KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta Version numero 01 LPS Heavy-Duty Silicone (Aerosol) - Ei mitään. M heinäkuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Teollisuuskäyttöön tarkoitettu voiteluaine, joka on suunniteltu vähentämään mekaanista kulumista sekä pidentämään koneiston käyttöikää sovelluksissa, joissa käytetään kumia ja muovia ja jotka sietävät silikonia. Käytöt, joita ei suositella Ei tunnettuja Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Supplier Name ITW Spraytec Nordic Osoite Priorsvej 36 Kaupunki 8600 Silkeborg Maa Tanska Tel: In Case of Emergency Valmistaja Yhtiön nimi ITW Pro Brands Osoite 4647 Hugh Howell Rd., tucker, GA (U.S.A.) Verkkosivu Sähköposti KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. Aineen tai seoksen luokitus Seos on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ympäristövaarojen selvittämiseksi ja on luokiteltu seuraavan mukaisesti. Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Luokitus R10 R-lausekkeiden täydellinen teksti on löydettävissä kohdasta 16. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Fysikaaliset vaarat Aerosolit Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat Terveydelle aiheutuvat vaarat Ympäristövaarat Erityiset vaarat Pääoireet 2.2. Merkinnät Syttyvää. Kategoria 2 H223 - Syttyvä aerosoli. H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ei luokiteltu terveyvaarojen takia. Toisaalta, työperäinen altistuminen seokselle tai aineelle/aineille voi aihettaa haitallisia vaikutuksia. Ei luokitelty ympäristövaarojen takia. Syttyvää. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Oireisiin voi kuulua punaisuus, turvotus, kuivuminen, rasvan katoaminen ja ihon halkeileminen. Oireisiin voi kuulua pistely, kyynelehtiminen, punaisuus, turvotus ja hämärtynyt näkö. Liika-altistuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa kroonisia vaikutuksia. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: Petroleum gases, Lquified, Sweetened, Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

2 Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet H223 H229 Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä P210 P211 P251 P251 Pelastustoimenpiteistä Varastoinnista P410 + P412 Jätteiden käsittelystä P501 Merkinnän lisätiedot Varoitus Syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei sovellu. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/122 F lämpötiloille. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Ei mitään Muut vaarat Ei tunnettuja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Yleistiedot Kemiallinen nimi % CAS-numero / EY-numero REACH-rekisteröintinumero Indeksinro Huomautukset Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas Luokitusten: DSD: Xn;R65, R P CLP: Asp. Tox. 1;H304 P Petroleum gases, Lquified, Sweetened Luokitusten: DSD: F+;R12, Carc. Cat. 1;R45, Muta. Cat. 2;R K,S CLP: Muta. 1B;H340, Carc. 1A;H350 K,S,U Luettelo lyhenteistä ja symboleista, joita kenties käytetään edellä CLP: Asetus n:o DSD: Direktiivi 67/548/ETY. PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine. vpvb: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine. #: Tälle aineelle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo(t). Huomautukset koostumuksesta KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit on löydettävissä kohdasta 16. Varmista, että hoitohenkilökunta on tietoinen käytössä olleista materiaaleista ja suojautuu asianmukaisesti. Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista) Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä anna suusta suuhun-tekohengitystä, jos uhri on hengittänyt ainetta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita kehittyy tai ne jatkuvat. Ihon kautta Silmien kautta Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Ota yhteys lääkäriin, mikäli syntyy ärsytystä, joka ei mene ohi. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos helppoa, poista piilolinssit. Ota yhteys lääkäriin, mikäli syntyy ärsytystä, joka ei mene ohi. M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

3 Suun kautta 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Jos tuotetta jostain epätodennäköisestä syystä niellään, ota yhteys lääkäriin tai myrkytyskeskukseen. EI saa oksennuttaa. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin. Ärsyttävät vaikutukset. Ihon rasvan menetys. Oireisiin voi kuulua pistely, kyynelehtiminen, punaisuus, turvotus ja hämärtynyt näkö. Yskä.. Hengitysvaikeuksia. Ahdistusta rinnassa. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Uhria on tarkkailtava. Oireet voivat esiintyä viivästyneinä. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Syttyvä aerosoli. Vesi sumu. Hiilidioksidi (CO2). Alkoholille resistentti vaahto. Jauhe. Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua, sillä se levittää paloa. Sisältö paineenalaisena. Paineen alainen säiliö voi räjähtää, jos se on alttiina kuumuudelle tai liekeille Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet Palomiesten on käytettävä tavallisia suojavarusteita, mm. palonkestävää takkia, kasvonsuojuksella palomiehille varustettua kypärää, käsineitä, kumisaappaita ja suljetuissa tiloissa happilaitetta. Palomiesten rakenteellinen suojavaatetus takaa vain rajoitetun suojan. Erityiset palontorjuntatoimet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin POISTA kaikki syttymislähteet (ei tupakointia, leimahduksia, kipinöitä tai liekkejä välittömässä pelastushenkilökunta läheisyydessä). Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Ei saa saastuttaa vettä. Otaa yhteys paikallisiin viranomaisiin jos vuotoja on päässyt viemäriin/vesistöön. Varottava aineen päästämistä viemäriin, maaperään tai vesiympäristöön. Kaikki liekit sammutetaan lähialueelta. Suuret vuodot: Aineen virtaus pysäytetään, jos siitä ei ole vaaraa. Vuotanut aine ojitetaan, mikäli mahdollista. Käytä palamatonta materiaalia, kuten vermikuliittia, hiekkaa tai maa-ainesta tuotteen peittämiseksi ja aseta se astiaan myöhemmin hävitettäväksi. Huuhtele alue vedellä tuotteen pois keräämisen jälkeen. Pienet vuodot: Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Puhdista pinta perusteellisesti saasteen jäännösten poistamiseksi. Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin uudelleenkäyttöä varten Viittaukset muihin kohtiin Käytä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 suositeltuja henkilösuojaimia. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö EI saa käsitellä, säilyttää tai avata avotulen, lämmönlähteiden tai syttymislähteiden lähettyvillä. Materiaali on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaikki tämän tuotteen käsittelyyn käytettävät laitteet on maadoitettava. Vältettävä kaasun/savun/höyryn/sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa pääsyä iholle. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. Ole huolellinen materiaalia käsiteltäessä/varastoitaessa. Painesäiliötä ei saa käyttää eikä tyhjänäkään säilyttää auringonvalossa eikä yli 50 C lämpötiloissa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

4 Työperäisen altistumisen raja-arvot Saksa. DFG MAK luettelo (ohjeelliset OEL -arvot). Kemikaalien terveysvaikutuksia työpaikalla tutkiva komissio (Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG)) Osatekijät Tyyppi Arvo Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas (CAS ) Sveitsi. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz Osatekijät Tyyppi 8 h. 300 mg/m3 50 ppm Arvo Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas (CAS ) Biologiset raja-arvot Suositellut altistumisen seurantamenetelmät Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNEC) 15 min. 600 mg/m3 100 ppm 8 h. 300 mg/m3 50 ppm Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille. Noudata standardeja seurantamenetelmiä Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Hyvää yleistä ilmanvaihtoa (yleensä 10 ilmanvaihtoa tunnissa) tulee käyttää. Ilmanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, eristä prosessit, käytä paikallispoistoa tai muita teknisiä hallintamenetelmiä ilman pitoisuuksien pitämiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole määritetty, pidä ilman pitoisuudet hyväksytyllä tasolla. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Käytä sivusuojaimilla varustettuja suojalaseja. Silmänpesulähde on suositeltava. - Käsien suojaus Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Kemikaaleilta suojaavien käsineiden käyttö on suositeltavaa. - Muut Älä anna tämän aineen päästä kontaktiin ihon kanssa. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Kemikaaleja kestävät käsineet. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Ei tunnettuja. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteille. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Pese kädet käytön jälkeen. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Estä läikkyneen aineen leviäminen, estä päästöt ja noudata kansallisia päästömääräyksiä. Kaikki suuret päästöt tulee ilmoittaa ympäristöpäällikölle Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Olomuoto Muoto Väri Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Neste. Kaasu. Aerosoli. Valkoinen Mieto. Ei selvitetty 100 C (212 F) 62,0 C (143,6 F) Tag closed cup < 1 BuAc M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

5 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Alin syttyvyysraja (%) 1,3 % Ylin syttyvyysraja (%) 9,5 Höyrynpaine 17,5 mm 20ºC Höyryntiheys 6 Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Liukoisuus (vesi) Liukenevuus (muu) Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Emulgoituu < 1 > 300 C (> 572 F) Viskositeetti ºC Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot Lämpöarvo Haihtuvien prosenttiosuus < 20 kj/g Ei selvitetty Ominaispaino 0,92-0,94 VOC (massa-%) KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Vahvat hapettimet Kemiallinen stabiilisuus Syttymisvaara Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 31,9 % per U.S. State and Federal Consumer Product Regulations. Vaarallista polymerointia ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Varottava kuumuutta, kipinöitä, avotulta ja muita syttymislähteitä. Tämä tuote voi reagoida hapettavien aineiden kanssa Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Vältettävä hapettavia aineita. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Lämpöhajoamislämpötiloissa hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Hengitystiet Höyryjen hengittäminen vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Oireet Ihon kautta Silmien kautta Suun kautta Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Pitkäaikainen tai toistuva kontakti saattaa irrottaa rasvaa iholta ja kuivata ihoa ja aiheuttaa sen seurauksena epämukavuutta ja ihottumaa. Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. Voi olla haitallista nieltynä. Ärsyttävät vaikutukset. Altistuminen voi aiheuttaa tilapäistä ärsytystä, punoitusta tai epämukavaa tunnetta. Liika-altistuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Välitön myrkyllisyys Not expected to be acutely toxic. Osatekijät Laji Akuutti Hengitystiet LC50 Hiiri Koetulokset 1237 mg/l, 120 Minuuttia 52 %, 120 Minuuttia M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

6 Osatekijät Laji Rotta Akuutti Dermaalinen LD50 Hengitystiet LC50 Suun kautta LD50 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Kaniini Rotta Rotta Koetulokset 1355 mg/l Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa tilapäistä ärsytystä. > 1900 mg/kg, 24 Tuntia > 5000 mg/m3, 4 Tuntia > 4980 mg/m3 > 4980 mg/m3, 4 Tuntia > 4,96 mg/l, 4 Tuntia 4820 mg/kg Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. Ei hengitysteitä ärsyttävä aine. Tuotteen ei odoteta aiheuttavan ihon herkistymistä. Mitään tietoja ei ole saatavilla osoittamaan, että tuote tai jokin sen aineosa minkä pitoisuus ylittää 0,1 %, ovat mutaatioita aiheuttavia tai perimämyrkyllisiä. IARC, ACGIH, NTP tai OSHA eivät ole määrittäneet tätä tuotetta karsinogeeniseksi. Tuotteen ei odoteta aiheuttavan vaikutuksia lisääntymiskykyyn tai kehitykseen. Ei luokiteltu. Ei luokiteltu. Ei todennäköistä tuotteen muodon vuoksi. Oireet voivat esiintyä viivästyneinä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 1. Myrkyllisyys Ei odoteta olevan haitallista vesieliöille Pysyvyys ja hajoavuus Expected to biodegrade Biokertyvyys Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow) LPS Heavy-Duty Silicone (Aerosol) < 1 Biokertyvyyskerroin (BCF) Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Ei PBT tai vpvb aine tai seos Muut tiedot Ei tunnettuja. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkausmateriaali EU:n jätekoodi Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjissä säiliöissä tai vuorauksissa voi olla tuotejäämiä. Tämä materiaali ja sen pakkaus tule hävittää turvallisella tavalla (katso: Ohjeet hävittämistä varten). Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Koska tyhjennetyissä säiliöissä voi olla tuotejäämiä, seuraa merkinnän varoituksia myös säiliön tyhjentämisen jälkeen. Jätekoodi tulee määritellä käyttäjän, valmistajan ja jätteenkäsittelylaitoksen edustajien välisessä keskustelussa. M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

7 Hävitysmenetelmät/-tiedot Sisältö paineenalaisena. Älä puhkaise, polta tai murskaa. Kerää uudelleenkäyttöä varten tai laita tiiviiseen säiliöön hävitettäväksi kunnan ohjeiden mukaisesti. KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR YK-numero Kuljetuksessa AEROSOLEJA, HERKÄSTI SYTTYVÄÄ käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Luokka Siihen liittyvä riski - Label(s) Vaaranro (ADR) Tunnelirajoituskoodi Pakkausryhmä Ei soveltuva Ympäristövaarat Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle RID YK-numero Kuljetuksessa AEROSOLEJA, HERKÄSTI SYTTYVÄÄ käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Luokka Siihen liittyvä riski - Label(s) Pakkausryhmä Ei soveltuva Ympäristövaarat Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle ADN YK-numero Kuljetuksessa AEROSOLEJA, HERKÄSTI SYTTYVÄÄ käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Luokka Siihen liittyvä riski - Label(s) Pakkausryhmä Ei soveltuva Ympäristövaarat Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle IATA UN number UN proper shipping Aerosols, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk - Label(s) Packing group Not applicable Environmental hazards No Special precautions Not available. for user Other information Passenger and cargo Forbidden. aircraft Cargo aircraft only Forbidden. IMDG UN number UN proper shipping Aerosols, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk - M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

8 Label(s) Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No. EmS Not available Special precautions Not available. for user Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti ADN; ADR; IATA; IMDG; RID KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU:n säädökset Luvat Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended Muutettu asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, Liite II Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite II Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen Käyttöä koskevat rajoitukset Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Muutettu direktiivi 2004/37/EY: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Muutettu direktiivi 92/85/ETY: raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

9 Muut EU:n säädökset Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista Muutettu direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta Muutettu direktiivi 94/33/EY työssä olevien nuorten ihmisten suojelusta Muut asetukset Kansalliset säädökset Kemikaaliturvallisuusarviointi Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivien tai kansallisten säädösten mukaisesti. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset. EU:n nuorten työntekijöiden suojelusta annetun direktiivin 94/33/EY mukaan alle 18-vuotiaat nuoret henkilöt eivät saa työssä käyttää tätä tuotetta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, R-lausekkeet ja H-lausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 Tiedot tarkistamisesta Tiedot koulutuksesta Vastuuvapauslauseke R10 Syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. Tuotteen ja yhtiön tunnistetiedot: Tuotteen ja yhtiön tunnistetiedot Koostumus/Tietoja ainesosista: Yhteenveto ainesosista Fysikaaliset & kemialliset ominaisuudet: Useita ominaisuuksia Kuljetustiedot: Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaan lainsäädäntöön liittyvät arvot Lainsäädäntöä koskevat tiedot: Vaaralausekkeet - merkintä Tulokset vaarallisia aineita koskevista säädöksistä: Pohjois-Amerikka GHS: Luokitus Lomakkeeseen merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietämykseen ja kokemukseen. M01516 Version numero: 01 Julkaisuajankohta: 02-heinäkuu / 9

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS0084FI Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH) ja 453/2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS0084FI Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH) ja 453/2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS0084FI Mukaan EY-asetukset 1907/2006 (REACH) ja 453/2010 1. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenimi CAS N:o

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikasil WT-485 Comp. B KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 10592) 135156, 765200, 896500 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-UM8030 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4700A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot