KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Pohjamaali 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja Heikki Haru Oy Yhteystiedot Katuosoite Mestarintie 5 Postinumero ja toimipaikka Vantaa 73 Puhelin Telefax Ytunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Mapei S.p.A., Via Cafiero, 22, Milano, Italy 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h ( vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI Luokitus: F Helposti syttyvä, Xn Haitallinen Helposti syttyvää. Ärsyttää silmiä. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. Voi olla vaarallista sikiölle. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tuote sisältää tolueenia. Tuote ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja Aineosan nimi rek.nro EINECS EINECS EINECS Pitoisuus Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta Asetoni 5060% F; R11;Xi; R36;R66;R67 Tetraetyylisilikaatti 13% R10;Xn; R20;Xi; R36/37 Tolueeni 1012,5% F; R11;Repr.Cat.3; R63;Xn; R48/20 65;Xi; R38;R67

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: Muut tiedot Rlausekkeiden teksti on kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet Potilas siirrettävä heti pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan. Lämpö, lepo. Yhteydenotto lääkäriin oireiden jatkuessa. 4.2 Hengitys Potilas siirrettävä heti pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan. Lämpö, lepo. Yhteydenotto lääkäriin oireiden jatkuessa. 4.3 Iho Potilas siirrettävä pois altistusalueelta. Iho pestävä heti saippualla ja vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja jatka pesemistä. Yhteydenotto lääkäriin oireiden jatkuessa. 4.4 Roiskeet silmiin Tarkista ensin onko silmissä piilolasit. Jos on, ota ne pois ennen huuhtelua. Roiskeet silmistä huuhdeltava heti runsaalla vedellä silmäluomet levittäen. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Välittömästi lääkäriin. 4.5 Nieleminen Potilas siirrettävä pois altistusalueelta. Huuhtele suu välittömästi ja siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Juo paljon vettä tai vettä, johon on lisätty aktiivihiiltä, mikäli mahdollista. ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA! OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN TAI SOITA MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN ( ). 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Voidaan sammuttaa hiilidioksidilla, jauheella tai vaahdolla. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Älä käytä vettä, jos voidaan välttää. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tuote on helposti syttyvää. Palossa voi syntyä vaarallisia aineita kuten helposti syttyvät kaasut/ höyryt / savu, myrkylliset kaasut/ höyryt/savu, hiilidioksidia ja hiilimonoksidia. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Palokaasuille/hajoamistuotteille altistuvien pelastuslaitoksen henkilöiden on käytettävä paineilmahengityslaitetta. 5.5 Muita ohjeita Siirrä astiat palopaikalta, jos se voidaan tehdä vaaratta tai jäähdytä se vedellä. Vältä savukaasujen hengittämistä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Käytettävä sopivaa suojavarustusta. Katso kohta 8. Vuodon/pölyn/höyryn joutumista iholle ja hengittämistä tulee välttää. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Päästöt viemäriin, vesistöihin tai maahan on kielletty. 6.3 Puhdistusohjeet Vuoto kerätään imukykyiseen, palamattomaan materiaaliin ja siirretään sopiviin säiliöihin. Kerää ja käytä uudelleen tai säilytä tiiviissä säiliöissä hyväksytyssä paikassa. Sulje syttymislähteet. Vältä kipinöitä, savua, avoliekkejä ja kuumuutta. Ilmastoitava alue hyvin. Puhdista alue. 6.4 Muita ohjeita

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Eristettävä kuumuudesta, kipinöiltä ja avotulelta. Säiliö ja kuljetuskalusto tulee maadoittaa kipinöinnin sekä staattisen sähkön torjumiseksi. Kaikki sytytyslähteet poistettava. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Otettava huomioon, että käsittelyn ja kuivaamisen yhteydessä vapautuu liuotinhöyryjä. Älä hengitä höyryjä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Raskaana olevat tai imettävät naiset eivät saa käsitellä tätä tuotetta. 7.2 Varastointi Varastointi palavan nesteen tilassa. Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa ja tiiviissä säiliössä. Suojattava valolta, myös suoralta auringonvalolta. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen rajaarvot HTParvot Katso Etyylisilikaatti 10 ppm (8 h) 20 ppm (15 min) 86 mg/m 3 (8 h) 170 mg/m 3 (15 min), Tolueeni 25 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) 81 mg/m 3 (8 h) 380 mg/m 3 (15 min) iho, liite2, Asetoni 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min) 1200 mg/m 3 (8 h) 1500 mg/m 3 (15 min), Muut rajaarvot Tolueenin biologinen viiterajaarvo: veren tolueenipitoisuus: 500 nmol/l, työpäivän jälkeisenä aamuna (HTPjulkaisu 2009, liite 2) Muissa maissa annettuja rajaarvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Järjestettävä hyvä yleisilmastointi ja kohdepoisto, jotta ilman epäpuhtauksien pitoisuudet alle HTParvojen. Riisuttava heti kaikki märät ja tahriintuneet vaatteet. Pese heti roiskeet iholta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä Hengityksensuojaus Järjestettävä käyttöön sopiva hengityssuojain ilmanvaihdon ollessa riittämätön eli jos HTParvot ylittyvät. Valmistaja suosittelee yhdistelmäsuodattimen AK2 käyttöä Käsiensuojaus Käytettävä 14 tunnin altistuksen yhteydessä seuraavia suojakäsineitä: Barricade, Responder. Käytettävä 48 tunnin altistuksen yhteydessä seuraavia suojakäsineitä: Barricade, Responder. Työnantajan ja työntekijän on valittava kuhuntkin työtehtävään soveltuvat suojakäsineet. Yksityiskohtaista tietoa käsineiden ominaisuuksista ja käytöstä voidaan tiedustella suojakäsineiden toimittajalta Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta roiskevaaran yhteydessä Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta mahdollisen ihokosketuksen yhteydessä Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Väritön neste, jolla liuottimen haju 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue 56 C Leimahduspiste 18 C Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 2.3 til% Ylempi räjähdysraja 13% Höyrynpaine 23 kpa Suhteellinen tiheys 0.9 g/cm Liukoisuus Vesiliukoisuus Liukenee helposti veteen Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Liukenee lipideihin Höyryntiheys Muut tiedot Sulamispiste: < 50 C Itsesyttymislämpötila: 540 C 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Normaalisti stabiili. Vältettävä kuumuutta, kipinöitä, avoliekkejä ja kosketusta palavien nesteiden kanssa Vältettävät materiaalit Vältettävä vahvoja mineraalihappoja, voimakkaita hapettimia ja pelkistäviä aineita Vaaralliset hajoamistuotteet Palaessa tai korkeissa lämpötiloissa muodostuu helposti syttyviä kaasuja/höyryjä/palokaasuja, hiilidioksidia ja hiilimonoksidia. Tuote ei polymeroidu. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Tolueeni: LD50: mg/kg, suun kautta, rotta LC50: 4000ppm, hengitysteitse, rotta Asetoni: LD50: 9750 mg/kg, suun kautta, rotta LD50: 5300 mg/kg, ihon kautta, kani LC50: ppm, hengitysteitse, rotta 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen Herkistäviä vaikutuksia ei ole tiedossa Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Syöpävaara: Ei ole todisteita siitä, että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Mutageeniset vaikutukset: Ei tiedossa. Sikiölle vaaralliset vaikutukset: Mahdollinen sikiövaurioiden vaara Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: Hengitys: Toistuva altistus liuotinaineelle tai jatkuva pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavia vahinkoja terveydelle. Höyryt voivat vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua ja huimausta sekä aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liuotinhöyryjen hengittäminen on vahingollista. Oireet ovat päänsärky, pahoinvointi, oksentelu ja päihtymistila. Kaasu/höyry on terveydelle haitallista pitkäaikaisena altistuksena suurina pitoisuutena ja voi aiheuttaa keskushermostovaikutuksia kuten uneliaisuutta, väsymystä, huimausta, sekavuutta, pyörtymistä, päänsärkyä ja tajuttomuutta. Samat oireet esiintyvät myös liikaaltistumisen oireina. Iho: Tuote voi imeytyä ihon läpi. Tuote kuivattaa ihoa. Toistuva tai pitkäaikainen altistus aiheuttaa ihon kuivumista. Roiskeet silmiin: Tuote ärsyttää silmiä. Nieleminen: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Keuhkotulehdus on mahdollinen, jos liuotinaineen oksennusta pääsee keuhkoihin. Tuote voi nieltynä myös aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Kohdeelimet: hengityselimet, keuhkot, keskushermosto ja aivot. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tolueeni: LC50(96h): 5,5 mg/l, kala (Salmo gairdneri) myrkyllistä mutta ei luokiteltu EC50(48h): 310 mg/l, vesikirppu EC50(72h): 12,5 mg/l, levä (Scenedesmus subspicatus) haitallista mutta ei luokiteltu Asetoni: LC50(96h): 8300 mg/l, kala (Lepomis macrochinus) EC50(48h): mg/l, vesikirppu EC50(7d): 530 mg/l, levä (Microcystis subspicat) Tuotetta ei pidetä ympäristölle haitallisena Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus Tuote on veteen liukeneva Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tuote hajoaa nopeasti Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyys Tolueeni: Biokertyvyyskerroin, BCF: 1569 Asetoni: Biokertyvyyskerroin, BCF: < Muut haitalliset vaikutukset Kun tuotetta käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen ja käsitellään käyttöohjeiden mukaisesti, tuote muodostaa erittäin vähäisen riskin haitallisista ympäristökuormituksista. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet käsiteltävä ongelmajätteenä. Valmistaja ilmoittaa seuraavan jätekoodin: : maali ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. Katso Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo, 1129/2001. Tuotteen päästäminen viemäriin, vesistöön tai maaperään on ankarasti kielletty. Jätteet kerätään merkittyihin jäteastioihin ja toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen tai ongelmajätelaitokseen. 14. KULJETUSTIEDOT

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: 14.1 YKnumero Pakkausryhmä II 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka 3,II Vaaran tunnusnumero 33 ADR/RIDvaroituslipukkeet Rahtikirjan mukainen nimitys MAALI 14.4 Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi PAINT Pakkausryhmä Merta saastuttava aine Oheisvaarat IMOVaroituslipukkeet 3 II Marine pollutant: No Muita tietoja EmS: FE, SE Flash point below 23 C 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi PAINT ICAOVaroituslipukkeet LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja EYnumero Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F Helposti syttyvä Xn Haitallinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Tolueeni Rlausekkeet R11 Helposti syttyvää. R36 Ärsyttää silmiä. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Slausekkeet S9 S16 S25 S26 S29 S60 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 7 Päiväys: Edellinen päiväys: Jos tuotetta myydään yleiseen kulutukseen on etiketissä lisäksi oltava S2lauseke Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tällöin on myös pakkausessa oltava lapsiturvallinen korkki ja näkövammaisten vaaratunnus. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R10 Syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. R38 Ärsyttää ihoa. R11 Helposti syttyvää. R36 Ärsyttää silmiä. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet Valmistajan tiedote (Rescon Mapei A/S): Lisäykset, poistot ja muutokset Päiväys

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS25 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: G3300A,

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS10 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot