Transition NEWS. Muutoksen inhimillinen puoli. Teema: NO. 3. AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transition NEWS. Muutoksen inhimillinen puoli. Teema: NO. 3. AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5"

Transkriptio

1 Transition NEWS NO. 3 Loppu Sopeutuminen Uusi alku AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5 RAY rakentaa uutta pelimaailmaa Sivut 6-7 Muutosjohtaminen kasvun lääkkeenä Sivut 8-9 Kun empatiasta tulee strategia Sivut Teema: Muutoksen inhimillinen puoli

2 2 Uusi alku Sopeutuminen Loppu tullessaan henkistä epävarmuutta, sillä tutut rutiinit ja työnkulut eivät enää toimi. Epävarmuus päättyy vasta, kun jotain uutta on löydetty ja valittu. Sisäiset muutosprosessit - ihmiset mukaan muutokseen Sisäinen muutosprosessi on ulkoisen tapahtuman tai muutoksen liikkeellepanema sisäinen psykologinen muutosprosessi. Sisäinen muutosprosessi aiheutuu riippumatta siitä, onko muutos itse valittu, ulkoisen tekijän aiheuttama, myönteinen tai kielteinen. Se jatkuu riippumatta siitä, vastustaako vai kannattaako henkilö muutosta, tai onko henkilö tietoinen sisäisestä muutosprosessistaan vai ei. Muutosprosessissa on kolme vaihetta: loppu, sopeutuminen ja uusi alku. Vaiheet kuvaavat erilaisia henkisiä tiloja muutosprosessissa. Tilat eivät aina erotu toisistaan selkeästi, mutta niiden välillä siirrytään sillä nopeudella, jolla olemme henkisesti valmiita liikkumaan. Liike on usein huomaamatonta. Lisäksi voimme liikkua edestakaisin vaiheiden välillä. Loppu kuvaa tilaa, johon henkilö siirtyy spontaanisti reagoidessaan muutokseen. Riippumatta siitä, onko muutos myönteinen vai kielteinen, se tuo Sopeutuminen kuvaa tilaa, jossa henkilö yrittää sisäisesti saada selkoa tilanteeseen ja sen seurauksiin. Henkilö harkitsee useita vaihtoehtoja, kunnes tilanne alkaa seljetä ja hän voi tehdä konkreettisen tulevaisuutta koskevan päätöksen. Uusi alku kuvaa tilaa, jossa henkilö on hyväksynyt muutoksen ja jättänyt henkilökohtaisen selkeydenetsimisprosessin taakseen. Hän on henkisesti valmis hyväksymään uudet ehdot ja vaatimukset. Painopiste on toiminnassa ja suuntautumisessa eteenpäin. Sisäinen muutosprosessi on luonnollinen reaktio konkreettiseen tapahtumaan. Kun käytössä on tarvittava tuki, prosessista saadaan päämäärätietoinen, joten aikaa ja voimavaroja säästyy huomattavasti. AS3 Companies -yritykset tukevat ihmisiä ja organisaatioita muutoksissa, joita työelämän muuttuminen tuo tullessaan. Käytännön kokemustamme täydennetään Lewinin, Scheinin ja Kotterin kaltaisten muutosteoreetikkojen sekä Bridgesin opeilla. Hän on käsitteen "sisäinen muutosprosessi" kehittäjä. Toimitus Vastaava päätoimittaja: Allan Gross-Nielsen Toimitus: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe, Anne Mette Kalstrup, Pekka Ruotsalainen Graafinen suunnittelu: Grefta Tryk A/S Valokuvat: Per Gudmann, Mikkel Errboe ISSN: Transition News lehteä julkaistaan 14,350 kappaleen painos. Lehti jaetaan AS3:n asiakkaille, kumppaneille ja kontakteille yksityisellä ja julkisella sektorilla Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

3 3 Siihen täytyy vain tottua AS3 Finland: Partner, Leena Airola Hallituksen puheenjohtaja, Allan Gross-Nielsen Maailmassa on viime vuosina nähty useita merkittäviä, yhtäkkiä alkaneita ja pitkään kestäviä muutoksia. Esimerkiksi finanssikriisi, uusimmat luonnonkatastrofit ja demokratiaa vaativat kansanliikkeet ovat pakottaneet meidät suhtautumaan maailmaan uudella tavalla. Ihmisiltä, joita muutokset eivät ole suoranaisesti koskeneet, kuluu aikaa uuden maailmankuvan ymmärtämiseen. Näin muutoksia tapahtuessa usein käy. Niihin täytyy vain tottua. Uusimman AS3:n tekemän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että muutoksia tehdään lähivuosina runsaasti. 68 prosenttia yrityksistä aikoo tehdä suuria muutoksia, kuten organisaation kehittämistä, rakennemuutoksia, aikoo ryhtyä strategisen tason projekteihin, uudistaa järjestelmiään tai irtisanoa. On eri asia päättää muutoksen tekemisestä kuin toteuttaa se. Kyky käsitellä tulevia muutoksia tehokkaasti on yrityksille merkittävä kilpailuetu. Muutoksia on johdettava ja toteutettava tehokkaammin. Ja tämä kyllä opitaan. AS3:n tutkimuksen mukaan muutoksia ei tehdä yrityksissä riittävän tehokkaasti. Vain 22 prosentissa yrityksistä ollaan sitä mieltä, että edellinen muutos toteutettiin tehokkaasti. Toisin sanoen on olemassa runsaasti käyttämätöntä potentiaalia. Se saadaan käyttöön, kun työelämän muutosprosesseja tehostetaan. Kysymys kuuluu, tyydytäänkö yrityksissä odottamaan, että organisaatio vain mukautuu muutokseen, vai voiko sen nopeuteen sekä henkilöstön hyväksyntään, vastuun kantamiseen ja muutoksen puolesta toimimiseen vaikuttaa. Kokemustemme mukaan yritysjohdolla on ratkaiseva merkitys toteutuksen onnistumisessa. Jos muutokset saavat yritykset menettämään liikkeellepanevan voimansa, syynä on usein keskittyminen vain muutoksen konkreettiseen osaan. Hyviä argumentteja sisältävät PowerPoint-esitykset, myötäeläminen ja välitavoitteiden saavuttaminen ovat tärkeitä työvälineitä, mutta ne eivät riitä. On vaarana, että muutosprosessin inhimillinen puoli laiminlyödään. Tällöin ei kiinnitetä huomiota henkilöstölle aiheutuviin seurauksiin, jolloin organisaatio asettuu vastarintaan. AS3 on kehittänyt konseptin, jonka avulla yritysjohto koulutetaan muutosjohtamista varten. Konsepti perustuu 20 vuoden kokemukseen ihmisten kanssa työskentelemisestä muutoksessa sekä vankkaan teoriaperustaan. Muutosjohtamisessa kyky kysyä ja kuunnella yhdistyy kykyyn johtaa selkeästi asettamalla vaatimuksia ja jakamalla vastuuta. Kilpailukyky on nykyään tärkeä aihe myös poliitikoille. Viesti on selkeä: maan kilpailukykyä on parannettava. Siksi muutosprosessit on toteutettava tehokkaammin. Kyse on aina johdon kyvystä johtaa joukkojaan muutoksessa. Panostuksella hyvään muutosjohtamiseen saadaan aikaan hyviä tuloksia. Lukuiloa!

4 4 Muutoksen johtaminen on ihmisten sisäisten prosessien johtamista AS3 esittelee uuden muutoskonseptin, joka auttaa ymmärtämään inhimilliset muutosreaktiot entistä tarkemmin AS3:n työ ihmisten ja organisaatioiden valmentajana perustuu vahvasti muutosteoriaan. Sisäisten muutosprosessien teoria on tehokas ja hyväksi havaittu väline muutosten synnyttämien reaktioiden käsittelyyn sekä yksilö- että yritystasolla. AS3 on työskennellyt muutosten parissa yrityksen perustamisesta eli vuodesta 1989 alkaen. Vuosien varrella olemme läpikäyneet todella monia muutoksia yhdessä pohjoismaisten asiakkaidemme ja valmennettaviemme kanssa ja keränneet runsaasti käytännön kokemusta, AS3 Companiesin konseptikehityspäällikkö, työelämäpsykologi Sus Desirée Thomsen kertoo. reaktiot voivat olla hyvin erilaisia. Muutoksen voimakkuus riippuu muun muassa siitä, mitä muutos kullekin työntekijälle merkitsee. Siis mitä henkilö kokee menettävänsä tai saavansa muutoksessa ja kuinka paljon hän on panostanut muuttuvaan asiaan joko päättyvään tai tilalle tulevaan? Henkilökohtaiset kokemukset ovat hyvin erilaisia. Muutosten keskellä on siksi aina kiinnitettävä huomiota siihen, että vaikka jotkut kokevat voittavansa, jotkut toiset kokevat häviävänsä. Joku nousee vastarintaan ja joku motivoituu. Joku ei ehkä milloinkaan hyväksy uutta tilannetta, mutta joku toinen sitoutuu siihen välittömästi. Ja puhun siis samasta muutoksesta samassa organisaatiossa, Sus Desirée Thomsen havainnollistaa. Johtajien ja muiden tukihenkilöiden on huomattava tämä inhimillisten reaktiotapojen kirjo ja ymmärrettävä sitä. Uusi alku Käytännön kokemuksesta oli hyötyä viimeisimmässä kehityshankkeessamme, jossa määritimme työmme teoreettisen pohjan ja termit. Se heijastaa modernin työelämän muutosten monimutkaisuutta, vaihtelevuutta ja runsautta, hän toteaa. Loppu Sopeutuminen Reaktioiden kirjo Työelämässä tapahtuu monenlaisia muutoksia, ja myös työntekijöiden AS3:n uusi kaavio sisäisistä muutosprosesseista. Malli on selitetty sivulla 2

5 5 Konseptikehityspäällikkö Sus Desirée Thomsen, AS3 Companies Eri ihmiset tarvitsevat muutospolulla erilaista ohjausta. Kun johtajat ja valmentajat tuntevat erilaisten tilanteiden käsittelyyn soveltuvat teoriat ja työkalut, he pystyvät antamaan oikeanlaista tukea, Sus Desirée Thomsen sanoo. AS3:n teoreettinen perusta Århusin yliopiston alaisuudessa toimiva kauppakorkeakoulu on auttanut AS3:a kehittämään ja laajentamaan teoriaa sisäisistä muutosprosesseista. AS3:n muutosteorian hypoteesit on osoitettu todeksi useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Teoreettisen perustan jatkuva kehittäminen takaa, että käyttämämme teoreettinen viitekehys ja asiakkaidemme ja valmennettaviemme luona kohtaamamme erilaiset muutostilanteet vastaavat toisiaan. Tämä vastaavuuden varmistaminen on kehitystyössämme keskeisintä ja varmistamme laadun kouluttamalla kaikki valmentajamme. Lisäksi teoreettisen perustan kehittäminen tukee myös AS3:n asiantuntija-asemaa ja vahvistaa käytäntöön perustuvia olettamuksiamme faktatiedoin ja tieteellisin tutkimuksin, Sus Desirée Thomsen toteaa. Uusi standardi AS3:n muutosteorian taustalla vaikuttavat muutosteoreetikot Lewin, Schein ja Kotter sekä joukko psykologian ja viestinnän alan teoreetikoita. Myös sisäisen muutoksen käsitteen lanseeranneen William Bridgesin opit on luonnollisesti otettu huomioon. Uusi muutospolku on kuvattu viereisellä sivulla ja selitetty tarkemmin sivulla 2. Mallin viemistä käytäntöön helpottaa työkalupakki, joka tukee muutosjohtamista sekä auttaa ymmärtämään muutoksia ja oppimaan niistä. Tavoitteenamme on olla alamme johtava yritys Pohjoismaissa. Tahdomme kulkea kehityksen kärjessä ja luoda trendin, joka nostaa alamme ammatillista tasoa ja muutosprosesseja koskevan valmennuksen laatua. Toivomme, että uuden konseptimme lanseeraus vie meitä askeleen lähemmäs tätä tavoitetta, Sus Desirée Thomsen sanoo.

6 6 RAY tekee työntekijöistään voittajia Tarkkaan harkitut prosessit ohjasivat Raha-automaattiyhdistyksen ja sen henkilöstön muutosten läpi RAY kanavoi noin rahaautomaatista ja 400 kasinopelistä kertyvät huomattavat voitot vapaaehtoisvoimin toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. Tuesta pääsee nauttimaan joka vuosi yli suomalaista. Ulkopuolisten auttamisen lisäksi RAY kantaa huolta myös oman henkilöstönsä hyvinvoinnista. Äskettäisten organisaatiomuutosten keskellä ja nettipelien lanseerauksen yhteydessä johto teki kaikkensa tukeakseen yrityksen työntekijää muutosten myllerryksessä. Muutoksia oli useita, ja yhdessä ne vaikuttivat organisaatioon merkittävästi. Useat päällikkötason työntekijät jättivät tehtävänsä ja koko johtoportaan rakenne oli uusittava, henkilöstölle annettiin lisää vastuuta ja päätösvaltaa, peli- ja rahoitusaktiviteeteissa otettiin käyttöön uusia strategioita ja verkkopelitarjontaan kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, RAY:n henkilöstöjohtaja Marja- Riitta Lindén summaa muutoksia. Muutokset vievät aikaa Vaikka kaikki suunnitellut muutokset on nyt toteutettu, niiden ei uskota muovautuvan osaksi yrityksen arkipäivää ennen kesää. Aika on muutosprosessissa tärkeä tekijä. Olemme omasta mielestämme selviytyneet muutoksista kunnialla, mutta aikaa olisimme voineet käyttää hieman enemmän. Esimerkiksi uuden organisaation rutiinitoimien suunnittelussa lisäajasta olisi ollut hyötyä, henkilöstöjohtaja toteaa. Onnistuneen muutosprosessin tärkeimmäksi tekijäksi Marja- Riitta Lindén ja RAY nostavat tiedottamisen omille työntekijöille. Viestintämme onnistui mielestäni erittäin hyvin. Tietoa ei voi koskaan jakaa liikaa, ja muutosten yhteydessä tiedontarve vain korostuu. Siksi on tärkeää, että johtajilla on tarkat suunnitelmat siitä, mitä, miten ja milloin henkilöstölle kerrotaan. Tämä koskee sekä perinteisiä tiedotuskanavia että kasvokkain käytävää dialogia, Marja-Riitta Lindén sanoo. Kun asioista tiedotetaan perusteellisesti, huhupuheet ja arvailut vähenevät ja henkilöstö pääsee osallistumaan muutosprosessiin paremmin. Jos tahdomme työntekijöidemme osallistuvan, meidän on kuunneltava heitä sekä kerrottava heille, mitä tapahtuu ja miksi. Muutosten hyväksyminen ja niihin sitoutuminen on helpompaa, jos prosessiin voi osallistua aktiivisena osapuolena, hän toteaa. Keskijohdon tärkeä rooli Onnistuneen muutosprosessin avaintekijöitä ovat henkilöstöjohtajan mielestä sekä ylimmät johtajat että muut esimiehet. Keskijohto on ollut muutosprosessimme ytimessä, ja siltä on vaadittu paljon. Monien piti oppia uusia taitoja ja työtapoja, osa oli epävarmoja omasta tilanteestaan ja tulevaisuudestaan, ja oman muutoksensa

7 7 keskellä heidän piti lievittää henkilöstön epävarmuutta. Tämä on ollut ja on edelleen haastavaa. Siksi keskijohdossa on jatkossakin tarvetta coachaukselle, Marja-Riitta Lindén kertoo. Ymmärrettävät inhimilliset reaktiot RAY päätti panostaa johdon ja keskijohdon valmennukseen alusta alkaen, sillä yritys tiesi johtajien merkityksen tavoitteellisen muutosprosessin onnistumisessa. Valmennuksen tarkoituksena oli antaa johtajille taitoja, joiden avulla he osaisivat johdattaa sekä itsensä että alaisensa turvallisesti ja tehokkaasti muutosten läpi. Muutosjohtamisen valmennus auttoi johtajiamme ymmärtämään niitä inhimillisiä reaktioita, joita kaikki työntekijät myös he itse saattavat kokea muutosten yhteydessä. Tämä ymmärrys ja johtajien saamat muut työkalut ovat vaikuttaneet suuresti heidän kykyynsä tukea alaisiaan. Niiden ansiosta prosessi on sujunut suhteellisen nopeasti ja kitkattomasti, Marja-Riitta Lindén sanoo. Muutos on ikuista Marja-Riitta Lindén ja RAY pitävät muutosprosessia kokonaisuudessaan onnistuneena. Asiakkaille on nyt tarjolla nykyaikaisempia pelielämyksiä ja RAY on työpaikkana entistä modernimpi. Henkilöstö pääsee vaikuttamaan asioihin aiempaa enemmän. Suunnitellut muutokset on toteutettu, ja kesään mennessä niiden pitäisi olla luonnollinen osa arkeamme. Alallamme on kuitenkin jatkuvasti mukauduttava kuluttajien odotuksiin. Jos haluamme pysyä kehityksen kärjessä, muutoksen ei voi koskaan sanoa olevan ohi, henkilöstöjohtaja muistuttaa. RAY (Raha-automaattiyhdistys) Henkilöstöjohtaja Marja-Riitta Lindén, RAY RAY:llä on vuodesta 1938 lähtien ollut yksinoikeus järjestää Suomen arpajaislaissa määriteltyjä pelejä ja rahoittaa niiden tuotolla sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Vuonna 2010 RAY tuotti ja lahjoitti euroa noin 800 järjestölle. RAY hallinnoi Suomessa noin peliautomaattia ja 400 kasinopeliä. Pelipisteitä on yhteensä yli Marraskuusta 2010 alkaen RAY on tarjonnut suomalaisille myös nettipelejä. Vuoden 2010 lopussa RAY työllisti 897 täysipäiväistä ja 692 osa-aikaista työntekijää. Suurimmat työntekijäryhmät ovat pelinhoitajat ja jakajat, mutta viime vuosina erityisesti asiantuntijoiden määrä on kasvanut.

8 8 Kun kasvu tuo tullessaan haasteita Muutosjohtaminen oli oikea lääke LEO Pharman talousosastolle Kasvu on tavoite ja liikkeellepaneva voima useimmissa yrityksissä. Tämä pitää paikkansa myös tanskalaisessa kansainvälisesti toimivassa lääkealan LEO Pharma -konsernissa. Vuonna 2009 se otti käyttöön kasvustrategian, jonka tavoite oli varustaa yritys tulevaisuutta varten. Kasvuun ja laajenemiseen tähtäävä strategia on tuonut tullessaan useita muutoksia organisaatioon. Taloushallinnolle tämä merkitsi sitä, että sen tuli suuntautua enemmän yritystoimintaan ja organisoitua globaalisti LEO Pharman sisäisten asiakkaiden tukemiseksi matkalla kasvuun. Taloushallinnossa tehtiin muutoksia yritystä ja henkilöstön motivaatiota tukevalla tavalla. Uudet tehtävät kaikille Corporate Finance -yksikön 45 työntekijää osallistuivat laajaan prosessiin, sillä kaikille annettiin uudet tehtävät ja vastuualueet. Taloushallinnossa piti tehdä rakennemuutos, jotta kaikki pystyvät tukemaan globaalia kasvustrategiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän tuli toimia tehokkaammin yrityksen kumppanina, muuttua ammattimaisemmiksi ja tukea laskentatoimen prosesseja, kertoo talousjohtaja Christian Broman, joka on johtanut osaston muutosta. Meidän piti kuvainnollisesti sanoen heittää kaikki 45 työntekijää ilmaan ja saada heidät laskeutumaan uusiin osaamistaan parhaiten vastaaviin tehtäviinsä. Näin valtava muutos aiheutti meissä kaikissa epävarmuutta ja turvattomuutta. Siksi varustimme henkilöstön ja johdon muutosta varten järjestämällä useita muutosjohtamisen valmennuksia. Siten kaikille tuli selväksi, mitä inhimillisiä muutoksia prosessi voi aiheuttaa. Lisäksi kaikille annettiin työkalut tilanteesta selviytymiseksi, kertoo Christian Broman. Henkilöstö sitoutettiin Seuraavaksi talousosastolla järjestettiin puoliavoin prosessi, jossa saatiin selville henkilöstön osaaminen ja toiveet, jotta kaikki pystyttiin opastamaan uusiin tehtäviinsä. Talousjohtaja Christian Broman, LEO Pharma Henkilöstön sitouttaminen muutokseen oli keskeistä onnistumisen kannalta. Ensin järjestettiin keskustelu nykyisen esimiehen, seuraavaksi neutraalin sparrauskumppanin ja lopuksi mahdollisen uuden esimiehen kanssa. Näin kaikille työntekijöille ja esimiehille haluttiin antaa paras mahdollinen pohja päätöksentekoa varten, sanoo Christian Broman.

9 9 Perusteelliseen prosessiin kului aikaa, mutta Christian Bromanin mielestä aika käytettiin tehokkaasti. Valmennuksissa kävi selväksi, että muutokset aiheuttavat inhimillisiä reaktioita, jotka tulevat esille useissa keskusteluissa esimiesten, coachien ja kollegoiden kanssa. Silmät avautuivat omille kyvyille ja mahdollisuuksille. Tämä on vaikuttanut myönteisesti yleiseen motivaatioon. 45 työntekijästä vain yhden toiveita ei toteutettu. Muiden työntekijöiden asema kohentui selvästi, ja koko osasto työskentelee nyt määrätietoisesti LEO Pharman kasvustrategian tukemiseksi, kertoo Christian Broman. Tavoite saavutettiin Jo ensimmäisten neljän kuukauden kuluttua muutoksesta havaittiin, että uusi globaali taloushallinnon yksikkö saavuttaa tavoitteensa eli tiiviimmän suuntautumisen asiakkaisiin. Olemme saaneet uskomattoman myönteistä palautetta asiakkailtamme tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotannossa. Olemme varanneet resursseja yritysjohdon käyttöön ja tilinpäätöksen tekemiseksi, joten henkilöstö voi antaa laajemman ja keskittyneemmän panoksen omalla erikoisalueellaan. Siksi yksiköstämme on tullut aktiivisempi kumppani koko LEO Pharmalle. LEO Pharma Itsenäinen tanskalainen vuonna 1908 perustettu lääkealan konserni. Yksi maailman johtavista ihotautilääkkeiden sekä veritulppien ennaltaehkäisemisen ja hoidon kehittäjistä. Myy tuotteitaan yli 100 vientimaassa, joista 96 % liikevaihdosta on peräisin. Työllistää kokoaikaisesti noin 3900 henkilöä, joista 1400 Tanskassa.

10 10 Empatiasta tuli yrityksen vahvuus Energiayhtiö Q8 haki Tanskassa toimivan AS3:n tytäryhtiön AS3 Work & Caren avuksi työtyytyväisyyden laskiessa Kaikki alkoi inhimillisestä huolenpidosta ja myötäelämisestä. Nykyään tämä asenne on olennainen osa Tanskan Q8:n johtamista. Yritys käynnisti toimenpideohjelmia stressaantuneen henkilöstön tukemiseksi. Näin syntyi strateginen etu, joka vaikuttaa nykyään suoraan henkilöstön tyytyväisyyteen ja konsernin tulokseen. Henkilöstöpäällikkö Berit Jebjerg Q8 Tanska Tanskan Q8:n henkilöstöpäällikön Berit Jebjergin mukaan yrityksen panostaminen henkilöstön tyytyväisyyteen ja stressinhallintaan on tuottanut tulosta useilla alueilla. Henkilöstöpolitiikkaamme kuuluu luonnollisena osana henkilöstöstä välittäminen ja huolehtiminen kehittämällä, ottamalla vakuutuksia ja pitämällä huolta sairauden aikana. Siitä kaikki alkoi. Mutta stressin käsitteleminen tuli meille yllätyksenä. Emme tienneet varmasti, johtuiko se työstä, mikä ei tietenkään olisi ollut hyväksyttävää. Molemmat vaihtoehdot aiheuttivat turhautumista. Ryhdyimme miettimään, kuinka henkilöstön sairastuminen stressin vuoksi voidaan välttää, kertoo Berit Jebjerg. Alun perin Q8 halusi välttää stressin vuoksi aiheutuneita sairauspäiviä. Kun stressin sijasta keskityttiin viihtymiseen, henkilöstöpäällikön mukaan saavutettiin useita merkittäviä hyötyjä. Tyytyväisyys ja motivaatio lisääntyivät, poissaolot vähenivät ja mahdollisuudet kehittyä paranivat. Ja samalla liiketoiminnan tulos parani. Avoimuus lisää tyytyväisyyttä Kun Q8 keskittyi enemmän stressin ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan, stressistä ryhdyttiin puhumaan avoimesti. Pian huomattiin, että tämä paransi viihtyvyyttä organisaatiossa. Avoimesti puhuminen stressistä on tärkeä vaihe, jos vaaravyöhykkeelle joutuneiden työntekijöiden tilanteeseen halutaan puuttua ajoissa. Huomasimme, että stressi joko ymmärrettiin väärin tai se oli kielletty puheenaihe. Stressin ehkäiseminen ennalta vaatii, että siihen suhtaudutaan avoimesti. On myönnettävä, että kaikille voi aiheutua stressiä tietyissä tilanteissa. Sen laukaisee useimmiten erilaisten seikkojen yhdistelmä. Stressiä on vaikea havaita ajoissa, jos työntekijä itse tai hänen kollegansa eivät uskalla puuttua asiaan ajoissa. Stressi on harvoin pelkästään työpaikan syytä. Siksi yritysjohdon on vaikea havaita sitä, toteaa Berit Jebjerg.

11 11 Avoimuuteen ja luottamukseen perustuvassa kulttuurissa halutaan huolehtia ja välittää. Tämä on tärkeää stressin ennaltaehkäisemiseksi ja yleisen viihtyvyyden kannalta. Henkilöstöpäällikön mielestä henkilöstö tietää, että yritys voi ja haluaa tehdä jotain, kun henkilöstöllä esiintyy stressin aiheuttamia oireita. Henkilöstö ymmärtää, että heitä ei tämän vuoksi väheksytä eikä ajeta sivuraiteelle. Esimiehillä on tärkeä tehtävä Henkilöstöpäällikön mukaan Q8:ssa kaikilla on vastuu stressin ennaltaehkäisemisessä ja käsittelemisessä, ei pelkästään henkilöstöosastolla tai esimiehillä. Yksittäinen työntekijä vastaa omasta ja kollegoidensa viihtymisestä sekä ongelmista kertomisesta. Yrityksen on erittäin vaikea tukea työntekijöitä, jotka eivät itse tunnista tilannetta tai eivät ilmaise, että he joutuvat kohtaamaan haasteita. Vaikka Q8:n johto osaa nykyään tunnistaa oireet selkeämmin, on erittäin tärkeää, että henkilöstö kantaa vastuuta ja hakee apua turvallisin mielin, sanoo Berit Jebjerg. Hän viittaa kehitysohjelmaan viihtyvyyden parantamiseksi, johon yrityksen johto johtoryhmästä osastopäälliköihin on osallistunut. Yksittäisten johtajien tulee tunnistaa oireet myös itsessään. Jos johtaja ei viihdy työssään, hän ei yleensä huomaa puutteita työtoveriensa viihtyvyydessä eikä pysty keskustelemaan asiasta. Esimerkiksi siksi esimiehillä on tärkeä tehtävä, jos halutaan hyviä tuloksia, muistuttaa Berit Jebjerg. Tanskan Q8:n panostaminen viihtyvyyteen on puhaltanut organisaatioon uutta henkeä ja opettanut suhtautumaan työhön ja muihin uudella tavalla. Työntekijöiden tyytyväisyys ja heidän luottamuksensa siihen, että asiat hoidetaan myötätuntoisesti, Esittelyssä Kuwait Petroleum / Q8 Työllistää noin 2300 henkilöä Tanskassa Tanskassa on nykyään 171 Q8- huoltamoa ja 61 kylmää asemaa Noin 4000 huoltamoa Euroopassa Toimii Ruotsissa nimellä OKQ8 ovat lisääntyneet huomattavasti. Esimiehet ovat saaneet uusia valmiuksia ymmärtää työntekijöitä ja pitää heihin yhteyttä. Sairauksista ja stressistä ei enää vaieta. Kun viihtyvyydestä on tullut kaikkien vastuu, motivaatio ja työn ilo ovat lisääntyneet koko organisaatiossa, kertoo Berit Jebjerg. Oikea ihminen oikealla paikalla AS3 on kehittänyt uravalmennuskonseptin "Oikea ihminen oikealla paikalla", joka tukee yrityksiä parempiin tuloksiin kartoittamalla henkilöstön osaamisen ja tukemalla yksilöitä ottamaan vastuun omasta urastaan. Tämä valmennuskonsepti auttaa yksilöä hahmoittamaan oman osaamisensa, motivaation lähteensä ja mahdolliset stressiä aiheuttavat tekijät. Ulkopuolisen neutraalin kumppanin kanssa omaan työhön liittyvistä asioista on helpompi puhua. Luottamukselliset valmennustapaamiset antavat mahdollisuuden ottaa etäisyyttä omaan työhönsä ja pysähtyä miettimään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Osaamiskartoituksen myötä tunnistetaan mahdolliset osaamispuutteet. AS3:n uravalmennus toimii HR:n ja esimiesten tukena. Sen avulla on mahdollisuus parantaa huomattavasti edellytyksiä viihtyä työssä. Kun työntekijää autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja ottamaan vastuuta omasta urastaan myös hänen mahdollisuutensa vaikuttaa työnsä sisältöön paranevat. Lisääntynyt hallinnan tunne omaan työkuvaan nostaa työmotivaatiota. Omassa työssään tyytymättömät osaavat puolestaan hakeutua organisaatiossaan niihin tehtäviin, joissa heillä on sekä edellytykset että motivaatiota menestyä. "Uravalmennus yhteensovittaa työnantajan ja työntekijän edut kiistattomasti. Tyytyväinen työntekijä tekee parempaa tulosta, Leena Airola sanoo. Partner Leena Airola AS3 Finland

12 Olemme erikoistuneet tukemaan ihmisiä työelämän muutoksissa. Tätä alaa kutsutaan nimellä Job Transition Management, työelämän muutostilanteiden hallinta. Jokaisella AS3:n liiketoimintayksiköllä on oma erikoistumisalueensa. AS3 Nordic Executive tarjoaa ammattimaista yksilöllistä valmennusta ylimmälle johdolle ja muille johtohenkilöille. Monipuoliset ja yksilöllisesti räätälöidyt valmennuksemme ottavat huomioon ne haastavat ja moninaiset valinnat ja päätökset, joita tällaisessa asemassa joudutaan tekemään. Executive Coaching tukee nykyisessä työssä onnistumisessa. Executive Outplacementin tarkoituksena on varmistaa mieleinen ura työpaikan vaihdon yhteydessä AS3 Outplacement valmentaa ja tukee organisaatioita ja esimiehiä sekä henkilöstöä muutostilanteiden ja irtisanomisten yhteydessä. Tarjoamme uudelleensijoittumiseen liittyviä palveluita, kuten yksilöllisiä valmennusohjelmia, ryhmävalmennuksia ja seminaareja esimiehille. Toimimme organisaation kaikilla tasoilla eri henkilöstöryhmien kanssa. AS3 Development tukee organisaatioita, esimiehiä ja henkilöstöä saavuttamaan tuloksia ja käsittelemään muutosta mm. coachingin ja esimies- ja muutosvalmennusten avulla. We are there! AS3 Companies on konsernin kaikkien brändien yhteinen nimi. AS3 Companies -konsernilla on yrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisäksi AS3 tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jonka ansiosta voimme tukea liiketoimintoja koko maailmassa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Leena Airolaan, puh , sähköposti AS3 Finland Oy Panorama Tower, Hevosenkenkä 3, Espoo Puh kotisivut

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO Newolo on markkinoiden edistyksellisin virtuaalivalmentaja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Newolo VirtualCoach antaa välineitä muutoksenhallintaan,

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2. TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.2016 JOHTAVA AJATUSKULKU TÄSSÄ Lähtökohtana yksilön vastuu omasta työhyvinvoinnistaan

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Organisaatiopolitikoinnin kaksi puolta hyvä väline vai kokonaisuuden uhka?

Organisaatiopolitikoinnin kaksi puolta hyvä väline vai kokonaisuuden uhka? Organisaatiopolitikoinnin kaksi puolta hyvä väline vai kokonaisuuden uhka? Esa Hämäläinen Hallintojohtaja, Teatterikorkeakoulu Esa Pohjanheimo Valt. tri, henkilöjohtamisen valmentaja Tiedonvalo Mikä on

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS Myötätunto itseä kohtaan - ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin TSR hankenumero 115274 MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE VALMENNUSOHJELMAN

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?)

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?) Pirkko Heiske: MUUTOS JA MUUTOKSESSA ONNISTUMINEN / ESIMIES JA MUUTOS 1) Muutokset ja niihin suhtautuminen Kaksi tapaa suhtautua: - avautuminen, aktiivisuus - sulkeutuminen Mitkä ovat suhtautumistapojen

Lisätiedot