v Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.."

Transkriptio

1 Työväen Urhei~:uliito~ v liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio, V. Soininon, O. Viander, V. Suonir:on, E o Kettunen, O. Kivistö ja H. Lindqvist. Häne: Karjala : Keski-Suoni: Kuopi o : KYT.linl.J.akso: Sa lly Virtanen, V. Kanerva ja Hj. Elor:laa. Veil:ko S :::tarelalnen.. Martta,Joutsi, V. Kau:tanen, J. Kankainen, 0.. Puuk- ko, E. Miinty j a la:. AllÖnt;.I.rf H S.T~ Eva Savol a i nen, K211e Kortelainen jj L. Korhonen. Kerttu Kupiainen, Eva Air2.~;:8inen, B o Lukko.ri, V. Lenpinen, J'. Halvorson, '1'. I'sn :,tilii, A o Ukk olo., O. Niron8n jo. V. ;IC.3~;:lcl~.r..., Lahti: L o Suv.i.l::as c Länsi-Uusinaa: Elin Yl.iY1.Ä.or~, K~ L1JT~~;>, l, E21d0n. V. Syro3.n ja Oulu E Perä Pohjola: Pohj o.lli.laa: Porvoo: Y. Greus jo. R. Kiiskil1en. Rauha Pottala>? Lo Kontturi ja U. Ko.ntolo.. E. Koiyisto. SatZl.kunta : SalTIn HieL1inen, Nl. Ekbl on, T. Nurni ja Vilj_1.Ll Ro.ntnnen, Anni Flinck, W[oGri Silv a n., Elli Hiililii, Els:1. NiejJi nen, E. RC'.ntanen, L. Pihl a j o., A. Flinck, P. Virtanen, A. Hyytinen ja _T. J ärvinen. Varsinais-Suol.i: Syl v i Siltanen, Lea Aaltonen, V e Kivinien i, A. Heinonen, E. Lehtinen, O. Lyytikäinen, S. Ruokonen j n V. Lehtonen. /

2 Kokous 17/ PÖYTÄKLl1'A Työväen Urhe iluli i t.er. Ii ittot.oim " -I,.;...rrnan H ej. sir:gis~ a l i i ' tod. toimls s{3. huh" l~ uun 21 p :nä :941 pid y~~u K o~ est a ~ E S 1 T Y S L I S 7 A ~ _._ _._ l o Kokouksen.P R8.t ö..valt.~~2l!ls.!. Todetaan llittotoimikt;.nn3.n jäsenten saapuvillaolo ja ko~ kouksen päätösvaltaisuus o Pöytäkirrian tarkistus. TarkiStetaan edellsien kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: Y l e i s u r hei 1 u : 1.6. Tampereen Kullervo Nokian Pyry Seuraott elu HI- FA-TY 21, 7. Vuoksenniskan Vesa Puistolan Reipas Lauritsalan Te r äs J a 1 kap a 110 i 1 u : Turku-Helsinki P a i n i : Lauritsalan Ter äs Nap i a l an Py rkivä Tapnnilan Tarm Pietarsuar en into peruutetaan Oulnisten Voiman j a PietarsEtaren St.järne.n y.5 1paj Jutie.n t aki.a" Pyöräi.:1r'D1..oston valm8n1!};! 1':lln-qitelmo.t. t a lous"\tnl iokunnan kautta., Ylioppila i t.tei.lyhleisto i.:rninti1"'2y..rkirnys. Kuullaan kuraattorikokouksen valtuuttaman toimikunne.n jelmä Oskari LYytikäisen tilalle U. Mäkinen edust njaksi. Kuullaan Vnrsinais-Suomen piirin kirjelmä HKT :n Yrj ö Salmen eroi ttamista koskeva kirrielmäo Kuullaan Outokumpu Oy mainostoimissa. Kuullaan Outokumpu Oy:n Mntti HElajasen pa ikkakunnnl1.'1 maaliskuun p:nä suorittamaa valmennustyötäkoskevaa e:mnkkc mainont aa käsittävän kirjelmän,jonka sisäl tö levitettiin paiknlll~ ten lehtien välityksellä Uusia seuroja o Lahden piiriin: Ani anpellon V. - ja U.- seura Kajastns Perustet tu Jäseniä 20 miestä ja 3 naista.. Varsinais- Suomen piiriin:.ousiaist en Jännit ys.j2.s0t.li miestä,2 nai s t a,2 poikaa ja 7 t.yttöä. Kuullaan samalla jälkimmäisen seuran perustamista kosko va piirin sihteerin A. Heinosen laatima kirjelmä.

3 TUL:n liittotoimikunnan kokous 17/ PÄÄT Ö KS E T: Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (16) puheenjohtajana,. E. Heiskanen (17),T.H.Wilppula (12),V.Laherma (13),K.A.Vuori (13), H. Kangas (16), E. K. Kalervo (8) l O. Suvanto (17),A. K. Leskinen (9),J. Erjama (10) ja Taimi Taisto (15; sekä liiton toimitsijat Penttinen, Koivula,Hilenius, äättä ja Leskinen,V.Viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin :. Kilpailuluvat. Hyväksyttiin 361. _4. Pyöräily,jaoston valmennussuunnitelmat. Hyväksyttiin YliQQpilaitten yhteistoimintapyrkimykset. Pöydälle. ~ O. Lyytikäisen tilalle U. Mäkinen. Liittokokous ratkaisee Yrjö Salmen eroittaminen. HKT:n kirjelmä kuultiin Outokumpu Oy mainostoimissa. Merkittiin Uusia seuroja. Kyseessä olevat perustamisilmoitukset hyväksyttiin. KOKOUKSESSA ESI LLE TUL T ASIAT JA PÄÄTÖK ET ; Suomen Painiliiton ehdotus. Yllämainittu,liittotoimikunnan edellisessä kokoukse ssa pöydälle jätetty ehdotus,hyväksyttiin l. Yleisurheilujaoston valmennustoimintaa. Yleisurheilujaoston ilmoitus. että välisenä aikana järjestetään kestävyysjuoksijain leiri Jalkarannan Salpaushovissa,hyväksyttiin f. Jääpallosarjan tilit. Jääpallosarjan tilit hyväksyttiin. Liittopäätti osallistua tappion korvaamisessa seuroille 50% , Viipurin Toverien avustusanomu~, Viipurin Toverien avustusanomuksen johdosta päätettiin kys.eessä olevalle seuralle korvata jääpallosarjaan osallistumisesta aiheutuvat tappiot kokonaan $. Rautatiehallituksen ilmoitus. Rautatiehallitus oli ilmoittanut asettuneensa kielteiselle kannalle Pajulahden kurssilaisten 25% rautatiealennukseen nähaen Ilmoituksen johdosta päätettiin tehdä Kulkulaitosten -ja Yleisten töiden ministeriölle valitus l5. Toimikunta,jaosto,jen kokoonpanoa valmistelemaan. Jaostojen kokoonpanon helpoittamiseksi asetti liittotoimikunta toimikunnan,johon valittiin Rinne, Kangas ja jaostosihteeri Helenius. Toimikunta kokoontuu keskiviikkona klo. 20,30. ;;:;3..::.7.;;;3~._-..;:;:1:.::6;.aj..:.. _..::.Y..::;:1:.::im~ä:.;:är=ä:.::i:.:.::n~e.:.:n:..:_=1:.::i-=i~t:.::::t:.':0..}jt:.':0_=i~m:.:::i.:.llk~u:.:.::n~n::::a~n~k.::=:0~k.::=:o..ldu.ats_2.l1o;5.:...::4':'., klo. 20,00. Edellisessä mainitun asian johdosta päätti liittotoimikunta kokoontua klo. 20,00. 31'1. _ /7- j. 1, \ /.., ('el' l (c. I ~ f.. " -L J ~ r!~ (r;-lvt:"", c.<".l " 1'""/ /1 (..t. 1\..., A. '-" t,, < r. /L'I ",1,,1' vakuudeksi: /-----~~------

4 Kokous 18/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingis sä lii ~ ton toimistossa huhtikuun 25 p:nä 1941 pidetystä ylimääräisestä kokouk~ sesta. ESITYSLIST A : Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edell~aen kokouksen pöytäkirja. 376,- 3. Jaostojen kokoonpano. Käsitellään piiritoimikunnan (Ho g i n piirin) laatima ehdot us jaostojen kokoonpanosta. (liite) Palloilujaost on esitys. Päätetään pa lloilujaoston palloiluvalmentajakurssien apurahojen jakoa koskevasta suunnitelmasta. (li ite) ~ Vaasan Toverien jupakka, IJmoitetaan,että Vaasan Toverien joukkueessa pelasi 2 0~4o suoriteus sa ottelussa 4 Vaasan J a lkapal l oklubiin kuuluvaa pelaaj a a. Palloilujaosto antaa liittotoimikunnalle lausuntonsa. 3?9.-6. Liittoneuvostoedustajien ~äiväraha t. Toimisto esittää liittoto~mik unnan harkittavaksi,olisi ko a iheellista tehdä liittoneuvoston kokoukselle esitys liittoneuvostoedus t ajien matkakuluista ja päi vär ahoista. P Ä T Ö K S E T Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (17) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (18), T. H. Wilppula (13), V. Laherma (~), K. A. Vuor i (14), H. Kangas (17),E. K. Kalervo(9),0. Suvanto ( 18), A. K. Leskin~(lO), J. Er jama (11) ja aimi Taisto (16) sekä liiton toimitsijat Penttinen, Helenius,Koivula ja Leskinen,V. Viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä. Kokous todettiin päätösvalt aiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin Jaostojen kokoonp~o. Käsiteltiin H:gin piirin ehdotus jaostojen kokoonpanoksi ja tehtiin liitteen mukainen esitys liittoneuvoston kokoukselle samasta asiasta '. Palloilujaoston esitys. Palloilujaoston esitys hyväksyttiin (liite) Vaasan Toverien jupakka. Päätettiin tiedustella VaaTO lausuntoa asiasta Liittoneuvostoedustajien pädvärahat. Liittotoimikunta päätti ehdottaa maaseutuedustajille 125: ja helsinkiläisedustajille 100:- päivältä + maaseutuedustajille t o dellisten matkakulujen korvaus. ~ Liitto osallistuu maaottelumarssin rahoittamiseen. ikäli ennakkotarve niin vaatii päätti liittotoimikunta o- sallistua tarvittavan rahamäärän ha~kimiseen. /Z,~ ~ -!~.?,~

5 E h d 0 k k a a t liiton j aostoihin. = = = = = = = Liitto toimikunnan ehdotus. Hgin pllrin ehdotus.. I,ii ttotoimikunnan Hgin pllrln ehdotus ehdotus K.Niininen J. Erjama S. Räm1:i T. Hietanen V. Peu.ra S.Merjama A. 'llc1d::nla O. Sarantaus 1:. Niininen A. Tli1akola G. Grahn S.Merjama V. Peura S. Rärnä S. Koskinen O. Sarantaus O. ll3in! O.Haini h. NU.!'i7Ji L. Nurmi P. Li5nn ;~re n P. Lönngren Elina J'ääskeltiinen Greta Rajala Greta Rajala E. JE.i~ sl::eu:i inen V. L~skble~ V.Leskinen E.K.Kalarvo Luistelu.iaosto. Y.Pirhonen H.Helenius O. Larsen E.Jäntti V.Lamp inen T.Lamp inen O.Aulanko O. Raunio P esäpa);.j~iaost () O.Suvanto V. Soininen T.Vc:.ahtera K. Vuorio IJ. Kadenius T,Lehtonen E ~ Sl.lcminen K.Glvenius Y. Pirhonen H.Helenuus O. Larsen E. Jäntti. T.Lamp inen V. Lampinen O.Aulanko O.RaurJ.io O. Suvanto V. Soininen T.Vaahtera L. Kadenius E.Suorninen K.Vuorio T.Lehtonen K.Siveni us BUOl:'.tf'dl.j.fl:QS to. M.liMQ"x~lJx~.& E. Vlrtanen E.Salo R. Rönnholm T.Hervala V. Vanhanen. T. :erisaari A.Geijer T.Kiiskinen NxM ~tk~x E. Virtanen E. Salo R.Rönnholm T.Merisaari V. Vanhanen AoGeijer T.Kiiskinen H. Nyberg llxr 1<.1-;-31-1 :!r2 a 0 s t 0 U.1'onkanen U. Ronkan8n E.K.,Kalervo O. Viaf1.der H.Hurnlo A.Lehtevä. T. Pelt(')nen T, Pel to~l '; n A,Lehta7::i. R,j'.ndAl S '.11. E.Alho H.Nur~i~ O. Lo~hlmo E.Alho R.And.ersin Oo Koivu Pa.inijaosto o K.A.Vuori S.Koskinen K.~.1ä kelä A.LeJno R. Larick U.Peltomäki V. Pahlsten H.Lindqvist S. Koskinen PoKoponen A.Tuhk'..li.1en II.Lindqvi st N.Alanko A.Leino M. Peltomäki R.Lilja E ~ A. \:-1.:;.okko K.Altti A. Pullr:~iT,.811 A. MGt32~L:ti A. Pull~kine n E. Vuort:tl~a V. Siren V. S":'.r ";n A.Metsrllä A. TJystrij;mj V.Vankkoja E. Ahlber~ E. Vuorimaa A. Savola:inen V. IIonkani emi E. A VuokJlm

6 - 2 - E.vöräilyjaQ,sto. K.Hagström R. Vf-.lasti S.Lahtinen V. Malin A. Koslcenvesi T.Haalivirta V. Lindblom V.Noro R. Valasti_. S.LLhtinen K.Ilagström V. Mal in T.IIaalivirta A.Koskenvesi V. Noro V. Lindblom!\loottorl.12M.9rEdlv j aost o. V.Lindgren sama U.Suomalainen 0$ Sahrl t:nd.. S S aiklwnen U.Sorakorpi T. r:lyllys T.Linkoma E.IIietancno VQimistelujaosto. N.Ahtio O.Puukilainen K. Mulli V.Laherma V P ar l~kinen M. Kaksonen E. Paju E. Numminen Y.Ahtio K.MulIi V. Parkkinen M. Kaksonen O. Puukilainen E.Paju E. Numminen V.Laherma Uintj,...1S!os:,to, V.Leskinen T.Mustonen O.Rauttu Oo Rauttu EoKoikkalainen E.Koikkalainen H.Nieminen Kerttu Ketola T.Mustonen L. Nyström Kerttu Ketola Mirjam Pietikäinen L.Nyström Tl1a j - Lis 'Vi til ~a inen. _. Mir j am Pietikäinen E. Nieminen. Jleisurheilujaostoft H. Kangas U. Siivonen V. Järvinen K. Löfberg A.Hakala E.Salminen V.Puisto V.Koivula H".Kangasö U.Siivonen V. Järvinen E. Salminen A,Hakalå K. Löfberg V. Puisto A.Jalana Koripalloiaosto. L.I~ivi V.Suominen OoValpas R'oUust onen A~Saastamoinen V.Koskilaakso E.GrÖndahl T.Pulkkinen V. Suominen O.Valpa s T. r.1ustonen A.Saastamoincn L. Kivi T.Pulkkinen V. Kosldl ank:::;o E.GrÖnäahl E2inonnostojaosto. M. Hokkanen A.Holopainen O.Luoma O.Hurme A.Broström A. Klenberg YeS ivonen A.Hartzell M. Hokkanen A.Holopainen A. Broström O.IIurme S.Ha:btzell A.Klenberg Y. Sivonen O. Luoma PJ.tr i. hdus j aosto. L.For"'ten K ojo utsen~ N V.Vtiinölä E.Glans R. Glans V. Alen T.Alen R. Liljeblad L.Fortten K.Joutsen V.Väinölä E.A.Vuokko R.Glans V.Alen T.Alen R.Liljeblad

7 Palloiluvalmentajakurssien apurahat~ = = =.- = = = = = = = -- = = e h ~ 0 k k a a ~ Eteläsaimaa: Aaro KelcälåiLan~ La.ppeenrannan TU Eteläsavo: Karjala~ Keskisuol'!1i: Lahti: r,fartti Muu':kol'.f,r ~ Savonlinnan Jyry Viktor varalla Kärkkairc!D 7 Joensuun Yritys Veikko önart:;lainen, Joensuun Yritys. I~. Liimatainen E. Hämäläinen Eino Penttinen Länsiuusimaa U.Nurminerl~ Pitäj~irlI!1åc.::n Tarmo Oulu: Oiva Lrinonen. K8!';,in V8to Porvoo~ Arvo Leht6~en, Porvoon Veikot Olavi Mikander:; Porvoon Veikot Satakun-c&~ Eino Nordling j Forln Pallotoverit Heikki Hurme, RTU (piirin kustan:luks8lla)n. Tnmpere~ Viljo Lahti, TPV. Unto Petäjistö, TKT (piirin kust. ) Paavo Tuomi, Tfl.mpereen Yritys ~ (ihirin kust..) 2ellrojCj.1. KTP: TMP ehdokkaita: Eino Flinck H. Stenlund MKV Veikko Ruokonen Salon Vilpas 'Vieno Laaksonen luirne6nlinnan Kisa Arvi Laa ksc Puistolan Reipas Veildco Kunnari ~- - ~~-.~- - -

8 PÖYTÄKIRJA Työvaen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa boukokuun 5 p :nä 1941 pidetystä kokouksestae ESITYSLISTA: ' ~---~ Koko,uksen päätösval taisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ~ Pöytäkir,ian tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: Yle i s u r hei 1 u : 6.7. Lohjan Louhi-Turun Kisa 7.7_ ~min Urheilijat 3.8. Jämsän Tarmo Jyväskylän Toverit P e s ä p a li 0 i 1 u : H:gin Työv. Pallon~öjät Palloilul Tampere B - Vaasa A 5.6. Tampere - Turku,sekä A että nuorten piirikuntaott. p y ö r ä i 1 Y : Toukolan Teräs (siirto ) 22,6. Ruokolahden Kanto 3.8. Jämsän Tarmo ~ Pallodl~kurssien 'ohta 'akbi T. Määttä. Pa loilujaosto ehdottaa T.Määttää jalkapalloilun piirivalmentajakurssien johtajaksi Painonnostoneuvontaa. Painonnostojaosto ehdottaa jatkettavaksi painonnostoneu~ vontaa Jokelassa ja H2gissä pääasiallisesti yhden käden kilpailunostoja silmälläpitäen sekä ehdottaa,että painonnostoneuvoja N. Lehtiselle korvattaisiin Jokelan matkoista (3 kertaa) mk. 50:- päi vältäja matkakustannukset V,vartio 0Yln kir,jelmä. Päätetään V.vartio Oy:n sankarivainajai~ muistotauluja koskevan kirjelmän johdosta , :r,y:öväen Sanomalehdet,ja TUL. Esitetään harkittavaksi neuvotteluja Sos. dem. puolueen, '-ja työväen ~anomalehdistö~ edustajien kanssa organisoidun yhteistoiminnan a~kaansammiseksl , Tapaus Braithwaite. Kuullaan Koiton Visan tiedoitus V.Braithwaiten eroittat misesta. 389,-9. Kaskisten Vedon kirjelmä. Päätetään Kaskisten Vedon kirjelmän johdosta Yhteistoiminta lio ilaitten kanssa. Päätetään liittotoimikunnan edel lsessä kokouksessa p öy' dälle jätetystä ylioppilaitten tekemästä yhteistoimint&aloitteesta Puhujapyyntöjä, Toimisto ilmoittaa,että liiton sihteeriä on pyydetty puhumaan Varsinais-Suomen piirijuhlaan 22,5. ja Länsi-Uudenmaan pii~ rij uhlaan 8.6. Edelleen ehdottaa toimisto,että Et. Saimaan piirijuh~ laan ilmoitettaisiin juhlapugujaksi J.Tuominen,koska Hakkila ja, Pekkala ovat ilmoittaneet olevansa mainittuna ajankohtana e Qt-

9 ~ --~ ~- TUL:n liittotoimikunnnn kokous J9/4~.-2. tyinä..... Edelleen tiedustelee Porvoon pllrlkunta JuhlapuhuJaa pllrljuhliinsa sekä Kaskisten Veto kaksikielistä puhujaa 5-vuotisjuhlaansa samana päivänä. ~ Jär,iestel#asiat. Ehdot~taan valittavaksi seuraavat apuelimet Työvaliokunta Lehtivaliokunta Rakennustoimikunta Avustusrahaston jakotoimikunta sekä JXM= Järjestömuotokomitea. Liittotoimikunnan edusta,iat liiton,iaostoihin5 Määrat ään liittotoimikunnan edustajat j aostoihin: Hiihtojaostoon:... Kasvatusjaostoonl..... Koripallojaostoon: Luistelujaostoon'i' - MoottoripyörLilyjaostoon: Nuortenjaostoon: Nyrkkeilyjaostoon: Painijaostoon: Painonnostojaostoon! Palloilmjaostoon:..... Pesäpallojaostoon: Purjehdusjaostoon:. Pyöräilyjaost oon: Uintij aostoon. Voimistelujaostoon: Yleisurheilujnost oon: Li i t tooh,i aa.i a t: Jaostot ovat nimenneet seuraavat liittoohjaajaehdokkaat joitten t oimi aika samoin esitetään aloitettavaksi heti: Voimistelujaosto: Y.Ahtio Yleisurheilujaosto: H.Kangas Pyöräily jaosto: K.Hagström Uintijaosto: E.Koikkalainen Paini jaosto: Keijo Mäkelä Palloilujaosto: ehdollisesti V.Siren. PÄÄTÖKSET: l.-1. K k uksen päätösvaltaisuus. T dettiin saapuvilla olevan U. Rinne (18) puheenj htajana, A. E. Heiskanen (19),T.H. ilppula(14),o.suvant (19),H.Kangas (12), KoA. Vuori (15),K. Rg.l!tC3:, (l) ~. Pes nen (l),p.terv (l),u.siivonen (1) ja V. Suominen (1)/,öoHaini 11 ~ sekä liiton toimitsijat Penttinen, KOivula,Helenius,Määttä,Rajala ja Leskinen,v. Viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat Palloilujaoston esitys hyväksyttiin. Painonnostoneuvontaa. Painonnostojaoston esitys hyväksyttiin ~öväen sanomalehdet ja TUL. Neuvottelij oiksi valittiin liiton puheenj ohtajat.

10 TULiN Liittotoimikunnan kokous 19/ Tapaus Braithwaite. Ilmoitus merkittiin Kaskisten Vedon kirjelmä. Kirjelmä Kaskisten kansakoulujen tarkastajalle päätettiin uudistaa ja pyytää selvitystä viivytyksestä l0. Yhteistoiminta ylioppilaitten kanssa. Ylioppilaitten yhteistoimintavaliokunnalle päätettiin vastata,että liittomme toimintansa luonteesta johtuen voi olla yhteistoiminnassa vain urheilullisella alalla,jolloin yhteistoiminta lähinnä voisi tulla kysymykseen Suomen Akataemisen Urheiluliiton kanssa ll. Puhuri apyyntö,j ä. Toimiston ehdotukset hyväksyttiin. Porvoon piirijuhlille matkustaa OoHaini ja Kaskisten Vedon 5-vuotisjuhlaan joko Kangas tai liiton sihteeri l2. JärjestebYasiato Apuelimi~n valittiin seuraavat jäsenet: Työvaliokuntaan: Rinne,Heiskanen ja Vilppula. Lehtivaliokuntaan: Heiskanen,Vuori,Haini ja Tervo Rakennustoimikuntaan: Wilppula,Rinne,Heiskanen,Suvanto ja L.Pesoneno Avustusragaston jakotoimikuntaan: Kangas,Ranta ja Penttinen Tilientarkkailijat: U.Rinne ja T.H.Wilppula Järjestömuotokomitea:Heiskanen,Suvanto,Kangas,Helenius,Penttinen ja Leskinen l3 Liittotoimikunnan edustajat liiton jaostoihin. Hiihtmjaostoon: K.Ranta.. Kasvatusjaostoon:L.Pesonen pa~no~no~tojaost~on: ~ Koripallojaostoon: V.Suominen pal~o~luj~ostoon potervo Luistelujaostoon: O.Suvanto Pes~pallo~aostoono O.Suvanto Moottoripyöräilyjaostoon: _ PU~J:hdu~Jaostoon:-.. Nuortenjaostoon:O. Haini ~or~~lyjaost~on: U. S~~vonen yrkkeilyjaostoon:a.heiskanen u~~t~jaost~on. V.Leskin:~ ~ Painijaostoono K Vuori Vo~~~stel~Ja~stoon: T.Maatt~ 0 Ylelsurhe~luJaostoon: H.Kangas Liittoohja~at. KYsymys jä~ toimiston valmistettavaksi yhdessä liittotoimikunnanjäsenten Kankaan ja Hainin kanssa seuraavaan kokoukseen. 395._l5. Toimiston puhelinpulma ratkaistavaksi. KoRanta herätti ulkopuolella esityslistan vireille kysymyksen toimiston puhelinyhtey~sien järjestämisestä asianmukaisemmalle tolalle o Keskustelun jälkeen jätettiin asia toimiston valmisteltavaksi. Vakuudeksi: ~ ~~

11 '., K~ous 20/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä lii - ton toimistossa toukokuun 12 p:nä 1941 pidetystä kokouksesta. E S ITYSLISTA: ~97.-2 saapuvillaolo ja ko- ~ pa lut. Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: P a i n 1 : Karjaan Ura ? Lieksan Into ~7. Mikkelin Vauhti Uin t i : 6.7. Porin pyrintö Turun Työväen Uim~rit Helsingin työväen Uimarit,B-sarjan mestaruuskil Yle i s l2.8.. ' u r hei 1 u : Hämeenlinnan Kisa -MaaP 1 seuraotte~u Raunan TU (siirtp ) ' Kymin Ve ikot Porin Pyrintö Turun Voima " If Yhteistoimintavaliokunnat. Pa n::tn -va iokuntaan: ori,kos kinen ja Helenius " valintatoimikuntaan : Vuori ja Leino Palloilun yt-valiokuntaana Vuokko ja Helenius,var. Altti ~'--- valintakomiteaan: Altti ja PUlkkinen,vur. Sir6n Uinnin yt.-valiokuntaan: Leskinen,Nieminen ja Rauttu,var. ~oikkalainen ja Koivula. 10V.-5. Naisten leisurheilumestaruuskil ailut. Na stoimikunta puoltaa naisten yle1sur ei1umestaruuskilpailuja Kyminlaaksan naisj a osto~le ainoana hakijana.piiri puoltaa. Järjestämisaika ilmoitetaan myöhemmin Nuorten,iaostOlta t, Koska on ilmennyt t apauksia,jolloin on toimeenpantu yhteösiä Itpoikakilpailuja fl ilman minkäänlaista lupaa,anoo nuortenjaosto liittotoimikunnalta lupaa saada lähettää kiertokirje seu _ roille,jossa selvitettäisiin liito suhdetta nykyisin niin monivivantei8iin poikajärjestöihin Jalkapallomaaottelut. Palloilujaosto ehdottaa,että liittotoimikunta kääntyisi Suomen Palloliiton puoleen kirjelmällä,jossa tiedusteltaisiin,aikooko Palloliitto huomioiaa myös TUL:n pellaajat maaottelumiehiä valitessaan Suomen 8i viili-,ja Asevelvollisuusinvaliidien Li i tto r.;{_n kir,jelmä. Kuullaan yllämainitun liiton lähettämä kirjelmä Uusi seura erustettu 'a vanha herätett henkiin. 2.4 perus e u ~tt1osaston y toyteen V.--Ja U.- seura Sallan Sarastus.Piirin ilmoitus puuttuu. v.- ja U.- s eura Haarelan Nousu on päättänyt jatkaa toimintaansa.helsingin piiri puoltaa.toimipaikka Helsingin kaupunki Puhujapyyntöjä. Kuop-ion piiri tiedust.e l ee tove L.Nurmea juhlapunujaksi piirijuhliinsa k e ~äkuun 1 p:nä.

12 TU1:n liittotoimikunnan.kokous 20L41,-2. Kymin yrhe:ilijat liiton s i ht eer i ä juhlaansa ; sekä var sinais-suomen piiri Toivo Määttää seuraamaan piirin piirijuhla voimi s t elua l. Mui t a edustuks:iia. 8 0S. dem. Nuorisoliiton var sina:iinen edustajakokous Ta ~ per eella kepäkuun '1 j a 2 p :nä,alkaen klos 10 Konserttisalissa. Tamper een piirikunnan piirijuhla al kaen klo. 12, Liitto-ohjaajat. Käsit ellään liitto- ohjaaj akomitean (Haini, Kangas,Leskinen j a He lenius ) laatima ~ietintö liittoohjaajakysymyksen r at kais emi seks:ii. Liite Liit totoimikunnan kokoussäännöt. Seuraavassa liittotoimikunnan kokoussäännöt v:lta ~ Liittotoimikunnan kokoukset pidet ään s äännöllisesti maanantaisin tai juhlan estäcssä s euraavana päivänä. 2. J ä s enen ollessa estettynä s aapumasta kokoukscen,on esteellisyydestään ilmoitettava liiton toimistoon kirjeellisesti t ahi puhelimella Kokoukset aloitet aan t äsmälleen klo Puheenvuorot paits i ty5j ärjestyks een myönnetään pyydetys s ä j ärjestyks es s ä. '5. Liiton toimitsijoilla on oikeus vastata heti tehtyihin kyselyihin tahi antaa tarv:,ittavia selityksiä. 6. Vastalauseet on' t ehtävä kirjallisesti puheenjohtajal l e., 7. Asdat on pyrittävä r atkaisemaan mikäli mahdollista lykkeyksettä.'urheilullisissa asioissa on kuitenkin ennen r atka isua pyydettävä asianoma i sen j a oston l ausuntoa. 8. Äänestykset t oi mitet aan kät t ennostolla. 9. Li ittotoimi kunnan j äsenellä ei ole nikeutta arvostella l i i t totoimikunnan päätöks i ä ulkopuolell a kokou sten. PÄÄ T ö K S E T Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Ri nne. (19)puheenjohtajana. E. Heiskanen(20 ), T. HoWilppul a (15) l OoSuvanto (20),H. Kangas (19), K. AoVuori (16), KoRanta (2), 0. Haini (2 J, L. Pe s onen (2 ),P. Tervo (2 ), UoSiivonen (2), ja V. Suominen (2 ) sekä liiton toimitsijat Pentti nen Koivula,Helenius,Määttä, Nurmi ja Leskinen.V. Viimemaini ttu pöytä kirjan pitäjänä. '.' Kokous todettiin päät ösvaltaiseksi o?97o-2 o Pöytäkirj~ tarkistus ~ Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiin. Yhteistoimintavaliokunnat4 Jaostojen e~dotur et hy ~ ~ ttiin Naisten yleisurheilumestaruuskilpailut. Naistoimikunnan ehdotus hyväksyttiin. 40l. ~6. Nuorte~iao s tolta. uortedjaoston anomus hyväksyttiin. Kiertokirje liittotoi mikunnan kautta ~7. Jalkapallomaaottelut6 Liittotoimikunta päätti 6 aänellä 3 vastaan läh" ett.. aa S opal-

13 TUL:n liittotoimikunnan kokous 20/ loliitolle kirjelmä,jossa viitaten Suomen Palloliiton ja TUL:n välisen yhteistoimintasopimuksen 2 :än ja saman sopimuksen selvennykseksi heinäkuun 4 p:nä 1940 laaditun lisäpöytäkirjan kohtiin 2. ja 3&a~ todetaan,ettei Suomen Palloliitto ole ilmoittanut aikovansa huomioida TUL:n pelaajia Ruotsi-Suomi jalkapallomaaottelussa,kuten sopimus edellyttää,jonka vuoksi liittotoimikunta tiedustelee,aikooko Suomen Palloliitto vastaisuudessakin menetel lä samalla tavalla,missä tapauk w sessa luonnollisesti Työväen Urheiluliiton on vedettävä määrätyt johtopäätökset yhteistoiminnasta Suomen Palloliiton kanssa Suomen Siviili-ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto r.y:n kir,jelmä. Päätettiin lähettää kiertokirje y l lfu~ainitun liiton kirjelmässään mainitsemista asioista Uusi seura perustettu ja vanha herätetty henkiin. Sallan Sarastus hyväksyttiin liittoon mikäli piiri puoltaa. Saarelan Nousun ilmoitus hyväksyttiino Puhujapyyntöjä. Kuopion piirin pyyntö hyväksyttiin.samoin ~in Urheildjain puhujapyyntö,mikäli seura itse kustantaa puhujan.toivo Määttä lähete w tään seuraamaan Varsinais- Suomen piirijuhlaa uita edustuksiao Sos. dem~ Nuorisoliiton edustajakokoukseen valit tiin edusta~ jaksi L.Pesoneno Tampereen piirijuhlille K. Rantao Liitto~ohja~j at. Toimiston ja ohjaajakomitean ehdotus hyväksyttiin Liittotoimikunnan kokoussädnnöt. Kohtaan 6 lisättiinuperustellut vastalauseet j.n.e. II KOKOUKSESSA ESILLETULLEET ASIAT J PÄÄTÖKS T: Valiokuntien kokouspalkkioto Työvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttiin liittotoimikunnan apuelimien jäsenten kokouspalkkioiksi seuraavat mar kamäärät: Työvaliokunnan jäsenille: 40 :~ kokoukselta Lehtiwrakennus-avustusrahaston jako- ja järjestömuototoimi... kunnille kokoukpalkkiot jaostojen kokouspalkkioitten mukaisesti. Tilientarkkailijoille: a 500:- vuodessa Piirikuntien kurssi-ja neuvontamäärärahato Talousva1dokunnan yksityiskohtainen ehdotus hyväksyttiin. 4l1.-16 o Pietarsaaren Innon anomus. Pietarsaaren Innon anomus saada 10000:- lainaa osallistua~s seen sikäläisen työväentalon laajennustöitten kustannuksiin evättiin Uusille seuroille Toimitsi'ao as 'a rekisteri a erit maksut tao Toimiston es1tys väksyttiino Painin piirivalmentajakurssit. Painijaoston kustannusarvio piirivalmentajakubsseista Pajulahdessa hyväksyttiin. 4l Piirien puh';:n Ja siht:n neuvottelupäivät. Kasvatusjaoston kurssisuunnitelma hyväksyttiin 4l Poikaurheilupäivien tappiokorvaus. Poikaurheilupäivien tappio päätettiin korvata jäejestävälle piirille 3000 mk:an l. Arpajaislupa myönnetty. Sisäasiainministeriöltä saadun ilmoituksen mukaan on lupa suurarpajaisten toimeenpanoon myönnetty. Arpajaisten eteenpäinvientiä varten käytännössä asetettiin toimikunta,johon tulivat V.Penttinen

14 TUL:n liittotoimikunnan kokous 20/ L.Nurmi,A.E.Heiskanen,P. Tervo ja U. Rinne. 4l7.-2l. Toimiston aukioloaika kesällä. Liiton toimisto päätettiin pitää kesäaikana auki seuraavasti: Maanantaisin klo 18. Tiistaisin,keskiviikkoisin,torstaisin ja per jantaisin klo. 16. sekä lauantaisin klo l Neuvottelu Aaltosen kanssa. Liiton puheenjohtajat selostivat neuvottelua puoluesihteeri Aaltosen kanssa. Selostuksesta ilmeni,että propaganda ei ole hoidet vissa puoluetoimistob välityksellä,josta syystä on hankittava keinoja tämän hoitamiseksi johdosta päätettiin G Periaateohjelma käytäntöön.. Kasvatusjaoston esityksestä päätettiin ottaa kunkin kur ssin ohjel.må.an pakollisena aineena "Liiton periaateohjelmaa tt koskeva luento. Vakuudeksi:

15 L 1 1 T T 0 TOI MlK U N N A L L E Piirin puheenjohtajien ja sihteerien kurssi-ja neuvottelupäivien oh Jelman Pajulahdessa kasvatusjaosto ehdottaa suoritettavaksi ~ iitteen mukaisena. Ohjelmaan on sisällytetty mm 4 piirien puheenjohtajilta tai sihteereiltä alustukset keskustelukysymyks1ks1.kukin alustus 011si pituudeltaan yk ~ i konekirjoitusliuska.alustukset olisi lähetettävä liittoon viimeistään 1~ p:ään kesäkuuta mennessä,liitossa ne monistetaan ja jaetaan neuvottelu-.:,fi.ivillä kurssilaisille.alustuksien johdosta käydyn keskustelun tulokset ~,~h; dään pöytäkirjaan. siihen tapaan,mi tä toimisto piirien pöytäkirjamuodok ~~ ehdottaa.pöytäkirjaa pitää jokainen piirisihteeri ja puhetta johtaa sen.;.~i lrikunnan puheenjohtaja jonka alustus on keskustelun alaisena.neuvotte Jupäivillä tehdyt pöytäkirjat jäävät kullekin piirisihteerille mallipdytäkirjoiksi. Liittotoimtkunnan aikaisemman päätöksen mukaan saapuu liittotoimikunt a Pajulahteen 30.8.iltapäivällä,viipyen Pajulahdessa vielä seuraavan päivän.näiden päivien ohjelma:h kasvatusjaosto ehdottaa seuraavaksi: Illallinen ja kurssilaisten järjestämä illanvietto. ~~Li Klo 8,00. " 8,15. II 8,45. II 9,30. II 12,00. II 14, '. c JC:,., ). L.J.. r f). r". ".., Herätys. Aamuvoim1stelu ja peseytym1nen. Aamukahvi tai velli. Yhteinen saunassa käynti. Aamiainen. Lopettajaiset. Lopettajaisten ohjelma ~--~ Kahvipöytä voimistelusalissa Yhteislaulua. Liittotoimikunnan tervehdys piir.puheenjoht.ja sihteereille.u.rinne Tietokilpailu,ltt(6jäsentä)piir.phj.(3)ja sihteerit(3). Vapaa sana, Lopettajaissanat. V.Leskinen. Työväen marssi. Piirien puheenjohtajien ja sihteerien alustukset neuvottelupäivillä ~ t el ä-saimaa ;'cel ä-savo ~p l sinki 11äm e!\qr jal a ~:es ki-suo!l1i Zuopio i\.yminl aakso Lahti ~änsi-uusimaa ;-ja P-pohjola Pohjanmaa Porvoo Satakunta Tampere Varsinais-Suomi J.Peltonen. Urheilun leviäminen maassamme. V.Sctvo1ainen. K.Altti. Jalkapalloilun organisointi piireissä. Hj.Elomaa Pesäpalloilun" II R.Pietarinen Painin II " V.Kauranen TUL ja muut työväenjärjestöt. K.Kortelainen.YleisuTheilun organisointi piireissä E. Lukkari. Hiihdon " II O.Kautto. Mäenlaskun " 11 A.Hulden. Nuorten toiminnan II " Y.Greus. TUL ja SAK. L.Kontturi. Uinnin " II E. Koivisto. Pyöräilyn II Il M.Ekblom TUL ja kunnallinen urheilutoiminta. P.Virtanen. Luistelun organisointi piireissa. A.Heinonen. Vesipalloilun II II

16 Piirin puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivien päiväohjelna. ~'] 0 7,00. Herätys. " 7.,15-7,30. Aamuvoimistelu. " 7,'bO - 8,00. Peseytyminen. 1/ 8 J Oa - 9,00. Aamuvelli. " 9,00-11,00. Luentoja. :1 11,00-13,00. Aamiainen,1 1:5,00-14,30_ Luentoja. 1/ 1 '.~, 30 15,00. Päiväkahvi.,/ 15,00-16,00. Liinkuntaharjoituksia. il 11-),00-17,00. Luento. Ii 1'1,00-18,00. Il]allinen. Ii 18, 1)0-19,00. Luento. II 19,00 - ~0,00. Lauluharjoituksia. t: ;;;0,30. Iltatee. Ii 23,00. Hiljaisuus. Luennot ja luennoitsijat. ===;======~===;=~=c======= P ii r j ~l ;;>uheen johtajien tehtävät...., tuntia.u.rinne. U~ ' si ori.jär jestösääntöjen käytäntöön soveltaminen II Heisl:::a.l.1en.! :U.tor: ja piirien toiminta talousarvion puitteissa 2 " Penttinen. ~\aisten toiminta piirikunnissa II. Rajala. Tyttöjen toiminta piirikunnissa 1 " Ahonen. Piirisihteerin tehtävät _ t ~~... 3 TI Helenius. Liiton toimisto,piirikunta ja seurat., 1 11 Helenius. ~ iiritoimik.tehtävät eri urheilumuotojen kehitystyössä 1 " Koivuja. Piirin toiminta sanomalehdissä..., 1 II Nurmi. 2iirin toiminta liiton äänenkannattajissa.. r ' /(, " Nurmi..r,1 J. ten periaa teohj e] man käytäm;öön soveltaminen r II ~ Hainic Pl ::'r ij'lhlat ja niiden o-rganlsointi ~... ~. 1,1 Mäh ttä. - i it01j.kur ssiohjelma ja piirikuntien osuus siinä Määttä. rl j anh0h~ais ia yhteiskunnallisia kysymyksiä f 2 II Aaltonen. rllr_911 j.ja siht.ajustukset-keskustelu niiden johdosta 8 Ii 29 II

17 L i i t t 0-0 h jaa j a t = = = = = = = = = = = = = = = = Liittoohjaajakomitea (Haini,Kangas, Leskinen ja Helenius) ehdottaa liitto-ohjaajakysymyksen kehittä~iseksi seuraavaa: 1. Ohjaajien toiminta määrätään toistaiseksi kokeiluluontoiseksi. 2. Ohjaajien palkkiot otetaan jaostoille myönnetyistä kurssi- ja neuvontamäärärahoista. 3. Liiton nuortentoiminnan liitto-ohjaajakysymyksen osalta jätetään liittotoimikunnan päätettäväksi, onko syytä palkata liitolle liittokokouksen toivoma nuortenohjaaja, jonka tehtäviin yhdistettäisiin nuorten liitto-ohjaajan tehtävät Liitto-ohjaajien työ- ja toimiajaksi määrätään toistaiseksi yksi päivä viikossa- (tiistai ja torstai). LiIton toimiston tehtäväksi jätetään määrätä työskentelyhuoneet ja järjestä~ ohjaa j ien toiminnan opastus. Työajaksi määrätään klo Mikäli jonkun alan liitto-ohjaajan työmäärä paisuu myöhemmin niin suureksi, ettei ohjaajan työaika riitä, jätetään jaostojen tehtäväksi tehdä ehdotus toisen työskentelypäivän käytäntöönotosta.. 5. Liitto-ohjaajille suoritetaan toistaiseksi palkkiona kaikilla aloilla mk. 250:- kuukaudessa. 6. Liitto-ohjaajien työ järjestetään toistaiseksi seuraavasti: P ali 0 i 1 u, ohjaajana V,Siren, 1.6. alkaen, to~miakna vuodessa 12 kk. tänä vuonna 7 kk. kust. 1750:- P e s ä p ali 0 i 1 u, ohjaajana V.Soininen, 1.6. alkaen, toimiaika huhti-syyskuu, tänä v. 4 kk. II 1000:- P Y ö r ä i 1 y : ohjaajana K.Hagström, 1.6. alkaen, II toimiaika huhti-syyskuun, tänä vuonna 4 kk. 1000:- U i p t i: ohjaajana E.Koikkalainen, 1.6. alkaen, II toimiaika maalis-elokuu, tänä vuonna 3 kk. 750:- Yle i s u r hei 1 u, ohjaajana H. Kangas, 1.6. II alkaen, toimiaika helmi-syyskuu, tänäv. 4 kk. 1000':- Voi m i s tel u ; ohjaanana Y.Ahtio, 1.8. alkaen, toimiaika elo-huhtikuu, tänä vuonna 5 kk. P a i n i : ohjaajana K.Mökelä, toimiaika elohuhtikuu, tänä vuonna 5 kk. " 1250: - N Y r k k e i 1 y: ohjaaja määrätään myöhemmin, " 1250 : alkaen, toimiaika elo-huhtikuu, tänä vuonna 5 kk. _. " 1250:- L u i s tel u : ohjaaja määrätä~n myöhemmin, alkaen, toimiaika marras-helmiktiu, tänä v. 2 kk. " 500:- H i i h t 0 : ohjaaja määrt myöhemmin, alkaen, toimiaika marras-maaliskuu, tänä vuonna 2 kk. 500:- K 0 r i p a 1 loi 1 u : ohjaäjana L.Kivi, toimiaika jätetty taisto avoimeksi? Avo imi k s i jäävät seuraavat ohjaajapaikat: Nuo r t en: jää riippuvaksi liittotoimikunnan liiton nuortenohjaajaa koskevasta päätöksestä, toimiaika ehdotetaan kokovuotiseksi, tehtävään yhdistetään myös mahdollisesti kasvatustoiminta. P a i n 0 n n 0 s t 0,Purjehdus ja moottoripyöräily. K 0 m i t e a ehdottaa samalla, että liitto-ohjaajien työskh kentelyn aloittamiseksi liittotoimikunta: L: OIKEUTTAA TOIMISTON PAINATTAMAAn tarpeelliset henkilökortit (kilpailijoita, piiri- ja seuravalmentajia varten. Kortistot hoidetaan liiton toimistossa liitto-ohjaajien toimesta, liiton toimiston antaessa tehtävästä tarpeelliset ohjeet. 2. oikeuttaa to ~. miston painattamaan tarpeel~iset kysymyslomakkeet nimenomaan kilpailumiesten henkilötietojen tieduste lua varten (huom. samoja kaavakkeita voidaan käyttää kursseille). 3. oikeuttaa toimiston painattamaan tarpeellisen määrän lähinnä piiriohjaajien käyttöön tarkoitettuja ohjaajien matkaselostuskaavakkeita. 4. vahvistaa myöhemmin sille esitettävät ehdotukset liitto-, piiri- ja seuraohjaajien ohjesäännöiksi.

18 Kokous 21/41,.,.10 PÖYTltKIRJA Työväen Urhe~tiJ.:l::"j, i"i.:.on. liittotoimi kunnan H81si.ngis8P.. U Lt,): " t,oj.wistossa touk':)kuun 19 p ~nä 1941.pi ~ Q,etystä kokouksesta. E S 1 T Y S L 1 S T A ======================== ~?l ~ -:l G K~!.couksen päätösva).taisu1js. Todetaan. liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaol0 ja kokouksen päätösvaltaisuus. ~g2.-2. : Pöytäkirjan tarkistus. Tarksiettaan edellis'en kokouksen pöytäkirja. Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: P e s ä p ali 0 i 1 u : 1.6. Hyvinkään ponteva- Idänpään Toive P y ö r ä i J;.. Y : 24 II 8. Hyvinkään Ponteva Yle i s u r hei 1 u : 9060 Helsingin Kulle~o (siirto ) 2408_ Vaasan Toverit( mm. Pohjanmaan Kansan maraton) Jalka p a 1 loi 1 u : Pokaaliottelu Turun Kisa - RTU 1.6. HYvinkään Ponteva-Valkeakosken Koskenpojat N y r k k e i 1 Y : Seuraottelu Hyvinkään Ponteva-Tampereen Yritys Keräystalkoot ja TUL. Suomen Partiopoikajärjestön peru$tama Keräystalkootoimisto on lähettänyt liitollemme kirjelmän,jossa S pyytää liittoammn lä~ hettämä.än alaisillemme seuroille nkeräystalkoo" nimisen ohjelmavih~ kogen,josta mallkikappale esitetään liittotoimikunnalle. :4pili -5 Raivausleiritoiminta,j a TUL. Raivausleiritoiminnan Keskusjohto lähetti viime viikon alussa kutsun neuvottelukokoukseen saman viikon torstaipäivänä kiov 1.8" Koska kutsu kuitenkin oli saapunut niin myöhään,ettci liittotoi~ mikunta ollut ehtinyt asiasssa tehdä ratkaisua,ei toimisto mainittuun kokoukseen lähettänyt edustajaa. Vastaisia neuvotteluja silmälläpitäen pyytää toimisto lii~ t otoimikuntaa nimeämään mahdollisen edustajan tai ainakin me.äri ttele:1i1';; kantansa kyseessä olevaan toimintaan. 1~6~-6. Yhteistoimintaasioita. Pe säpallojaosto esittää,että pesäpalloilun II LiittoneuvostooI, valittaisiin O.Suvanto ja V. Soininen. N y r k k e i 1 Y jaosto ehdottaa yhteistoiminnan järjestel;yva110kuntaan H"Nurmion ja O.Heleniuksen,valintakomiteaan U.Ron ~ kasen ja A. Lehtevän. P a i n 0 n n 0 s t 0 jaosto ehdottaa yhteistoimintavaliokuntaan M~Hokkasen ja O.Hurmeen Painonnostajaosto ehdottaa,että liittotoimikunta hyväksyisi Suomen Painonnostoliiton kilpailusaännöt väliaikaiseen käyttöön liittomme painonnostokilpailuissa perustelle~ ehdotustaan sillä ~ että yhteistoimintakilpailuissa erilaisuudet s äännöissä tuottavat lii ttomme painonnostaj illo tuntuvaa haittaa': 1~8~8~ P.Lönngren kasvatusjaoston kurssille. Kasvatusjaosto ehdottaa,että jaoston jäsen P~Lönngr6n liiton kustannuksella lähetettäisiin piirien puhj:n ja sihteerien kurssille Pajulahteen. ~?9.-9. Päätös liopuasiassa. Uusi sisäasiainministeri Horelli on evännyt liiton taholta tehdyn anomuksen,että piirikuntien juhlakulkueisea saåsi käyttää liiton,piirikuntien ja seurojeri lippuja.

19 Piirijuhlapuhujia. Piiritoimikuntien toivomus t n muk a&~ at se avut totoimikunnan jäsenet suostuneet juhlapuhuj iksi piirijuhlilla l A.E.Heiskanen Keski-Suomi kes 8 p:nä 0. Suvanto Oulu-ja PiPohjola kes äk. 150 T. Määttä Lahden piirikunta kesäk. 8. liit ~ PÄÄ T 'Ö K S E T Kokouksen päätösvaltaisuus. TOdettiin saapuvilla olevan U. Rinne (20) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (21),T. H. Wilppula(16) t O. Suvanto ( 2l)~K. A. Vuori ( I7 ), K. Ranta (3),0. Haini (3),L. Pesonen(3) U. Siivonen (3) ja V. Suominen (3) sekä liiton toimitsijat Pelttinen,Nurmi,Maättä,Helenius,Rajala ja V. Leskinen,joka piti kokouksessa pöytäkirjaa. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin Kilpailul uvat. Anotut kilpailuluvat myönnett iin Keräystalkoot ja TULe Liittotoimikunta eväsi Keräsytalkootoimiston tekemän anomuksen Raivausleiritoiminta ja TUL. Mikäli toiminta rajoittuu määrättyyn passiiviseen edustamiseen ollaan siinä mukana Yhteistoimintaasioita. Jaostojen ehdotukset hyväksyttiin Painonnostojaoston s äåntömuutosesitys. Palautettiin jaostoon tarkemman s elvyyden hankkimista verteb Kasvatus,iaoston kurssit. Pentti Lönngren kustannetaan koko kurssin ajaksi ja koko kasvatusjaosto samaksi ajaksi kuin liittotoimikuntakin Päätös lippuasiassa. Sis~i nisterin suul lisen päätöksen johdosta merkittiin pöytäkirjaan,että liittotoimikunta pi tää päätöksen muuttamista mitä tärkeimpänä periaatteellisena ratkaisuna Piirijuhlapuhujia. Piiritoimikuntien toivomukset päätettiin ätyttää. KOKOUKSESSA ESILLETULLEET ASI T JA PEÄTÖKSET : l.-11. Naisten Yleisurheilukurssi Naisten yleiwrheilukurssi,josta liite pöytäkirjm wukana hyväksyttiin Koripallojaoston esi tys. Koripallojrosto oli esittänyt, että sil le myönnettäisiin ylin valvonta oikeus kaikissa koripalloilua koskevissa asioissa,myös naisten. Liittotoimikunta päätti, että asia jätetään kummankin jaeston nimeämien edustajien kesken sovittavaksi, jonka jälkeen se uudellee tuodaan liittotoimikuntaan Liiton painimestaruuskilpailujen osa I I :n tilitys. Painijaoston tarkastaman talousvaliokunnan esittämän painimestaruuskilpailujen tilitys hyväksyttiin l4. Puhelinkeskus. H:gin puhelinyhdistyksen tarjous puhelinvaihteen ta liiton toimistoon 58,145:- hinnasta,hyljättiin l5. Naistoimikunnan esitys naissihteerin ja naisjärj e s t äj~ työ-

20 TUL:n liittotoimikunnan kokous 21/ suhteista. Naistoimikunnan esitys hyväksyttiin. Samoin Naisten urheilulebden kesäajan toimittamisesta Jänti11e palkankoroitus. Toimittaja Jäntille päätettiin antaa 300:- palkankoroitus sekä samalla kiinnittää hänet toim. Nurmen sijaiseksi kesälomaaikana 3000:- kk- palka11a. VakuudeksL :~ ~~~

21 Fa~Aten yleisurheilukurssi , le ~a istoimiklli~ta ehdottaa seuraavien seurojen edustajille myönnettäväksi 1 i_l "Con apur..aha naisten yleisurheilukunssille osallistumiseksi ~ Ett.;läsaimaan plc. HeJ.sj.ngin pk. Ec ị.n:8ad. pk...kyr.:inlaakson pk" I..::thden pk. (,å.,."\s j -Uudenmaan pk. 8u2.un ja Peräphj.pk. ~allip~ reen pk. Varsinais-Suomen pk. Tainionkosken Tähti Helsingin T"armo Fonssan Alku piirin puolesta Tiutisen pyrin-:ö Lahden Kaleva Leppävaaran Sisu Oulun Jyry Tampereen Yr~tys piirin puolesta Tamp. Työv. Naisv. Turun Kiri Turun Voima Helvi Hiirsalakka He gina Mar j an<3!i.1 Lea-Helga Agnen Nelly Yrjölä Sirkka rleingoldt Sirkka ttättinen Elli Kahila Hellin Rtiistola Anni Flinck Vee:'.'a Aaltonen Helmi Laine Enni Savikoski Lea Aaltonen I ~säksi ovat apurahaa hakenet Tampereen pilrikunnasta: Säkenet~ Sirkka Saarinen, Kilpa-Veljistä Rosa Korpela, Toiveesta Eeva Sulande~ ja Mut&lan Viristä Aune Ahonen. Kun naistoimikunta on jo huomioinut Tamper een piiristä kolme seuraa, ei se katso tarpeelliseksi määr~rahan pienuuden takia huomioida edelläolevia seuroja. Omin kustannuksin on ilmoittautunut llieppävaaran Sisusta Tyyne Palmu, Turun Vesasta Kerttu Aaltonen " Kurssiohjelma: 25F 5. avajaiset ja luento 26~ päiväohj elma seuraavanlainen: luo 8.::. 11 luentoja urheilutekniikasta ym. II! 11 I 13 aamiaistauko " 13-16,30 käytännöllistä harjoittelua II 18 - harjoituksia vapaun valinnan mukaan Oh;]cl massa on luentoja 2 t.. TULn kilpailusäännöistä, Vainö Koivulas 1 t. l i iton periaateohjelmasta, Watnö Eeskinen_ a t. ensiavusta tapaturmissa, Johannes Heikkinen~ Kur ssin yleisohjaajana t.oimii Liisa Ahonen ja ohjaajana Onni Metsistö. KU.I'ss j.paikkana on Oulunkylan urheilukenttä ja majoitusta on pyydetty OlJl unkylän SuolJlalaisesta kansakoulusta. Mikäli sieltä tulee kielteinen vast aus, saadaan majoitus Helsingin k&upungin Retkeilymajasta~Ruokai- 1u järjestetaän siten, että apunahan saaneille anneta ~n päivää kohti ruokarahaksi 25:- Kurssin ktlstannusanvio: Majoitus 13 hel~ilöä a 15: Päi vär.a.haa!li a 25: Ohjaajalle Ylim. kuluja, välineiden hankintaan ym. 7 pv. 7 pv. Yhteensä : : : : :-

22 J <:: 1//1 \i ~..

23 ~9~oUS 22/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheilulii.ton liittotoimikunnan Helsingissä lilt0n toimistossa toukokuun 26 p:nä 1841~ pidetystä kokouksesta. E S 1 T Y S L 1 S TA: ~~!.~l. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillao1c, ja. ko", Y.:ouksen päätösva1taisuus.. Pöytäkirjan tarkistus~ Tarkistetaan edell~sen kokouksen pöytäkirja ~ ~..;;3-" ;...;;.._-:,K~i;-.;;1"""'p-:-a...;.;i'_:;1::.::u;..:;1:..;;u:_:Vl-"'at..;;;... Käsitellaän seuraavat kilpailuluvat: Yle i s u r hei 1 u : Sunnenjoen Vauhti Killinkosken Myrsky 11Q.~~4 ~ Uusi seura. Espoon Dahlsvil{iin on perustettu Pitkäjärven Vo- ja U. s eura Kisa niminen urhei1useura,joka Länsi-Uudenmaan piirin puoltol ausein anoo liiton jäsenseuraksi '5 " _Edustuksia cia puhutjaryyntqc; ä. V. - ja U. - seura Hyvinkään Ponteva r.y~n 25 v. juhla lo6~ SDRL:n edustajakokous Turussa klo~ 10. Et. Saimaan piirijuhla 8~6. klo. 14. puhujaa Hämeen piirikunta tiedustelee edustajaa piirijuhliinsa.: c Nu ~rten,iaoston kiertoki!:j~.....~uroij..:le. Nuortenjaosto on hyväksynyt seuraavan sisältöisen kler-to kirjeen lähetettäväksi liiton seuroille ja piirikunnilleo "Koska on sattunut tapauksia,että liittomme seurat. i]r:l:: n LLittotoimikunnan lupaa tahi edes ilmoitusta piiritoimikuill'.alj.e 0~ ' \Tat. yhdesse. porvarillisten poikajärjest.öjen kanssa toimeenpar!i8c-rt Kilpailuja j a harjoitustilaisuuksia,tiedoitamme,ettei Työvä.en nrheiluliitto ole solminut. ainoankaa:a maamme poikajärjest.ön kanssa yht,ei.stoimintasopimusta,josta johtuen yhteistoiminta muodossa tahi tci sessa näide:l. järjestöjen kanssa on ehdottomasti kie1lett,y elj.8:l siihen ole hankittu liittotoimikunnan lupaa. 1I 1.42~~7.. Naisten voimisteluoh.;aa.iien alkeiskurssi. Naistoimikunta ehdottaa,että 37 seuralle annettaisiin apuraha osallistumista varten voimistelun alkeiskurssille Pajulahdossa Apuraha olisi 500:- ja siihen sisältyisi ruoka, majoitus ja opetus o Hakijoita on kaikkiaan 78. (liite) Kustannusarvio; 37 apurahaa a 500: Opettajakustannukset Opettajain matkakustannukset Summa summarum 18000:- 4900:- 1500: :- 144 o-8 ~ SUQffien Palloliiton vastine. Kuullaan Suomen Palloliiton vastaus maaotteluja koskevaan!::.i:r.j elmäämme. 14 -S, -9. Poikaurheiluliiton kir,jelmä, Nuortenjaosto vastusti yhteistoimintaa muodossa missä tah~ sa Suomen Poikaurheiluliiton kanssa. 149~-19 o Yrjö Salmi liiton~äseneksi jälleen. HU 418 anoo liittotoimikunnan suostumusta Yrjö SaL~en Lltt~ miseen HU 41:n jäseneksi.

24 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/ PÄÄ T" Ö K S T: ,. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (21) puheenjohtajana, A.E. He iskanen (22 ),T.H. filppula(17),0. Suvanto (22), K Vuori(18),H. K as(20),k. Ranta(4),0. Haini (4),L. Pesonen(4),U. Siivon n (4),P. Tervo (4) ja V. Suominen (4) sekä liiton toimitsijat Penttinen, Helenius, Koivula, äättä, urmi ja Leskinen V,joka piti kokouksessa pöytäkirjaa Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiino Lisäksi Pi täj änmäen Tarmolle Uusi seura. Pitkäjärven V. - ja U.- seura Kisa hyväksyttiin liittoono Edustuksia ja puhujapyyntöjä. ayvinkään Pontevan juhlaanvalittiin edustajaksi K. Ranta. Edustajan lähettäminen SDRL:n kokoukseen jäi pöydälle. V. Penttinen valittiin Et. Savon piirijuhlille juhlapuhujaksi K. A. Vuori esittää liittotoimikunnan tervehdyksen Hämeen pii rin piirijuhlilla. 44~. -6. uorten,jaoston kiertokir,je. Pöydälle Na isten voimisteluohjaajien alkeiskurssi. Naistoimikunnan esitys hyväksyttiino Suomen Palloliiton vastine. Kirjelmä merkittiin kuulluksi. Palloilujaosto valtuutettiin valitsemaan valitsijalautakuntaan 1 jäsen~oliittotoim i kunta valitsee keskuudestaan toiseno Poikaurheiluliitom kirjelmä. Liittotoimikunta yhtyi nuortenjaoston kantaan,mutta päätti hyväksyä kilpailun taiteilija Bertel Nordströmin kiertopalkinnosta si ten,että kummamkin liiton poikaurheilupäivillä saavutetut tulokset huomioidaan kiertopalkinnon kohtaloa ratkaistaessa Yrjö Salmi liiton,jäseneksi,jälleen. HU 41:n anomus jäi pöydälle,kunnes on hankittu HKT:n Yrjö Salmen erottamisesta. KOKOUKSESS SILIETULLEET ASIAT J p ". ""TÖKSET : Kyminlaakson piirikunnan avustusanömus. ~inlaakson piirikunta anoi 10000:- suuruista avustusta valmennus- ja kurssitoimintaa varten. Liittotoimikunta eväsi anomuksen Liiton mestaruuskilpailujen tilit yksiäo HYväksyttiin seuraavien mestaruuskilpailujen tilit: Hiihtomestaruuskilpailut KYmissä LuistelumestaruuskilpailuD Helsingissä Voimistelumestaruuskilpadlut Helsingissä Opetusministeriö myöntänyt 20000:- naisten kurssitoimintaa: varten. Ilmoitus merki ttiino

25 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/4~ Urheilijain avustusrahasto. SVUL on pyytänyt liittoamme nimeämään 3 jäsentä toimikuntaaa johon SVUL valitsee 6. jäsentä päättämään niitten varojen jakamisesta jotka SVUL on vastaanottanut veljesjärjestöltään Tanskassa. Liittotoimikunta valitsi U. Rinteen,. E.Heiskasen ja V. Penttisen w 15. Selostus Varsinais- Suomen piirijuhlilta. kittiin. T. Määttä selosti VarsinaiswSuomen piirijuhlia. Selostus mer Käsipalloilun ot taminen liiton ohjelmaan. O. Suvanto esitti harkittavaksi käsi palloilun ottamista liiton ohjelmaan. Asiasta käydyssä keskustelussa liittotoimikunta kuitenkin yksimielisesti päätti siirtää kysymyksen ratkaisun tulevaisuuteen. Vakuudeksi : ~ ~

26 Naisten voimistelunohjaajain alkeiskurssille apurahanhaki ja t. TC3<.l, Vuoksenniska ;~~.T(-)\Täe n Urheilijat, Lappeenranta 1/ 1:>.2.ca ja, Joutseno fl'a.hti, Tainionkoski Voima, Imatra Lempi Soikkeli Martta Lahti Aino Helin Irja Kähönen ap ap ei ennen Etelä-Savo: I Pyrintö, Haapakoski Pyrintö, Pieksämäki Jyry, Sav'nlimLa Pyrintöt Enonkoski Viesti, Otava Meeri Tiitinen Helvi Nenonen Kaisu Kosunen Aili Matveinen Aune Pylväinen ei ennen 1938 Helsinki: Vauhti-Vaikot, Helsinki Kotkat, Helsiru{i Koiton-Visa, Helsinki Kisa-Toverit, Helsinki Dolly Honkanen Vill1lB. Järviö Aili M"ikkonen J:rma Nyström ei eru1en L. 1 a I-Iäme: hlsa, Hämeenlinna Ryhti, H:linnan mlk. ~Coe tus Joki oinen Helga Laine Agnes Hacklin 1 ap, ;..Carjala: t Yritys, Joensuu :~aiku, KaI timo I :into, Lieksa Elsa Kirkinen Katri Mustonen Sirkka Hämäläinen 1938 ei ennen 1936 Ke ski-suomi: JTiN. Tikkakoski alaosast. JT:N-V Ii Jyväskylä <:;ry, Jämsänkoski \,:-eikot, Jyväskylä t/ l'~uohu, Vaajako-ski 1/ c:.uhti, Oravasaari Riento, Säynätsalo ;Kuopig: Tarmo, Varkaus KTNV. Kuopio Kisa-Toverit, Iisvesi Vauhti, Suonenjoki Alisa Pitkänen Lahja Korpela Eva Laaksonen Tyyne Huttunen Tyyne Lindblad Elli Varakas Saima Ojanen ei en:').en 1940 ei ennen ei ennen 1940 Ella Kimmola ap !) Enni Parviainen ei ennen AnnikLi Koponen 1939

27 Fxminlaaks 0 : Vihuri, Inkeroinen V TlJve::-i t, Myllykoski l<'y~1 :'2'2.-~ Vei kot, Karhula. Ir,ht:L? Kuusankoski Saanut aikaisemmin Klaara InkaJ.a Kerttu Äyränäinen AIli Sudberg ':) ei er.jj.o r.. 19J'l 1 ap., ~~ [ll:.8'j., Lappila t: " Kaleva, Lahti "[';insj_-uusimaa: Maila Lehtinen ei ennen AIli Hein~ omin kustannuksin Ingrid Helander 1937 Kehitys, Rajamillci / Kisa, Jokela. ~cover it, Kerava Oulu: -- Veto, Kemi Kiskv, Oulu P~Qjanmaa : Taimi Koskinen Liisa Blom Ella Koski Martta Seppänen Martta Saarela ei ennen , LTU. Lapua 1/ Kipinä, Alavus Vi sa, Kurikh:a Vottto, Isokyrö ~{isa, Seinäj oki Toverit, Vaasa Satakunta: G/Viesti, Vähärauma I/'{isa, Tyrvää Voto, Uusi-Koivist e?yrintö, Pori Mahti, Pori I Tuisku, Harjunpää Tampere: Teiskon Urheilijat K:sa-Toverit, Tampere II " " 7:.:.:'i tys, Tampere tli<yhti r Ylöjärvi 1/ ~t'j'ty ~ Ii!" okia II II Tarmo, Pispala II Tuisku, Siuro Työväen Uimarit, Tampere Säkenct, Tampere Ei seuraa. Pohjaslahti Y Kiri, Lempäälä Saimi Manner Kerttu Kankaanpää Liisa Mäkinen Ellen Kamsi Irja Hakala Helvi Rönnqvist Toini Grönlund Vieno Hulpio Saima Sueminen Liisa Tähtinen Suoma Narvankoski Laina Jokinen Sirkka Kivistö Hilja Laakkonen Anja Leinonen, Elli Sirkka Oksanen Annikki Rautee Irja Hällfors Enni Heinänen Elvi Pajulahti HiIltlea Aarnio Kerttu Lumme Sanni Ahola Eeva Koivuniemi ei ennen ei ennen a ap ei ennen ei ennen ei ennen 1937 " Mäkinen II ei ennen ei ennen

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot