ELADO FS 480 Versio 2,0 Muutettu viimeksi : Sivu 1/ 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELADO FS 480 Versio 2,0 Muutettu viimeksi : 07.06.2011 Sivu 1/ 6"

Transkriptio

1 Muutettu viimeksi : Sivu 1/ 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Tunnuskoodi (UVP): Käyttötarkoitus: Insektisidi, siementen peittausaine Toimialakoodi: A011 Kasvinviljely; puutarhatalous Käyttötarkoituskoodi: 38 Kasvinsuojeluaineet Valmistaja: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo Puhelin : Telefax: Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus Puhelin: Vastuullinen osasto: Sähköposti: 2. Vaaran yksilöinti Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 3. Koostumus ja tiedot ainesosista Tehoaineet ja formulaatio: Klotianidiini 400g/l Beta-syflutriini 80 g/l Peittaussuspensio (FS) Vaaraa aiheuttavat ainesosat Kemiallinen nimi Cas-nro/EINECS-nro Symbolit R-lausekkeet Pitoisuus (%) Beta-syflutriini T+, N R26/28, R50/53 6, Klotianidiini Xn, N R22, R50/53 32,5 Rasva-alkoholi etoksylaatti Xn, N R22, R41, R50 >0,10<2,50 Glyseriini >1,00 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa Ensiaputoimenpiteet Yleiset ohjeet: Hengitys: Iho: Siirrä potilas pois vaaralliselta alueelta. Aseta potilas kyljelleen. Poista saastuneet vaatteet heti ja sijoita hänet turvalliseen paikkaan. Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä potilas lämpimänä ja levossa. Soita lääkärille tai myrkytystietokeskukseen välittömästi. Riisu saastuneet vaatteet välittömästi. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla tai polyetyleeniglykolilla (400), jos mahdollista. Jälkihuuhtelu vedellä. Lämmin vesi voi lisätä mahdollista ärsytystä. Jos ihoärsytystä, vitamiini E-pitoista öljyä tai voidetta voidaan käyttää. Jos oireita jatkuvat, soita lääkäriin.

2 Muutettu viimeksi : Sivu 2/ 6 Roiskeet silmiin: Nieleminen: Tietoa lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille: Jos ainetta roiskuu silmiin, huuhtele välittömästi silmiä ja luomien alusia runsaalla vesimäärällä vähintään 15 minuuttia. Poista piilolinssit viiden minuutin suihkutuksen jälkeen ja jatka suihkuttamista. Lämmin vesi voi lisätä mahdollista ärsytystä. Vie potilas lääkäriin jos ärsytys jatkuu. Huuhtele suu vedellä. ÄLÄ aiheuta oksennusta. Soita lääkärille tai myrkytystietokeskukseen heti. Oireet: Paikallisoireet: Kihelmöinti iholla tai silmissä voi olla voimakasta, mutta yleensä ohimenevää 24 tunnin kuluessa. Silmä- ja limakalvoärsytystä, yskää, aivastelua. Systeemiset oireet: Epämiellyttävä tunne rinnassa, tiheäpulssisuus (takykardia), matala verenpaine (hypotensia), pahoinvointi, vatsakipu, ripuli, oksentelu, huimaus, näön hämärtyminen, päänsärky, ruokahaluttomuus, unettomuus, kooma, kouristukset, vapina, apatia. Huom! Valmiste sisältää pyretroidia. Pyretroidimyrkytystä ei pidä sekoittaa karbamaatin tai orgaanisten fosforiyhdisteiden aiheuttamiin myrkytyksiin! Paikalliset ja systeemiset oireet: oireenmukainen hoito. Hoito: Hengityksen ja sydämentoiminnan seuranta. Vatsahuuhtelua harkitaan kahden tunnin kuluessa aineen jouduttua suolistoon. Lääkehiilen ja natriumsulfaatin käyttö on kuitenkin aina suositeltavaa. Pidä hengitystiet vapaina. Anna happea ja tekohengitystä tarvittaessa. Jos kouristuksia, bentsodiatsepiiniä (esim. diatsepamia) voidaan antaa standardiohjeiden mukaan, jos ei odotettua tehoa, fenobarbitaalia voidaan käyttää. Kontraindikaatio: atropiini Kontraindikaatio: adrenaliinijohdannaiset Ei ole spesifistä antidoottia Toipuminen on spontaania ilman jälkiseurauksia 5. Palontorjuntatoimenpiteet Sopivat sammutusaineet: Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Muita ohjeita Vesisuihku, sammutusvaahto, hiilidioksidi tai hiekka. - Seuraavia kaasuja voi vapautua palon sattuessa: Suolahappoa (HCl) Syaanivety (vetysyaanihappo) Fluorivetyä (HF) Hiilimonoksidia (CO) Typen oksideja (NO X) Palon tai räjähdyksen sattuessa, älä hengitä kaasuja. Käytettävä paineilmahengityslaitetta ja kokovartalon peittävää suojavaatetusta. Sammutusvesi (tms. palontorjunta-aine) kerätään talteen, se ei saa joutua vesistöihin tai pohjavesiin. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä: Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Käytettävä suojavaatetusta. Henkilöt evakuoitava turvalliseen paikkaan. Vältä läikkyneen aineen tai saastuneiden kohteiden koskettamista. Ainetta ei saa päästää pinta- tai pohjavesiin eikä viemäriin.

3 Muutettu viimeksi : Sivu 3/ 6 Puhdistusohjeet: Muita ohjeita: Vuoto imeytetään esim. hiekkaan, piimaahan, kemialliseen imeytysaineeseen ja kerätään talteen hävittämistä varten tiiviisti suljettaviin astioihin. Pese saastuneet lattiat ja muut kohteet huolellisesti ympäristö- ja turvallisuusohjeet huomioon ottaen. Säilytä saastuneet materiaalit erillisessä suljetussa astiassa. Katso kohta 7 (Käsittely ja varastointi), kohta 8 (Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet) ja 13 (Jätteiden käsittely). 7. Käsittely ja varastointi Käsittely: Varastointi: Käsittele valmistetta vain ohjeiden mukaisesti suojautuneena, hyvin ilmastoidussa, tilassa. Katso kohta 8. Säilytettävä ainoastaan alkuperäispakkauksessa. Säilytä pakkaukset suljettuina kuivassa, viileässä, hyvin tuuletetussa ja lukitussa tilassa. Säilytettävä erikseen elintarvikkeista ja eläinrehuista. Tuote suojattava suoralta auringonvalolta. Säilytyslämpötila -10 C- 40 C. Sopivat säilytysmateriaalit: HDPE (tiheä polyetyleeni) 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Altistumisen raja-arvot: Internal Bayer CropScience "Occupational Exposure Standard": Beta-syflutriini: 0,01 mg/m3. Klotianidiini: 2,8 mg/m3. Altistumisen ehkäiseminen Normaalissa käytössä ja käsittelyolosuhteissa noudata etiketin/pakkausselosteen ohjeita. Muussa tapauksessa huomioi seuraavat suositukset: Työperäisen altistumisen torjunta: Hengityksensuojaus: Käsien suojaus: Vältettävä tuotteen joutumista silmiin ja iholle. Säilytä työvaatetus erillään. Kädet ja kasvot pestävä saippualla ja vedellä työvaiheiden jälkeen ja työn päätyttyä, käy tarvittaessa suihkussa. Kastunut ja tahriintunut vaatetus riisuttava välittömästi ja pestävä ennen seuraavaa käyttöä. Saastunut vaatetus, jota ei voi puhdistaa, on tuhottava (polttamalla). Hengityksensuojainta ei normaalisti tarvita. Jos tuotetta kuitenkin käsitellään siten, että on vaarana hengittää kaasuja, käytä hengityksensuojainta. CE merkityt nitriilikumihansikkaat (minimipaksuus 0,4mm). Pese käsineet, jos kosketuksissa valmisteen kanssa. Hävitä käsineet jos valmistetta pääsee sisäpinnalle, käsineeseen tulee reikä tai lika on pinttynyttä. Pese aina kädet ennen syömistä, juomista, tupakointia ja vessassa käyntiä. Silmiensuojaus: Suojalasit/kasvojensuojain, tyyppi EN 166 Ihonsuojaus: 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Suojapuku, kumisaappaat ja päähine. Käytä kaksikerroksista vaatetusta aina kun mahdollista. Polyesteri/puuvilla tai puuvilla aluspukua käytetään suojapuvun alla ja se pestään säännöllisesti. Jos suojapukuun tulee roiskeita tai se kastuu valmisteesta, riisu vaatetus ja pese tai hävitä. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju): Sininen neste, suspensio, heikko ominainen haju Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Leimahduspiste: >60 C Syttymislämpötila: 425 C Räjähdysominaisuudet Räjähtävyys: Ei räjähdysaltis. 92/69/EEC, A.14/OECD 113 Suhteellinen tiheys: n. 1,23 g/cm 3, 20 C ph: 4,0-5,5 (100 %)

4 Muutettu viimeksi : Sivu 4/ 6 Viskositeetti: n. 46,5 mpa.s, 40 C Pintajännitys: 35,6 mn/m, 40 C Liukoisuus Vesiliukoisuus: Sekoittuu veteen Rasvaliukoisuus: - Muut tiedot: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet: Vältettävät materiaalit: Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei reaktiivinen ohjeiden mukaisesti varastoidessa. Ei tunneta. Ei vaarallisia reaktioita käsiteltäessä ja varastoitaessa annettujen ohjeiden mukaan. Tuote on stabiili suositelluissa varasto-olosuhteissa. 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys: Ärsyttävyys ja syövyttävyys: Herkistyminen: LD50 (rotta) 500 mg/kg LD50 (rotta) >4.000 mg/kg Heikosti ärsyttävä, ei vaadi luokitusta (iho, kani) Heikosti ärsyttävä, ei vaadi luokitusta (silmät, kaniini) Ei-herkistävä (marsu) OECD testi ohjeet 406, Magnusson & Kligman test 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Kalat: Vesikirppu: Levä: LC50 (kirjolohi, Oncorhynchus mykiss) 96 h 104,2 mg/l (klotianidiini) LC50 (kirjolohi, Oncorhynchus mykiss) 96 h 0,068 µg/l (beta-syflutriini) EC50 (vesikirppu, Daphnia magna) 48 h > 119 mg/l (klotianidiini) EC50 (vesikirppu, Daphnia magna) 48 h > 0,29 µg/l (beta-syflutriini) IC50 (levä, Pseudokirchneriella subcapitata) 72 h > 120 mg/l (klotianidiini) IC50 (levä, Desmodesmus subspicatus) 72 h > 0,01 mg/l (beta-syflutriini) 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tuote ja tyhjät pakkaukset: Jätekoodi-no: Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle ; maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 14. Kuljetustiedot YK-numero: 3082 Pakkausryhmä: III Maakuljetukset Kuljetusluokka: 9 Vaaran tunnusnumero: 90 ADR/RID- 9 Varoituslipukkeet:

5 Muutettu viimeksi : Sivu 5/ 6 Rahtikirjan mukainen nimitys: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA- CYFLUTHRIN SOLUTION) Merikuljetukset IMDG-luokka: 9 Oikea tekninen nimi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA- CYFLUTHRIN SOLUTION) Pakkausryhmä: III Merta saastuttava aine: Kyllä IMO-Varoituslipukkeet: 9 EmS: F-A, S-F Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka: 9 Oikea tekninen nimi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA- CYFLUTHRIN SOLUTION) ICAO-Varoituslipukkeet: 9 Muita tietoja 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xn, Haitallinen N, Ympäristölle vaarallinen Varoitusetikettiin merkittävien ainesosien nimet Klotianidiini Beta-syflutriini R-lausekkeet R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia. haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S29 Ei saa tyhjentää viemäriin. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Kansalliset määräykset Muut varoitukset ja käytön rajoitukset, katso myyntipäällyksen teksti. Valmiste kuuluu torjunta-ainelainsäädännön piiriin. 16. Muut tiedot Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R22 R26 R28 Terveydelle haitallista nieltynä. Erittäin myrkyllistä hengitettynä. Erittäin myrkyllistä nieltynä.

6 Muutettu viimeksi : Sivu 6/ 6 R41 Vakavan silmävaurion vaara R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia. haittavaikutuksia vesiympäristössä. Käyttörajoitukset Lisätiedot Katso myyntipäällyksen teksti. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Käytetyt tietolähteet Valmistajan laatima käyttöturvallisuustiedote Lisäykset, poistot ja muutokset Tämä käyttöturvallisuustiedote korvaa päivätyn käyttöturvallisuustiedotteen

Käyttöturvallisuustiedote Stratego EC 250

Käyttöturvallisuustiedote Stratego EC 250 Muutettu viimeksi 3.11.2008 Versio 1.0 Sivu 1/ 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: STRATEGO EC 250 Valmisteen tunnuskoodi Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112.

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Solo Cut & Polish Cream Tunnuskoodi 20103A Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot