HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA"

Transkriptio

1 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille

2 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT RY:N STRATEGIA Strategiset linjauksemme...6 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen...6 Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun...6 Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä...6 Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa...6 Visiomme, missiomme ja arvomme...7 Visiomme...7 Missiomme...7 Arvomme TOIMINTAA KOLMELLA TASOLLA...8 Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen työ...8 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta...9 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LÄHTÖKOHTIA...9 Ehkäisevän päihdetyön määritelmä...9 Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riippuvuudet ehkäisevän päihdetyön avara tila Valistus ja sääntely toisiaan täydentävänä yhteiskunnallisena vaikuttamisena Toimintamme kohteena olevat päihteet ja riippuvuudet Alkoholi Tupakka Huumeet Raha- ja digipelaaminen IHMISTEN ARJESSA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA Lasten ja nuorten kohtaamista Työtä aikuisten parissa Tietoa ja taitoa ikääntyneiden toimintakyvyn turvaamiseksi Internet- ja mobiilityön välineiden hyödyntäminen MENESTYSTEKIJÄMME Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden hyödyntäminen Merkityksellinen työala ja vahva imago Monipuoliset palvelut ja tuotteet Vuorovaikutteinen kumppanuus Kestävä ja strategisia linjauksia tukeva rahoitus Kannustava ja visionäärinen johtajuus STRATEGIAN TOIMEENPANO JÄSENYYTEMME MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON? Tässä asiakirjassa esittelemme Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategian. Strategialla tarkoitamme yh teistä kertomustamme siitä, keitä olemme, missä toimimme, miten toimimme ja mitä tavoittelemme. Strategian avulla suuntaamme eteenpäin. EHYT ry aloitti toimintansa , kun Elämäntapaliitto ry, Elämä On Parasta Huumetta ry ja Terveys-Hälsan ry yhdistyivät. Näin olemme samanaikaisesti nuori järjestö, jolla kuitenkin on jo satavuotinen historia. Eräänlaisena fuusiovaiheen strategiana toimi yhdistymismuistiossa tehdyt linjaukset. Varsinainen uuden järjestön strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2013 keväällä. Strategian laatimiseen on osallistunut koko henkilöstö, luottamushallinto, useat jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme. Tämä yhdessä tehty matka on ollut arvokas prosessi. Strategiaan sitoutuminen ja sen toimeenpano tehostuu yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja kunnioittavan kohtaamisen kautta. Suomalaisessa populaarikulttuurissa päihteet ovat kestosuosikkeja. Myös esimerkiksi sarjakuvataiteilija Pertti Jarla on usein palannut päihdeaiheisiin töissään. Olemmekin käyttäneet strategiamme kuvituksena hänen luomaansa sarjakuvaa Fingerporia. MIKÄ ON EHYT RY? Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat koskettavat koko yhteiskuntaa. Hyvinvointimme on suurelta osin riippuvainen siitä, millaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja päihdeongelmiin löydetään. Päihteistä, erityisesti alkoholista aiheutuu yksilön ja muiden kokemien haittojen lisäksi useiden miljardien eurojen kustannukset Suomelle vuosittain. Alkoholi on suurin yksittäinen työuria lyhentävä tekijä. Ehkäisevä päihdetyö on investointi terveyteen, hyvinvointiin ja haitattomampaan yhteiskuntaan. Siitä hyötyy niin yksilö, yhteisö kuin koko Suomi. EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa yhteen alan merkittävät toimijat. Järjestömme edistää korkeatasoista, tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä. Työmme ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Olemme kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka on linkkinä kentän eri toimijoiden välillä, asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä sekä tutkimuksen ja käytännön välillä. Havainnoimme ja keräämme hiljaisia signaaleja arjesta ja ennakoimme niiden avulla mahdollisia tulevaisuuden muutoksia ja hyödynnämme 2 3

3 niitä vaikuttamistoiminnassamme ja toimintamme kehittämisessä. EHYT ry:ssä henkilöstön asiantuntijuus, vapaaehtoistoimijoiden sekä järjestötoimijoiden aktiivisuus yhdistyvät vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, ja se mahdollistaa samanaikaisesti nopeat reaktiot toimintaympäristön muutoksiin sekä pitkäjänteisen kehittämistyön. Haluamme työllämme vaikuttaa suomalaiseen hyvinvointiin, lisätä terveempiä elinvuosia ja muistuttaa, että vastuullinen yhteiskunta pitää huolen yhteisönsä jäsenistä, niin ettei ketään jätetä. Olemme innovatiivinen järjestö: hyödynnämme nykyaikaisia välineitä, tuomme uusia oivalluksia ehkäisevään päihdetyöhön ja puhumme päihteistä ja päihdehaittojen ehkäisystä raikkaasti ja rohkeasti. Päihdehaittojen ehkäisy voi olla myös hauskaa. Toimintavaltuutemme saamme kolmelta perustajajärjestöltä sekä jäsenjärjestöiltämme. KUVA 1: EHYT RY:N ROOLI YHTEISKUNNASSA* 1 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII? Sekä ehkäisevää että korjaavaa päihdetyötä tekevien järjestöjen näkökulmasta toimintaympäristö on muutoksessa, joka vakavasti haastaa meidät kehittämään toimintaamme ja sen vaikuttavuutta. Erityisesti järjestöjen yhteistyötä toistensa ja muiden toimijoiden kanssa tulee vahvistaa entisestään. Lakisääteisistä velvoitteistaan huolimatta yhteiskunta ei pysty vastaamaan ehkäisevän työn ja korjaavan työn tarpeeseen. Tämä luo paineita siirtää julkisen vallan vastuulle kuuluvia tehtäviä järjestöjen hoidettavaksi. Kun aikaisem- min järjestökenttä on omalla asiantuntijuudellaan ja osaamisellaan täydentänyt kuntien ehkäisevää päihdetyötä, on työn toteuttamisvastuu siirtymässä yhä enemmän sille. Kunnilla on kuitenkin järjestämisvastuu ehkäisevästä päihdetyöstä. Tilanne on ristiriitainen, sillä samaan aikaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoitusavustusten taso ehkäisevälle päihdetyölle on reaalisesti vähentynyt. Vaikuttavaa ehkäisevää työtä on yhteiskunnan kehittäminen tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Hyvä sosiaali-, terveys- ja työllisyyspolitiikka sekä toimivat peruspalvelut ehkäisevät päihdehaittoja. Yksittäiseen elintapaan ja terveyskäyttäytymiseen puuttuminen ei riitä, jos elinympäristö ohjaa vähemmän terveelliseen suuntaan ja mahdollisuudet terveyttä tukeviin valintoihin ovat vähäiset. Ehkäisevä päihdetyö tulisikin nähdä investointina eikä kustannuseränä. Taloudellisesti haastavana aikana tulisi erityisesti turvata ehkäisevän työn edellytykset, sillä vääristä säästöistä koostuu suuret kustannukset, joita maksetaan pitkään. On aina inhimillisempää ja taloudellisempaa ehkäistä päihdeongelmia kuin korjata vaurioita. Viime kädessä työn perustan antavat ihmis- ja perusoikeudet. Maassamme valmistellaan ehkäisevän päihdetyön kannalta merkittäviä alkoholilain ja raittiustyölain uudistuksia. Kaksi edellistä alkoholilain uudistusta epäonnistuivat, sillä alkoholin kokonaiskulutus kasvoi merkittävästi molempien uudistusten jälkeen. Voimassa oleva raittiustyölain ohjausvaikutus on ollut pitkään olematon, eikä se sisällöltään vastaa nykyaikaisen ehkäisevän päihdetyön vaatimuksia, joten uudistuspaineet ovat suuret. Maamme vaikean taloudellisen tilanteen takia kuntien velvollisuuksia ollaan vähentämässä ja sosiaalija terveyspalvelujen järjestämistä ollaan voimakkaasti uudistamassa. Uudistusten yhteydessä on turvattava ehkäisevälle päihdetyölle oma erillislakinsa. Päihteiden osalta toimintaympäristön muutokseen liittyvät muiden muassa päihdehaittojen ja sosiaalisten ongelmien lisääntyminen ja niiden kasautuminen sosioekonomiselta asemaltaan heikompiosaisille, alkoholin korkea kokonaiskulutus sekä päihdemyönteisyyden vahvistuminen yhteiskunnassa. Samaan aikaan, kun esimerkiksi tupakoinnin vähentämisen puolesta on yhteiskunnassa muodostunut vahva konsensus, on alkoholi- mutta myös esimerkiksi kannabismyönteinen ilmapiiri vahvistunut. Yhteiskunnan yhä vahvempi polarisoituminen, köyhyys ja syrjäytyminen kytkeytyvät tiiviisti päihdehaittoihin ja riippuvuuksiin ja kärjistävät niitä. Uudenlaiset ilmiöt, kuten raha- ja digitaalinen pelaaminen herättävät myös hämmennystä. Pelaamista tarkastellaan usein ongelmana ja riskinä, mutta on hyvä huomioida sen olevan paljon muutakin. Esimerkiksi lasten ja nuorten pelaaminen ja moninaiset pelikulttuurit sisältävät myönteisiä, lapsen kehitystä tukevia piirteitä. 4 5

4 EHYT RY:N STRATEGIA EHYT ry:n strategia kattaa kaksi valtuustokautta ulottuen näin vuoteen Vuonna 2017 tehdään perusteellisempi väliarviointi strategian toteutumisesta, ja vuosittain strategiaa peilataan yhdistyksen toimintasuunnitelmiin. STRATEGISET LINJAUKSEMME Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Olemme haluttu ja arvostettu, ihmisten ja yhteisöjen parissa toimiva kansalaisjärjestö. Lisäksi olemme uskaltava ja uudistuva järjestö, joka mahdollistaa kunnioittavan kohtaamisen ja rohkean dialogin. Vapaaehtoistoiminta on merkittävässä asemassa. Asiantuntijamme ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa vapaaehtoistoimijoiden kanssa vahvistaen jo olemassa olevaa yhteistyötä ja etsien jatkuvasti uusia yhdessä tekemisen vaihtoehtoja. Asiantuntijuutemme on vapaaehtoisten hyödynnettävissä ja laadukkaat työvälineet ja menetelmät jäsenjärjestöjemme kautta levitettävissä. Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Emme moralisoi emmekä holhoa, vaan haluamme rohkeasti olla rakentamassa haitattomampaa suomalaista päihde- ja pelikulttuuria, joka kannustaa valintoihin, jotka edistävät yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja estävät eriarvoisuuden lisääntymistä. Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä neljän aluekeskuksen kautta. Ne mahdollistavat kohtaavan työn, jäsenyhdistysten toiminnan, vapaaehtoistoiminnan sekä järjestöyhteistyön alueellisella ja paikallisella tasolla. Samalla EHYT ry:n toiminta laajenee ja sen tunnettuus paranee. Lisäksi alueellinen ja paikallinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä tehostuu ja työn laatu vahvistuu. Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa Kehitämme päihdejärjestöjen yhteistoimintaa ja vahvistamme ehkäisevää päihdetyötä innostavassa ilmapiirissä. Koordinoimme valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa, tuomme päihdejärjestöjen näkemykset esille yhteisessä vaikuttamistyössä sekä toteutamme valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Koordinoidulla yhteistyöllä toimintamme on vaikuttavampaa. VISIOMME, MISSIOMME JA ARVOMME Visiollamme ja missiollamme kuvaamme identiteettiämme, paikannamme itsemme toimijana ja kerromme, mihin haluamme mennä. Suomen kielen noin sanasta olemme valinneet arvoiksemme viisi. Arvomme ohjaavat niin sisäistä toimintaamme työyhteisönä kuin toimintaamme kohderyhmiemme ja kumppaneidemme parissa. Visiomme Elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja. Missiomme Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi. Edistämme muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arvomme Dialogisuus Dialogisuus tarkoittaa vuoropuhelua ja vuorokuuntelua, jolla tavoitellaan yhteistä ymmärrystä hyväksyen se, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä eikä kenenkään näkemys voi olla kokonainen totuus. Edistämme vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista kaikilla tasoilla. Olemme tiedostava, aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva yhteisö. Aktiivisella vuorovaikutuksella oma asiantuntijuutemme vahvistuu. Lisäksi yhdistämme osaamistamme jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoidemme kanssa. Edelläkävijyys Kehitämme ja sovellamme uusia työmuotoja ja menetelmiä useilla kielillä. Seuraamme aikaa, trendejä ja heikkoja signaaleja ja toimimme suunnannäyttäjänä. Muokkaamme aktiivisesti päihteisiin liittyvää kulttuuria. Luotettavuus Olemme luotettava, vastuullinen, turvallinen ja osaava moniammatillinen yhteistyökumppani. Saavutamme luottamuksen avoimella vuoropuhelulla ja läpinäkyvällä toiminnalla. Toimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon ja käytännön kehittämistyössä saatuun tietoon ja kokemukseen. 6 7

5 Yhdenvertaisuus Toimintamme on oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin sukupuolten ja ikäpolvien välillä. Toimintamme ja palvelumme kuuluvat kaikille. Osallisuus Tuemme kansalaisten omaa aktiivisuutta jäsenjärjestöjemme toiminnan kautta. Tuomme eri ryhmien näkemyksiä julkisuuteen. Kehitämme toimintaamme koko henkilöstön kanssa ja kohderyhmiemme näkemyksiä kuunnellen ja arvostaen. TOIMINTAA KOLMELLA TASOLLA Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen työ Järjestömme tuo asiantuntemusta ja osaamista niin paikalliselle, alueelliselle kuin valtakunnalliselle tasolle sekä oman henkilöstönsä että asiantuntija- ja ammattilaisverkoston kautta. Pidämme huolen osaamisen korkeasta tasosta. Hyödynnämme nykyaikaisia sovelluksia, välineitä ja monipuolisia yhteydenpidon kanavia. Toimintamme on koordinoitua, jolloin vältetään päällekkäisyydet ja vahvistetaan vaikuttavuutta. Panostamme vahvasti paikallisen ja alueellisen työn kehittämiseen neljän aluekeskuksen kautta. Aluekeskukset tekevät yhteistyötä alueellisten ja kunnallisten viranomaisten kanssa sekä edistävät kumppanuuksia ja verkostoyhteistyötä. Tuemme eri alueilla tapahtuvaa kohtaavaa työtä, jäsenyhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä, kohtaamispaikkojen ja järjestön toimipisteiden työtä sekä eri toimijoiden ehkäisevää päihdetyötä. Näin alueellinen ja paikallinen yhteistyö tehostuu ja ehkäisevän päihdetyön laatu vahvistuu. Aluekeskusten työn lisäksi jäsenjärjestöjä tukevat vuosittaiset aluefoorumit. Toiminnassa keskeistä on jäsenten osallisuuden ja aktiivisen toiminnan mahdollistaminen sekä vapaaehtoistyön ja henkilöstön osaamisen yhteensovittaminen muun muassa tarjoamalla viestinnällistä tukea, jäsenkoulutusta sekä neuvontaa. Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen työn lisäksi erottamaton osa toimintaamme on myös yhteistyö ja tietojenvaihto kansainvälisissä verkostoissamme. 8 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta Toiminnassamme korostuu yhteisötasolla työskentely. Vaikuttamalla yhteisöihin vaikutetaan samalla aina yksilöihin sekä yhteiskuntaan. Järjestömme toiminta ilmentää kansalaisten ja heidän yhteisöjensä oma-ehtoista vastuuta päihdepolitiikan muotoilusta sekä päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä. Pyrimme vahvistamaan yhteisöjen hyvää arkea esimerkiksi kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä erilaisissa harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Perinteisten yhteisöjen lisäksi etsimme aktiivisesti uusia kanavia tavoittaa ihmisiä eri yhteyksissä, esimerkiksi Internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Yksilötaso tavoitetaan erityisesti jäsenyhdistysten kautta. Lisäksi aluekeskukset ja kohtaamispaikat, verkkotyö ja sosiaalinen media mahdollistavat kohtaamisen. Edistämme korkeatasoista tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä. Vaikutamme erilaisiin lainsäädäntöhankkeisiin, teemme ehdotuksia politiikan ja toiminnan sisällöiksi, ja toimimme ja vaikutamme niiden toteutumisen puolesta. Järjestömme on puoluepoliittisesti sitoutumaton. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LÄHTÖKOHTIA Ehkäisevän päihdetyön määritelmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmän mukaan ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä toteutetaan edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja ja lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa sekä haittoja. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että puututaan alkoholin tai tupa9

6 kan välittämiseen alaikäiselle, ravintolassa ei tarjoilla humaltuneelle lisää, otetaan päihdeasiat puheeksi terveyskeskuskäyntien yhteydessä ja kehitetään keinoja vähentää rattijuopumuksia. Ehkäisevän päihdetyön vaikutustasoja ovat yksilö, hänen lähisuhteensa, paikallisyhteisöt ja koko yhteiskunta aina kansainväliseen ympäristöön saakka. Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Työn menetelmät ja kohteet valitaan sen mukaan, mitkä ovat tutkimus- ja kokemustiedon perusteella parhaat keinot saada aikaan muutosta parempaan. Ehkäisevässä päihdetyössä ovat mukana monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia, sillä jokainen voi hankkia tietoa päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä sekä virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa. KUVA 2: EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VAIKUTTAMISKOHTEETJA TOTEUTUSTASOT * 1 Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riippuvuudet ehkäisevän päihdetyön avara tila Päihteitä ovat alkoholi, huumausaineet, tupakka sekä lääkkeet ja muut päihtymiseen käytetyt aineet. Myös peliriippuvuus ja -haitat sekä muut niin sanotut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat työn piiriin. Riippuvuusilmiön ymmärtä- minen on haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kannalta merkittävää. Ehkäisevän päihdetyön perimmäinen perustelu onkin päihteiden käytön ja erilaisten riippuvuuksien mahdollinen haitallisuus käyttäjälle ja hänen ympäristölleen. Eri päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuu haittoja myös käyttäjän läheisille, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Saamme tutkimuksen kautta koko ajan uutta tietoa, miksi jotkut asiat koukuttavat. Eri päihteillä ja toiminnallisilla riippuvuuksilla vaikutusmekanismit ovat pitkälti samankaltaisia. Tiedämme myös riippuvuuksille altistavien yksilöllisten tekijöiden olevan niin ikään pitkälti samoja ja usein riippuvuudet kasaantuvat samoille henkilöille. Toiminnallisista riippuvuuksista raha- ja digipelaaminen sisältyvät järjestömme osaamisalueisiin. Saman määritelmän sisään mahtuu sekä raittiustyön perinteistä lähtevä päihteettömyyden edistäminen että eri-ikäisten päihteitä käyttävien ihmisten kokemien haittojen vähentäminen. Haittoja vähentää niin päihteiden käytöstä pidättäytyminen kuin niiden seurausten lievittäminenkin. Valistus ja sääntely toisiaan täydentävänä yhteiskunnallisena vaikuttamisena Ehkäisevän päihdetyön merkittävänä periaatteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ajallemme on tyypillistä yksilön vapautta korostava sekä rajoituksia ja kieltoja vierastava arvomaailma, joka suosii vapaaehtoista sääntelyä ja valistusta. Tehokas päihdehaittoja vähentävä politiikka edellyttää myös rajoituksia. Valistus ja sääntely eivät ole vaihtoehtoja toisilleen, vaan yhtä välttämättömiä ja toisiaan täydentäviä. Valistus kohdistuu kulttuuriin ja yleiseen mielipideilmastoon. Se tähtää kulttuuriseen muutokseen, joka mahdollistaa yksilöiden muuttumisen joukkomitassa. Kulttuurinen muutos on hidasta. Sääntely on muutoksen tärkein tuki, sillä se saa aikaan nopeampia vaikutuksia. Sääntelyllä voidaan muun muassa rajoittaa päihteiden läsnäoloa arjessa. Toimintamme kohteena olevat päihteet ja riippuvuudet Lähtökohtanamme on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, raskausaikaan, eivätkä lapsuuteen tai nuoruuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön. Raittiiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut koko 2000-luvun, mutta kuitenkin merkittävä osa nuorista juo alkoholia, tupakoi ja osa on kokeillut huumausaineita. Toiminnan täytyy kohdentua myös näihin nuoriin, heidän vanhempiinsa sekä niihin ammattilaisiin, jotka työssään heitä kohtaavat

7 Päihdetyön kokonaisuudessa EHYT ry:n toiminta ulottuu yleisestä ehkäisystä riskiehkäisyyn. Emme itse tee korjaavaa työtä, mutta olemme yhteistyössä monien korjaavan päihdetyön toimijoiden kanssa. Hyvä korjaava työ on aina myös hyvää ehkäisevää päihdetyötä. Kaikessa toiminnassamme pyrimme vahvistamaan niitä tekijöitä, jotka suojaavat päihteisiin liittyviltä riskeiltä sekä torjumaan seikkoja, jotka lisäävät ongelmien ja haittojen todennäköisyyttä. taan kasvattanut sähkösavuke. Paras tapa välttyä haitoilta on pidättäytyä kaikista tupakkatuotteista. Huumeet Alkoholi Emme halua kieltoyhteiskuntaa, alkoholi on säänneltynä osa modernia yhteiskuntaa. Alkoholi ei kuitenkaan ole normaali kulutustuote, vaan siitä voi aiheutua haittoja juojalle, hänen läheisilleen ja muille. Haluamme rakentaa kulttuuria, jossa alkoholista aiheutuu mahdollisimman vähän haittoja ja jossa myös juomattomuudella on sijansa. Tuemme suomalaisen huumausainepolitiikan lähtökohtaa, jossa pyritään pitämään käytön aloittamisen kynnys korkealla, mutta samalla turvaamaan huumeiden käyttäjien hoitoon pääsy ja tuki. Pidämme tärkeänä, että huumekokeiluista ei aiheudu yksilötasolla kohtuuttomia, loppuelämää varjostavia seurauksia. Viranomaisten toiminnan tulee olla ennemminkin päihdekasvatusta ja käytön lopettamista tukevaa kuin rankaisemista painottavaa. Erityisenä haasteena pidämme voimakkaasti lisääntyneen kannabiksen kotikasvatuksen myötä yleistynyttä käyttöä. Tupakka Raha- ja digipelaaminen Tupakkalakiin on asetettu tavoite savuttomasta Suomesta, ja me haluamme osaltamme olla vaikuttamassa tupakoimattomuuden edistämiseen ja tupakoinnin vähentämiseen. Suomalaisten nuorten tupakointi on laskussa, ja valtaosa suomalaisnuorista on tupakoimattomia. Haasteina kuitenkin on viime aikoina kasvussa ollut nuuskan käyttö ja aktiivisen markkinoinnin myötä suosio- Raha- ja digipelaaminen voidaan sisällyttää ehkäisevään päihdetyöhön, koska myös ne voivat aiheuttaa haittoja ja riippuvuutta. Pelaamisesta voi aiheutua sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Näitä voi aiheutua pelaajalle itselleen, hänen lähiyhteisölleen ja koko yhteiskunnalle. Raha- ja digipelaaminen ovat yksi erityisalueistamme. Rakennamme suomalaista mallia pelaamisesta ai

8 heutuvien haittojen ehkäisyyn ja edistämme digipelaamisen osalta pelaamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä, myönteistä pelikulttuuria sekä pelikasvatusta. IHMISTEN ARJESSA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA Olemme mukana ihmisten arjessa eri elämänvaiheissa. Tärkeitä kehittämisnäkökulmia ovat vapaaehtoisten ja ammattilaisten työn yhteensovittaminen eri ikäryhmien parissa tehtävässä työssä, verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen ja elämän eri nivelvaiheiden huomioiminen. Etsimme aktiivisesti uusia kanavia tavoittaa ihmisiä, ja toimimme kumppaneina useiden, eri ikäryhmien parissa työskentelevien tahojen kanssa. Lasten ja nuorten kohtaamista Kohtaamme lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla eri menetelmien avulla. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on herättää keskustelua ja edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuoret saavat ajanmukaista tietoa, jonka kannustamana he osaavat tehdä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen. Tiedon lisääntyminen mahdollistaa myös kriittisen ajattelun. Nivelvaiheita ovat muun muassa siirtymiset alakoulusta yläkouluun ja toiseen asteen oppilaitoksiin sekä erilaiset elämänkriisit. Työtä aikuisten parissa Kohtaamme nuoria aikuisia oppilaitoksissa ja harrastustoiminnassa, työikäisiä puolestaan työyhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnoissa, kohtaamispaikoissamme ja työttömien yhteisöissä. Järjestömme aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisesti vaikutamme aikuisväestön omien yhteisöjen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. Toissijaisesti tarjoamme tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havahdutamme pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjoamme välineitä itsehallintaan. Toimintamme peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen, ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Nuorilla aikuisilla elämän nivelvaiheita ovat muun muassa siirtyminen työelämään ja perheen perustaminen, työikäisillä esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen ja erilaiset elämänkriisit. Tietoa ja taitoa ikääntyneiden toimintakyvyn turvaamiseksi Kohdennamme ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisytyötä erityisesti eläkkeelle siirtymässä olevien ikäluokkaan, noin vuotiaisiin. Tavoitteenamme on ehkäistä erityisesti myöhäisellä iällä alkavaa alkoholin käyttöä, joka tutkimustiedon perusteella liittyy usein esimerkiksi stressiin tai negatiivisiksi koettuihin elämänmuutoksiin kuten sairastuminen tai leskeytyminen. Tuemme eläkeikäisten yhteisöjen omaa toimintaa elämään voimavaroja luovana tekijänä. Internet- ja mobiilityön välineiden hyödyntäminen Eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä kohdataan myös Internet- ja mobiilityön välineitä hyödyntäen. Työskentelemme sosiaalisessa mediassa, rakennamme oppimispelejä ja ylläpidämme Mobiiliapu -palvelua. Lisäksi ylläpidämme Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteishankkeena valtakunnallista päihdeneuvontapalvelua. Pyrimme yhä vahvemmin saamaan mukaan jäsenjärjestömme sekä vapaaehtoistoimijamme hyödyntämään näitä välineitä. MENESTYSTEKIJÄMME Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Laadukas toimintamme ja aikaansaannoksemme perustuvat osaavaan ja monialaiseen henkilöstöön. Osaamista ja asiantuntijuutta jaetaan eri toimintojen ja hankkeiden välillä. Henkilöstön asiantuntijuus ja kansalaisjärjestön vapaaehtoistoiminta yhdistyvät vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Järjestömme on innostava ja kehittämismyönteinen ja panostaa vahvasti työntekijöittensä hyvinvointiin. Olemme savuton työpaikka ja meillä on työpaikan päihdeohjelma. Haluamme olla Suomen paras työpaikka

9 Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden hyödyntäminen Kannustamme ja innostamme vapaaehtoistoimijoiden verkostoa etsimään kanssamme uusia vapaaehtoisia sekä uusia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Vapaaehtoisten lisäksi myös toimintamme kohderyhmät voivat osallistua yhteiseen kehittämiseen sekä toimintamme ja käyttämiemme menetelmien arviointiin. Osallisuus on keino tehdä laadukkaampaa toimintaa. Parhaimmillaan se voimaannuttaa ja tarjoaa mahdollisuuden kytkeytyä yhteisön jäseneksi. Tämä tuo puolestaan henkilöstölle motivaatiota työhön. Merkityksellinen työala ja vahva imago Toimintamme kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarjoaa mahdollisuuden työskennellä aidosti merkittävien asioiden parissa. Järjestöllämme on vahva ja arvostettu imago ja olemme houkutteleva työpaikka. Olemme alamme vahva kehittäjä ja toimija. Monipuoliset palvelut ja tuotteet Vahvaan osaamiseemme pohjautuen tuotamme monipuolisen ja laadukkaan palveluiden ja tuotteiden valikoiman, joka vastaa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tarpeeseen. Hyödynnämme uusia informaatioteknologian sovelluksia ja mahdollisuuksia ehkäisevässä päihdetyössä. Vuorovaikutteinen kumppanuus Olemme haluttu yhteistyökumppani. Näkökulmamme yhteistyöhön on ehkäisevä päihdetyö. Pyrimme yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen mahdollisimman laajasti. Teemme yhteistyötä eri kumppaneiden ja verkostojen kanssa niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Haemme aktiivisesti kumppaneita, jotta voimme tuoda esille ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa luonnollisissa arjen ympäristöissä kuten urheiluseuroissa, harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vastaamme myös Alkoholiohjelman valtakunnallisten järjestöjen kumppanuuksien koordinoinnista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n toimeksiannosta. Kestävä ja strategisia linjauksia tukeva rahoitus Hyödynnämme rahoituksemme monipuolisesti ja kohdennamme sen strategiamme kannalta keskeisiin toimintoihin. Rahoitus pohjautuu merkittävässä määrin RAY:n avustuksiin. Rahoitusta saadaan jossain määrin myös eri säätiöiden kautta. Täydennämme koulujen, oppilaitosten, kuntien ja muiden yhteisöjen ehkäisevää päihdetyötä omalla asiantuntijuudellamme ja osaamisellamme solmimalla kumppanuussopimuksia kuntien eri hallintoyksiköiden kanssa. Työelämän päihdehaittoihin liittyvää työtä teemme puolestaan yhteistyössä yritysten, työterveyshuollon ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kannustava ja visionäärinen johtajuus Johtaminen EHYT ry:ssä on ammattimaista, ennakoivaa ja perustehtäväämme tukevaa. Johtaminen on kannustavaa sekä henkilöstöä tukevaa ja yhteistä toimintakulttuuria rakentavaa. Johtaminen on kynnyksetöntä ja läsnä olevaa. Aktiivinen vuorovaikutus luottamushallintomme kanssa takaa järjestömme onnistumisen työssään. STRATEGIAN TOIMEENPANO Strategia ohjaa vuosittaista suunnittelua järjestössämme yksittäisistä toiminnoista järjestötasoisiin toimintoihin. Vuosisuunnittelu on myös keskeinen toimeenpanon arvioinnin väline. Avainasemassa strategiamme toimeenpanossa ovat järjestön johtoryhmä, järjestön osastot ja niihin kuuluvat yksiköt. Strategian seuranta ja arviointi edellyttää toimintakulttuuria, jossa järjestömme tarkkailee jatkuvasti toimintaympäristöään ja omaa toimintaansa. Visiotamme, missiotamme ja strategisia linjauksiamme arvioidaan jatkuvasti tarkkailun tuottamiin havaintoihin peilaten. Mikäli havaitaan merkittäviä muutoksia, strategiaa on päivitettävä. Strategia on voimassa kaksi valtuustokautta eli vuoteen Ensimmäisen valtuustokauden jälkeen strategian toteutumista sekä ajantasaisuutta arvioidaan laajemmin ja tehdään tarvittavat tarkennukset. Strategia on aina aikansa tuote ja lähtee tämän päivän realiteeteista. Koska kaikkia muutoksia ei voida täysin ennakoida, seurannan ja arvioinnin rooli korostuu. On hyvä muistaa, että onnistunut toimeenpano tuottaa myös toimintaympäristössä muutoksia. Keskeisen raamin vuosittaiselle arvioinnille antaa RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys. Haluamme lisäksi hyödyntää alamme omaa arviointivälinettä ehkäisevän päihdetyön laatutähteä. Laatutähden avulla mahdollistetaan arviointi koko strategian voimassaolon ajan, eikä vain sen jälkeen. Laatutähtiajattelun mukaan laadukas ehkäisevä päihdetyö koostuu seuraavasta kahdeksasta tehtävästä: 16 17

10 Laatutähden ytimessä on tasapainoisen kokonaisuuden varmistaminen sekä seuranta ja arviointi. Tähden kuusi sakaraa muodostavat muut laatutehtävät ja ne ovat 1. tietoperusta ja etiikka, 2. kohdentaminen ja suunnittelu, 3. resurssien varmistaminen, 4. viestintä, osallisuus ja yhteistyö, 5. toteutus sekä 6. uudistaminen, levitys ja vakiinnuttaminen. Laatutekijöitä tarkastellaan koko toiminnan ajan suhteessa toisiinsa. Laatutähden avulla varmistetaan, että suunniteltu toiminta kulkee strategian mukaisesti. EHYT ry:n oma arviointitiimi rakentaa strategian seurantaan soveltuvan mittariston vuoden 2014 aikana. Kaiken toiminnan systemaattinen dokumentointi luo vahvan perustan seurannalle ja arvioinnille. JÄSENYYTEMME Jäseneksemme voidaan hyväksyä yhdistys tai säätiö. Yrityksillä ja muilla oikeudellisilla yhteisöillä on mahdollisuus liittyä järjestömme kannatus- tai yhteistyöjäseneksi. Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen lisäksi pyrimme laajentamaan jäsenpohjaamme toimijoilla, jotka tukevat strategisia linjauksiamme. Jäsenyyteen liittyvät yhdistykset ovat äänivaltaisia jäseniä ja ne voivat näin vaikuttaa toimintaamme. Jäsenpohjan vahvistuminen edelleen luo edellytyksiä entistä laajapohjaisemmalle ja tuloksellisemmalle ehkäisevälle päihdetyölle, tukee jäsenjärjestöjen paikallista vapaaehtoistoimintaa ja vahvistaa järjestömme vaikutusvaltaa. EHYT ry on itse pääsääntöisesti jäsenenä vain valtakunnallisissa keskusjärjestöluonteisissa järjestöissä strategisilla toiminta-alueillaan. Lisäksi olemme jäseninä kansainvälisissä yhteisöissä kuten Eurocare ja Nordan. Paikallisissa ja alueellisissa järjestöissä jäseninä ovat lähtökohtaisesti jäsenjärjestömme. * 1 /Kuva 1 viittaus: Sanapilvi syksyllä 2013 toteutetusta EHYT ry:n sidosryhmätutkimuksesta. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. KUVA 3: EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUTÄHTI * 1 /Kuva 2 viittaus: Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riippuvuudet ehkäisevän päihdetyön avara tila 18 19

11

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Hyvän elämäntavan jäljillä

Hyvän elämäntavan jäljillä Hyvän elämäntavan jäljillä Liite Vuonna 1908 Suomen ensimmäisessä vappumarssissa Helsingissä oli kärjessä raittiusväen kieltolakivaatimus. Sata vuotta myöhemmin vuonna 2008 oli taas kärjessä työväen raittiusliikkeen

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot