OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA Raportit ja selvitykset 2012:10

2 Raportit ja selvitykset 2012:10 OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

3 Sisällys 1 Taustaa 3 2 Opetushallituksen asiantuntijalausunnot Lausunnot ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista Lausunnot suomalaisista tutkinnoista 3 3 Selvityksen tarkoitus 4 4 Selvityksen toteuttaminen 4 5 Vastaajien taustatiedot Vastausten kieli, vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus Tutkinnon suoritusmaa ja lausunnon tyyppi Vastaajajoukon edustavuus 6 6 Tulokset Tiedon saanti ja tietolähteet Lausunnon hakemisen pääasiallinen syy Kokemukset hakuprosessista Lausunnon tuottama hyöty 8 7 Parannusehdotukset 8 8 Yhteenveto 9 Liite 1 Kyselylomake 12 2 Kutsu osallistua kyselyyn 14 Opetushallitus Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikkö ISBN (pdf) ISSN (verkkojulkaisu)

4 1 Taustaa Opetushallitus on antanut asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista ja suomalaisista tutkinnoista kansainvälistä käyttöä varten jo 1990-luvulta alkaen. Opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä lausuntojen tarve on lisääntynyt. Nykyään lausuntohakemuksia tulee Opetushallitukseen noin sata vuodessa. Hakijoiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun ei aikaisemmin ole selvitetty. Opetushallitukselle on kuitenkin tärkeää saada tietoa siitä, miten asiakkaat eli Opetushallituksen lausuntoa hakeneet henkilöt kokevat menettelyn, ja oliko heille hyötyä lausunnosta. Systemaattista tietoa Opetushallitukselta haetuista lausunnoista on kerätty vuodesta Kaikkiaan lausuntohakemuksia vuosina on ollut 448. Lausuntoja on annettu yhteensä 310. Osa hakemuksista on joko peruutettu tai kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei ole saatu ja lausuntoa ei siitä syystä ole voitu antaa. Annetuista lausunnoista 193 on koskenut ulkomaista ammatillista tutkintoa ja 117 suomalaista tutkintoa. 2 Opetushallituksen asiantuntijalausunnot 2.1 Lausunnot ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lausunnot annetaan hakemuksesta ja ne ovat maksullisia. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetusta tutkinnosta, joka kuuluu lähtömaan viralliseen tutkintorakenteeseen. Lausunnossa ulkomaisista tutkinnoista annetaan tietoa tutkinnon sisällöstä ja tasosta sekä tutkinnon antamasta pätevyydestä lähtömaassa. Tutkinnon sisältöä vertaillaan lähinnä vastaaviin suomalaisiin tutkintoihin siltä osin, kuin Opetushallituksella on tähän tarvittavia tietoja. Lausunto on asiantuntijaviranomaisen arvio, joka ei anna virkakelpoisuutta. Virkakelpoisuuteen Suomessa tarvitaan Opetushallituksen päätös tutkinnon tunnustamisesta tai rinnastamisesta. Opetushallituksen lausunto voi kuitenkin toimia apuna työnhaussa ja joissain tilanteissa opiskelemaan hakeutumisessa. Lausunto annetaan suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnon hinta on 98 + alv + toimituskulut Lausunnot suomalaisista tutkinnoista Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista tutkinnoista, jotka kuuluvat Suomen viralliseen tutkintorakenteeseen. Suomalaisista tutkinnoista annettavia lausuntoja on kahta tyyppiä: 1 Lausunnot jotka koskevat hakijan korkeakoulukelpoisuutta Suomessa 4

5 tutkinnon ja/tai oppilaitoksen virallisuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tutkinnon kuulumista ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) alaan. Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lausunnon hinta on 35 + alv + toimituskulut Yksilöidyt lausunnot hakijan tutkinnon sisällöstä ja sen tuottamista akateemisista ja ammatillisista valmiuksista. Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lausunnon hinta on 98 + alv + toimituskulut Selvityksen tarkoitus Asiakaskyselyn tarkoituksena oli selvittää lausunnon saaneiden henkilöiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun. Lisäksi haluttiin selvittää sitä, palveliko lausunto käyttötarkoitusta ja miten paljon lausunnon saajat katsoivat lausunnosta olleen heille hyötyä. Kysely koostui monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Keskeisiä kysymyksiä olivat: Kuinka tyytyväisiä lausunnon saajat olivat Opetushallitukselta saamaansa palveluun hakuprosessin eri vaiheissa? Millaisia tietolähteitä he pääsääntöisesti käyttivät etsiessään lausunnon hakemiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa? Miten paljon Opetushallituksen lausunnosta oli hyötyä? Lisäksi vastaajilta pyydettiin ehdotuksia siitä, miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi parantaa. 4 Selvityksen toteuttaminen Kysely toteutettiin Surveten avulla verkkokyselynä. Kohderyhmänä oli 2/3 vuosina lausunnon saaneista henkilöistä. Otoksen koko oli 120 henkilöä. Kyselylomake oli suomen (liite 1), ruotsin, englannin ja venäjän kielillä. Kohderyhmään kuuluville asiakkaille lähetettiin Surveten kautta sähköpostiviestinä kutsu osallistua kyselyyn (liite 2). Kohderyhmään kuuluvista 23:lla ei ollut sähköpostiosoitetta ja heille kutsu toimitettiin kirjeenä. Kirjeessä lähetettiin kirjautumistiedot sisältävä osoite verkossa olevaan kyselylomakkeeseen. Kirjeistä kolme palautui Opetushallitukseen siksi, että vastaanottajaa ei tavoitettu. Kohderyhmälle lähetettiin Surveten kautta muistutusviesti, jossa kiitettiin kyselyyn jo vastanneita ja toivottiin mennessä vastauksia niiltä, jotka eivät vielä olleet vastanneet. Vastauksia saatiin yhteensä 41, joten vastausprosentiksi muodostui 35,0. Kyselyn vastausprosentti on alhainen. Sitä selittää osittain se, että osa lausunnon hakijoista on ollut Suomessa vain tilapäisesti, ja moni on jo saattanut muuttaa pois. Kutsu ei ole ehkä tavoittanut heitä tai he eivät halunneet vastata. 5

6 Kysely on suunniteltu ja toteutettu Opetushallituksen tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikössä. Selvityksestä vastasi opetusneuvos Raija Timonen. 5 Vastaajien taustatiedot 5.1 Vastausten kieli, vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus Asiakaskyselyyn vastanneista 82,5 prosenttia vastasi suomen kielellä. Toiseksi eniten oli venäjänkielisiä vastauksia, 12,5 prosenttia. Englanninkielistä lomaketta käytti 5,0 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 75,0 prosenttia on naisia ja 25,0 prosenttia miehiä. Vastaajien kansalaisuus näkyy kuviosta 1. KUVIO 1. Minkä maan kansalainen olet Vastaajista 55,0 prosenttia on Suomen kansalaisia, 15,0 prosenttia muun EU/ETAmaan kansalaisia ja 30,0 prosenttia muiden kuin EU- tai ETA-maiden kansalaisia. 5.2 Tutkinnon suoritusmaa ja lausunnon tyyppi Tavallisimmat tutkinnon suoritusmaat olivat Suomi (14/35,0 %) ja Venäjä (13/32,5 %). Yhdysvalloissa suoritettu tutkinto oli kolmella vastaajalla (7,5 %) ja Virossa suoritettu tutkinto kahdella vastaajalla (5,0 %). Algeriasta, Belgiasta, Brasiliasta, Britanniasta, Japanista, Ruotsista, Saksasta ja Sveitsistä oli kustakin yksi tutkinto. Kuviosta 2 näkyy se, mitä vastaajan saama lausunto koski. 6

7 KUVIO 2. Saamani Opetushallituksen lausunto koski Yli puolessa tapauksista lausunto koski ulkomaista tutkintoa (60,0 %). Suomalaisesta korkeakoulututkinnosta oli kyse noin kolmasosassa lausuntoja (30,0 %). Suomalaista yleissivistävää koulutusta koski 5,0 prosenttia ja suomalaista ammatillista tutkintoa samoin 5,0 prosenttia lausunnoista. 5.3 Vastaajajoukon edustavuus Miesten osuus kyselyyn vastanneista on jonkin verran pienempi kuin heidän osuutensa kaikista lausunnon saaneista. Kansalaisuuden suhteen kyselyyn vastaajat edustavat hyvin kaikkia lausunnon saajia. Tutkinnon suoritusmaista Venäjä on yliedustettuna verrattuna kaikkiin lausunnon saajiin. Suomessa suoritettujen tutkintojen osuus on kyselyyn vastanneissa suunnilleen sama kuin kaikista annetuista lausunnoista. Vastausprosentin alhaisuus rajoittaa tulosten voimakasta yleistämistä koko perusjoukkoon eli kaikkiin lausunnon saajiin. Kun vastaajajoukko edustaa perusjoukkoa melko hyvin, on varovainen yleistäminen kuitenkin mahdollista, kun huomioidaan naisten ja Venäjällä tutkinnon suorittaneiden yliedustus vastaajajoukossa. 6 Tulokset 6.1 Tiedon saanti ja tietolähteet Noin neljännes vastaajista oli saanut tiedon lausunnon hakumahdollisuudesta Internetistä (25,0 %). Toiseksi yleisin tiedonlähde oli työvoimatoimisto (20,0 %). Opetushallituk- 7

8 selta tiedon sai 12,5 prosenttia ja tuttavalta tai ystävältä samoin 12,5 prosenttia vastaajista. Muina tiedonlähteinä mainittiin maahanmuuttajaprojekti (10,0 %), oppilaitos (7,5 %) ja työnantaja (5,0 %). Suomalaiset olivat muun maan kansalaisia useammin saaneet hakumahdollisuudesta tiedon Internetistä. Sukupuolen suhteen ei tässä ollut eroja. Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös, mitä tietolähteitä hakijat käyttävät etsiessään tietoa lausunnon hakemiseen liittyvistä asioista. Useimmin mainittiin hakulomakkeen täyttöohje (31,9 %). Opetushallituksen verkkosivut (23,6 %), sähköposti (22,2 %) ja puhelin (22,2 %) mainittiin suunnilleen yhtä usein. Vastaajien oli mahdollista valita useampia tietolähteitä. Suomen kansalaiset käyttivät useammin kuin muiden maiden kansalaiset Opetushallituksen verkkosivuja ja harvemmin kuin muun maan kansalaiset hakulomakkeen täyttöohjetta. 6.2 Lausunnon hakemisen pääasiallinen syy Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan pääasiallinen syy, jonka vuoksi he olivat hakeneet Opetushallituksen lausuntoa. Vastausten jakauma näkyy kuviosta 3. KUVIO 3. Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että hait Opetushallituksen lausuntoa Lähes puolella lausunnon saajista pääasiallinen syy oli työllistymisen parantaminen tai työnhaku (47,5 %). Hieman vajaalla kolmanneksella (32,5 %) oli tarve todistaa Suomessa hankittu ammattipätevyys ulkomaiselle viranomaiselle. Opiskelupaikan hakua varten lausuntoa haki 20,0 prosenttia vastaajista. Naiset (36,7 %) ilmoittivat miehiä (20,0 %) useammin lausunnon hakemisen syyksi tarpeen todistaa ammattipätevyys ulkomaiselle viranomaiselle. Miehet (60,0 %) ilmoittivat naisia (43,3 %) useammin syyksi työllistymisen parantamisen tai työnhaun. 8

9 6.3 Kokemukset hakuprosessista Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös hakijoiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun lausuntojen antamisessa. Tyytyväisyyttä selvitettiin erilaisten palveluprosessiin liittyvien väittämien avulla. Eri osioiden keskiarvot ovat seuraavat (asteikko 1 5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä): Löysin helposti tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta. 3,54 Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,59 Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. 3,59 Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 3,82 Lausunnon hinta oli mielestäni kohtuullinen. 3,10 Lausunnon sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 3,33 Naiset olivat miehiä tyytyväisempiä kaikissa edellä mainituissa osioissa. Lausunnon saajan kansalaisuudella ei ollut paljon yhteyttä tyytyväisyyteen. Suomalaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä käsittelyaikaan (4,10; muun EU/ETA-maan kansalaiset 3,40; muun kuin EU/ETA-maan kansalaiset 3,50). Lausunnon sisällön selkeyteen ja ymmärrettävyyteen olivat tyytymättömimpiä muun kuin EU/ETA-maan kansalaiset (3,08). 6.4 Lausunnon tuottama hyöty Runsaasti yli puolet vastaajista (22/55,0 %) vastasi myönteisesti kysymykseen Palveliko Opetushallituksen lausunto sen käyttötarkoitusta?. Kielteisesti vastasi runsas kolmannes (15/37,5 %). Muutama (3/7,5 %) ei vielä ollut käyttänyt lausuntoa, joten ei tiennyt asiaa. Jos vain lausuntoa käyttäneet huomioidaan, on lausunto palvellut käyttötarkoitustaan 60,5 prosentissa tapauksista. Naiset ilmoittivat (63,3 %) miehiä useammin (30,0 %) lausunnon palvelleen käyttötarkoitusta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan asteikolla 1 5 (1= ei lainkaan hyötyä, 5=erittäin paljon hyötyä), miten paljon hyötyä Opetushallituksen lausunnosta heille oli. Vastausten keskiarvo on 2,46 eli vastaajien mielestä lausunnosta on ollut heille kohtalaisesti hyötyä. Naiset olivat kokeneet lausunnon (2,57) hyödyllisemmäksi kuin miehet (2,11). Muun EU/ETA-maan kansalaisille (3,20) oli lausunnosta ollut enemmän hyötyä kuin Suomen kansalaisille (2,45) ja muun kuin EU/ETA-maan kansalaisille (2,17). 7 Parannusehdotukset Vastaajia pyydettiin kertomaan myös, miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi heidän mielestään parantaa. Vastauksia annettiin yhteensä 18. Niistä kuudessa ei ollut parannusehdotuksia tai ehdotettu toimenpide ei ole Opetushallituksen toimivallassa. Kahdestatoista varsinaisesta parannusehdotuksesta yli 9

10 puolet (7/58,3 %) koski lausuntojen sisältöä, neljännes (3/25,0 %) lausunnon hakemista sekä palvelua ja kaksi (16,7 %) toivoi enemmän informaatiota opintojen jatkamisesta Suomessa. Lausuntojen sisältöä toivottiin selkeämmäksi (2 mainintaa), yksityiskohtaisemmaksi (3 mainintaa) ja enemmän vertailua sisältäväksi (2 mainintaa). Esimerkki viime mainitusta ehdotuksesta: Mielestäni lausunto pitäisi pystyä antamaan paremmin myös sellaisena, että siitä kävisi ilmi suomalaisen ja ulkomaisen tutkinnon samanlaisuus tai erilaisuus. Lausunnon hakemiseen ja prosessiin liittyvät parannusehdotukset koskivat lausunnon hintaa (2 mainintaa), hakuinformaatiota verkkosivuilla (2 mainintaa) ja käsittelyaikaa (1 maininta). Esimerkki ehdotuksista: Nopeampi palvelu ja halvempi hinta. Muutamat vastaajat, jotka eivät esittäneet varsinaista parannusehdotusta, kommentoivat saamaansa palvelua esimerkiksi seuraavasti: Mielestäni järjestelmä toimi tapauksessani riittävän hyvin. Lausunnon sisältö oli tarkoituksenmukainen, ja sain lausunnon tarvitsemassani ajassa, joten en näe palvelussa enkä lausunnon sisällössä kokemukseni perusteella juurikaan parannettavaa. 8 Yhteenveto Opetushallituksesta haettavien suomalaisia ja ulkomaisia tutkintoja koskevien asiantuntijalausuntojen määrä kasvaa tasaisesti. Lausunnoille on siten kysyntää. Joissain tilanteissa henkilö tarvitsee välttämättä viranomaislausunnon, erityisesti silloin kun sitä käytetään ulkomailla. Ulkomaisia toisen asteen tutkintoja koskevia lausuntoja käytetään Suomessa lähinnä tukemaan työllistymistä tai täydentäviin tai jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaiset lausunnot eivät anna mitään lakisääteisiä oikeuksia Suomessa vaan toimivat lisäinformaationa. Opetushallituksen asiakkailta vuosien mittaan saadun tiedon ja oman käsityksemme mukaan lausuntoja suomalaisista tutkinnoista tai suomalaisesta koulutuksesta tarvitaan erityisesti silloin, kun Suomessa annettujen tutkintotodistusten tieto tai yleisesti saatavilla oleva suomalaista koulutusjärjestelmää koskeva tieto ei riitä tai se halutaan jostain syystä erikseen varmistaa. Vaikka suomalaisia tutkintotodistuksia ja niiden kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja liitteitä on kehitetty viime vuosina oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yhdessä Opetushallituksen kanssa, eivät ne yksinään vastaa kaikkiin ulkomailla esiin tuleviin kysymyksiin. Opetushallitus seuraa lausuntojen tarvetta myös tästä näkökulmasta, ja auttaa oppilaitoksia ja korkeakouluja silloin kun ne haluavat parantaa todistuksiaan ja niiden kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja liitteitä. Osa lausunnon tarvitsijoista on sellaisia, joita voidaan jatkossa mahdollisesti auttaa myös ammattipätevyysdirektiivin ympärillä tehostuvan tiedonvaihdon kautta ilman Opetushallituksen erikseen kirjoittamaa lausuntoa. Myös ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista annettavien lausuntojen tarve kasvaa. Näihin lausuntoihin liittyviä asiakkaiden joskus suuriakin odotuksia ei aina voida täyttää. Ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista on saatavilla vähemmän tietoa, erityisesti silloin jos tutkinto on suoritettu Euroopan ulkopuolella. Toisen asteen tutkintoja koskevaan tie- 10

11 donvaihtoon ei myöskään ole sellaisia kansainvälisiä tiedonvaihtoverkostoja kuin korkeaasteen tutkintoja varten on. Asiakkaiden usein toivomaa täsmällistä lausumaa toisen asteen tutkinnon vastaavuudesta suomalaiseen tutkintoon on ammatillisen koulutuksen erojen vuoksi yleensä mahdoton antaa. Opetushallitus kuitenkin kehittää lausuntojen sisältöä tältäkin osin. 11

12 Kyselylomake Liite 1 Aloitusteksti verkkosivulla Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jonka avulla Opetushallitus selvittää lausuntoa hakeneiden henkilöiden kokemuksia ja heidän tyytyväisyyttään. Taustatiedot: Vastaajan sukupuoli 1 mies 2 nainen Vastaajan kansalaisuus 1 Suomen 2 muun EU/ETA-maan 3 muun kuin EU/ETA-maan Tutkinnon suoritusmaa vaihtoehtoina kaikki maat, joista on lausuntoja, 40 kpl Saamani Opetushallituksen lausunto koski 1 ulkomaista tutkintoa 2 suomalaista yleissivistävää koulutusta tai tutkintoa (perusopetus, lukio ja/tai ylioppilastutkinto) 3 suomalaista ammatillista tutkintoa 4 suomalaista korkeakoulututkintoa Kysymykset Sain tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta 1 Opetushallituksesta 2 työnantajaltani 3 työvoimatoimistosta 4 maahanmuuttajaprojektista 5 oppilaitoksesta 6 lehdestä 7 radiosta 8 televisiosta 9 Internetistä 10 tuttavalta/ystävältä 11 muualta, mistä? Mitä seuraavista tietolähteistä käytitte lausuntoa hakiessanne? 1 hakulomakkeen täyttöohje 2 puhelin 12

13 3 sähköposti 4 Opetushallituksen verkkosivut Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että haitte Opetushallituksen lausuntoa? 1 ammattipätevyyden osoittaminen ulkomaiselle viranomaiselle 2 työsaantimahdollisuuksien parantaminen 3 palkkauksen parantaminen 4 opiskelupaikan hakeminen 5 muu syy, mikä? Mitä mieltä olette seuraavista lausunnon hakemiseen liittyvistä asioista? Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 5 täysin samaa mieltä Löysin helposti tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta. Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. Lausunnon hinta oli mielestäni kohtuullinen. Lausunnon sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. Palveliko Opetushallituksen lausunto sen käyttötarkoitusta 1 kyllä 2 ei Lisätietoja: Miten paljon Opetushallituksen lausunnosta oli Teille hyötyä? 1 ei lainkaan hyötyä vähän hyötyä 3 kohtalaisesti hyötyä 4 melko paljon hyötyä 5 hyvin paljon hyötyä Miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi mielestänne parantaa? Lopetussivun teksti: Kiitos osallistumisestanne! 13

14 Kutsu osallitua kyselyyn Liite 2 Hyvä vastaanottaja! Olette saanut Opetushallitukselta lausunnon, joka on koskenut joko ulkomaista tutkintoa tai Suomessa suoritettua tutkintoa. Opetushallituksen lausunto on asiantuntijaviranomaisen kuvaus suorittamastanne tutkinnosta ja sen tuottamasta osaamisesta ja/tai jatko-opintokelpoisuudesta. Opetushallituksen lausunto voi toimia apuna työnhaussa tai opiskelemaan hakeutumisessa. Opetushallitus selvittää kyselyn avulla lausunnon saajien kokemuksia lausunnon hakemisesta ja saamastaan palvelusta. Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiimme viimeistään alla olevassa verkko-osoitteessa. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tiivistelmä kyselyn tuloksista julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Tuloksia käytetään hyväksi kehitettäessä Opetushallituksen lausuntojen sisältöä ja toimintaa lausuntojen antamisessa. Lisätietoja antaa tarvittaessa opetusneuvos Raija Timonen, sähköposti: puh Bästa mottagare! Ni har fått ett utlåtande av Utbildningsstyrelsen om antingen en utländsk examen eller en examen som avlagts i Finland. Utbildningsstyrelsens utlåtande är ett sakkunnigutlåtande som beskriver den examen Ni avlagt och vilken kompetens och/eller behörighet för fortsatta studier den ger. Utlåtandet kan vara till nytta då Ni söker arbete eller studieplats. Utbildningsstyrelsen utreder med hjälp av en enkät vilka erfarenheter de som ansökt om ett utlåtande har av ansökan och den service de fått. Vi ber Er vänligen svara på våra frågor senast på nedanstående webbadress. Det räcker 5 10 minuter att besvara enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt. Ett sammandrag av enkätresultaten kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbsidor. Resultaten används för att utveckla innehållet i Utbildningsstyrelsens utlåtanden samt proceduren kring dem. På förfrågningar om enkäten svarar undervisningsrådet Raija Timonen, tfn , e-postadress: 14

15 Dear Recipient, You have received an advisory statement from the Finnish National Board of Education concerning either a foreign or a Finnish qualification. The advisory statement is written from an expert point of view. It describes your qualification eg. the professional rights linked to this qualification, eligibility to further study and the type of skills this qualification entails. The advisory statement may be helpful in seeking employment or when applying to study. This survey will help the FNBE map the experiences of customers who have received an advisory statement. The questions concern the process of applying for a statement and the service you have received from the FNBE. I kindly ask you to fill out the questionnaire by , the questionnaire is made available at Answering the questions takes approximately 5 to 10 minutes. The individual responses are processed confidentially. The results of this survey will help improve both the content of the advisory statements and our service in providing these statements. If you require more detailed information, please contact Counsellor of Education Raija Timonen, tel Уважаемый респондент! Вы получили заключение Национального управления образования (НУО), касающееся документа об образовании, полученном либо в Финляндии, либо за ее пределами. Такое заключение, сделанное компетентной экспертной организацией, является описанием полученного Вами образования, его формальной квалификации и/или пригодности для продолжения учебы. Заключение НУО может помочь при трудоустройстве или при поступлении на учебу. С помощью этого опроса НУО желает выяснить, насколько Вы удовлетворены качеством услуг, предоставленных НУО в связи с подачей заявления и получением заключения. Прошу Вас любезно ответить на вопросы до на сайте по адресу: Ответы на вопросы займут от 5 до 10 минут. Ответы обрабатываются конфиденциально. Резюме ответов будет оглашено на сайте НУО. Ответы будут использоваться для совершенствования содержания заключений НУО и деятельности организации в связи выдачей таких заключений. На все Ваши вопросы по поводу анкетирования ответит советник по образованию Райя Тимонен по эмейлу: и по телефону

16 Ystävällisin terveisin/med vänlig hälsning/with best regards/с наилучшими пожеланиями Carita Blomqvist/Карита Блумквист yksikön päällikkö/enhetschef/head of Unit/Начальник отдела Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu yksikkö/ Erkännande och jämförelse av examina/ Recognition and International Comparability of Qualifications/ Группа сопоставления и признания документов об иностранном образовании Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen/Finnish National Board of Education/ Национальное управление образования 16

17 Opetushallitus Verkkojulkaisu ISBN ISSN

KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE

KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa OCCASIONAL PAPER 2C 2003 Kun opintie vie ulkomaille Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa Irma

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ISBN 978-952-13-4474-9

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008 ANNE MUSTONEN (TOIM.) OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla

Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla Irma Tikkanen, Maija-Leena Kemppi, Riitta Metsänen, Anne Vodhanel Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla Hera Competence

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS. Tilannekatsaus lukuvuodesta 2003 2004

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS. Tilannekatsaus lukuvuodesta 2003 2004 MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS Tilannekatsaus lukuvuodesta 2003 2004 Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen linja Ulla Aunola Laura Ruuskanen Elokuu 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN 28/2006 AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN -Opinnot, opintojen ohjaus ja vaikuttamismahdollisuudet Jaana Markkula OTUS Jaana Markkula Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin -Opinnot, opintojen ohjaus

Lisätiedot

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 35 / 2010 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä Elina Lavikainen Elina Lavikainen Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla

Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla Irma Tikkanen, Marja-Leena Rautiainen, Eliisa Kotro, Mailis Korkiakangas & Marja Nives C Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla Koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen esteet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Varusmiehestä opiskelijaksi Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen

Varusmiehestä opiskelijaksi Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varusmiehestä opiskelijaksi Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen Opetusministeriön julkaisuja 2004:28

Lisätiedot

Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto. Ville E. Virtanen

Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto. Ville E. Virtanen Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin Pääesikunnan henkilöstöosasto Ville E. Virtanen Ville E. Virtanen Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin Copyright:

Lisätiedot

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin 3/2001 Hanna Hietaluoma Why Finland Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin /1 /2 Centre for International Mobility CIMO CIMO Publications 3/2001 ISBN 952-5252-46-9

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT HOITOALAN TYÖYHTEISÖISSÄ

MAAHANMUUTTAJAT HOITOALAN TYÖYHTEISÖISSÄ MAAHANMUUTTAJAT HOITOALAN TYÖYHTEISÖISSÄ Tehyn selvitys monikulttuurisuudesta Tehy ry Julkaisusarja B: Selvityksiä 3/2005 Kirsi Markkanen, Soile Tammisto 1 Kirsi Markkanen, Soile Tammisto Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Uudet opiskelijat. Tuominen, Visa. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä

Uudet opiskelijat. Tuominen, Visa. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä Tuominen, Visa Uudet opiskelijat. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä Publications of the University of Eastern Finland General Series Visa

Lisätiedot

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011 Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 Cuporen verkkojulkaisuja 9 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2006

Opiskelijatutkimus 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opiskelijatutkimus 2006 Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja työssäkäynti Opetusministeriön julkaisuja 2006:51 Minna Viuhko Opiskelijatutkimus 2006 Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon PAULA KARHUNEN Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista Finnish dance and theatre graduates on the labour market. Survey on

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena

Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena Case Infopankki.fi Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestinnän suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 28.4.2008 Helena

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot