fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella."

Transkriptio

1 LIITE 1 PELA asia 82 voimassaoleva sopr_mus KESKI.SUOMEN PELASTUS TOIMEN YHTEIS TOIMINTAS OPIMUS SOPIJAPUOLET Jyväskylän, Jämsän, Jämsänkosken, Keuruun, S aarij ärven, Suolahden, Viitasaaren ja ÄZinekosken kaupungit seka Hankasalmen, Joutsan, Jyväsþlän maalaiskunnan, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivij ärven, Konneveden, Korpilahden, Kyy'j åwen, Kuhmoisten, Laukaan, Leivonmäen, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäj äveden, Pihtiputaan, Pylkönmäen, Sumiaisten, Toivakan ja Uuraisten kunnat. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella yllåimainitut kunnat sopivat pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain l2i4 I 2001,2 ja 4 $:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen j fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella. 1 $ HALLINNON, TALOUDEN JA YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET Jyväskylän kaupunki asettaa alueellisen pelastustoimen järjestämistä varten Keski-Suomen pelastuslautakunnan ja sen alaiseksi liikelaitoksen, jonka nimeksi tulee Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain (5 6l I 1999) 4 $ :n mukaisten tehtävien hoitamisesta sopij akuntien alueella. Pelastustoimi toteutetaan tämän sopimuksen, sen liitteiden, lautakunnan johtosäännön ja lautakunnan päätösten mukaisesti noudattaen lainsåiädäntöä ja sisäasiainministeriön päätöksiä j a ohj eita. Keski- Suomen pelastuslaito s vastaa erikseen säädetyllä j a j ohtosäännössä maärätyllä tav alla kunnilta siirlyvistä pelastustoimen tehtävistä sekä valmiussuunnittelun koordinoinnista alueellisesti, öljyvahinkojen torjunnasta ja vaarallisten aineiden valvonnasta, osallistumisesta meri- ja järvipelastus- tai muuhun p elastusp alveluun, yhteistoiminnasta kunti en muiden toimi aloj en kanssa kalusto- ja muun avun saamiseksi pelastustoimeen ja toimialaan soveltuvan virka-avun antamisesta muille viranomaisille. Keski-Suomen pelastuslaitoksen muodostuttua tulee sen järjestää toimintansa niin, että se kykenee saavuttamaan ja osoittamaan yhteenliittåimisestä aikaansaatavat toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt sekä asiakkaille että sopijakunnille. Palveluiden taq'onnassa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä sopimuspalokuntien

2 2. kanssa. Pelastustoimilain ulkopuolisia tehtäviä otetaan laitoksen tuotettavaksi vain kun se on pelastustoimen ja kuntien kannalta kokonaistaloudellisesti kannattavaa. 2 $ KESKI-SUOMENPELASTUSLAUTAKUNTA Tämän sopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen hallinto a varten Jyväsþlein kaupunginvaltuusto valitsee Keski- Suomen maakuntahallituks en esiryks en mukaisesti Keski- Suomen pelastuslautakunnan. Pelastuslautakuntaan v alitaan yhteens ä kaksitoista ( 1 2) j äsentä. Jäsenet v alitaan seutukunnittain nykyistä seutukuntaj akoa käynäen seuraavasti : Jäms än, Kaakko isen Ke ski- S uomen, Keuruun, S aarij Ìirven, Viitasa ar en j a Äänekosken seutukunnat kukin yksi (1) jäsen ja kullekin jäsenelle yksi (1) henkilökohtainen varajäsen sekä Jyväskylän seutukunta kuusi (6) jäsentäja kullekin jäsenelie yksi (1) henkilökohtainen varajäsen. Jyväskylän kaupunginvaltuusto valitsee maakuntahallituksen esityksen mukai s esti puheenj oht aj an j a kaksi varapuheenj ohtaj aa. Pelastuslautakunnan toimikausi on valtuustokausi. P elastuslautakunta tekee päätökset pelastusj ohtaj an e sitysten perusteella pelastustoimen kehittäimistä j a palvelutasoa koskevissa asioissa Keski- Suomen pelastustoimen alueella. Keski- Suomen p elastuslautakunta on as emaltaan kuntalai n 7 7 $ tarkoittama yhteinen toimielin. Pelastuslautakunta tekee Jyväskylän kaupunginhallitukselle talousarvioesityksen, josta ilmenee menot ja tulot. Pelastuslautakunta valitsee pelastusj ohtaj an. Pelastuslautakunta voi delegoida päätösvaltaa Keski-Suomen pelastuslaitoksen viran- j a toimenhaltij oille. Pelastuslautakunnan tehtävistä määr àtaän tarkemmin Keski-Suomen pelastuslautakunnan j ohtosäännössä. 3 $ PELASTUSJOHTAJA Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtajana toimii pelastusjohtaja, joka toimii pelastuslautakuman alaisuudessa ja on virkasuhteessa Jyväskylän kaupunkiin.

3 P elastusj ohtaj an tehtävistä määrätään Ke ski- S uomen p elastusl autakunnan johtosäännössä. 4$ VIRAT JA TOIMET Keski-Suomen pelastuslaitoksen aloittaessa toimintansa sopij akuntien pelastustoimen vakin ainen j a puolivakinainen henkilö stö siirtyy Keski- Suomen pelastuslaitoksen ja sitä kautta Jyväsþlän kaupungin palvelukseen lähinnä vastaaviin virkoihin ja toimiin ns. vanhoina työntekijöinä. Sopijakunnat lakkauttavat pelastustoimen virat ja toimet ja Jyväskylän kaupunki perustaa vastaavat virat ja toimet. Luettelo lakkautettavista/perustettavista viroista ja toimista sekä siirtyvistä henkilö istä sekä henkilö stön siirtymi ses sä noudatett av at p eriaatteet ovat sopimuksen liitteinä. Luetteloon sisältymättömien, kuntien myöhemmin perustamien virkojen ja toimien perustaminen ja tämän henkilöstön siirtyminen Keski-Suomen pelastuslaitoksen alaisuuteen edellyttää pelastuslautakunnan hyv2iksymisen. Sopij akunnat maksavat siirtymäaj ankohdan lomapalkkavelat Jyväsþlän kaupungill e, j oka vastaa nii stä siirrymaaj ankohdan j älkeen. s$ PAL\rELUTASO Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä (pelastustoimilaki ç). Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimialueen palvelutaso perustuu koko toimialueen kattavaart riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasiainministeriön ohj eiden j a määräysten mukaisesti. Palvelutasosta päätetään voimassa olevan lain mukaisesti kuntia kuulemalla. 6$ KALUSTO JA VARUSTEET Keski-Suomen pelastuslaitos ostaa 3 1.I tasearvoilla sopij akunnilta kaluston ja varusteet tämän sopimuksen mukaiseen käyttöön. Kalustolle ja varusteille mäàritella^nyhteinen jäljellä oleva pitoaika pelastuslaitoksen tas e es een. Kunnat antav at p elastuslaitoks elle hankintamenon suuruis en j a poistoajan pituisen korottoman lainan. Pelastuslaitos maksaa lainan kunnille kaluston poistoaikana. Vuosittaisen lainanlyhennyksenmäära on vuosittaisen poiston maärä. Kun kalusto ja varusteet on poistethr taseesta, on laina maksettu kunnille,

4 4 Vuoden 2004 alustalukien vastuu kalustosta siirfyy Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Kaluston lunastus tasearvoilla huomioidaan hyväksyttävän poistosuunnitelman mukaisesti kuntien maksuosuuksissa. Sopimuksen voimaan tultua uuden kaluston investoinnit käyttöomaisuuteen tekee Keski- Suomen pelastuslaito s. Hankinnoista aiheutuvat kustannuks et jaetaan suunnitelman mukaisina poistoina sopij akuntien kesken tåimän sopimuksen 10 $:ssä mainituin perustein osana käyttökuluja. 7 $ KIINTEISTöT Keski-Suomen pelastuslaitos ei omista kiinteistöj ä, v aan vuokraa tarvitsemansa tilat nykyisiltä omistajilta. Kuntien paloasemat ja muut tilat ja kiinteistöt säiþät kuntien omistuksessa. Pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin tulevien tilojen rakentamisesta vastaa alueelleen kukin sijaintikunta, ja ne jàîiv?if asianomaisen kunnan omistukseen. Vuokrien tulee määräytyä yhtenäisten periaatteiden mukaisesti pelastuslautakunnan pääffämäiiatavalla. L ihtökohtana kunnilta vuokrattavien tilojen vuokrien määrafimiselle on pääomavuokran osalta poistamaton tasearvo sekä käyttökustannusten osalta todelliset käyttökustannukset. Kiinteistöjen kunnossapidosta sovitaan vuokrasopimuksissa. Pelastuslaitos ottaa vastatakseen kuntien vuokrasopimuksista, joilla ne ovat ottaneet vuokralle pelastustoimen käyttöön kiinteist öjä jahuoneistoja. I $ SOPTMUKSET Keski-Suomen pelastuslautakunta päàttàa sopimuksista koskien sairaankuljetuksen jfiestämistä, ensivastetoimintaa, vapaaehtoisia palokuntia yll äpitävi ä yhdi styksiä j a mahdo lli si a muita yhtei styötahoj a. Keski-Suomen pelastuslaitos ottaa vastatakseen kuntien tekemistä sopimuksista sopimuspalokuntien kanssa. Kunti en puo lesta tehdyt nuohoustoimen sopimuks et siirtyvat Ke ski- S uomen pelastuslaitokselle. Pelastuslautakunta hyvziksyy nuohoustyön perusteet ja taksat. Nuohoustyön valvonta kuuluu pelastuslaitoksen tehtäviin. 9 $ TALOUDENHOTTO Keski-Suomen pelastuslaitoksen taloudesta vastaa Jyväsþlän kaupunki.

5 Pelastusj ohtaj a tekee pelastuslautakunnalle esityksensä Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioksi j a käyttösuunnitelmaksi. Pelastuslautakunta tekee Jyväskylän kaupunginhallitukselle esityksen Keski- Suomen pelastuslaitoksen talousarvioksi. Keski-Suomen pelastuslaitos on itsenäinen liikelaitos Jyväskylän kaupungin hallinno s sa. Jyväskylåin kaupunginvaltuusto hyväksyy sille talous arvion. Liikelaitoksen kirjanpito eri etään kaupungin kirjanpidossa siten, että siitä laaditaan oma tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Kaupungin tilinpäätöksessä pelastuslaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase yhdistetään kaupungin tilinpäätökseen rivi riviltä. To iminnan alkamisvuo den talous arvio laaditaan alkamisvuotta edeltävän vuoden 2003 talousarvioluvuilla ottamalla huomioon työehtosopimusten vaikutukset palkkakustannuksiin sekä tästä sopimuksesta johtuvat muutokset kokonaismenoissa i a -tuloissa. Kunnille v ar ataan vuo sittain mahdo lli suus tehdä e sityksiä seuraavan vuo den talous arvi ota i a s euraavien vuo sien talous suunni telmaa varten. Vuoden 2003 atkana suunnittelusta, yhteisistä viroista ja pelastuslautakunnan työskentelystä syntyvät kustannukset otetaan mukaan yhteisesti j aettaviin kustannuksiin. Ko. kustannukset siirretään vuoden 2004 kuntien maksuosuuksiin. 10 s KUSTANNUSTENJAKO Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisèiksi tawilaan käyttömenojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina sopijakunnilta. Käyttökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken vuonna 2009 ja siitä eteenpäin kuntien asukaslukujen suhteessa. Kustannustenjaossa noudatetaan seuraavasti viiden vuoden siirrvmäaikaa. Vuonna j aetaan kust annuks et kuntien vuo sien p elastustoimen tilinpäätösten osoittamien nettokustannusten suhteessa. Vuonna 2005 jaetam 80 % kustannuksista kuntien vuosien pelastustoimen tilinpäätösten osoittamien nettokustannusten suhteessa ja20 Yo kuntien asukaslukuj en suhteessa. Vuonna 2006 jaetaan 60 % kustannuksista kuntien vuosien 2001,-2003 pelastustoimen tilinpäätösten osoittamien nettokustannusten suhteessa ja 40 Yo kuntien asukaslukuj en suhteessa. Vuonna 2007 iaetaan 40 % kustannuksista kuntien vuosien

6 6 pelastustoimen tilinpäätösten osoittamien nettokustannusten suhteessa ja 60 %o kuntien asukaslukuj en suhteessa. Vuorura 2008 jaetaan2} o/oktstanrnksista kuntien vuosien pelastustoimen tilinpäätösten osoittamien nettokustannusten suhteessa ja 80 % kuntien asukaslukui en suhteessa. Maksuosuuksien määräytymisessä käytetään viimeisimpiä Tilastokeskuksen toimittamia kuntien väestötietoj a sekä Tilastokeskuksen toiminta- j a taloustilastoinnissaan käyltämiä käyltökustannusten ja -tulojen määräytymisj a kohdentamisperusteita. Kuntien aiempien vuosien pelastustoimen nettokustannusten huomioimisessa lasketaan ao. vuosien kuntien suhteellisten kustannusosuuksien keskiarvo. Aktivoitavat uuden irtaimen omaisuuden hankinnat rahoitetaan em. màär àytymisperusteiden mukaisesti suunnitelmapoistoj en kautta. Sairaankuljetus muodostaa oman kirjanpidollisen tulosyksikön. Toiminnan aiheuttamat kulut ja tulot eivät kuulu yhteisesti jaettaviin kustannuksiin. Keski-Suomen pelastuslaitos rahoittaa sairaankuljetuksen käyftö- ja pääomakustannukset toiminnast a saatavllla tuloilla j a asianomaisten kuntien j a terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa tehtävien sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla j a nettotappiokorvauksilla. Pelastustoimen yhteisesti jaettaviin kuluihin eivät sisälly kuntien j ohtokeskuksista tai väestönsuoj ista aiheutuvat kustannukset. Keskushallintopalvelut ja muut oheistoiminnot Keski-Suomen pelastuslaitos hankkii to delli siin kustannuksiin p erustuvin vertailu- j a kilp ailukykyisin hinnoitteþerustein palveluiden tuottajilta. Kunti en maksuo suudet talous arvion mukai siin kustannuksiin maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden 15. päivään mennessä. Mahdollisen talousarvion alituksen ja ylityksen liikelaitos budjetoi uudelleen tai siirtää seuraavalle tilikaudelle. Mahdollista tilikauden ylijäzimää ei palauteta eikä alij äämäà perita. Maksun viivästyessä Keski-Suomen pelastuslaitos perii korkolain 4 $ 3 momentin mukaisen viivästvskoron. 11 $ TTETOJEN SAANTT Pelastuslaitoksella ja sopijakunnilla on veloituksetta oikeus molemmin puolin saada käyttöönsä tehtävien suorittamisen ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.

7 12$ SOPIMUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Tämän sopimuksen mukainen toiminta aloitetaan Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntien sopimuksista L lukien. S opimukset uusitaan silloin, kun uudet valtakunnallis et perusteet ovat voimassa. Kuntien pelastustoimen palvelutasopäätökset siirfyvät Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastattavaksi sellaisenaan siihen saakka kunnes ne on yhdenmukaistettu. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa siirtyvien sairaankulj etussopimusten mukaisesti toiminnasta niiden kuntien osalta, joissa pelastuslaitos hoitaa sairaankuljetusta. Keski-Suomen pelastuslaitos ottaa vastatakseen sopimukset vuoden 2003 aikana. Sopimuskuntien pelastustoimen vakinainen j a puolivakinainen henkilöstö siirtyy Keski - Suomen p elastuslaitoks en p alveluks e en I. I alkaen. 13 $ YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN Yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta on voimassa mitä kuntalain 79 $:n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Sopimuksesta irtautuva kunta sitoutuu ottamaan alueellaan toimivan pelastusiaitoksen henkilöstön palvelukseensa vastaaviin palvelusuhteisiin, missä he ovat Jyväskylän kaupungin palvelusuhteessa pelastuslaitoksessa toimiessaan j a vastaavilla p alvelusuhteen ehdoilla. S opimuksen p ääffye s sä sopimuksesta irtautuva kunta sitoutuu lunastamaan hankitun, pääsääntöisesti ao. kunnan alueella käytettävän käyftöomaisuuden sen kirj anpidollisesta arvosta Keski-Suomen pelastuslaitokseita. Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannuksista sopijapuolet ovat vastuussa sopimuksen 10 : ssä määrätlyj en perusteiden mukaisesti. $ Tämä sopimus on hyväksylty Keski-Suomen alueen kuntien valtuustojen päätöksillä.

8 14 $ VOTMAANTULO Tama sopimus tulee voimaan, kun pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lan4 $:n mukainen määrä sopijakuntien valtuustoista on sopimuksen hyväksynyt ja sopimus on hyväksymisen jälkeen asianmukaisesti allekiq'oitettu. Ennen tåimän sopimuksen lopullista voimaan tuloa ryhdyt i in jo sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin kuten lautakunnan valitsemiseen. Pelastuslaito s aloittaa toimintans a tämän sopimuksen mukai ses ti L l

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1.1.2017-31.12.2019 SISALLYS 1. 2. 1.1 1.2 1.3 SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF...............................................

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

1. Kunnan selvitys lain 5 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä / 1

1. Kunnan selvitys lain 5 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä / 1 1 Kunnan rekisteritiedot Kunta Luhanka Kunnanvaltuuston päätöspäivämäärä 30.8.2007 Kunnan yhdyshenkilö Reijo Urtti Yhdyshenkilön asema kunnanjohtaja Yhdyshenkilön puhelinnumero 014-879206 Yhdyshenkilön

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos ii liileiaio, Johtokunta Jyväskylän kv. pelajk asia 51 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIO 2014 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Kcski SLIomeIl l)elastuslditos tiiottid alueen hniisille ja yrityksille

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus)

Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Kh 3.5.2010 Sopimus Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille (kumppanuussopimus) Osapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (kuntayhtymä) Sopimuksen

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot