KÄYTTÖTURVALLISUUS- TIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUS- TIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUS TIEDOTE AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT SDSID: 1/ Käyttötarkoitus: Metallografisten näytteiden suojaamiseen Pakkauksen koko: 400 ml Toimittaja: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK2750 Ballerup Tel: Hätäpuhelinnumero: (Vain työaikana) Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta vastaa: 2. VAARAN YKSILÖINTI Tuote on luokiteltu: Fx; R12 Xn; R20/21 Xi; R36/38 Fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät: Tuote on erittäin helposti syttyvä ja voi jo huoneenlämmössä kehittää höyryjä, jotka muodostavat räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa. Terveysvaara: Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ympäristövaara: Tuote sisältää ainetta, joka voi vaikuttaa valokemiallisen otsonin muodostumiseen. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Tuote sisältää: orgaanisia liuottimia, sideaineita ja ponneainetta. %: CASnumero: EYnro: Kemiallinen nimi: Luokitus: Huom.: Dimetyylieetteri F+;R Ksyleeni R10 Xn;R20/21 Xi;R Etyylibentseeni F;R11 Xn;R Asetoni F;R11 Xi;R36 R66 R67 < Butan1oli R10 Xn;R22 Xi;R37/3841 R67 < Metyylipropan1oli R10 Xi;R37/3841 R Metakrylaattipolymeeri 70894

2 4. ENSIAPUTOIMENPITEET SDSID: 2/ 7 Palaminen: Huuhtele välittömästi vedellä. Poista huuhtelun aikana vaatteet/kankaat, jotka eivät ole palaneet kiinni. Ambulanssi on kutsuttava. Huuhtelua on jatkettava kuljetuksen aikana. Hengitys: Raitista ilmaa ja lepoa. Iho: Saastunut vaatetus on poistettava ja iho pestävä kunnolla vedellä. Roiskeet silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Poista mahd. piilolasit ja pidä silmät aivan auki. Jos ärsytys jatkuu, jatka huuhtelemista ensiapuasemalle kuljetuksen aikana. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. Nieleminen: Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti. Henkilöä on pidettävä silmällä. Tuntiessaan pahoinvointia, hänet on vietavä ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. Ei saa oksennuttaa. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet: Palon sammuttamiseen on käytettävä alkoholinkestävää erikoisvaahtoa, hiilihappoa, erikoisjauhetta tai vesisumua. Lämpöön joutuneet pakkaukset on viilennettävä vedellä ja poistettava palopaikalta, mikäli sen voi vaaratta tehdä. Erityiset vaarat: Tuote on erittäin helposti syttyvä ja voi jo huoneenlämmössä kehittää höyryjä, jotka muodostavat räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa. Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa aerosolitölkin hajoamiseen räjähdysmäisesti. Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Hengityssuojaimen valinta palon syttyesä: Noudatettava työpaikan yleisiä toimintaohjeita. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi: Tupakointi, avoimen tulen käyttö ja muut sytytyslähteet ovat kiellettyjä. Varo hengittämästä höyryjä ja aerosoleja sekä kosketusta ihoon ja silmiin. Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi: Varo päästämästä maaperään tai vesiympäristöön. Puhdistusohjeet: Suuria määriä ei saa huuhdella viemäriin, vaan ne on poistettava imevällä materiaalilla. Sahanpuruja tai muuta syttyvää ainetta ei saa käyttää. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta

3 KÄSITTELY JA VARASTOINTI SDSID: 3/ 7 Käsittely: Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Tekniset toimenpiteet: Tupakointi, avoimen tulen käyttö ja muut sytytyslähteet ovat kiellettyjä. Tekniset ohjeet: Mekaaninen tuuletus saattaa olla välttämätöntä. Tekniset toimenpiteet varastoitaessa: Noudata syttyviä nesteitä koskevia ohjeita. Varastointiolosuhteista: Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varo kosketusta hapettimiin. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Tekniset ohjeet: Tuuletuksen täytyy olla tehokasta. Rajaarvoista on pidettävä kiinni ja höyryjen ja suihkesumun hengittämisen vaaraa on minimoitava. Runsaasti vettä tai hätäsuihku on oltava helposti saatavilla. Kemiallinen nimi: Rajaarvot: Aika: Huomautus: Viitteitä: Dimetyylieetteri 1000 ppm 2000 mg/m³ Ksyleeni 50 ppm 100 ppm 220 mg/m³ 440 mg/m³ Iho Etyylibentseeni 50 ppm 200 ppm 220 mg/m³ 880 mg/m³ Iho Asetoni 500 ppm 630 ppm 1200 mg/m³ 1500 mg/m³ nbutanoli 50 ppm 75 ppm 150 mg/m³ 230 mg/m³ Iho Henkilökohtaiset suojaimet: Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa. Hengityksensuojaus: Jos ilmanvaihto ei ole riittävä: Käytä kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppiä A2. Käsiensuojaus: Nitriilikäsineet soveltuvat parhaiten, mutta neste voi imeytyä käsineiden läpi. Käsineitä on siksi vaihdettava usein. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpäisyajan. Silmiensuojaus: Roiskevaaran yhteydessä: Käytä kasvonsuojainta. Ihonsuojaus: Ei erityisiä toimenpiteitä. Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen: Ei tiedetä

4 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET SDSID: 4/ 7 Olomuoto: Haju: ph: Kiehumispiste: Leimahduspiste: Räjähdysrajat: Höyrynpaine: Suhteellinen tiheys: Liukoisuus: Muut tiedot: aerosoli alkoholilta tuoksuva ei ilmoitettu ei ilmoitettu 13 C vol% 4500 hpa (20 C) 0,79 Ei olennainen VOC (Haihtuvat orgaaniset yhdisteet): 724 g/l (laskettu) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Tietoja stabiilisuudesta: Stabiili normaaleissa lämpötiloissa. Vältettävät olosuhteet/materiaalit: Aerosolitölkkejä ei saa altistaa auringonvalolle eikä korkeille lämpötiloille. Varo kosketusta hapettimiin. Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei erityisiä toimenpiteitä. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Hengitys: Terveydelle haitallista hengitettynä. Höyryt ja suihkesumu voivat ärsyttää ilmatiehyitä ja aiheuttaa kurkun ärsytystä ja yskimistä. Höyryjen hengittäminen vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Ihokosketus: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta ja ärsytystä. Tuote sisältää 2propanolia, joka voi imeytyä ihon läpi. Roiskeet silmiin: Ärsyttää silmiä. Nieleminen: Jonkin ajan kuluttua ilmeneviä oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja huimaus. Erityistietoja: Jopa pienten pitoisuuksien usein toistuva hengittäminen voi aiheuttaa ärtyvyyttä, väsymystä, muistiongelmia ja ajan mittaan pysyviä vaurioita hermostossa, myös aivoissa

5 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE SDSID: 5/ 7 Liikkuvuus: Tuote sisältää orgaanisia liuottimia, jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. Hajoavuus: Polymeerit ovat vaikeasti hajoavia. Tuotteen muiden ainesten uskotaan olevan biologisesti helposti hajoavia. Ekotoksisuus: Tuote sisältää ainetta, joka voi aiheuttaa valokemiallisen otsonin muodostumista. Biokertyvyyspotentiaali: Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu. Muut haitalliset vaikutukset: Ei tunnettuja. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen jätteet ovat ongelmajätettä. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Jäte jäänteinä: Käytetyt rievut ja vastaavat EJLkoodi: Saastunut pakkaus: EJLkoodi: KULJETUSTIEDOT YKnumero: Proper shipping name: Meri (IMDG): Class: PG: MP: EmS: MFAG: Sisävesistöt: Ilma (ICAO/IATA): Class: PG: Maa (RID/ADR): Luokka: Pakkausryhmä: Päävaaran varoituslipuke: Lisävaaran varoituslipuke: 1950 AEROSOLS 2.1 No FD, SU 1 Käsitellään paikallisesti

6 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Merkintä: SDSID: 6/ 7 R12 R20/21 R36/38 S23 S26 S35 S36/37 S51 Sisältää: Erittäin helposti syttyvää. Ksyleeni Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Erittäin helposti syttyvä Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Haitallinen Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Alle 18 vuotiaat nuoret eivät saa pääsääntöisesti työskennellä tämän tuotteen parissa. Kansalliset määräykset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. 807/2001 Sosiaali ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä, myöhempine muutoksineen. arvot /2007. Sosiaali ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta. 1129/2001 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta. 59/1999 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

7 7/ SDSID: 16. MUUT TIEDOT Käyttäjää on opastettava työssä ja hänen on tunnettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältö. Seuraavat kohdat on tarkistettu tai sisältävät uutta tietoa. (*) merkintä ilmoittaa tehdyt muutokset edelliseen versioon nähden. Käyttötarkoituksen sanallinen ilmoittaminen ja käyttötarkoituskoodit: TOL2008: 721 (Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen) UC62: 59 (Maalit, lakat ja vernissat) DHI:n hyväksymä. Vaaralausekkeiden sanamuoto: R10 Syttyvää. R11 R12 R20 R20/21 R22 R36 R36/38 R37/38 R41 R38 R66 R67 Helposti syttyvää. Erittäin helposti syttyvää. Terveydelle haitallista hengitettynä. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Terveydelle haitallista nieltynä. Ärsyttää silmiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. Vakavan silmävaurion vaara. Ärsyttää ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat niihin tietoihin, jotka ovat olleet käytettävissämme laadintapäiväyksenä ja ne on annettu sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään normaalioloissa ja sopusoinnussa pakkauksessa tai relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapojen mukaisesti. Tuotteen muu käyttö, mahd. yhdessä muiden tuotteiden tai prosessien kanssa, tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Laatinut DHI Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK2970 Hørsholm, Denmark

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Säiliön koko: Cat. No. 49900058, 49900059 1 l, 5 l 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SCREEN AND STENCIL CLEANER AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SCREEN AND STENCIL CLEANER AEROSOL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA SSC ESSC400 ZE Surface Preparation Cleaner ELECTROLUBE. A division

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Käyttötarkoituskoodit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-a, EECSP200D, EECSP400D, ZE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI) Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-db, EECSP200DB, ZE 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno MINIMAL

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER Tarkistus APRIL 2015 Laadintapäiväys 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno GDP, EGDP400, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000 Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno SRI, ESRI400H, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 09.05.2011 Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TROPICALISED VARNISH

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TROPICALISED VARNISH KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO TRV ETRV500ML ZE KÄYTTÖTARKOITUS Toimialaluokitus 1995, päivitetty 17.12.1999 (asetuksen 74/2002

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO BLR EBLR10SL EBLR15ML ZE Tamper evident seal ELECTROLUBE.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILVER CONDUCTIVE PAINT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILVER CONDUCTIVE PAINT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO ESCP0B/ 26G/ 50G ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD KINGSBURY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE Tarkistus 02/02/2011 Laadintapäiväys 1.1 Tarkastuspäivä 28/09/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED Tarkistus OCTOBER 2013 Laadintapäiväys 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno BLR, EBLR10SL, EBLR15ML, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC' LUBE GREEN

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC' LUBE GREEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO BLV EBLV15ML ZE Tamper evident seal ELECTROLUBE.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot