OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA Raportit ja selvitykset 2012:10

2 Raportit ja selvitykset 2012:10 OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

3 Sisällys 1 Taustaa 3 2 Opetushallituksen asiantuntijalausunnot Lausunnot ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista Lausunnot suomalaisista tutkinnoista 3 3 Selvityksen tarkoitus 4 4 Selvityksen toteuttaminen 4 5 Vastaajien taustatiedot Vastausten kieli, vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus Tutkinnon suoritusmaa ja lausunnon tyyppi Vastaajajoukon edustavuus 6 6 Tulokset Tiedon saanti ja tietolähteet Lausunnon hakemisen pääasiallinen syy Kokemukset hakuprosessista Lausunnon tuottama hyöty 8 7 Parannusehdotukset 8 8 Yhteenveto 9 Liite 1 Kyselylomake 12 2 Kutsu osallistua kyselyyn 14 Opetushallitus Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikkö ISBN (pdf) ISSN (verkkojulkaisu)

4 1 Taustaa Opetushallitus on antanut asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista ja suomalaisista tutkinnoista kansainvälistä käyttöä varten jo 1990-luvulta alkaen. Opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä lausuntojen tarve on lisääntynyt. Nykyään lausuntohakemuksia tulee Opetushallitukseen noin sata vuodessa. Hakijoiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun ei aikaisemmin ole selvitetty. Opetushallitukselle on kuitenkin tärkeää saada tietoa siitä, miten asiakkaat eli Opetushallituksen lausuntoa hakeneet henkilöt kokevat menettelyn, ja oliko heille hyötyä lausunnosta. Systemaattista tietoa Opetushallitukselta haetuista lausunnoista on kerätty vuodesta Kaikkiaan lausuntohakemuksia vuosina on ollut 448. Lausuntoja on annettu yhteensä 310. Osa hakemuksista on joko peruutettu tai kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei ole saatu ja lausuntoa ei siitä syystä ole voitu antaa. Annetuista lausunnoista 193 on koskenut ulkomaista ammatillista tutkintoa ja 117 suomalaista tutkintoa. 2 Opetushallituksen asiantuntijalausunnot 2.1 Lausunnot ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lausunnot annetaan hakemuksesta ja ne ovat maksullisia. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetusta tutkinnosta, joka kuuluu lähtömaan viralliseen tutkintorakenteeseen. Lausunnossa ulkomaisista tutkinnoista annetaan tietoa tutkinnon sisällöstä ja tasosta sekä tutkinnon antamasta pätevyydestä lähtömaassa. Tutkinnon sisältöä vertaillaan lähinnä vastaaviin suomalaisiin tutkintoihin siltä osin, kuin Opetushallituksella on tähän tarvittavia tietoja. Lausunto on asiantuntijaviranomaisen arvio, joka ei anna virkakelpoisuutta. Virkakelpoisuuteen Suomessa tarvitaan Opetushallituksen päätös tutkinnon tunnustamisesta tai rinnastamisesta. Opetushallituksen lausunto voi kuitenkin toimia apuna työnhaussa ja joissain tilanteissa opiskelemaan hakeutumisessa. Lausunto annetaan suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnon hinta on 98 + alv + toimituskulut Lausunnot suomalaisista tutkinnoista Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista tutkinnoista, jotka kuuluvat Suomen viralliseen tutkintorakenteeseen. Suomalaisista tutkinnoista annettavia lausuntoja on kahta tyyppiä: 1 Lausunnot jotka koskevat hakijan korkeakoulukelpoisuutta Suomessa 4

5 tutkinnon ja/tai oppilaitoksen virallisuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tutkinnon kuulumista ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) alaan. Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lausunnon hinta on 35 + alv + toimituskulut Yksilöidyt lausunnot hakijan tutkinnon sisällöstä ja sen tuottamista akateemisista ja ammatillisista valmiuksista. Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lausunnon hinta on 98 + alv + toimituskulut Selvityksen tarkoitus Asiakaskyselyn tarkoituksena oli selvittää lausunnon saaneiden henkilöiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun. Lisäksi haluttiin selvittää sitä, palveliko lausunto käyttötarkoitusta ja miten paljon lausunnon saajat katsoivat lausunnosta olleen heille hyötyä. Kysely koostui monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Keskeisiä kysymyksiä olivat: Kuinka tyytyväisiä lausunnon saajat olivat Opetushallitukselta saamaansa palveluun hakuprosessin eri vaiheissa? Millaisia tietolähteitä he pääsääntöisesti käyttivät etsiessään lausunnon hakemiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa? Miten paljon Opetushallituksen lausunnosta oli hyötyä? Lisäksi vastaajilta pyydettiin ehdotuksia siitä, miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi parantaa. 4 Selvityksen toteuttaminen Kysely toteutettiin Surveten avulla verkkokyselynä. Kohderyhmänä oli 2/3 vuosina lausunnon saaneista henkilöistä. Otoksen koko oli 120 henkilöä. Kyselylomake oli suomen (liite 1), ruotsin, englannin ja venäjän kielillä. Kohderyhmään kuuluville asiakkaille lähetettiin Surveten kautta sähköpostiviestinä kutsu osallistua kyselyyn (liite 2). Kohderyhmään kuuluvista 23:lla ei ollut sähköpostiosoitetta ja heille kutsu toimitettiin kirjeenä. Kirjeessä lähetettiin kirjautumistiedot sisältävä osoite verkossa olevaan kyselylomakkeeseen. Kirjeistä kolme palautui Opetushallitukseen siksi, että vastaanottajaa ei tavoitettu. Kohderyhmälle lähetettiin Surveten kautta muistutusviesti, jossa kiitettiin kyselyyn jo vastanneita ja toivottiin mennessä vastauksia niiltä, jotka eivät vielä olleet vastanneet. Vastauksia saatiin yhteensä 41, joten vastausprosentiksi muodostui 35,0. Kyselyn vastausprosentti on alhainen. Sitä selittää osittain se, että osa lausunnon hakijoista on ollut Suomessa vain tilapäisesti, ja moni on jo saattanut muuttaa pois. Kutsu ei ole ehkä tavoittanut heitä tai he eivät halunneet vastata. 5

6 Kysely on suunniteltu ja toteutettu Opetushallituksen tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikössä. Selvityksestä vastasi opetusneuvos Raija Timonen. 5 Vastaajien taustatiedot 5.1 Vastausten kieli, vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus Asiakaskyselyyn vastanneista 82,5 prosenttia vastasi suomen kielellä. Toiseksi eniten oli venäjänkielisiä vastauksia, 12,5 prosenttia. Englanninkielistä lomaketta käytti 5,0 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 75,0 prosenttia on naisia ja 25,0 prosenttia miehiä. Vastaajien kansalaisuus näkyy kuviosta 1. KUVIO 1. Minkä maan kansalainen olet Vastaajista 55,0 prosenttia on Suomen kansalaisia, 15,0 prosenttia muun EU/ETAmaan kansalaisia ja 30,0 prosenttia muiden kuin EU- tai ETA-maiden kansalaisia. 5.2 Tutkinnon suoritusmaa ja lausunnon tyyppi Tavallisimmat tutkinnon suoritusmaat olivat Suomi (14/35,0 %) ja Venäjä (13/32,5 %). Yhdysvalloissa suoritettu tutkinto oli kolmella vastaajalla (7,5 %) ja Virossa suoritettu tutkinto kahdella vastaajalla (5,0 %). Algeriasta, Belgiasta, Brasiliasta, Britanniasta, Japanista, Ruotsista, Saksasta ja Sveitsistä oli kustakin yksi tutkinto. Kuviosta 2 näkyy se, mitä vastaajan saama lausunto koski. 6

7 KUVIO 2. Saamani Opetushallituksen lausunto koski Yli puolessa tapauksista lausunto koski ulkomaista tutkintoa (60,0 %). Suomalaisesta korkeakoulututkinnosta oli kyse noin kolmasosassa lausuntoja (30,0 %). Suomalaista yleissivistävää koulutusta koski 5,0 prosenttia ja suomalaista ammatillista tutkintoa samoin 5,0 prosenttia lausunnoista. 5.3 Vastaajajoukon edustavuus Miesten osuus kyselyyn vastanneista on jonkin verran pienempi kuin heidän osuutensa kaikista lausunnon saaneista. Kansalaisuuden suhteen kyselyyn vastaajat edustavat hyvin kaikkia lausunnon saajia. Tutkinnon suoritusmaista Venäjä on yliedustettuna verrattuna kaikkiin lausunnon saajiin. Suomessa suoritettujen tutkintojen osuus on kyselyyn vastanneissa suunnilleen sama kuin kaikista annetuista lausunnoista. Vastausprosentin alhaisuus rajoittaa tulosten voimakasta yleistämistä koko perusjoukkoon eli kaikkiin lausunnon saajiin. Kun vastaajajoukko edustaa perusjoukkoa melko hyvin, on varovainen yleistäminen kuitenkin mahdollista, kun huomioidaan naisten ja Venäjällä tutkinnon suorittaneiden yliedustus vastaajajoukossa. 6 Tulokset 6.1 Tiedon saanti ja tietolähteet Noin neljännes vastaajista oli saanut tiedon lausunnon hakumahdollisuudesta Internetistä (25,0 %). Toiseksi yleisin tiedonlähde oli työvoimatoimisto (20,0 %). Opetushallituk- 7

8 selta tiedon sai 12,5 prosenttia ja tuttavalta tai ystävältä samoin 12,5 prosenttia vastaajista. Muina tiedonlähteinä mainittiin maahanmuuttajaprojekti (10,0 %), oppilaitos (7,5 %) ja työnantaja (5,0 %). Suomalaiset olivat muun maan kansalaisia useammin saaneet hakumahdollisuudesta tiedon Internetistä. Sukupuolen suhteen ei tässä ollut eroja. Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös, mitä tietolähteitä hakijat käyttävät etsiessään tietoa lausunnon hakemiseen liittyvistä asioista. Useimmin mainittiin hakulomakkeen täyttöohje (31,9 %). Opetushallituksen verkkosivut (23,6 %), sähköposti (22,2 %) ja puhelin (22,2 %) mainittiin suunnilleen yhtä usein. Vastaajien oli mahdollista valita useampia tietolähteitä. Suomen kansalaiset käyttivät useammin kuin muiden maiden kansalaiset Opetushallituksen verkkosivuja ja harvemmin kuin muun maan kansalaiset hakulomakkeen täyttöohjetta. 6.2 Lausunnon hakemisen pääasiallinen syy Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan pääasiallinen syy, jonka vuoksi he olivat hakeneet Opetushallituksen lausuntoa. Vastausten jakauma näkyy kuviosta 3. KUVIO 3. Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että hait Opetushallituksen lausuntoa Lähes puolella lausunnon saajista pääasiallinen syy oli työllistymisen parantaminen tai työnhaku (47,5 %). Hieman vajaalla kolmanneksella (32,5 %) oli tarve todistaa Suomessa hankittu ammattipätevyys ulkomaiselle viranomaiselle. Opiskelupaikan hakua varten lausuntoa haki 20,0 prosenttia vastaajista. Naiset (36,7 %) ilmoittivat miehiä (20,0 %) useammin lausunnon hakemisen syyksi tarpeen todistaa ammattipätevyys ulkomaiselle viranomaiselle. Miehet (60,0 %) ilmoittivat naisia (43,3 %) useammin syyksi työllistymisen parantamisen tai työnhaun. 8

9 6.3 Kokemukset hakuprosessista Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös hakijoiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun lausuntojen antamisessa. Tyytyväisyyttä selvitettiin erilaisten palveluprosessiin liittyvien väittämien avulla. Eri osioiden keskiarvot ovat seuraavat (asteikko 1 5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä): Löysin helposti tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta. 3,54 Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,59 Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. 3,59 Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 3,82 Lausunnon hinta oli mielestäni kohtuullinen. 3,10 Lausunnon sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 3,33 Naiset olivat miehiä tyytyväisempiä kaikissa edellä mainituissa osioissa. Lausunnon saajan kansalaisuudella ei ollut paljon yhteyttä tyytyväisyyteen. Suomalaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä käsittelyaikaan (4,10; muun EU/ETA-maan kansalaiset 3,40; muun kuin EU/ETA-maan kansalaiset 3,50). Lausunnon sisällön selkeyteen ja ymmärrettävyyteen olivat tyytymättömimpiä muun kuin EU/ETA-maan kansalaiset (3,08). 6.4 Lausunnon tuottama hyöty Runsaasti yli puolet vastaajista (22/55,0 %) vastasi myönteisesti kysymykseen Palveliko Opetushallituksen lausunto sen käyttötarkoitusta?. Kielteisesti vastasi runsas kolmannes (15/37,5 %). Muutama (3/7,5 %) ei vielä ollut käyttänyt lausuntoa, joten ei tiennyt asiaa. Jos vain lausuntoa käyttäneet huomioidaan, on lausunto palvellut käyttötarkoitustaan 60,5 prosentissa tapauksista. Naiset ilmoittivat (63,3 %) miehiä useammin (30,0 %) lausunnon palvelleen käyttötarkoitusta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan asteikolla 1 5 (1= ei lainkaan hyötyä, 5=erittäin paljon hyötyä), miten paljon hyötyä Opetushallituksen lausunnosta heille oli. Vastausten keskiarvo on 2,46 eli vastaajien mielestä lausunnosta on ollut heille kohtalaisesti hyötyä. Naiset olivat kokeneet lausunnon (2,57) hyödyllisemmäksi kuin miehet (2,11). Muun EU/ETA-maan kansalaisille (3,20) oli lausunnosta ollut enemmän hyötyä kuin Suomen kansalaisille (2,45) ja muun kuin EU/ETA-maan kansalaisille (2,17). 7 Parannusehdotukset Vastaajia pyydettiin kertomaan myös, miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi heidän mielestään parantaa. Vastauksia annettiin yhteensä 18. Niistä kuudessa ei ollut parannusehdotuksia tai ehdotettu toimenpide ei ole Opetushallituksen toimivallassa. Kahdestatoista varsinaisesta parannusehdotuksesta yli 9

10 puolet (7/58,3 %) koski lausuntojen sisältöä, neljännes (3/25,0 %) lausunnon hakemista sekä palvelua ja kaksi (16,7 %) toivoi enemmän informaatiota opintojen jatkamisesta Suomessa. Lausuntojen sisältöä toivottiin selkeämmäksi (2 mainintaa), yksityiskohtaisemmaksi (3 mainintaa) ja enemmän vertailua sisältäväksi (2 mainintaa). Esimerkki viime mainitusta ehdotuksesta: Mielestäni lausunto pitäisi pystyä antamaan paremmin myös sellaisena, että siitä kävisi ilmi suomalaisen ja ulkomaisen tutkinnon samanlaisuus tai erilaisuus. Lausunnon hakemiseen ja prosessiin liittyvät parannusehdotukset koskivat lausunnon hintaa (2 mainintaa), hakuinformaatiota verkkosivuilla (2 mainintaa) ja käsittelyaikaa (1 maininta). Esimerkki ehdotuksista: Nopeampi palvelu ja halvempi hinta. Muutamat vastaajat, jotka eivät esittäneet varsinaista parannusehdotusta, kommentoivat saamaansa palvelua esimerkiksi seuraavasti: Mielestäni järjestelmä toimi tapauksessani riittävän hyvin. Lausunnon sisältö oli tarkoituksenmukainen, ja sain lausunnon tarvitsemassani ajassa, joten en näe palvelussa enkä lausunnon sisällössä kokemukseni perusteella juurikaan parannettavaa. 8 Yhteenveto Opetushallituksesta haettavien suomalaisia ja ulkomaisia tutkintoja koskevien asiantuntijalausuntojen määrä kasvaa tasaisesti. Lausunnoille on siten kysyntää. Joissain tilanteissa henkilö tarvitsee välttämättä viranomaislausunnon, erityisesti silloin kun sitä käytetään ulkomailla. Ulkomaisia toisen asteen tutkintoja koskevia lausuntoja käytetään Suomessa lähinnä tukemaan työllistymistä tai täydentäviin tai jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaiset lausunnot eivät anna mitään lakisääteisiä oikeuksia Suomessa vaan toimivat lisäinformaationa. Opetushallituksen asiakkailta vuosien mittaan saadun tiedon ja oman käsityksemme mukaan lausuntoja suomalaisista tutkinnoista tai suomalaisesta koulutuksesta tarvitaan erityisesti silloin, kun Suomessa annettujen tutkintotodistusten tieto tai yleisesti saatavilla oleva suomalaista koulutusjärjestelmää koskeva tieto ei riitä tai se halutaan jostain syystä erikseen varmistaa. Vaikka suomalaisia tutkintotodistuksia ja niiden kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja liitteitä on kehitetty viime vuosina oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yhdessä Opetushallituksen kanssa, eivät ne yksinään vastaa kaikkiin ulkomailla esiin tuleviin kysymyksiin. Opetushallitus seuraa lausuntojen tarvetta myös tästä näkökulmasta, ja auttaa oppilaitoksia ja korkeakouluja silloin kun ne haluavat parantaa todistuksiaan ja niiden kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja liitteitä. Osa lausunnon tarvitsijoista on sellaisia, joita voidaan jatkossa mahdollisesti auttaa myös ammattipätevyysdirektiivin ympärillä tehostuvan tiedonvaihdon kautta ilman Opetushallituksen erikseen kirjoittamaa lausuntoa. Myös ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista annettavien lausuntojen tarve kasvaa. Näihin lausuntoihin liittyviä asiakkaiden joskus suuriakin odotuksia ei aina voida täyttää. Ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista on saatavilla vähemmän tietoa, erityisesti silloin jos tutkinto on suoritettu Euroopan ulkopuolella. Toisen asteen tutkintoja koskevaan tie- 10

11 donvaihtoon ei myöskään ole sellaisia kansainvälisiä tiedonvaihtoverkostoja kuin korkeaasteen tutkintoja varten on. Asiakkaiden usein toivomaa täsmällistä lausumaa toisen asteen tutkinnon vastaavuudesta suomalaiseen tutkintoon on ammatillisen koulutuksen erojen vuoksi yleensä mahdoton antaa. Opetushallitus kuitenkin kehittää lausuntojen sisältöä tältäkin osin. 11

12 Kyselylomake Liite 1 Aloitusteksti verkkosivulla Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jonka avulla Opetushallitus selvittää lausuntoa hakeneiden henkilöiden kokemuksia ja heidän tyytyväisyyttään. Taustatiedot: Vastaajan sukupuoli 1 mies 2 nainen Vastaajan kansalaisuus 1 Suomen 2 muun EU/ETA-maan 3 muun kuin EU/ETA-maan Tutkinnon suoritusmaa vaihtoehtoina kaikki maat, joista on lausuntoja, 40 kpl Saamani Opetushallituksen lausunto koski 1 ulkomaista tutkintoa 2 suomalaista yleissivistävää koulutusta tai tutkintoa (perusopetus, lukio ja/tai ylioppilastutkinto) 3 suomalaista ammatillista tutkintoa 4 suomalaista korkeakoulututkintoa Kysymykset Sain tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta 1 Opetushallituksesta 2 työnantajaltani 3 työvoimatoimistosta 4 maahanmuuttajaprojektista 5 oppilaitoksesta 6 lehdestä 7 radiosta 8 televisiosta 9 Internetistä 10 tuttavalta/ystävältä 11 muualta, mistä? Mitä seuraavista tietolähteistä käytitte lausuntoa hakiessanne? 1 hakulomakkeen täyttöohje 2 puhelin 12

13 3 sähköposti 4 Opetushallituksen verkkosivut Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että haitte Opetushallituksen lausuntoa? 1 ammattipätevyyden osoittaminen ulkomaiselle viranomaiselle 2 työsaantimahdollisuuksien parantaminen 3 palkkauksen parantaminen 4 opiskelupaikan hakeminen 5 muu syy, mikä? Mitä mieltä olette seuraavista lausunnon hakemiseen liittyvistä asioista? Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 5 täysin samaa mieltä Löysin helposti tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta. Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. Lausunnon hinta oli mielestäni kohtuullinen. Lausunnon sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. Palveliko Opetushallituksen lausunto sen käyttötarkoitusta 1 kyllä 2 ei Lisätietoja: Miten paljon Opetushallituksen lausunnosta oli Teille hyötyä? 1 ei lainkaan hyötyä vähän hyötyä 3 kohtalaisesti hyötyä 4 melko paljon hyötyä 5 hyvin paljon hyötyä Miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi mielestänne parantaa? Lopetussivun teksti: Kiitos osallistumisestanne! 13

14 Kutsu osallitua kyselyyn Liite 2 Hyvä vastaanottaja! Olette saanut Opetushallitukselta lausunnon, joka on koskenut joko ulkomaista tutkintoa tai Suomessa suoritettua tutkintoa. Opetushallituksen lausunto on asiantuntijaviranomaisen kuvaus suorittamastanne tutkinnosta ja sen tuottamasta osaamisesta ja/tai jatko-opintokelpoisuudesta. Opetushallituksen lausunto voi toimia apuna työnhaussa tai opiskelemaan hakeutumisessa. Opetushallitus selvittää kyselyn avulla lausunnon saajien kokemuksia lausunnon hakemisesta ja saamastaan palvelusta. Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiimme viimeistään alla olevassa verkko-osoitteessa. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tiivistelmä kyselyn tuloksista julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Tuloksia käytetään hyväksi kehitettäessä Opetushallituksen lausuntojen sisältöä ja toimintaa lausuntojen antamisessa. Lisätietoja antaa tarvittaessa opetusneuvos Raija Timonen, sähköposti: puh Bästa mottagare! Ni har fått ett utlåtande av Utbildningsstyrelsen om antingen en utländsk examen eller en examen som avlagts i Finland. Utbildningsstyrelsens utlåtande är ett sakkunnigutlåtande som beskriver den examen Ni avlagt och vilken kompetens och/eller behörighet för fortsatta studier den ger. Utlåtandet kan vara till nytta då Ni söker arbete eller studieplats. Utbildningsstyrelsen utreder med hjälp av en enkät vilka erfarenheter de som ansökt om ett utlåtande har av ansökan och den service de fått. Vi ber Er vänligen svara på våra frågor senast på nedanstående webbadress. Det räcker 5 10 minuter att besvara enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt. Ett sammandrag av enkätresultaten kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbsidor. Resultaten används för att utveckla innehållet i Utbildningsstyrelsens utlåtanden samt proceduren kring dem. På förfrågningar om enkäten svarar undervisningsrådet Raija Timonen, tfn , e-postadress: 14

15 Dear Recipient, You have received an advisory statement from the Finnish National Board of Education concerning either a foreign or a Finnish qualification. The advisory statement is written from an expert point of view. It describes your qualification eg. the professional rights linked to this qualification, eligibility to further study and the type of skills this qualification entails. The advisory statement may be helpful in seeking employment or when applying to study. This survey will help the FNBE map the experiences of customers who have received an advisory statement. The questions concern the process of applying for a statement and the service you have received from the FNBE. I kindly ask you to fill out the questionnaire by , the questionnaire is made available at Answering the questions takes approximately 5 to 10 minutes. The individual responses are processed confidentially. The results of this survey will help improve both the content of the advisory statements and our service in providing these statements. If you require more detailed information, please contact Counsellor of Education Raija Timonen, tel Уважаемый респондент! Вы получили заключение Национального управления образования (НУО), касающееся документа об образовании, полученном либо в Финляндии, либо за ее пределами. Такое заключение, сделанное компетентной экспертной организацией, является описанием полученного Вами образования, его формальной квалификации и/или пригодности для продолжения учебы. Заключение НУО может помочь при трудоустройстве или при поступлении на учебу. С помощью этого опроса НУО желает выяснить, насколько Вы удовлетворены качеством услуг, предоставленных НУО в связи с подачей заявления и получением заключения. Прошу Вас любезно ответить на вопросы до на сайте по адресу: Ответы на вопросы займут от 5 до 10 минут. Ответы обрабатываются конфиденциально. Резюме ответов будет оглашено на сайте НУО. Ответы будут использоваться для совершенствования содержания заключений НУО и деятельности организации в связи выдачей таких заключений. На все Ваши вопросы по поводу анкетирования ответит советник по образованию Райя Тимонен по эмейлу: и по телефону

16 Ystävällisin terveisin/med vänlig hälsning/with best regards/с наилучшими пожеланиями Carita Blomqvist/Карита Блумквист yksikön päällikkö/enhetschef/head of Unit/Начальник отдела Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu yksikkö/ Erkännande och jämförelse av examina/ Recognition and International Comparability of Qualifications/ Группа сопоставления и признания документов об иностранном образовании Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen/Finnish National Board of Education/ Национальное управление образования 16

17 Opetushallitus Verkkojulkaisu ISBN ISSN

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA PAPERI

OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA PAPERI OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA PAPERI - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta Raportit ja selvitykset 2010:10 Raportit ja selvitykset 2010:10 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta Toisen asteen

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014 Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus Oxford Research, maaliskuu 2014 Käyttäjätutkimus 1. Tiivistelmä Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää taide- ja kulttuurielämää tukemalla lahjakkaita ammatti-

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2016

Koulutukseen hakeutuminen 2016 Koulutus 2017 Koulutukseen hakeutuminen 2016 Vain kolmannes uusista ylioppilaista sijoittui välittömästi jatko-opintoihin, peruskoulun päättäneistä opintoja jatkoivat lähes kaikki Tilastokeskuksen koulutustilastojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Lausuntolomake opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun.

Lausuntolomake opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun. Lausuntolomake opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun. Enkät till begäran om utlåtande om undervisnings- och kulturministeriets

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Nuorten palvelukokemukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueen TE-toimistoissa

Nuorten palvelukokemukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueen TE-toimistoissa Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2010 Artikkeleita Nuorten palvelukokemukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueen TE-toimistoissa Tuunia Keränen 1 Artikkelin tausta ja tarkoitus Vuoden 2008 lopussa alkaneen taloudellisen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN TUKI SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUKSEEN. Hakulomakkeen täyttöohje

TALOUDELLINEN TUKI SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUKSEEN. Hakulomakkeen täyttöohje TALOUDELLINEN TUKI SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUKSEEN Hakulomakkeen täyttöohje Tukikaudelle 2018 2019/2020 Hakulomake tulee täyttää ja liite (liitteet) kirjoittaa ikään kuin niiden lukijalla ei olisi

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Lissabonin sopimus ja sen liiteasiakirjat

Lissabonin sopimus ja sen liiteasiakirjat Lissabonin sopimus ja sen liiteasiakirjat Opetusneuvos Carita Blomqvist For learning and competence Yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella Suomessa

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot