Kerava-seura ry:llä, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomauttamista asemakaavan muutosluonnoksesta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerava-seura ry:llä, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomauttamista asemakaavan muutosluonnoksesta."

Transkriptio

1 POSTLARS/ RATA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ MUUTOSLUONNOKSEN (2298) LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN REFERAATIT JA NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos olivat nähtävillä mielipiteiden kuulemista varten MRA 30 mukaisesti Kerava-seura ry:llä, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomauttamista asemakaavan muutosluonnoksesta. VASTINELUETTELO: Keravan Vammaisneuvoston lausunnon mukaan alueella tapahtuvaan liikennöintiin ja sen turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi tulee huomioida meluntorjunnan laajentamisen tarpeellisuus työpaikka-alue huomioiden sekä raideliikenteen aiheuttamat katastrofi- ja ensiapuvalmiuksien erityistarpeet. Postlarinkadun katualuetta on levennetty siten, että kadun pohjoispuolella olevat kevyen liikenteen väylät voidaan yhdistää. Radan suuntainen Postlarinkuja on muutettu kevyen liikenteen väyläksi, jolla on tontille ajo sallittu. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle on osoitettu melunsuojamerkintä (me-18), jonka osuudelle on rakennettava melusuojaus rakennuksilla tai/ja aidoilla. Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä on määritelty mm. riskienhallintamenettelyt. Rautatieturvallisuuden valvomisesta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunnossa on todettu, että Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistoria ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Museovirasto lausuu muinaismuistolain alaisista kohteista. Merkitään tiedoksi. Keravalla on päivitetty tiedot kaupungin alueella sijaitsevista muinaisjäännöksistä. Tarkastus on tehty vuosina yleiskaavan laatimista varten. Tehdyn tarkastuksen perusteella suunnittelualueelta ei ole löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnossa on todettu, että teollisuus- ja asuinalueen liikenne ei saa sekoittua siten, että siitä syntyy liikenneturvallisuuden kannalta haastavia kohtia.

2 Suunnittelualueen eteläpuolella on parinkymmenen erillispientalon Imppalanmäen asuinalue sekä Tuko Logistics Osuuskunnan logistiikkakeskus ja sen työntekijöiden autopaikka-alue. Asuinalueen sekä logistiikka-alueen ajoneuvoliikenne käyttää Postlarinkatua. Tuko Logistics Osuuskunnan raskas liikenne on ohjattu käyttämään Tervahaudankatua. Postlarinkadun pohjoispuolella sekä Kilpilahdenradan länsipuolella olevat alueet ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T-14 ja T-9). Tämä tarkoittaa, että ajoneuvoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn risteävä liikenne on sijoitettava siten, ettei niistä synny vaarallisia paikkoja. Postlarinkadun pohjoispuolella olevalle korttelialueelle on osoitettu liittymäkiellot siten, että korttelin tonttiliittymä on mahdollista sijoittaa Postlarinkadulle ainoastaan Viikalankujan kohdille. Radan suuntainen Postlarinkuja on muutettu kevyen liikenteen väyläksi, jolla on tontille ajo sallittu. Keravan Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen johtokunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Asemakaavan muutoksessa tulee nykyinen Postlarinkatu varustaa kevyen liikenteen väylällä koko matkaltaan. Keravan Kaupunkitekniikan johtokunta totesi lausunnossaan, että Kilpilahdenradan tasoylikäytävää varten tulee selvittää tarvittavat toimenpiteet Liikenneviraston kanssa. Asemakaavan muutosehdotuksessa on Postlarinkadun katualuetta laajennettu pohjoiseen. Katu- ja liikennealueen yhteinen rajamitta on kasvanut n. 7,5 m ja katualueen pinta-ala on kasvanut muutoksen seurauksena Kilpilahdenradan läheisyydessä n. 200 m2. Katualueen laajentamisen johdosta on mahdollista yhdistää tasoylikäytävän molemmin puolin olevat kevyen liikenteen väylät. Kaavoituksesta pyydettiin lausuntoa Liikennevirastolta, Trafilta että VR- Yhtymä Oy:ltä. Kaavahankkeesta ei saatu lausuntoa osin siksi, että kaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Pasila- Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostamisen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma on mahdollista hyväksyä. Imppalanmäen asukasyhdistyksen mielipiteessä on todettu, että pääradan melu on lisääntynyt ilman meluntorjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Tavaraliikennerata lisää liikennettä ja melua. Mielipiteessä on todettu, että melu tulee lähemmäksi asuntoaluetta. Meluntorjunnan tarpeellisuus on osoitettu useissa selvityksissä. Meluaita on lausunnon mukaan rakennettava nyt. Postlarinkuja on hyvin kapea ja vilkasliikenteinen. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään kaavoituksen ja Kurkelan yhtenäiskouluhankkeen myötä. Postlarinkadulla ei ole kevyen liikenteen väylää Kilpilahdenradan ylityskohdassa. Se on rakennettava pikimmiten ja ulotettava aallopille asti. Postlarinkadun turvallisuutta tulee lisätä, sillä kadun reunat ovat jyrkät ja jyrkimpiin kohtiin tarvitaan suojakaiteet. Mielipiteessä on todettu, että raskaan liikenteen ohjausta pois Postlarinkadulta tulee lisätä.

3 Postlarinkujalta puuttuva kevyenliikenteen väylä on huomioitava suunnittelussa aallopille asti. Mielipiteessä on ihmetelty miten viheryhteys toteutetaan sekä miten tärinä ja runkomelu otetaan huomioon suunnittelussa. Mielipiteessä haluttiin lisätietoa alueen suunnitelmista. Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostamisen hankkeessa on tehty selvitykset melun ja tärinän ympäristövaikutuksista. Uusi tavaraliikenneraide tulee lähemmäksi nykyistä asutusta ja melutilanne ympäristössä hieman muuttuu nykyisestä. Lisäksi liikenteen määrä kasvusta aiheutuu ympäristön melutason nousua. Ympäristön melutasoa on pyritty pienentämään suunnittelemalla meluntorjuntaa radan varteen. Keravalle on Imppalanmäen kohdalle osoitettu neljän metrin meluaita. Osoitettu korkea meluaita ei kuitenkaan suojaa kaikkia radan lähellä olevia kiinteistöjä. Niiden asuntojen meluntorjuntatoimenpiteet, joiden päivänajan keskiäänitaso on yli 65 db tai yöajan keskiäänitaso on yli 60 db, tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Näiden kohteiden osalta tulee seuraavassa suunnitteluvaiheessa tutkia lunastusmahdollisuutta, tonttiaitaratkaisuja ja/tai julkisivun ääneneristyksen parantamista. Tehtyjen selvitysten mukaan liikennemäärien kasvaessa saattaa havaittavaa tärinää esiintyä aiempaa useammin, mutta tärinän voimakkuus ei tule hankkeen johdosta kasvamaan. Kerava on vaatinut lausunnossaan, että raiteiden perustamistapojen vaikutukset tärinään tulee selvittää ja niiden torjuntatoimet tulee sisällyttää kohdennettuina rakennuskustannuksiin. Runkomelun selvittäminen on Liikenneviraston konsultin mukaan selvittelyn alla. Postlarinkadun ajoneuvoliikenne tulee lisääntymään kadun pohjoispuolella olevan alueen toteutuessa. Samoin tulee alueen kävelyn ja pyöräilyn osuus lisääntymään Kytömaan rakentuessa. Radan suuntainen Postlarinkuja on muutettu kevyen liikenteen väyläksi, jolla on pihoihin ajo sallittu. Postlarinkatua on levennetty Kilpilahdenradan läheisyydessä, jolloin alueella voi yhdistää radan molemmin puolin olevat kevyen liikenteen väylät. Postlarinkadun ylitys on suunniteltava lähellä päärataa siten, että kadun ylitys on turvallista. Viheryhteys toteutetaan katualueen kautta. Katualueelle on osoitettu istutettavaksi puurivi ja Postlarinkadun pohjoispuolella olevalle teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle on osoitettu istutettava alueen osa (i-53), jota ei saa aidata kadun puolelta. Istutettavan tontin osalla tulee kasvillisuuden olla monimuotoista ja kerroksellista sekä luonnonpuita tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Petri Savinainen toteaa mielipiteessään, että Imppalanmäki on saarrettu teollisuudella ja radalla muilta suunnilta kuin pohjoinen ja että nyt on suunnitelmissa tuoda teollisuusalueelle ajo Postlarinkadun päähän saakka. Postlarinkadun pohjoispuolella olevalle alueelle tulee olla ajo Viikalankujan risteyksen kohdalta. Postlarinkadun ja -kujan risteys lähimpänä päärataa on vaarallinen, koska kevyen liikenteen väylä loppuu väärälle puolelle.

4 Alueelle tehtävän kaavamuutoksen tavoitteena mahdollistaa pääradan välityskyvyn lisääminen ratasuunnitelman mukaisesti. Postlarinkadun pohjoispuolella oleva alue on voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta. Alueen käyttötarkoitusta ei ole muutettu. Kevyen liikenteen turvallisuutta on pyritty lisäämään Postlarinkadun laajennuksella lähellä Kilpilahdenrataa siten, että olemassa olevat kevyen liikenteen väylät voidaan yhdistää. Postlarinkadun katualuetta on levitetty myös läntisimmässä mutkassa. Lisäksi kaavaan on merkitty istutettavat puurivit, jotka rajaavat eri kulkumuotojen väylät. Kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteuttaminen on Keravan kaupunkitekniikalla. Suunnittelun yhtenä kriteerinä on huomioida turvallisuus. Kaavassa on osoitettu Postlarinkadulle istutettavia puurivejä jakamaan eri kulkumuotojen väyliä. Asemakaavan muutosehdotukseen on osoitettu mahdollisuus tonttiliittymään Viikalankujan kohdalta. Imppalanmäen asutusta vasten on asemakaavan muutoksessa määrätty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen eteläosaan meluntorjunta (me-18) joko rakennuksin ja/tai aidoin. Postlarinkadun pohjoispuolella oleville tonteille on annettu istutusmääräys (i-53). Määräyksen mukaan istutettavan tontin osan kasvillisuus tulee olla monimuotoinen ja kerroksellinen. Luonnonpuita tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmu Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut PL 123 04201 Kerava Keski-Uudenmaan maakuntamun lausunto koskien Keravan yleiskaava 2035:n kaavaluonnosta HEL 2015-003894

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot