KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1 Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Valmisteen nimi: Tuotekoodi: Banana Magic No 73 ja Banana Magic No 73A AM-73 ja AM-73A 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti: Kiillotusaine Toimialakoodi (TOL) 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus Käyttötarkoituskoodi (KT) 61 Pintakäsittelyaineet 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Jakelija: Yritys TMV Supplies Osoite Atomitie 5 D Postinumero PostitoimipaikkaHelsinki Maa Suomi Sähköposti Puhelin Faksi Y-tunnus FI Hätäpuhelinnumero 112 Hätäkeskus aukioloaika Myrkytystietokeskus aukioloaika Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Asp.Tox 1, H304, EUH /548/ETY tai 1999/45/EY F, Xn, R10, R65, R66, R Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS07 GHS02 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta P378 Käytä palon sammuttamiseen: CO2, vaahto, jauhe P331 EI saa oksennuttaa Muut vaarat Tietoja ei saatavissa. 1

2 3 Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Ei määritettävissä Seokset CAS/EY-numero ja rek.no EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus Teollisuusbensiini(maaöljy), vetykäsitelty raskas 5-15% Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty kevyt Xn; R10; R65; R66; R67; Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H % Xn; R65; R66; Asp. Tox. 1, H304, EUH Ligroiini 1-5% Xn; R10; R65; R66; R67 Asp. Tox. 1, H Muut tiedot Aine sisältää alle 0,1% bentseeniä, minkä takia sitä ei luokitella syöpää aiheuttavaksi eikä mutageeniseksi. 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Raitis ilma. Oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin Ihokosketus Iho pestävä aina varmuuden vuoksi vedellä ja saippualla Roiskeet silmiin Huuhdellaan vedellä Nieleminen Täysin tajuissaan olevalle annettava välittömästi muutama ruokalusikallinen ruokaöljyä, kermaa tai sulaa jäätelöä (HUOM! korkea rasvapitoisuus). EI saa oksennuttaa. Oksentamisen yhteydessä taivutettava pää alaspäin niin, että vatsan sisältö ei joudu keuhkoihin. Viipymättä yhteys lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset sekä välittömät että viivästyneet Silmäkosketus Punoitus Nauttiminen Ripuli. Päänsärky. Vatsakipu. Oksentaminen. Uneliaisuus Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja ei saatavissa. 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Käytä tulipalon sammuttamiseen: CO2, vaahto, jauhe 2

3 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Voi syttyä palamaan kuumennettaessa leimahduspisteeseen tai sen yli Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulelle alttiit säiliöt siirrettävä välittömästi tai jäähdytettävä niitä vedellä. 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaiset ja menettely hätätilanteessa Yleiset ohjeet Käytettävä sopivaa suojavarustusta Muu kuin pelastushenkilökunta Suojavälineistö Kohdan 7 ja 8 turvallisuusvarotoimenpiteitä tulee noudattaa Pelastushenkilökunta Suojavälineistö Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (kohta 8) 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Pidättämiseen Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään. Estä leviäminen ympäröimällä hiekalla, maalla tai muulla sopivalla aineella. Puhdistusmenetelmät Imeytettävä inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne) ja kerättävä sopiviin astioihin. Lähetetään hävitettäväksi. Pienet määrät pyyhitään riepuihin/paperipyyhkeisiin. Muut tiedot Poistettava sytytyslähteet ja järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen. 7 Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttävät toimenpiteet Säilytettävä erillään. Käsiteltävä hyvän teollisuushygienian ja turvavaatimusten mukaan Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet mukaan luettuna yhteensopimattomuudet Säilytettävä alkuperäissäiliöissä huoneenlämpötilassa. Kylmänarka Erityinen loppukäyttö Tietoja ei ole saatavissa. 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Tietoja ei ole saatavissa Altistumisen ehkäiseminen Käsien suojaus Toistuvan tai pitempiaikaisen altistumisen yhteydessä käytettävä nitriilikumi- tai neopreenikäsineitä. Suojavoide voi suojata altistumista vastaan. Silmien suojaus Käytettäessä ohjeiden mukaan: ei tarvita 3

4 Ihonsuojaus Käytettäessä ohjeisen mukaan: ei tarvita Hengityksen suojaus Järjestettävä tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. Työhygienisten raja-arvojen ylittymisen vaaran esiintyessä käytettävä puolinaamaria suodattimella A (ruskea, orgaaniset aineet). 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste Väri Kellertävä Haju Luonteenomainen Hajukynnys ph Sulamispiste tai alue < 0 o C Jähmettymis-/jäätymispiste Kiehumispiste/-alue ~ 100 o C Leimahduspiste ~ 41 o C Höyrystymismäärä Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Räjähdysraja-arvot Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus Ei sekoitu veteen Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti > 7mm 2 /s (40 0 C) Räjähtävät ominaisuudet Hapettavat ominaisuudet (VOC) < 15% (painosta) 9.2. Muut tiedot Tiheys ~ 0.96 g/cm 3 (20 o C) 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Pysyvä käytössä ja varastoitaessa kohdan 7 suositusten mukaisesti Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet 4

5 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ei luokiteltu Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa: Päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta, tajuttomuutta. Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa epämiellyttävän olon. Kirvelyä. Nielemisen jälkeen voi ilmetä pahoinvointia ja oksentelua. 12 Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Ei pidetä ympäristölle vaarallisena Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja saatavissa Biokertyvyys Ei tietoja saatavissa Liikkuvuus maaperässä PBT- ja VPVB-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Itse aineesta ei ole mitään tietoja saatavana. 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tyhjät astiat pitää viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokseen. Ehdotetut EWC-koodit: (käytetyt vahat ja rasvat) 14 Kuljetustiedot ADR / RID / ADNR / IMDG / ICA / IATA vaatimusten mukaisesti YK-numero YK-numero 3295 UN-n:o (IATA) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Virallinen nimi Hiilivedyt, nesteet, n.o.s. (Naphta) Kuljetusasiakirjan kuvaus UN Kuljetuksen vaaraluokka Luokka (YK) 3 ICAO/IATA luokka 3 Flammable Liquids, n.o.s. (naphta) 5

6 14.4. Pakkausryhmä Pakkausryhmä (YK) III Ympäristövaarat Tietoja ei ole saatavissa Erityiset varotoimet käyttäjälle Maakuljetus Luokittelukoodi (YK) F1 Kuljetuskategoria (ADR) 3 Tunnelirajoitus Rajoitetut määrät (ADR) Merikuljetukset EmS-numero D/E 5 L /pakkaus tai enintään 30 L /kolli, vaaraton tuote F-E,S-D Ilmakuljetukset Tietoja ei ole saatavissa Kuljetus irtolastina Marpol 73/78-sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Ei määritettävissä 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Ei REACH:n liitteen XVII mukaisia rajoituksia. Ei sisällä aineita, jotka mahdollisesti sisällytetään lupamenettelyn piiriin. Ainesosat pesuaineita koskevan asetuksen (EY) N.O 648/2004 mukaisesti Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas (10-20%), tisleet (maaöljy, vetykäsitellyt kevyet (5-15%) Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet Tuote on luokiteltu ja merkitty Euroopan Yhteisön ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaan Kemikaaliturvallisuusarviointi Tietoja ei ole saatavissa 16 Muut tiedot Luettelo vaaralausekkeista ja turvalausekkeista H226 Syttyvä neste ja höyry H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua R10 Syttyvää R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurioin nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta P378 Käytä palon sammuttamiseen: CO2, vaahto, jauhe P331 EI saa oksennuttaa. 6

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1 / 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Coating liquid 1A+2B premixed Tuotekoodi: K4324 ja K4324-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Marker pen Valkoinen Bulk 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 1050 Rekisteröintinumero 01-2119463258-33 1.2

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 12.1.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15738024

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60041,60039,60204,3101291 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot