YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 64/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 367

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 64/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 367"

Transkriptio

1 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 64/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 367 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Myllyjärven Kuurnakosken myllypadon korvaaminen kiinteillä padoilla, Ruovesi, sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista Vilho Häklin perikunta/anna Häkli ja Raimo Häkli VOIMASSA OLEVA LUPAPÄÄTÖS Hämeen läänin kuvernööri on antamallaan päätöksellä nro 1979 (H. 23/22 06) antanut AA:lle luvan rakentaa kiinteän padon Kuurnakosken yli ja padosta vesiruuhen, sekä kaivamaan kanavan padolle, niin että pohjaviivan korkeus paalun N:o 4 kohdalla on 18,50 m ja padon edessä 18,45 m sekä pohjan leveys paaluun N:o 6 saakka on 2,00 m leveten siten, että sen leveys padon edessä tulee olemaan 7,50 m päätöksessä sanotuilla ehdoilla. Päätökseen on liitetty muun muassa seuraavat lupaehdot: vesiruuhen kynnyskorkeus on 18,80 m, leveys 1,20 m, syrjän korkeus 19,50 m ja pohjan kaltevuus alaspäin 1:1000, vesiruuhen laitaan lähelle myllyä tehdään 1,20 m leveä, pohjaan saakka ulottuva tulva aukko, joka on pidettävä auki myllyn seisoessa, pato rakennetaan sillä tavalla kuin asiakirjoissa olevaan piirustukseen on punaisella merkitty niin, että vesiruuhen aukon viereen oikealle tehdään 1,00 m levyinen tulva aukko, jonka kynnys on samalla korkeudella kuin vesilaitoksen ruuhen kynnys ja sen viereen oikealle 3,50 m leveä tulvapöytä, jonka harja on 19,19 m korkeudella, tulva aukko on pidettävä auki veden pinnan ollessa tulvapöydän tasalla tai sitä ylempänä ja lauttauksen tapahtuessa, mutta saadaan muulloin sulkea luukulla, padon harja ei saa olla korkeampi kuin 19,50 m, tulva aukon ja tulvapöydän alle kaivetaan 7,50 m levyinen kanava, jonka pohja on korkeintaan 18,80 m korkeudessa. HAKEMUS Vilho Häklin perikunnan osakkaat Anna Häkli ja Raimo Häkli ovat Myllyjärven patoalueen kohdalla olevan kiinteistön Myllymäki RN:o 3:102 omistajina ympäristölupavirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa Myllyjärven Kuurnakosken myllypadon korvaamiseen kahdella

2 2 kiinteällä padolla hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Kuurnakoskessa aikoinaan sijainneet mylly, saha ja pärehöylä on hävitetty vuonna Tämän jälkeen patoalueen omistaja on hoitanut padon juoksutuksia edelleen Hämeen läänin kuvernöörin päätöksen mukaisesti. Vuosikymmenien kuluessa pato on vähitellen hajonnut ja tällä hetkellä se on erittäin huonokuntoinen. Hankkeen tarkoituksena on raskaan ja tarpeettoman padonhoitovelvoitteen purkaminen. Hakijat ovat lisäksi pyytäneet lupaa aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. SUUNNITELMA Hankkeen tausta Ruoveden kunnan Muroleen kylässä sijaitsevan Myllyjärven vedenkorkeuksia säädellään järven luusuassa sijaitsevalla Kuurnakosken padolla. Pato on aikoinaan rakennettu koskessa sijainneiden myllyn, sahan ja pärehöylän tarpeita varten. Myllyjärven ja sen alapuolisen Rikalanjärven korkeusero on noin 6,5 m, joka muodostuu lähes kokonaisuudessaan noin 50 m Myllyjärven luusuan alapuolelta, myllypadolta alkavasta Kuurnakoskesta. Mylly, saha ja pärehöylä on hävitetty vuonna 1965, jonka jälkeen patoa on käytetty veden johtamiseen kala altaille vuosina Tämän jälkeen padon omistaja on edelleen hoitanut padon juoksutuksia Hämeen läänin kuvernöörin päätöksen mukaisesti. Vuosikymmenien kuluessa pato on vähitellen hajonnut ja tällä hetkellä se on erittäin huonokuntoinen. Viranomaiset ovat vuosien varrella lähettäneet asianosaisille useita valvontakirjeitä. Valuma alue, virtaamat ja vedenkorkeudet Myllyjärven pinta ala on 1,3 km 2 ja rantaviivan pituus on 1,7 km. Myllyjärven valuma alue on Kuurnakosken myllypadolla noin 32 km 2 ja järvisyysprosentti 8,7. Se on osa Rikalanjärven Jouttenuksen valuma aluetta, jonka suuruus on 36,66 km 2 ja järvisyysprosentti 9,92. Kuurnakosken virtaamista ei ole käytössä mittaustuloksia. Valumaalueen ominaisuuksien perusteella virtaamat on arvioitu seuraaviksi: HQ 1/20 ylivirtaama kerran 20 vuodessa 3,3 m 3 /s MHQ keskiylivirtaama 1,9 " MQ keskivirtaama 290 l/s MNQ keskialivirtaama 40 " Kuurnakosken juoksutukset perustuvat Hämeen läänin kuvernöörin antamaan päätökseen. Myllyjärven vedenkorkeus riippuu Kuurnakosken juoksutuksista. Tulva aukko on pidettävä auki kun veden korkeus on 19,19 m (N 60 + korkeusjärjestelmässä 106,19)

3 Syvyystiedot Järven käyttö 3 tai enemmän. Padon harjan korkeudeksi on määrätty 19,50 m (N ,50). Lupapäätöksen mukaan padon tulva aukko on pidettävä auki veden pinnan ollessa padotusrajalla tai sitä ylempänä. Muuna aikana tulva aukko saadaan sulkea luukulla. Padon omistaja on pyrkinyt hoitamaan juoksutuksia lupapäätöksen mukaisesti. Viime vuosikymmeniltä Myllyjärven vedenkorkeuksista on varsin vähän kirjattuja tietoja. Tampereen vesipiirin vesitoimisto on antanut Kuurnakosken ylittävästä sillasta aukkolausunnon Lausunnossa on todettu tulvan nousevan korkeudelle N ,70 m. Maastossa tehdyt havainnot ja rannanomistajien haastattelut tukevat po. lausunnossa esitettyä arviota tulvakorkeudesta. Huhtikuussa 2004 Myllyjärvelle on asennettu vedenkorkeusasteikko. Pienimpien virtaamien aikana padon tulvaluukku on pidetty kiinni. Padon heikko rakenne aiheuttaa kuitenkin vuotoja ja vedenkorkeus padon yläpuolella ei ole pysynyt lähelläkään päätöksen mukaista korkeutta, vaan on laskenut enimmillään noin 30 cm alemmaksi (N 60 + n.105,89). Uoman tukkoisuudesta johtuen Myllyjärven vedenkorkeus on aina jonkin verran korkeampi kuin vedenkorkeus padon yläpuolella (virtaamasta riippuen 0 10 cm). Myllyjärvellä on tehty syvyyskartoitus vuonna 1933, jolloin on suunniteltu Jouttenusjärven ja Myllyjärven laskemista. Hanke ei kuitenkaan tuolloin toteutunut. Kartan mukaan syvännealue on 4 m syvä. Kuluneiden vuosikymmenien aikana järvi on ilmeisesti madaltanut jonkin verran kiintoaineen kertymisen vuoksi. Myllyjärven kalasto on pirkanmaalaiselle pikkujärvelle tyypillinen. Hauki, särki ja ahvenkannat ovat vahvat. Madekanta ja lahnakanta ovat heikot. Siikaa on istutettu muutamia kertoja, mutta ne eivät ole mainittavasti menestyneet. Toistuvien rapuruttojen seurauksena rapukanta on nykyisin hyvin heikko. Kuurnakosken pato estää kalan nousun alapuolisesta reittivedestä. Näsijärven kalastusalueen ja Hämeen TE keskuksen kalatalousyksikön asiantuntijoiden mukaan Kuurnakosken alue voisi kunnostettuna toimia järvitaimenen lisääntymis ja poikastuotantoalueena. Myllyjärven kalastus on pienimuotoista kotitarvekalastusta, jota harjoittavat lähinnä järven rannalla olevien loma asuntojen omistajat. Myllyjärven muu virkistyskäyttö on lähinnä uimista ja veneilyä soutuveneellä. Vesialueen omistaja Muroleen osakaskunta ja Myllyjärven rantatilojen omistajat ovat useina vuosina yhdessä niittäneet vesikasveja järven eteläpäässä.

4 Kunnostustoimenpiteet 4 Hankkeen tarkoitus on, ettei Myllyjärven keskivedenkorkeutta muuteta. Suunnitelman mukaan nykyinen myllypato puretaan ja korvataan kiinteällä padolla. Lisäksi rakennetaan Myllyjärven luusuaan toinen kiinteä ylisyöksypato, jolla turvataan järven alivedenkorkeudet. Patojen välissä olevaa uomaa levitetään, mutta se säilyy kivisenä. Hakijoiden saunan edessä olevaa uimapaikkaa syvennetään. Pato järven luusuaan Myllyjärven luusuaan paalulle 59 rakennetaan kivistä ja moreenista leveä ja matala pato hakemussuunnitelmassa esitettyjen piirustusten mukaisesti. Padon ylävirran puoleisen luiskan kaltevuus on noin 1:3 ja alavirran puoleisen luiskan kaltevuus noin 1:5. Kuurnakosken padon korvaaminen ylisyöksypadolla Kuurnakosken paalulla 11 sijaitseva betoni ja puurakenteinen myllypato puretaan ja sen tilalle rakennetaan hakemussuunnitelmassa esitettyjen piirustusten mukainen ylisyöksypato kivistä ja moreenista. Osa betonirakenteista voidaan jättää ylisyöksypadon sydämeksi. Pato muotoillaan niin, että alivirtaamatilannetta lukuun ottamatta osa virtaamasta ohjataan oikealla sijaitsevaan sivu uomaan. Padon ylävirran puoleinen luiska tehdään kaltevuuteen noin 1:3 ja alavirran puoleinen kaltevuuteen noin 1:5 siten, että vaelluskalojen nousu padon ohi on mahdollista. Maa ja vesialueiden omistussuhteet Maa alueet Kuurnakosken padon korvaavan ylisyöksypadon kohdalla kuuluvat hakijoiden omistamaan kiinteistöön Myllymäki RN:o 3:102. Maa alueet Myllyjärven luusuaan rakennettavan ylisyöksypadon kohdalla kuuluvat BB:n ja CC:n omistamaan kiinteistöön Metsäsorkkala RN:o 3:103. Metsäsorkkalan kiinteistön omistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen hankkeen toteuttamiseen. Myllyjärvi, Kuurnakoski ja Rikalanjärvi kuuluvat kokonaisuudessaan Muroleen osakaskunnan vesialueisiin ( ). Myllyjärven rannalla on yhteensä 16 rantakiinteistöä. Kahdeksan kiinteistön omistajat ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Seitsemän kiinteistön omistajat eivät ole suostumustaan antaneet. Myllyjärven luusuassa sijaitsevan padon alle jäävä alue kuuluu kiinteistöön Metsäsorkkala RN:o 3:103 ja yhteiseen alueeseen RN:o 876:3. Kunnostuksen vaikutukset Vaikutukset vedenkorkeuksiin Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä ei ole vaikutusta Myllyjärven keskivedenkorkeuteen. Alivedenkorkeudet nousevat hieman ja vastaavasti ylivedenkorkeudet laskevat. Vedenkorkeuksien muutosten on laskettu olevan N 60 korkeusjärjestelmässä seuraavat:

5 5 Nykyiset Tulevat HW 1/20 (ylivedenkorkeus kerran 20 vuodessa) 106,70 106,61 MHW (keskiylivedenkorkeus) 106,45 106,42 MW (keskivedenkorkeus) 106,20 106,20 MNW (keskialivedenkorkeus) 105,95 106,08 NW (alivedenkorkeus) 105,90 106,00 Vaikutukset virkistyskäyttöön, kalastoon ja kalastukseen Myllyjärven alivedenkorkeuden nostolla on positiivinen vaikutus järven virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Rantojen käyttömahdollisuudet paranevat. Alivedenkorkeuden nosto hidastaa myös haitallisen vesikasvillisuuden leviämistä. Myllypadon korvaaminen kiinteällä ylisyöksypadolla mahdollistaa vaelluskalan nousun Rikalanjärven alapuolisesta reittivedestä padon ohi. Tulevaisuudessa Myllyjärvestä voi satunnaisesti saada myös järvitaimenia. Vaikutukset maa ja metsätalouteen Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä ei muuteta Myllyjärven keskivedenkorkeutta, joten niillä ei ole vaikutusta järven ranta alueille. Myllyjärven ja siihen Jouttenusjärvestä laskevan puron varrella ei ole alavia viljelyksiä, jotka nykyisin kärsisivät kuivatusvaikeuksista. Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä ei ole vaikutusta yläpuoliseen Jouttenusjärveen. Puroon yhtyy oja paalun 190 kohdalla. Oja johtaa tilojen Mäkiranta RN:o 3:132 ja Jokianmetsä RN:o 3:163 alaville peltoalueille. Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä ei ole vaikutusta po. peltojen kuivatustilanteeseen. Hankkeen kustannukset ja toteutus HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Myllyjärven luusuaan suunnitellun padon kustannusarvio on yhteensä Myllypadon purkamisen ja uuden ylisyöksypadon rakentamisen kustannusarvio on yhteensä Kustannusarviot ovat perustuneet siihen, että aputyöt tehdään talkootyönä. Hanke tulee toteuttaa alivirtaamakautena sulan veden aikana. Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Ruoveden kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään

6 MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET 6 1) Pirkanmaan ympäristökeskuksen mielestä hanke on perusteltu, eikä sen tiedossa ole estettä luvan myöntämiselle. Ympäristökeskus on kuitenkin todennut, että kyseisen vesistönosan hydrologiasta on tietoja varsin niukasti eikä virtaamanmittauksia ole lainkaan. Luvansaajalle tulisi asettaa velvollisuus viiden vuoden ajan seurata Myllyjärven vedenkorkeuksia ja menovirtaamia ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tulisi myös määrätä vähimmäisvirtaaman 10 l/s turvaamisesta alapuoliseen vesistöön. 2) Hämeen työvoima ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkö on todennut, että Myllyjärvi on varsin matala ja sen merkitys kalavetenä on paikallinen. Kalataloushallinnon istutusrekisterin mukaan Myllyjärveen ei ole tehty lainkaan istutuksia vuosina Alaja yläpuolisiin vesiin on istutettu mm. siikaa ja kuhaa. Kuurnakosken kalakannoista ei ole tietoa. Nykyinen myllypato estää kalojen nousun. Molemmat suunnitellut pohjapadot on tarkoitus rakentaa kivistä ja moreenista niin, että kalan kulku on mahdollista. Hanke parantaa siten merkittävästi vaeltavien kalojen elinolosuhteita alueella. Kuurnakosken merkitystä virtakutuisten kalalajien kantojen turvaamisessa lisää se, että taimenen elinalueeksi hyvin soveltuvaan Näsijärven pääreittiin laskee vain vähän lohikalojen elinalueiksi soveltuvia virtavesiä. Alimpien vedenkorkeuksien nostaminen parantaa hieman sekä kalojen elinmahdollisuuksia että kalastusmahdollisuuksia Myllyjärvessä. Toisaalta kevättulvien aleneminen voi hieman vähentää kevätkutuisten kalalajien kutualueita. Kalatalousyksikkö on vaatinut, että muutostöiden yhteydessä Kuurnakosken pohjapatojen ylä ja alapuolelle tulisi mahdollisuuksien mukaan perustaa myös kutusoraikkoja. Soraikot tulee sijoittaa niin, että niiden päällä virtaa vettä talvellakin riittävästi. Koskeen tuodun kutusoran raekoon tulisi olla 5 50 mm ja sorapatjan paksuuden tulisi olla yli 20 cm. Kutusoraikkojen alapuolisessa virrassa niiden välittömään läheisyyteen on perustettava kalanpoikasille sopivia habitaatteja. Taimenen 1+ poikasille sopiva pohjakivien koko on mm ja veden syvyys cm. Kyseinen kivikoko tarjoaa suojapaikkoja myös ravuille. Poikaskivikoiden tulisi olla riittävän paksuja, useamman kivikerroksen korkuisia. Kalatalousyksikkö on katsonut, että lupa Kuurnakosken myllypadon korvaamiseen pohjapadoilla voidaan myöntää. Oikein toteutettuna hanke nostaa alueen kalataloudellista arvoa ja mahdollistaa myös taimen ja rapukantojen elpymistä. Kalatalousyksikkö on lisäksi huomauttanut, että padon muutokset aiheuttavat tilapäistä veden samentumista, joten ne on syytä toteuttaa alivirtaama aikana esim. loppukesällä tai talvella niin, että ala

7 7 puoliseen vesistöön ajautuvan aineksen määrä jää mahdollisimman vähäiseksi. 3) DD (asumisoikeus tilalla Rikala RN:o 3:112, Murole, Ruovesi), 4) EE (Leponiemi RN:o 3:164, Murole, Ruovesi), 5) FF (Mäkiranta RN:o 3:132, Murole, Ruovesi), 6) GG (Rikala RN:o 3:112, Murole, Ruovesi), 7) HH (Jokela RN:o 3:37, Murole, Ruovesi), 8) II JJ:n perikunnan puolesta (Jokia RN:o 3:96, Murole, Ruovesi), 9) KK (Lepistö 2 RN:o 3:177, Murole, Ruovesi) sekä 10) LL, MM ja NN (Leponiemi 2 RN:o 3:82, Jokia RN:o 1:93 ja Jokianmetsä 3:163) ovat kukin erikseen tekemissään samansisältöisissä muistutuskirjelmissään ilmoittaneet vastustavansa hanketta eivätkä osallistu hankkeen kuluihin, mahdollisiin korvausvaatimuksiin tai maksuihin missään vaiheessa. Muistuttajat tulevat myös vaatimaan korvauksia toimenpiteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Töitä ei saa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Muistuttajien mielestä hankkeen tarkoitus on saada hakijoiden tilalle huomattava arvonnousu kun padon hoito loppuu ja saunan eteen tulee ympärivuotinen uintipaikka. Hakijoilla on jo uintipaikka järven rannassa. Mitään takuita ei ole siitä, kuka hoitaa kosken uomaa ja vastaa hankkeen rahallisista ym. korvauksista tulevaisuudessa. Vaatimustensa perusteluina muistuttajat ovat lisäksi huomauttaneet, ettei asiasta ole tehty ajantasaista ja realistista kustannus ja maksutakuusuunnitelmaa eikä suunnitelmia ole esitelty asianosaisille tarpeellisessa määrin. Suunnitelmista, rahoituksesta ym. tulee pitää Muroleessa yleinen esittelykokous ennen asian käsittelyä lupaasiana. Kokouksesta tulisi ilmoittaa julkisesti paikkakunnan lehdessä. Muistuttajien mielestä hankkeesta on haittaa Jouttenus ja Myllyjärven kalataloudelle, kun virtaamat vähenevät, jolloin järvien huomattavasti huonontunut happikato ja levätilanne lisääntyvät. Jos Myllyjärven rantaan/luusuaan rakennetaan ns. toinen pato, aiheutuu siitä maantielle ja sillalle vaarallinen sortuman uhka. Muistuttajien mielestä Myllyjärven rantaviivaan suunniteltu uusi pato on muutoinkin tarpeeton ja nostaa järven pintaa aiheuttaen rantojen metsien ja peltojen omistajille pysyvän haitan. Hankkeesta on rantojen omistajille ja elinkeinoille sekä tien osakkaille pysyvä iso haitta.

8 8 HH on lisäksi peruuttanut aiemmin antamansa suostumuksen. HAKIJOIDEN SELITYS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU Selityksessään hakijat ovat muun muassa todenneet, että patoalue ja siitä alaspäin muutaman kymmenen metrin alue kuuluu olennaisena osana alueeseen, jonka viimeinen mylläri on lunastanut omaksi tontikseen (Laki eräistä vuokra alueista ). Asia on saatettu loppuun vuonna Alue on siirtynyt hakijoiden omistukseen perintönä ja tällä hetkellä se on heillä kesäpaikkana. Hakijat ovat hoitaneet patoa neljäkymmentä vuotta, koska sillä on tunnearvoa ja ajatuksena on myös mahdollinen tarve tulevaisuudessa. Nyt Pirkanmaan ympäristökeskuksessa tehty suunnitelma pitäisi virtaukset oikeana ja samalla tulisi kaloille kulkureitti. Hakijoille on tärkeää Myllyjärven vedenpinnan pysyminen ennallaan eikä kyse ole mistään muusta. Muita järjestelyjä ja kaivamisia hakijoiden maille ei ole tarkoitus tehdä. Myllyjärvi on matala, levää on juuri parhaana kesäaikana sekä sauna ja uimavesi on kelvotonta. Hakijat eivät katso olevansa korvausvelvollisia kenellekään. Muistutuksissa ei ole esitetty mitään uutta hankkeeseen vaikuttavaa. Luparatkaisu Ympäristölupavirasto myöntää Anna ja Raimo Häklille kiinteistön Myllymäki RN:o 3:102 omistajina luvan patojen rakentamiseen Myllyjärven Kuurnakoskeen ja Myllyjärven luusuaan Ruoveden kunnan Muroleen kylässä päivätyn ja myöhemmin täydennetyn suunnitelman mukaisesti tiloille Myllymäki RN:o 3:102, Metsäsorkkala RN:o 3:103 ja yhteinen alue RN:o 876:3. Ympäristölupavirasto myöntää luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden Myllyjärven luusuaan rakennettavan padon alle jäävään noin 20 m 2 :n suuruiseen alueeseen Muroleen osakaskunnan alueesta RN:o 876:3. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain nojalla korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset Rakenteet 1) Kuurnakosken paalulle 11 rakennetaan pohjapato suunnitelman liitteenä 3 olevan suunnitelmakartan ( ) osoittamaan paikkaan päivätyn täydennyksen liitteinä olevien piirustusten (Liitteet 4 ja 5, , muutettu ) mukaisesti. Padon harjan alin kohta on N ,80 m. Padon ylävirran puoleisen luiskan kaltevuus on 1:3 ja alavirran puoleisen luiskan kaltevuus 1:5.

9 9 Myllyjärven luusuaan paalulle 59 rakennetaan pohjapato suunnitelman liitteenä 3 olevan suunnitelmakartan ( ) osoittamaan paikkaan päivätyn täydennyksen liitteenä olevan piirustuksen (Liite 6, , muutettu ) mukaisesti. Padon harjan alin kohta on N ,98 m. Padon ylävirran puoleisen luiskan kaltevuus on 1:3 ja alavirran puoleisen luiskan kaltevuus 1:7. Patojen luiskat on muotoiltava siten, että kalan kulku patojen ohi on mahdollista. Patojen ylä ja alapuolelle voidaan mahdollisuuksien mukaan perustaa kutusoraikkoja. Patojen läpi tulee asentaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa sovittavalla tavalla putki tai muu aukko siten, että padoista purkautuva vähimmäisvirtaama on 10 l/s. Aukko tai putki on tehtävä siten, että siitä ei virtaa vettä Myllyjärven vedenpinnan laskiessa alle tason N ,80 m. Töiden päätyttyä Kuurnakoskessa oleva vanha betoni ja puurakenteinen myllypato on poistettava koskesta pohjaa myöten. 2) Patojen yhteyteen yleisölle helposti päästävään paikkaan on tehtävä vedenkorkeusasteikko. Töiden suorittaminen 3) Työt on toteutettava siten ja sellaisena aikana, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesistölle ja sen käytölle sekä niin, ettei vettä tarpeettomasti padoteta. 4) Luvan saajilla on oikeus rakentaa hankkeen toteuttamista varten tarpeelliset työmaatiet ja työpadot maanomistajien kanssa sovittaville alueille. Töiden päätyttyä työpadot ja maanomistajien vaatimuksesta työmaatiet on purettava sekä alueet saatettava asianmukaiseen kuntoon. 5) Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä sekä rakennuspaikat muutoinkin saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Kunnossapito 6) Luvan saajien on pidettävä pohjapadot suunnitelman mukaisessa kunnossa. 7) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva vahinko on korvattava viivytyksettä asianomaiselle oikeudenomistajalle, ellei toisin sovita. 8) Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole edellytetty ja josta luvan saajat ovat vesilain mukaan vastuussa, edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen voi saattaa asian lupapäätöksen lainvoi

10 10 man estämättä ympäristölupaviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä, kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty. Tarkkailu 9) Luvan saajien on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia Myllyjärven vedenkorkeuksiin töiden aikana ja viiden vuoden ajan töiden valmistumisen jälkeen Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Tarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailusuunnitelmassa sanotuin määräajoin ympäristökeskukselle, Hämeen työvoima ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikölle sekä Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on pyydettäessä esitettävä myös niille, joiden oikeus tai etu voi olla tiedoista riippuvainen. Luvan voimassaolo Ilmoitukset 10) Tämän lupapäätöksen tarkoittamat työt on aloitettava neljän ja saatettava olennaisin osin loppuun seitsemän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeaa. 11) Luvan saajien on hyvissä ajoin tarkoitusta vastaavalla tavalla ilmoitettava töiden aloittamisesta asianomaisille maanomistajille, Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Hämeen työvoima ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikölle ja Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 12) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Hämeen työvoima ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikölle ja Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelut Luvan myöntäminen Hankkeen tarkoitus on nykyisen huonokuntoisen ja hankalahoitoisen myllypadon korvaaminen kahdella kiinteällä padolla. Suunnitelman mukaan patojen rakentamisen seurauksena tulee Myllyjärven alivedenkorkeus nousemaan vähäisessä määrin (NW noin 10 cm) ja vastaavasti ylivedenkorkeus hieman laskemaan (HW 1/20 noin 9 cm). Myllyjärven keskivedenkorkeuteen (MW) hankkeella ei ole vaikutusta. Myllyjärven alivedenkorkeuden nostolla on positiivinen vaikutus järven virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Rantojen käyttömahdollisuudet paranevat ja haitallisen vesikasvillisuuden leviäminen hidastuu. Suunniteltujen patojen rakentaminen mahdollistaa vaelluskalojen nousun alapuolisesta reittivedestä padon ohi. Myös alimpien vedenkorkeuksien nostaminen parantaa vaeltavien kalojen elinolosuhteita. Hanke parantaa kalojen elinolosuhteita ja kalastusmahdollisuuksia alueella. Hankkeella ei ole vaikutusta Myllyjärven ranta alueille, koska järven keskivedenkorkeutta ei muuteta. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu tilapäistä vesialueen samenemista.

11 11 Hankkeesta saatavat hyödyt ovat vaikeasti rahassa arvioitavia. Ympäristölupavirasto katsoo, että hankkeesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hyötyinä ympäristölupavirasto on ottanut huomioon nykyisin huonokuntoisen padon hoitamisen helpottumisen, vaelluskalojen kulun mahdollistamisen ja Myllyjärven kalatalouden tilan paranemisen alimpien vedenkorkeuksien noustessa. Haittoina ympäristölupavirasto on ottanut huomioon patojen rakentamisen aiheuttaman vähäisen veden samentumisen sekä patoja varten tarvittavien alueiden käyttöoikeuden sovitulta osin ja vesilain nojalla myönnetyn pysyvän käyttöoikeuden. Käyttöoikeudet Pohjapatoa varten tarvitaan pysyvä käyttöoikeus Muroleen osakaskunnan alueeseen RN:o 876:3. Pysyvä käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 7 :n 2 momentin perusteella. Pysyvästä käyttöoikeudesta ei yhteiselle alueelle RN:o 876:3 määrätä maksettavaksi korvausta, koska yhteiselle vesialueelle aiheutuu kalataloudellista hyötyä. Ylemmän padon alle jäävä alue on kooltaan vähäinen ja korvaus vesilain 11 luvun 6 :n mukaisesti puolitoistakertaisena olisi alle 100 euroa. Kalataloudellinen hyöty on tähän verrattuna huomattavasti suurempi. Lainkohdat Vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentti, 7 :n 2 momentti ja 31 sekä 11 luvun 3 ja 5 Töidenaloittamislupa Ympäristölupavirasto hylkää hakemuksen töidenaloittamisluvan osalta. Perustelut Vesilain 2 luvun 26 :ssä säädettyjä edellytyksiä töidenaloittamisluvan myöntämiselle ei ole. Lausunto muistutuksista ja vaatimuksista Ympäristölupavirasto ottaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen (1) ja Hämeen työvoima ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikön (2) vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Ympäristölupavirasto hylkää muistutusten kohdissa 3 10 mainittujen muistuttajien vaatimukset luvan epäämisestä perustelujen kohdasta "Luvan myöntäminen" ilmenevin perustein. Ympäristölupavirasto katsoo, että hakemusasiakirjoista saatavat selvitykset ovat riittävät asian ratkaisemiseksi, ja hylkää muistuttajien vaatimukset tarkentavien suunnitelmien hankkimiseksi ja yleisten esittelykokousten järjestämiseksi. Suunniteltujen pohjapatojen rakentaminen ei nosta Myllyjärven keskivedenkorkeutta. Ennalta arvioiden hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu haittaa järven ranta alueilla oleville metsille eikä pelloille.

12 12 Lisäksi ympäristölupavirasto toteaa, että luvan hakijat vastaavat kaikista hankkeen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista eikä hankkeen toteuttamisesta aiheudu muistuttajille kustannuksia. KÄSITTELYMAKSU 1 984,50 euroa Maksua on korotettu 35 %:lla, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksutaulukossa mainittua suurempi. Sovellettu säännös Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista 2 (1238/2003). Maksutaulukon kohta pohjapato, jolla padotetaan yli 0,5 km 2 4 km 2.

13 MUUTOKSENHAKU Liite 13 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Aino Turpeinen Tapio Kovanen Pertti Seppänen Ulla Kuusiniemi Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet johtaja Aino Turpeinen sekä ympäristöneuvokset Tapio Kovanen (tarkastava jäsen) ja Pertti Seppänen. Asian on esitellyt esittelijä Ulla Kuusiniemi. UK/ha

14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön, terveyden tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon Länsi Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka ajan päättymistä. käyntiosoite: Panimokatu 1, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Viettoviemärin rakentaminen Tiistenjoen alitse ja paineviemärin

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Lampinjoen alitse Onnenkosken kohdalla

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 5/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-318

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 5/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-318 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 5/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-318 Annettu julkipanon jälkeen 26.1.2005 ASIA Vesijohdon rakentaminen Laihianjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2006 ASIA Keuruun reitin uittosäännön muuttaminen Sassinniemen nippunosturia koskevan velvoitteen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 281. Rannan täyttäminen tilan Pennalanranta RN:o 21:22 edustalla, Alavus

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 281. Rannan täyttäminen tilan Pennalanranta RN:o 21:22 edustalla, Alavus LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 45/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 281 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJAT Rannan täyttäminen tilan Pennalanranta RN:o 21:22 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Kahden venelaiturin pysyttäminen Pappilan kylän yhteisellä

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 96/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 371 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 96/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 371 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 96/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 371 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Rannan täyttäminen tilan Pirttiluoto RN:o 3:205 vesialueella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Uivan telakan asentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen kiinteistöllä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mantereelta Pikku Pukkisaareen sekä töiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 342 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 342 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 342 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2008 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Pelluodonaukon vesialueelle, Uusikaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-9

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-9 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 51/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-9 Annettu julkipanon jälkeen 30.7.2004 ASIA HAKIJA Vesijohdon ja viemärin pysyttäminen Saarnijärven alitse tilojen Mäki-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen L Y H E N N Y S O T E LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki K Ä Ä N N Ö S LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 95/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 162 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 95/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 162 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 95/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 162 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJAT Länsi Suomen ympäristölupaviraston 4.5.2006 antamassa päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 59/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 368 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 59/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 368 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 59/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 368 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2006 ASIA Vesijohdon rakentaminen Isojärveen ja Salmusojan alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Veden johtaminen Mustijoesta golfkentän kastelua varten ja vesijohdon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 90/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-137

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 90/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-137 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 90/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-137 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen merialueelle Luonnonmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2006 ASIA HAKIJA Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen Tiisijärven kunnostussuunnitelmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 51/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2008 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 58/2003/2 vesijohtojen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-250

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-250 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-250 Annettu julkipanon jälkeen 26.1.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mereen väleille Ilavainen - Melaluoto ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 12/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-319 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 12/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-319 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 12/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-319 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Paimionjoen alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot