v Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.."

Transkriptio

1 Työväen Urhei~:uliito~ v liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio, V. Soininon, O. Viander, V. Suonir:on, E o Kettunen, O. Kivistö ja H. Lindqvist. Häne: Karjala : Keski-Suoni: Kuopi o : KYT.linl.J.akso: Sa lly Virtanen, V. Kanerva ja Hj. Elor:laa. Veil:ko S :::tarelalnen.. Martta,Joutsi, V. Kau:tanen, J. Kankainen, 0.. Puuk- ko, E. Miinty j a la:. AllÖnt;.I.rf H S.T~ Eva Savol a i nen, K211e Kortelainen jj L. Korhonen. Kerttu Kupiainen, Eva Air2.~;:8inen, B o Lukko.ri, V. Lenpinen, J'. Halvorson, '1'. I'sn :,tilii, A o Ukk olo., O. Niron8n jo. V. ;IC.3~;:lcl~.r..., Lahti: L o Suv.i.l::as c Länsi-Uusinaa: Elin Yl.iY1.Ä.or~, K~ L1JT~~;>, l, E21d0n. V. Syro3.n ja Oulu E Perä Pohjola: Pohj o.lli.laa: Porvoo: Y. Greus jo. R. Kiiskil1en. Rauha Pottala>? Lo Kontturi ja U. Ko.ntolo.. E. Koiyisto. SatZl.kunta : SalTIn HieL1inen, Nl. Ekbl on, T. Nurni ja Vilj_1.Ll Ro.ntnnen, Anni Flinck, W[oGri Silv a n., Elli Hiililii, Els:1. NiejJi nen, E. RC'.ntanen, L. Pihl a j o., A. Flinck, P. Virtanen, A. Hyytinen ja _T. J ärvinen. Varsinais-Suol.i: Syl v i Siltanen, Lea Aaltonen, V e Kivinien i, A. Heinonen, E. Lehtinen, O. Lyytikäinen, S. Ruokonen j n V. Lehtonen. /

2 Kokous 17/ PÖYTÄKLl1'A Työväen Urhe iluli i t.er. Ii ittot.oim " -I,.;...rrnan H ej. sir:gis~ a l i i ' tod. toimls s{3. huh" l~ uun 21 p :nä :941 pid y~~u K o~ est a ~ E S 1 T Y S L I S 7 A ~ _._ _._ l o Kokouksen.P R8.t ö..valt.~~2l!ls.!. Todetaan llittotoimikt;.nn3.n jäsenten saapuvillaolo ja ko~ kouksen päätösvaltaisuus o Pöytäkirrian tarkistus. TarkiStetaan edellsien kokouksen pöytäkirja Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: Y l e i s u r hei 1 u : 1.6. Tampereen Kullervo Nokian Pyry Seuraott elu HI- FA-TY 21, 7. Vuoksenniskan Vesa Puistolan Reipas Lauritsalan Te r äs J a 1 kap a 110 i 1 u : Turku-Helsinki P a i n i : Lauritsalan Ter äs Nap i a l an Py rkivä Tapnnilan Tarm Pietarsuar en into peruutetaan Oulnisten Voiman j a PietarsEtaren St.järne.n y.5 1paj Jutie.n t aki.a" Pyöräi.:1r'D1..oston valm8n1!};! 1':lln-qitelmo.t. t a lous"\tnl iokunnan kautta., Ylioppila i t.tei.lyhleisto i.:rninti1"'2y..rkirnys. Kuullaan kuraattorikokouksen valtuuttaman toimikunne.n jelmä Oskari LYytikäisen tilalle U. Mäkinen edust njaksi. Kuullaan Vnrsinais-Suomen piirin kirjelmä HKT :n Yrj ö Salmen eroi ttamista koskeva kirrielmäo Kuullaan Outokumpu Oy mainostoimissa. Kuullaan Outokumpu Oy:n Mntti HElajasen pa ikkakunnnl1.'1 maaliskuun p:nä suorittamaa valmennustyötäkoskevaa e:mnkkc mainont aa käsittävän kirjelmän,jonka sisäl tö levitettiin paiknlll~ ten lehtien välityksellä Uusia seuroja o Lahden piiriin: Ani anpellon V. - ja U.- seura Kajastns Perustet tu Jäseniä 20 miestä ja 3 naista.. Varsinais- Suomen piiriin:.ousiaist en Jännit ys.j2.s0t.li miestä,2 nai s t a,2 poikaa ja 7 t.yttöä. Kuullaan samalla jälkimmäisen seuran perustamista kosko va piirin sihteerin A. Heinosen laatima kirjelmä.

3 TUL:n liittotoimikunnan kokous 17/ PÄÄT Ö KS E T: Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (16) puheenjohtajana,. E. Heiskanen (17),T.H.Wilppula (12),V.Laherma (13),K.A.Vuori (13), H. Kangas (16), E. K. Kalervo (8) l O. Suvanto (17),A. K. Leskinen (9),J. Erjama (10) ja Taimi Taisto (15; sekä liiton toimitsijat Penttinen, Koivula,Hilenius, äättä ja Leskinen,V.Viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin :. Kilpailuluvat. Hyväksyttiin 361. _4. Pyöräily,jaoston valmennussuunnitelmat. Hyväksyttiin YliQQpilaitten yhteistoimintapyrkimykset. Pöydälle. ~ O. Lyytikäisen tilalle U. Mäkinen. Liittokokous ratkaisee Yrjö Salmen eroittaminen. HKT:n kirjelmä kuultiin Outokumpu Oy mainostoimissa. Merkittiin Uusia seuroja. Kyseessä olevat perustamisilmoitukset hyväksyttiin. KOKOUKSESSA ESI LLE TUL T ASIAT JA PÄÄTÖK ET ; Suomen Painiliiton ehdotus. Yllämainittu,liittotoimikunnan edellisessä kokoukse ssa pöydälle jätetty ehdotus,hyväksyttiin l. Yleisurheilujaoston valmennustoimintaa. Yleisurheilujaoston ilmoitus. että välisenä aikana järjestetään kestävyysjuoksijain leiri Jalkarannan Salpaushovissa,hyväksyttiin f. Jääpallosarjan tilit. Jääpallosarjan tilit hyväksyttiin. Liittopäätti osallistua tappion korvaamisessa seuroille 50% , Viipurin Toverien avustusanomu~, Viipurin Toverien avustusanomuksen johdosta päätettiin kys.eessä olevalle seuralle korvata jääpallosarjaan osallistumisesta aiheutuvat tappiot kokonaan $. Rautatiehallituksen ilmoitus. Rautatiehallitus oli ilmoittanut asettuneensa kielteiselle kannalle Pajulahden kurssilaisten 25% rautatiealennukseen nähaen Ilmoituksen johdosta päätettiin tehdä Kulkulaitosten -ja Yleisten töiden ministeriölle valitus l5. Toimikunta,jaosto,jen kokoonpanoa valmistelemaan. Jaostojen kokoonpanon helpoittamiseksi asetti liittotoimikunta toimikunnan,johon valittiin Rinne, Kangas ja jaostosihteeri Helenius. Toimikunta kokoontuu keskiviikkona klo. 20,30. ;;:;3..::.7.;;;3~._-..;:;:1:.::6;.aj..:.. _..::.Y..::;:1:.::im~ä:.;:är=ä:.::i:.:.::n~e.:.:n:..:_=1:.::i-=i~t:.::::t:.':0..}jt:.':0_=i~m:.:::i.:.llk~u:.:.::n~n::::a~n~k.::=:0~k.::=:o..ldu.ats_2.l1o;5.:...::4':'., klo. 20,00. Edellisessä mainitun asian johdosta päätti liittotoimikunta kokoontua klo. 20,00. 31'1. _ /7- j. 1, \ /.., ('el' l (c. I ~ f.. " -L J ~ r!~ (r;-lvt:"", c.<".l " 1'""/ /1 (..t. 1\..., A. '-" t,, < r. /L'I ",1,,1' vakuudeksi: /-----~~------

4 Kokous 18/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingis sä lii ~ ton toimistossa huhtikuun 25 p:nä 1941 pidetystä ylimääräisestä kokouk~ sesta. ESITYSLIST A : Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edell~aen kokouksen pöytäkirja. 376,- 3. Jaostojen kokoonpano. Käsitellään piiritoimikunnan (Ho g i n piirin) laatima ehdot us jaostojen kokoonpanosta. (liite) Palloilujaost on esitys. Päätetään pa lloilujaoston palloiluvalmentajakurssien apurahojen jakoa koskevasta suunnitelmasta. (li ite) ~ Vaasan Toverien jupakka, IJmoitetaan,että Vaasan Toverien joukkueessa pelasi 2 0~4o suoriteus sa ottelussa 4 Vaasan J a lkapal l oklubiin kuuluvaa pelaaj a a. Palloilujaosto antaa liittotoimikunnalle lausuntonsa. 3?9.-6. Liittoneuvostoedustajien ~äiväraha t. Toimisto esittää liittoto~mik unnan harkittavaksi,olisi ko a iheellista tehdä liittoneuvoston kokoukselle esitys liittoneuvostoedus t ajien matkakuluista ja päi vär ahoista. P Ä T Ö K S E T Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (17) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (18), T. H. Wilppula (13), V. Laherma (~), K. A. Vuor i (14), H. Kangas (17),E. K. Kalervo(9),0. Suvanto ( 18), A. K. Leskin~(lO), J. Er jama (11) ja aimi Taisto (16) sekä liiton toimitsijat Penttinen, Helenius,Koivula ja Leskinen,V. Viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä. Kokous todettiin päätösvalt aiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin Jaostojen kokoonp~o. Käsiteltiin H:gin piirin ehdotus jaostojen kokoonpanoksi ja tehtiin liitteen mukainen esitys liittoneuvoston kokoukselle samasta asiasta '. Palloilujaoston esitys. Palloilujaoston esitys hyväksyttiin (liite) Vaasan Toverien jupakka. Päätettiin tiedustella VaaTO lausuntoa asiasta Liittoneuvostoedustajien pädvärahat. Liittotoimikunta päätti ehdottaa maaseutuedustajille 125: ja helsinkiläisedustajille 100:- päivältä + maaseutuedustajille t o dellisten matkakulujen korvaus. ~ Liitto osallistuu maaottelumarssin rahoittamiseen. ikäli ennakkotarve niin vaatii päätti liittotoimikunta o- sallistua tarvittavan rahamäärän ha~kimiseen. /Z,~ ~ -!~.?,~

5 E h d 0 k k a a t liiton j aostoihin. = = = = = = = Liitto toimikunnan ehdotus. Hgin pllrin ehdotus.. I,ii ttotoimikunnan Hgin pllrln ehdotus ehdotus K.Niininen J. Erjama S. Räm1:i T. Hietanen V. Peu.ra S.Merjama A. 'llc1d::nla O. Sarantaus 1:. Niininen A. Tli1akola G. Grahn S.Merjama V. Peura S. Rärnä S. Koskinen O. Sarantaus O. ll3in! O.Haini h. NU.!'i7Ji L. Nurmi P. Li5nn ;~re n P. Lönngren Elina J'ääskeltiinen Greta Rajala Greta Rajala E. JE.i~ sl::eu:i inen V. L~skble~ V.Leskinen E.K.Kalarvo Luistelu.iaosto. Y.Pirhonen H.Helenius O. Larsen E.Jäntti V.Lamp inen T.Lamp inen O.Aulanko O. Raunio P esäpa);.j~iaost () O.Suvanto V. Soininen T.Vc:.ahtera K. Vuorio IJ. Kadenius T,Lehtonen E ~ Sl.lcminen K.Glvenius Y. Pirhonen H.Helenuus O. Larsen E. Jäntti. T.Lamp inen V. Lampinen O.Aulanko O.RaurJ.io O. Suvanto V. Soininen T.Vaahtera L. Kadenius E.Suorninen K.Vuorio T.Lehtonen K.Siveni us BUOl:'.tf'dl.j.fl:QS to. M.liMQ"x~lJx~.& E. Vlrtanen E.Salo R. Rönnholm T.Hervala V. Vanhanen. T. :erisaari A.Geijer T.Kiiskinen NxM ~tk~x E. Virtanen E. Salo R.Rönnholm T.Merisaari V. Vanhanen AoGeijer T.Kiiskinen H. Nyberg llxr 1<.1-;-31-1 :!r2 a 0 s t 0 U.1'onkanen U. Ronkan8n E.K.,Kalervo O. Viaf1.der H.Hurnlo A.Lehtevä. T. Pelt(')nen T, Pel to~l '; n A,Lehta7::i. R,j'.ndAl S '.11. E.Alho H.Nur~i~ O. Lo~hlmo E.Alho R.And.ersin Oo Koivu Pa.inijaosto o K.A.Vuori S.Koskinen K.~.1ä kelä A.LeJno R. Larick U.Peltomäki V. Pahlsten H.Lindqvist S. Koskinen PoKoponen A.Tuhk'..li.1en II.Lindqvi st N.Alanko A.Leino M. Peltomäki R.Lilja E ~ A. \:-1.:;.okko K.Altti A. Pullr:~iT,.811 A. MGt32~L:ti A. Pull~kine n E. Vuort:tl~a V. Siren V. S":'.r ";n A.Metsrllä A. TJystrij;mj V.Vankkoja E. Ahlber~ E. Vuorimaa A. Savola:inen V. IIonkani emi E. A VuokJlm

6 - 2 - E.vöräilyjaQ,sto. K.Hagström R. Vf-.lasti S.Lahtinen V. Malin A. Koslcenvesi T.Haalivirta V. Lindblom V.Noro R. Valasti_. S.LLhtinen K.Ilagström V. Mal in T.IIaalivirta A.Koskenvesi V. Noro V. Lindblom!\loottorl.12M.9rEdlv j aost o. V.Lindgren sama U.Suomalainen 0$ Sahrl t:nd.. S S aiklwnen U.Sorakorpi T. r:lyllys T.Linkoma E.IIietancno VQimistelujaosto. N.Ahtio O.Puukilainen K. Mulli V.Laherma V P ar l~kinen M. Kaksonen E. Paju E. Numminen Y.Ahtio K.MulIi V. Parkkinen M. Kaksonen O. Puukilainen E.Paju E. Numminen V.Laherma Uintj,...1S!os:,to, V.Leskinen T.Mustonen O.Rauttu Oo Rauttu EoKoikkalainen E.Koikkalainen H.Nieminen Kerttu Ketola T.Mustonen L. Nyström Kerttu Ketola Mirjam Pietikäinen L.Nyström Tl1a j - Lis 'Vi til ~a inen. _. Mir j am Pietikäinen E. Nieminen. Jleisurheilujaostoft H. Kangas U. Siivonen V. Järvinen K. Löfberg A.Hakala E.Salminen V.Puisto V.Koivula H".Kangasö U.Siivonen V. Järvinen E. Salminen A,Hakalå K. Löfberg V. Puisto A.Jalana Koripalloiaosto. L.I~ivi V.Suominen OoValpas R'oUust onen A~Saastamoinen V.Koskilaakso E.GrÖndahl T.Pulkkinen V. Suominen O.Valpa s T. r.1ustonen A.Saastamoincn L. Kivi T.Pulkkinen V. Kosldl ank:::;o E.GrÖnäahl E2inonnostojaosto. M. Hokkanen A.Holopainen O.Luoma O.Hurme A.Broström A. Klenberg YeS ivonen A.Hartzell M. Hokkanen A.Holopainen A. Broström O.IIurme S.Ha:btzell A.Klenberg Y. Sivonen O. Luoma PJ.tr i. hdus j aosto. L.For"'ten K ojo utsen~ N V.Vtiinölä E.Glans R. Glans V. Alen T.Alen R. Liljeblad L.Fortten K.Joutsen V.Väinölä E.A.Vuokko R.Glans V.Alen T.Alen R.Liljeblad

7 Palloiluvalmentajakurssien apurahat~ = = =.- = = = = = = = -- = = e h ~ 0 k k a a ~ Eteläsaimaa: Aaro KelcälåiLan~ La.ppeenrannan TU Eteläsavo: Karjala~ Keskisuol'!1i: Lahti: r,fartti Muu':kol'.f,r ~ Savonlinnan Jyry Viktor varalla Kärkkairc!D 7 Joensuun Yritys Veikko önart:;lainen, Joensuun Yritys. I~. Liimatainen E. Hämäläinen Eino Penttinen Länsiuusimaa U.Nurminerl~ Pitäj~irlI!1åc.::n Tarmo Oulu: Oiva Lrinonen. K8!';,in V8to Porvoo~ Arvo Leht6~en, Porvoon Veikot Olavi Mikander:; Porvoon Veikot Satakun-c&~ Eino Nordling j Forln Pallotoverit Heikki Hurme, RTU (piirin kustan:luks8lla)n. Tnmpere~ Viljo Lahti, TPV. Unto Petäjistö, TKT (piirin kust. ) Paavo Tuomi, Tfl.mpereen Yritys ~ (ihirin kust..) 2ellrojCj.1. KTP: TMP ehdokkaita: Eino Flinck H. Stenlund MKV Veikko Ruokonen Salon Vilpas 'Vieno Laaksonen luirne6nlinnan Kisa Arvi Laa ksc Puistolan Reipas Veildco Kunnari ~- - ~~-.~- - -

8 PÖYTÄKIRJA Työvaen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa boukokuun 5 p :nä 1941 pidetystä kokouksestae ESITYSLISTA: ' ~---~ Koko,uksen päätösval taisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ~ Pöytäkir,ian tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: Yle i s u r hei 1 u : 6.7. Lohjan Louhi-Turun Kisa 7.7_ ~min Urheilijat 3.8. Jämsän Tarmo Jyväskylän Toverit P e s ä p a li 0 i 1 u : H:gin Työv. Pallon~öjät Palloilul Tampere B - Vaasa A 5.6. Tampere - Turku,sekä A että nuorten piirikuntaott. p y ö r ä i 1 Y : Toukolan Teräs (siirto ) 22,6. Ruokolahden Kanto 3.8. Jämsän Tarmo ~ Pallodl~kurssien 'ohta 'akbi T. Määttä. Pa loilujaosto ehdottaa T.Määttää jalkapalloilun piirivalmentajakurssien johtajaksi Painonnostoneuvontaa. Painonnostojaosto ehdottaa jatkettavaksi painonnostoneu~ vontaa Jokelassa ja H2gissä pääasiallisesti yhden käden kilpailunostoja silmälläpitäen sekä ehdottaa,että painonnostoneuvoja N. Lehtiselle korvattaisiin Jokelan matkoista (3 kertaa) mk. 50:- päi vältäja matkakustannukset V,vartio 0Yln kir,jelmä. Päätetään V.vartio Oy:n sankarivainajai~ muistotauluja koskevan kirjelmän johdosta , :r,y:öväen Sanomalehdet,ja TUL. Esitetään harkittavaksi neuvotteluja Sos. dem. puolueen, '-ja työväen ~anomalehdistö~ edustajien kanssa organisoidun yhteistoiminnan a~kaansammiseksl , Tapaus Braithwaite. Kuullaan Koiton Visan tiedoitus V.Braithwaiten eroittat misesta. 389,-9. Kaskisten Vedon kirjelmä. Päätetään Kaskisten Vedon kirjelmän johdosta Yhteistoiminta lio ilaitten kanssa. Päätetään liittotoimikunnan edel lsessä kokouksessa p öy' dälle jätetystä ylioppilaitten tekemästä yhteistoimint&aloitteesta Puhujapyyntöjä, Toimisto ilmoittaa,että liiton sihteeriä on pyydetty puhumaan Varsinais-Suomen piirijuhlaan 22,5. ja Länsi-Uudenmaan pii~ rij uhlaan 8.6. Edelleen ehdottaa toimisto,että Et. Saimaan piirijuh~ laan ilmoitettaisiin juhlapugujaksi J.Tuominen,koska Hakkila ja, Pekkala ovat ilmoittaneet olevansa mainittuna ajankohtana e Qt-

9 ~ --~ ~- TUL:n liittotoimikunnnn kokous J9/4~.-2. tyinä..... Edelleen tiedustelee Porvoon pllrlkunta JuhlapuhuJaa pllrljuhliinsa sekä Kaskisten Veto kaksikielistä puhujaa 5-vuotisjuhlaansa samana päivänä. ~ Jär,iestel#asiat. Ehdot~taan valittavaksi seuraavat apuelimet Työvaliokunta Lehtivaliokunta Rakennustoimikunta Avustusrahaston jakotoimikunta sekä JXM= Järjestömuotokomitea. Liittotoimikunnan edusta,iat liiton,iaostoihin5 Määrat ään liittotoimikunnan edustajat j aostoihin: Hiihtojaostoon:... Kasvatusjaostoonl..... Koripallojaostoon: Luistelujaostoon'i' - MoottoripyörLilyjaostoon: Nuortenjaostoon: Nyrkkeilyjaostoon: Painijaostoon: Painonnostojaostoon! Palloilmjaostoon:..... Pesäpallojaostoon: Purjehdusjaostoon:. Pyöräilyjaost oon: Uintij aostoon. Voimistelujaostoon: Yleisurheilujnost oon: Li i t tooh,i aa.i a t: Jaostot ovat nimenneet seuraavat liittoohjaajaehdokkaat joitten t oimi aika samoin esitetään aloitettavaksi heti: Voimistelujaosto: Y.Ahtio Yleisurheilujaosto: H.Kangas Pyöräily jaosto: K.Hagström Uintijaosto: E.Koikkalainen Paini jaosto: Keijo Mäkelä Palloilujaosto: ehdollisesti V.Siren. PÄÄTÖKSET: l.-1. K k uksen päätösvaltaisuus. T dettiin saapuvilla olevan U. Rinne (18) puheenj htajana, A. E. Heiskanen (19),T.H. ilppula(14),o.suvant (19),H.Kangas (12), KoA. Vuori (15),K. Rg.l!tC3:, (l) ~. Pes nen (l),p.terv (l),u.siivonen (1) ja V. Suominen (1)/,öoHaini 11 ~ sekä liiton toimitsijat Penttinen, KOivula,Helenius,Määttä,Rajala ja Leskinen,v. Viimemainittu pöytäkirjan pitäjänä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat Palloilujaoston esitys hyväksyttiin. Painonnostoneuvontaa. Painonnostojaoston esitys hyväksyttiin ~öväen sanomalehdet ja TUL. Neuvottelij oiksi valittiin liiton puheenj ohtajat.

10 TULiN Liittotoimikunnan kokous 19/ Tapaus Braithwaite. Ilmoitus merkittiin Kaskisten Vedon kirjelmä. Kirjelmä Kaskisten kansakoulujen tarkastajalle päätettiin uudistaa ja pyytää selvitystä viivytyksestä l0. Yhteistoiminta ylioppilaitten kanssa. Ylioppilaitten yhteistoimintavaliokunnalle päätettiin vastata,että liittomme toimintansa luonteesta johtuen voi olla yhteistoiminnassa vain urheilullisella alalla,jolloin yhteistoiminta lähinnä voisi tulla kysymykseen Suomen Akataemisen Urheiluliiton kanssa ll. Puhuri apyyntö,j ä. Toimiston ehdotukset hyväksyttiin. Porvoon piirijuhlille matkustaa OoHaini ja Kaskisten Vedon 5-vuotisjuhlaan joko Kangas tai liiton sihteeri l2. JärjestebYasiato Apuelimi~n valittiin seuraavat jäsenet: Työvaliokuntaan: Rinne,Heiskanen ja Vilppula. Lehtivaliokuntaan: Heiskanen,Vuori,Haini ja Tervo Rakennustoimikuntaan: Wilppula,Rinne,Heiskanen,Suvanto ja L.Pesoneno Avustusragaston jakotoimikuntaan: Kangas,Ranta ja Penttinen Tilientarkkailijat: U.Rinne ja T.H.Wilppula Järjestömuotokomitea:Heiskanen,Suvanto,Kangas,Helenius,Penttinen ja Leskinen l3 Liittotoimikunnan edustajat liiton jaostoihin. Hiihtmjaostoon: K.Ranta.. Kasvatusjaostoon:L.Pesonen pa~no~no~tojaost~on: ~ Koripallojaostoon: V.Suominen pal~o~luj~ostoon potervo Luistelujaostoon: O.Suvanto Pes~pallo~aostoono O.Suvanto Moottoripyöräilyjaostoon: _ PU~J:hdu~Jaostoon:-.. Nuortenjaostoon:O. Haini ~or~~lyjaost~on: U. S~~vonen yrkkeilyjaostoon:a.heiskanen u~~t~jaost~on. V.Leskin:~ ~ Painijaostoono K Vuori Vo~~~stel~Ja~stoon: T.Maatt~ 0 Ylelsurhe~luJaostoon: H.Kangas Liittoohja~at. KYsymys jä~ toimiston valmistettavaksi yhdessä liittotoimikunnanjäsenten Kankaan ja Hainin kanssa seuraavaan kokoukseen. 395._l5. Toimiston puhelinpulma ratkaistavaksi. KoRanta herätti ulkopuolella esityslistan vireille kysymyksen toimiston puhelinyhtey~sien järjestämisestä asianmukaisemmalle tolalle o Keskustelun jälkeen jätettiin asia toimiston valmisteltavaksi. Vakuudeksi: ~ ~~

11 '., K~ous 20/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä lii - ton toimistossa toukokuun 12 p:nä 1941 pidetystä kokouksesta. E S ITYSLISTA: ~97.-2 saapuvillaolo ja ko- ~ pa lut. Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: P a i n 1 : Karjaan Ura ? Lieksan Into ~7. Mikkelin Vauhti Uin t i : 6.7. Porin pyrintö Turun Työväen Uim~rit Helsingin työväen Uimarit,B-sarjan mestaruuskil Yle i s l2.8.. ' u r hei 1 u : Hämeenlinnan Kisa -MaaP 1 seuraotte~u Raunan TU (siirtp ) ' Kymin Ve ikot Porin Pyrintö Turun Voima " If Yhteistoimintavaliokunnat. Pa n::tn -va iokuntaan: ori,kos kinen ja Helenius " valintatoimikuntaan : Vuori ja Leino Palloilun yt-valiokuntaana Vuokko ja Helenius,var. Altti ~'--- valintakomiteaan: Altti ja PUlkkinen,vur. Sir6n Uinnin yt.-valiokuntaan: Leskinen,Nieminen ja Rauttu,var. ~oikkalainen ja Koivula. 10V.-5. Naisten leisurheilumestaruuskil ailut. Na stoimikunta puoltaa naisten yle1sur ei1umestaruuskilpailuja Kyminlaaksan naisj a osto~le ainoana hakijana.piiri puoltaa. Järjestämisaika ilmoitetaan myöhemmin Nuorten,iaostOlta t, Koska on ilmennyt t apauksia,jolloin on toimeenpantu yhteösiä Itpoikakilpailuja fl ilman minkäänlaista lupaa,anoo nuortenjaosto liittotoimikunnalta lupaa saada lähettää kiertokirje seu _ roille,jossa selvitettäisiin liito suhdetta nykyisin niin monivivantei8iin poikajärjestöihin Jalkapallomaaottelut. Palloilujaosto ehdottaa,että liittotoimikunta kääntyisi Suomen Palloliiton puoleen kirjelmällä,jossa tiedusteltaisiin,aikooko Palloliitto huomioiaa myös TUL:n pellaajat maaottelumiehiä valitessaan Suomen 8i viili-,ja Asevelvollisuusinvaliidien Li i tto r.;{_n kir,jelmä. Kuullaan yllämainitun liiton lähettämä kirjelmä Uusi seura erustettu 'a vanha herätett henkiin. 2.4 perus e u ~tt1osaston y toyteen V.--Ja U.- seura Sallan Sarastus.Piirin ilmoitus puuttuu. v.- ja U.- s eura Haarelan Nousu on päättänyt jatkaa toimintaansa.helsingin piiri puoltaa.toimipaikka Helsingin kaupunki Puhujapyyntöjä. Kuop-ion piiri tiedust.e l ee tove L.Nurmea juhlapunujaksi piirijuhliinsa k e ~äkuun 1 p:nä.

12 TU1:n liittotoimikunnan.kokous 20L41,-2. Kymin yrhe:ilijat liiton s i ht eer i ä juhlaansa ; sekä var sinais-suomen piiri Toivo Määttää seuraamaan piirin piirijuhla voimi s t elua l. Mui t a edustuks:iia. 8 0S. dem. Nuorisoliiton var sina:iinen edustajakokous Ta ~ per eella kepäkuun '1 j a 2 p :nä,alkaen klos 10 Konserttisalissa. Tamper een piirikunnan piirijuhla al kaen klo. 12, Liitto-ohjaajat. Käsit ellään liitto- ohjaaj akomitean (Haini, Kangas,Leskinen j a He lenius ) laatima ~ietintö liittoohjaajakysymyksen r at kais emi seks:ii. Liite Liit totoimikunnan kokoussäännöt. Seuraavassa liittotoimikunnan kokoussäännöt v:lta ~ Liittotoimikunnan kokoukset pidet ään s äännöllisesti maanantaisin tai juhlan estäcssä s euraavana päivänä. 2. J ä s enen ollessa estettynä s aapumasta kokoukscen,on esteellisyydestään ilmoitettava liiton toimistoon kirjeellisesti t ahi puhelimella Kokoukset aloitet aan t äsmälleen klo Puheenvuorot paits i ty5j ärjestyks een myönnetään pyydetys s ä j ärjestyks es s ä. '5. Liiton toimitsijoilla on oikeus vastata heti tehtyihin kyselyihin tahi antaa tarv:,ittavia selityksiä. 6. Vastalauseet on' t ehtävä kirjallisesti puheenjohtajal l e., 7. Asdat on pyrittävä r atkaisemaan mikäli mahdollista lykkeyksettä.'urheilullisissa asioissa on kuitenkin ennen r atka isua pyydettävä asianoma i sen j a oston l ausuntoa. 8. Äänestykset t oi mitet aan kät t ennostolla. 9. Li ittotoimi kunnan j äsenellä ei ole nikeutta arvostella l i i t totoimikunnan päätöks i ä ulkopuolell a kokou sten. PÄÄ T ö K S E T Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Ri nne. (19)puheenjohtajana. E. Heiskanen(20 ), T. HoWilppul a (15) l OoSuvanto (20),H. Kangas (19), K. AoVuori (16), KoRanta (2), 0. Haini (2 J, L. Pe s onen (2 ),P. Tervo (2 ), UoSiivonen (2), ja V. Suominen (2 ) sekä liiton toimitsijat Pentti nen Koivula,Helenius,Määttä, Nurmi ja Leskinen.V. Viimemaini ttu pöytä kirjan pitäjänä. '.' Kokous todettiin päät ösvaltaiseksi o?97o-2 o Pöytäkirj~ tarkistus ~ Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiin. Yhteistoimintavaliokunnat4 Jaostojen e~dotur et hy ~ ~ ttiin Naisten yleisurheilumestaruuskilpailut. Naistoimikunnan ehdotus hyväksyttiin. 40l. ~6. Nuorte~iao s tolta. uortedjaoston anomus hyväksyttiin. Kiertokirje liittotoi mikunnan kautta ~7. Jalkapallomaaottelut6 Liittotoimikunta päätti 6 aänellä 3 vastaan läh" ett.. aa S opal-

13 TUL:n liittotoimikunnan kokous 20/ loliitolle kirjelmä,jossa viitaten Suomen Palloliiton ja TUL:n välisen yhteistoimintasopimuksen 2 :än ja saman sopimuksen selvennykseksi heinäkuun 4 p:nä 1940 laaditun lisäpöytäkirjan kohtiin 2. ja 3&a~ todetaan,ettei Suomen Palloliitto ole ilmoittanut aikovansa huomioida TUL:n pelaajia Ruotsi-Suomi jalkapallomaaottelussa,kuten sopimus edellyttää,jonka vuoksi liittotoimikunta tiedustelee,aikooko Suomen Palloliitto vastaisuudessakin menetel lä samalla tavalla,missä tapauk w sessa luonnollisesti Työväen Urheiluliiton on vedettävä määrätyt johtopäätökset yhteistoiminnasta Suomen Palloliiton kanssa Suomen Siviili-ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto r.y:n kir,jelmä. Päätettiin lähettää kiertokirje y l lfu~ainitun liiton kirjelmässään mainitsemista asioista Uusi seura perustettu ja vanha herätetty henkiin. Sallan Sarastus hyväksyttiin liittoon mikäli piiri puoltaa. Saarelan Nousun ilmoitus hyväksyttiino Puhujapyyntöjä. Kuopion piirin pyyntö hyväksyttiin.samoin ~in Urheildjain puhujapyyntö,mikäli seura itse kustantaa puhujan.toivo Määttä lähete w tään seuraamaan Varsinais- Suomen piirijuhlaa uita edustuksiao Sos. dem~ Nuorisoliiton edustajakokoukseen valit tiin edusta~ jaksi L.Pesoneno Tampereen piirijuhlille K. Rantao Liitto~ohja~j at. Toimiston ja ohjaajakomitean ehdotus hyväksyttiin Liittotoimikunnan kokoussädnnöt. Kohtaan 6 lisättiinuperustellut vastalauseet j.n.e. II KOKOUKSESSA ESILLETULLEET ASIAT J PÄÄTÖKS T: Valiokuntien kokouspalkkioto Työvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttiin liittotoimikunnan apuelimien jäsenten kokouspalkkioiksi seuraavat mar kamäärät: Työvaliokunnan jäsenille: 40 :~ kokoukselta Lehtiwrakennus-avustusrahaston jako- ja järjestömuototoimi... kunnille kokoukpalkkiot jaostojen kokouspalkkioitten mukaisesti. Tilientarkkailijoille: a 500:- vuodessa Piirikuntien kurssi-ja neuvontamäärärahato Talousva1dokunnan yksityiskohtainen ehdotus hyväksyttiin. 4l1.-16 o Pietarsaaren Innon anomus. Pietarsaaren Innon anomus saada 10000:- lainaa osallistua~s seen sikäläisen työväentalon laajennustöitten kustannuksiin evättiin Uusille seuroille Toimitsi'ao as 'a rekisteri a erit maksut tao Toimiston es1tys väksyttiino Painin piirivalmentajakurssit. Painijaoston kustannusarvio piirivalmentajakubsseista Pajulahdessa hyväksyttiin. 4l Piirien puh';:n Ja siht:n neuvottelupäivät. Kasvatusjaoston kurssisuunnitelma hyväksyttiin 4l Poikaurheilupäivien tappiokorvaus. Poikaurheilupäivien tappio päätettiin korvata jäejestävälle piirille 3000 mk:an l. Arpajaislupa myönnetty. Sisäasiainministeriöltä saadun ilmoituksen mukaan on lupa suurarpajaisten toimeenpanoon myönnetty. Arpajaisten eteenpäinvientiä varten käytännössä asetettiin toimikunta,johon tulivat V.Penttinen

14 TUL:n liittotoimikunnan kokous 20/ L.Nurmi,A.E.Heiskanen,P. Tervo ja U. Rinne. 4l7.-2l. Toimiston aukioloaika kesällä. Liiton toimisto päätettiin pitää kesäaikana auki seuraavasti: Maanantaisin klo 18. Tiistaisin,keskiviikkoisin,torstaisin ja per jantaisin klo. 16. sekä lauantaisin klo l Neuvottelu Aaltosen kanssa. Liiton puheenjohtajat selostivat neuvottelua puoluesihteeri Aaltosen kanssa. Selostuksesta ilmeni,että propaganda ei ole hoidet vissa puoluetoimistob välityksellä,josta syystä on hankittava keinoja tämän hoitamiseksi johdosta päätettiin G Periaateohjelma käytäntöön.. Kasvatusjaoston esityksestä päätettiin ottaa kunkin kur ssin ohjel.må.an pakollisena aineena "Liiton periaateohjelmaa tt koskeva luento. Vakuudeksi:

15 L 1 1 T T 0 TOI MlK U N N A L L E Piirin puheenjohtajien ja sihteerien kurssi-ja neuvottelupäivien oh Jelman Pajulahdessa kasvatusjaosto ehdottaa suoritettavaksi ~ iitteen mukaisena. Ohjelmaan on sisällytetty mm 4 piirien puheenjohtajilta tai sihteereiltä alustukset keskustelukysymyks1ks1.kukin alustus 011si pituudeltaan yk ~ i konekirjoitusliuska.alustukset olisi lähetettävä liittoon viimeistään 1~ p:ään kesäkuuta mennessä,liitossa ne monistetaan ja jaetaan neuvottelu-.:,fi.ivillä kurssilaisille.alustuksien johdosta käydyn keskustelun tulokset ~,~h; dään pöytäkirjaan. siihen tapaan,mi tä toimisto piirien pöytäkirjamuodok ~~ ehdottaa.pöytäkirjaa pitää jokainen piirisihteeri ja puhetta johtaa sen.;.~i lrikunnan puheenjohtaja jonka alustus on keskustelun alaisena.neuvotte Jupäivillä tehdyt pöytäkirjat jäävät kullekin piirisihteerille mallipdytäkirjoiksi. Liittotoimtkunnan aikaisemman päätöksen mukaan saapuu liittotoimikunt a Pajulahteen 30.8.iltapäivällä,viipyen Pajulahdessa vielä seuraavan päivän.näiden päivien ohjelma:h kasvatusjaosto ehdottaa seuraavaksi: Illallinen ja kurssilaisten järjestämä illanvietto. ~~Li Klo 8,00. " 8,15. II 8,45. II 9,30. II 12,00. II 14, '. c JC:,., ). L.J.. r f). r". ".., Herätys. Aamuvoim1stelu ja peseytym1nen. Aamukahvi tai velli. Yhteinen saunassa käynti. Aamiainen. Lopettajaiset. Lopettajaisten ohjelma ~--~ Kahvipöytä voimistelusalissa Yhteislaulua. Liittotoimikunnan tervehdys piir.puheenjoht.ja sihteereille.u.rinne Tietokilpailu,ltt(6jäsentä)piir.phj.(3)ja sihteerit(3). Vapaa sana, Lopettajaissanat. V.Leskinen. Työväen marssi. Piirien puheenjohtajien ja sihteerien alustukset neuvottelupäivillä ~ t el ä-saimaa ;'cel ä-savo ~p l sinki 11äm e!\qr jal a ~:es ki-suo!l1i Zuopio i\.yminl aakso Lahti ~änsi-uusimaa ;-ja P-pohjola Pohjanmaa Porvoo Satakunta Tampere Varsinais-Suomi J.Peltonen. Urheilun leviäminen maassamme. V.Sctvo1ainen. K.Altti. Jalkapalloilun organisointi piireissä. Hj.Elomaa Pesäpalloilun" II R.Pietarinen Painin II " V.Kauranen TUL ja muut työväenjärjestöt. K.Kortelainen.YleisuTheilun organisointi piireissä E. Lukkari. Hiihdon " II O.Kautto. Mäenlaskun " 11 A.Hulden. Nuorten toiminnan II " Y.Greus. TUL ja SAK. L.Kontturi. Uinnin " II E. Koivisto. Pyöräilyn II Il M.Ekblom TUL ja kunnallinen urheilutoiminta. P.Virtanen. Luistelun organisointi piireissa. A.Heinonen. Vesipalloilun II II

16 Piirin puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivien päiväohjelna. ~'] 0 7,00. Herätys. " 7.,15-7,30. Aamuvoimistelu. " 7,'bO - 8,00. Peseytyminen. 1/ 8 J Oa - 9,00. Aamuvelli. " 9,00-11,00. Luentoja. :1 11,00-13,00. Aamiainen,1 1:5,00-14,30_ Luentoja. 1/ 1 '.~, 30 15,00. Päiväkahvi.,/ 15,00-16,00. Liinkuntaharjoituksia. il 11-),00-17,00. Luento. Ii 1'1,00-18,00. Il]allinen. Ii 18, 1)0-19,00. Luento. II 19,00 - ~0,00. Lauluharjoituksia. t: ;;;0,30. Iltatee. Ii 23,00. Hiljaisuus. Luennot ja luennoitsijat. ===;======~===;=~=c======= P ii r j ~l ;;>uheen johtajien tehtävät...., tuntia.u.rinne. U~ ' si ori.jär jestösääntöjen käytäntöön soveltaminen II Heisl:::a.l.1en.! :U.tor: ja piirien toiminta talousarvion puitteissa 2 " Penttinen. ~\aisten toiminta piirikunnissa II. Rajala. Tyttöjen toiminta piirikunnissa 1 " Ahonen. Piirisihteerin tehtävät _ t ~~... 3 TI Helenius. Liiton toimisto,piirikunta ja seurat., 1 11 Helenius. ~ iiritoimik.tehtävät eri urheilumuotojen kehitystyössä 1 " Koivuja. Piirin toiminta sanomalehdissä..., 1 II Nurmi. 2iirin toiminta liiton äänenkannattajissa.. r ' /(, " Nurmi..r,1 J. ten periaa teohj e] man käytäm;öön soveltaminen r II ~ Hainic Pl ::'r ij'lhlat ja niiden o-rganlsointi ~... ~. 1,1 Mäh ttä. - i it01j.kur ssiohjelma ja piirikuntien osuus siinä Määttä. rl j anh0h~ais ia yhteiskunnallisia kysymyksiä f 2 II Aaltonen. rllr_911 j.ja siht.ajustukset-keskustelu niiden johdosta 8 Ii 29 II

17 L i i t t 0-0 h jaa j a t = = = = = = = = = = = = = = = = Liittoohjaajakomitea (Haini,Kangas, Leskinen ja Helenius) ehdottaa liitto-ohjaajakysymyksen kehittä~iseksi seuraavaa: 1. Ohjaajien toiminta määrätään toistaiseksi kokeiluluontoiseksi. 2. Ohjaajien palkkiot otetaan jaostoille myönnetyistä kurssi- ja neuvontamäärärahoista. 3. Liiton nuortentoiminnan liitto-ohjaajakysymyksen osalta jätetään liittotoimikunnan päätettäväksi, onko syytä palkata liitolle liittokokouksen toivoma nuortenohjaaja, jonka tehtäviin yhdistettäisiin nuorten liitto-ohjaajan tehtävät Liitto-ohjaajien työ- ja toimiajaksi määrätään toistaiseksi yksi päivä viikossa- (tiistai ja torstai). LiIton toimiston tehtäväksi jätetään määrätä työskentelyhuoneet ja järjestä~ ohjaa j ien toiminnan opastus. Työajaksi määrätään klo Mikäli jonkun alan liitto-ohjaajan työmäärä paisuu myöhemmin niin suureksi, ettei ohjaajan työaika riitä, jätetään jaostojen tehtäväksi tehdä ehdotus toisen työskentelypäivän käytäntöönotosta.. 5. Liitto-ohjaajille suoritetaan toistaiseksi palkkiona kaikilla aloilla mk. 250:- kuukaudessa. 6. Liitto-ohjaajien työ järjestetään toistaiseksi seuraavasti: P ali 0 i 1 u, ohjaajana V,Siren, 1.6. alkaen, to~miakna vuodessa 12 kk. tänä vuonna 7 kk. kust. 1750:- P e s ä p ali 0 i 1 u, ohjaajana V.Soininen, 1.6. alkaen, toimiaika huhti-syyskuu, tänä v. 4 kk. II 1000:- P Y ö r ä i 1 y : ohjaajana K.Hagström, 1.6. alkaen, II toimiaika huhti-syyskuun, tänä vuonna 4 kk. 1000:- U i p t i: ohjaajana E.Koikkalainen, 1.6. alkaen, II toimiaika maalis-elokuu, tänä vuonna 3 kk. 750:- Yle i s u r hei 1 u, ohjaajana H. Kangas, 1.6. II alkaen, toimiaika helmi-syyskuu, tänäv. 4 kk. 1000':- Voi m i s tel u ; ohjaanana Y.Ahtio, 1.8. alkaen, toimiaika elo-huhtikuu, tänä vuonna 5 kk. P a i n i : ohjaajana K.Mökelä, toimiaika elohuhtikuu, tänä vuonna 5 kk. " 1250: - N Y r k k e i 1 y: ohjaaja määrätään myöhemmin, " 1250 : alkaen, toimiaika elo-huhtikuu, tänä vuonna 5 kk. _. " 1250:- L u i s tel u : ohjaaja määrätä~n myöhemmin, alkaen, toimiaika marras-helmiktiu, tänä v. 2 kk. " 500:- H i i h t 0 : ohjaaja määrt myöhemmin, alkaen, toimiaika marras-maaliskuu, tänä vuonna 2 kk. 500:- K 0 r i p a 1 loi 1 u : ohjaäjana L.Kivi, toimiaika jätetty taisto avoimeksi? Avo imi k s i jäävät seuraavat ohjaajapaikat: Nuo r t en: jää riippuvaksi liittotoimikunnan liiton nuortenohjaajaa koskevasta päätöksestä, toimiaika ehdotetaan kokovuotiseksi, tehtävään yhdistetään myös mahdollisesti kasvatustoiminta. P a i n 0 n n 0 s t 0,Purjehdus ja moottoripyöräily. K 0 m i t e a ehdottaa samalla, että liitto-ohjaajien työskh kentelyn aloittamiseksi liittotoimikunta: L: OIKEUTTAA TOIMISTON PAINATTAMAAn tarpeelliset henkilökortit (kilpailijoita, piiri- ja seuravalmentajia varten. Kortistot hoidetaan liiton toimistossa liitto-ohjaajien toimesta, liiton toimiston antaessa tehtävästä tarpeelliset ohjeet. 2. oikeuttaa to ~. miston painattamaan tarpeel~iset kysymyslomakkeet nimenomaan kilpailumiesten henkilötietojen tieduste lua varten (huom. samoja kaavakkeita voidaan käyttää kursseille). 3. oikeuttaa toimiston painattamaan tarpeellisen määrän lähinnä piiriohjaajien käyttöön tarkoitettuja ohjaajien matkaselostuskaavakkeita. 4. vahvistaa myöhemmin sille esitettävät ehdotukset liitto-, piiri- ja seuraohjaajien ohjesäännöiksi.

18 Kokous 21/41,.,.10 PÖYTltKIRJA Työväen Urhe~tiJ.:l::"j, i"i.:.on. liittotoimi kunnan H81si.ngis8P.. U Lt,): " t,oj.wistossa touk':)kuun 19 p ~nä 1941.pi ~ Q,etystä kokouksesta. E S 1 T Y S L 1 S T A ======================== ~?l ~ -:l G K~!.couksen päätösva).taisu1js. Todetaan. liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaol0 ja kokouksen päätösvaltaisuus. ~g2.-2. : Pöytäkirjan tarkistus. Tarksiettaan edellis'en kokouksen pöytäkirja. Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: P e s ä p ali 0 i 1 u : 1.6. Hyvinkään ponteva- Idänpään Toive P y ö r ä i J;.. Y : 24 II 8. Hyvinkään Ponteva Yle i s u r hei 1 u : 9060 Helsingin Kulle~o (siirto ) 2408_ Vaasan Toverit( mm. Pohjanmaan Kansan maraton) Jalka p a 1 loi 1 u : Pokaaliottelu Turun Kisa - RTU 1.6. HYvinkään Ponteva-Valkeakosken Koskenpojat N y r k k e i 1 Y : Seuraottelu Hyvinkään Ponteva-Tampereen Yritys Keräystalkoot ja TUL. Suomen Partiopoikajärjestön peru$tama Keräystalkootoimisto on lähettänyt liitollemme kirjelmän,jossa S pyytää liittoammn lä~ hettämä.än alaisillemme seuroille nkeräystalkoo" nimisen ohjelmavih~ kogen,josta mallkikappale esitetään liittotoimikunnalle. :4pili -5 Raivausleiritoiminta,j a TUL. Raivausleiritoiminnan Keskusjohto lähetti viime viikon alussa kutsun neuvottelukokoukseen saman viikon torstaipäivänä kiov 1.8" Koska kutsu kuitenkin oli saapunut niin myöhään,ettci liittotoi~ mikunta ollut ehtinyt asiasssa tehdä ratkaisua,ei toimisto mainittuun kokoukseen lähettänyt edustajaa. Vastaisia neuvotteluja silmälläpitäen pyytää toimisto lii~ t otoimikuntaa nimeämään mahdollisen edustajan tai ainakin me.äri ttele:1i1';; kantansa kyseessä olevaan toimintaan. 1~6~-6. Yhteistoimintaasioita. Pe säpallojaosto esittää,että pesäpalloilun II LiittoneuvostooI, valittaisiin O.Suvanto ja V. Soininen. N y r k k e i 1 Y jaosto ehdottaa yhteistoiminnan järjestel;yva110kuntaan H"Nurmion ja O.Heleniuksen,valintakomiteaan U.Ron ~ kasen ja A. Lehtevän. P a i n 0 n n 0 s t 0 jaosto ehdottaa yhteistoimintavaliokuntaan M~Hokkasen ja O.Hurmeen Painonnostajaosto ehdottaa,että liittotoimikunta hyväksyisi Suomen Painonnostoliiton kilpailusaännöt väliaikaiseen käyttöön liittomme painonnostokilpailuissa perustelle~ ehdotustaan sillä ~ että yhteistoimintakilpailuissa erilaisuudet s äännöissä tuottavat lii ttomme painonnostaj illo tuntuvaa haittaa': 1~8~8~ P.Lönngren kasvatusjaoston kurssille. Kasvatusjaosto ehdottaa,että jaoston jäsen P~Lönngr6n liiton kustannuksella lähetettäisiin piirien puhj:n ja sihteerien kurssille Pajulahteen. ~?9.-9. Päätös liopuasiassa. Uusi sisäasiainministeri Horelli on evännyt liiton taholta tehdyn anomuksen,että piirikuntien juhlakulkueisea saåsi käyttää liiton,piirikuntien ja seurojeri lippuja.

19 Piirijuhlapuhujia. Piiritoimikuntien toivomus t n muk a&~ at se avut totoimikunnan jäsenet suostuneet juhlapuhuj iksi piirijuhlilla l A.E.Heiskanen Keski-Suomi kes 8 p:nä 0. Suvanto Oulu-ja PiPohjola kes äk. 150 T. Määttä Lahden piirikunta kesäk. 8. liit ~ PÄÄ T 'Ö K S E T Kokouksen päätösvaltaisuus. TOdettiin saapuvilla olevan U. Rinne (20) puheenjohtajana, A. E. Heiskanen (21),T. H. Wilppula(16) t O. Suvanto ( 2l)~K. A. Vuori ( I7 ), K. Ranta (3),0. Haini (3),L. Pesonen(3) U. Siivonen (3) ja V. Suominen (3) sekä liiton toimitsijat Pelttinen,Nurmi,Maättä,Helenius,Rajala ja V. Leskinen,joka piti kokouksessa pöytäkirjaa. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin Kilpailul uvat. Anotut kilpailuluvat myönnett iin Keräystalkoot ja TULe Liittotoimikunta eväsi Keräsytalkootoimiston tekemän anomuksen Raivausleiritoiminta ja TUL. Mikäli toiminta rajoittuu määrättyyn passiiviseen edustamiseen ollaan siinä mukana Yhteistoimintaasioita. Jaostojen ehdotukset hyväksyttiin Painonnostojaoston s äåntömuutosesitys. Palautettiin jaostoon tarkemman s elvyyden hankkimista verteb Kasvatus,iaoston kurssit. Pentti Lönngren kustannetaan koko kurssin ajaksi ja koko kasvatusjaosto samaksi ajaksi kuin liittotoimikuntakin Päätös lippuasiassa. Sis~i nisterin suul lisen päätöksen johdosta merkittiin pöytäkirjaan,että liittotoimikunta pi tää päätöksen muuttamista mitä tärkeimpänä periaatteellisena ratkaisuna Piirijuhlapuhujia. Piiritoimikuntien toivomukset päätettiin ätyttää. KOKOUKSESSA ESILLETULLEET ASI T JA PEÄTÖKSET : l.-11. Naisten Yleisurheilukurssi Naisten yleiwrheilukurssi,josta liite pöytäkirjm wukana hyväksyttiin Koripallojaoston esi tys. Koripallojrosto oli esittänyt, että sil le myönnettäisiin ylin valvonta oikeus kaikissa koripalloilua koskevissa asioissa,myös naisten. Liittotoimikunta päätti, että asia jätetään kummankin jaeston nimeämien edustajien kesken sovittavaksi, jonka jälkeen se uudellee tuodaan liittotoimikuntaan Liiton painimestaruuskilpailujen osa I I :n tilitys. Painijaoston tarkastaman talousvaliokunnan esittämän painimestaruuskilpailujen tilitys hyväksyttiin l4. Puhelinkeskus. H:gin puhelinyhdistyksen tarjous puhelinvaihteen ta liiton toimistoon 58,145:- hinnasta,hyljättiin l5. Naistoimikunnan esitys naissihteerin ja naisjärj e s t äj~ työ-

20 TUL:n liittotoimikunnan kokous 21/ suhteista. Naistoimikunnan esitys hyväksyttiin. Samoin Naisten urheilulebden kesäajan toimittamisesta Jänti11e palkankoroitus. Toimittaja Jäntille päätettiin antaa 300:- palkankoroitus sekä samalla kiinnittää hänet toim. Nurmen sijaiseksi kesälomaaikana 3000:- kk- palka11a. VakuudeksL :~ ~~~

21 Fa~Aten yleisurheilukurssi , le ~a istoimiklli~ta ehdottaa seuraavien seurojen edustajille myönnettäväksi 1 i_l "Con apur..aha naisten yleisurheilukunssille osallistumiseksi ~ Ett.;läsaimaan plc. HeJ.sj.ngin pk. Ec ị.n:8ad. pk...kyr.:inlaakson pk" I..::thden pk. (,å.,."\s j -Uudenmaan pk. 8u2.un ja Peräphj.pk. ~allip~ reen pk. Varsinais-Suomen pk. Tainionkosken Tähti Helsingin T"armo Fonssan Alku piirin puolesta Tiutisen pyrin-:ö Lahden Kaleva Leppävaaran Sisu Oulun Jyry Tampereen Yr~tys piirin puolesta Tamp. Työv. Naisv. Turun Kiri Turun Voima Helvi Hiirsalakka He gina Mar j an<3!i.1 Lea-Helga Agnen Nelly Yrjölä Sirkka rleingoldt Sirkka ttättinen Elli Kahila Hellin Rtiistola Anni Flinck Vee:'.'a Aaltonen Helmi Laine Enni Savikoski Lea Aaltonen I ~säksi ovat apurahaa hakenet Tampereen pilrikunnasta: Säkenet~ Sirkka Saarinen, Kilpa-Veljistä Rosa Korpela, Toiveesta Eeva Sulande~ ja Mut&lan Viristä Aune Ahonen. Kun naistoimikunta on jo huomioinut Tamper een piiristä kolme seuraa, ei se katso tarpeelliseksi määr~rahan pienuuden takia huomioida edelläolevia seuroja. Omin kustannuksin on ilmoittautunut llieppävaaran Sisusta Tyyne Palmu, Turun Vesasta Kerttu Aaltonen " Kurssiohjelma: 25F 5. avajaiset ja luento 26~ päiväohj elma seuraavanlainen: luo 8.::. 11 luentoja urheilutekniikasta ym. II! 11 I 13 aamiaistauko " 13-16,30 käytännöllistä harjoittelua II 18 - harjoituksia vapaun valinnan mukaan Oh;]cl massa on luentoja 2 t.. TULn kilpailusäännöistä, Vainö Koivulas 1 t. l i iton periaateohjelmasta, Watnö Eeskinen_ a t. ensiavusta tapaturmissa, Johannes Heikkinen~ Kur ssin yleisohjaajana t.oimii Liisa Ahonen ja ohjaajana Onni Metsistö. KU.I'ss j.paikkana on Oulunkylan urheilukenttä ja majoitusta on pyydetty OlJl unkylän SuolJlalaisesta kansakoulusta. Mikäli sieltä tulee kielteinen vast aus, saadaan majoitus Helsingin k&upungin Retkeilymajasta~Ruokai- 1u järjestetaän siten, että apunahan saaneille anneta ~n päivää kohti ruokarahaksi 25:- Kurssin ktlstannusanvio: Majoitus 13 hel~ilöä a 15: Päi vär.a.haa!li a 25: Ohjaajalle Ylim. kuluja, välineiden hankintaan ym. 7 pv. 7 pv. Yhteensä : : : : :-

22 J <:: 1//1 \i ~..

23 ~9~oUS 22/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheilulii.ton liittotoimikunnan Helsingissä lilt0n toimistossa toukokuun 26 p:nä 1841~ pidetystä kokouksesta. E S 1 T Y S L 1 S TA: ~~!.~l. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillao1c, ja. ko", Y.:ouksen päätösva1taisuus.. Pöytäkirjan tarkistus~ Tarkistetaan edell~sen kokouksen pöytäkirja ~ ~..;;3-" ;...;;.._-:,K~i;-.;;1"""'p-:-a...;.;i'_:;1::.::u;..:;1:..;;u:_:Vl-"'at..;;;... Käsitellaän seuraavat kilpailuluvat: Yle i s u r hei 1 u : Sunnenjoen Vauhti Killinkosken Myrsky 11Q.~~4 ~ Uusi seura. Espoon Dahlsvil{iin on perustettu Pitkäjärven Vo- ja U. s eura Kisa niminen urhei1useura,joka Länsi-Uudenmaan piirin puoltol ausein anoo liiton jäsenseuraksi '5 " _Edustuksia cia puhutjaryyntqc; ä. V. - ja U. - seura Hyvinkään Ponteva r.y~n 25 v. juhla lo6~ SDRL:n edustajakokous Turussa klo~ 10. Et. Saimaan piirijuhla 8~6. klo. 14. puhujaa Hämeen piirikunta tiedustelee edustajaa piirijuhliinsa.: c Nu ~rten,iaoston kiertoki!:j~.....~uroij..:le. Nuortenjaosto on hyväksynyt seuraavan sisältöisen kler-to kirjeen lähetettäväksi liiton seuroille ja piirikunnilleo "Koska on sattunut tapauksia,että liittomme seurat. i]r:l:: n LLittotoimikunnan lupaa tahi edes ilmoitusta piiritoimikuill'.alj.e 0~ ' \Tat. yhdesse. porvarillisten poikajärjest.öjen kanssa toimeenpar!i8c-rt Kilpailuja j a harjoitustilaisuuksia,tiedoitamme,ettei Työvä.en nrheiluliitto ole solminut. ainoankaa:a maamme poikajärjest.ön kanssa yht,ei.stoimintasopimusta,josta johtuen yhteistoiminta muodossa tahi tci sessa näide:l. järjestöjen kanssa on ehdottomasti kie1lett,y elj.8:l siihen ole hankittu liittotoimikunnan lupaa. 1I 1.42~~7.. Naisten voimisteluoh.;aa.iien alkeiskurssi. Naistoimikunta ehdottaa,että 37 seuralle annettaisiin apuraha osallistumista varten voimistelun alkeiskurssille Pajulahdossa Apuraha olisi 500:- ja siihen sisältyisi ruoka, majoitus ja opetus o Hakijoita on kaikkiaan 78. (liite) Kustannusarvio; 37 apurahaa a 500: Opettajakustannukset Opettajain matkakustannukset Summa summarum 18000:- 4900:- 1500: :- 144 o-8 ~ SUQffien Palloliiton vastine. Kuullaan Suomen Palloliiton vastaus maaotteluja koskevaan!::.i:r.j elmäämme. 14 -S, -9. Poikaurheiluliiton kir,jelmä, Nuortenjaosto vastusti yhteistoimintaa muodossa missä tah~ sa Suomen Poikaurheiluliiton kanssa. 149~-19 o Yrjö Salmi liiton~äseneksi jälleen. HU 418 anoo liittotoimikunnan suostumusta Yrjö SaL~en Lltt~ miseen HU 41:n jäseneksi.

24 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/ PÄÄ T" Ö K S T: ,. Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (21) puheenjohtajana, A.E. He iskanen (22 ),T.H. filppula(17),0. Suvanto (22), K Vuori(18),H. K as(20),k. Ranta(4),0. Haini (4),L. Pesonen(4),U. Siivon n (4),P. Tervo (4) ja V. Suominen (4) sekä liiton toimitsijat Penttinen, Helenius, Koivula, äättä, urmi ja Leskinen V,joka piti kokouksessa pöytäkirjaa Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiino Lisäksi Pi täj änmäen Tarmolle Uusi seura. Pitkäjärven V. - ja U.- seura Kisa hyväksyttiin liittoono Edustuksia ja puhujapyyntöjä. ayvinkään Pontevan juhlaanvalittiin edustajaksi K. Ranta. Edustajan lähettäminen SDRL:n kokoukseen jäi pöydälle. V. Penttinen valittiin Et. Savon piirijuhlille juhlapuhujaksi K. A. Vuori esittää liittotoimikunnan tervehdyksen Hämeen pii rin piirijuhlilla. 44~. -6. uorten,jaoston kiertokir,je. Pöydälle Na isten voimisteluohjaajien alkeiskurssi. Naistoimikunnan esitys hyväksyttiino Suomen Palloliiton vastine. Kirjelmä merkittiin kuulluksi. Palloilujaosto valtuutettiin valitsemaan valitsijalautakuntaan 1 jäsen~oliittotoim i kunta valitsee keskuudestaan toiseno Poikaurheiluliitom kirjelmä. Liittotoimikunta yhtyi nuortenjaoston kantaan,mutta päätti hyväksyä kilpailun taiteilija Bertel Nordströmin kiertopalkinnosta si ten,että kummamkin liiton poikaurheilupäivillä saavutetut tulokset huomioidaan kiertopalkinnon kohtaloa ratkaistaessa Yrjö Salmi liiton,jäseneksi,jälleen. HU 41:n anomus jäi pöydälle,kunnes on hankittu HKT:n Yrjö Salmen erottamisesta. KOKOUKSESS SILIETULLEET ASIAT J p ". ""TÖKSET : Kyminlaakson piirikunnan avustusanömus. ~inlaakson piirikunta anoi 10000:- suuruista avustusta valmennus- ja kurssitoimintaa varten. Liittotoimikunta eväsi anomuksen Liiton mestaruuskilpailujen tilit yksiäo HYväksyttiin seuraavien mestaruuskilpailujen tilit: Hiihtomestaruuskilpailut KYmissä LuistelumestaruuskilpailuD Helsingissä Voimistelumestaruuskilpadlut Helsingissä Opetusministeriö myöntänyt 20000:- naisten kurssitoimintaa: varten. Ilmoitus merki ttiino

25 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/4~ Urheilijain avustusrahasto. SVUL on pyytänyt liittoamme nimeämään 3 jäsentä toimikuntaaa johon SVUL valitsee 6. jäsentä päättämään niitten varojen jakamisesta jotka SVUL on vastaanottanut veljesjärjestöltään Tanskassa. Liittotoimikunta valitsi U. Rinteen,. E.Heiskasen ja V. Penttisen w 15. Selostus Varsinais- Suomen piirijuhlilta. kittiin. T. Määttä selosti VarsinaiswSuomen piirijuhlia. Selostus mer Käsipalloilun ot taminen liiton ohjelmaan. O. Suvanto esitti harkittavaksi käsi palloilun ottamista liiton ohjelmaan. Asiasta käydyssä keskustelussa liittotoimikunta kuitenkin yksimielisesti päätti siirtää kysymyksen ratkaisun tulevaisuuteen. Vakuudeksi : ~ ~

26 Naisten voimistelunohjaajain alkeiskurssille apurahanhaki ja t. TC3<.l, Vuoksenniska ;~~.T(-)\Täe n Urheilijat, Lappeenranta 1/ 1:>.2.ca ja, Joutseno fl'a.hti, Tainionkoski Voima, Imatra Lempi Soikkeli Martta Lahti Aino Helin Irja Kähönen ap ap ei ennen Etelä-Savo: I Pyrintö, Haapakoski Pyrintö, Pieksämäki Jyry, Sav'nlimLa Pyrintöt Enonkoski Viesti, Otava Meeri Tiitinen Helvi Nenonen Kaisu Kosunen Aili Matveinen Aune Pylväinen ei ennen 1938 Helsinki: Vauhti-Vaikot, Helsinki Kotkat, Helsiru{i Koiton-Visa, Helsinki Kisa-Toverit, Helsinki Dolly Honkanen Vill1lB. Järviö Aili M"ikkonen J:rma Nyström ei eru1en L. 1 a I-Iäme: hlsa, Hämeenlinna Ryhti, H:linnan mlk. ~Coe tus Joki oinen Helga Laine Agnes Hacklin 1 ap, ;..Carjala: t Yritys, Joensuu :~aiku, KaI timo I :into, Lieksa Elsa Kirkinen Katri Mustonen Sirkka Hämäläinen 1938 ei ennen 1936 Ke ski-suomi: JTiN. Tikkakoski alaosast. JT:N-V Ii Jyväskylä <:;ry, Jämsänkoski \,:-eikot, Jyväskylä t/ l'~uohu, Vaajako-ski 1/ c:.uhti, Oravasaari Riento, Säynätsalo ;Kuopig: Tarmo, Varkaus KTNV. Kuopio Kisa-Toverit, Iisvesi Vauhti, Suonenjoki Alisa Pitkänen Lahja Korpela Eva Laaksonen Tyyne Huttunen Tyyne Lindblad Elli Varakas Saima Ojanen ei en:').en 1940 ei ennen ei ennen 1940 Ella Kimmola ap !) Enni Parviainen ei ennen AnnikLi Koponen 1939

27 Fxminlaaks 0 : Vihuri, Inkeroinen V TlJve::-i t, Myllykoski l<'y~1 :'2'2.-~ Vei kot, Karhula. Ir,ht:L? Kuusankoski Saanut aikaisemmin Klaara InkaJ.a Kerttu Äyränäinen AIli Sudberg ':) ei er.jj.o r.. 19J'l 1 ap., ~~ [ll:.8'j., Lappila t: " Kaleva, Lahti "[';insj_-uusimaa: Maila Lehtinen ei ennen AIli Hein~ omin kustannuksin Ingrid Helander 1937 Kehitys, Rajamillci / Kisa, Jokela. ~cover it, Kerava Oulu: -- Veto, Kemi Kiskv, Oulu P~Qjanmaa : Taimi Koskinen Liisa Blom Ella Koski Martta Seppänen Martta Saarela ei ennen , LTU. Lapua 1/ Kipinä, Alavus Vi sa, Kurikh:a Vottto, Isokyrö ~{isa, Seinäj oki Toverit, Vaasa Satakunta: G/Viesti, Vähärauma I/'{isa, Tyrvää Voto, Uusi-Koivist e?yrintö, Pori Mahti, Pori I Tuisku, Harjunpää Tampere: Teiskon Urheilijat K:sa-Toverit, Tampere II " " 7:.:.:'i tys, Tampere tli<yhti r Ylöjärvi 1/ ~t'j'ty ~ Ii!" okia II II Tarmo, Pispala II Tuisku, Siuro Työväen Uimarit, Tampere Säkenct, Tampere Ei seuraa. Pohjaslahti Y Kiri, Lempäälä Saimi Manner Kerttu Kankaanpää Liisa Mäkinen Ellen Kamsi Irja Hakala Helvi Rönnqvist Toini Grönlund Vieno Hulpio Saima Sueminen Liisa Tähtinen Suoma Narvankoski Laina Jokinen Sirkka Kivistö Hilja Laakkonen Anja Leinonen, Elli Sirkka Oksanen Annikki Rautee Irja Hällfors Enni Heinänen Elvi Pajulahti HiIltlea Aarnio Kerttu Lumme Sanni Ahola Eeva Koivuniemi ei ennen ei ennen a ap ei ennen ei ennen ei ennen 1937 " Mäkinen II ei ennen ei ennen

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30 Aikataulu 19.3.2016 Aluedebytantit 8.00-8.36 1 Maiju Oksanen Hyvinkään Taitoluistelijat, HyTL 2 Stella Sjöblom Tuusulan Luistelijat, TL 3 Anni Rantanen Vihdin Taitoluistelijat, VTL 4 Anette Rönkkö Tuusulan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 2-3, Seurakunnantie 1, 30.1.2013 klo 18.00 Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola Merja

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa 31.01.2016 Merikarvian Into tulosluettelo Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4, 31.01.2016, Merikarvia N6 : 0,5 km Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty:

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot