TTYY:n viestintäsuunnitelma Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys"

Transkriptio

1 TTYY:n viestintäsuunnitelma Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma Sisällys TTYY ja toiminnan tavoitteet TTYY:n viestinnän periaatteita TTYY:n suhde TTY:n viestintään Viestinnän kohderyhmät ja viestintätarpeet TTYY:n jäsenistö eli opiskelijat TTYY:n sidosryhmät TTYY:n edustajisto TTYY:n jaostot, neuvostot ja foorumit TTYY:n puljut TTY:n opiskelijavaikuttaminen TTYY:n toimiston sisäinen viestintä Viestintäkanavat TTYY:n verkkosivut POP ja muut yliopiston verkkopalvelut WerkkoAnturi Sisältö Yritysyhteistyö WerkkoAnturissa Kielet Ilmestyminen Kehittäminen Erikoisnumerot Sosiaalinen media Facebook Twitter YouTube Sähköposti Office 365 Sites Verkkolevy Ilmoitustaulut Viestintäkanavien kehittäminen ja ylläpito Viestintävastuut Viestintäsektori Sektorit: Hallitus ja sihteeristö Suunnitelman seuranta ja päivitys Suunnitelman hyväksyminen Sivu 1/14

2 TTYY ja toiminnan tavoitteet Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat sekä jäsenmaksun ylioppilaskunnalle suorittaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa muuta tutkintoa suorittavat opiskelijat. Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on noin 7600 opiskelijaa. Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajisto, joka muun muassa nimittää hallituksen, hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman, vahvistaa tilinpäätöksen ja käsittelee toimintakertomuksen sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki N:o 558/2009, TTYY Säännöt 2 ) TTYY:n arvoja ovat tekemällä oppiminen, yhteisöllisyys, pitkäjänteisyys ja rehtiys. Nämä arvot näkyvät kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa. Suomen ainoana teekkariylioppilaskuntana TTYY kokee teekkarikulttuurin olevan tärkeässä osassa ylioppilaskunnan arkea. TTYY toimii lähellä opiskelijaa, avoimesti, vuorovaikutteisesti ja tavoitteellisesti. Jäsenistö tiedostaa ylioppilaskunnan toiminnan merkityksen ja pitää ylioppilaskuntaa merkittävänä edunvalvojana, edunvalvontatiedonsaantikanavana, teekkaritoiminnan ja kulttuurin tuottajana ja ylläpitäjänä sekä palvelun tarjoajana. Jokaisen TTYY:n jäsenen on mahdollista osallistua ylioppilaskuntansa toimintaan. Ylioppilaskunnan toiminnan tulee olla uskottavaa, mutta sen tulee kuitenkin olla tekijöidensä eli teekkareiden näköistä TTYY:n viestinnän periaatteita TTYY:n viestintä tukee ylioppilaskunnan toimintaa. TTYY:n viestintä on avointa, läpinäkyvää, ajan tasalla ja se tavoittaa opiskelijat. TTYY:n tehtävä on olla mukana jäsenistön aktiivisessa tiedonsaamisessa tuottamalla ja tarjoamalla luotettavaa tietoa heille. TTYY:n viestinnän ulkonäkö määritellään TTYY:n graafisessa ohjeistuksessa. TTYY:n viestinnän kansainvälistämistä tarkastellaan TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelmassa. TTYY:n viestintä luottaa siihen, että TTYY:n nimissä ja linjauksina ei esitetä henkilökohtaisia mielipiteitä, provosoida, herjata tai julkaista eteenpäin luottamuksellista tietoa. TTYY:n hallitus ylläpitää viestintäsuunnitelmaa ja päivittää sitä jatkuvasti viestinnän suuntaviivojen määrittyessä sekä tapojen kehittyessä. Keväällä 2011 teetetyssä jäsenistökyselyssä kyseltiin jäsenistön ajatuksia ja toiveita TTYY:n viestinnästä. Tuloksissa korostuivat sähköinen viestintä ja sosiaalinen media, perinteistä paperista tiedotusta kannattivat harvat TTYY:n suhde TTY:n viestintään TTYY tukee yliopistoa personoidun opiskelijaportaali POPin kehittämisessä ja haluaa korostaa POPia opiskelijoille merkittävänä tiedonsaantikanavana. TTYY sitoutuu käyttämään POPia osana omaa tiedotustaan. Sivu 2/14

3 TTYY:n edustajat ovat mukana yliopistolla niin viestinnän neuvottelukunnassa, POPin kehitystyöryhmässä kuin muissa yliopiston viestinnän kehitystyöryhmissä ja tukevat näissä viestinnän kehittymistä. Yliopiston tulee kehittää kurssiviestintää siten, että opiskelija löytää tiedon yhdestä lähteestä ja käytössä ei ole useita päällekkäisiä järjestelmiä. Pikaviestintää tulee lisätä opiskelijaviestinnässä, minkä lisäksi yhteisölliset palvelut tulee löytyä yhdestä paikasta. 2. Viestinnän kohderyhmät ja viestintätarpeet TTYY:n viestinnällä on useita eri kohderyhmiä, joilla jokaisella on omat tarpeensa. Viestinnällä pyritään luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa. Mielikuva TTYY:sta syntyy kaikesta siitä, mitä sen toimijat tekevät ja miten se kertoo toiminnastaan ulospäin. Kaiken TTYY:n viestinnän tulee olla sisällöltään laadukasta. Laadukas sisältö on kiinnostavaa, ajankohtaista, ennakoivaa ja avointa - asioista kertominen jo valmisteluvaiheessa parantaa vaikutusmahdollisuuksia. Hyvä sisältö sisältää mahdollisuuksien mukaan kuvia tai videoita. Kuva- ja videomateriaalin hankinnassa syvennetään yhteistyötä harrastekerho TTkameroiden kanssa sekä muiden mahdollisten alayhdistysten tai piirissä toimivien yhdistysten kanssa. TTYY kerää omaa materiaalipankkia viestintänsä tarpeisiin. TTYY:n viestinnän eri kohderyhmille on määritetty viestintävastuulliset kohderyhmittäin. Tässä dokumentissa sektorilla tarkoitetaan hallitusvastaavien ja sihteerien muodostamaa tahoa, jonka vastuulla kyseinen vastuualue on TTYY:n jäsenistö eli opiskelijat [ päävastuu: viestintäsektori; tiedotusvastuu: kaikki sektorit ] jäsenistö Tarve: Ylioppilaskunnalla on tarkoitus, jonka toteuttamisessa ja tukemisessa tarvitaan jäsenistöön kohdistuvaa viestintää. Haasteet: Koko jäsenistön tavoittaminen on lähes mahdotonta, sillä kaikki eivät seuraa aktiivisesti tiedottamista. Vaikka periaatteessa kaikki käyttävät POPia, ei POPissa oleva viesti silti välttämättä tavoita kaikkia. Jokaiselle jäsenelle lähetettävä sähköpostiviesti vaatii tarkkaa harkintaa, missä tilanteessa sitä voi käyttää, eivätkä kaikki välttämättä lue sitäkään. Eri ihmiset seuraavat eri viestintävälineitä. Fuksit pitää opettaa aktiivisiksi tiedon kuluttajiksi heti opintojen alkuvaiheessa. Toteutus: Lisätään tiedotuskanavien tunnettavuutta. Ylioppilaskunnan kotisivut toimivat ylioppilaskunnan pääsääntöisenä tiedotuskanavana. Lähetetään kaikki ylioppilaskunnan tiedotteet sähköpostilla tiedotuslistalle Lähetetään WerkkoAnturi automaattisesti jokaiselle jäsenelle. Ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Huomioidaan viestintä myös uusien tutoreiden koulutuksessa ja varmistetaan, että kaikki TTYY:n viestintäkanavat tulevat heidän välityksellä tutuiksi fukseille. Viestintäsektori on vastuussa jäsenille kohdistuvan viestinnän kehityksestä sekä muun hallituksen ja sihteeristön kouluttamisesta oikeiden kanavien käyttämiseen. Sektorit vastaavat itse omasta tiedotuksestaan jäsenistölle. Sivu 3/14

4 TTYY:n sidosryhmät [ vastuu: viestintäsektori, pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja ] TTY o Säätiön hallitus o Hallinto, Tiedekunnat, Laitokset o Koulutusohjelmat o Viestintä o Opiskelijapalvelut o Tilapalvelut o Tulevat opiskelijat o Vanhat opiskelijat / TTY Alumni ry Omistajaohjaus o Juvenes-Yhtiöt Oy o Hermia Ventures Oy o Teekkarikonsultit Oy o TOAS o Teekkarisäätiö o Tampereen ylioppilastalosäätiö o Opiskelijan Tampere ry TUrVoKe ry Unipoli Sport Paikalliset opiskelijajärjestöt o Tampereen yliopiston ylioppilaskunta TAMY o Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TAMKO o Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunta POLAMK Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ja muun Suomen opiskelijajärjestöt, erityisesti muut ylioppilaskunnat Tampereen teknillinen seura, TTS Tampereen kaupunki Tampere Entrepreneurship Society Tekniikan akateemiset, TEK Tampereen Kauppakamari Demola Hermia yrityskehitys Paikalliset mediat o Aamulehti o Hervannan Sanomat o Yle Tampere Poliisi Yhteistyöyritykset YTHS Tarve: Mielikuva TTYY:sta syntyy kaikesta siitä, mitä sen toimijat tekevät ja miten se kertoo toiminnastaan ulospäin. TTYY antaa itsestään yhtenäisen, asiantuntevan ja innostuneen kuvan. Viestintä luo TTYY:lle vaikuttavuutta. Eri sidosryhmät otetaan huomioon ja niille viestitään sidosryhmän tarpeiden mukaisesti. Haasteet: Sidosryhmiä on paljon ja ne poikkeavat toisistaan. Tarpeet ovat hyvin erilaisia. Toteutus: Lisätään sidosryhmille suunnattua viestintää. Yhtenäistetään viestintää yleisesti sisällöllisesti ja ulkonäöllisesti. Käydään läpi kaikki sidosryhmät ja huomioidaan Sivu 4/14

5 heidän tarpeensa ja määritetään mitä kautta viestinnällä kyetään parhaiten heidät tavoittamaan. Lisätään aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Ollaan mukana kehittämässä Opiskelijan Tampereen kaikkia opiskelijoita yhdistävää tiedotuskanavaa ja muodostetaan siitä mahdollisimman hyvin ylioppilaskunnannan viestintäkanavien käytön kanssa yhteensopiva TTYY:n edustajisto [ vastuu: pääsihteeri, edustajiston puheenjohtajat, valiokunnat ] Edustajisto o Hallintovaliokunta o Talousvaliokunta o Kunniavaliokunta o Keskusvaalilautakunta Tarve: Jotta edustajisto ja sen alaiset toimijat pystyvät toteuttamaan tehtäväänsä eli käyttämään ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa ja valmistelemaan asioita, tarvitsee se aktiivisesti tietoa. Edustajiston tulee aktiivisesti kommunikoida keskenään, myös kokousten välillä. Edustajisto osallistuu ylioppilaskunnan jaostotoimintaan. Haasteet: Toimijoita on paljon ja heidät valitaan uudelleen kahden vuoden välein vaaleilla. Tärkeää on varmistaa, että kaikilla on käytettävissään riittävästi materiaalia. Edustajisto saattaa jäädä odottamaan, että saavat riittävän materiaalin kyselemättä. Edustajistolla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa asioiden valmisteluun, mutta jokaiseen asiaan ei kannata perustaa erityistä valmistelevaa työryhmää. Toteutus: Edustajistolle tiedotetaan merkittävistä asioista. Edustajistolle lähetetään kokouskutsu ja kokoukseen liittyvät dokumentit. Lähetetään edustajiston sähköpostilistalle kokouskutsut jaostojen kokouksiin. Muuta materiaalia on saatavilla Office365 Sitesissä, jota kehitetään edustajistotoiminnan keskipisteeksi. Sähköpostilistaa käytetään aktiivisesti tiedotukseen ja keskusteluun. Aktivoidaan edustajistoa keskusteluun IRC-kanavalla ja Office365 Sitesissä. Edustajisto on osallistuva, ja se hankkii aktiivisesti itse tietoa TTYY:n jaostot, neuvostot ja foorumit Avoimet jaostot edunvalvontajaosto [vastuu: kopo ja sopo sektori] liikuntajaosto [vastuu: TUrVoKe ry ja liikuntasektori] mediajaosto [vastuu: viestintäsektori] kv-jaosto [vastuu: kv-sektori] Neuvostot ja suljetut jaostot kiltaneuvosto [vastuu: alayhdistyssektori] fuksineuvosto [vastuu: teekkarisektori] teekkarijaosto [vastuu: teekkarisektori] Foorumit IDS-foorumi [vastuu: kv-sektori] jatko-opiskelijafoorumi [vastuu: koposektori] finanssifoorumi [vastuu: taloussektori] Tarve: Sivu 5/14

6 Jaostojen ja foorumien kautta saadaan kiinni kyseisestä toimialasta kiinnostuneet ihmiset, jolloin heidän kauttaan voidaan viedä aktiivisesti tietoa jäsenistölle. Jaostoissa voidaan valmistella toimialaan kuuluvia asioita vietäväksi hallitukselle tai tehdä aloitteita niiden edistämiseksi, minkä takia jaostot tarvitsevat riittävästi tietoa käsittelyssä olevista asioista. Jaostoista ja foorumeista saadaan palautetta hallitukselle. Haasteet: Jäsenistössä voi olla sellaisia kiinnostuneita, jotka eivät tiedä mahdollisuudesta osallistua jaostoihin. Jaostoissa saattaa olla mukana ihmisiä, jotka ovat oman kiltansa puolesta velvoitettuja olemaan paikalla eivätkä itse aktiivisesti kiinnostuneita jaoston asioista. Jaoston jäsenet ja muut kiinnostuneet pitäisi pystyä tavoittamaan, heidän kauttaan pitäisi pystyä välittämään tietoa eteenpäin ja saada enemmän palautetta ylioppilaskuntaan. Jaostojen tulisi aktiivisemmin toimia asioiden valmistelijoina. Toteutus: Sektorit viestivät itse jaostojen ja foorumien sähköpostilistoilla. Jaostoja käytetään laajemmin osana päätösten valmistelua ja heille tarjotaan laajemmin tietoa päätöksenteon tueksi. Jaostojen kokouksista tiedotetaan näkyvästi koko jäsenistölle ja jaostoihin liittyminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Edustajiston jäseniä kannustetaan osallistumaan jaostojen kokouksiin, jolloin jaostojen toiminta valmistelevina toimieliminä vahvistuu ja edustajisto pystyy paremmin vaikuttamaan päätöksentekoon. Jaostojen olemassaolosta ja niiden tehtävästä viestitään aktiivisesti. Jaostotoiminta hyödyntää sosiaalista mediaa tukenaan. Järjestetään matalankynnyksen jaostotapahtumia. Koska kaikkien avoimien jaostojen toiminta on sellaista, että toimintaan saa liittyä kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, painotetaan erityisesti sitä, että tapahtumat ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille TTYY:n puljut [ vastuu: alayhdistyssektori ] killat ammattiainekerhot harrastekerhot piirissä toimivat yhdistykset TUrVoKe ry:n alaiset lajijaostot Tarve: Puljut järjestävät ylioppilaskunnan puolesta laadukasta ja monipuolista toimintaa. Jäsenistöllä on mahdollisuus päästä osallistumaan ja kehittämään itseään puljujen toiminnan avulla. Järjestötoiminnassa luodaan verkostoja tulevaisuutta varten. Alayhdistykset toimivat viestinviejinä jäsenistön ja ylioppilaskunnan toimiston välillä. Haasteet: Alayhdistykset näkevät ylioppilaskunnan etäisenä toimijana, jolta satelee velvollisuuksia. Omaa toimintaa ei nähdä osana isoa kokonaisuutta, eikä ymmärretä merkitystä opiskelijakulttuurin ja edunvalvonnan kehittämisessä. Yliopistolle puljujen toiminta näkyy kuitenkin ylioppilaskunnan toimintana. Toteutus: Painotetaan puljuille, miten tärkeää työtä ne tekevät. Perustellaan, miksi kerhon pitää tehdä jotakin ja kannustetaan aktiivisuuteen. Koulutetaan toimijoita parem- Sivu 6/14

7 min eduista ja mahdollisuuksista vastuista ja velvollisuuksista. Positiivisella asenteella luodaan halua toimia yhteisen teekkarikulttuurin eteen ja sen myötä saadaan viestinvälitys ylioppilaskunnan toimiston ja alayhdistysten välillä sujuvammaksi. Käytetään aktiivisesti käytössä olevia viestintävälineitä, kuten sähköpostilistoja, sosiaalista mediaa ja Office365 Sitesia. Osallistutetaan TTYY:n alayhdistykset viestinnän kehittämiseen TTY:n opiskelijavaikuttaminen [ vastuu: koposektori ] Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat o Tiedekuntaneuvostot o Konsistori o Kielikeskuksen neuvottelukunta o Kirjaston neuvottelukunta o Opintotukilautakunta o Valmistelevat elimet Työryhmäedustukset Tarve: Ylioppilaskunnan tehtävän mukaisesti ylioppilaskunnan tulee ajaa jäsentensä etua. TTY:ssä on opiskelijaedustus lähes jokaisessa hallinnon toimielimessä tai valmistelevassa työryhmässä. Haasteet: Kampus on laaja ja kaikkia toimijoita ei voi tuntea henkilökohtaisesti. Yksittäisellä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa suurin linjoihin. Toteutus: Painotetaan hallopedeille ja työryhmäedustuksille heidän rooliaan tiedon välittäjinä ja käytetään heitä aktiivisemmin toiminnassa. Luodaan kulttuuri, jossa hallopedit ovat oma-aloitteisesti tekemisissä edustamiensa opiskelijoiden kanssa. Otetaan käyttöön viestintävälineitä, jotka tehostavat kanssakäymistä. Parannetaan hallopedian tunnettavuutta killoissa tarjoamalla kiltoihin hallopedien naamaläystäkkeita ja pyydetään hallopedejä kirjoittamaan aktiivisesti kiltansa lehteen TTYY:n toimiston sisäinen viestintä [ vastuu: kaikki sektorit ] Hallitus Sihteeristö Tarve: Jotta ylioppilaskunnan toimisto voi toteuttaa ylioppilaskunnan tavoitetta, on sen viestittävä keskenään avoimesti. Sihteeristö ja hallitus ovat tietoisia ajankohtaisista asioista ja viestintä on avointa. Haasteet: TTYY:n toimiston sihteerit vaihtuvat pääsääntöisesti kahden vuoden välein, hallituksen vaihtuessa vuosittain. Lisäksi vuoden aikana toimistossa työskentelee useita projektisihteereitä. Usein vaihtuvien toimijoiden vuoksi dokumentointi ja yhteiset toimintamallit ovat erityisen tärkeitä. Toteutus: Sihteeristö ja hallitus pitävät yhteisen palaverin viikoittain. Lisäksi sektorit pitävät omia palavereja. Toimiston yhteistä sähköpostilistaa käytetään aktiivisesti ja muita Sivu 7/14

8 mahdollisia sähköpostilistoja vain tarvittaessa. Tietoa dokumentoidaan yhteisten toimintamallien mukaisesti. Myös keskeneräiset muistiot ja raportit tulee dokumentoida avoimesti. Tietoa ei saa kadota henkilökunnan tai luottamustoimessa olevan vaihtuessa puutteellisen dokumentoinnin tai vähäisen perehdytyksen johdosta. Kaikki hallituksen jäsenten ja sihteereiden luottamustoimensa tai työtehtävänsä aikana tuottamat materiaalit on dokumentoitava asianmukaisesti niin, että ne ovat ylioppilaskunnan käytettävissä myös henkilön lopetettua tehtävänsä. Työtehtävän tai luottamustoimen loppuessa seuraajalle on annettava kattava perehdytys. 3. Viestintäkanavat TTYY:lla käytössä olevia useita eri viestintäkanavia käytetään johdonmukaisesti. Erilaisten projektien tiedotuksessa hyödynnetään olemassa olevia tiedotuskanavia, minkä lisäksi hyödynnetään luovuutta, poikkeavia sekä näkyviä viestintämuotoja (esim. tempaukset). Tarkempia ohjeita viestintäkanavien käytöstä liitteessä 1 Viestintäkanavien käyttöohje TTYY:n verkkosivut TTYY:n verkkosivut (http://www.ttyy.fi) ovat julkiset ja niiltä voi kuka tahansa etsiä tietoa TTYY:sta. Verkkosivuilla viestitään seuraavasti: Staattinen tieto: verkkosivuilla on pysyvää tietoa TTYY:sta kaikkien saatavilla, kuten TTYY:n o yhteystiedot o alayhdistysten yhteystiedot o palvelut o säännöstöt o kulttuuri ja perinteet o edunvalvonta ja vaikuttaminen Uutiset: Verkkosivujen uutisoinnissa keskitytään ylioppilaskunnan viralliseen tehtävään ja toimintaan liittyvään tiedotukseen, kuten o TTYY:n kannanotot ja lausunnot o viralliset tiedotukset, kuten edustajistovaalien vaalikuulutus o Henkilöstörekrytoinnit ja hakuilmoitukset o Muistutukset tulevista ylioppilaskunnan tapahtumista o Tiedotukset toimiston aukioloaikojen muutoksista Palaute: Verkkosivujen kautta on mahdollista lähettää palautetta ylioppilaskunnan toiminnasta o Palautetta voi antaa anonyymisti halutessaan o Anonyymiin palautteeseen voidaan vastata verkkosivuilla jos palautteen antaja antaa siihen luvan o Jos palautteen antaja jättää yhteystiedot voidaan palautteeseen vastata suoraan 3.2. POP ja muut yliopiston verkkopalvelut POP eli Personoitu OpiskelijaPortaali (http://www.tut.fi/pop) on yliopiston opiskelijoille tarkoitettu intra, joka tavoittaa teoriassa kaikki opiskelijat. POPiin kirjaudutaan intranettunnuksilla eli POPissa oleva tieto on avointa kaikille yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnan edustajille, mutta yliopiston ulkopuolisilla tietoon ei ole pääsyä. 356 POP on ylioppilaskunnalle tärkeä viestintäkanava, jossa viestitään seuraavasti: Sivu 8/14

9 Uutiset: o Koko jäsenistöä koskevat uutiset: esimerkiksi edustajistovaalit o Tapahtumat: POPin uutisvirtaan lisätään ylioppilaskunnan tärkeimmät tapahtumat, kuten vuosijuhlat ja wappu. Tarvittaessa käytetään linkitystä laajempiin tietoihin. o Rekrytointi-ilmoitukset Tapahtumakalenteri: POPin tapahtumakalenteri on koko ylioppilaskunnan virallinen tapahtumakalenteri. Kaikki ylioppilaskunnan tapahtumat lisätään POPin tapahtumakalenteriin ja merkintöjä päivitetään tarpeen mukaan. Myös alayhdistyksiä kannustetaan lisäämään tapahtumansa POPin tapahtumakalenteriin. Staattinen tieto: Staattisilla sivuilla on vain tärkeimmät perustiedot ylioppilaskunnasta. Pyritään linkittämään mahdollisimman paljon ylioppilaskunnan verkkosivuille, josta löytyy tuorein mahdollinen tieto. POPin lisäksi yliopistolla on käytössä TUTKA (http://www.tut.fi/tutka) eli henkilökunnan intranet, johon myös opiskelijoilla on pääsy sekä julkiset verkkosivut osoitteessa TUTKA: Ei sisällä varsinaista ylioppilaskunnan viestintää, mutta voidaan käyttää silloin, kun halutaan tavoittaa myös yliopiston henkilökuntaa, esimerkiksi edunvalvonnan merkeissä. TUT.FI: Sivuilla on staattista tietoa ylioppilaskunnasta. Pidetään ylioppilaskunnasta kertovat tiedot ajantasaisina ja suositaan linkityksiä ylioppilaskunnan verkkosivuille WerkkoAnturi Edustajisto päätti vuoden 2011 lopussa lopettaa Anturin julkaisemisen kevään 2012 jälkeen. Kannattamattomista ja vanhentuneista viestintäkanavista Anturista ja Prujusta on siirrytty uuteen verkossa julkaistavaan julkaisuun, WerkkoAnturiin. WerkkoAnturin suunnittelu on toteutettu vuoden 2012 aikana, ja julkaiseminen aloitettiin lokakuussa Alun perin WerkkoAnturia julkaistiin suomeksi ja englanniksi, vuonna 2014 edustajisto hyväksyi hallituksen esityksestä muutoksen jonka mukaan WerkkoAnturista julkaistaan jatkossa vain yksi lehti kuukaudessa, joka sisältää artikkeleita sekä suomeksi että englanniksi Sisältö WerkkoAnturissa julkaistaan kolmenlaista sisältöä: (virallisempia) ilmoituksia, tapahtumailmoituksia, sekä artikkeleita. Tapahtumat ja Ilmoitukset - osiot vastaavat vanhaa prujua. WerkkoAnturilla pyritään arkipäiväisen tiedotuksen lisäksi ylioppilaskunnan avoimuuden ja tunnettavuuden lisäämiseen. Etenkin WerkkoAnturin artikkelit mahdollistavat sekä ylioppilaskunnan toimiston, edustajiston, että koko ylioppilaskunnan laajuisen toiminnan, sekä teekkarikulttuurin paremman näkyvyyden jäsenille ja sidosryhmille. Artikkelien aiheet voivat olla laidasta laitaan: edunvalvontaa, liikuntaa ja hyvinvointia, tapahtumareportaaseja, teekkarielämää, alayhdistyksen toimintaa jne. Lisäksi WerkkoAnturissa on mahdollista julkaista yleisesti jäsenistöä kiinnostavia artikkeleita esimerkiksi työelämästä ja ajankohtaista aiheista. WerkkoAnturissa julkaistaan TTYY:n omat, sekä mielenkiintoisimmat SYL:n ja muiden sidosryhmien kannanotot ja lausunnot Sisältöä WerkkoAnturiin tuottavat: alayhdistykset ja lajijaostot hallitus ja sihteerit edustajiston jäsenet tai ryhmät hallopedit jaostoaktiivit Sivu 9/14

10 jäsenet yliopiston yksiköt sidosryhmät Killoille, edustajistoryhmille ja ylioppilaskunnan hallitukselle ja sihteereille on varattu kirjoitusvuorot vastaaville palstoille. Muilta sisällön tuottajilta julkaistaan materiaalia sen mukaan, kun sitä tulee Yritysyhteistyö WerkkoAnturissa WerkkoAnturissa on mainospaikkoja, joita ylioppilaskunta voi käyttää omiin mainoksiin sekä myydä yrityksille. Yritykset voivat myös ns. ostaa palstatilaa. Tällöin yrityssektori kirjoittaa esimerkiksi haastattelun perusteella artikkelin yrityksestä, sen toiminnasta, työskentelystä kyseisessä yrityksessä tms. aiheesta Duunissa palstalle. Juttu on mainosta yritykselle, mutta samalla lukijalle informatiivinen ja todennäköisesti mielenkiintoisempi kuin pelkän logon näkeminen Kielet Koska TTYY:n jäsenistö ei ole vain suomenkielistä, vaan TTYY on aidosti kansainvälinen yhteisö, WerkkoAnturissa on tiedotusta myös englanniksi. Sisältöä lehteen tuotetaan molemmilla kielillä. Tapahtuma ja Ilmoitukset osioihin kuuluvat aineistot pyydetään valmiiksi molemmilla kielillä niiden lähettäjiltä Ilmestyminen WerkkoAnturi ilmestyy kuukauden välein kuun ensimmäisenä tiistaina. Uuden numeron ilmestymisestä ilmoitetaan oletusarvoisesti jokaiselle TTYY:n jäsenelle sähköpostilla lähetettävällä uutiskirjeellä. Uutiskirjeen tilaamisen voi peruuttaa jos ei halua tiedotetta uudesta lehdestä. Uutiskirjeessä on kuvaukset uusimman lehden sisällöstä ja linkki itse lehteen Kehittäminen Verkkojulkaisu ei ole valmis heti ensimmäisten numeroiden ilmestyessä, vaan julkaisu ja sen toimitukseen liittyvät seikat elävät sen mukaan, mitä muutostarpeita huomataan. Seuraavien vuosien aikana WerkkoAnturin toimintaa täytyy vakiinnuttaa, ja siihen varataan myös resursseja. Kehittämiseen kuuluu mm. toimiston sisäisen työnjaon määrittäminen, jäsenistön sitouttaminen sisällön tuottamiseen, toimintatapojen lopullinen määrittäminen julkaisemisen ja englanninkielisen sisällön suhteen sekä mainostilan myyminen. Lisäksi yksi suurimmista kehittämisen kohteista on selvittää WerkkoAnturin mahdollisesta siirtämisestä TTYY:n verkkosivujen yhteyteen. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi samalla kun TTYY:n verkkosivut uusitaan. Hyväksi havaituista toimintavoista on kuitenkin uudistuksenkin myötä pidettävä kiinni Erikoisnumerot Ylioppilaskunta julkaisee edelleen vuosittain teemanumeroina WappuAnturin ja FuksiAnturin. Molemmat julkaistaan paperisena. WappuAnturi on Wapun selviytymisopas ja sitä jaetaan TTY:n kampuksella. FuksiAnturi on suunnattu erityisesti uusille opiskelijoille, ja se lähetetään kotiin hyväksymiskirjeen mukana Sosiaalinen media Sosiaalinen media on edelleen kasvava trendi ja ylioppilaskunnan tulee pysyä mukana sosiaalisen median kasvussa ja kehittymisessä. Ylioppilaskunnalta löytyy Facebook-sivu Sivu 10/14

11 (tampereenteekkari), Twitter-tili ja YouTube-kanava. Uusia sosiaalisen median kanavia voidaan ottaa käyttöön jos niille koetaan tarvetta Facebook Facebook-sivu löytyy osoitteesta Facebookiin lisätään kaikki ylioppilaskunnan omat tapahtumat sekä tiedotetaan jäsenistölle kaikista merkittävistä uutisista. Myös lausunnot ja kannanotot lisätään Facebook-sivulle koska niiden jakaminen herättää keskustelua niin jäsenistössä kuin ulkopuolisissakin tahoissa. Facebookissa tulee viestiä suomeksi ja englanniksi. Facebookia voidaan käyttää myös kommunikointiin jäsenistön kanssa. Pääsääntöisesti ohjataan kuitenkin käyttämään sähköpostia kysymyksiin. Mutta Facebook-sivulle tuleviin kysymyksiin vastataan silti. Kysymyksiin voi vastata sillä kielellä, jolla ne on esitetty Twitter Twitter-sivu löytyy osoitteesta https://twitter.com/teekkari. Lähtökohtaisesti Twitter virtaan tulee automaattisesti kaikki viestit jotka on lähetetty Facebook-sivulle. Nämä viestit sisältävät viestin ensimmäiset merkit ja linkin Facebook-viestiin. Tämän lisäksi Twitteriä voi käyttää lyhyiden viestien ja yksittäisten kuvien jakamiseen. 140 merkin rajoitteesta johtuen Twitterin kielenä käytetään kuitenkin pääsääntöisesti suomea. Twitteriin voidaan lisätä kuvia ja tilannepäivityksiä ylioppilaskunnassa tapahtuneista asioista joille ei kaivata suurempaa näkyvyyttä YouTube Ylioppilaskunnan YouTube-kanava löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/channel/ucaaold3p8g3ao5tfr0eqouq. YouTubeen lisätään ylioppilaskunnan tekemät videot. Lisäksi edustajiston kokoukset lähetetään YouTubeen reaaliajassa ja nämä jäävät YouTubeen myöhemmin katseltavaksi Sähköposti TTYY:lla on käytössään kymmeniä eri sähköpostilistoja, joilla kaikilla on oma tarkoitus ja kohderyhmä. Uusia sähköpostilistoja luodaan tarvittaessa, esimerkiksi projekteille, mutta vanhoja sähköpostilistoja myös poistetaan aktiivisesti. Huolehditaan käytössä olevien listojen päivittämisestä. Kaikille TTYY:n jäsenille lähetettävä sähköpostiviesti o Lähetetään silloin, kun pitää saada tavoitettua koko jäsenistö edustajistovaalit yliopistomaailmaa koskettavat tai kuohuttavat suuret asiat, jotka vaikuttavat merkittävästi opiskelijoihin jäsenistökyselyt jäsentiedotteet, verkkolehden ilmestyminen Edustajiston sähköpostilista, o Käytetään edustajiston tavoittamiseen, yksi edustajiston keskustelukanava ja tiedonvälitysreitti kokouskutsut, sääntöjen määräämät asiat edunvalvontaan ja ylioppilaskunnan toimintaan liittyvät tiedotteet avoimien jaostojen kokouskutsut Toimiston sähköpostilistat o hallituksen ja sihteeristön keskinäinen viestintä pääsääntöisesti kaikki toimiston sisäinen sähköpostiviestintä käydään tällä listalla ulkopuoliset yleiset yhteydenotot Sivu 11/14

12 o tavoittaa kaikki ylioppilaskunnan toimiston sihteerit, ei kuitenkaan projektisihteereitä o tavoittaa ylioppilaskunnan hallituksen ja pääsihteerin o projektien sähköpostilistat projektien käyttöön o sektoreiden hallinnoimat listat Jaostojen ja neuvostojen sähköpostilistat o Jokaisella jaostolla ja neuvostolla on oma sähköpostilistansa o Jaoston kokouskutsut lähetetään jaoston sähköpostilistalle o Kiltaneuvoston sähköpostilista tavoittaa kiltojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, ylioppilaskunnan tiedotus- ja järjestösihteerin sekä ylioppilaskunnan hallituksen alayhdistysvastaavan Puljut-lista, o Tavoittaa kaikkien piirissä toimivien yhdistysten hallitukset puljujen toimintaan liittyvä tiedottaminen ei tapahtumatiedotteita o Listan ylläpidosta vastaa viestintäsektori Killat-lista, o Tavoittaa kaikkien kiltojen hallitukset kiltojen toimintaan liittyvä tiedottaminen ei tapahtumatiedotteita o Listan ylläpidosta vastaa viestintäsektori Tiedotuslista, o Tavoittaa puljujen tiedotusvastaavat jotka vastaavat listalle tulevien viestien välittämisestä eteenpäin yleiseen tiedotukseen menevät asiat tapahtumatiedotteet o Lista on avoin, joten listalle voi liittyä kuka vain Fuksineuvoston lista, o Tavoittaa kiltojen fuksivastaavat jotka vastaavat listalle tulevien viestien välittämisestä fukseille fukseille suunnattujen tapahtumien tiedotus fukseille suunnattujen asioiden tiedotus o Listan ylläpidosta vastaa teekkarisektori Lisätietoja sähköpostilistojen käytöstä Liitteessä 1 Tiedotuskanavien käyttöohje Office 365 Sites TTYY:llä on käytössään Office 365 Sites -sivustolla osoitteessa https://tutfi.sharepoint.com/sites/ttyy/. Sivustoa pääsevät käyttämään kaikki ylioppilaskunnan jäsenet kirjautumalla palveluun verkkopalvelutunnuksillaan. Sites-palvelu korvaa ylioppilaskunnan Wikin (http://wiki.tut.fi). Sites-sivustolta löytyvät kaikki ylioppilaskunnan hallituksen päätösluettelot sekä ylioppilaskunnan tarjoamat koulutusmateriaalit kaikista ylioppilaskunnan koulutuksista. Sites-sivulta löytyy myös alayhdistysopas. Sivustoa voi käyttää myös kaiken sellaisen tiedon julkaisemiseen, joka tahdotaan kohdentaa vain ylioppilaskunnan jäsenistölle. Ylioppilaskunnan sites-sivustolla on myös eri kohdeyleisöä varten omia alasivujaan. Intra on tarkoitettu toimiston väen työtilaksi. Edarin sites-sivusto on tarkoitettu edustajiston materiaalien välittämiseen ja työtilaksi. Hallopedeille ja eri projekteille on myös omat sites-alasivustonsa. Nämä sivustot näkyvät vain kyseisten kohderyhmien jäsenille Verkkolevy Ylioppilaskunnan verkkolevylle tallennetaan dokumentit ja raportit, joiden halutaan säilyvän muuttumattomina. Dokumentointi tehdään järjestelmällisesti, jotta myös dokumen- Sivu 12/14

13 toinnin hallinta olisi mahdollista. Verkkolevy toimii myös ylioppilaskunnan toimiston mediapankkina, eli sinne tallennetaan kuvat ja videot ylioppilaskunnan toiminnasta. Verkkolevy on pääsääntöisesti tarkoitettu pitkäaikaisen tiedon tallentamiseen ja sähköiseen arkistointiin. Dokumentit tulee sijoittaa verkkolevyllä oikeaan paikkaan ja nimetä kuvaavasti. Verkkolevyllä voi ylioppilaskunnan toimija säilyttää työkansiota väliaikaistiedostoille toimiessaan ylioppilaskunnassa mutta työsuhteen tai toimikauden päättyessä täytyy tiedostot siirtää pysyvään verkkolevyn hakemistorakenteeseen ja oma työkansio poistaa Ilmoitustaulut Ylioppilaskunnan ilmoitustauluja käytetään yliopiston ilmoitustauludirektiivin mukaisesti [Liite 2]. Ilmoitustaulujen valvonnasta vastaa viestintäsektori Viestintäkanavien kehittäminen ja ylläpito Uusia viestintäkanavia syntyy helposti lisää, mutta vanhoista ei osata luopua. Haasteen luo myös se, että toiset tykkäävät käyttää yhtä ja toiset toista viestintäkanavaa. Kun viestintäkanavia on paljon, ei aina ole selkeää, mihin viestit tulisi kulloinkin laittaa. Viestintäkanavat ovat helposti myös keskenään päällekkäisiä. Viestintäkanavien tulee kuitenkin tukea sitä, että henkilö voi itse valita, mistä hän itse tiedon parhaiten saa. Jotta TTYY:n viestintää saadaan selkeämmäksi, on seuraavien toimenpiteiden suorittaminen välttämätöntä: Selkeytetään vastuullisten sisäistä työnjakoa viestinnässä. Koulutetaan vastuulliset käyttämään viestintävälineitä. Selvitetään tarpeettomat viestintäkanavat (esim. ylimääräiset sähköpostilistat) ja lakkautetaan ne sekä tehostetaan jäljelle jäävien viestintäkanavien käyttöä. o Uusia sähköpostilistoja perustetaan tarvittaessa projekteihin, mutta niistä on myös luovuttava projektin päätyttyä. o Yli viisi vuotta vanhat, vuosikohtaiset sähköpostilistat poistetaan ja pidetään sen sijaan yllä dokumentaatiota vanhojen toimijoiden yhteystiedoista. Pyritään paperittomaan toimistoon. Tieto löytyy sitesista tai verkkolevyltä. Paperisena säilytetään vain ylioppilaskunnan arkistointiohjesäännön mukainen materiaali. Tiedon päivittyessä pyritään päivittämään se kaikkiin viestintävälineisiin joissa tieto on. Tästä syystä tietoa ei kannata suuremmin hajauttaa, jotta päivittäminen olisi helppoa. Jokainen sektori vastaa oman sektorinsa tiedottamisesta itse. Viestintäsektori ylläpitää tiedottajan tarkistuslistaa (löytyy intrasta), josta voi tarkistaa menikö tiedote oikein. 4. Viestintävastuut Ylioppilaskunnan viestinnän toimivuus on jokaisen toimijan vastuulla. Ylioppilaskunnan hallituksessa ja sihteeristössä on nimetyt henkilöt, jotka vastaavat tiedottamisesta ja viestinnästä käyttäen apunaan eri tiedotuskanavia. TTYY:n viestinnästä vastaavat pitävät huolen siitä, että TTYY:n viestintä on yhtenäistä, graafisen ohjeistuksen mukaista ja sisällöltään hyvää. Piirissä toimivissa yhdistyksissä tulee olla henkilö, jonka vastuulla on tiedotus. Tiedotusvastaavat liittyvät tiedotuslistan sähköpostilistalle ja vastaavat näin sähköpostilistalle tulevan tiedon välittämisestä oman yhdistyksensä jäsenistölle parhaalla katsomallaan tavalla. Sivu 13/14

14 Viestintäsektori Viestintäsektorin vastuulla on kouluttaa hallitus ja sihteeristö tuottamaan hyvää sisältöä ja viestimään yhteistä linjaa noudattaen, oikeita kanavia käyttäen. Viestintäsektori huolehtii Mediajaoston vetämisestä ja uusien tiedotusvastaavien koulutuksesta. TTYY:n nettisivujen, POP:n ja ylioppilaskuntaa koskevien yliopiston sivujen päivittäminen sekä WerkkoAnturin toimittaminen ovat viestintäsektorin vastuulla. Viestintäsektori pyrkii seuraamaan koululla käytävää keskustelua ja tarvittaessa osoittaa asianomaisen sektorin kommentoimaan aiheeseen. Viestintäsektorin tulee selvittää jäsenistön mielipiteitä viestinnän tasosta ja kehittää viestintää. Sektori pitää yhteyttä sidosryhmämedioihin yhdessä hallituksen kanssa. Hallitusvastaavan vastuulla: Tarkastella viestintää yleisesti tasaisin väliajoin sekä kehittää ja ideoida uutta. Sihteerin vastuulla: Vastaa yleisestä, jokapäiväisestä tiedotuksesta. Tuottaa WerkkoAnturin, FuksiAnturin, käyntikortit ja naamaläystäkkeen. Vastaa kiitoskirjeiden lähettämisestä sekä ylioppilaskuntaan liittyvän materiaalin tuottamisesta teekkarikalenteriin Sektorit: Hallitus ja sihteeristö Hallituksen ja sihteeristön vastuulla on sektorikohtainen tiedottaminen viestintäkanavissa yhtenäistä linjaa noudattaen. Sektori on vastuussa oman mainosmateriaalin ja tiedotteiden tuottamisesta ja jakelusta sekä sektorikohtaisten asioiden päivittämisestä niin TTYY:n nettisivuille kuin Sitesiin. Sektorien velvollisuus on pyytää apua viestintäsektorilta ongelmien ilmetessä. 5. Suunnitelman seuranta ja päivitys Ensimmäinen versio tästä suunnitelmasta on luotu vuonna 2011 ja tuotu edustajiston keskusteltavaksi edustajiston kokouksessa 14/ Tämä suunnitelma on kirjoitettu uudelleen tapahtuneiden muutosten perusteella vuonna Päävastuu suunnitelman seuraamisesta ja päivityksestä on TTYY:n viestintäsektorilla. Hallituksen viestinnästä vastaava tarkastelee suunnitelman toteutumista vuosittain. Viestintäsuunnitelma tulee tarkistaa Teekkaritoiminnan paperin uudelleenkirjoittamisen yhteydessä Täysin uutta suunnitelmaa ei ole tarve tehdä ennen vuotta Suunnitelman hyväksyminen Viestintäsuunnitelma on osa TTYY:n Teekkaritoiminta vuosille paperia. Viestintäsuunnitelma voidaan aina päivitystarpeiden ilmetessä avata keskusteluun edustajistossa ja hallitus hyväksyy uuden liitteen muutoksineen. Tämä versio viestintäsuunnitelmasta on hyväksytty edustajiston kokouksessa Sivu 14/14

VIESTINTÄSUUNNITELMA. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.5.2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA. Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.5.2015 VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.5.2015 VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 JOHDANTO... 2 MEDIAKÄYTTÄYTYMINEN... 2 KAMON KIRJOITUSASU... 2 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT JA VIESTINTÄTARPEET... 2

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Ohjesääntö 1 (5) Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 1. luku Yleistä 1 Säännösperusta 2 Sovellusala Yliopistoilla on perustuslain 123 perusteella itsehallinto. Yliopistolain

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS Ainejärjestö-ilta 29.10.2015, Susanna Jokimies SUSANNA JOKIMIES - LYHYESTI Kasvatuspsykologia Phenomena ry:n puheenjohtaja 2013 Peduca ry, Condus ry 2012 HYAL

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot