HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA"

Transkriptio

1 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille

2 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT RY:N STRATEGIA Strategiset linjauksemme...6 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen...6 Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun...6 Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä...6 Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa...6 Visiomme, missiomme ja arvomme...7 Visiomme...7 Missiomme...7 Arvomme TOIMINTAA KOLMELLA TASOLLA...8 Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen työ...8 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta...9 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LÄHTÖKOHTIA...9 Ehkäisevän päihdetyön määritelmä...9 Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riippuvuudet ehkäisevän päihdetyön avara tila Valistus ja sääntely toisiaan täydentävänä yhteiskunnallisena vaikuttamisena Toimintamme kohteena olevat päihteet ja riippuvuudet Alkoholi Tupakka Huumeet Raha- ja digipelaaminen IHMISTEN ARJESSA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA Lasten ja nuorten kohtaamista Työtä aikuisten parissa Tietoa ja taitoa ikääntyneiden toimintakyvyn turvaamiseksi Internet- ja mobiilityön välineiden hyödyntäminen MENESTYSTEKIJÄMME Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden hyödyntäminen Merkityksellinen työala ja vahva imago Monipuoliset palvelut ja tuotteet Vuorovaikutteinen kumppanuus Kestävä ja strategisia linjauksia tukeva rahoitus Kannustava ja visionäärinen johtajuus STRATEGIAN TOIMEENPANO JÄSENYYTEMME MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON? Tässä asiakirjassa esittelemme Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategian. Strategialla tarkoitamme yh teistä kertomustamme siitä, keitä olemme, missä toimimme, miten toimimme ja mitä tavoittelemme. Strategian avulla suuntaamme eteenpäin. EHYT ry aloitti toimintansa , kun Elämäntapaliitto ry, Elämä On Parasta Huumetta ry ja Terveys-Hälsan ry yhdistyivät. Näin olemme samanaikaisesti nuori järjestö, jolla kuitenkin on jo satavuotinen historia. Eräänlaisena fuusiovaiheen strategiana toimi yhdistymismuistiossa tehdyt linjaukset. Varsinainen uuden järjestön strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2013 keväällä. Strategian laatimiseen on osallistunut koko henkilöstö, luottamushallinto, useat jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme. Tämä yhdessä tehty matka on ollut arvokas prosessi. Strategiaan sitoutuminen ja sen toimeenpano tehostuu yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja kunnioittavan kohtaamisen kautta. Suomalaisessa populaarikulttuurissa päihteet ovat kestosuosikkeja. Myös esimerkiksi sarjakuvataiteilija Pertti Jarla on usein palannut päihdeaiheisiin töissään. Olemmekin käyttäneet strategiamme kuvituksena hänen luomaansa sarjakuvaa Fingerporia. MIKÄ ON EHYT RY? Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat koskettavat koko yhteiskuntaa. Hyvinvointimme on suurelta osin riippuvainen siitä, millaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja päihdeongelmiin löydetään. Päihteistä, erityisesti alkoholista aiheutuu yksilön ja muiden kokemien haittojen lisäksi useiden miljardien eurojen kustannukset Suomelle vuosittain. Alkoholi on suurin yksittäinen työuria lyhentävä tekijä. Ehkäisevä päihdetyö on investointi terveyteen, hyvinvointiin ja haitattomampaan yhteiskuntaan. Siitä hyötyy niin yksilö, yhteisö kuin koko Suomi. EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa yhteen alan merkittävät toimijat. Järjestömme edistää korkeatasoista, tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä. Työmme ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Olemme kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka on linkkinä kentän eri toimijoiden välillä, asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä sekä tutkimuksen ja käytännön välillä. Havainnoimme ja keräämme hiljaisia signaaleja arjesta ja ennakoimme niiden avulla mahdollisia tulevaisuuden muutoksia ja hyödynnämme 2 3

3 niitä vaikuttamistoiminnassamme ja toimintamme kehittämisessä. EHYT ry:ssä henkilöstön asiantuntijuus, vapaaehtoistoimijoiden sekä järjestötoimijoiden aktiivisuus yhdistyvät vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, ja se mahdollistaa samanaikaisesti nopeat reaktiot toimintaympäristön muutoksiin sekä pitkäjänteisen kehittämistyön. Haluamme työllämme vaikuttaa suomalaiseen hyvinvointiin, lisätä terveempiä elinvuosia ja muistuttaa, että vastuullinen yhteiskunta pitää huolen yhteisönsä jäsenistä, niin ettei ketään jätetä. Olemme innovatiivinen järjestö: hyödynnämme nykyaikaisia välineitä, tuomme uusia oivalluksia ehkäisevään päihdetyöhön ja puhumme päihteistä ja päihdehaittojen ehkäisystä raikkaasti ja rohkeasti. Päihdehaittojen ehkäisy voi olla myös hauskaa. Toimintavaltuutemme saamme kolmelta perustajajärjestöltä sekä jäsenjärjestöiltämme. KUVA 1: EHYT RY:N ROOLI YHTEISKUNNASSA* 1 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII? Sekä ehkäisevää että korjaavaa päihdetyötä tekevien järjestöjen näkökulmasta toimintaympäristö on muutoksessa, joka vakavasti haastaa meidät kehittämään toimintaamme ja sen vaikuttavuutta. Erityisesti järjestöjen yhteistyötä toistensa ja muiden toimijoiden kanssa tulee vahvistaa entisestään. Lakisääteisistä velvoitteistaan huolimatta yhteiskunta ei pysty vastaamaan ehkäisevän työn ja korjaavan työn tarpeeseen. Tämä luo paineita siirtää julkisen vallan vastuulle kuuluvia tehtäviä järjestöjen hoidettavaksi. Kun aikaisem- min järjestökenttä on omalla asiantuntijuudellaan ja osaamisellaan täydentänyt kuntien ehkäisevää päihdetyötä, on työn toteuttamisvastuu siirtymässä yhä enemmän sille. Kunnilla on kuitenkin järjestämisvastuu ehkäisevästä päihdetyöstä. Tilanne on ristiriitainen, sillä samaan aikaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoitusavustusten taso ehkäisevälle päihdetyölle on reaalisesti vähentynyt. Vaikuttavaa ehkäisevää työtä on yhteiskunnan kehittäminen tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Hyvä sosiaali-, terveys- ja työllisyyspolitiikka sekä toimivat peruspalvelut ehkäisevät päihdehaittoja. Yksittäiseen elintapaan ja terveyskäyttäytymiseen puuttuminen ei riitä, jos elinympäristö ohjaa vähemmän terveelliseen suuntaan ja mahdollisuudet terveyttä tukeviin valintoihin ovat vähäiset. Ehkäisevä päihdetyö tulisikin nähdä investointina eikä kustannuseränä. Taloudellisesti haastavana aikana tulisi erityisesti turvata ehkäisevän työn edellytykset, sillä vääristä säästöistä koostuu suuret kustannukset, joita maksetaan pitkään. On aina inhimillisempää ja taloudellisempaa ehkäistä päihdeongelmia kuin korjata vaurioita. Viime kädessä työn perustan antavat ihmis- ja perusoikeudet. Maassamme valmistellaan ehkäisevän päihdetyön kannalta merkittäviä alkoholilain ja raittiustyölain uudistuksia. Kaksi edellistä alkoholilain uudistusta epäonnistuivat, sillä alkoholin kokonaiskulutus kasvoi merkittävästi molempien uudistusten jälkeen. Voimassa oleva raittiustyölain ohjausvaikutus on ollut pitkään olematon, eikä se sisällöltään vastaa nykyaikaisen ehkäisevän päihdetyön vaatimuksia, joten uudistuspaineet ovat suuret. Maamme vaikean taloudellisen tilanteen takia kuntien velvollisuuksia ollaan vähentämässä ja sosiaalija terveyspalvelujen järjestämistä ollaan voimakkaasti uudistamassa. Uudistusten yhteydessä on turvattava ehkäisevälle päihdetyölle oma erillislakinsa. Päihteiden osalta toimintaympäristön muutokseen liittyvät muiden muassa päihdehaittojen ja sosiaalisten ongelmien lisääntyminen ja niiden kasautuminen sosioekonomiselta asemaltaan heikompiosaisille, alkoholin korkea kokonaiskulutus sekä päihdemyönteisyyden vahvistuminen yhteiskunnassa. Samaan aikaan, kun esimerkiksi tupakoinnin vähentämisen puolesta on yhteiskunnassa muodostunut vahva konsensus, on alkoholi- mutta myös esimerkiksi kannabismyönteinen ilmapiiri vahvistunut. Yhteiskunnan yhä vahvempi polarisoituminen, köyhyys ja syrjäytyminen kytkeytyvät tiiviisti päihdehaittoihin ja riippuvuuksiin ja kärjistävät niitä. Uudenlaiset ilmiöt, kuten raha- ja digitaalinen pelaaminen herättävät myös hämmennystä. Pelaamista tarkastellaan usein ongelmana ja riskinä, mutta on hyvä huomioida sen olevan paljon muutakin. Esimerkiksi lasten ja nuorten pelaaminen ja moninaiset pelikulttuurit sisältävät myönteisiä, lapsen kehitystä tukevia piirteitä. 4 5

4 EHYT RY:N STRATEGIA EHYT ry:n strategia kattaa kaksi valtuustokautta ulottuen näin vuoteen Vuonna 2017 tehdään perusteellisempi väliarviointi strategian toteutumisesta, ja vuosittain strategiaa peilataan yhdistyksen toimintasuunnitelmiin. STRATEGISET LINJAUKSEMME Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Olemme haluttu ja arvostettu, ihmisten ja yhteisöjen parissa toimiva kansalaisjärjestö. Lisäksi olemme uskaltava ja uudistuva järjestö, joka mahdollistaa kunnioittavan kohtaamisen ja rohkean dialogin. Vapaaehtoistoiminta on merkittävässä asemassa. Asiantuntijamme ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa vapaaehtoistoimijoiden kanssa vahvistaen jo olemassa olevaa yhteistyötä ja etsien jatkuvasti uusia yhdessä tekemisen vaihtoehtoja. Asiantuntijuutemme on vapaaehtoisten hyödynnettävissä ja laadukkaat työvälineet ja menetelmät jäsenjärjestöjemme kautta levitettävissä. Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Emme moralisoi emmekä holhoa, vaan haluamme rohkeasti olla rakentamassa haitattomampaa suomalaista päihde- ja pelikulttuuria, joka kannustaa valintoihin, jotka edistävät yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja estävät eriarvoisuuden lisääntymistä. Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä neljän aluekeskuksen kautta. Ne mahdollistavat kohtaavan työn, jäsenyhdistysten toiminnan, vapaaehtoistoiminnan sekä järjestöyhteistyön alueellisella ja paikallisella tasolla. Samalla EHYT ry:n toiminta laajenee ja sen tunnettuus paranee. Lisäksi alueellinen ja paikallinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä tehostuu ja työn laatu vahvistuu. Koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa Kehitämme päihdejärjestöjen yhteistoimintaa ja vahvistamme ehkäisevää päihdetyötä innostavassa ilmapiirissä. Koordinoimme valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa, tuomme päihdejärjestöjen näkemykset esille yhteisessä vaikuttamistyössä sekä toteutamme valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Koordinoidulla yhteistyöllä toimintamme on vaikuttavampaa. VISIOMME, MISSIOMME JA ARVOMME Visiollamme ja missiollamme kuvaamme identiteettiämme, paikannamme itsemme toimijana ja kerromme, mihin haluamme mennä. Suomen kielen noin sanasta olemme valinneet arvoiksemme viisi. Arvomme ohjaavat niin sisäistä toimintaamme työyhteisönä kuin toimintaamme kohderyhmiemme ja kumppaneidemme parissa. Visiomme Elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja. Missiomme Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi. Edistämme muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arvomme Dialogisuus Dialogisuus tarkoittaa vuoropuhelua ja vuorokuuntelua, jolla tavoitellaan yhteistä ymmärrystä hyväksyen se, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä eikä kenenkään näkemys voi olla kokonainen totuus. Edistämme vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista kaikilla tasoilla. Olemme tiedostava, aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva yhteisö. Aktiivisella vuorovaikutuksella oma asiantuntijuutemme vahvistuu. Lisäksi yhdistämme osaamistamme jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoidemme kanssa. Edelläkävijyys Kehitämme ja sovellamme uusia työmuotoja ja menetelmiä useilla kielillä. Seuraamme aikaa, trendejä ja heikkoja signaaleja ja toimimme suunnannäyttäjänä. Muokkaamme aktiivisesti päihteisiin liittyvää kulttuuria. Luotettavuus Olemme luotettava, vastuullinen, turvallinen ja osaava moniammatillinen yhteistyökumppani. Saavutamme luottamuksen avoimella vuoropuhelulla ja läpinäkyvällä toiminnalla. Toimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon ja käytännön kehittämistyössä saatuun tietoon ja kokemukseen. 6 7

5 Yhdenvertaisuus Toimintamme on oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin sukupuolten ja ikäpolvien välillä. Toimintamme ja palvelumme kuuluvat kaikille. Osallisuus Tuemme kansalaisten omaa aktiivisuutta jäsenjärjestöjemme toiminnan kautta. Tuomme eri ryhmien näkemyksiä julkisuuteen. Kehitämme toimintaamme koko henkilöstön kanssa ja kohderyhmiemme näkemyksiä kuunnellen ja arvostaen. TOIMINTAA KOLMELLA TASOLLA Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen työ Järjestömme tuo asiantuntemusta ja osaamista niin paikalliselle, alueelliselle kuin valtakunnalliselle tasolle sekä oman henkilöstönsä että asiantuntija- ja ammattilaisverkoston kautta. Pidämme huolen osaamisen korkeasta tasosta. Hyödynnämme nykyaikaisia sovelluksia, välineitä ja monipuolisia yhteydenpidon kanavia. Toimintamme on koordinoitua, jolloin vältetään päällekkäisyydet ja vahvistetaan vaikuttavuutta. Panostamme vahvasti paikallisen ja alueellisen työn kehittämiseen neljän aluekeskuksen kautta. Aluekeskukset tekevät yhteistyötä alueellisten ja kunnallisten viranomaisten kanssa sekä edistävät kumppanuuksia ja verkostoyhteistyötä. Tuemme eri alueilla tapahtuvaa kohtaavaa työtä, jäsenyhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä, kohtaamispaikkojen ja järjestön toimipisteiden työtä sekä eri toimijoiden ehkäisevää päihdetyötä. Näin alueellinen ja paikallinen yhteistyö tehostuu ja ehkäisevän päihdetyön laatu vahvistuu. Aluekeskusten työn lisäksi jäsenjärjestöjä tukevat vuosittaiset aluefoorumit. Toiminnassa keskeistä on jäsenten osallisuuden ja aktiivisen toiminnan mahdollistaminen sekä vapaaehtoistyön ja henkilöstön osaamisen yhteensovittaminen muun muassa tarjoamalla viestinnällistä tukea, jäsenkoulutusta sekä neuvontaa. Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen työn lisäksi erottamaton osa toimintaamme on myös yhteistyö ja tietojenvaihto kansainvälisissä verkostoissamme. 8 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta Toiminnassamme korostuu yhteisötasolla työskentely. Vaikuttamalla yhteisöihin vaikutetaan samalla aina yksilöihin sekä yhteiskuntaan. Järjestömme toiminta ilmentää kansalaisten ja heidän yhteisöjensä oma-ehtoista vastuuta päihdepolitiikan muotoilusta sekä päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä. Pyrimme vahvistamaan yhteisöjen hyvää arkea esimerkiksi kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä erilaisissa harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Perinteisten yhteisöjen lisäksi etsimme aktiivisesti uusia kanavia tavoittaa ihmisiä eri yhteyksissä, esimerkiksi Internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Yksilötaso tavoitetaan erityisesti jäsenyhdistysten kautta. Lisäksi aluekeskukset ja kohtaamispaikat, verkkotyö ja sosiaalinen media mahdollistavat kohtaamisen. Edistämme korkeatasoista tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä. Vaikutamme erilaisiin lainsäädäntöhankkeisiin, teemme ehdotuksia politiikan ja toiminnan sisällöiksi, ja toimimme ja vaikutamme niiden toteutumisen puolesta. Järjestömme on puoluepoliittisesti sitoutumaton. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LÄHTÖKOHTIA Ehkäisevän päihdetyön määritelmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmän mukaan ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä toteutetaan edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja ja lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa sekä haittoja. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että puututaan alkoholin tai tupa9

6 kan välittämiseen alaikäiselle, ravintolassa ei tarjoilla humaltuneelle lisää, otetaan päihdeasiat puheeksi terveyskeskuskäyntien yhteydessä ja kehitetään keinoja vähentää rattijuopumuksia. Ehkäisevän päihdetyön vaikutustasoja ovat yksilö, hänen lähisuhteensa, paikallisyhteisöt ja koko yhteiskunta aina kansainväliseen ympäristöön saakka. Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Työn menetelmät ja kohteet valitaan sen mukaan, mitkä ovat tutkimus- ja kokemustiedon perusteella parhaat keinot saada aikaan muutosta parempaan. Ehkäisevässä päihdetyössä ovat mukana monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia, sillä jokainen voi hankkia tietoa päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä sekä virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa. KUVA 2: EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VAIKUTTAMISKOHTEETJA TOTEUTUSTASOT * 1 Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riippuvuudet ehkäisevän päihdetyön avara tila Päihteitä ovat alkoholi, huumausaineet, tupakka sekä lääkkeet ja muut päihtymiseen käytetyt aineet. Myös peliriippuvuus ja -haitat sekä muut niin sanotut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat työn piiriin. Riippuvuusilmiön ymmärtä- minen on haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kannalta merkittävää. Ehkäisevän päihdetyön perimmäinen perustelu onkin päihteiden käytön ja erilaisten riippuvuuksien mahdollinen haitallisuus käyttäjälle ja hänen ympäristölleen. Eri päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuu haittoja myös käyttäjän läheisille, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Saamme tutkimuksen kautta koko ajan uutta tietoa, miksi jotkut asiat koukuttavat. Eri päihteillä ja toiminnallisilla riippuvuuksilla vaikutusmekanismit ovat pitkälti samankaltaisia. Tiedämme myös riippuvuuksille altistavien yksilöllisten tekijöiden olevan niin ikään pitkälti samoja ja usein riippuvuudet kasaantuvat samoille henkilöille. Toiminnallisista riippuvuuksista raha- ja digipelaaminen sisältyvät järjestömme osaamisalueisiin. Saman määritelmän sisään mahtuu sekä raittiustyön perinteistä lähtevä päihteettömyyden edistäminen että eri-ikäisten päihteitä käyttävien ihmisten kokemien haittojen vähentäminen. Haittoja vähentää niin päihteiden käytöstä pidättäytyminen kuin niiden seurausten lievittäminenkin. Valistus ja sääntely toisiaan täydentävänä yhteiskunnallisena vaikuttamisena Ehkäisevän päihdetyön merkittävänä periaatteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ajallemme on tyypillistä yksilön vapautta korostava sekä rajoituksia ja kieltoja vierastava arvomaailma, joka suosii vapaaehtoista sääntelyä ja valistusta. Tehokas päihdehaittoja vähentävä politiikka edellyttää myös rajoituksia. Valistus ja sääntely eivät ole vaihtoehtoja toisilleen, vaan yhtä välttämättömiä ja toisiaan täydentäviä. Valistus kohdistuu kulttuuriin ja yleiseen mielipideilmastoon. Se tähtää kulttuuriseen muutokseen, joka mahdollistaa yksilöiden muuttumisen joukkomitassa. Kulttuurinen muutos on hidasta. Sääntely on muutoksen tärkein tuki, sillä se saa aikaan nopeampia vaikutuksia. Sääntelyllä voidaan muun muassa rajoittaa päihteiden läsnäoloa arjessa. Toimintamme kohteena olevat päihteet ja riippuvuudet Lähtökohtanamme on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, raskausaikaan, eivätkä lapsuuteen tai nuoruuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön. Raittiiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut koko 2000-luvun, mutta kuitenkin merkittävä osa nuorista juo alkoholia, tupakoi ja osa on kokeillut huumausaineita. Toiminnan täytyy kohdentua myös näihin nuoriin, heidän vanhempiinsa sekä niihin ammattilaisiin, jotka työssään heitä kohtaavat

7 Päihdetyön kokonaisuudessa EHYT ry:n toiminta ulottuu yleisestä ehkäisystä riskiehkäisyyn. Emme itse tee korjaavaa työtä, mutta olemme yhteistyössä monien korjaavan päihdetyön toimijoiden kanssa. Hyvä korjaava työ on aina myös hyvää ehkäisevää päihdetyötä. Kaikessa toiminnassamme pyrimme vahvistamaan niitä tekijöitä, jotka suojaavat päihteisiin liittyviltä riskeiltä sekä torjumaan seikkoja, jotka lisäävät ongelmien ja haittojen todennäköisyyttä. taan kasvattanut sähkösavuke. Paras tapa välttyä haitoilta on pidättäytyä kaikista tupakkatuotteista. Huumeet Alkoholi Emme halua kieltoyhteiskuntaa, alkoholi on säänneltynä osa modernia yhteiskuntaa. Alkoholi ei kuitenkaan ole normaali kulutustuote, vaan siitä voi aiheutua haittoja juojalle, hänen läheisilleen ja muille. Haluamme rakentaa kulttuuria, jossa alkoholista aiheutuu mahdollisimman vähän haittoja ja jossa myös juomattomuudella on sijansa. Tuemme suomalaisen huumausainepolitiikan lähtökohtaa, jossa pyritään pitämään käytön aloittamisen kynnys korkealla, mutta samalla turvaamaan huumeiden käyttäjien hoitoon pääsy ja tuki. Pidämme tärkeänä, että huumekokeiluista ei aiheudu yksilötasolla kohtuuttomia, loppuelämää varjostavia seurauksia. Viranomaisten toiminnan tulee olla ennemminkin päihdekasvatusta ja käytön lopettamista tukevaa kuin rankaisemista painottavaa. Erityisenä haasteena pidämme voimakkaasti lisääntyneen kannabiksen kotikasvatuksen myötä yleistynyttä käyttöä. Tupakka Raha- ja digipelaaminen Tupakkalakiin on asetettu tavoite savuttomasta Suomesta, ja me haluamme osaltamme olla vaikuttamassa tupakoimattomuuden edistämiseen ja tupakoinnin vähentämiseen. Suomalaisten nuorten tupakointi on laskussa, ja valtaosa suomalaisnuorista on tupakoimattomia. Haasteina kuitenkin on viime aikoina kasvussa ollut nuuskan käyttö ja aktiivisen markkinoinnin myötä suosio- Raha- ja digipelaaminen voidaan sisällyttää ehkäisevään päihdetyöhön, koska myös ne voivat aiheuttaa haittoja ja riippuvuutta. Pelaamisesta voi aiheutua sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Näitä voi aiheutua pelaajalle itselleen, hänen lähiyhteisölleen ja koko yhteiskunnalle. Raha- ja digipelaaminen ovat yksi erityisalueistamme. Rakennamme suomalaista mallia pelaamisesta ai

8 heutuvien haittojen ehkäisyyn ja edistämme digipelaamisen osalta pelaamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä, myönteistä pelikulttuuria sekä pelikasvatusta. IHMISTEN ARJESSA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA Olemme mukana ihmisten arjessa eri elämänvaiheissa. Tärkeitä kehittämisnäkökulmia ovat vapaaehtoisten ja ammattilaisten työn yhteensovittaminen eri ikäryhmien parissa tehtävässä työssä, verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen ja elämän eri nivelvaiheiden huomioiminen. Etsimme aktiivisesti uusia kanavia tavoittaa ihmisiä, ja toimimme kumppaneina useiden, eri ikäryhmien parissa työskentelevien tahojen kanssa. Lasten ja nuorten kohtaamista Kohtaamme lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla eri menetelmien avulla. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on herättää keskustelua ja edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuoret saavat ajanmukaista tietoa, jonka kannustamana he osaavat tehdä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen. Tiedon lisääntyminen mahdollistaa myös kriittisen ajattelun. Nivelvaiheita ovat muun muassa siirtymiset alakoulusta yläkouluun ja toiseen asteen oppilaitoksiin sekä erilaiset elämänkriisit. Työtä aikuisten parissa Kohtaamme nuoria aikuisia oppilaitoksissa ja harrastustoiminnassa, työikäisiä puolestaan työyhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnoissa, kohtaamispaikoissamme ja työttömien yhteisöissä. Järjestömme aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisesti vaikutamme aikuisväestön omien yhteisöjen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. Toissijaisesti tarjoamme tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havahdutamme pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjoamme välineitä itsehallintaan. Toimintamme peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen, ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Nuorilla aikuisilla elämän nivelvaiheita ovat muun muassa siirtyminen työelämään ja perheen perustaminen, työikäisillä esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen ja erilaiset elämänkriisit. Tietoa ja taitoa ikääntyneiden toimintakyvyn turvaamiseksi Kohdennamme ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisytyötä erityisesti eläkkeelle siirtymässä olevien ikäluokkaan, noin vuotiaisiin. Tavoitteenamme on ehkäistä erityisesti myöhäisellä iällä alkavaa alkoholin käyttöä, joka tutkimustiedon perusteella liittyy usein esimerkiksi stressiin tai negatiivisiksi koettuihin elämänmuutoksiin kuten sairastuminen tai leskeytyminen. Tuemme eläkeikäisten yhteisöjen omaa toimintaa elämään voimavaroja luovana tekijänä. Internet- ja mobiilityön välineiden hyödyntäminen Eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä kohdataan myös Internet- ja mobiilityön välineitä hyödyntäen. Työskentelemme sosiaalisessa mediassa, rakennamme oppimispelejä ja ylläpidämme Mobiiliapu -palvelua. Lisäksi ylläpidämme Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteishankkeena valtakunnallista päihdeneuvontapalvelua. Pyrimme yhä vahvemmin saamaan mukaan jäsenjärjestömme sekä vapaaehtoistoimijamme hyödyntämään näitä välineitä. MENESTYSTEKIJÄMME Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Laadukas toimintamme ja aikaansaannoksemme perustuvat osaavaan ja monialaiseen henkilöstöön. Osaamista ja asiantuntijuutta jaetaan eri toimintojen ja hankkeiden välillä. Henkilöstön asiantuntijuus ja kansalaisjärjestön vapaaehtoistoiminta yhdistyvät vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Järjestömme on innostava ja kehittämismyönteinen ja panostaa vahvasti työntekijöittensä hyvinvointiin. Olemme savuton työpaikka ja meillä on työpaikan päihdeohjelma. Haluamme olla Suomen paras työpaikka

9 Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden hyödyntäminen Kannustamme ja innostamme vapaaehtoistoimijoiden verkostoa etsimään kanssamme uusia vapaaehtoisia sekä uusia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Vapaaehtoisten lisäksi myös toimintamme kohderyhmät voivat osallistua yhteiseen kehittämiseen sekä toimintamme ja käyttämiemme menetelmien arviointiin. Osallisuus on keino tehdä laadukkaampaa toimintaa. Parhaimmillaan se voimaannuttaa ja tarjoaa mahdollisuuden kytkeytyä yhteisön jäseneksi. Tämä tuo puolestaan henkilöstölle motivaatiota työhön. Merkityksellinen työala ja vahva imago Toimintamme kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarjoaa mahdollisuuden työskennellä aidosti merkittävien asioiden parissa. Järjestöllämme on vahva ja arvostettu imago ja olemme houkutteleva työpaikka. Olemme alamme vahva kehittäjä ja toimija. Monipuoliset palvelut ja tuotteet Vahvaan osaamiseemme pohjautuen tuotamme monipuolisen ja laadukkaan palveluiden ja tuotteiden valikoiman, joka vastaa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tarpeeseen. Hyödynnämme uusia informaatioteknologian sovelluksia ja mahdollisuuksia ehkäisevässä päihdetyössä. Vuorovaikutteinen kumppanuus Olemme haluttu yhteistyökumppani. Näkökulmamme yhteistyöhön on ehkäisevä päihdetyö. Pyrimme yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen mahdollisimman laajasti. Teemme yhteistyötä eri kumppaneiden ja verkostojen kanssa niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Haemme aktiivisesti kumppaneita, jotta voimme tuoda esille ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa luonnollisissa arjen ympäristöissä kuten urheiluseuroissa, harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vastaamme myös Alkoholiohjelman valtakunnallisten järjestöjen kumppanuuksien koordinoinnista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n toimeksiannosta. Kestävä ja strategisia linjauksia tukeva rahoitus Hyödynnämme rahoituksemme monipuolisesti ja kohdennamme sen strategiamme kannalta keskeisiin toimintoihin. Rahoitus pohjautuu merkittävässä määrin RAY:n avustuksiin. Rahoitusta saadaan jossain määrin myös eri säätiöiden kautta. Täydennämme koulujen, oppilaitosten, kuntien ja muiden yhteisöjen ehkäisevää päihdetyötä omalla asiantuntijuudellamme ja osaamisellamme solmimalla kumppanuussopimuksia kuntien eri hallintoyksiköiden kanssa. Työelämän päihdehaittoihin liittyvää työtä teemme puolestaan yhteistyössä yritysten, työterveyshuollon ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kannustava ja visionäärinen johtajuus Johtaminen EHYT ry:ssä on ammattimaista, ennakoivaa ja perustehtäväämme tukevaa. Johtaminen on kannustavaa sekä henkilöstöä tukevaa ja yhteistä toimintakulttuuria rakentavaa. Johtaminen on kynnyksetöntä ja läsnä olevaa. Aktiivinen vuorovaikutus luottamushallintomme kanssa takaa järjestömme onnistumisen työssään. STRATEGIAN TOIMEENPANO Strategia ohjaa vuosittaista suunnittelua järjestössämme yksittäisistä toiminnoista järjestötasoisiin toimintoihin. Vuosisuunnittelu on myös keskeinen toimeenpanon arvioinnin väline. Avainasemassa strategiamme toimeenpanossa ovat järjestön johtoryhmä, järjestön osastot ja niihin kuuluvat yksiköt. Strategian seuranta ja arviointi edellyttää toimintakulttuuria, jossa järjestömme tarkkailee jatkuvasti toimintaympäristöään ja omaa toimintaansa. Visiotamme, missiotamme ja strategisia linjauksiamme arvioidaan jatkuvasti tarkkailun tuottamiin havaintoihin peilaten. Mikäli havaitaan merkittäviä muutoksia, strategiaa on päivitettävä. Strategia on voimassa kaksi valtuustokautta eli vuoteen Ensimmäisen valtuustokauden jälkeen strategian toteutumista sekä ajantasaisuutta arvioidaan laajemmin ja tehdään tarvittavat tarkennukset. Strategia on aina aikansa tuote ja lähtee tämän päivän realiteeteista. Koska kaikkia muutoksia ei voida täysin ennakoida, seurannan ja arvioinnin rooli korostuu. On hyvä muistaa, että onnistunut toimeenpano tuottaa myös toimintaympäristössä muutoksia. Keskeisen raamin vuosittaiselle arvioinnille antaa RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys. Haluamme lisäksi hyödyntää alamme omaa arviointivälinettä ehkäisevän päihdetyön laatutähteä. Laatutähden avulla mahdollistetaan arviointi koko strategian voimassaolon ajan, eikä vain sen jälkeen. Laatutähtiajattelun mukaan laadukas ehkäisevä päihdetyö koostuu seuraavasta kahdeksasta tehtävästä: 16 17

10 Laatutähden ytimessä on tasapainoisen kokonaisuuden varmistaminen sekä seuranta ja arviointi. Tähden kuusi sakaraa muodostavat muut laatutehtävät ja ne ovat 1. tietoperusta ja etiikka, 2. kohdentaminen ja suunnittelu, 3. resurssien varmistaminen, 4. viestintä, osallisuus ja yhteistyö, 5. toteutus sekä 6. uudistaminen, levitys ja vakiinnuttaminen. Laatutekijöitä tarkastellaan koko toiminnan ajan suhteessa toisiinsa. Laatutähden avulla varmistetaan, että suunniteltu toiminta kulkee strategian mukaisesti. EHYT ry:n oma arviointitiimi rakentaa strategian seurantaan soveltuvan mittariston vuoden 2014 aikana. Kaiken toiminnan systemaattinen dokumentointi luo vahvan perustan seurannalle ja arvioinnille. JÄSENYYTEMME Jäseneksemme voidaan hyväksyä yhdistys tai säätiö. Yrityksillä ja muilla oikeudellisilla yhteisöillä on mahdollisuus liittyä järjestömme kannatus- tai yhteistyöjäseneksi. Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen lisäksi pyrimme laajentamaan jäsenpohjaamme toimijoilla, jotka tukevat strategisia linjauksiamme. Jäsenyyteen liittyvät yhdistykset ovat äänivaltaisia jäseniä ja ne voivat näin vaikuttaa toimintaamme. Jäsenpohjan vahvistuminen edelleen luo edellytyksiä entistä laajapohjaisemmalle ja tuloksellisemmalle ehkäisevälle päihdetyölle, tukee jäsenjärjestöjen paikallista vapaaehtoistoimintaa ja vahvistaa järjestömme vaikutusvaltaa. EHYT ry on itse pääsääntöisesti jäsenenä vain valtakunnallisissa keskusjärjestöluonteisissa järjestöissä strategisilla toiminta-alueillaan. Lisäksi olemme jäseninä kansainvälisissä yhteisöissä kuten Eurocare ja Nordan. Paikallisissa ja alueellisissa järjestöissä jäseninä ovat lähtökohtaisesti jäsenjärjestömme. * 1 /Kuva 1 viittaus: Sanapilvi syksyllä 2013 toteutetusta EHYT ry:n sidosryhmätutkimuksesta. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. KUVA 3: EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUTÄHTI * 1 /Kuva 2 viittaus: Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riippuvuudet ehkäisevän päihdetyön avara tila 18 19

11

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 SISÄLLYS MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...4 MIKÄ ON EHYT RY?...4 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...5 EHYT

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Eksote lyhyesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta?

Paula Saikkonen Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? Paula Saikkonen 17.4.2007 Terveyden edistäminen tuttua vai tuntematonta? 17.4.2007 1 Sisältö Mikä on Terveyden edistämisen keskus? Terveyden edistämisen keskuksen

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT Mikä vaikuttaa? -koulutus, 7.11.2012, Lahti 6.11.2012 1 Päihdehaittoja voi ehkäistä Monopoli (+++) Hinta ja verotus

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi?

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Soile Kuitunen, valt.tri, toimitusjohtaja 5.3.2015 1 Nuoret -50 000 koulutuksen ja työn ulkopuolella, ilman perusasteen jälkeistä koulutusta.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) aloitusseminaari, Kuopio 17.05.2013 Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija Terveyskäyttäytymisen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 8.5.2014, Turku Seutukoordinaattori, YTM Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Pakka

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Ammattilaisen viikset-kampanja syksy 2014. FAQ Usein kysytyt kysymykset

Ammattilaisen viikset-kampanja syksy 2014. FAQ Usein kysytyt kysymykset FAQ Usein kysytyt kysymykset Ketkä ovat tämän takana - Amikset kampanja on osa AMIS - Arjen Ammattilaiset -hanketta, joka on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama viisivuotinen (2011-2015) kehittämishanke.

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Pohjanmaa-hankkeen juhlaseminaari, Seinäjoki 25.3.2015 16.4.2015 Marjatta Montonen 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä HE 339/2014 vp Eduskunta

Lisätiedot

POTEROISSA VAI SAMALLA PELIKENTÄLLÄ?

POTEROISSA VAI SAMALLA PELIKENTÄLLÄ? POTEROISSA VAI SAMALLA PELIKENTÄLLÄ? - Ovatko eri viitekehysten kohtaamiset haasteita vai mahdollisuuksia? Ei kohdata ihmistä kokonaisuutena! Palvelujärjestelmä on sektoroitunut Tukevatko meneillä oleva

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad EHYT ry - ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset palveluksessasi Elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020

Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020 Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020 Mervi Ropponen Projektikoordinaattori Välittäjä 2013 -hanke Pohjanmaa-hanke Mauri Aalto Ylilääkäri

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 5.6.2014, Mikkeli Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin kaupunki,

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Tähtitiedettäkö? - preventiivistä laatua. Sivu 1

Tähtitiedettäkö? - preventiivistä laatua. Sivu 1 Tähtitiedettäkö? - preventiivistä laatua Sivu 1 Päihdekasvattajan missio Pyri mieluummin poistamaan konkreettisia epäkohtia kuin toteuttamaan abstraktia hyvää. Älä yritä luoda onnellisuutta poliittisin

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys. Minttu Mäkelä

Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys. Minttu Mäkelä Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys Minttu Mäkelä 13.3.2014 Tupakkalaki Tupakkalaissa suunnataan ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lasten ja nuorten tupakointiin,

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Loppuseminaari: Päihteet ja työelämä Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Loppuseminaari: Päihteet ja työelämä Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Loppuseminaari: Päihteet ja työelämä Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Päihteet ja työelämä näkökulma aiheeseen EHYT ry perustajineen toteuttanut vuodesta 2005 työelämän päihdehaittojen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot