissa joko kadunnimien mukaan rajattu alue tai tietty nimetty lähiö. Voimassa olevan lääkelain 40 :n mukaan apteekkilupa myönnetään tietyn apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Samalla sijaitsemisalueella kunnassa tai kunnan osassa voi sijaita useampi kuin yksi apteekki. Apteekkari voi vapaasti sijoittaa apteekkinsa määrätyllä sijaitsemisalueella. Lääkelaitoksen tuli mennessä määrätä lain 40 :ssä tarkoitetut uudet sijaitsemisalueet (kunta/kunnan osa). Apteekkien sijaitsemisalueeksi on määrätty kunnan osa noin neljässäkymmenessä kunnassa. Näissä kunnissa apteekkialueiden määrä vaihtelee kahden ja neljäntoista alueen välillä. Siirtymäkauden jälkeen apteekkien sijaitsemisalueisiin on tehty muutoksia yksittäisissä tapauksissa apteekkipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Kunnassa yksin sijaitsevan apteekin sijaitsemisalueena on koko kunta. 16

17 Sivuapteekkien sijaitsemisalueiden määrittely ei vastaa itsenäisten apteekkien sijaitsemisalueita vastaavaa määrittelyä. Sivuapteekkien sijaitsemisalueet on määritelty suppeammiksi, mikä on tarpeen lääkehuollon turvaamiseksi myös haja-asutusalueilla. Kuopion yliopiston apteekin ja Helsingin yliopiston apteekin pääapteekin sijaitsemiskunnat on määrätty lääkelaissa. Lääkelain 42 :n mukaan Helsingin yliopistolla on oikeus pitää yhtä apteekkia Helsingin kaupungissa ja Kuopion yliopistolla yhtä apteekkia Kuopion kaupungissa. Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekkien sijaitsemisalueet on määrätty kunkin sivuapteekin perustamista koskevien päätösten yhteydessä. Helsingin yliopiston apteekin 16 sivuapteekkia toimivat kaupungeissa maan eri puolilla Aukioloajat Apteekkien ja sivuapteekkien aukioloaikojen tulee lääkelain 55 :n mukaan olla sellaiset, että lääkkeiden saatavuus on turvattu. Apteekit voivat harkita aukioloaikansa paikallisesti ja niistä on ilmoitettava kunnalle, jossa apteekki sijaitsee. Lääkelaitoksen käsityksen mukaan apteekkien aukioloajat ovat riittävät ja useimmilla paikkakunnilla ne noudattavat terveyspalvelujen ja suurimpien kauppaliikkeiden aukioloaikoja. Joillakin paikkakunnilla apteekkien aukioloajat ovat viime vuosina pidentyneet mm. apteekkien välisen kilpailun ja uusille liikepaikoille siirtymisen johdosta. Sivuapteekit ovat yleensä avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa Apteekkien henkilökunta Apteekkien perustehtävät lääkkeiden toimittaminen, lääkeneuvonta ja lääkkeiden valmistaminen ovat farmaseuttisen henkilökunnan, proviisoreiden ja farmaseuttien tehtäviä. Lääkelain 56 :n mukaan apteekissa ja sivuapteekissa tulee pitää tarpeellinen määrä farmaseuttisen tutkinnon suorittanutta henkilökuntaa. Apteekista ja sivuapteekista lääkkeitä toimitettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä (lääkelaki 57 ). Apteekkien henkilökunnan määrä oli yhteensä henkilöä (Taulukko 3). Tästä farmaseuttisen henkilökunnan osuus apteekkarit mukaan lukien oli 61 %. Vuoden 2003 aikana apteekkien henkilökuntamäärä kasvoi 396 henkilöllä, josta farmaseutteja oli 209. Apteekkien henkilökunnan määrä on vuodesta 1999 vuoteen 2003 kasvanut yhteensä 916 henkilöllä. Suhteellisesti eniten, 26 %, on kasvanut apteekeissa työskentelevien proviisorien määrä. Teknisen henkilökunnan (farmanomit, lääketyöntekijät, tekniset apulaiset) määrä on kasvanut lähes 23 %:lla. Farmaseuttien määrä on vastaavasti kasvanut 8,1 %:lla. 17

18 Taulukko 3. Apteekkien henkilökunnan määrä Tähdellä merkityt ammattiryhmät ovat farmaseuttista henkilökuntaa. (Lähde: Suomen Apteekkariliitto 2004) Apteekkarit * 576 Proviisorit * 769 Farmaseutit * Farmanomit 534 Lääketyöntekijät 501 Tekniset apulaiset Merkonomit 90 Muut (siistijät, harjoittelijat jne.) 586 Yhteensä Määrän kasvusta huolimatta maassa on paikoitellen vajetta farmaseuttisesta henkilökunnasta. Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan apteekeissa on avoinna farmaseutin työpaikkaa. Työvoimahallinnolle julkiseen hakuun ilmoitettuja apteekkialan avoimia työpaikkoja oli 62 ( ), joista proviisoreille 9 ja farmaseuteille 53 paikkaa. Työmarkkinoilta poistuu eläkkeelle vuosien aikana noin viidesosa farmaseuteista. Akuutin työvoimavajeen täyttämiseksi Kuopion ja Helsingin yliopistoissa on järjestetty ns. muuntokoulutusta ja farmaseuttikoulutuksen sisäänottoa on lisätty. 2.3 Lääkehuolto julkisessa terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon palveluja tuottavia terveyskeskuksia oli vuonna 2003 yhteensä 279, joista sairaansijallisia oli 240. Lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilöstön vastaanottoja oli yli 600 toimipisteessä. Pienimmissä kunnissa ja kuntien osissa on tavallisimmin terveysasema tai -talo, jossa on terveydenhoitajan vastaanotto arkiaamuisin ja lääkärin vastaanotto ajanvarauksella joinakin viikonpäivinä. Kunnat ovat järjestäneet lääkäreiden ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksen yleensä lähiseudun kuntien kanssa siten, että päivystys on esim. vuoroviikoin eri terveysasemilla tai että päivystys on keskitetty kokonaan yhteen toimipisteeseen. Sairaanhoitopiirissä voi olla sen toimintaa varten sairaala-apteekki. Kunnan, kuntayhtymän ja valtion ylläpitämässä sairaalassa tai terveyskeskuksessa voi olla sairaala-apteekki tai lääkekeskus. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voidaan perustaa Lääkelaitoksen luvalla (lääkelaki 61 ). Vuonna 2002 Suomessa toimi yhteensä 24 sairaala-apteekkia, joista yliopistollisissa sairaaloissa 5 ja muissa sairaaloissa 19. Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämiä lääkekeskuksia oli 190. Sairaala-apteekkien lukumäärässä ei viime vuosina ole tapahtunut olen- 18

19 naista muutosta. Sen sijaan lääkekeskusten lukumäärä on pienentynyt yli 40:llä vuodesta 1997 alkaen. Pienenemisen taustalla on mm. resurssien kohdentamisen ja lääkehankintojen kilpailuttamisen johdosta tapahtunut julkisen terveydenhuollon lääkehuollon järjestäminen keskitetysti sairaala-apteekeista. Lääkkeiden toimittaminen sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta terveydenhuoltoyksikön potilaalle tai muulle asiakkaalle on rajoitettu tiettyihin tilanteisiin. Lääkelaissa edellytetään, että lääkkeiden luovutus tapahtuu näissä tilanteissa vastikkeetta. Terveydenhuollon toimintayksiköillä ja lääkäreillä ei ole oikeutta myydä lääkkeitä. Lääkelain 65 :n mukaan sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa sairaansijalta poistettavan tai avohoitoon tilapäisesti siirrettävän potilaan hoidon keskeytymätöntä jatkamista varten tarvittavat lääkkeet. Sairaalan poliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla käyneelle potilaalle voidaan vastikkeetta luovuttaa hoidon aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet (ns. päivystyspakkaukset), kunnes potilaan voidaan kohtuudella olettaa saavan ne apteekista. Tämän lisäksi sairaala-apteekista ja lääkekeskuksista voidaan luovuttaa yleisvaarallisten tartuntatautien hoitoon määrätyt lääkkeet sekä raskauden ehkäisyneuvontaan ja kansanterveydelliseen valistustyöhön liittyviä lääkkeitä. 2.4 Lääkkeiden hinnat Vuonna 2002 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 10,2 miljardia euroa (Kuva 2), missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 750 miljoonaa euroa (7,9 %). Suurin osa, 39,2 % menoista kohdistui sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastohoitoon. Avohoidon osuus oli 33,4 %. Kunnat olivat vuonna 2002 suurin terveydenhuoltomenojen rahoittaja. Niiden osuus rahoituksesta oli 43,0 %. Valtion osuus terveydenhuollon rahoituksesta oli 16,8 % ja Kansaneläkelaitoksen osuus 15,9 %. Julkisen rahoituksen osuus oli yhteensä 75,7 %. Lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on vuosina kasvanut 9,4 prosentista 15,9 prosenttiin. Vuoden 2002 rahassa mitattuna lääkemenot ovat 1,7-kertaistuneet 932 miljoonasta eurosta miljoonaan euroon (Kuva 3). Kasvunopeus on ollut vuosittain 4,0 6,8 % välillä lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin lääkemenot pienenivät 1,1 %. Lääkekustannusten nousun katsotaan johtuvan uusista lääkkeistä ja lisääntyvistä hoitomahdollisuuksista sekä väestön ikääntymisestä. Lääkekustannusten kasvu on yleinen ilmiö teollistuneissa maissa. Lääketeollisuuden ja -tukkukaupan osuus muodostaa n. 62 % lääkkeen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta (Kuva 4). Apteekin myyntikatteen osuus on n. 30 %, mihin sisältyy valtiolle tilitettävä apteekkimaksu n. 6,6 %. Ottaen apteekkimaksun lisäksi 19

20 huomioon arvonlisäveron muodostuu valtion osuudeksi yhteensä 14 % lääkkeen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta Muu terveydenhuolto Julkiset investoinnit Avohoidon lääkkeet Avohoito Vuodeosastohoito miljardia Kuva 2. Terveydenhuollon kokonaismenojen rakenne vuosina (mrd. ) vuoden 2002 rahassa. (Lähde: Stakes 2004) miljoonaa Kuva 3. Lääkemenot vuosina (milj. ) vuoden 2002 rahassa. (Lähde: Stakes 2004) 20

21 Lääketeollisuus ja -tukkukauppa 62,2 % Arvonlisävero 7,4 % Apteekin myyntikate (myyntikate 1) 30,4 % Apteekkimaksu 6,6 % Apteekki (myyntikate 2) 23,9 % Kuva 4. Lääkkeen hinnan osatekijät arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta v Tukkuhinnat Myyntiluvan saanut lääke voi olla markkinoilla ilman, että sen tukkumyyntihintaa säänneltäisiin. Lääkekorvausjärjestelmään kuulumattoman valmisteen tukkuhinta on lääkeyrityksen vapaasti määriteltävissä. Sairausvakuutuksesta korvattavalta lääkkeeltä kuitenkin edellytetään sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamaa korvausperusteena olevaa kohtuullista tukkuhintaa. Kohtuullinen tukkuhinta on enimmäishinta, jolla lääkettä saadaan myydä apteekeille ja sairaaloille. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös on voimassa enintään viisi vuotta ja uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen päätös enintään kolme vuotta. Lääketeollisuus ja -tukkukauppa sopivat keskenään tukkukaupan jakelupalkkiosta. Jakelupalkkio sisältyy tukkuhintaan, jolla lääkettä myydään apteekeille ja sairaaloille Vähittäishinnat Lääkkeiden vähittäishinnat muodostuvat tukkuhinnan perusteella Valtioneuvoston lääketaksasta antaman asetuksen mukaisesti. Lääketaksa määrää apteekin saaman myyntikatteen, joka muodostuu tukkuhinnasta degressiivisesti: tukkuhinnaltaan kalliimman lääkkeen myyntikateprosentti on pienempi kuin tukkuhinnaltaan halvemman lääkkeen. Lääketaksa ja siten siinä määrätty myyntikate on sama kaikille apteekeille. Lääketaksa ja apteekkimaksu ovat keskeinen osa Suomen apteekkijärjestelmän rakenteesta. Lääketaksa määrää lääkkeiden samanhintaisuuden kaikkialla maassa. Apteekkimaksun avulla leikataan liikevaihdoltaan suurten apteekkien tulosta. Voidaan sanoa, että lääkkeen vähittäishintaan ts. apteekin myyntikatteeseen sisältyy apteekin liikevaihdon perusteella progressiivisesti määräytyvä apteekkimaksu. Apteek- 21

22 kimaksun maksamisen jälkeen liikevaihdoltaan pienemmälle apteekille jäävä myyntikatteen osuus on suurempi kuin liikevaihdoltaan suuremmalle apteekille. Vuonna 2003 apteekkimaksun osuus yksityisten apteekkien koko liikevaihdosta oli keskimäärin 6,7 % (7,1 % liikevaihdosta tehtävien vähennysten jälkeen jäävästä apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta) vaihteluvälin ollessa 0 9,8 %. Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekit mukaan lukien apteekkimaksun osuus koko liikevaihdosta oli 7,1 % vuonna Lääketaksan perusteella määräytyvään vähittäishintaan lisätään valtiolle tilitettävän arvonlisäveron osuus 8 %. Vähittäishinnoittelun mekanismia (lääketaksaa) ei ole muutettu jälkeen Lääkkeiden hintarakenne eräissä maissa Tukkuhinnoiltaan lääkkeet ovat Suomessa Ruotsin, Tanskan, Norjan ja eräiden muiden Euroopan maiden hintatasoa alhaisempia (Kuva 5). Arvonlisäverolliset vähittäishinnat ovat saman selvityksen mukaan Suomessa korkeammat kuin esim. Ruotsissa ja Norjassa (Kuva 6). Tilastosta ei voida suoraan päätellä apteekkien marginaalin osuutta, sillä lääkkeiden arvonlisävero vaihtelee eri maissa. Ruotsissa reseptilääkkeistä ei peritä arvonlisäveroa, Norjassa lääkkeiden arvonlisävero on 24 % ja Tanskassa 25 %. Arvonlisäverolliset vähittäishinnat ovat Suomessa ostovoimapariteetti huomioon ottaen useimpia Länsi-Euroopan maita alhaisempia (Kuva 7). Kreikka Espanja Portugali Belgia Suomi Itävalta Italia Norja Luxemburg Saksa Ranska Ruotsi Tanska Irlanti Kuva 5. Eurooppalainen lääkkeiden hintavertailu tukkuhintojen perusteella (Suomi = 100). (Lähde: IMS Consulting 2004) 22

23 Kreikka Alankomaat Ranska Iso-Britannia Espanja Portugali Ruotsi Belgia Norja Luxemburg Italia Suomi Saksa Tanska Itävalta Sveitsi Irlanti Kuva 6. Eurooppalainen lääkkeiden hintavertailu arvonlisäverollisten vähittäishintojen perusteella (Suomi = 100). (Lähde: IMS Consulting 2004) Norja Alankomaat Ruotsi Ranska Iso-Britannia Sveitsi Suomi Belgia Tanska Luxemburg Kreikka Espanja Saksa Italia Portugali Irlanti Itävalta Kuva 7. Eurooppalainen lääkkeiden hintavertailu arvonlisäverollisten vähittäishintojen perusteella ostovoimapariteetti huomioon ottaen (Suomi = 100). (Lähde: IMS Consulting 2004) 23

24 3 APTEEKKIEN TALOUS 3.1 Apteekit liikeyrityksinä Yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvo vuonna 2003 oli 2,73 miljoonaa euroa. Apteekkien toimintaa ja taloutta tarkasteltaessa korostuu erityispiirteenä pienten apteekkien suuri osuus koko apteekkiverkostosta. Keskiarvoa pienempien apteekkien osuus on lähes 60 % (Kuva 8). Kyseiset apteekit sijaitsevat tasaisesti ympäri maata Liikevaihto Liikevaihdon keskiarvo Apteekkien lukumäärä Kuva 8. Yksityisten apteekkien liikevaihdon jakauma v Toisena erityispiirteenä ilmenee pienimpien ja suurimpien apteekkien välinen suuri kokoero. Vuonna 2003 yksityisten apteekkien liikevaihto vaihteli alle eurosta yli euroon. Yksityisten apteekkien liikevaihto on vuosina kasvanut 5,9 10,1 % vuodessa (Taulukko 4). Liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2003, mihin osatekijänä voidaan pitää lääkevaihdon eli ns. geneerisen substituution käyttöönottoa ja sen mukanaan tuomaa rinnakkaisvalmisteiden hintakilpailua. Vaikka myyntikatteen osuus liikevaihdosta on laskenut vuosina ,6 %:sta 32,7 %:iin, on myyntikatteen määrä rahassa mitattuna kasvanut liikevaihdon kasvusta johtuen. 24

25 Taulukko 4. Yksityisten apteekkien liikevaihtoa ja myyntikatetta kuvaavia tunnuslukuja vv Vuosi Liikevaihdon kasvu Keskimääräinen liikevaihto milj. Myyntikate 1 % liikevaihdosta Myyntikate apteekkimaksun jälkeen % liikevaihdosta ,8 % 2,02 34,6 27, ,9 % 2,17 34,2 26, ,1 % 2,38 33,7 26, ,1 % 2,59 33,1 26, ,9 % 2,73 32,7 25,9 Taulukko 5. Yksityisten apteekkien talouden rakennetta kuvaavia tunnuslukuja liikevaihtoryhmittäin v kaikki yksityiset apteekit 600 apt. liikevaihto alle 1 milj liikevaihto 1 2 milj liikevaihto 2 3 milj liikevaihto 3 4 milj liikevaihto 4 5 milj liikevaihto yli 5 milj 61 apt. 178 apt. 145 apt. 102 apt. 58 apt. 56 apt. % lv:sta % lv:sta % lv:sta % lv:sta % lv:sta % lv:sta % lv:sta Liikevaihto , , , , , , ,66 Muut tuotot , , , , , , ,37 Kelan ostokertapalkkiot Ostot/varastojen muutos , , , , , , ,70 Myyntikate , , , , , , ,33 Apteekkimaksu , , , , , , ,54 Myyntikate , , , , , , ,80 Ulkopuoliset palvelut 601 0,02 6 0, , , , , ,07 Palkat , , , , , , ,61 Henkilöstösivukulut Toimitilavuokrat Muut liiketoiminnan kulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Käyttökate , , , , , , ,27 Poistot , , , , , , ,54 Liikevoitto , , , , , , ,73 Korko- ja rahoitustuotot Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , , , , , , , , , , , ,86 25

26 Ennen apteekkimaksua laskettavan myyntikatteen prosentuaalisessa osuudessa apteekin liikevaihdosta on vain pieniä eroja eri kokoisten apteekkien välillä (Taulukko 5). Tämä johtuu lääkkeiden samanhintaisuudesta apteekeissa sekä lääkemyynnin suuresta osuudesta apteekkien liikevaihdosta. Apteekkimaksun ja sen progressiivisuuden tuloa tasaava vaikutus käy ilmi vertailtaessa suurten ja pienten apteekkien tunnuslukuja. Vuonna 2003 myyntikate, jossa liiketoiminnan tuotoista on vähennetty vain tavaraostot ja varaston muutos, on suurimman liikevaihdon ryhmässä (liikevaihto yli 5 milj. euroa) 33,4 % ja pienimmän liikevaihdon ryhmässä (liikevaihto alle 1 milj. euroa) 31,7 %. Kun lasketaan vastaava myyntikate, jossa on vähennetty apteekkimaksun osuus, vaihtelu on vastaavasti 24,9 %:sta (suurimmat) 30,3 %:iin (pienimmät). Liikevaihdoltaan pienemmälle apteekille jää samanhintaisesta lääkkeestä prosentuaalisesti suurempi myyntikate kuin suuremmalle, suhteessa enemmän apteekkimaksua maksavalle apteekille. Apteekkien suurimmat kuluerät apteekkimaksun jälkeen jäävästä myyntikatteesta ovat henkilöstökustannukset ja toimitilavuokrat. Henkilöstökulujen osuus on liikevaihdoltaan pienimmissä apteekeissa pienempi (40,0 % apteekkimaksun jälkeen jäävästä myyntikatteesta) kuin suurimmissa apteekeissa (48,3 %). Toimitilakustannuksissa suhteellinen ero pienimpien ja suurimpien apteekkien välillä on vähäinen. Verotettavan tulon osuus on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana vaihdellut 9,1 % ja 9,9 % välillä liikevaihdosta. Voimakasta trendiä voiton osuuden suhteen ei ole havaittavissa. Sen sijaan rahassa mitattuna voitto on kasvanut apteekkien liikevaihdon kasvusta johtuen. 3.2 Lääketaksa Lääkkeiden vähittäishinnoittelun lähtökohtana on ns. samanhintaisuusperiaate: lääkkeiden hinnat ovat kaikissa apteekeissa samat. Periaate on kirjattu lääkelain 58 :ään, jonka mukaan lääkkeen vähittäishintana on käytettävä valtioneuvoston asetuksella säädettävän lääketaksan mukaista hintaa. Tämä koskee sekä reseptillä toimitettavia että itsehoitolääkkeitä. Lääketaksan mukaisen hinnan tulee perustua lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittamaan valtakunnallisesti käytössä olevaan tukkuhintaan, tukkuhinnan perusteella laskettavaan marginaaliin ja arvonlisäveroon. Lääketaksa määrää lääkkeen tukkuhinnan perusteella määräytyvän apteekin myyntikatteen. Lääketaksa on degressiivinen eli apteekin myyntikateprosentti on sitä alhaisempi, mitä korkeampi lääkkeen ostohinta on. Lääketaksalla on keskeinen merkitys apteekkiliikkeen harjoittamisen kannattavuudelle. 26

27 Lääketaksa koskee lisäksi lääkärin määräyksestä apteekissa valmistettavia lääkkeitä. Näiden osuus apteekkien vuosittain toimittamista lääkemääräyksistä on alle yhden prosentin. Lääketaksa on tarvittaessa tarkistettava. Lääketaksaa on edellisen kerran tarkistettu vuonna Tällöin taksan degressiivisyyttä lisättiin ja rakennetta yksinkertaistettiin samalla kun apteekkien keskimääräistä myyntikatetta alennettiin noin 1,5 prosenttiyksiköllä. Lisäksi eräitä tuote- ja asiakasryhmiä koskevat alennusvelvoitteet poistettiin. Vuoden 2002 alusta voimaan tulleeseen lääketaksaan ei tehty apteekin marginaalin määräytymistä koskevia muutoksia, vaan vuoden 1998 lääketaksa muunnettiin euromääräiseksi. Viimeisin valtioneuvoston asetus lääketaksasta tuli voimaan Lääkkeiden hinnoittelumekanismiin ei tässäkään yhteydessä tehty muutoksia. Sen sijaan lääketaksaan kirjattiin alennusvelvoite Suomen sotiin osallistuneille henkilöille sekä mahdollisuus antaa alennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvasta lääkemyynnistä. Lisäksi apteekit voivat asetuksen mukaan antaa kanta-asiakasalennuksia. Apteekkien myynnistä keskimäärin 95 % on lääkkeiden myyntiä, joten lääketaksalla on oleellisen tärkeä merkitys apteekkien kannattavuuteen. 3.3 Apteekkimaksu Apteekkimaksun säätämisen periaatteena on ollut apteekkitoimintaa harjoittavan saaman hyödyn jakaminen valtion ja apteekkitoimen harjoittajan välillä. Apteekkimaksun tavoitteena on ollut myös säädellä apteekkien välistä taloudellista tasa-arvoa. Apteekkimaksulaki on säädetty vuonna Apteekkimaksulla ja lääketaksalla on varmistettu myös pienten apteekkien kannattavuus. Apteekkimaksun historiaa on kuvattu tarkemmin Lääkelaitoksen selvityksessä apteekkimaksun poistamisesta 1998 (LL Dnro 1310/ 09/1997). Yksityiset apteekit suorittavat apteekkimaksun lääninhallitukselle. Helsingin yliopiston apteekin apteekkimaksu suoritetaan Helsingin yliopistolle ja Kuopion yliopiston apteekin apteekkimaksu Kuopion yliopistolle. Sairaala-apteekit, lääkekeskukset ja sotilasapteekki ovat vapautettuja apteekkimaksusta Apteekkimaksulakiin vuoden 1998 jälkeen tehdyt muutokset Apteekkimaksun määräämisessä käytettävää asteikkoa on tarkistettu viime vuosina apteekkien liikevaihdon kehitystä vastaavasti. Liikevaihtorajoja tarkistettaessa on pyritty pitämään apteekkimaksun suhteellinen osuus liikevaihdosta samana ja sellaisena, että kaikkein pienimmiltä apteekeilta ei edelleenkään perittäisi apteekkimaksua niiden liikevaihdon kasvaessa. 27

28 Apteekkimaksulakia uudistettiin edellisen kerran vuoden 2003 alusta alkaen. Osa uudistuksista liittyi voimaan tulleen uuden perustuslain periaatteisiin. Apteekkimaksu on veroluontoinen maksu ja valtion verosta säädetään perustuslain 81 :n mukaan lailla. Vuodesta 1983 alkaen apteekkimaksun määräytymisperusteista oli säädetty valtioneuvoston päätöksellä. Nyt apteekkimaksun määräämisessä käytettävä asteikko siirrettiin takaisin apteekkimaksulakiin, missä se oli ollut myös ennen vuotta Ennen vuotta 2003 apteekkimaksu määrättiin apteekin koko myynnin perusteella. Lakiin lisätyssä uudessa pykälässä säädetään vähennyksistä, jotka tehdään arvonlisäverottomasta liikevaihdosta ennen apteekkimaksun määräämistä. Apteekkimaksun perusteena on väestölle tapahtuva lääkkeiden myynti, minkä vuoksi liikevaihdosta vähennetään sopimusvalmistuksena toisille apteekeille valmistettujen lääkkeiden myynnin osuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvan lääkemyynnin osuus. Merkittävin apteekkimaksun määräytymisperusteita koskeva muutos oli se, että muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynti voidaan vähentää apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta. Muun myynnin kasvaminen olennaisesti nykyistä suuremmaksi voisi vaikuttaa haitallisesti apteekkien päätehtävään eli lääkkeiden toimittamiseen, minkä johdosta apteekkimaksulakiin säädettiin muusta myynnistä liikevaihtoon tehtävän vähennyksen enimmäismääräksi 20 prosenttia arvonlisäverottomasta liikevaihdosta, josta on vähennetty sopimusvalmistuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille myynnin sekä jäljempänä esitettävän sivuapteekkivähennyksen osuudet. Samassa yhteydessä apteekkimaksulakia muutettiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksun alentamisen osalta. Tällaisia apteekkeja on Suomessa vain yksi Apteekkimaksun määrääminen Apteekkimaksu määrätään apteekin liikevaihdon perusteella apteekkimaksulain 2 :ssä säädetyn asteikon mukaisesti. Apteekkimaksu on progressiivinen: liikevaihdoltaan pienimmät apteekit eivät maksa apteekkimaksua lainkaan, kun taas liikevaihdoltaan suuremmat apteekit maksavat apteekkimaksua suhteellisesti suuremman osuuden liikevaihdostaan. Apteekkimaksun määräämisessä otetaan huomioon apteekin sekä sen sivuapteekkien ja lääkekaappien yhteenlaskettu liikevaihto. Sivuapteekkien pitäminen otetaan huomioon apteekkimaksua määrättäessä tehtävällä sivuapteekkivähennyksellä. Sivuapteekin liikevaihdosta, josta on vähennetty muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynti, sopimusvalmistuksen myynnin arvo sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuva lääkemyynti, vähennetään yksi kolmasosa, kuitenkin vähintään euroa ennen sivuapteekin liikevaihdon lisäämistä apteekin liikevaihtoon apteekkimaksun määräämistä varten. Jos sivuapteekin liikevaihto 28

29 jäisi alle euron, vähennetään koko liikevaihto. Sivuapteekkivähennystä ei tehdä sellaisista sivuapteekeista, joiden liikevaihto viisi vuotta perustamisvuoden jälkeen vastaa vähintään puolta maan yksityisten apteekkien edellisen vuoden liikevaihdon keskiarvosta. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen apteekkimaksutaulukon mukaan apteekkimaksua ei määrätä apteekeille, joiden liikevaihto edellä esitettyjen vähennysten jälkeen on alle euroa. Koko vuoden 2003 toiminnassa olleita liikevaihtorajan alittaneita apteekkeja oli kymmenen kappaletta. Apteekkimaksun osuus kokonaisliikevaihdosta on viime vuosina pysynyt 7,1 7,3 %:n välillä. Vuonna 2003 apteekkimaksun osuus kokonaisliikevaihdosta pieneni 6,7 %:iin, sen kuitenkin oltua 7,1 % apteekkimaksulain 1 a :ssä säädettyjen vähennysten jälkeen jäävästä liikevaihdosta. Apteekkimaksujen tuotto valtion talousarviossa vuodelle 2004 on noin 0,37 % kaikista veroista ja veronluonteisista tuloista. Vuoden 2005 talousarvioesityksessä vastaava luku on 0,36 %. Valtiolle tilitettyjen apteekkimaksujen määrä oli valtion tilinpäätösten mukaan vuonna 2002 yhteensä 103,1 milj. euroa ja vuonna 2003 yhteensä 108,2 milj. euroa Apteekkimaksun tilitysmenettelyn merkitys apteekin taloudelle Apteekkimaksu määrätään apteekin liikevaihdon perusteella kalenterivuosittain. Maksu vahvistetaan kalenterivuotta seuraavan vuoden kesäkuussa apteekkimaksuilmoituksessa annettujen tietojen perusteella ja se erääntyy maksettavaksi neljässä erässä vahvistamisvuoden syys-joulukuussa. Voidaan siis sanoa, että apteekkimaksuvelka on apteekin/apteekkarin käytössä tasaisen kuukausimyynnin olettamalla keskimäärin 16 kuukauden ajan. Tilinpäätöksessä apteekkimaksu vähennetään tuloslaskelmassa kuluna ja merkitään siirtovelkana taseen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Kaikki yksityiset apteekit ovat toiminimiä. Toiminimiyrityksen tulosta verotetaan pääasiassa sen omistajan ansiotulona. Vuodesta 1993 lähtien toiminimi on voinut saada osan yritystulostaan verotettavaksi pääomatulona, nykyisin 29 %:n verokannan mukaan, jos yrityksellä on nettovarallisuutta. Nettovarallisuus muodostuu pääasiassa taseessa olevien varojen ja velkojen erotuksesta. Toiminimen pääomatulo-osuus on enintään 18 % nettovarallisuudesta. Apteekkarin etu on siis kasvattaa yrityksensä nettovarallisuutta ja siten maksimoida pääomatulona verotettavaa osuutta. Elinkeinotuloverolain ja varallisuusverolain säännöksistä johtuu, etteivät lähdeverolliset pankkitilit ja talletukset kelpaa toiminimiyrityksen nettovarallisuudeksi. Keskusverolautakunta on apteekkarien verotusta koskevissa ennakkoratkaisuissaan (1996/ 282 ja 1997/198) hyväksynyt nettovarallisuudeksi sellaisen sijoitustoiminnan, joka ei ylitä taseen lyhytaikaisen vieraan pääoman (esim. ostovelat, apteekkimaksuvelka) mää- 29

30 rää. Apteekkarin tulee myös tarvittaessa selvittää, mihin tarkoitukseen sijoitusrahastoosuudet tarvitaan apteekkiliikkeessä. Käyttötarkoituksena voi olla varautuminen apteekkimaksun suorittamiseen tai suunnitteilla oleva apteekkiin liittyvä investointi. Yleensä apteekkarit, mikäli harjoittavat sijoitustoimintaa, käyttävät matalariskisiä sijoituskohteita. Useimmiten kyseeseen tulevat korkorahastot, erityisesti lyhyiden korkojen rahastot. Niiden riskitaso on matala, mutta myös tuottotaso matalahko, nykyisin 2 3 prosentin luokkaa. Apteekkimaksuvaroja saatetaan sijoittaa myös joukkovelkakirja-, osake- tai nk. sekarahastoihin (korkorahaston ja osakerahaston yhdistelmä). Tuottomahdollisuus ja myös riski on suurin osakerahastoissa. Suorat, korkeariskiset pörssisijoitukset tulevat harvoin kysymykseen, koska apteekin nettovarallisuudeksi hyväksyttävän sijoitustoiminnan tulee liittyä apteekkitoimintaan. Pörssi- tai muihin osakkeisiin kohdistuva sijoitustoiminta kuuluu yksityistalouden piiriin. Lääkelaitoksen käsityksen mukaan apteekkarit toiminimiyrittäjinä pyrkivät sijoitustoiminnallaan etupäässä eliminoimaan sen verotuksellisen haitan, jonka apteekkimaksuraha pankkitilillä nettovarallisuutta kartuttamattomana eränä muutoin aiheuttaisi. Varsinainen sijoitusnäkökulma näyttäisi olevan toissijainen. Osa apteekkareista, erityisesti pienemmissä apteekeissa, pitää apteekin apteekkimaksuvelkaa vastaavan rahamäärän pankkitilillä, esimerkiksi määräaikaistalletuksena. Tällaisten lyhytaikaisten, riskittömien sijoitusten korkokanta on yleensä 12 kk:n Euribor-korko vähennettynä rahalaitoksen marginaalilla. Lopulliseen korkotasoon vaikuttavat mm. sijoitettava rahamäärä ja rahamarkkinoiden kilpailutilanne. Vuonna 2003 apteekkimaksu oli keskimäärin euroa yksityistä apteekkia kohti. Korkotaso Euribor 360:n mukaan oli 2,275 % Tällä korkokannalla, rahalaitoksen marginaalin ollessa esimerkiksi 0,5 prosenttiyksikön suuruinen, keskimääräisen apteekkimaksuvelan korkotuotto olisi noin euroa vuodessa. Korkotuloa verotetaan vähintään lähdeverokannalla (29 %), jolloin nettotuotto apteekkimaksusäästölle olisi noin euroa. Nettotuoton osuus olisi siten n. 0,09 % keskimääräisestä apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta, mitä voidaan pitää apteekin toiminnallisen tuloksen kannalta merkitykseltään pienenä. Suurempi merkitys apteekkimaksuvelalla (apteekkimaksusäästöllä) on varareservinä apteekkiliikkeen rahoitussuunnittelussa. Erityisesti tilanteissa, joissa apteekki perustetaan tai liikepaikka vaihdetaan, apteekkimaksuvelka pienentää todellista riskiä myynnin suuruuden ennustamisessa tai kassavirtojen ennakoinnissa. Koroton apteekkimaksuvelka kuten myös koroton tuloverovelka mahdollistaa suuremman riskin hyväksymisen kuin ilman tällaista käyttöpääoman lisäystä olisi mahdollista. On kuitenkin selvää, että varojen on oltava käytettävissä apteekkimaksun erääntyessä. Apteekkari voi myös ottaa apteekkimaksua vastaavan rahamäärän yksityisottona omaan käyttöön ja sijoittaa sen mihin tahansa tuottoisaksi katsomaansa kohteeseen. 30

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:16. avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:16. avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:16 avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijät Julkaisun nimi Avohuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 Hallituksen esitys eduskunnalle lääkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 5/2013 APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2009 2012

JULKAISUSARJA 5/2013 APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2009 2012 JULKAISUSARJA 5/2013 APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2009 2012 APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2009 2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2013 Lääkealan turvallisuus-

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2008 2010 JULKAISUSARJA 2/2011

Fimea kehittää, arvioi ja informoi APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2008 2010 JULKAISUSARJA 2/2011 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 2/2011 APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2008 2010 Antti Mäntylä, Vesa Kiviniemi, Anne Kumpusalo-Vauhkonen, Sami Paaskoski & Pertti Happonen KÄSIKIRJOITTAJAT

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sari Valliluoto APTEEKIN PERUSTAMISEN, OMISTAMISEN JA LAAJENTAMISEN SÄÄNTELY TOIMIVAN KILPAILUN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2008 2011 JULKAISUSARJA 5/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2008 2011 JULKAISUSARJA 5/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 5/2012 APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA 2008 2011 Antti Mäntylä, Esa Kokki, Vesa Kiviniemi & Pertti Happonen APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI VUOSILTA

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityspyyntö 11.11.2004 (STM Dnro 3/54/2004)

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityspyyntö 11.11.2004 (STM Dnro 3/54/2004) Valvontaosasto 31.1.2005 LL Dnro 1782/69/2004 Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriön selvityspyyntö 11.11.2004 (STM Dnro 3/54/2004) SELVITYS ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN VÄHITTÄISJAKELUSTA

Lisätiedot

K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2. Sari Valliluoto

K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2. Sari Valliluoto K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2 Sari Valliluoto LÄÄKEHuolloSta LÄÄKEMarKKINoiHIN ArvoKEtju ja SÄÄNtely Sari Valliluoto Lääkehuollosta lääkemarkkinoihin Arvoketju ja sääntely

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015

Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015 www.pwc.fi Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015 Maaliskuu 2015 Sisältö Yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Selvityksen toteutustapa... 9 Tulokset...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21. Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21. Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21 Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

2 A 0 PTEE 1 KKARILII 3 TTO

2 A 0 PTEE 1 KKARILII 3 TTO 2013 APTEEKKARILIITTO VUOSIKATSAUS 2013 apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö ELY-keskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

Lisätiedot

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:19 Sosiaali- ja terveydenhuollon MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

2. Oikeusapujärjestelmän luonne ja oikeusavun myöntämisen edellytykset

2. Oikeusapujärjestelmän luonne ja oikeusavun myöntämisen edellytykset 1 OIKEUSAPUTOIMISTOJEN LIIKETALOUDELLISET TOIMEKSIANNOT JA KILPAILUNEUTRALITEETTI 1. Toimeksianto Suomen Asianajajaliiton hallitus asetti kokouksessaan 15.11.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää:

Lisätiedot

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla

Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Verotietoa l69 11.6.2014 Kuntien verot 2014 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä

Lisätiedot

vuosi Apteekkariliiton

vuosi Apteekkariliiton vuosi Apteekkariliiton 2011 Sisältö: Uudistusten valmistelua...3 Uusia avauksia...4 Ammattiapteekkistrategia...6 eresepti eteni rivakasti...8 Vuoden varrelta...10 Apteekkijärjestelmä...14 Apteekkariliiton

Lisätiedot

29.9.2008. Apteekkimaksujen perimisen siirtäminen ennakonkantoon. Nykytila

29.9.2008. Apteekkimaksujen perimisen siirtäminen ennakonkantoon. Nykytila LÄÄKELAITOS MUISTIO 29.9.2008 Apteekkimaksujen perimisen siirtäminen ennakonkantoon Nykytila Ilmoitukset apteekin tuloista ja menoista jätetään Lääkelaitokselle viimeistään kalenterivuotta seuraavan toukokuun

Lisätiedot

LAAJENTAMINEN. Palvelusetelin käyttöalan. Palvelusetelityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

LAAJENTAMINEN. Palvelusetelin käyttöalan. Palvelusetelityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:32 Palvelusetelin käyttöalan LAAJENTAMINEN Palvelusetelityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2644-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten?

Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten? 4.2.2015 Kuntien verot 2015 -missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Leena Savolainen TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS 26.11.2001 KELA Kansaneläkelaitokselle Projektin organisointi Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 15.6.2001 päivätyssä kirjeessään, että Kela asettaisi yhteistyössä

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Terveyspalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Terveyspalvelut Toimialaraportti 2/2006 Vesa Ekroos Ismo Partanen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2013 15.5.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

YLIOPISTON APTEEKKI VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki

YLIOPISTON APTEEKKI VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki YLIOPISTON APTEEKKI VUOSIKERTOMUS 2005 Yliopiston Apteekki Sisällysluettelo 3 4 6 8 12 16 20 22 24 27 28 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42 Vuosi 2005 lyhyesti Apteekkarin katsaus Yliopiston Apteekin missio,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013

KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013 KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti 19.2.2009 Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän toteuttamaan kokeilun seurantaa ja valmistelemaan päätöksentekoa

Lisätiedot