OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA Raportit ja selvitykset 2012:10

2 Raportit ja selvitykset 2012:10 OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJALAUSUNNOT ULKOMAISISTA JA SUOMALAISISTA TUTKINNOISTA PALAUTETTA ASIAKKAILTA

3 Sisällys 1 Taustaa 3 2 Opetushallituksen asiantuntijalausunnot Lausunnot ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista Lausunnot suomalaisista tutkinnoista 3 3 Selvityksen tarkoitus 4 4 Selvityksen toteuttaminen 4 5 Vastaajien taustatiedot Vastausten kieli, vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus Tutkinnon suoritusmaa ja lausunnon tyyppi Vastaajajoukon edustavuus 6 6 Tulokset Tiedon saanti ja tietolähteet Lausunnon hakemisen pääasiallinen syy Kokemukset hakuprosessista Lausunnon tuottama hyöty 8 7 Parannusehdotukset 8 8 Yhteenveto 9 Liite 1 Kyselylomake 12 2 Kutsu osallistua kyselyyn 14 Opetushallitus Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikkö ISBN (pdf) ISSN (verkkojulkaisu)

4 1 Taustaa Opetushallitus on antanut asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista ja suomalaisista tutkinnoista kansainvälistä käyttöä varten jo 1990-luvulta alkaen. Opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä lausuntojen tarve on lisääntynyt. Nykyään lausuntohakemuksia tulee Opetushallitukseen noin sata vuodessa. Hakijoiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun ei aikaisemmin ole selvitetty. Opetushallitukselle on kuitenkin tärkeää saada tietoa siitä, miten asiakkaat eli Opetushallituksen lausuntoa hakeneet henkilöt kokevat menettelyn, ja oliko heille hyötyä lausunnosta. Systemaattista tietoa Opetushallitukselta haetuista lausunnoista on kerätty vuodesta Kaikkiaan lausuntohakemuksia vuosina on ollut 448. Lausuntoja on annettu yhteensä 310. Osa hakemuksista on joko peruutettu tai kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei ole saatu ja lausuntoa ei siitä syystä ole voitu antaa. Annetuista lausunnoista 193 on koskenut ulkomaista ammatillista tutkintoa ja 117 suomalaista tutkintoa. 2 Opetushallituksen asiantuntijalausunnot 2.1 Lausunnot ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lausunnot annetaan hakemuksesta ja ne ovat maksullisia. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetusta tutkinnosta, joka kuuluu lähtömaan viralliseen tutkintorakenteeseen. Lausunnossa ulkomaisista tutkinnoista annetaan tietoa tutkinnon sisällöstä ja tasosta sekä tutkinnon antamasta pätevyydestä lähtömaassa. Tutkinnon sisältöä vertaillaan lähinnä vastaaviin suomalaisiin tutkintoihin siltä osin, kuin Opetushallituksella on tähän tarvittavia tietoja. Lausunto on asiantuntijaviranomaisen arvio, joka ei anna virkakelpoisuutta. Virkakelpoisuuteen Suomessa tarvitaan Opetushallituksen päätös tutkinnon tunnustamisesta tai rinnastamisesta. Opetushallituksen lausunto voi kuitenkin toimia apuna työnhaussa ja joissain tilanteissa opiskelemaan hakeutumisessa. Lausunto annetaan suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnon hinta on 98 + alv + toimituskulut Lausunnot suomalaisista tutkinnoista Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista tutkinnoista, jotka kuuluvat Suomen viralliseen tutkintorakenteeseen. Suomalaisista tutkinnoista annettavia lausuntoja on kahta tyyppiä: 1 Lausunnot jotka koskevat hakijan korkeakoulukelpoisuutta Suomessa 4

5 tutkinnon ja/tai oppilaitoksen virallisuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tutkinnon kuulumista ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) alaan. Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lausunnon hinta on 35 + alv + toimituskulut Yksilöidyt lausunnot hakijan tutkinnon sisällöstä ja sen tuottamista akateemisista ja ammatillisista valmiuksista. Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lausunnon hinta on 98 + alv + toimituskulut Selvityksen tarkoitus Asiakaskyselyn tarkoituksena oli selvittää lausunnon saaneiden henkilöiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun. Lisäksi haluttiin selvittää sitä, palveliko lausunto käyttötarkoitusta ja miten paljon lausunnon saajat katsoivat lausunnosta olleen heille hyötyä. Kysely koostui monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Keskeisiä kysymyksiä olivat: Kuinka tyytyväisiä lausunnon saajat olivat Opetushallitukselta saamaansa palveluun hakuprosessin eri vaiheissa? Millaisia tietolähteitä he pääsääntöisesti käyttivät etsiessään lausunnon hakemiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa? Miten paljon Opetushallituksen lausunnosta oli hyötyä? Lisäksi vastaajilta pyydettiin ehdotuksia siitä, miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi parantaa. 4 Selvityksen toteuttaminen Kysely toteutettiin Surveten avulla verkkokyselynä. Kohderyhmänä oli 2/3 vuosina lausunnon saaneista henkilöistä. Otoksen koko oli 120 henkilöä. Kyselylomake oli suomen (liite 1), ruotsin, englannin ja venäjän kielillä. Kohderyhmään kuuluville asiakkaille lähetettiin Surveten kautta sähköpostiviestinä kutsu osallistua kyselyyn (liite 2). Kohderyhmään kuuluvista 23:lla ei ollut sähköpostiosoitetta ja heille kutsu toimitettiin kirjeenä. Kirjeessä lähetettiin kirjautumistiedot sisältävä osoite verkossa olevaan kyselylomakkeeseen. Kirjeistä kolme palautui Opetushallitukseen siksi, että vastaanottajaa ei tavoitettu. Kohderyhmälle lähetettiin Surveten kautta muistutusviesti, jossa kiitettiin kyselyyn jo vastanneita ja toivottiin mennessä vastauksia niiltä, jotka eivät vielä olleet vastanneet. Vastauksia saatiin yhteensä 41, joten vastausprosentiksi muodostui 35,0. Kyselyn vastausprosentti on alhainen. Sitä selittää osittain se, että osa lausunnon hakijoista on ollut Suomessa vain tilapäisesti, ja moni on jo saattanut muuttaa pois. Kutsu ei ole ehkä tavoittanut heitä tai he eivät halunneet vastata. 5

6 Kysely on suunniteltu ja toteutettu Opetushallituksen tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikössä. Selvityksestä vastasi opetusneuvos Raija Timonen. 5 Vastaajien taustatiedot 5.1 Vastausten kieli, vastaajien sukupuoli ja kansalaisuus Asiakaskyselyyn vastanneista 82,5 prosenttia vastasi suomen kielellä. Toiseksi eniten oli venäjänkielisiä vastauksia, 12,5 prosenttia. Englanninkielistä lomaketta käytti 5,0 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneista henkilöistä 75,0 prosenttia on naisia ja 25,0 prosenttia miehiä. Vastaajien kansalaisuus näkyy kuviosta 1. KUVIO 1. Minkä maan kansalainen olet Vastaajista 55,0 prosenttia on Suomen kansalaisia, 15,0 prosenttia muun EU/ETAmaan kansalaisia ja 30,0 prosenttia muiden kuin EU- tai ETA-maiden kansalaisia. 5.2 Tutkinnon suoritusmaa ja lausunnon tyyppi Tavallisimmat tutkinnon suoritusmaat olivat Suomi (14/35,0 %) ja Venäjä (13/32,5 %). Yhdysvalloissa suoritettu tutkinto oli kolmella vastaajalla (7,5 %) ja Virossa suoritettu tutkinto kahdella vastaajalla (5,0 %). Algeriasta, Belgiasta, Brasiliasta, Britanniasta, Japanista, Ruotsista, Saksasta ja Sveitsistä oli kustakin yksi tutkinto. Kuviosta 2 näkyy se, mitä vastaajan saama lausunto koski. 6

7 KUVIO 2. Saamani Opetushallituksen lausunto koski Yli puolessa tapauksista lausunto koski ulkomaista tutkintoa (60,0 %). Suomalaisesta korkeakoulututkinnosta oli kyse noin kolmasosassa lausuntoja (30,0 %). Suomalaista yleissivistävää koulutusta koski 5,0 prosenttia ja suomalaista ammatillista tutkintoa samoin 5,0 prosenttia lausunnoista. 5.3 Vastaajajoukon edustavuus Miesten osuus kyselyyn vastanneista on jonkin verran pienempi kuin heidän osuutensa kaikista lausunnon saaneista. Kansalaisuuden suhteen kyselyyn vastaajat edustavat hyvin kaikkia lausunnon saajia. Tutkinnon suoritusmaista Venäjä on yliedustettuna verrattuna kaikkiin lausunnon saajiin. Suomessa suoritettujen tutkintojen osuus on kyselyyn vastanneissa suunnilleen sama kuin kaikista annetuista lausunnoista. Vastausprosentin alhaisuus rajoittaa tulosten voimakasta yleistämistä koko perusjoukkoon eli kaikkiin lausunnon saajiin. Kun vastaajajoukko edustaa perusjoukkoa melko hyvin, on varovainen yleistäminen kuitenkin mahdollista, kun huomioidaan naisten ja Venäjällä tutkinnon suorittaneiden yliedustus vastaajajoukossa. 6 Tulokset 6.1 Tiedon saanti ja tietolähteet Noin neljännes vastaajista oli saanut tiedon lausunnon hakumahdollisuudesta Internetistä (25,0 %). Toiseksi yleisin tiedonlähde oli työvoimatoimisto (20,0 %). Opetushallituk- 7

8 selta tiedon sai 12,5 prosenttia ja tuttavalta tai ystävältä samoin 12,5 prosenttia vastaajista. Muina tiedonlähteinä mainittiin maahanmuuttajaprojekti (10,0 %), oppilaitos (7,5 %) ja työnantaja (5,0 %). Suomalaiset olivat muun maan kansalaisia useammin saaneet hakumahdollisuudesta tiedon Internetistä. Sukupuolen suhteen ei tässä ollut eroja. Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös, mitä tietolähteitä hakijat käyttävät etsiessään tietoa lausunnon hakemiseen liittyvistä asioista. Useimmin mainittiin hakulomakkeen täyttöohje (31,9 %). Opetushallituksen verkkosivut (23,6 %), sähköposti (22,2 %) ja puhelin (22,2 %) mainittiin suunnilleen yhtä usein. Vastaajien oli mahdollista valita useampia tietolähteitä. Suomen kansalaiset käyttivät useammin kuin muiden maiden kansalaiset Opetushallituksen verkkosivuja ja harvemmin kuin muun maan kansalaiset hakulomakkeen täyttöohjetta. 6.2 Lausunnon hakemisen pääasiallinen syy Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan pääasiallinen syy, jonka vuoksi he olivat hakeneet Opetushallituksen lausuntoa. Vastausten jakauma näkyy kuviosta 3. KUVIO 3. Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että hait Opetushallituksen lausuntoa Lähes puolella lausunnon saajista pääasiallinen syy oli työllistymisen parantaminen tai työnhaku (47,5 %). Hieman vajaalla kolmanneksella (32,5 %) oli tarve todistaa Suomessa hankittu ammattipätevyys ulkomaiselle viranomaiselle. Opiskelupaikan hakua varten lausuntoa haki 20,0 prosenttia vastaajista. Naiset (36,7 %) ilmoittivat miehiä (20,0 %) useammin lausunnon hakemisen syyksi tarpeen todistaa ammattipätevyys ulkomaiselle viranomaiselle. Miehet (60,0 %) ilmoittivat naisia (43,3 %) useammin syyksi työllistymisen parantamisen tai työnhaun. 8

9 6.3 Kokemukset hakuprosessista Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös hakijoiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen palveluun lausuntojen antamisessa. Tyytyväisyyttä selvitettiin erilaisten palveluprosessiin liittyvien väittämien avulla. Eri osioiden keskiarvot ovat seuraavat (asteikko 1 5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä): Löysin helposti tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta. 3,54 Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,59 Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. 3,59 Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 3,82 Lausunnon hinta oli mielestäni kohtuullinen. 3,10 Lausunnon sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 3,33 Naiset olivat miehiä tyytyväisempiä kaikissa edellä mainituissa osioissa. Lausunnon saajan kansalaisuudella ei ollut paljon yhteyttä tyytyväisyyteen. Suomalaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä käsittelyaikaan (4,10; muun EU/ETA-maan kansalaiset 3,40; muun kuin EU/ETA-maan kansalaiset 3,50). Lausunnon sisällön selkeyteen ja ymmärrettävyyteen olivat tyytymättömimpiä muun kuin EU/ETA-maan kansalaiset (3,08). 6.4 Lausunnon tuottama hyöty Runsaasti yli puolet vastaajista (22/55,0 %) vastasi myönteisesti kysymykseen Palveliko Opetushallituksen lausunto sen käyttötarkoitusta?. Kielteisesti vastasi runsas kolmannes (15/37,5 %). Muutama (3/7,5 %) ei vielä ollut käyttänyt lausuntoa, joten ei tiennyt asiaa. Jos vain lausuntoa käyttäneet huomioidaan, on lausunto palvellut käyttötarkoitustaan 60,5 prosentissa tapauksista. Naiset ilmoittivat (63,3 %) miehiä useammin (30,0 %) lausunnon palvelleen käyttötarkoitusta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan asteikolla 1 5 (1= ei lainkaan hyötyä, 5=erittäin paljon hyötyä), miten paljon hyötyä Opetushallituksen lausunnosta heille oli. Vastausten keskiarvo on 2,46 eli vastaajien mielestä lausunnosta on ollut heille kohtalaisesti hyötyä. Naiset olivat kokeneet lausunnon (2,57) hyödyllisemmäksi kuin miehet (2,11). Muun EU/ETA-maan kansalaisille (3,20) oli lausunnosta ollut enemmän hyötyä kuin Suomen kansalaisille (2,45) ja muun kuin EU/ETA-maan kansalaisille (2,17). 7 Parannusehdotukset Vastaajia pyydettiin kertomaan myös, miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi heidän mielestään parantaa. Vastauksia annettiin yhteensä 18. Niistä kuudessa ei ollut parannusehdotuksia tai ehdotettu toimenpide ei ole Opetushallituksen toimivallassa. Kahdestatoista varsinaisesta parannusehdotuksesta yli 9

10 puolet (7/58,3 %) koski lausuntojen sisältöä, neljännes (3/25,0 %) lausunnon hakemista sekä palvelua ja kaksi (16,7 %) toivoi enemmän informaatiota opintojen jatkamisesta Suomessa. Lausuntojen sisältöä toivottiin selkeämmäksi (2 mainintaa), yksityiskohtaisemmaksi (3 mainintaa) ja enemmän vertailua sisältäväksi (2 mainintaa). Esimerkki viime mainitusta ehdotuksesta: Mielestäni lausunto pitäisi pystyä antamaan paremmin myös sellaisena, että siitä kävisi ilmi suomalaisen ja ulkomaisen tutkinnon samanlaisuus tai erilaisuus. Lausunnon hakemiseen ja prosessiin liittyvät parannusehdotukset koskivat lausunnon hintaa (2 mainintaa), hakuinformaatiota verkkosivuilla (2 mainintaa) ja käsittelyaikaa (1 maininta). Esimerkki ehdotuksista: Nopeampi palvelu ja halvempi hinta. Muutamat vastaajat, jotka eivät esittäneet varsinaista parannusehdotusta, kommentoivat saamaansa palvelua esimerkiksi seuraavasti: Mielestäni järjestelmä toimi tapauksessani riittävän hyvin. Lausunnon sisältö oli tarkoituksenmukainen, ja sain lausunnon tarvitsemassani ajassa, joten en näe palvelussa enkä lausunnon sisällössä kokemukseni perusteella juurikaan parannettavaa. 8 Yhteenveto Opetushallituksesta haettavien suomalaisia ja ulkomaisia tutkintoja koskevien asiantuntijalausuntojen määrä kasvaa tasaisesti. Lausunnoille on siten kysyntää. Joissain tilanteissa henkilö tarvitsee välttämättä viranomaislausunnon, erityisesti silloin kun sitä käytetään ulkomailla. Ulkomaisia toisen asteen tutkintoja koskevia lausuntoja käytetään Suomessa lähinnä tukemaan työllistymistä tai täydentäviin tai jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaiset lausunnot eivät anna mitään lakisääteisiä oikeuksia Suomessa vaan toimivat lisäinformaationa. Opetushallituksen asiakkailta vuosien mittaan saadun tiedon ja oman käsityksemme mukaan lausuntoja suomalaisista tutkinnoista tai suomalaisesta koulutuksesta tarvitaan erityisesti silloin, kun Suomessa annettujen tutkintotodistusten tieto tai yleisesti saatavilla oleva suomalaista koulutusjärjestelmää koskeva tieto ei riitä tai se halutaan jostain syystä erikseen varmistaa. Vaikka suomalaisia tutkintotodistuksia ja niiden kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja liitteitä on kehitetty viime vuosina oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yhdessä Opetushallituksen kanssa, eivät ne yksinään vastaa kaikkiin ulkomailla esiin tuleviin kysymyksiin. Opetushallitus seuraa lausuntojen tarvetta myös tästä näkökulmasta, ja auttaa oppilaitoksia ja korkeakouluja silloin kun ne haluavat parantaa todistuksiaan ja niiden kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja liitteitä. Osa lausunnon tarvitsijoista on sellaisia, joita voidaan jatkossa mahdollisesti auttaa myös ammattipätevyysdirektiivin ympärillä tehostuvan tiedonvaihdon kautta ilman Opetushallituksen erikseen kirjoittamaa lausuntoa. Myös ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista annettavien lausuntojen tarve kasvaa. Näihin lausuntoihin liittyviä asiakkaiden joskus suuriakin odotuksia ei aina voida täyttää. Ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista on saatavilla vähemmän tietoa, erityisesti silloin jos tutkinto on suoritettu Euroopan ulkopuolella. Toisen asteen tutkintoja koskevaan tie- 10

11 donvaihtoon ei myöskään ole sellaisia kansainvälisiä tiedonvaihtoverkostoja kuin korkeaasteen tutkintoja varten on. Asiakkaiden usein toivomaa täsmällistä lausumaa toisen asteen tutkinnon vastaavuudesta suomalaiseen tutkintoon on ammatillisen koulutuksen erojen vuoksi yleensä mahdoton antaa. Opetushallitus kuitenkin kehittää lausuntojen sisältöä tältäkin osin. 11

12 Kyselylomake Liite 1 Aloitusteksti verkkosivulla Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jonka avulla Opetushallitus selvittää lausuntoa hakeneiden henkilöiden kokemuksia ja heidän tyytyväisyyttään. Taustatiedot: Vastaajan sukupuoli 1 mies 2 nainen Vastaajan kansalaisuus 1 Suomen 2 muun EU/ETA-maan 3 muun kuin EU/ETA-maan Tutkinnon suoritusmaa vaihtoehtoina kaikki maat, joista on lausuntoja, 40 kpl Saamani Opetushallituksen lausunto koski 1 ulkomaista tutkintoa 2 suomalaista yleissivistävää koulutusta tai tutkintoa (perusopetus, lukio ja/tai ylioppilastutkinto) 3 suomalaista ammatillista tutkintoa 4 suomalaista korkeakoulututkintoa Kysymykset Sain tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta 1 Opetushallituksesta 2 työnantajaltani 3 työvoimatoimistosta 4 maahanmuuttajaprojektista 5 oppilaitoksesta 6 lehdestä 7 radiosta 8 televisiosta 9 Internetistä 10 tuttavalta/ystävältä 11 muualta, mistä? Mitä seuraavista tietolähteistä käytitte lausuntoa hakiessanne? 1 hakulomakkeen täyttöohje 2 puhelin 12

13 3 sähköposti 4 Opetushallituksen verkkosivut Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että haitte Opetushallituksen lausuntoa? 1 ammattipätevyyden osoittaminen ulkomaiselle viranomaiselle 2 työsaantimahdollisuuksien parantaminen 3 palkkauksen parantaminen 4 opiskelupaikan hakeminen 5 muu syy, mikä? Mitä mieltä olette seuraavista lausunnon hakemiseen liittyvistä asioista? Valitkaa mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 5 täysin samaa mieltä Löysin helposti tiedon siitä, että lausuntoa voi hakea Opetushallitukselta. Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa. Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. Lausunnon hinta oli mielestäni kohtuullinen. Lausunnon sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. Palveliko Opetushallituksen lausunto sen käyttötarkoitusta 1 kyllä 2 ei Lisätietoja: Miten paljon Opetushallituksen lausunnosta oli Teille hyötyä? 1 ei lainkaan hyötyä vähän hyötyä 3 kohtalaisesti hyötyä 4 melko paljon hyötyä 5 hyvin paljon hyötyä Miten Opetushallituksen palvelua lausuntojen antamisessa ja lausuntojen sisältöä voisi mielestänne parantaa? Lopetussivun teksti: Kiitos osallistumisestanne! 13

14 Kutsu osallitua kyselyyn Liite 2 Hyvä vastaanottaja! Olette saanut Opetushallitukselta lausunnon, joka on koskenut joko ulkomaista tutkintoa tai Suomessa suoritettua tutkintoa. Opetushallituksen lausunto on asiantuntijaviranomaisen kuvaus suorittamastanne tutkinnosta ja sen tuottamasta osaamisesta ja/tai jatko-opintokelpoisuudesta. Opetushallituksen lausunto voi toimia apuna työnhaussa tai opiskelemaan hakeutumisessa. Opetushallitus selvittää kyselyn avulla lausunnon saajien kokemuksia lausunnon hakemisesta ja saamastaan palvelusta. Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiimme viimeistään alla olevassa verkko-osoitteessa. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tiivistelmä kyselyn tuloksista julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Tuloksia käytetään hyväksi kehitettäessä Opetushallituksen lausuntojen sisältöä ja toimintaa lausuntojen antamisessa. Lisätietoja antaa tarvittaessa opetusneuvos Raija Timonen, sähköposti: puh Bästa mottagare! Ni har fått ett utlåtande av Utbildningsstyrelsen om antingen en utländsk examen eller en examen som avlagts i Finland. Utbildningsstyrelsens utlåtande är ett sakkunnigutlåtande som beskriver den examen Ni avlagt och vilken kompetens och/eller behörighet för fortsatta studier den ger. Utlåtandet kan vara till nytta då Ni söker arbete eller studieplats. Utbildningsstyrelsen utreder med hjälp av en enkät vilka erfarenheter de som ansökt om ett utlåtande har av ansökan och den service de fått. Vi ber Er vänligen svara på våra frågor senast på nedanstående webbadress. Det räcker 5 10 minuter att besvara enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt. Ett sammandrag av enkätresultaten kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbsidor. Resultaten används för att utveckla innehållet i Utbildningsstyrelsens utlåtanden samt proceduren kring dem. På förfrågningar om enkäten svarar undervisningsrådet Raija Timonen, tfn , e-postadress: 14

15 Dear Recipient, You have received an advisory statement from the Finnish National Board of Education concerning either a foreign or a Finnish qualification. The advisory statement is written from an expert point of view. It describes your qualification eg. the professional rights linked to this qualification, eligibility to further study and the type of skills this qualification entails. The advisory statement may be helpful in seeking employment or when applying to study. This survey will help the FNBE map the experiences of customers who have received an advisory statement. The questions concern the process of applying for a statement and the service you have received from the FNBE. I kindly ask you to fill out the questionnaire by , the questionnaire is made available at Answering the questions takes approximately 5 to 10 minutes. The individual responses are processed confidentially. The results of this survey will help improve both the content of the advisory statements and our service in providing these statements. If you require more detailed information, please contact Counsellor of Education Raija Timonen, tel Уважаемый респондент! Вы получили заключение Национального управления образования (НУО), касающееся документа об образовании, полученном либо в Финляндии, либо за ее пределами. Такое заключение, сделанное компетентной экспертной организацией, является описанием полученного Вами образования, его формальной квалификации и/или пригодности для продолжения учебы. Заключение НУО может помочь при трудоустройстве или при поступлении на учебу. С помощью этого опроса НУО желает выяснить, насколько Вы удовлетворены качеством услуг, предоставленных НУО в связи с подачей заявления и получением заключения. Прошу Вас любезно ответить на вопросы до на сайте по адресу: Ответы на вопросы займут от 5 до 10 минут. Ответы обрабатываются конфиденциально. Резюме ответов будет оглашено на сайте НУО. Ответы будут использоваться для совершенствования содержания заключений НУО и деятельности организации в связи выдачей таких заключений. На все Ваши вопросы по поводу анкетирования ответит советник по образованию Райя Тимонен по эмейлу: и по телефону

16 Ystävällisin terveisin/med vänlig hälsning/with best regards/с наилучшими пожеланиями Carita Blomqvist/Карита Блумквист yksikön päällikkö/enhetschef/head of Unit/Начальник отдела Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu yksikkö/ Erkännande och jämförelse av examina/ Recognition and International Comparability of Qualifications/ Группа сопоставления и признания документов об иностранном образовании Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen/Finnish National Board of Education/ Национальное управление образования 16

17 Opetushallitus Verkkojulkaisu ISBN ISSN

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA PAPERI

OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA PAPERI OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA PAPERI - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta Raportit ja selvitykset 2010:10 Raportit ja selvitykset 2010:10 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ON PAINAVA

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ Sisällys 1. Passivoinnin purkaminen opinto-oikeudesta 31.7.2016 mennessä suoritetun opinnon perusteella.. 1 2. Passivoinnin purkaminen hyväksytyn

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Kv-kevätpäivät 2013 Sessio B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit Katri Ventus, Aalto-yliopiston hakijapalvelut Aikataulu Maisterivaiheen valinnat

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen JOBIn postia JOBIn tavoitteet: 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin sekä toimintamallin kehittäminen 2) ECVETin

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot