KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Auton tuulilasinpesuneste. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Finn-Elox Oy Postiosoite Hulikanperä 2 Postinumero ja -toimipaikka Lempäälä Puhelin Telefax Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk (suora); (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 STOT SE 2, H Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS07 - GHS02 - GHS08 Huomiosana Varoitus Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H371 Saattaa vahingoittaa elimiä. Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P309+P311 Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin. P330 Huuhdo suu. P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). 2.3 Muut vaarat Pitkäaikaisessa altistumisessa höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2 Sivu 2 / 9 KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus CAS: EC: Index: REACH: XXXX CAS: EC: Index: X REACH: XXXX Asetus (EY) N:o 1272/2008 Asetus (EY) N:o 1272/2008 Flam. Liq. 2: H225 - Vaara ATP CLP00 ATP CLP00 Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Vaara 10 - <20 % 5 - <10 % 3.3 Muut tiedot Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Myrkytysoireet saattavat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Otettava yhteys lääkäriin. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Myrkytysoireet saattavat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua. Hengitys Ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen. Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Hengitystiet on pidettävä avoimina. Annettava happea tai tekohengitystä tarvittaessa. Iho Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, ja samalla likaantunut vaatetus ja kengät on riisuttava. Otettava yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä silmäluomia auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin. Nieleminen Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Huuhdeltava suu. Jos ainetta on nielty ja uhri on tajuissaan ja virkeä, on oksennutettava välittömästi terveydenhoitohenkilöstön ohjeiden mukaisesti. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Jos ensiapupaikka on kaukana (yli tunnin matkan päässä), juota aikuiselle potilaalle 3-4 dl n. 20%:sta alkoholia ensimmäisen tunnin aikana. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Suurten määrien nieleminen kerralla voi aiheuttaa näköhäiriöitä ja ihon ärsytystä. Myrkytysoireet saattavat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suuritehoinen paloruisku.

3 Sivu 3 / Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Syttyvää. Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.: Hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja palamattomia hiilivetyjä (savua). 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palon aikana tai kuumennettaessa saattaa tapahtua räjähdysreaktio. Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Tulipalon sattuessa on säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. 5.4 Muita ohjeita Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varottava aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun hengittämistä. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytä kipinöimättömiä välineitä. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pienet määrät: Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). Suuret vuodot pitää koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) hävittämistä varten. Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Puhdistuksen jälkeen voidaan pieniä määriä huuhtoa pois vedellä. Tuuletettava alue. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Pidettävä erillään tulesta, kipinöistä ja kuumista pinnoista. Varmistettava, että silmäsuihkut ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä varotoimenpitein staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Vältettävät materiaalit: Voimakkaat hapettimet. Liuottaa lakkoja, maaleja, rasvoja ja joitakin muovilaatuja. Syövyttää alumiinia ja lyijyä. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.

4 Sivu 4 / 9 HTP-arvot ppm (8 h) 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) 270 mg/m 3 (8 h) 330 mg/m 3 (15 min) iho 1300 ppm (15 min) 1900 mg/m 3 (8 h) 2500 mg/m 3 (15 min) Muut raja-arvot : TWA = 200 ppm = 260 mg/m³, iho: Imeytyminen ihon kautta on mahdollista DNEL Hengitys: 950 mg/m³ (krooninen vaikutus, loppukäyttö, työntekijät) Hengitys: mg/m³ (akuutti paikallinen vaikutus, loppukäyttö, työntekijät) Hengitys: 950 mg/m³ (akuutti paikallinen vaikutus, loppukäyttö, kuluttajat) Hengitys: 114 mg/m³ (krooninen vaikutus, loppukäyttö, kuluttajat) Ihokosketus: 343 mg/kg (krooninen vaikutus, loppukäyttö, työntekijät, altistumisaika 1 vrk) Ihokosketus: 206 mg/kg (krooninen vaikutus, loppukäyttö, kuluttajat, altistumisaika 1 vrk) Nieleminen: 87 mg/kg (krooninen vaikutus, loppukäyttö, kuluttajat, altistumisaika 1 vrk) Työntekijät/Hengitys/Pitkäaikainen altistuminen - vaikutukset koko elimistöön/lyhytaikainen altistuminen - vaikutukset koko elimistöön Arvo: 260 mg/m³ Työntekijät/Ihon kautta/pitkäaikainen altistuminen - vaikutukset koko elimistöön/lyhytaikainen altistuminen - vaikutukset koko elimistöön Arvo: 40 mg/kg, kehonpaino/päivä PNEC Käsittelemätön jätevesi: 580 mg/l Paikallinen puhdas vesi: 0,96 mg/l Maaperä : 0,63 mg/kg Merivesi: 0,79 mg/l Makea vesi: 154 mg/l Merivesi: 15,4 mg/l Ajoittainen käyttö/vapautuminen: 1540 mg/l STP: 100 mg/l Makean veden sedimentti: 570,4 mg/kg, kuivapaino Merisedimentti: 57,04 mg/kg, kuivapaino Maaperä : 23,0 mg/kg, kuivapaino 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan ilman raja-arvojen noudattamiseksi. Varmistettava, että silmäsuihkut ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, jos työpaikka-altistuksen raja-arvot ylitetään. Kaasusuodattimella varustettu hengityssuojain Tyyppi: AX. Käsiensuojaus Käsinemateriaali : butyylikumi. Läpimurtoaika 8 h. Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit.

5 Sivu 5 / 9 Ihonsuojaus Suojapuku. Hygieniatoimenpiteet Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet ja kasvot pestävä ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen Ympäristöaltistumisen torjuminen Säilytettävä tiiviisti suljettuna.tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Olomuoto Neste, kirkas, vaaleansininen Haju Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste ~ -20 C Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys ~ 0,95 Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot makea alkoholinkaltainen < 21 C EtOH, 9,7 C MeOH 3,6 % EtOH, 7,3 % MeOH 19 % EtOH, 36 % MeOH täysin sekoittuva ei KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Stabiili normaaleissa olosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi reagoida voimakkaasti perkloorihapon, kromihydridin, lyijyperkloraatin ja fosforitrioksidin kanssa sekä kalium- tai natriumhydroksidin ja kloroformin kanssa. Säilytettävä erillään hapetusaineista, voimakkaan happamista ja emäksisistä aineista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi.

6 Sivu 6 / Vältettävät olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinät. Altistuminen auringonpaisteelle. Poistettava kaikki sytytyslähteet Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet. Liuottaa lakkoja, maaleja, rasvoja ja joitakin muovilaatuja. Syövyttää alumiinia ja lyijyä. Säilytettävä erillään hapetusaineista, voimakkaan happamista ja emäksisistä aineista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi, Hiilidioksidi (CO2), Formaldehydi, muurahaishappo. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. LD50/ihon kautta/rotta = mg/kg LD50/ihon kautta/kani = mg/kg LD50/suun kautta/rotta = mg/kg LC50/hengitysteitse/10 h/rotta = ppm LD50/suun kautta/rotta =: mg/kg, myrkyllinen LC50/hengitysteitse/4h/rotta = 128,2 mg/l, myrkyllinen LD50/ihon kautta/kani =: mg/kg, myrkyllinen Ärsyttävyys ja syövyttävyys : Toistuva tai pitkäaikainen altistus: Saattaa aiheuttaa silmien, ihon ja hengityselinten ärsytystä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. : kanin iho: Ei ärsytä ihoa kanin silmä : Ei aiheuta silmien ärsytystä Korkeissa pitoisuuksissa saattaa aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Herkistyminen : Eläinkokeet : Herkistymisreaktioita ei todettu. Maksimisaatiotesti, marsut: Laboratorioeläimissä tuote ei ole aiheuttanut herkistymistä. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat pitkäaikaisvaikutukset, Eläinkokeet : Syöpää aiheuttavat vaikutukset.ammatillinen käyttö : Ei ole esitetty näyttöä siitä, että näitä havaintoja voitaisiin soveltaa ihmisiin. In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. In vivo -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Eläinkokeet eivät osoittaneet vaikutuksia hedelmällisyyteen. Eläinkokeet, suuret annokset: Saattaa aiheuttaa sikiövaurioita. Ei ole esitetty näyttöä siitä, että näitä havaintoja voitaisiin soveltaa ihmisiin. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

7 Sivu 7 / 9 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. : Vahingoittaa seuraavia elimiä: Keskushermosto, näköhermo. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: Suun kautta, Hengitettynä : Saattaa aiheuttaa sokeuden. Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin: Hengittäminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita: Päänsärky, Uneliaisuus, Väsymys, Pahoinvointi, Limakalvojen ärsytystä, Silmä-ärsytys, Huimaus, muita keskushermostovaikutuksia, Näköhäiriöitä. Ihokosketus: Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Myrkytyksen vaara ihon kautta imeytyneenä. Silmäkosketus : Silmä-ärsytys. Nieleminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita: Tajunnan tason lasku, Pahoinvointi, Oksentelu, Sokeus, aineenvaihdunnallinen asidoosi. Maksa- ja munuaisvaurioita voi esiintyä. Huomautus: Myrkytyksen oireet voivat kehittyä useita tunteja altistuksen jälkeen. Jo 15 ml:n annos 40% metanolia on aiheuttanut kuoleman. Tavallisesti kuolettava annos on ml. Vain 4 ml:n nieleminen on aiheuttanut sokeuden. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille : LC50/24t/kala (Oncorhynchus mykiss) = mg/l LC50/48h/kala (Leucistus idus melanotus) = mg/l LC50/96h/kala (Pimephales promelas) = mg/l EC50/48t/selkärangattomat, makea vesi = mg/l EC50/48t/selkärangattomat, merivesi = 857 mg/l IC50/16h/bakteeri (Pseudomonas putida) = mg/l LC50/96 h/lepomis macrochirus (isoaurinkoahven): mg/l, läpivirtaustesti Menetelmä: Muut ohjeet EC50/48 h/daphnia magna (vesikirppu): > mg/l, staattinen testi Menetelmä: DIN Osa 11 EC50/96 h/viherlevä (Selenastrum capricornutum): ~ mg/l, staattinen testi Menetelmä: OECD TG 201 EC50/24 h/nitrosomonas sp.: 880 mg/l, Nitrifikaation inhibointi, vesiympäristö Myrkyllisyys muille eliöille : EC50/kasvi/maaperä = 633 mg/kg 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus

8 Sivu 8 / 9 : Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan. Yli 80 % / 4 vrk (OECD TG 301) Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan. Biokemiallinen hapenkulutus (BOD): 95 % (20 d, OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) Huomautuksia: Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) / Teoreettinen hapenkulutus (ThOD): Helposti biologisesti hajoava. Kemiallinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Biokertyminen on epätodennäköistä Liikkuvuus maaperässä Höyrynpaine : 5,9 kpa (+20 C) Henryn vakio: 3,3E-6 atm m³/mol (Laskennalliset tulokset) Vesiliukoisuus: täysin liukeneva Vesiliukoisuus: täysin sekoittuva Pintajännitys: 22,6 mn/m ( 24,9 C) Voi huuhtoutua pohjaveteen. Tuote haihtuu helposti maan pinnasta. Höyrynpaine:169,27 hpa (25 C) Pintajännitys: 22,6 mn/m (24,9 C); Kemialliseen rakenteeseen perustuva, Pinta-aktiivisuus ei ole todennäköistä. Adsorptio ja/tai desorptio: Koc: 1; Ei oleteta imeytyvän maa-ainekseen. Aine ei haihdu ilmakehään veden pinnasta PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Ei saa tyhjentää viemäriin: Jätteet on toimitettava hyväksyttyyn jätteidenkäsittelylaitokseen. Kokonaan tyhjennetyt astiat, joissa ei ole pisaroita tai muita jäännöksiä, voidaan käsitellä teollisuusjätteenä ja mahdollisesti kierrättää. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset: Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia: pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tuotejäämät on hävitettävä jätehuollosta vastaavan henkilön ohjeiden mukaisesti. Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia: muut liuottimet ja liuotinseokset. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT YK-numero 1987 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka 3 Pakkausryhmä Ympäristövaarat Erityiset varotoimet käyttäjälle ALKOHOLIT, N.O.S. (etanoli-metanoliseos) III Ei ole.

9 Sivu 9 / 9 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Vesiluokitus WGK (Saksa): WGK 1 lievästi vesistöä pilaava. HTP-aine, kohta Kemikaaliturvallisuusarviointi Näille aineille on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviot: etanoli, metanoli. KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Versio Lyhenteiden selitykset - REACH - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista - CLP - Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta - HTP -haitalliseksi tunnettu pitoisuus - DNEL - Haittavaikutukseton annostaso - PNEC - Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus - LD50 - annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä - LC50 - pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eläimistä - EC50 - pitoisuus, joka aiheuttaa myrkkyvaikutuksen puolelle koe-eläimistä - IC50 - pitoisuus, jossa puolet reaktioista esty - PBT - pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen aine - vpvb - erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä aine 16.3 Tietolähteet Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.1 Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko Luettelo vaaralausekkeista tai turvalausekkeista H225 H226 H301 H302 H311 H331 H370 H371 Helposti syttyvä neste ja höyry. Syttyvä neste ja höyry. Myrkyllistä nieltynä. Haitallista nieltynä. Myrkyllistä joutuessaan iholle. Myrkyllistä hengitettynä. Vahingoittaa elimiä. Saattaa vahingoittaa elimiä.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/10 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 10592) 135156, 765200, 896500 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4700A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 160-26642i2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot