KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Autonhoitotuote, kiillotusaine Toimialakoodi G 453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa C Teollisuus Käyttötarkoituskoodi 61 Pintakäsittelyaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja S&N Osakeyhtiö Postiosoite Tulppatie Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Y-tunnus Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS. KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Flam. Aerosol 1, H222 Flam. Aerosol 1, H229 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 67/548/EEC /45/EC F+, Xi; R / Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS07 - GHS02 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 11 P102 P210 P211 P251 P410+P412 P501 Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. 2.3 Muut vaarat Terveysvaara Höyryjen ja suihkesumun hengittäminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Ärsyttää ihoa. Ympäristövaara Tuote sisältää ainetta, joka on haitallista vedessä eläville eliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät Erittäin helposti syttyvää. Paineastia voi räjähtää tulipalossa. Sisältää isobutaania. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas (< 0,1 % bentseeniä) % R10;Xn; R65; R66; R67; Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; REACH-rek.nro: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt (< 0,1 % bentseeniä) EUH % F; R11;Xn; R65;Xi; R38;N; R51/53; R67; Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H REACH-rek.nro: Butaani % F+; R12; Flam. Gas 1, H REACH-rek.nro: Propaani 5-10 % F+; R12; Flam. Gas 1, H Pentaani 1-5 % F+; R12; Xn; R65; R66; R67; N; R51-53; Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; EUH Muut tiedot Teollisuusbensiinit sisältävät alle 0, 1% bentseeniä, mikä tarkoittaa, että niitä ei ole luokiteltu perimää vaurioittaviksi tai syöpää aiheuttaviksi. Tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 11 KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisiä tietoja Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia Hengitys JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys Iho JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin Roiskeet silmiin Huuhtele vedellä. Ota yhteys lääkäriin, mikäli epämukava olo jatkuu Nieleminen Juo pari lasillista vettä tai maitoa. EI saa oksennuttaa! Ota heti yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Yleisiä tietoja Liuottimen väärinkäyttö voi johtaa kuolemaan. Hengitys Höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Nieleminen Voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä. Ihokosketus Ihoärsytys. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei erityisiä ensiaputoimia ilmoitettu. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Palon sammuttamiseen on käytettävä vaahtoa, hiilidioksidia tai jauhetta Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.. Erityiset vaarat Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa aerosolitölkin hajoamiseen räjähdyksenomaisesti. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityismenetelmät palontorjunnassa Palon läheisyydessä olevat säiliöt tulee siirtää, tai niitä pitää jäähdyttää vedellä. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Hengityssuojaimen valinta palon syttyessä: Noudatettava työpaikan yleisiä toimintaohjeita. 5.4 Muita ohjeita KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojaimet, ks. kohta 8.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vuodot kerätään huolellisesti tiiviiseen astiaan ja jätetään hävitettäväksi paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Säilytettävä erillään lämmönlähteistä, kipinöistä ja avotulesta. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tuotetta käytettäessä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen seuraavaa käyttöä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Aerosolitölkit: Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille. Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Varastoi lukitussa tilassa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Butaani 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min) HTP Propaani 800 ppm (8 h) 1100 ppm (15 min) 1500 mg/m 3 (8 h) 2000 mg/m 3 (15 min) HTP Pentaani 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min) 1500 mg/m 3 (8 h) 1900 mg/m 3 (15 min) HTP Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC Pentaani (CAS-nro: ): Veteen 0,027 mg/l. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 11 Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Hygieniaohjeita Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Erityistä suositusta ei ole annettu, mutta suodatinta voidaan tarvita suojaamaan myrkyllisiltä orgaanisilta höyryiltä tai pölyltä Käsiensuojaus Suojakäsineiden käyttöä suositellaan. Suojakäsineet: Nitriilikumi-, PVA- tai Viton-kumikäsineet soveltuvat parhaiten Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasien/kasvonsuojaimen käyttöä suositellaan Ihonsuojaus Mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla Termiset vaarat Ympäristöaltistumisen torjuminen Jäänteitä ja tyhjiä säiliöitä tulisi käsitellä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisella tavalla. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väritön aerosoli Haju Orgaanisen liuottimen Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Tekninen mahdottomuus saada tietoja Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 0, Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Orgaaniseen liuottimeen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Muut tiedot Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC): KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tähän tuotteeseen ei liity mitään erikoisia reaktiivisuusvaaroja Kemiallinen stabiilisuus Pysyvä normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunneta Vältettävät olosuhteet Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja muita sytytyslähteitä Yhteensopimattomat materiaalit Mikään tietty materiaali tai mitkään materiaaliryhmät eivät todennäköisesti reagoi eivätkä aiheuta vaaratilannetta Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Valmistetta koskevia myrkyllisyystietoja ei ole käytettävissä. Yleistä Toistuva tai pitkäaikainen altistus liuottimille voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa terveydelle. Hengitys Höyryjen hengittäminen vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja. Nieleminen Voi ärsyttää ja aiheuttaa mahakipuja, oksentamista ja ripulin. Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä. Terveysvaikutuksiin liittyvät varoitukset Liuotinhöyryjen hengittäminen on haitallista. Oireet ovat päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu Välitön myrkyllisyys

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 11 Aineosien toksikologiset tiedot PROPAANI (CAS: ) Välitön myrkyllisyys: Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50) Ei sovellettavissa. Välitön myrkyllisyys (ihon kautta LD50) Ei sovellettavissa. Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse LC50) > 20 mg/l (höyryt) BUTAANI (CAS: ) Välitön myrkyllisyys: Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50) Ei sovellettavissa. Välitön myrkyllisyys (ihon kautta LD50) Ei sovellettavissa. Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse LC50) > 20 mg/l (höyryt) PENTAANI (CAS: ) Välitön myrkyllisyys: Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50) 400 mg/kg Rotta Välitön myrkyllisyys (ihon kautta LD50) 3000 mg/kg Kani Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse LC50) 364 mg/l (höyryt) Rotta 4 tuntia TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY KEVYT (<0,1% BENTSEENIÄ) (CAS: ) Välitön myrkyllisyys: Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50) > 5000 mg/kg Rotta Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse LC50) 56 mg/l (höyryt) Rotta 4 tuntia TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS (<0,1% BENTSEENIÄ) (CAS: ) Välitön myrkyllisyys: Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50) > mg/kg Rotta Välitön myrkyllisyys (ihon kautta LD50) > mg/kg Kaniini ~ ppmv (kaasu) Rotta 4 tuntia Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää ihoa Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaralliseksi; aerosoli Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 11 KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Aineosien ekologiset tiedot PROPAANI (CAS: ) Välitön myrkyllisyys - vedessä elävät selkärangattomat Erittäin helposti haihtuva. EC50 48 tuntia mg/l BUTAANI (CAS: ) Välitön myrkyllisyys - kala Erittäin helposti haihtuva. LC50 96 tuntia mg/l Välitön myrkyllisyys - vedessä elävät selkärangattomat Erittäin helposti haihtuva. EC50 48 tuntia mg/l Vesikirppu PENTAANI (CAS: ) Välitön myrkyllisyys - kala LC50 96 tuntia 4, 26 mg/l Onchorhynchus mykiss (Kirjolohi) Välitön myrkyllisyys - vedessä elävät selkärangattomat EC50 48 tuntia 2, 7-9, 1 mg/l Vesikirppu Välitön myrkyllisyys - vesikasvit IC50 72 tuntia 7, 51 mg/l Selenastrum capricornutum TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY KEVYT (<0,1% BENTSEENIÄ) (CAS: ) LC50 96 tuntia < 10 mg/l Välitön myrkyllisyys - vedessä elävät selkärangattomat EC50 48 tuntia < 10 mg/l Vesikirppu TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS (<0,1% BENTSEENIÄ) (CAS: ) Välitön myrkyllisyys - kala LC50 96 tuntia > 100 mg/l Välitön myrkyllisyys - vedessä elävät selkärangattomat EC50 48 tuntia > 100 mg/l Vesikirppu Välitön myrkyllisyys - vesikasvit EC50 72 tuntia > 100 mg/l Makeanveden levästö 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja. Aineosien ekologiset tiedot. PROPAANI (CAS: ) Hajoavuus Tuote on helposti biohajoava. BUTAANI (CAS: ) Hajoavuus Tuote on helposti biohajoava Kemiallinen hajoavuus Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja Biokertyvyys

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 9 / 11 Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu. Aineosien ekologiset tiedot. PROPAANI (CAS: ) Biokertyvyys Tuote ei ole bioakkumuloituva. BUTAANI (CAS: ) Biokertyvyys Tuote ei ole bioakkumuloituva. PENTAANI (CAS: ) Bioakkumulaatiokerroin BCF 171 Jakautumiskerroin log Pow 3, 4 TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS (<0,1% BENTSEENIÄ) (CAS: ) Biokertyvyys Voi kasautua maaperään tai vesisöön. Jakautumiskerroin log Pow ~ Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus: Ei tietoa. Aineosien ekologiset tiedot. PROPAANI (CAS: ) Liikkuvuus: Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. BUTAANI (CAS: ) Liikkuvuus: Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS (<0,1% BENTSEENIÄ) (CAS: ) Liikkuvuus: Tuote sisältää haihtuvia aineita, jotka voivat levitä ilmakehässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Yleisiä tietoja Tämän tuotteen valmistaja noudattaa sääntöjä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä, maksamalla pakkausmaksuja hävittämiselle ja pakkausjätteen kierrätyksen Jätteiden käsittelymenetelmät Jäänteitä ja tyhjiä säiliöitä tulisi käsitellä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisella tavalla. Jäteluokka * 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Ks. kohta KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero YK Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Aerosolit

10 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 10 / Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä Ei sovellettavissa Ympäristövaarat Ympäristölle Haitallinen Aine/Meriä Saastuttava Aine Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle Yleistä Suihkeiden (aerosolien) maantiekuljetus (ADR) sallitaan rajoitetuissa määrissä ( 1L ), ehdoilla että pahvilaatikon paino ei ylitä 30 kiloa eikä muovikalvoon pakatun alustan paino 20 kiloa. Jokaisessa pakkauksessa on oltava merkintä neliön asetettu kulmassa, ylä-ja alaosa on musta, jonka sivun pituus on 100 mm. ADR/RID/ADN-Luokka 2.5F ADR Lipukenro 2.1 IMDGLuokka 2.1 ICAO-Luokka/Kohta 2.1 Kuljetuslipukkeet: Punainen kärjellään oleva neliö, Flammable Gas 2. EMS F-D, S-U Tunneleita koskeva rajoitustunnus (D) 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovellettavissa. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö EU-Lainsäädäntö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta, myöhempine muutoksineen Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Uuden lainsäädännön mukainen käyttöturvallisuustiedote. Muutoksia kaikissa kohdissa Lyhenteiden selitykset 16.3 Tietolähteet 1) Aikaisempi käyttöturvallisuustiedote. 2) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote, ) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädäntö Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Asetus (EY) N:o 1272/ Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R38 Ärsyttää ihoa. R51 Myrkyllistä vesieliöille.

11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 11 / 11 R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Työntekijöiden koulutus Katsaus käyttöturvatiedotteen sisältöön on suositeltava ennen kuin henkilökunta käsittelee tuotetta Käyttörajoitukset 16.8 Lisätiedot Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen - laatija: Björkstedt. - versio: 4. Vastuuvapauslauseke. Tässä tiedotteessa annetut tiedot liittyvät ainoastaan kyseisiin valmisteisiin, eivätkä ne välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Valmistajan parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen laadintahetkellä. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-a, EECSP200D, EECSP400D, ZE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI) Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-db, EECSP200DB, ZE 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 29.10.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000 Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno SRI, ESRI400H, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE Tarkistus 02/02/2011 Laadintapäiväys 1.1 Tarkastuspäivä 28/09/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED Tarkistus OCTOBER 2013 Laadintapäiväys 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno BLR, EBLR10SL, EBLR15ML, ZE 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER Tarkistus APRIL 2015 Laadintapäiväys 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno GDP, EGDP400, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot