TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015"

Transkriptio

1 1 Kokousaika To klo Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Airaksinen Olavi Alamattila Jaakko Kangosjärvi Ulla-Maija Lipponen Riitta Niemelä Juha Poissa Ikonen Pasi Juuso Berit-Ellen Keskitalo Sari Palojärvi Leena Muut saapuvilla olleet (läsnäolon peruste) Alatörmänen Seppo Hietala Kosti Eira Birgitta Lehtimäki Raija Ranne Anne-Mari Leni Karisaari yhtymävaltuuston pj. yhtymävaltuuston I vpj. yhtymävaltuuston II vpj. yhtymävaltuuston III vpj. vs. johtava lääkäri Vt. Enontekiön kunnanjohtaja Poissa Hartojoki Sirpa Muonion kunnanjohtaja Asiat 1-25 Allekirjoitus ja varmennus Tarkastusaika Tarkastus Puheenjohtaja Matti Myllykangas Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Anne-Mari Ranne Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Varmennus Olavi Airaksinen Virka-asema Jaakko Alamattila Allekirjoitus

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhall 1 Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhall 2 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Olavi Airaksinen ja Jaakko Alamattila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olavi Airaksinen ja Jaakko Alamattila.

3 3 KIRJANPIDON POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yhall 3 Esityslistan liitteenä on kirjapidossa tehty poistosuunnitelma. Se perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohje: Kuntayhtymän perussopimuksen 21 :n mukaan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy yhtymävaltuusto. Kuntayhtymän hallintosäännössä on seuraavat kohdat: 18 Poistosuunnitelman hyväksyminen: Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymävaltuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Yhtymävaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Kuntayhtymässä on noudatettu alimpia suositeltuja poistoaikoja. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 2011 mukaan laaditun poistosuunnitelman noudatettavaksi alkaen. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 2011 mukaan laaditun poistosuunnitelman noudatettavaksi alkaen.

4 4 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Yhall 4 Esityslistan liitteenä on vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus. Johtavan lääkärin esitys Toimintakulut olivat yhteensä ,45 euroa ja toimintatuotot ,04 euroa. Rahoituserien jälkeen vuosikatteeksi muodostui ,43. Poistojen jälkeen tulos on 0. Peruskunnille palautetaan ennakkoa perussopimuksen mukaan yhteensä ,31 euroa, josta Muonion kunnan osuus on ,01 ja Enontekiön ,30 euroa. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on kuntalain 69 :n mukaan tehtävä selkoa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoa myös sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Yhtymähallituksen tulee hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätös ja jättää se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymähallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja päätti jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

5 5 MUONION TERVEYSASEMAN SISÄILMATUTKIMUSTULOKSET Yhall 5 Muonion terveysaseman sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet. Laajoja kosteusvaurioita on todettu. Tutkimustulokset ovat esityslistan liitteenä. Lehdistötiedote jaettiin kokouksessa. Yhtymähallitus päättää 1. esittää, että Muonion kunta tilaa harkinnan mukaan kontteja väistötilaksi 2. tilataan kosteus- ja homekartoituksen lisätutkimus entiseen taloustoimiston siipeen 3. kustantaa Työterveyslaitoksen sisäilmatutkimuksen toteuttamisen Muonion terveyskeskuksessa ja kunnan sisäilmastotyöryhmä järjestää neuvottelupalaverin Työterveyslaitoksen sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Yhtymähallitus esittää Muonion kunnalle varautumista konttien hankintaan.

6 6 YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yhall 6 Yhtymähallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ). Kuntalaki 56 (luku 7); Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta; Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Kuntalain 86 :n mukaan Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään 2, 2a, 2b, 3, 8, 12 15, 15 a, 15 b ja 16, 16a, 17 ja 18 :ssä, 19 :n 1 momentissa, 20 23, 27 29, 32, 32 b, 33 ja :ssä sekä 6 9 luvussa lukuun ottamatta 65 :n 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta. Mitä 8 :n 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta 76 :n 4 momentissa tarkoitettuun kuntayhtymään. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valistusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuteen ei ole tullut määräaikana valitusta, joka koskisi yhtymävaltuuston päätöksiä. Yhtymähallituksen tulee todeta yhtymävaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Yhtymävaltuuston pöytäkirja esityslistan oheismateriaalina. Yhtymähallitus päättää 1) todeta, että yhtymävaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2) panna edellä 1) -kohdassa tarkoitetut valtuuston päätökset täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VALINTA Yhall 7 Kuntayhtymän johtajan virka on ollut haettavana asti. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntalehdessä ja lehden verkkosivuilla, Kalevassa, Lapin Kansassa, työvoimahallinnon verkkosivuilla. Hakuaika oli 11.2., mutta sitä jatkettiin asti. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta kunnallishallinnosta tai terveydenhuollon hallinnosta. Ilmoituksessa on lisäksi ollut teksti arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme kokemusta esimiestehtävistä terveydenhuollon- tai kunnallishallinnossa sekä hyvää lainsäädännön ja taloudenhoidon tuntemusta. Tehtäviin kuuluu vastata kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä toimia esittelijänä yhtymähallituksessa yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa. Virka on määräaikainen vuoden 2018 loppuun. Tarkemmat vastuut määritellään johtosäännössä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtäväkohtainen palkka on euroa. Hakemusasikirjat ovat esityslistan liitteenä. Hakemuksen ovat jättäneet: Ahvenus Päivi Hopponen Nadja Kaaresvirta Päivi Kukkeenmäki Sari Lohiniva Eeva Mattila Eija Määttä Eeva Ojala Heidi oikeustieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri oikeustieteiden maisteri, ensihoitaja AMK, sairaanhoitaja AMK kasvatustieteen tohtori sairaanhoidon opettaja erik.sairaanhoitaja, terveydenhoitaja sairaanhoitaja terveystieteiden maisteri, röntgenhoitaja AMK, hammaslaborantti ylempi AMK Terveyden edistämisen koulutusohjelma sairaanhoitaja lähihoitaja diplomi-insinööri bioanalyytikko (amk) laboratoriohoitaja sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma, yrittäjän ammattitutkinto, sairaanhoitaja AMK sairaanhoitaja terveystieteiden kandidaatti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työterveyshoitaja

8 8 Piirilä-Laiho Tiina Saarimaa Harri (ei halua nimeään julkisuuteen) Salminen Päivi valtiotieteiden maisteri fysioterapeutti yhteiskuntatieteiden lisensiaatti yhteiskuntatieteiden maisteri sosionomi sairaanhoitaja yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalihuoltaja, sosionomi Yhtymähallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat: Päivi Ahvenus, Päivi Salminen, Tiina Piirilä-Laiho, Harri Saarimaa ja muita yhtymähallituksen harkinnan mukaan. Käsittely Keskustelun kuluessa Juha Niemelä esitti, että haastatteluun ei kutsuta Harri Saarimaata. Matti Myllykangas kannatti Niemelän esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vs. johtavan lääkärin esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee äänestää. Äänestysmenettelyksi hän esitti, että ne, jotka kannattavat vs. johtavan lääkärin esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Niemelän esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä jaa -ääniä annettiin kaksi (Alamattila ja Airaksinen) ja ei -ääniä neljä (Niemelä, Myllykangas, Kangosjärvi, Lipponen). Yhtymähallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat: Päivi Ahvenus, Päivi Salminen, Tiina Piirilä-Laiho, Eeva Määttä ja Sari Kukkeenmäki. Haastattelijoina toimii puheenjohtajisto, vs. johtava lääkäri Anne-Mari Ranne ja osastonhoitaja Sinikka Yliniemi.

9 9 JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 8 Johtavan lääkärin virka on ollut mennessä haettavana. Hakuilmoitus on julkaistu Lääkärilehdessä, työ- ja elinkeinoministeriö verkkosivuilla ja Tkrekry:n verkkosivuilla. Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistettu lääkäri. Lisäksi ilmoituksessa on ollut teksti arvostamme yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoa tai muuta soveltuvaa sekä kokemusta hallinnosta ja johtamisesta. Kielitaitovaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Virkasuhteen alussa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hakemuksen jättänyt henkilö on perunut hakemuksensa. Vs. johtajan lääkärin esitys Yhtymähallitus päättää julistaa johtavan lääkärin viran uudestaan haettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 10 HAMMASLÄÄKÄRIN VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 9 Kuntayhtymässä on ollut haettavana mennessä kaksi hammaslääkärin virkaa, toinen Muoniossa ja toinen Enontekiöllä, mutta työn tekemispaikka on kuntayhtymän alue. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä oikeus harjoittaa itsenäisesti hammaslääkärin ammattia Suomessa. Virassa on 4 kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hakemus julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla, TkRekry:n verkkosivuilla ja hammaslääkäri-lehdessä. Hakemuksen jättänyt henkilö on perunut hakemuksensa. Yhtymähallitus päättää julistaa kaksi hammaslääkärin virkaa uudestaan haettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 11 HAMMASHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Yhall 10 Kuntayhtymässä on ollut haettavana hammashoitajan toimi. Työn tekemispaikka on koko kuntayhtymän alue. Päätoimipaikka on Enontekiön terveysasemalla. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu hammashuoltaja tai nimikesuojatut hammashoitaja tai lähihoitaja, suun terveydenhuollon koulutusohjelma. Työsuhteen alussa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Hakuaika päättyi , mutta hakua jatkettiin Toimeen hakivat: Laurila Anu, hammashoitaja, lähihoitaja Näppi Lea, hammashoitaja Hakemusasiakirjat esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää valita hammashoitajan toimeen Lea Näppi ja varalle Anu Laurila. Toimen vastaanottamisesta on ilmoitettava viikon kuluttua valitusajan päättymisestä. Vs. johtava lääkäri voi sopia työhön tulopäivästä. Yhtymähallitus päätti valita hammashoitajan toimeen Lea Näppin ja varalle Anu Laurilan. Toimen vastaanottamisesta on ilmoitettava viikon kuluttua valitusajan päättymisestä. Vs. johtava lääkäri voi sopia työhön tulopäivästä.

12 12 OSASTONHOITAJA SAARA VUOLLON IRTISANOUTUMINEN Yhall 11 Osastonhoitaja Saara Vuollo irtisanoutuu virastaan päivätyllä kirjeellään alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hänen Kvtes:n mukainen irtisanoutumisaikansa on yksi kuukausi. Yhtymähallitus päättää myöntää Saara Vuollolle eron osastonhoitajan virasta alkaen. Kvtes:n mukaan hänen irtisanoutumisaikansa on yksi kuukausi. Yhtymähallitus päätti myöntää Saara Vuollolle eron osastonhoitajan virasta alkaen. Kvtes:n mukaan hänen irtisanoutumisaikansa on yksi kuukausi. Yhtymähallitus kiittää pitkäaikaista työntekijää hyvästä työstä.

13 13 OSASTONHOITAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN/TÄYTTÄMINEN Yhall 12 Osastonhoitaja Saara Vuollon irtisanouduttua virastaan, on se tullut avoimeksi. Johtosäännön mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää yhtymähallitus. Pätevyysvaatimuksena johtosäännön mukaan on ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus. Hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan nimikirja tai ansioluettelo. Yhtymähallitus päättää julistaa osastonhoitajan viran haettavaksi. Virkaan kuuluu myös Muonion terveyskeskuksen avoterveydenhuollon vastaavan hoitajan tehtävät. Yhtymähallitus päätti julistaa osastonhoitajan viran haettavaksi. Virkaan kuuluu myös Muonion terveyskeskuksen avoterveydenhuollon vastaavan hoitajan tehtävät.

14 14 ERON MYÖNTÄMINEN FARMASEUTTI MARITTA KAUTTO-KORHOSELLE Yhall 13 Farmaseutti Maritta Kautto-Korhonen irtisanoutuu päivätyllä kirjeellään farmaseutin toimestaan alkaen. Kvtes:n mukaan hänen irtisanoutumisaikansa on 14 vuorokautta. Yhtymähallitus myöntää Maritta Kautto-Korhoselle eron farmaseutin toimesta alkaen. Yhtymähallitus päätti myöntää Maritta Kautto-Korhoselle eron farmaseutin toimesta alkaen ja kiittää häntä hyvästä työstä.

15 15 FARMASEUTIN OSA-AIKAISEN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 14 Farmaseutti Maritta Kautto-Korhosen irtisanouduttua toimestaan, on se tullut avoimeksi alkaen. Farmaseutin toimi on osa-aikainen 40 % työajalla. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu farmaseutti. Johtosäännön mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää yhtymähallitus. Lääkkeiden hankita on mahdollista siirtää keskussairaalan tehtäväksi aikaisintaan v Yhteistyötä Muonion apteekin kanssa on selvitelty, mutta siihen apteekilla ei ole nyt resursseja. Yhtymähallitus päättää julistaa farmaseutin osa-aikaisen (40 %) toimen haettavaksi. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu farmaseutti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 16 PERUSHOITAJA SIRPA PITKÄSEN IRTISANOUTUMINEN Yhall 15 Perushoitaja Sirpa Pitkänen sanoutuu kirjeellään irti perushoitajan toimestaan vuodeosastolla alkaen. Hänen Kvtes:n mukainen irtisanoutumisaikansa on yksi kuukausi. Yhtymähallitus myöntää Sirpa Pitkäselle eron perushoitajan toimesta alkaen. Yhtymähallitus päätti myöntää Sirpa Pitkäselle eron perushoitajan toimesta alkaen ja kiittää pitkäaikaista työntekijää hyvästä työstä.

17 17 KAHDEN PERUSHOITAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhall 16 Vuodeosastolta on irtisanoutunut kaksi perushoitajaa: Liisa Rauhala ja Sirpa Pitkänen. Avoimeksi tulleet toimet voidaan julistaa haettavaksi. Pätevyysvaatimuksena on johtosäännön mukaan nimikesuojatut apuhoitaja, perushoitaja tai lähihoitaja. Toimeen valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan nimikirja tai ansioluettelo Yhtymähallitus päättää julistaa kaksi perushoitajan tointa vuodeosastolla haettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 18 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN IKÄIHMISTEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUMI- SEN KOKONAISUUTTA KÄSITTELEVÄÄN TYÖRYHMÄÄN Yhall 17 Enontekiön perusturvalautakunta pyytää kuntayhtymää nimeämään haluamansa määrän viranhaltijoita ja työntekijöitä ikäihmisten laitoshoidon ja palveluasumisen kokonaisuutta suunnittelevaan työryhmään. Sen tehtävänä on suunnitella, millainen laitoshoidon ja palveluasumisen kokonaisuus on tarkoituksenmukainen tulevaisuudessa Enontekiön ikäihmisten tarpeisiin. Suunnitelmassa huomioidaan muistisairaiden asumispalvelut. Edustuksesta pyydetään tieto mennessä. Työryhmä toimii vuoden 2015 ajan. Yhtymähallitus nimeää työryhmään terveydenhoitaja Pauliina Näkkäläjärven. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19 KANTA-HANKKEEN TILANNE JA PROJEKTIN HOITAMINEN Yhall 18 KanTa-hankkeessa ollut projetityöntekijä Saara Vuollon on irtisanoutunut virastaan, joten hankkeeseen täytyy saada työntekijä osittaisiin valmistelutehtäviin. Atk-tukitoimistovirkailijalle kuuluu hankkeessa Mediatri-pääkäyttäjän tehtävät, teknisen atkhenkilön tehtävät, arkistonhoitajan rooliin kuuluvat tehtävät ja tietosuojavastaavan tehtävät. Mediatri-ohjelman KanTa-versio ei ole vielä käytössä. Tekniset selvitykset ohjelman toimittaja Mediconsult Oy:n ja LapIT:n kanssa ovat kesken. Tietoliikenteen vaatimat nopeustasot eivät ole kaikilta osin vielä toimivia. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on kolme Mediatri-potilashallinnon ohjelmaa käyttävää terveyskeskusta: Muonio-Enontekiö, Pello ja Ranua. Mahdollisten yhteisten hankintojen (adapteripalvelin ja Medilog-palvelin) vuoksi yhteistyötä tehdään näiden terveyskeskusten kesken. Ranua liittyy KanTaan syksyllä ja myös Pellon liittyminen on siirtynyt syksyyn. Kuntayhtymän liittyminen oli suunniteltu toukokuulle, mutta em. seikkoja vuoksi se on syytä siirtää syksyyn. Siirrosta huolimatta hankinnat ja koulutukset etenevät. Yhtymähallitus merkitsee KanTa-hankeen tilanteen tiedoksi ja nimeää projektipäälliköksi atk-tuki-toimistovirkailija Saila Keskitalon sekä hankkeeseen työntekijän johtoryhmän päätöksen mukaiselle ajalle koordinointitehtäviin keväällä ja syksyllä (nimi il. kokouksessa). Yhtymähallitus päätti merkitä KanTa-hankeen tilanteen tiedoksi ja nimeää projektipäälliköksi atk-tuki-toimistovirkailija Saila Keskitalon sekä hankkeeseen työntekijän johtoryhmän päätöksen mukaiselle ajalle koordinointitehtäviin keväällä ja syksyllä.

20 20 TYÖTERVEYSHUOLLOSSA PERITTÄVÄT LABORATORIOHINNAT Yhall 19 Laboratoriohintoja päivitetään vastaamaan kustannuksia. Yhtymähallitus päättää tehdä seuraavat laboratoriohintojen tarkistukset: uusi hinta entinen hinta S-ttg-aba 8,91.4,00 F-SALM-Vi 11,00 7,74 Homepölyvasta-aineet 107,00 72,00 S-HEPYAB 16,70 13,90 PS-STRA-AB 12,85 10,80 S-E2 14,71 7,32 S-PölyEr 73,60 S-RuokaEr 55,20 Uudet hinnat tulevat voimaan työterveyshuollon sopimusten mukaisella ilmoitusajalla. Työterveyshoitajan ja lääkärin tuntihinta päätetään erikseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 21 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Yhall 20 Luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on viimeksi tarkasteltu v Sitä on nyt verrattu peruskuntien vastaavaan sääntöön. Sääntöjen sisältö on pääosin samansuuntainen, mutta puheenjohtajien vuosipalkkiot ovat peruskunnissa suuremmat. Puheenjohtajien vuosikorvaukset: Muonion kunta Enontekiön kunta valtuusto hallitus tark.ltk valtuusto hallitus tark.lkt 800 e 1200 e 200 e 700 e Kuntayhtymän puheenjohtajien vuosikorvaukset: yhtymähallitus 400 e yhtymävaltuusto 100 e tark.ltk 100 e Kuntayhtymässä on maksettu samoin perustein kokouspalkkioita myös viranhaltijalle, jos kokous on ollut työajan ulkopuolella. Esityslistan ohessa on nykyisin voimassaoleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle seuraavat luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset: a) muutetaan 4 :n 1 kohta Vuosipalkkiot seuraavasti: Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 :n 1 momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: yhtymähallituksen puheenjohtajalle 1000 euroa/vuosi, yhtymävaltuuston puheenjohtajalle 500 euroa/vuosi ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 200 euroa/vuosi. b) lisätään 2 :ään uusi kohta Kokouspalkkio maksetaan samojen perusteiden mukaisesti kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle myös viranhaltijalle tai työntekijälle, joka on kutsuttuna läsnä kokouksessa työajan ulkopuolella eikä kokouksessa läsnäolo kuulu hänen vakinaisiin virkatehtäviinsä. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle seuraavat luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset: a) muutetaan 4 :n 1 kohta Vuosipalkkiot seuraavasti: Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajille suoritetaan edellä 2 :n 1 momentissa määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti: yhtymähallituksen puheenjohtajalle 1000 euroa/vuosi, yhtymävaltuuston puheenjohtajalle 500 euroa/vuosi ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 200 euroa/vuosi. b) lisätään 2 :ään uusi kohta Kokouspalkkio maksetaan samojen perusteiden mukaisesti kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle myös viranhaltijalle tai työntekijälle, joka on kutsuttuna läsnä kokouksessa työajan ulkopuolella eikä kokouksessa läsnäolo kuulu hänen vakinaisiin virkatehtäviinsä.

22 22 SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Yhall 109 ( ) Kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaan vanhat ja epävarmat saatavat poistetaan taseesta. Kuntayhtymän tileillä on poistettavia saatavia vuosilta yht ,76 euroa. Saatavien perinnästä kuntayhtymällä on sopimus perintätoimisto Intrum Justitia Oy:n kanssa. Perintätoimisto on ilmoittanut perinnässä olevat saatavat, jotka voidaan kirjata luottotappioihin. Nämä saatavat koskevat velallisia, joilla ei ole perintätoimiston selvityksen mukaan maksukykyä tai velallinen on kuollut. Saatavien perintää kuitenkin jatketaan jälkiperintänä ja niistä mahdollisesti saatavat suoritukset kirjataan tuloiksi. Poistetaan saatavista lisäksi vanhoja aiheettomia tai epävarmoja saatavia vuosilta yhteensä 4 531,87 euroa (sisältyy yhteissummaan). Nämä saatavat koskevat yritysten ja yhteisöjen saatavia. Perintää kuitenkin jatketaan aiheellisten saatavien osalta. Yhtymähallitus päättää poistaa taseesta saatavia vuosilta seuraavasti: - avohoito 5 854,16 - vuodeosasto 5 771,50 - hammashuolto 4 521,71 - ympäristöterveydenhuolto 2 476,86 - työterveyshuolto 444,53 - muut 257,00 YHT ,76 Perintää kuitenkin jatketaan ja kirjataan tuloksi, kun saatava saadaan. Asia päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen lisäselvityksien saamiseksi siitä mistä saatavat koostuvat. Yhall 21 Saatavat koskevat velallisia, joilla ei ole perintätoimiston selvityksen mukaan maksukykyä tai velallinen on kuollut. Velallisten nimien julkaiseminen ei ole tietosuojalainsäädännön mukaan mahdollista. Kirjanpito on tarkistanut poistettavien saatavien määriä seuraavasti: - avohoito 4 184,91 - vuodeosasto 4 868,70 - hammashoito 4 178,68 - muut 257,00 YHT ,28 Yhtymähallitus päättää poistaa taseesta saatavat yllä olevan kirjanpidossa tarkistetun määrän mukaisesti. Yhtymähallitus päätti poistaa taseesta saatavat yllä olevan kirjanpidossa tarkistetun määrän mukaisesti.

23 23 ESTEELLISYYSKYSYMYKSET ERÄISSÄ LUOTTAMUSTOIMISSA Yhall 22 Luottamushenkilöt ovat ottaneet esille esteellisyyskysymyksiä tapauksissa, jossa sama luottamushenkilö toimii eri rooleissa yhtymävaltuustossa, -hallituksessa ja tarkastuslautakunnassa. Esteellisyyksiä ei ole todettu tehtävänimityksissä, vaan ne määräytyvät asiakohtaisesti hallintolain 28 :n mukaan. Asiaa on kysytty kuntaliiton lakimiehiltä ja sitä koskeva sähköpostiviesti on esityslistan liitteenä. Asiasta keskustellaan kokouksessa. Esteellisyyksiä ei todettu olevan tehtävänimityksissä.

24 24 TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Yhall 24 1 Sosiaali- ja terveysministeriö: päätös poikkeusluvasta perusterveydenhuollon päivystykselle (STM/4860/2014) 2 Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomus sisältäen työnantajalle annettavan toimintaohjeen 2013/32576 ( ) 3 Kuntayhtymän työsuojeluvaalin tulokset 4 Vastaava hoitaja Airi Sinikummun viranhaltijapäätökset Johtava hoitaja Saara Vuollon viranhaltijapäätökset Vs. osastonhoitaja, vs. vastaava hoitaja Sinikka Yliniemen viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus merkitsee yllä olevat asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

25 25 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Yhall 25 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3, 4, 6, 7, 20, 23 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 1 2, 5, 8 19, 21 22, 24 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Muonion Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän Yhtymähallitus Ilttitie MUONIO Pykälät 1 2, 5, 8 19, 21 22, 24 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014 1 Kokousaika To 15.5.2014 klo 17.00 19.00 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Airaksinen Olavi Juuso Berit-Ellen 26 27, 30 41 Kangosjärvi Niina, 26

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2014 158 Kokousaika 9.9.2014 klo 15.00 17.19 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot