SISÄLTÖ // INNEHÅLL 02 VUOSIKERTOMUS // ÅRSBERÄTTELSE. 03 KETEK tekee yrityksille tulevaisuutta // KETEK skapar förutsättningar för företagens framtid

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ // INNEHÅLL 02 VUOSIKERTOMUS // ÅRSBERÄTTELSE. 03 KETEK tekee yrityksille tulevaisuutta // KETEK skapar förutsättningar för företagens framtid"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE

2 02 VUOSIKERTOMUS // ÅRSBERÄTTELSE SISÄLTÖ // INNEHÅLL 03 KETEK tekee yrityksille tulevaisuutta // KETEK skapar förutsättningar för företagens framtid 04 Toimitusjohtajan katsaus // Verkställande direktörens översikt 06 Yrityspalvelut ovat toiminnan ydintä // Företagstjänster är verksamhetens kärna 08 Yrityspalveluprojektit // Företagsprojekt 12 Venealuekeskusohjelma // Båtbranchens regioncentrumprogram 14 Multipolistoiminta ja laseraluekeskusohjelma // Multipolisverksamhet och laserregioncentrumprogrammet 16 Osaamiskeskusohjelma // Kompetenscentrumprogrammet 18 Yhtiön hallinto ja henkilöstö // Bolagets administration och personal Teknologiakeskus KETEK Oy Korpintie 8, Kokkola Puh. (06) Fax. (06)

3 KETEK OY LYHYESTI // KETEK I KORTHET 03 KETEK TEKEE YRITYKSILLE TULEVAISUUTTA KETEK SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGENS FRAMTID Teknologiakeskus KETEK on Kokkolassa sijaitseva, yritysten osaamisen kehittämiseen erikoistunut teknologiakeskus. Vahvuuksiamme ovat liiketoiminnan kehittäminen, tutkimus- ja kehitystoiminta, analyysi- ja testauspalvelut sekä tiedonhaku ja rahoitusvaihtoehtojen selvitys. Pyrimme näin auttamaan yrityksiä eteenpäin tulevaisuuteen: innovoimaan uusia tuotteita, saamaan tuotteita markkinoille ja kasvamaan kannattavasti. Olemme erikoistuneet kemian sekä laser- ja venealan teollisiin sovelluksiin. KETEKin omistavat Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Pietarsaaren kaupunki ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluyhtiö. Liikevaihtomme vuonna 2009 oli 2,6 miljoonaa euroa ja henkilöstöä meillä oli 32. KETEK auttaa yrityksiä osana niin alueellisia kuin kansallisia ja kansainvälisiäkin ohjelmia. KETEK on voimakkaasti mukana Kokkolan seudun aluekeskusohjelmassa ja osaamiskeskusohjelmassa. Teknologicentret KETEK i Karleby är ett teknologicentrum som är specialiserat på utveckling av företagens kunnande. Våra starka områden är utveckling av affärsverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, analys- och testningstjänster samt informationssökning och utredning av finansieringsalternativ. Med dessa medel strävar vi till att förbättra företagens framtidsutsikter: att skapa nya innovativa produkter, att få ut produkter på marknaden och att växa lönsamt. Vi har specialiserat oss på industriella tillämpningar inom kemi samt inom laser- och båtbranschen. KETEK ägs av Karleby stad, Mellersta Österbottens utbildningskoncern, staden Jakobstad och Mellersta Österbottens yrkeshögskola aktiebolag. Vår omsättning år 2009 var 2,6 miljoner euro och personalen bestod av 32 personer. KETEK hjälper företagen via såväl regionala som nationella och internationella program. KETEK deltar intensivt i Karlebyregionens regioncentrumprogram och kompetenscentrumprogram.

4 04 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuva: Antti Osara 2009 OLI KASVUN VUOSI Vaikka maailmaa koettelikin taantuma vuonna 2009, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seutukuntien yrityksille vuosi oli valmistautumista tulevaisuuden vilkkaisiin aikoihin. Taantuma nähtiin seutumme yrityksissä aikana, jolloin oli hyvä valmistautua tulevaan uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä kehittämällä. Tämä näkyi Teknologiakeskus KETEK Oy:n tutkimus- ja kehityspalveluiden kysynnän kasvamisena ja yritysyhteistyön lisääntymisenä. TEkeskuksen rahoittamien valmisteluhankkeiden määrä kasvoi voimakkaasti ja kansainväliset hankkeet, erityisesti Interregrahoitteiset hankkeet, lisääntyivät. Innogate, jossa KETEK sijaitsee, sai uutta virtaa vuonna Tilojen vuokrausaste kasvoi eli yhä useampi yritys sijaitsee nyt samoissa tiloissa kanssamme. Myös Tampereen teknillisen yliopiston yksikkö vahvisti toimintaansa Innogatessa. Teimme TTY:n kanssa aikaisempaa enemmän yhteistyötä vuoden aikana. Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2009 aikana noin 15 %. Eniten kasvoivat Yrityspalvelut, lähes 60 %. Toimialojen kehittämispalvelut -yksikön liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta, koska eräiden keskeisten hankkeiden rahoitus viivästyi ja osaamiskeskuksen siemenhankkeiden määrä väheni. Liikevoittomme nousi edellisvuoden negatiivisesta tuloksesta yli euron liikevoittoon, mikä johtui erityisesti tilanvuokrauksen vilkastumisesta. VUODEN 2010 NÄKYMÄT Myönteinen kehitys näyttää jatkuvan myös vuodelle Laajennamme osaamisalojamme ympäristö- ja energia-aloille ja vahvistamme osaamistamme veteen liittyvässä teknologiassa. Aiomme lisätä panostuksia myös prosessikehitykseen ja matemaattiseen mallintamiseen. Uutena käynnistyy myös nanosovelluskeskus NAPCE, joka tuo lisää laitekantaa yritysten käyttöön. KIITOKSET Henkilöstö on KETEKin palveluiden ydin: osaamisemme on avainasemassa, kun tarjoamme yrityksille palveluitamme. Henkilöstömme osaaminen vahvistuikin entisestään vuonna 2009, kun rekrytoimme uusia henkilöitä. Henkilöstömme ei kuitenkaan yksin voi kehittää seutumme yrityksiä, vaan kyseessä on kahden kauppa: yritysten ja KETEKin välisestä yhteistyöstä syntyy yritysten tulevaisuus. Siksi haluan kiittää sekä asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä että henkilöstöämme vuoden uurastuksesta - tästä on hyvä jatkaa. Juhani Kuusilehto toimitusjohtaja

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VAR ETT TILLVÄXTÅR Även om världen drabbades av allmän nedgång år 2009, var året för företagarna i Karleby, Jakobstad och Kaustby ett år av förberedande inför kommande uppsving. Regressionen sågs i regionen som en tid då det var läge att utveckla nya produkter och produktionsmetoder. Detta avspeglades i form av ökad efterfrågan på uppdrag och KETEKs tjänster samt ökat samarbete. Antalet förberedande projekt finansierade av TE-centralen steg markant och även så internationella Interreg-finansierade projekt. Innogate, där KETEK håller hus, fick ny kraft år Utrymmenas uthyrningsgrad steg dvs. allt fler företag delar nu utrymmen med oss. Även Tammerfors tekniska universitets enhet stärkte sin verksamhet i Innogate. Vi gjorde mera samarbete med TTU under året än tidigare. Omsättningen steg under 2009 med ca 15 %. Mest ökade Företagstjänster, nästan 60 %. Branschutvecklingsenhetens omsättning minskade från föregående år eftersom vissa centrala projekts finansieringsbeslut dröjde och såddprojektens andel via kompetenscentrumprogrammet minskade. Vårt resultat steg från fjolårets negativa resultat till över euros rörelsevinst, vilket till stor del berodde på fler hyreskontrakt. är också att nanoapplikationscentret NAPCE startar, vilket kommer att medföra en mångsidigare instrumentpark till företagens förfogande. TACK Personalen är kärnan i KETEKs tjänster: vårt kunnande är a och o, då vi bjuder våra tjänster till företagen. Vår personals kunnande stärktes därför ännu mer år 2009 då vi rekryterade nya personer. Vår personal kan inte ensamma utveckla regionens företag, utan det är alltid fråga om ett samarbete: genom samarbete mellan företag och KETEK skapas företagens framtid. Därför vill jag tacka såväl våra kunder och vår personal för det goda samarbetet under året härifrån är det bra att fortsätta. Juhani Kuusilehto Verksällande Direktör UTSIKTER FÖR 2010 Den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta år Vi utökar våra kunskapsområden till miljö- och energibranscherna och stärker vårt kunnande i vattenrelaterad teknik. Vi kommer att satsa mer på processutveckling och matematisk modellering. En nyhet

6 06 YRITYSPALVELUT YRITYSPALVELUT OVAT TOIMINNAN YDINTÄ Teknologiakeskus KETEKin tärkein tehtävä on rakentaa yrityksille tulevaisuutta. Se on erikoistunut tuotannollisten yritysten palvelemiseen. KETEK kehittää yritysten liiketoimintaa perustamishetkestä aina kansainvälistymisen vaatimiin palveluihin ja osaamiseen asti. Teknologiakeskuksen tarjoamia palveluita ovat liiketoiminnan, tuotteiden ja tuotannon kehittämispalvelut, tutkimuspalvelut ja tuotekehityspalvelut sekä analyysi-, testaus ja neuvontapalvelut. KETEK tekee esimerkiksi teknisiä selvityksiä, patenttikartoituksia ja valmistelee yrityksille kehityshankkeita. Yrityspalvelut-ryhmä tukee yritysten tuote- ja teknologiakehitystä tarjoten muun muassa informaatioja selvitys-, tuotekehitys-, analyysi- ja testauspalveluja tuotekehityksen tueksi. Asiakaskunta on laaja ylittäen myös valtakunnalliset rajat. Viime vuosien tunnettuuden lisääntyminen näkyy tiettyjen toimialojen asiakkuuksien vakiintumisena sekä laajenemisena. LABORATORIO- JA TESTAUSPALVELUT Tutkimus- ja kehitystoimintaa varten KETEKin käytössä on 14 kemian ja materiaalitutkimuksen laboratoriota. Ne on suunniteltu erityisesti yrityslähtöiseen T&K-toimintaan. Tutkimustoiminnan parissa työskentelee noin 20 henkilöä. KETEKin analyysi- ja testauspalvelut painottuvat metallien, polymeerien ja hydrometallurgian aloille. Vuosi 2009 oli haasteellinen analyysi- ja testauspalveluissa. Suhdanteiden vaihtelu ja taantuma heijastuivat liikevaihtoon ja toimeksiantojen lukumäärä notkahti. KETEKissä tehtiin vuoden aikana palvelutoiminnan kehitystyötä ja vahvistettiin yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen että muiden analyysilaboratorioiden kanssa. Yhteistyötahoihin kuuluvat muun muassa Torkinmäen alueen koulutusorganisaatiot. KETEKin hankkeissa toteutettiin Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun lopputyö sekä tarjottiin työssäoppimisjakso opinnäytetöineen Kokkolan ammattiopiston opiskelijalle että työelämään tutumisjakso lukioasteen opiskelijalle. Korkeatasoinen ja laaja laitteistokanta antaa hyvät mahdollisuudet tehdä analyysi- ja testauspalveluita tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa sekä erillistoimeksiannoissa, jotka ovat usein monimuotoisia ongelma- ja selvitysratkaisuja asiakkaalle esimerkiksi laadun seurantaan. Palveluja kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden pohjalta. KETEKissä on käytössä kattava laitteisto: - Koostumus- ja rakenneanalyysit ja pienten pitoisuuksien alkuaineanalyysit ICP-MS:llä (induktiivisesti kytketty plasma massaspektrometri). - GC/MS (kaasukromatrogafi massaspektrimetri). - SEM-EDS (pyyhkäisyelektronimikroskooppi röntgenanalysaattorilla). - XRD (röntgendiffraktometri). - Materiaalien termisten ominaisuuksien analysointiin laitteistokokonaisuus DSC (differentiaalipyyhkäisykalorimetri), TGA (termogravimetrinen analysaattori), DMA (dynaamismekaaninen analysaattori) sekä reometri. - Materiaalien polttoaineanalyysien laadun seurantaan ja kehittämiseen on käytössä pommikalorimetri. - Pinnoitteiden mekaanisten ominaisuuksien ja rakenteen tarkasteluun on monipuolisesti mikroskooppeja SEM-EDS:n lisäksi, kovuusmittauslaitteistoa sekä koostumusmittauksiin liikuteltava OES (optinen emissiospektrometri). - Materiaaleille tehtävät olosuhdetestit ovat yksi tärkeä osa niin laadun seurantaa kuin kehittämistä. Näiden palveluiden tuottamiseen on käytössä olosuhde-, suolasumu- ja ksenonvalokaappi. - IC (ionikromatografi), HPLC (nestekromatografi), partikkelikokoanalysaattori.

7 FÖRETAGSTJÄNSTER 07 FÖRETAGSTJÄNSTER ÄR VERKSAMHETENS KÄRNA Teknologicentret KETEKs viktigaste uppgift är att bygga företagens framtid. Vi har specialiserat oss på att betjäna tillverkande företag. KETEK utvecklar företagens affärsverksamhet allt från grundandet till de tjänster och kunnande som behövs vid internationalisering. Teknologicentret erbjuder tjänster så som utvecklande av verksamhet, produkter och produktionsmetoder samt forskning, analyser, testning och rådgivning. KETEK gör tekniska utredningar, patentkarteringar och förbereder utvecklingsprojekt. Företagstjänster-gruppen stöder företag inom produkt- och teknikutveckling genom att bland annat erbjuda information, utredningar, produktutveckling, analys- och testtjänster till stöd för produktutveckling. Kundbasen är omfattande och sträcker sig även utanför de nationella gränserna. Under de senaste åren återspeglas det ökade anseendet i en etablering i vissa kundsektorer och i en expansion. LABORATORIE- OCH TESTTJÄNST För forskning och utveckling har Ketek 14 kemi- och materialforskningslaboratorier. De är speciellt konstruerade för företagsorienterad FoU-verksamhet. Forskningen sysselsätter omkring 20 personer. Tyngdpunkten för KETEKs analys- och testtjänster ligger på metall-, polymer- och hydro-metallurgiska sektorn. År 2009 var utmanande för analys- och testverksamheten. Konjunktursvängningar och lågkonjunkturen avspeglades i att omsättningen och antal order sjönk. Vid KETEK utvecklades under året tjänstverksamheten och samarbetet med universitet, högskolor och andra analyslaboratorier stärktes. Till våra samarbetsparter hör bland annat utbildningsorganisationer i Storkisbackens campusområde. I KETEKs projekt har slutarbeten genomförts för Mellersta Österbottens yrkeshögskola och arbetsträning och slutarbetsmöjligheter har erbjudits studeranden från Karleby yrkesinstitut samt LIA perioder för gymnasieelever. Vår mångsidig instrumentpark skapar goda möjligheter att göra analyser och tester, forsknings- och utvecklingsprojekt samt specialuppdrag, som ofta är mångfacetterade problemlösningsoch utredningsfall för kunder, som till exempel kvalitetskontroll. Våra tjänster utvecklas kontinuerligt enligt våra kunders och samarbetsparters behov. KETEK har en omfattande instrumentpark: - ICP-MS (induktivt kopplad plasma - masspektrometer) sammansättnings- och strukturanalys och grundämnesanalys av små koncentrationer. - GC / MS (gaskromatograf massaspektrometer). - SEM-EDS (svepelektronmikroskop med röntgenanalysator). - XRD (röntgendiffraktometer). - Materialens termiska egenskaper med följande instrument: DSC (differentialsvepkalorimeter), TGA (termogravimetrisk analysator), DMA (dynamisk mekanisk analysator) och reometer. - Bombkalorimeter används för analys och utvecklande och uppföljning av bränslekvalitet. - Beläggningar, mekaniska egenskaper och struktur kan studeras med mångsidiga mikroskop, instrument för hårdhetsmätningar och bärbar mätutrustning för sammansättningsanalyser OES (optisk emissionsspektrometri). - Klimattester för olika material är en viktig del av såväl utvecklingsarbete som kvalitetskontroll. För dessa tjänster används klimat-, saltspray- och xenonljusskåp. - IC (jon kromatograf), HPLC (vätskekromatograf) och partikelstorleksanalysator.

8 08 YRITYSPALVELUT YRITYSPALVELUPROJEKTIT VUONNA 2009 Yrityspalveluissa toteutettiin sekä suoria yrityshankkeita että osittain julkisen rahoituksen hankkeita, joissa käytettiin usealla eri alalla toimivien yhteistyöyritysten sovelluksia. KEMIANTEKNIIKKA Kemianteollisuuteen liittyvissä projekteissa kehitettiin erilaisia erotusmenetelmiä, kuten neste-neste-uuttoa ja laiteratkaisuja, joiden avulla voidaan erottaa jätevedestä orgaanisia, haitallisia komponentteja ja saada vesi sopivaksi jätevedenpuhdistamolle tai suoraan viemäröitäväksi. KETEKillä tutkittiin myös menetelmiä, joilla voidaan erottaa metalleja jätevirroista ja tai käytetyistä katalyyteistä käyttäen muun muassa ionisia nesteitä (tai suolasulia). Näille nesteille löytyy monenlaisia muitakin sovelluksia. Kierrätysprosessien tutkiminen ja arvoaineiden regenerointi katsottiin tärkeäksi tutkimusaiheeksi, koska alkaliparistot sisältävät runsaasti sinkkiä ja mangaania. Alkaliparistojen kierrätystä ja arvometallien talteenottoa kehittäneessä hankkeessa pyrittiin aikaansaamaan Euroopan laajuisesti ensimmäinen taloudellisesti kannattava ja teollisessa mittakaavassa toteutuskelpoinen sinkin ja mangaanin talteenottoprosessi. Tavoitteena oli myös alkaliparistojen raakaaineiden uusiokäyttöasteen parantaminen. JÄTEMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ JA KIERRÄTYS Keski-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla on runsaasti nahkateollisuutta, jossa syntyy kaatopaikalle sopimatonta jätelietettä. Nahkajätehankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla tästä kromipitoisesta jätelietteestä voidaan tehdä ongelman sijasta arvokas raaka-aine ja saada aikaan uutta yritystoimintaa. Nahkateollisuuden jätteiden käsittelyä kehitetään ja uudistetaan kokonaisuudessaan. Tässä tehtiin runsaasti laboratoriomittakaavan tutkimuksia ja kirjallisuusselvityksiä sekä kartoitettiin potentiaalisia jätettä kaupallisesti hyödyntäviä toimijoita. Lujitemuovien laajasta käytöstä syntyy tuhansia tonneja jätettä vuosittain. Hyöty-hankkeessa tavoitteena on lujitemuovijätteen kootun keruun ja talteenoton sekä kierrätyksen ja hyötykäytön käynnistäminen Keski-Pohjanmaalla. Tarkoitus on kehittää taloudellisesti kannattava, teollisuusmittakaavainen komposiittijätteen kierrätysprosessi. Vuonna 2009 tehtiin tausta- ja esiselvityksiä, analysoitiin komposiittijätteitä, tehtiin laboratoriomittakaavan tutkimuksia ja kartoitettiin potentiaalisia jätettä hyödyntäviä toimijoita. MATERIAALIEN TESTAUS KETEKin vahvuuksia on materiaalitutkimus ja sen monipuolinen testauslaitekanta. Vuonna 2009 alettiin tutkia kuivajääpuhdistustekniikaa ja sen vaikutuksia materiaaleihin. Kuivajääpuhdistusta voidaan soveltaa muun muassa voimalaitosten putkistojen ja sähkömoottoreiden puhdistuksessa. Tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa asiakkaalle. Materiaalitutkimuksen puolella tutkittiin esimerkiksi uusia, tiikkiä korvaavia aineita veneiden kansien raaka-aineena ja tehtiin runsaasti laboratoriomittakaavan tutkimuksia. Materiaalitutkimuksen laitekantaa vahvistetaan jatkuvasti. Vuonna 2009 aloitettiin selvitykset kompoundointilaitteiston hankkimiseksi. Kompoundointi on kestomuovien sulaprosessointi, jossa muodostuu muovin ja muiden komponenttien homogeeninen seos. Kompounderilaitteisto hankitaan vuoden 2010 aikana.

9 YRITYSPALVELUT 09 Tradenomiopiskelija Jaana Uusitalo suoritti tutkintoon kuuluvan, viiden kuukauden pituisen harjoittelun keväällä 2009 Teknologiakeskus KETEKissä. Jaana oli mukana erilaisissa toimistotöissä, projektien hallinnollisissa töissä ja KETEKin infopisteessä. "Koen päässeeni näkemään, miten yritys toimii. Työtehtävien vaihtelun ansiosta harjoittelujakso eteni nopeasti", Jaana kertoo. KETEKissä on vuosittain 3-5 lopputyöntekijää, ammattiopiston työharjoittelijaa tai kv. opiskelijoita projektityöntekijöinä tai lopputyöntekijöinä. Våren 2009 utförde tradenomstuderande Jaana Uusitalo den fem månader långa praktikperioden som hör till hennes examen vid KETEK. Jaana deltog i olika kontorssysslor, utförde administrativa uppgifter för olika projekt samt skötte kundbetjäningen i informationen. Jag upplever att jag har fått se hur ett företag fungerar. Praktikperioden gick snabbt eftersom arbetsuppgifterna var så varierande, berättar Jaana. KETEK har årligen 3-5 examensarbetare, elever på arbetspraktik från yrkesinstitutet och/eller utbytesstuderande som utför projektarbeten eller slutarbeten. FÖRETAGSPROJEKT 2009 Företagstjänster har genomfört såväl direkta företagsprojekt som offentligt finansierade av projekt med hjälp av olika samarbetsparter i regionen. KEMITEKNIK I kemiindustri relaterade projekt utvecklades en mängd olika separationsmetoder, t.ex. vätske-vätske extraktion, utrustning och lösningar som möjliggör avskiljning av organiska, skadliga komponenter från avloppsvatten och få vatten som lämpar sig för reningsverk eller direkt dränering. Vid KETEK undersöktes också metoder för att skilja metaller från avfallsströmmar och använda katalysatorer genom att använda bl.a. joniska lösningar, som också har en mängd andra tillämpningar. Förutom joniska vätskor söktes giftfria och biologiskt nedbrytbara joniska vätskor. Undersökning av återvinningsprocesser och återvinning av värdefulla metaller ansågs vara ett viktigt forskningsområde, eftersom alkaliska batterier innehåller höga halter av zink och mangan. I projektet för återvinning av metaller från alkaliska batterier syftade man till att uppnå ett EU-omfattande användbart, ekonomiskt, sätt att i industriell skala återvinna zink och mangan. Syftet var också förbättra återanvändningsgraden hos metaller vid tillverkning av alkaliska batterier. AVFALL FÖR ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING Mellersta Österbotten och dess omgivning har gott om läderindustri, vilket resulterar i mycket avfall som är olämplig för deponi. I Nahkajäte-projektet utvecklas metoder för att behandla kromhaltigt avloppsslam så att man i stället för problemavfall får en värdefull råvara och skapar nya företag. Läderindustrins avfallshantering utvecklas och revideras i sin helhet. Under 2009 gjordes avsevärd laboratorieforskning, litteraturstudier och kartering av potentiella användare av avfallsprodukterna. Den utbredda användningen av armerad plast resulterar i tusentals ton avfall per år. Hyöty-projektet strävar till centraliserad insamling, återanvändning och återvinning i Mellersta Österbotten. Syftet är att skapa en ekonomiskt lönsam återvinningsprocess i industriell skala för armerad plast. År 2009 gjordes bakgrunds- och litteraturstudier, analyser av avfall och tester i laboratorieskala samt kartering av potentiella aktörer som kunde nyttja avfallet. MATERIALTESTNING Till KETEKs starka områden hör materialforskning. För detta ändamål har KETEK mångsidig testningsapparatur. År 2009 påbörjades forskning i rengöringsteknik med torr-is och hur olika material påverkas av denna metod. Rengöring med torr-is kan tillämpas bland annat på kraftverkens rörsystem och på rengöring av elmotorer. Målsättningen är att utveckla ny affärsverksamhet för en kund. I materialtesting undersöktes t.ex. nya material, som alternativ till teak som råmaterial för båtdäck - med andra ord ett helt nytt kommersiellt tillämpningsområde. Apparaturen för materialforskningen kompletteras kontinuerligt. År 2009 påbörjades utredningar om anskaffning av kompounderutrustning. Kompoundering är smältprocessering av termoplaster, varvid en homogen blandning av plast och övriga komponenter bildas.

10 10 YRITYSPALVELUT YMPÄRISTÖ JA ENERGIA KETEKin tutkimusohjelmissa on yhä enemmän ympäristöön ja energiaan liittyviä aihealueita. Vuonna 2009 käynnistettiin Sivuvesihanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa Kokkolan ja lähialueen kemiaa soveltavan teollisuuden, kuten kemian-, kaivos- ja metalliteollisuuden, tarpeet vesipitoisten sivu- ja jätevirtojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Samalla hankkeessa tarkastellaan myös teollisuusvesien sisältämien lämpömäärien hyödyntämistä, päästöjen monitorointia ja ympäristödiagnostiikkaa. Näistä tarpeista luodaan hankkeita, jotka johtavat tehokkaampaan vesien käyttöön ja kierrätykseen, jätteiden sisältämien arvoaineiden ja lämmön talteenottoon ja hyötykäyttöön. Näin voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja tehostaa ympäristön tilan tarkkailua. Syksyllä KETEK käynnisti EAKR-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaalle sähköautoklusteri ja samalla selvittää edellytykset oman sähköautotuotannon käynnistämiselle alueella. YHTEISHANKKEET Laitekannan tehostettuun käyttöön tähtää yhteispohjoismainen FIELD-NIRce -hanke, jossa suunnitellaan ja rakennetaan kannettava NIR-spektrometri. Tässä 3-vuotisessa projektissa ovat mukana Novia ja Vaasan yliopisto sekä SLU, UMBIO ja Uumajan yliopisto Ruotsista. Kannettava NIR-spektrometri tulee mahdollistamaan mittaukset kenttäolosuhteissa teollisuudessa, sairaaloissa, metsissä, pelloilla tai arkeologisissa kaivannoissa. Mittaustulosten siirrossa kentältä käytetään langatonta tekniikkaa ja tulokset varmistetaan tarkistusmittauksin laboratorioissa. Laatuoske-projektissa laajennetaan ja kehitetään kemian laboratorion toimintaa ja sen laatua. Projektin puitteissa aloitettiin laboratoriotoiminnan laatujärjestelmätyö ja hankittin Malvernpartikkelikokoanalysaattori. Laitehankinnat jatkuvat vielä vuonna KETEKin henkilöstöä ja osaamista käytettiin myös vuokraamalla henkilöitä teollisuuden tarpeisiin. Tällaisessa palvelussa asiakaskuntana oli energiateollisuus ja metallurginen teollisuus. NANOSOVELLUSKESKUS NAPCE Nanomateriaalien ja nanoteknologian tutkimus on erittäin ajankohtaista ja uusia nanoteknologiaa käyttäviä sovelluksia tulee lisääntyvässä määrin. KETEK on ollut mukana valtakunnallisessa Nano- OSKE-klusteriohjelmassa vuodesta Sen johdattamana aloitettiin hanke, jonka tavoitteena on käynnistää Kokkolan kampusalueella toimiva nanosovelluskeskus NAPCE (Nano Application Centre). Toiminta-ajatuksena on nopeuttaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä. NAPCE tulee kehittämään nanomateriaalien räätälöityjä ominaisuuksia eri sovellusaloille ja asiakkaille ja keskittymään myös nanoteknologian käytön vastuullisuuteen. Nanosovelluskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. Nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat hyvin moninaiset ja siitä odotetaan merkittävää taloudellista ajuria tälle vuosisadalle. Tiedepohjaiseen teknologiaan vaaditaan teoreettista ymmärrystä ja erikoislaitteita.

11 FÖRETAGSTJÄNSTER 11 MILJÖ OCH ENERGI I KETEKs forskningsprogram ingår allt oftare ämnesområden som hänför sig till miljö och energi. År 2009 startades Sivuvesi-projektet, vars syfte är att kartlägga vilka behov industrin (t.ex. kemisk-, gruv- och metallindustri) i Karleby och dess närområde har vad beträffar behandling och utnyttjande av vattenhaltiga sido- och avfallsströmmar. I samma projekt granskas också utnyttjande av den värmeenergi som industrivattnet innehåller, monitorering av utsläpp och miljödiagnostik. På basen av dessa behov skapas projekt som leder till effektivare vattenanvändning samt tillvaratagande och av värdefulla ämnen och värme. På detta sätt kan man minska miljöbelastningen och effektivera miljöbevakningen. Under hösten startade KETEK ett ERUF-finansierat projekt, vars målsättning är att utveckla ett elbilskluster i Mellersta Österbotten och samtidigt utreda förutsättningarna för produktion av elbilar i regionen. GEMENSAMMA PROJEKT Inom det internordiska projektet FIELD-NIRce, vars syfte är att effektivera användningen av instrumentparken, planeras och byggs en bärbar NIR-spektrometer. I detta treåriga projekt deltar också Novia och Vasa universitet samt i Sverige SLU, UMBIO och Umeå universitet. En bärbar NIR-spektrometer kommer att möjliggöra mätningar under fältförhållanden inom industrin, på sjukhus, i skogar, på åkrar eller vid arkeologiska utgrävningar. För överföringen av mätresultat från fältet används trådlös teknik och resultaten kan bekräftas genom kontrollmätningar i laboratorium. Inom Laatu-projektet utvidgas och utvecklas det kemiska laboratoriets verksamhet och kvalitet. I projektet utvecklades ett kvalitetssystem för laboratorieverksamheten och man skaffade en Malvern-partikelstorleksanalysator. Anskaffning av annan apparatur fortsätter under år KETEKs personal och expertis användes också genom att hyra ut personer för industrins behov. Energiindustrin och den metallurgiska industrin använde sig av dylika tjänster. NANOTILLÄMPNINGSCENTRET NAPCE Forskning om nanomaterial och nanoteknik är högaktuell och nya tillämpningar för nanoteknik utvecklas kontinuerligt. KETEK har varit med i det nationella Nano-OSKE-klusterprogrammet sedan år Inom dess ramar påbörjades ett projekt, vars målsättning är att på campusområdet i Karleby starta nanotillämpningscentret NAPCE (Nano Application Centre). Verksamhetsidén är att påskynda det kommersiella utnyttjandet av universitetens och forskningsanstalternas forskningsresultat. NAPCE kommer att utveckla nanomaterial med skräddarsydda egenskaper för olika tillämpningsområden och kunder och det kommer också att koncentrera sig på ansvarsfull användning av nanoteknik. Nanotillämpningscentret fungerar i nära samarbete med universiteten i Finland och med olika forskningsanstalter. De möjligheter som nanoteknologin erbjuder är ytterst mångskiftande och den förväntas bli en anmärkningsvärd ekonomisk drivkraft för detta århundrade. Teknik baserad på vetenskap kräver teoretisk förståelse och specialutrustning.

12 12 TOIMIALOJEN KEHITYS VENEALUEKESKUSOHJELMA Venealuekeskusohjelmassa markkinoitiin Pohjanmaan veneklusteria ja kehitettiin tuotantoteknologiaa vuoden 2009 aikana. Lisäksi yrityksiä koulutettiin, niille tarjottiin tietoa, vahvistettiin osaamista ja kartoitettiin uusia markkinoita. Veneklusteria kehitettiin yhdessä Pietarsaaren ja Vaasan seutukuntien aluekeskusohjelman kanssa. Vuonna 2009 Venealuekeskusohjelma toteutti useita veneklusterin markkinointiin, tuotantoteknologian kehittämiseen, koulutus- ja informaatiotoimintaan, uusien markkinoiden kartoittamiseen ja klusterin osaamisen vahvistamiseen liittyviä tehtäviä. Venealuekeskusohjelman yrityksillä oli yhteisosasto VeneBåt 09 -venemessuilla. Mukana oli seitsemän yritystä Pohjanmaalta. Myös veneklusterin esite päivitettiin messuja varten. Pohjanmaan veneklusterille kehitettiin myös internetportaali boatcluster.fi, joka parantaa yhteistoimintaa ja markkinointia. Suomessa asuvat ulkomaiset suurlähettilään vierailivat vuonna 2009 Kokkolan alueen venealan yrityksissä Venealuekeskusohjelman kutsumina. Kansainvälistä yhteistyötä käynnistettiin myös ranskalaisen injektiolaminointiin liittyvän asiantuntijayrityksen kanssa. Venealuekeskusohjelma järjesti myös vierailun Maaseudun Kone Oy:öön, joka valmistaa osana Valtran tuotantoverkostoa muun muassa traktoreiden ohjaamoja. Vierailusta pyrittiin hakemaan ideoita venealan kehittämiseen. Venealan yrityksille valmisteltiin paljon yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Ne liittyivät tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, kuten teolliseen muotoiluun, robotti- ja automaatiotekniikoihin, komposiittimateriaaleihin, brändin rakentamiseen ja tuotannon suunnitteluun. Hankkeita valmisteltiin 15 yritykselle. Hankkeiden valmistelun yhteydessä ja verkostoja rakennettaessa neuvoteltiin yli 50 tahon kanssa. Hankevalmisteluiden lisäksi Venealuekeskusohjelmassa tehtiin erilaisia venealan teknologiaan ja tuotantoteknologian kehittämiseen liittyviä selvityksiä. Yritykset saivat käyttöönsä näiden selvitysten kautta uusia materiaaleja, teknologiaa ja osaamista. Niille myös tiedotettiin suurista kansallisista hankkeista.

13 BRANSCHUTVECKLING 13 Venealuekeskusohjelman yrityksillä oli yhteisosasto VeneBåt 09 -venemessuilla. Under båtmässan VeneBåt 09 hade företagen inom Båtbranschens regioncentrumprogram en gemensam avdelning. BÅTBRANSCHENS REGIONCENTRUMPROGRAM Inom Båtbranschens regioncentrumprogram marknadsfördes det Österbottniska båtklustret, produktionsteknologin utvecklades, företag skolades, information erbjöds, nya marknader kartlades och kunnandet inom klustrets företag förstärktes. Båtklustret utvecklades i samarbete med Jakobstads- och Vasaregionens regioncentrumprogram. År 2009 genomfördes inom Båtbranschens regioncentrumprogram flera uppdrag rörande båtklustrets marknadsföring, utveckling av produktionsteknologi, skolnings- och informationsverksamhet, kartläggning av nya marknader och förstärkning av klustrets kunnande. Under båtmässan VeneBåt 09 hade företagen inom Båtbranschens regioncentrumprogram en gemensam avdelning. Sju företag från Österbotten deltog. Båtklustrets brochyr uppdaterades för mässan. För det Österbottniska båtklustret utvecklades också internetportalen boatcluster.fi, som befrämjar samarbete och marknadsföring. På inbjudan av Båtbranschens regioncentrumprogram gästade år 2009 utländska diplomater bosatta i Finland företag inom båtbranschen i Karlebyregionen. Internationellt sammarbete påbörjades också med ett franskt företag som specialiserat sig på injektionslaminering. Båtbranschens regioncentrumprogram ordnade också ett besök till Maaseudun Kone Oy, som tillverkar bl.a. styrhytter till Valtra traktorer. Avsikten med besöket var att leta idéer för att utveckla båtbranschen. För företag inom båtbranchen förberedde man många företagsspecifika utvecklingsprojekt. De hänförde sig till produkt- och produktionsmetodutveckling som t.ex. industriell design, robot- och automationsteknik, kompositmaterial, företagsbranding och produktionsplanering. Projekt förbereddes för 15 företag. I samband med projektförberedelserna och skapandet av nätverk förhandlade man med över 50 organisationer. Förutom projektförberedelser gjordes inom Båtbranschens regioncentrumprogram olika utredningar om båtbranschens teknologi och utveckling av produktionsteknik. Via dessa utredningar fick företagen till sitt förfogande nya material, tekniker och kunnande. Företagen informerades också om stora nationella projekt.

14 14 TOIMIALOJEN KEHITYS LASERALUEKESKUSOHJELMA Lasertyöstöteknologian käyttöä ja hyödyntämistä pyritään kasvattamaan Kokkolan alueen kone- ja metalliteollisuudessa. Alan osaaminen vahvistui vuonna 2009, kun TTY:n Kokkolan yksikkö ja CENTRIA rekrytoivat uusia työntekijöitä. Jari Tuominen aloitti TTY:n tutkimuspäällikkönä ja väitteli tohtoriksi marraskuussa. CENTRIAn tutkimusinsinöörin tehtävässä aloitti DI Juha Kauppinen. Sekä TTY:n yksikkö että CENTRIAn yksikkö kuuluvat yhdessä KETEKin kanssa LaserCo-tutkimusryhmään, jonka henkilövahvuus on kahdeksan tutkijaa. Tutkimusryhmän toiminnan painopisteenä oli vuonna 2009 toimintaa tukevien yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja käynnistäminen. LaserCo-tutkimusryhmästä TTY:n Kokkolan yksikkö osallistuu kansalliseen Trilaser-hankkeeseen, jossa keskitytään suurteholasereiden hyödyntämiseen laserpinnoituksessa ja hitsauksessa. Suurteholaserit tarjoavat uusia ratkaisuja myös Kokkolan alueen hitsaaville ja pinnoittaville yrityksille. Laseraluekeskusohjelmassa valmisteltiin useita suuria hankekokonaisuuksia. Laserpinnoituksen vaikutusta koneenosien väsymislujuuteen aiotaan tutkia Interreg-hankkeessa, joka jätettiin hakuun marraskuussa Ohjelmassa valmisteltiin myös hanketta, joka selvittäisi monimateriaalikomponenttien valmistusta laserpinnoitukseen perustuvalla 3D-menetelmällä. Hanke ei kuitenkaan edennyt jatkokäsittelyyn. Alueellisia yrityskohtaisia valmistelurahahankkeita on tehty kuuteen yritykseen ja niillä suunniteltuja yritysten Tekes-hankkeita on käynnistynyt noin 0,9 miljoonalla eurolla Kokkolan alueella. Syksyn 2009 aikana valmisteltiin myös Barents-alueen kasvaviin markkinapotentiaaleihin liittyvää kehittämishanketta. Yrityksille järjestettiin talousiltapäivä seminaari, Trilaser-iltapäiväseminaari ja Laserpinnoitustekniikan päivät. Kokkolan seudulta osallistui kuusi yritystä Alihankintamessuille. MULTIPOLISTOIMINTA Multipolisverkosto on pohjoisen Suomen 17 osaamiskeskuksen muodostama kokonaisuus. Osaamiskeskusten välisellä kiinteällä yhteistyöllä yhdistetään eri keskusten ja osaamisen tulokset ja luodaan entistä kilpailukykyisempiä huipputekniikan ratkaisuja. Kokkola-Kaustinen-alueen ICT-toimiala on ollut mukana Multipolisverkostossa jo useita vuosia. Nyt tämä toiminta laajenee myös kemian, metallin, laser- ja venealoille. Laajentumisella haetaan lisää näkyvyyttä alueen yrityksille ja tunnettuutta alueelle. Yrityksille pyritään tarjoamaan myös kootusti tietoa alueen palveluista. Tarkoituksena on myös käynnistää Multipoliksen toiminta-alueella yhteisiä hankkeita ja verkostoitua pohjoisessa olevien kansallisten ja pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Toiminnan laajentuessa useille eri aloille niiden välisen yhteistyön tuloksena voi syntyä uusia tuotteita. Esimerkiksi ICT-alaa kannattaa hyödyntää muilla toimialoilla. Multipoliksen laajentuminen toteutettiin suurimmaksi osaksi vuoden 2009 aikana. Näkyvyys on lisääntynyt mediassa ja messuilla. Netpoliksen verkkopalveluita on kehitetty ja tehty toimialakohtaisia esitteitä. Kokkolan seutu on osallistunut viiden suurehkon hankkeen valmisteluun ja kahden hankkeen vetovastuu on saatu Kokkolaan. Hankkeisiin on saatu mukaan Kokkolan alueelta yli 10 yritystä. Kokkolan alueelle sijoittunut Multipolisverkoston osa on nimeltään Netpolis 4 technology. Kyseessä on nyt neljän toimialan polis. Netpolis 4 technologylle suunniteltiin vuonna 2009 logo ja laadittiin brändin käytöstä ohjeet eri toimijoille.

15 BRANSCHUTVECKLING 15 LASER-REGIONCENTRUMPROGRAMMET Inom maskin- och metallindustrin i Karlebyregionen strävar man till att utvidga användningen och utnyttjandet av laserbearbetningsteknologi. Expertisen inom branschen förstärktes år 2009, när TTY:s Karleby-enhet och Centria rekryterade nya arbetare. Jari Tuominen anställdes som TTY:s forskningschef och disputerade i november. DI Juha Kauppinen anställdes som forskningsingenjör för Centria. Såväl TTY:s enhet som Centria:s enhet hör tillsammans med Ketek till LaserCo-forskningsgruppen, som består av åtta forskare. Tyngdpunkten för forskningsgruppens verksamt år 2009 utgjordes av planering och start av företagsspecifika forskningsoch utvecklingsprojekt till stöd för verksamheten. LaserCo-forskningsgruppens TTU enhet i Karleby deltar i det nationella Trilaser- projektet, som koncentreras på utnyttjande av högeffektlasrar inom laserytbehandling och svetsning. Högeffektlasrar erbjuder nya lösningar också för företag som sysslar med svetsning och ytbehandling i Karlebyregionen. Inom Laser-regioncentrumprogrammet förbereddes flera stora projekthelheter. Laserytbehandlingens effekt på maskinkomponenternas utmattningshållfasthet kommer att undersökas inom Interreg-programmet. Ansökan för detta lämnades in i november Inom programmet förbereddes också ett projekt som skulle klargöra tillverkning av multimaterialkomponenter baserad på en 3D-metod för laserytbehandling. Programmet gick likväl inte vidare till följande steg. Regionala företagsspecifika förberedande projekt har genomförts åt sex företag och på basen av dessa har Tekes-projekt för 0,9 miljoner euro startats i Karlebynejden. Gällande Barents-regionens växande marknadspotential, gjordes också utvecklingsprojekt hösten För företagen arrangerades seminariet Ekonomieftermiddag 2009, eftermiddagsseminariet Trilaser och Laserytbehandlingsteknikdagen. Från Karlebynejden deltog också sex företag i Underleverantörsmässan. MULTIPOLISVERKSAMHET Multipolisnätverket är bildat av 17 kompetenscentra i den nordliga delen av Finland. Genom ett nära samarbete mellan dessa kompetenscentra förenar man de olika centrenas och experternas resultat och skapar allt mera konkurrenskraftiga högteknologiska lösningar. Karleby-Kaustby-regionens ICT-bransch har varit med i Multipolisnätverket redan i flera år. Nu utvidgas denna verksamhet också till kemi-, metall-, laser- och båtbranschen. Genom utvidgningen eftersträvar man mera synlighet för regionens företag och namnkunnighet för området. Man strävar också efter att i samlad form erbjuda företagen information om regionens tjänster. Avsikten är också att inom Multipolis verksamhetsområde starta gemensamma projekt och bilda nätverk med de nordliga nationella och nordiska aktörerna. Då verksamheten utvidgas till flera olika branscher kan som resultat av deras samarbete födas nya produkter. Det lönar sig t.ex. att dra nytta av ICT-branschen inom andra branscher. Multipolis utvidgning förverkligades till största delen under år Synligheten har ökat i media och på mässor och nättjänster och broschyrer har gjorts. Karlebyregionen har deltagit i beredandet av fem större projekt och Karleby har fått ledningsansvaret för två projekt. Från Karlebyregionen har över 10 företag fåtts med i projekten. Den del av Multipolisnätverket som är beläget i Karleby kallas Netpolis 4 technology. Det är fråga om ett polis med fyra branscher. För Netpolis 4 technology planerades år 2009 en logo och regler för hur brandet används uppgjordes för olika aktörer.

16 16 TOIMIALOJEN KEHITYS OSAAMISKESKUSOHJELMA Kokkolan seudun osaamiskeskusohjelman ydin ovat kemian teolliset sovellukset: erityisesti kemiallisten prosessien ja analytiikan kehitys sekä kemian alaan liittyvien innovaatioiden ja spin-offien kaupallistamisen tukeminen. Osaamiskeskus voi tehdä T&Khankkeissa myös siirtymisen laboratoriomittakaavasta pilotmittakaavaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Chemplantkoetehtaassa ja selvittää, voiko ideasta syntyä teknisesti toimivia tuotteita. Osaamiskeskus on mukana nanoteknologian ja uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelmissa. Vuonna 2009 Kokkolan seudun osaamiskeskus valmisteli KETEKin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Tampereen teknillisen yliopiston Kokkolan yksikön ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun välisen yhteistyösopimuksen. Sopimus mahdollistaa toimijoiden osallistumisen valmisteluhankkeiden toteuttamiseen jatkossa ja auttaa hankerahan saamisessa. Yritysten liiketoimintaa edistettiin tutustumalla Danish Technology Instituten ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään nopeasti oikeita ratkaisuja teknologiatarpeisiin maailman parhailta asiantuntijoilta. Ohjelma pyritään pilotoimaan myös Suomessa. Yritystoimintaa tuettiin myös koivutisleen ja muiden tervatuotteiden kaupallistamista edistämällä. Vuonna 2009 osaamiskeskusohjelmanpuitteissa toteutettiin useita valmisteluhankkeita ja esiselvityksiä: - Uudet pakkausmateriaalit kosmetiikkateollisuudelle. - Kestävän kehityksen mukaiset pakkausmateriaalit. - Luonnokuitukomposiittimateriaalit-tarveselvitys. - SRI-selvitys, jossa teollisuustoimialan analyysiraporteista löydettiin suurimpia kehityskohteita ja lupaavimpia uusia nanomateriaaleja. - NDT-menetelmät komposiittien laadunvarmistuksessa -selvityksessä kerättiin tietoa hartsien kovettumisen seurantaan soveltuvista menetelmistä ja kannettavista laitteista. - Nanomateriaalien tarjoamat mahdollisuudet pakkausteollisuudessa -hankkeessa kartoitettiin pakkausteollisuuden kaupalliset sovellukset, jotka jo soveltavat nanoteknologiaa, sekä kyseltiin yritysten kiinnostusta nanoteknologian tutkimukseen. - Nanokomposiittien materiaalitestaus, K-P Liiton hankevalmistelurahoituksella loppuunviedyssä Interreg-hankkeessa kehitetään nanokomposiittimateriaalien vauriotutkimusta röntgen ja ultraäänitestauksen avulla reaaliaikaisesti ja tutkittavia kappaleita rikkomatta. - Nanosovellukeskus NAPCE valmisteltiin osaamiskeskusrahoitteisesti. Sen tavoitteena on synnyttää yrityksiä hyödyttäviä kehityshankkeita sekä luoda monitieteistä ja toimialat ylittävää tutkimusyhteistyötä nanoteknologian soveltamiseksi kaupallisesti ja yritysten teknologioiden kehittämiseksi. Samalla parannetaan yritysten kilpailukykyä ja niiden T&K-valmiuksia. Projektissa myös löydetään sovelluskohteita perustutkimuksessa saavutetuille tuloksille. - SIVUVESI-hankkeen valmisteluhanke toteutettiin myös osaamiskeskuksen rahoittamana. Sen tavoitteena on kartoittaa Kokkolan ja lähialueen kemiaa soveltavan teollisuuden (mm. kemian-, kaivos-ja metalliteollisuus) tarpeet vesipitoisten sivuja jätevirtojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin liittyvää tuotantoa pyritään käynnistämään Keski-Pohjanmaalla ja Suomessa suomalaiskiinalaisen yhteishankkeen avulla. Sen valmistelut aloitettiin vuonna Osaamiskeskus osallistuu myös TUKEMIA-hankkeeseen, jossa lisätään opetustyötä tekevien työelämäosaamista ja tuotetaan kemian kurssisisältöjä. Osaamiskeskus liittyi vuonna 2009 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän luonnontuotealan teemaryhmään ja Helsingin yliopiston koordinoimaan Luonnontuotealan kehittämiskonsortioon. Näiden tavoitteina on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen. Tapahtumia osaamiskeskuksessa järjestettiin useita: Metsäbiomassasta uusia tuotteita, Puun ja muovin sopuisa liitto sekä veneteollisuuden uudet materiaalit ja tuotantoteknologiat.

17 BRANSCHUTVECKLING 17 KOMPETENSCENTRUMPROGRAMMET Kärnan för Karlebyregionens kompetenscentrumprogram är kemins industriella tillämpningar: speciellt utveckling av kemiska processer och analytik samt stödjande av kommersialisering av kemirelaterade innovationer och spin-off. Inom F&U-projekten kan kompetenscentret också göra uppskalning från laboratorieskala till pilotskala i Mellersta Österbottens yrkeshögskolas Chemplantförsöksfabrik samt reda ut om en idé kan ge upphov till tekniskt fungerande produkter. Kompetenscentret är med i klusterprogrammen för nanoteknologi och förnybar skogsindustri. År 2009 förberedde Karlebyregionens kompetenscentrum ett samarbetsavtal mellan KETEK, Karleby universitetscenter Chydenius, Karlebyenhet av Tammerfors tekniska universitet och Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Avtalet gör det möjligt för aktörerna att i fortsättningen delta i genomförandet av förberedande projekt och underlättar erhållande av projektpengar. Företagens affärsverksamhet befrämjades genom att stifta bekantskap med programmet för Danish Technological Insitute, vars syfte är att hjälpa företagen att hos världens bästa specialister snabbt hitta de rätta lösningarna på sina teknologiska problem. Programmet strävar till pilotverksamhet också i Finland. Företagsverksamheten stöddes också genom att främja kommersialisering av björkdestillat och andra tjärprodukter. Under år 2009 genomfördes inom kompentenscentrumprogrammets ramar flera förberedande projekt och förundersökningar: - Nya förpackningsmaterial för kosmetikindustrin. - Förpackningsmaterial i enlighet med hållbar utveckling. - Naturfiberkompositmaterial-behovsutredning. - SRI-utredning, i vilken man utgående från industrisektorns analysrapporter hittade de betydelsefullaste utvecklingspunkterna och de mest lovande nya nanomaterialen. - I utredningen NDT-metoder i kvalitetssäkringen av kompositer samlades information om lämpliga metoder samt bärbara instrument för uppföljning av hartsers härdning. - I projektet Möjligheter som nanomaterial erbjuder förpackningsindustrin kartlades sådana kommersiella tillämpningar för vilka förpackningsindustrin redan tillämpar nanoteknologi. Dessutom frågades om företagens intresse av nanoteknologi inom forskningen. - I Interreg-projektet Materialtestning för nanokompositer, som genomfördes med projektförberedelsefinansiering från Mellersta Österbottens förbund, utvecklas skadeundersökning för nanokompositmaterial med hjälp av röntgen och ultraljudstestning i realtid och utan att skada föremålet för undersökningen. - Nanotillämpningscentret NAPCE förbereddes med finansiering för kompetenscentra. Centrets målsättning är att ge upphov till utvecklingsprojekt som är till nytta för företagen och att skapa tvärvetenskapligt forskningssamarbete över branschgränserna för att få till stånd kommersiell tillämpning av nanoteknologi och för att utveckla företagens teknologier. Samtidigt förbättrar man företagens konkurrenskraft och deras F&U-beredskap. Inom projektet hittas också objekt för tillämpning av resultat som erhållits inom grundforskningen. - Också det förberedande projektet för SIVUVESI-projektet finansierades av kompetenscentret. Dess målsättning är att kartlägga vilka behov, beträffande behandling och utnyttjande av vattenhaltiga sido- och avfallsströmmar, som den kemitillämpande industrin (bl.a. kemi-, gruv- och metallindustrin) i Karleby med närområde har. Med hjälp av ett finskt-kinesiskt samarbetsprojekt strävar man till att i Mellersta Österbotten och Finland starta produktion som hänför sig till hälsobefrämjande livsmedel. Förberedelser för detta påbörjades år Kompetenscentret deltar också i TUKEMIAprojektet, i vilket man ökar undervisningspersonalens arbetslivskunnande och producerar kursmaterial inom ämnet kemi. Kompetenscentret anslöt sig året 2009 till temagruppen för naturproduktbranschen inom Lansbygdspolitikens samarbetsgrupp och till Utvecklingskonsortiet för naturproduktbranschen som koordineras av Helsingfors universitet. Flera tillställningar arrangerades av kompetenscentret: Nya produkter av skogsbiomassa, Trä och plast förenade i sämja och Båtindustrins nya material och produktionstekniker.

18 18 YHTIÖN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ // BOLAGETS ADMINISTRATION OCH PERSONAL YHTIÖN HALLINTO 2009 // BOLAGETS ADMINISTRATION 2009 Teknologiakeskus KETEK Oy:n hallituksen kokoonpano on ollut vuonna 2009 seuraava: Teknologicentret KETEK Ab:s styrelse har under år 2009 haft följande sammansättning: ANTTI ISOTALUS MIKAEL JAKOBSSON JUKKA YLIKARJULA HANNU GÖÖS PIRJO PALOSAARI-PENTTILÄ OWE SJÖLUND MARJA-LIISA TENHUNEN KARI URPILAINEN MIKKO VIITASALO JUHANI KUUSILEHTO Kokkolan kaupunginjohtaja, pj., Karleby stadsdirektör, ordf. Pietarsaaren kaupunginjohtaja, I vpj., Jakobstads stadsdirektör, vice ordf. Johtaja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, II vpj. Direktör Mellersta Österbottens utbildningskoncern, vice ordf. Toimitusjohtaja Korallituote Oy Ab, Verkställande direktör Korallituote Oy Ab Toiminnanjohtaja Pirityiset ry, Direktör, Pirityiset ry Osastopäällikkö Aaro Kohonen Oy Ab, Avdelningschef, Aaro Kohonen Oy Ab Rehtori ja toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Rektor och verkställande direktör Mellersta Österbottens yrkeshögskola aktiebolag Valtiopäiväneuvos, Riksdagsråd Johtaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Direktör Karleby universitetscenter Chydenius Toimitusjohtaja KETEK Oy Ab, Verkställande direktör KETEK Oy Ab Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kahdeksan kertaa. Styrelsen har under räkenskapsperioden sammanträtt åtta gånger. KETEKin 32 asiantuntijan joukko tukee yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa, tarjoaa analyysi- ja testauspalveluita sekä auttaa tiedonhankinnassa ja rahoitusvaihtoehtojen selvityksessä. KETEKs 32 experter stöder företagen i utveckling av affärsverksamhet och i forsknings- och utvecklingsverksamhet, erbjuder analys- och testningstjänster samt hjälper genom att skaffa information och utreda finansieringsalternativ.

19 TALOUS // EKONOMI 19 TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING LIIKEVAIHTO 1,894 1,643 OMSÄTTNING Liiketoiminnan muut tuotot Övriga rörelseintäkter Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminan muut kulut Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelsekostnader LIIKEVOITTO RÖRELSEVINST Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA JA SATUNNAISIA ERIÄ VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER OCH EXTRAORDINÄRA POSTER VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) TASE BALANSRÄKNING VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar BESTÅENDE AKTIVA TOTALT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,071 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 1,750 1,377 VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL Aktiekapital Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1, , ,172 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Kortfristigt främmande kapital FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1,750 1,377

20 Teknologiakeskus KETEK Oy Korpintie 8, Kokkola Puh. (06) Fax. (06) VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Parempi Arki. Väli-Suomen Kaste-hanke

Parempi Arki. Väli-Suomen Kaste-hanke Parempi Arki Väli-Suomen Kaste-hanke 1.3.2015 31.10.2017 Tausta 100 % Vem är dessa kunder? Och vad består kostnaderna av? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ketä nämä asiakkaat ovat? Ja mistä koostuu palvelujen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 270/2006 vp Turun Diakonia-ammattikorkeakoulun yksikön siirtäminen Helsinkiin Eduskunnan puhemiehelle Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) sai maanantaina 20.3.2006 tietää, että opetusministeriö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JARJESTELMIEN TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSET LUV ULLA

JULKISHALLINNON JARJESTELMIEN TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSET LUV ULLA MATTI TENHUNEN: JULKISHALLINNON JARJESTELMIEN TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSET 1 990-LUV ULLA TERV EYDENHUOLLON ATK-PAIVAT TERVEYS + TEKNIIKKA Kongressi. ja messutapaht uma Tam pere-tabssa 4. - 6. 5. 1993

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 521/2009 vp TEHO-hankkeen vaikutukset maatalouden vesistökuormitukseen Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalous on tärkeä osa suomalaista elinkeinotoimintaa ja yhteiskuntaa, mutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot