SISÄLTÖ // INNEHÅLL 02 VUOSIKERTOMUS // ÅRSBERÄTTELSE. 03 KETEK tekee yrityksille tulevaisuutta // KETEK skapar förutsättningar för företagens framtid

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ // INNEHÅLL 02 VUOSIKERTOMUS // ÅRSBERÄTTELSE. 03 KETEK tekee yrityksille tulevaisuutta // KETEK skapar förutsättningar för företagens framtid"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE

2 02 VUOSIKERTOMUS // ÅRSBERÄTTELSE SISÄLTÖ // INNEHÅLL 03 KETEK tekee yrityksille tulevaisuutta // KETEK skapar förutsättningar för företagens framtid 04 Toimitusjohtajan katsaus // Verkställande direktörens översikt 06 Yrityspalvelut ovat toiminnan ydintä // Företagstjänster är verksamhetens kärna 08 Yrityspalveluprojektit // Företagsprojekt 12 Venealuekeskusohjelma // Båtbranchens regioncentrumprogram 14 Multipolistoiminta ja laseraluekeskusohjelma // Multipolisverksamhet och laserregioncentrumprogrammet 16 Osaamiskeskusohjelma // Kompetenscentrumprogrammet 18 Yhtiön hallinto ja henkilöstö // Bolagets administration och personal Teknologiakeskus KETEK Oy Korpintie 8, Kokkola Puh. (06) Fax. (06)

3 KETEK OY LYHYESTI // KETEK I KORTHET 03 KETEK TEKEE YRITYKSILLE TULEVAISUUTTA KETEK SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGENS FRAMTID Teknologiakeskus KETEK on Kokkolassa sijaitseva, yritysten osaamisen kehittämiseen erikoistunut teknologiakeskus. Vahvuuksiamme ovat liiketoiminnan kehittäminen, tutkimus- ja kehitystoiminta, analyysi- ja testauspalvelut sekä tiedonhaku ja rahoitusvaihtoehtojen selvitys. Pyrimme näin auttamaan yrityksiä eteenpäin tulevaisuuteen: innovoimaan uusia tuotteita, saamaan tuotteita markkinoille ja kasvamaan kannattavasti. Olemme erikoistuneet kemian sekä laser- ja venealan teollisiin sovelluksiin. KETEKin omistavat Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Pietarsaaren kaupunki ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluyhtiö. Liikevaihtomme vuonna 2009 oli 2,6 miljoonaa euroa ja henkilöstöä meillä oli 32. KETEK auttaa yrityksiä osana niin alueellisia kuin kansallisia ja kansainvälisiäkin ohjelmia. KETEK on voimakkaasti mukana Kokkolan seudun aluekeskusohjelmassa ja osaamiskeskusohjelmassa. Teknologicentret KETEK i Karleby är ett teknologicentrum som är specialiserat på utveckling av företagens kunnande. Våra starka områden är utveckling av affärsverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, analys- och testningstjänster samt informationssökning och utredning av finansieringsalternativ. Med dessa medel strävar vi till att förbättra företagens framtidsutsikter: att skapa nya innovativa produkter, att få ut produkter på marknaden och att växa lönsamt. Vi har specialiserat oss på industriella tillämpningar inom kemi samt inom laser- och båtbranschen. KETEK ägs av Karleby stad, Mellersta Österbottens utbildningskoncern, staden Jakobstad och Mellersta Österbottens yrkeshögskola aktiebolag. Vår omsättning år 2009 var 2,6 miljoner euro och personalen bestod av 32 personer. KETEK hjälper företagen via såväl regionala som nationella och internationella program. KETEK deltar intensivt i Karlebyregionens regioncentrumprogram och kompetenscentrumprogram.

4 04 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuva: Antti Osara 2009 OLI KASVUN VUOSI Vaikka maailmaa koettelikin taantuma vuonna 2009, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seutukuntien yrityksille vuosi oli valmistautumista tulevaisuuden vilkkaisiin aikoihin. Taantuma nähtiin seutumme yrityksissä aikana, jolloin oli hyvä valmistautua tulevaan uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä kehittämällä. Tämä näkyi Teknologiakeskus KETEK Oy:n tutkimus- ja kehityspalveluiden kysynnän kasvamisena ja yritysyhteistyön lisääntymisenä. TEkeskuksen rahoittamien valmisteluhankkeiden määrä kasvoi voimakkaasti ja kansainväliset hankkeet, erityisesti Interregrahoitteiset hankkeet, lisääntyivät. Innogate, jossa KETEK sijaitsee, sai uutta virtaa vuonna Tilojen vuokrausaste kasvoi eli yhä useampi yritys sijaitsee nyt samoissa tiloissa kanssamme. Myös Tampereen teknillisen yliopiston yksikkö vahvisti toimintaansa Innogatessa. Teimme TTY:n kanssa aikaisempaa enemmän yhteistyötä vuoden aikana. Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2009 aikana noin 15 %. Eniten kasvoivat Yrityspalvelut, lähes 60 %. Toimialojen kehittämispalvelut -yksikön liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta, koska eräiden keskeisten hankkeiden rahoitus viivästyi ja osaamiskeskuksen siemenhankkeiden määrä väheni. Liikevoittomme nousi edellisvuoden negatiivisesta tuloksesta yli euron liikevoittoon, mikä johtui erityisesti tilanvuokrauksen vilkastumisesta. VUODEN 2010 NÄKYMÄT Myönteinen kehitys näyttää jatkuvan myös vuodelle Laajennamme osaamisalojamme ympäristö- ja energia-aloille ja vahvistamme osaamistamme veteen liittyvässä teknologiassa. Aiomme lisätä panostuksia myös prosessikehitykseen ja matemaattiseen mallintamiseen. Uutena käynnistyy myös nanosovelluskeskus NAPCE, joka tuo lisää laitekantaa yritysten käyttöön. KIITOKSET Henkilöstö on KETEKin palveluiden ydin: osaamisemme on avainasemassa, kun tarjoamme yrityksille palveluitamme. Henkilöstömme osaaminen vahvistuikin entisestään vuonna 2009, kun rekrytoimme uusia henkilöitä. Henkilöstömme ei kuitenkaan yksin voi kehittää seutumme yrityksiä, vaan kyseessä on kahden kauppa: yritysten ja KETEKin välisestä yhteistyöstä syntyy yritysten tulevaisuus. Siksi haluan kiittää sekä asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä että henkilöstöämme vuoden uurastuksesta - tästä on hyvä jatkaa. Juhani Kuusilehto toimitusjohtaja

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VAR ETT TILLVÄXTÅR Även om världen drabbades av allmän nedgång år 2009, var året för företagarna i Karleby, Jakobstad och Kaustby ett år av förberedande inför kommande uppsving. Regressionen sågs i regionen som en tid då det var läge att utveckla nya produkter och produktionsmetoder. Detta avspeglades i form av ökad efterfrågan på uppdrag och KETEKs tjänster samt ökat samarbete. Antalet förberedande projekt finansierade av TE-centralen steg markant och även så internationella Interreg-finansierade projekt. Innogate, där KETEK håller hus, fick ny kraft år Utrymmenas uthyrningsgrad steg dvs. allt fler företag delar nu utrymmen med oss. Även Tammerfors tekniska universitets enhet stärkte sin verksamhet i Innogate. Vi gjorde mera samarbete med TTU under året än tidigare. Omsättningen steg under 2009 med ca 15 %. Mest ökade Företagstjänster, nästan 60 %. Branschutvecklingsenhetens omsättning minskade från föregående år eftersom vissa centrala projekts finansieringsbeslut dröjde och såddprojektens andel via kompetenscentrumprogrammet minskade. Vårt resultat steg från fjolårets negativa resultat till över euros rörelsevinst, vilket till stor del berodde på fler hyreskontrakt. är också att nanoapplikationscentret NAPCE startar, vilket kommer att medföra en mångsidigare instrumentpark till företagens förfogande. TACK Personalen är kärnan i KETEKs tjänster: vårt kunnande är a och o, då vi bjuder våra tjänster till företagen. Vår personals kunnande stärktes därför ännu mer år 2009 då vi rekryterade nya personer. Vår personal kan inte ensamma utveckla regionens företag, utan det är alltid fråga om ett samarbete: genom samarbete mellan företag och KETEK skapas företagens framtid. Därför vill jag tacka såväl våra kunder och vår personal för det goda samarbetet under året härifrån är det bra att fortsätta. Juhani Kuusilehto Verksällande Direktör UTSIKTER FÖR 2010 Den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta år Vi utökar våra kunskapsområden till miljö- och energibranscherna och stärker vårt kunnande i vattenrelaterad teknik. Vi kommer att satsa mer på processutveckling och matematisk modellering. En nyhet

6 06 YRITYSPALVELUT YRITYSPALVELUT OVAT TOIMINNAN YDINTÄ Teknologiakeskus KETEKin tärkein tehtävä on rakentaa yrityksille tulevaisuutta. Se on erikoistunut tuotannollisten yritysten palvelemiseen. KETEK kehittää yritysten liiketoimintaa perustamishetkestä aina kansainvälistymisen vaatimiin palveluihin ja osaamiseen asti. Teknologiakeskuksen tarjoamia palveluita ovat liiketoiminnan, tuotteiden ja tuotannon kehittämispalvelut, tutkimuspalvelut ja tuotekehityspalvelut sekä analyysi-, testaus ja neuvontapalvelut. KETEK tekee esimerkiksi teknisiä selvityksiä, patenttikartoituksia ja valmistelee yrityksille kehityshankkeita. Yrityspalvelut-ryhmä tukee yritysten tuote- ja teknologiakehitystä tarjoten muun muassa informaatioja selvitys-, tuotekehitys-, analyysi- ja testauspalveluja tuotekehityksen tueksi. Asiakaskunta on laaja ylittäen myös valtakunnalliset rajat. Viime vuosien tunnettuuden lisääntyminen näkyy tiettyjen toimialojen asiakkuuksien vakiintumisena sekä laajenemisena. LABORATORIO- JA TESTAUSPALVELUT Tutkimus- ja kehitystoimintaa varten KETEKin käytössä on 14 kemian ja materiaalitutkimuksen laboratoriota. Ne on suunniteltu erityisesti yrityslähtöiseen T&K-toimintaan. Tutkimustoiminnan parissa työskentelee noin 20 henkilöä. KETEKin analyysi- ja testauspalvelut painottuvat metallien, polymeerien ja hydrometallurgian aloille. Vuosi 2009 oli haasteellinen analyysi- ja testauspalveluissa. Suhdanteiden vaihtelu ja taantuma heijastuivat liikevaihtoon ja toimeksiantojen lukumäärä notkahti. KETEKissä tehtiin vuoden aikana palvelutoiminnan kehitystyötä ja vahvistettiin yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen että muiden analyysilaboratorioiden kanssa. Yhteistyötahoihin kuuluvat muun muassa Torkinmäen alueen koulutusorganisaatiot. KETEKin hankkeissa toteutettiin Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun lopputyö sekä tarjottiin työssäoppimisjakso opinnäytetöineen Kokkolan ammattiopiston opiskelijalle että työelämään tutumisjakso lukioasteen opiskelijalle. Korkeatasoinen ja laaja laitteistokanta antaa hyvät mahdollisuudet tehdä analyysi- ja testauspalveluita tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa sekä erillistoimeksiannoissa, jotka ovat usein monimuotoisia ongelma- ja selvitysratkaisuja asiakkaalle esimerkiksi laadun seurantaan. Palveluja kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden pohjalta. KETEKissä on käytössä kattava laitteisto: - Koostumus- ja rakenneanalyysit ja pienten pitoisuuksien alkuaineanalyysit ICP-MS:llä (induktiivisesti kytketty plasma massaspektrometri). - GC/MS (kaasukromatrogafi massaspektrimetri). - SEM-EDS (pyyhkäisyelektronimikroskooppi röntgenanalysaattorilla). - XRD (röntgendiffraktometri). - Materiaalien termisten ominaisuuksien analysointiin laitteistokokonaisuus DSC (differentiaalipyyhkäisykalorimetri), TGA (termogravimetrinen analysaattori), DMA (dynaamismekaaninen analysaattori) sekä reometri. - Materiaalien polttoaineanalyysien laadun seurantaan ja kehittämiseen on käytössä pommikalorimetri. - Pinnoitteiden mekaanisten ominaisuuksien ja rakenteen tarkasteluun on monipuolisesti mikroskooppeja SEM-EDS:n lisäksi, kovuusmittauslaitteistoa sekä koostumusmittauksiin liikuteltava OES (optinen emissiospektrometri). - Materiaaleille tehtävät olosuhdetestit ovat yksi tärkeä osa niin laadun seurantaa kuin kehittämistä. Näiden palveluiden tuottamiseen on käytössä olosuhde-, suolasumu- ja ksenonvalokaappi. - IC (ionikromatografi), HPLC (nestekromatografi), partikkelikokoanalysaattori.

7 FÖRETAGSTJÄNSTER 07 FÖRETAGSTJÄNSTER ÄR VERKSAMHETENS KÄRNA Teknologicentret KETEKs viktigaste uppgift är att bygga företagens framtid. Vi har specialiserat oss på att betjäna tillverkande företag. KETEK utvecklar företagens affärsverksamhet allt från grundandet till de tjänster och kunnande som behövs vid internationalisering. Teknologicentret erbjuder tjänster så som utvecklande av verksamhet, produkter och produktionsmetoder samt forskning, analyser, testning och rådgivning. KETEK gör tekniska utredningar, patentkarteringar och förbereder utvecklingsprojekt. Företagstjänster-gruppen stöder företag inom produkt- och teknikutveckling genom att bland annat erbjuda information, utredningar, produktutveckling, analys- och testtjänster till stöd för produktutveckling. Kundbasen är omfattande och sträcker sig även utanför de nationella gränserna. Under de senaste åren återspeglas det ökade anseendet i en etablering i vissa kundsektorer och i en expansion. LABORATORIE- OCH TESTTJÄNST För forskning och utveckling har Ketek 14 kemi- och materialforskningslaboratorier. De är speciellt konstruerade för företagsorienterad FoU-verksamhet. Forskningen sysselsätter omkring 20 personer. Tyngdpunkten för KETEKs analys- och testtjänster ligger på metall-, polymer- och hydro-metallurgiska sektorn. År 2009 var utmanande för analys- och testverksamheten. Konjunktursvängningar och lågkonjunkturen avspeglades i att omsättningen och antal order sjönk. Vid KETEK utvecklades under året tjänstverksamheten och samarbetet med universitet, högskolor och andra analyslaboratorier stärktes. Till våra samarbetsparter hör bland annat utbildningsorganisationer i Storkisbackens campusområde. I KETEKs projekt har slutarbeten genomförts för Mellersta Österbottens yrkeshögskola och arbetsträning och slutarbetsmöjligheter har erbjudits studeranden från Karleby yrkesinstitut samt LIA perioder för gymnasieelever. Vår mångsidig instrumentpark skapar goda möjligheter att göra analyser och tester, forsknings- och utvecklingsprojekt samt specialuppdrag, som ofta är mångfacetterade problemlösningsoch utredningsfall för kunder, som till exempel kvalitetskontroll. Våra tjänster utvecklas kontinuerligt enligt våra kunders och samarbetsparters behov. KETEK har en omfattande instrumentpark: - ICP-MS (induktivt kopplad plasma - masspektrometer) sammansättnings- och strukturanalys och grundämnesanalys av små koncentrationer. - GC / MS (gaskromatograf massaspektrometer). - SEM-EDS (svepelektronmikroskop med röntgenanalysator). - XRD (röntgendiffraktometer). - Materialens termiska egenskaper med följande instrument: DSC (differentialsvepkalorimeter), TGA (termogravimetrisk analysator), DMA (dynamisk mekanisk analysator) och reometer. - Bombkalorimeter används för analys och utvecklande och uppföljning av bränslekvalitet. - Beläggningar, mekaniska egenskaper och struktur kan studeras med mångsidiga mikroskop, instrument för hårdhetsmätningar och bärbar mätutrustning för sammansättningsanalyser OES (optisk emissionsspektrometri). - Klimattester för olika material är en viktig del av såväl utvecklingsarbete som kvalitetskontroll. För dessa tjänster används klimat-, saltspray- och xenonljusskåp. - IC (jon kromatograf), HPLC (vätskekromatograf) och partikelstorleksanalysator.

8 08 YRITYSPALVELUT YRITYSPALVELUPROJEKTIT VUONNA 2009 Yrityspalveluissa toteutettiin sekä suoria yrityshankkeita että osittain julkisen rahoituksen hankkeita, joissa käytettiin usealla eri alalla toimivien yhteistyöyritysten sovelluksia. KEMIANTEKNIIKKA Kemianteollisuuteen liittyvissä projekteissa kehitettiin erilaisia erotusmenetelmiä, kuten neste-neste-uuttoa ja laiteratkaisuja, joiden avulla voidaan erottaa jätevedestä orgaanisia, haitallisia komponentteja ja saada vesi sopivaksi jätevedenpuhdistamolle tai suoraan viemäröitäväksi. KETEKillä tutkittiin myös menetelmiä, joilla voidaan erottaa metalleja jätevirroista ja tai käytetyistä katalyyteistä käyttäen muun muassa ionisia nesteitä (tai suolasulia). Näille nesteille löytyy monenlaisia muitakin sovelluksia. Kierrätysprosessien tutkiminen ja arvoaineiden regenerointi katsottiin tärkeäksi tutkimusaiheeksi, koska alkaliparistot sisältävät runsaasti sinkkiä ja mangaania. Alkaliparistojen kierrätystä ja arvometallien talteenottoa kehittäneessä hankkeessa pyrittiin aikaansaamaan Euroopan laajuisesti ensimmäinen taloudellisesti kannattava ja teollisessa mittakaavassa toteutuskelpoinen sinkin ja mangaanin talteenottoprosessi. Tavoitteena oli myös alkaliparistojen raakaaineiden uusiokäyttöasteen parantaminen. JÄTEMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ JA KIERRÄTYS Keski-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla on runsaasti nahkateollisuutta, jossa syntyy kaatopaikalle sopimatonta jätelietettä. Nahkajätehankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla tästä kromipitoisesta jätelietteestä voidaan tehdä ongelman sijasta arvokas raaka-aine ja saada aikaan uutta yritystoimintaa. Nahkateollisuuden jätteiden käsittelyä kehitetään ja uudistetaan kokonaisuudessaan. Tässä tehtiin runsaasti laboratoriomittakaavan tutkimuksia ja kirjallisuusselvityksiä sekä kartoitettiin potentiaalisia jätettä kaupallisesti hyödyntäviä toimijoita. Lujitemuovien laajasta käytöstä syntyy tuhansia tonneja jätettä vuosittain. Hyöty-hankkeessa tavoitteena on lujitemuovijätteen kootun keruun ja talteenoton sekä kierrätyksen ja hyötykäytön käynnistäminen Keski-Pohjanmaalla. Tarkoitus on kehittää taloudellisesti kannattava, teollisuusmittakaavainen komposiittijätteen kierrätysprosessi. Vuonna 2009 tehtiin tausta- ja esiselvityksiä, analysoitiin komposiittijätteitä, tehtiin laboratoriomittakaavan tutkimuksia ja kartoitettiin potentiaalisia jätettä hyödyntäviä toimijoita. MATERIAALIEN TESTAUS KETEKin vahvuuksia on materiaalitutkimus ja sen monipuolinen testauslaitekanta. Vuonna 2009 alettiin tutkia kuivajääpuhdistustekniikaa ja sen vaikutuksia materiaaleihin. Kuivajääpuhdistusta voidaan soveltaa muun muassa voimalaitosten putkistojen ja sähkömoottoreiden puhdistuksessa. Tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa asiakkaalle. Materiaalitutkimuksen puolella tutkittiin esimerkiksi uusia, tiikkiä korvaavia aineita veneiden kansien raaka-aineena ja tehtiin runsaasti laboratoriomittakaavan tutkimuksia. Materiaalitutkimuksen laitekantaa vahvistetaan jatkuvasti. Vuonna 2009 aloitettiin selvitykset kompoundointilaitteiston hankkimiseksi. Kompoundointi on kestomuovien sulaprosessointi, jossa muodostuu muovin ja muiden komponenttien homogeeninen seos. Kompounderilaitteisto hankitaan vuoden 2010 aikana.

9 YRITYSPALVELUT 09 Tradenomiopiskelija Jaana Uusitalo suoritti tutkintoon kuuluvan, viiden kuukauden pituisen harjoittelun keväällä 2009 Teknologiakeskus KETEKissä. Jaana oli mukana erilaisissa toimistotöissä, projektien hallinnollisissa töissä ja KETEKin infopisteessä. "Koen päässeeni näkemään, miten yritys toimii. Työtehtävien vaihtelun ansiosta harjoittelujakso eteni nopeasti", Jaana kertoo. KETEKissä on vuosittain 3-5 lopputyöntekijää, ammattiopiston työharjoittelijaa tai kv. opiskelijoita projektityöntekijöinä tai lopputyöntekijöinä. Våren 2009 utförde tradenomstuderande Jaana Uusitalo den fem månader långa praktikperioden som hör till hennes examen vid KETEK. Jaana deltog i olika kontorssysslor, utförde administrativa uppgifter för olika projekt samt skötte kundbetjäningen i informationen. Jag upplever att jag har fått se hur ett företag fungerar. Praktikperioden gick snabbt eftersom arbetsuppgifterna var så varierande, berättar Jaana. KETEK har årligen 3-5 examensarbetare, elever på arbetspraktik från yrkesinstitutet och/eller utbytesstuderande som utför projektarbeten eller slutarbeten. FÖRETAGSPROJEKT 2009 Företagstjänster har genomfört såväl direkta företagsprojekt som offentligt finansierade av projekt med hjälp av olika samarbetsparter i regionen. KEMITEKNIK I kemiindustri relaterade projekt utvecklades en mängd olika separationsmetoder, t.ex. vätske-vätske extraktion, utrustning och lösningar som möjliggör avskiljning av organiska, skadliga komponenter från avloppsvatten och få vatten som lämpar sig för reningsverk eller direkt dränering. Vid KETEK undersöktes också metoder för att skilja metaller från avfallsströmmar och använda katalysatorer genom att använda bl.a. joniska lösningar, som också har en mängd andra tillämpningar. Förutom joniska vätskor söktes giftfria och biologiskt nedbrytbara joniska vätskor. Undersökning av återvinningsprocesser och återvinning av värdefulla metaller ansågs vara ett viktigt forskningsområde, eftersom alkaliska batterier innehåller höga halter av zink och mangan. I projektet för återvinning av metaller från alkaliska batterier syftade man till att uppnå ett EU-omfattande användbart, ekonomiskt, sätt att i industriell skala återvinna zink och mangan. Syftet var också förbättra återanvändningsgraden hos metaller vid tillverkning av alkaliska batterier. AVFALL FÖR ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING Mellersta Österbotten och dess omgivning har gott om läderindustri, vilket resulterar i mycket avfall som är olämplig för deponi. I Nahkajäte-projektet utvecklas metoder för att behandla kromhaltigt avloppsslam så att man i stället för problemavfall får en värdefull råvara och skapar nya företag. Läderindustrins avfallshantering utvecklas och revideras i sin helhet. Under 2009 gjordes avsevärd laboratorieforskning, litteraturstudier och kartering av potentiella användare av avfallsprodukterna. Den utbredda användningen av armerad plast resulterar i tusentals ton avfall per år. Hyöty-projektet strävar till centraliserad insamling, återanvändning och återvinning i Mellersta Österbotten. Syftet är att skapa en ekonomiskt lönsam återvinningsprocess i industriell skala för armerad plast. År 2009 gjordes bakgrunds- och litteraturstudier, analyser av avfall och tester i laboratorieskala samt kartering av potentiella aktörer som kunde nyttja avfallet. MATERIALTESTNING Till KETEKs starka områden hör materialforskning. För detta ändamål har KETEK mångsidig testningsapparatur. År 2009 påbörjades forskning i rengöringsteknik med torr-is och hur olika material påverkas av denna metod. Rengöring med torr-is kan tillämpas bland annat på kraftverkens rörsystem och på rengöring av elmotorer. Målsättningen är att utveckla ny affärsverksamhet för en kund. I materialtesting undersöktes t.ex. nya material, som alternativ till teak som råmaterial för båtdäck - med andra ord ett helt nytt kommersiellt tillämpningsområde. Apparaturen för materialforskningen kompletteras kontinuerligt. År 2009 påbörjades utredningar om anskaffning av kompounderutrustning. Kompoundering är smältprocessering av termoplaster, varvid en homogen blandning av plast och övriga komponenter bildas.

10 10 YRITYSPALVELUT YMPÄRISTÖ JA ENERGIA KETEKin tutkimusohjelmissa on yhä enemmän ympäristöön ja energiaan liittyviä aihealueita. Vuonna 2009 käynnistettiin Sivuvesihanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa Kokkolan ja lähialueen kemiaa soveltavan teollisuuden, kuten kemian-, kaivos- ja metalliteollisuuden, tarpeet vesipitoisten sivu- ja jätevirtojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Samalla hankkeessa tarkastellaan myös teollisuusvesien sisältämien lämpömäärien hyödyntämistä, päästöjen monitorointia ja ympäristödiagnostiikkaa. Näistä tarpeista luodaan hankkeita, jotka johtavat tehokkaampaan vesien käyttöön ja kierrätykseen, jätteiden sisältämien arvoaineiden ja lämmön talteenottoon ja hyötykäyttöön. Näin voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja tehostaa ympäristön tilan tarkkailua. Syksyllä KETEK käynnisti EAKR-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaalle sähköautoklusteri ja samalla selvittää edellytykset oman sähköautotuotannon käynnistämiselle alueella. YHTEISHANKKEET Laitekannan tehostettuun käyttöön tähtää yhteispohjoismainen FIELD-NIRce -hanke, jossa suunnitellaan ja rakennetaan kannettava NIR-spektrometri. Tässä 3-vuotisessa projektissa ovat mukana Novia ja Vaasan yliopisto sekä SLU, UMBIO ja Uumajan yliopisto Ruotsista. Kannettava NIR-spektrometri tulee mahdollistamaan mittaukset kenttäolosuhteissa teollisuudessa, sairaaloissa, metsissä, pelloilla tai arkeologisissa kaivannoissa. Mittaustulosten siirrossa kentältä käytetään langatonta tekniikkaa ja tulokset varmistetaan tarkistusmittauksin laboratorioissa. Laatuoske-projektissa laajennetaan ja kehitetään kemian laboratorion toimintaa ja sen laatua. Projektin puitteissa aloitettiin laboratoriotoiminnan laatujärjestelmätyö ja hankittin Malvernpartikkelikokoanalysaattori. Laitehankinnat jatkuvat vielä vuonna KETEKin henkilöstöä ja osaamista käytettiin myös vuokraamalla henkilöitä teollisuuden tarpeisiin. Tällaisessa palvelussa asiakaskuntana oli energiateollisuus ja metallurginen teollisuus. NANOSOVELLUSKESKUS NAPCE Nanomateriaalien ja nanoteknologian tutkimus on erittäin ajankohtaista ja uusia nanoteknologiaa käyttäviä sovelluksia tulee lisääntyvässä määrin. KETEK on ollut mukana valtakunnallisessa Nano- OSKE-klusteriohjelmassa vuodesta Sen johdattamana aloitettiin hanke, jonka tavoitteena on käynnistää Kokkolan kampusalueella toimiva nanosovelluskeskus NAPCE (Nano Application Centre). Toiminta-ajatuksena on nopeuttaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä. NAPCE tulee kehittämään nanomateriaalien räätälöityjä ominaisuuksia eri sovellusaloille ja asiakkaille ja keskittymään myös nanoteknologian käytön vastuullisuuteen. Nanosovelluskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. Nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat hyvin moninaiset ja siitä odotetaan merkittävää taloudellista ajuria tälle vuosisadalle. Tiedepohjaiseen teknologiaan vaaditaan teoreettista ymmärrystä ja erikoislaitteita.

11 FÖRETAGSTJÄNSTER 11 MILJÖ OCH ENERGI I KETEKs forskningsprogram ingår allt oftare ämnesområden som hänför sig till miljö och energi. År 2009 startades Sivuvesi-projektet, vars syfte är att kartlägga vilka behov industrin (t.ex. kemisk-, gruv- och metallindustri) i Karleby och dess närområde har vad beträffar behandling och utnyttjande av vattenhaltiga sido- och avfallsströmmar. I samma projekt granskas också utnyttjande av den värmeenergi som industrivattnet innehåller, monitorering av utsläpp och miljödiagnostik. På basen av dessa behov skapas projekt som leder till effektivare vattenanvändning samt tillvaratagande och av värdefulla ämnen och värme. På detta sätt kan man minska miljöbelastningen och effektivera miljöbevakningen. Under hösten startade KETEK ett ERUF-finansierat projekt, vars målsättning är att utveckla ett elbilskluster i Mellersta Österbotten och samtidigt utreda förutsättningarna för produktion av elbilar i regionen. GEMENSAMMA PROJEKT Inom det internordiska projektet FIELD-NIRce, vars syfte är att effektivera användningen av instrumentparken, planeras och byggs en bärbar NIR-spektrometer. I detta treåriga projekt deltar också Novia och Vasa universitet samt i Sverige SLU, UMBIO och Umeå universitet. En bärbar NIR-spektrometer kommer att möjliggöra mätningar under fältförhållanden inom industrin, på sjukhus, i skogar, på åkrar eller vid arkeologiska utgrävningar. För överföringen av mätresultat från fältet används trådlös teknik och resultaten kan bekräftas genom kontrollmätningar i laboratorium. Inom Laatu-projektet utvidgas och utvecklas det kemiska laboratoriets verksamhet och kvalitet. I projektet utvecklades ett kvalitetssystem för laboratorieverksamheten och man skaffade en Malvern-partikelstorleksanalysator. Anskaffning av annan apparatur fortsätter under år KETEKs personal och expertis användes också genom att hyra ut personer för industrins behov. Energiindustrin och den metallurgiska industrin använde sig av dylika tjänster. NANOTILLÄMPNINGSCENTRET NAPCE Forskning om nanomaterial och nanoteknik är högaktuell och nya tillämpningar för nanoteknik utvecklas kontinuerligt. KETEK har varit med i det nationella Nano-OSKE-klusterprogrammet sedan år Inom dess ramar påbörjades ett projekt, vars målsättning är att på campusområdet i Karleby starta nanotillämpningscentret NAPCE (Nano Application Centre). Verksamhetsidén är att påskynda det kommersiella utnyttjandet av universitetens och forskningsanstalternas forskningsresultat. NAPCE kommer att utveckla nanomaterial med skräddarsydda egenskaper för olika tillämpningsområden och kunder och det kommer också att koncentrera sig på ansvarsfull användning av nanoteknik. Nanotillämpningscentret fungerar i nära samarbete med universiteten i Finland och med olika forskningsanstalter. De möjligheter som nanoteknologin erbjuder är ytterst mångskiftande och den förväntas bli en anmärkningsvärd ekonomisk drivkraft för detta århundrade. Teknik baserad på vetenskap kräver teoretisk förståelse och specialutrustning.

12 12 TOIMIALOJEN KEHITYS VENEALUEKESKUSOHJELMA Venealuekeskusohjelmassa markkinoitiin Pohjanmaan veneklusteria ja kehitettiin tuotantoteknologiaa vuoden 2009 aikana. Lisäksi yrityksiä koulutettiin, niille tarjottiin tietoa, vahvistettiin osaamista ja kartoitettiin uusia markkinoita. Veneklusteria kehitettiin yhdessä Pietarsaaren ja Vaasan seutukuntien aluekeskusohjelman kanssa. Vuonna 2009 Venealuekeskusohjelma toteutti useita veneklusterin markkinointiin, tuotantoteknologian kehittämiseen, koulutus- ja informaatiotoimintaan, uusien markkinoiden kartoittamiseen ja klusterin osaamisen vahvistamiseen liittyviä tehtäviä. Venealuekeskusohjelman yrityksillä oli yhteisosasto VeneBåt 09 -venemessuilla. Mukana oli seitsemän yritystä Pohjanmaalta. Myös veneklusterin esite päivitettiin messuja varten. Pohjanmaan veneklusterille kehitettiin myös internetportaali boatcluster.fi, joka parantaa yhteistoimintaa ja markkinointia. Suomessa asuvat ulkomaiset suurlähettilään vierailivat vuonna 2009 Kokkolan alueen venealan yrityksissä Venealuekeskusohjelman kutsumina. Kansainvälistä yhteistyötä käynnistettiin myös ranskalaisen injektiolaminointiin liittyvän asiantuntijayrityksen kanssa. Venealuekeskusohjelma järjesti myös vierailun Maaseudun Kone Oy:öön, joka valmistaa osana Valtran tuotantoverkostoa muun muassa traktoreiden ohjaamoja. Vierailusta pyrittiin hakemaan ideoita venealan kehittämiseen. Venealan yrityksille valmisteltiin paljon yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Ne liittyivät tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, kuten teolliseen muotoiluun, robotti- ja automaatiotekniikoihin, komposiittimateriaaleihin, brändin rakentamiseen ja tuotannon suunnitteluun. Hankkeita valmisteltiin 15 yritykselle. Hankkeiden valmistelun yhteydessä ja verkostoja rakennettaessa neuvoteltiin yli 50 tahon kanssa. Hankevalmisteluiden lisäksi Venealuekeskusohjelmassa tehtiin erilaisia venealan teknologiaan ja tuotantoteknologian kehittämiseen liittyviä selvityksiä. Yritykset saivat käyttöönsä näiden selvitysten kautta uusia materiaaleja, teknologiaa ja osaamista. Niille myös tiedotettiin suurista kansallisista hankkeista.

13 BRANSCHUTVECKLING 13 Venealuekeskusohjelman yrityksillä oli yhteisosasto VeneBåt 09 -venemessuilla. Under båtmässan VeneBåt 09 hade företagen inom Båtbranschens regioncentrumprogram en gemensam avdelning. BÅTBRANSCHENS REGIONCENTRUMPROGRAM Inom Båtbranschens regioncentrumprogram marknadsfördes det Österbottniska båtklustret, produktionsteknologin utvecklades, företag skolades, information erbjöds, nya marknader kartlades och kunnandet inom klustrets företag förstärktes. Båtklustret utvecklades i samarbete med Jakobstads- och Vasaregionens regioncentrumprogram. År 2009 genomfördes inom Båtbranschens regioncentrumprogram flera uppdrag rörande båtklustrets marknadsföring, utveckling av produktionsteknologi, skolnings- och informationsverksamhet, kartläggning av nya marknader och förstärkning av klustrets kunnande. Under båtmässan VeneBåt 09 hade företagen inom Båtbranschens regioncentrumprogram en gemensam avdelning. Sju företag från Österbotten deltog. Båtklustrets brochyr uppdaterades för mässan. För det Österbottniska båtklustret utvecklades också internetportalen boatcluster.fi, som befrämjar samarbete och marknadsföring. På inbjudan av Båtbranschens regioncentrumprogram gästade år 2009 utländska diplomater bosatta i Finland företag inom båtbranschen i Karlebyregionen. Internationellt sammarbete påbörjades också med ett franskt företag som specialiserat sig på injektionslaminering. Båtbranschens regioncentrumprogram ordnade också ett besök till Maaseudun Kone Oy, som tillverkar bl.a. styrhytter till Valtra traktorer. Avsikten med besöket var att leta idéer för att utveckla båtbranschen. För företag inom båtbranchen förberedde man många företagsspecifika utvecklingsprojekt. De hänförde sig till produkt- och produktionsmetodutveckling som t.ex. industriell design, robot- och automationsteknik, kompositmaterial, företagsbranding och produktionsplanering. Projekt förbereddes för 15 företag. I samband med projektförberedelserna och skapandet av nätverk förhandlade man med över 50 organisationer. Förutom projektförberedelser gjordes inom Båtbranschens regioncentrumprogram olika utredningar om båtbranschens teknologi och utveckling av produktionsteknik. Via dessa utredningar fick företagen till sitt förfogande nya material, tekniker och kunnande. Företagen informerades också om stora nationella projekt.

14 14 TOIMIALOJEN KEHITYS LASERALUEKESKUSOHJELMA Lasertyöstöteknologian käyttöä ja hyödyntämistä pyritään kasvattamaan Kokkolan alueen kone- ja metalliteollisuudessa. Alan osaaminen vahvistui vuonna 2009, kun TTY:n Kokkolan yksikkö ja CENTRIA rekrytoivat uusia työntekijöitä. Jari Tuominen aloitti TTY:n tutkimuspäällikkönä ja väitteli tohtoriksi marraskuussa. CENTRIAn tutkimusinsinöörin tehtävässä aloitti DI Juha Kauppinen. Sekä TTY:n yksikkö että CENTRIAn yksikkö kuuluvat yhdessä KETEKin kanssa LaserCo-tutkimusryhmään, jonka henkilövahvuus on kahdeksan tutkijaa. Tutkimusryhmän toiminnan painopisteenä oli vuonna 2009 toimintaa tukevien yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja käynnistäminen. LaserCo-tutkimusryhmästä TTY:n Kokkolan yksikkö osallistuu kansalliseen Trilaser-hankkeeseen, jossa keskitytään suurteholasereiden hyödyntämiseen laserpinnoituksessa ja hitsauksessa. Suurteholaserit tarjoavat uusia ratkaisuja myös Kokkolan alueen hitsaaville ja pinnoittaville yrityksille. Laseraluekeskusohjelmassa valmisteltiin useita suuria hankekokonaisuuksia. Laserpinnoituksen vaikutusta koneenosien väsymislujuuteen aiotaan tutkia Interreg-hankkeessa, joka jätettiin hakuun marraskuussa Ohjelmassa valmisteltiin myös hanketta, joka selvittäisi monimateriaalikomponenttien valmistusta laserpinnoitukseen perustuvalla 3D-menetelmällä. Hanke ei kuitenkaan edennyt jatkokäsittelyyn. Alueellisia yrityskohtaisia valmistelurahahankkeita on tehty kuuteen yritykseen ja niillä suunniteltuja yritysten Tekes-hankkeita on käynnistynyt noin 0,9 miljoonalla eurolla Kokkolan alueella. Syksyn 2009 aikana valmisteltiin myös Barents-alueen kasvaviin markkinapotentiaaleihin liittyvää kehittämishanketta. Yrityksille järjestettiin talousiltapäivä seminaari, Trilaser-iltapäiväseminaari ja Laserpinnoitustekniikan päivät. Kokkolan seudulta osallistui kuusi yritystä Alihankintamessuille. MULTIPOLISTOIMINTA Multipolisverkosto on pohjoisen Suomen 17 osaamiskeskuksen muodostama kokonaisuus. Osaamiskeskusten välisellä kiinteällä yhteistyöllä yhdistetään eri keskusten ja osaamisen tulokset ja luodaan entistä kilpailukykyisempiä huipputekniikan ratkaisuja. Kokkola-Kaustinen-alueen ICT-toimiala on ollut mukana Multipolisverkostossa jo useita vuosia. Nyt tämä toiminta laajenee myös kemian, metallin, laser- ja venealoille. Laajentumisella haetaan lisää näkyvyyttä alueen yrityksille ja tunnettuutta alueelle. Yrityksille pyritään tarjoamaan myös kootusti tietoa alueen palveluista. Tarkoituksena on myös käynnistää Multipoliksen toiminta-alueella yhteisiä hankkeita ja verkostoitua pohjoisessa olevien kansallisten ja pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Toiminnan laajentuessa useille eri aloille niiden välisen yhteistyön tuloksena voi syntyä uusia tuotteita. Esimerkiksi ICT-alaa kannattaa hyödyntää muilla toimialoilla. Multipoliksen laajentuminen toteutettiin suurimmaksi osaksi vuoden 2009 aikana. Näkyvyys on lisääntynyt mediassa ja messuilla. Netpoliksen verkkopalveluita on kehitetty ja tehty toimialakohtaisia esitteitä. Kokkolan seutu on osallistunut viiden suurehkon hankkeen valmisteluun ja kahden hankkeen vetovastuu on saatu Kokkolaan. Hankkeisiin on saatu mukaan Kokkolan alueelta yli 10 yritystä. Kokkolan alueelle sijoittunut Multipolisverkoston osa on nimeltään Netpolis 4 technology. Kyseessä on nyt neljän toimialan polis. Netpolis 4 technologylle suunniteltiin vuonna 2009 logo ja laadittiin brändin käytöstä ohjeet eri toimijoille.

15 BRANSCHUTVECKLING 15 LASER-REGIONCENTRUMPROGRAMMET Inom maskin- och metallindustrin i Karlebyregionen strävar man till att utvidga användningen och utnyttjandet av laserbearbetningsteknologi. Expertisen inom branschen förstärktes år 2009, när TTY:s Karleby-enhet och Centria rekryterade nya arbetare. Jari Tuominen anställdes som TTY:s forskningschef och disputerade i november. DI Juha Kauppinen anställdes som forskningsingenjör för Centria. Såväl TTY:s enhet som Centria:s enhet hör tillsammans med Ketek till LaserCo-forskningsgruppen, som består av åtta forskare. Tyngdpunkten för forskningsgruppens verksamt år 2009 utgjordes av planering och start av företagsspecifika forskningsoch utvecklingsprojekt till stöd för verksamheten. LaserCo-forskningsgruppens TTU enhet i Karleby deltar i det nationella Trilaser- projektet, som koncentreras på utnyttjande av högeffektlasrar inom laserytbehandling och svetsning. Högeffektlasrar erbjuder nya lösningar också för företag som sysslar med svetsning och ytbehandling i Karlebyregionen. Inom Laser-regioncentrumprogrammet förbereddes flera stora projekthelheter. Laserytbehandlingens effekt på maskinkomponenternas utmattningshållfasthet kommer att undersökas inom Interreg-programmet. Ansökan för detta lämnades in i november Inom programmet förbereddes också ett projekt som skulle klargöra tillverkning av multimaterialkomponenter baserad på en 3D-metod för laserytbehandling. Programmet gick likväl inte vidare till följande steg. Regionala företagsspecifika förberedande projekt har genomförts åt sex företag och på basen av dessa har Tekes-projekt för 0,9 miljoner euro startats i Karlebynejden. Gällande Barents-regionens växande marknadspotential, gjordes också utvecklingsprojekt hösten För företagen arrangerades seminariet Ekonomieftermiddag 2009, eftermiddagsseminariet Trilaser och Laserytbehandlingsteknikdagen. Från Karlebynejden deltog också sex företag i Underleverantörsmässan. MULTIPOLISVERKSAMHET Multipolisnätverket är bildat av 17 kompetenscentra i den nordliga delen av Finland. Genom ett nära samarbete mellan dessa kompetenscentra förenar man de olika centrenas och experternas resultat och skapar allt mera konkurrenskraftiga högteknologiska lösningar. Karleby-Kaustby-regionens ICT-bransch har varit med i Multipolisnätverket redan i flera år. Nu utvidgas denna verksamhet också till kemi-, metall-, laser- och båtbranschen. Genom utvidgningen eftersträvar man mera synlighet för regionens företag och namnkunnighet för området. Man strävar också efter att i samlad form erbjuda företagen information om regionens tjänster. Avsikten är också att inom Multipolis verksamhetsområde starta gemensamma projekt och bilda nätverk med de nordliga nationella och nordiska aktörerna. Då verksamheten utvidgas till flera olika branscher kan som resultat av deras samarbete födas nya produkter. Det lönar sig t.ex. att dra nytta av ICT-branschen inom andra branscher. Multipolis utvidgning förverkligades till största delen under år Synligheten har ökat i media och på mässor och nättjänster och broschyrer har gjorts. Karlebyregionen har deltagit i beredandet av fem större projekt och Karleby har fått ledningsansvaret för två projekt. Från Karlebyregionen har över 10 företag fåtts med i projekten. Den del av Multipolisnätverket som är beläget i Karleby kallas Netpolis 4 technology. Det är fråga om ett polis med fyra branscher. För Netpolis 4 technology planerades år 2009 en logo och regler för hur brandet används uppgjordes för olika aktörer.

16 16 TOIMIALOJEN KEHITYS OSAAMISKESKUSOHJELMA Kokkolan seudun osaamiskeskusohjelman ydin ovat kemian teolliset sovellukset: erityisesti kemiallisten prosessien ja analytiikan kehitys sekä kemian alaan liittyvien innovaatioiden ja spin-offien kaupallistamisen tukeminen. Osaamiskeskus voi tehdä T&Khankkeissa myös siirtymisen laboratoriomittakaavasta pilotmittakaavaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Chemplantkoetehtaassa ja selvittää, voiko ideasta syntyä teknisesti toimivia tuotteita. Osaamiskeskus on mukana nanoteknologian ja uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelmissa. Vuonna 2009 Kokkolan seudun osaamiskeskus valmisteli KETEKin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Tampereen teknillisen yliopiston Kokkolan yksikön ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun välisen yhteistyösopimuksen. Sopimus mahdollistaa toimijoiden osallistumisen valmisteluhankkeiden toteuttamiseen jatkossa ja auttaa hankerahan saamisessa. Yritysten liiketoimintaa edistettiin tutustumalla Danish Technology Instituten ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään nopeasti oikeita ratkaisuja teknologiatarpeisiin maailman parhailta asiantuntijoilta. Ohjelma pyritään pilotoimaan myös Suomessa. Yritystoimintaa tuettiin myös koivutisleen ja muiden tervatuotteiden kaupallistamista edistämällä. Vuonna 2009 osaamiskeskusohjelmanpuitteissa toteutettiin useita valmisteluhankkeita ja esiselvityksiä: - Uudet pakkausmateriaalit kosmetiikkateollisuudelle. - Kestävän kehityksen mukaiset pakkausmateriaalit. - Luonnokuitukomposiittimateriaalit-tarveselvitys. - SRI-selvitys, jossa teollisuustoimialan analyysiraporteista löydettiin suurimpia kehityskohteita ja lupaavimpia uusia nanomateriaaleja. - NDT-menetelmät komposiittien laadunvarmistuksessa -selvityksessä kerättiin tietoa hartsien kovettumisen seurantaan soveltuvista menetelmistä ja kannettavista laitteista. - Nanomateriaalien tarjoamat mahdollisuudet pakkausteollisuudessa -hankkeessa kartoitettiin pakkausteollisuuden kaupalliset sovellukset, jotka jo soveltavat nanoteknologiaa, sekä kyseltiin yritysten kiinnostusta nanoteknologian tutkimukseen. - Nanokomposiittien materiaalitestaus, K-P Liiton hankevalmistelurahoituksella loppuunviedyssä Interreg-hankkeessa kehitetään nanokomposiittimateriaalien vauriotutkimusta röntgen ja ultraäänitestauksen avulla reaaliaikaisesti ja tutkittavia kappaleita rikkomatta. - Nanosovellukeskus NAPCE valmisteltiin osaamiskeskusrahoitteisesti. Sen tavoitteena on synnyttää yrityksiä hyödyttäviä kehityshankkeita sekä luoda monitieteistä ja toimialat ylittävää tutkimusyhteistyötä nanoteknologian soveltamiseksi kaupallisesti ja yritysten teknologioiden kehittämiseksi. Samalla parannetaan yritysten kilpailukykyä ja niiden T&K-valmiuksia. Projektissa myös löydetään sovelluskohteita perustutkimuksessa saavutetuille tuloksille. - SIVUVESI-hankkeen valmisteluhanke toteutettiin myös osaamiskeskuksen rahoittamana. Sen tavoitteena on kartoittaa Kokkolan ja lähialueen kemiaa soveltavan teollisuuden (mm. kemian-, kaivos-ja metalliteollisuus) tarpeet vesipitoisten sivuja jätevirtojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin liittyvää tuotantoa pyritään käynnistämään Keski-Pohjanmaalla ja Suomessa suomalaiskiinalaisen yhteishankkeen avulla. Sen valmistelut aloitettiin vuonna Osaamiskeskus osallistuu myös TUKEMIA-hankkeeseen, jossa lisätään opetustyötä tekevien työelämäosaamista ja tuotetaan kemian kurssisisältöjä. Osaamiskeskus liittyi vuonna 2009 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän luonnontuotealan teemaryhmään ja Helsingin yliopiston koordinoimaan Luonnontuotealan kehittämiskonsortioon. Näiden tavoitteina on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen. Tapahtumia osaamiskeskuksessa järjestettiin useita: Metsäbiomassasta uusia tuotteita, Puun ja muovin sopuisa liitto sekä veneteollisuuden uudet materiaalit ja tuotantoteknologiat.

17 BRANSCHUTVECKLING 17 KOMPETENSCENTRUMPROGRAMMET Kärnan för Karlebyregionens kompetenscentrumprogram är kemins industriella tillämpningar: speciellt utveckling av kemiska processer och analytik samt stödjande av kommersialisering av kemirelaterade innovationer och spin-off. Inom F&U-projekten kan kompetenscentret också göra uppskalning från laboratorieskala till pilotskala i Mellersta Österbottens yrkeshögskolas Chemplantförsöksfabrik samt reda ut om en idé kan ge upphov till tekniskt fungerande produkter. Kompetenscentret är med i klusterprogrammen för nanoteknologi och förnybar skogsindustri. År 2009 förberedde Karlebyregionens kompetenscentrum ett samarbetsavtal mellan KETEK, Karleby universitetscenter Chydenius, Karlebyenhet av Tammerfors tekniska universitet och Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Avtalet gör det möjligt för aktörerna att i fortsättningen delta i genomförandet av förberedande projekt och underlättar erhållande av projektpengar. Företagens affärsverksamhet befrämjades genom att stifta bekantskap med programmet för Danish Technological Insitute, vars syfte är att hjälpa företagen att hos världens bästa specialister snabbt hitta de rätta lösningarna på sina teknologiska problem. Programmet strävar till pilotverksamhet också i Finland. Företagsverksamheten stöddes också genom att främja kommersialisering av björkdestillat och andra tjärprodukter. Under år 2009 genomfördes inom kompentenscentrumprogrammets ramar flera förberedande projekt och förundersökningar: - Nya förpackningsmaterial för kosmetikindustrin. - Förpackningsmaterial i enlighet med hållbar utveckling. - Naturfiberkompositmaterial-behovsutredning. - SRI-utredning, i vilken man utgående från industrisektorns analysrapporter hittade de betydelsefullaste utvecklingspunkterna och de mest lovande nya nanomaterialen. - I utredningen NDT-metoder i kvalitetssäkringen av kompositer samlades information om lämpliga metoder samt bärbara instrument för uppföljning av hartsers härdning. - I projektet Möjligheter som nanomaterial erbjuder förpackningsindustrin kartlades sådana kommersiella tillämpningar för vilka förpackningsindustrin redan tillämpar nanoteknologi. Dessutom frågades om företagens intresse av nanoteknologi inom forskningen. - I Interreg-projektet Materialtestning för nanokompositer, som genomfördes med projektförberedelsefinansiering från Mellersta Österbottens förbund, utvecklas skadeundersökning för nanokompositmaterial med hjälp av röntgen och ultraljudstestning i realtid och utan att skada föremålet för undersökningen. - Nanotillämpningscentret NAPCE förbereddes med finansiering för kompetenscentra. Centrets målsättning är att ge upphov till utvecklingsprojekt som är till nytta för företagen och att skapa tvärvetenskapligt forskningssamarbete över branschgränserna för att få till stånd kommersiell tillämpning av nanoteknologi och för att utveckla företagens teknologier. Samtidigt förbättrar man företagens konkurrenskraft och deras F&U-beredskap. Inom projektet hittas också objekt för tillämpning av resultat som erhållits inom grundforskningen. - Också det förberedande projektet för SIVUVESI-projektet finansierades av kompetenscentret. Dess målsättning är att kartlägga vilka behov, beträffande behandling och utnyttjande av vattenhaltiga sido- och avfallsströmmar, som den kemitillämpande industrin (bl.a. kemi-, gruv- och metallindustrin) i Karleby med närområde har. Med hjälp av ett finskt-kinesiskt samarbetsprojekt strävar man till att i Mellersta Österbotten och Finland starta produktion som hänför sig till hälsobefrämjande livsmedel. Förberedelser för detta påbörjades år Kompetenscentret deltar också i TUKEMIAprojektet, i vilket man ökar undervisningspersonalens arbetslivskunnande och producerar kursmaterial inom ämnet kemi. Kompetenscentret anslöt sig året 2009 till temagruppen för naturproduktbranschen inom Lansbygdspolitikens samarbetsgrupp och till Utvecklingskonsortiet för naturproduktbranschen som koordineras av Helsingfors universitet. Flera tillställningar arrangerades av kompetenscentret: Nya produkter av skogsbiomassa, Trä och plast förenade i sämja och Båtindustrins nya material och produktionstekniker.

18 18 YHTIÖN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ // BOLAGETS ADMINISTRATION OCH PERSONAL YHTIÖN HALLINTO 2009 // BOLAGETS ADMINISTRATION 2009 Teknologiakeskus KETEK Oy:n hallituksen kokoonpano on ollut vuonna 2009 seuraava: Teknologicentret KETEK Ab:s styrelse har under år 2009 haft följande sammansättning: ANTTI ISOTALUS MIKAEL JAKOBSSON JUKKA YLIKARJULA HANNU GÖÖS PIRJO PALOSAARI-PENTTILÄ OWE SJÖLUND MARJA-LIISA TENHUNEN KARI URPILAINEN MIKKO VIITASALO JUHANI KUUSILEHTO Kokkolan kaupunginjohtaja, pj., Karleby stadsdirektör, ordf. Pietarsaaren kaupunginjohtaja, I vpj., Jakobstads stadsdirektör, vice ordf. Johtaja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, II vpj. Direktör Mellersta Österbottens utbildningskoncern, vice ordf. Toimitusjohtaja Korallituote Oy Ab, Verkställande direktör Korallituote Oy Ab Toiminnanjohtaja Pirityiset ry, Direktör, Pirityiset ry Osastopäällikkö Aaro Kohonen Oy Ab, Avdelningschef, Aaro Kohonen Oy Ab Rehtori ja toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Rektor och verkställande direktör Mellersta Österbottens yrkeshögskola aktiebolag Valtiopäiväneuvos, Riksdagsråd Johtaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Direktör Karleby universitetscenter Chydenius Toimitusjohtaja KETEK Oy Ab, Verkställande direktör KETEK Oy Ab Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kahdeksan kertaa. Styrelsen har under räkenskapsperioden sammanträtt åtta gånger. KETEKin 32 asiantuntijan joukko tukee yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa, tarjoaa analyysi- ja testauspalveluita sekä auttaa tiedonhankinnassa ja rahoitusvaihtoehtojen selvityksessä. KETEKs 32 experter stöder företagen i utveckling av affärsverksamhet och i forsknings- och utvecklingsverksamhet, erbjuder analys- och testningstjänster samt hjälper genom att skaffa information och utreda finansieringsalternativ.

19 TALOUS // EKONOMI 19 TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING LIIKEVAIHTO 1,894 1,643 OMSÄTTNING Liiketoiminnan muut tuotot Övriga rörelseintäkter Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminan muut kulut Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelsekostnader LIIKEVOITTO RÖRELSEVINST Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA JA SATUNNAISIA ERIÄ VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER OCH EXTRAORDINÄRA POSTER VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) TASE BALANSRÄKNING VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar BESTÅENDE AKTIVA TOTALT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,071 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 1,750 1,377 VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL Aktiekapital Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1, , ,172 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Kortfristigt främmande kapital FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1,750 1,377

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Årsredovisning

Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Novago palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrittäjiä Hangossa, Inkoossa, Lohjalla, Raaseporissa ja Siuntiossa. Meiltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oikeiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008 Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011 Vuosijulkaisu 2008 Årspublikation 2008 Tekes Båt-program 2007 2011 Toimitus ja tekstit: VTT: Markku Hentinen ja Sirpa Posti sekä Soprano Oyj Redaktion: VTT: Markku Hentinen

Lisätiedot

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND / Pohjanmaan liitto 2013 Omslagsbild/Kannen kuva: ÖFPL/Göran

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2011 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VD:S ÖVERSIKT The ContriaWay Asiakkaille The ContriaWay tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme. För kunden betyder The ContriaWay pålitlighet.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå 2 198 5,40 % Kurikka (Jurva) 3

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Sisältö Tuulinen vuosi 2013, toimitusjohtajan katsaus......................................... 4 Voimalaitoksen tuotanto...............................................................

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2)

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2) Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2) Ohjelmamuistio Programbeskrivning Programme memorandum Helsinki 2005 1 Layout:

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Årsredovisning. Vuosikertomus

Årsredovisning. Vuosikertomus Årsredovisning 09 Vuosikertomus Vår mission Andelslaget Österbottens Kött ansvarar på sitt verksamhetsområde för anskaffningen av det inhemska kött som Atria behöver. Vår köttanskaffnings- och djurförmedlingsverksamhet

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

Kestävä energia (SusEn) -tutkimusohjelma. Forskningsprogrammet. Hållbar energi (SusEn) Sustainable Energy Research Programme (SusEn)

Kestävä energia (SusEn) -tutkimusohjelma. Forskningsprogrammet. Hållbar energi (SusEn) Sustainable Energy Research Programme (SusEn) Kestävä energia (SusEn) -tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Hållbar energi (SusEn) Sustainable Energy Research Programme (SusEn) 2008 2011 Ohjelmamuistio Kestävä energia (SusEn) -tutkimusohjelma 2008

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

"...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri."

...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri. Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen 1997 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Penningautomatföreningen VUOSIKERTOMUS 1997 Årsberättelse för 1997 "...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Maailmassa on soita noin 400 miljoonaa hehtaaria eli noin 5 % kaikesta maapinta-alasta. Suomen soiden ja turvemaiden pinta-ala on 9,15 miljoonaa hehtaaria,

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot