Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta , liite 3 Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Siikalatvan kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen painopistealueiden kohdentamiseksi laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Koulutuslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma on samalla ohjeena henkilökunnalle palveluyksiköiden toimintaa kehitettäessä. 1. Koulutuslautakunta vastaa opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kehittämisestä Koulutuslautakunta vastaa kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kokonaisuuksien kehittämisestä. Lautakunta vastaa myös kunnan ulkopuolisten oppilaitosten ja yhteisöjen ylläpitäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tuloksellista yhteistyötä edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja muiden valtion viranomaisten kanssa sekä Suomen Kuntaliiton, Pohjois-Pohjan-maan Liiton, Siikalatvan seutukunnan ja muiden alueen seutukuntien, ammatillisten koulutuskuntayhtymien, kuntien ja Siikalatvan seurakunnan kanssa. Myös Oulun Eteläisen instituutin, Oulun ja Lapin yliopistojen sekä eri ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä edistetään. Koulujen johtokuntien tärkeänä tehtävänä on edistää koulun ja kotien yhteistyötä. Koulujen kasvatustyön edistämisessä ja tulosten arvioinnissa kotien ja koulujen yhteistyön osalta on johtokunnilla merkittävä tehtävä. 2. Henkilöstöasioiden hoito hallintosäännön mukaisesti Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanvaltuusto. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. Kelpoisuusehtojen muuttamisesta päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niiden virkojen osalta, joista ei säädetä lailla tai asetuksilla. Virkoja ja toimia perustettaessa on otettava huomioon palvelujen tarve. Esim. opettajien virkoja järjestettäessä on otettava huomioon oppilasmäärän kehitys, tuntikehyksen riittävyys tulevina vuosina ja koulujen yksilölliset tarpeet. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulee vuonna 2014 avoimeksi tulevien virkojen ja toimien sekä yli kuuden (6) kuukauden sijaisuuksien täyttämiselle hankkia etukäteen kunnanhallituksen hyväksyntä. Tässä yhteydessä on aina selvitettävä mahdollisuudet jättää tehtävä täyttämättä. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palveluiden mukaan. Merkittävä hanke henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon sekä työviihtyvyyden lisäämiseksi on Oulun yliopiston kanssa vuonna 2007 käynnistynyt opettajien täydennys- ja pätevöittämiskoulutus -kokeilu. Kokeilu tunnetaan HOKES- hankkeena (henkilöstön osaamisen kehittäminen Siikalatvan oppilaitoksissa). Kokeilu käsitti koko Haapaveden - Siikalatvan seutukunnan esiopetuksen, peruskoulun sekä lukion opettajia. Kokeilua laajennettiin seutukunnan alueella toimiviin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistoon, Haapaveden ammattioppilaitokseen, Haapaveden opistoon, Jokihelmen opistoon sekä Pohjois-Suomen Aikuisopistoon. Oulun yliopistosta kokeilua ohjaamassa ja asiantuntemusta on ollut antamassa mm. kasvatustieteiden ja opettajakoulutuksen yksikkö, Oulun Normaalikoulu ja yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut. Kokeilussa Siikalatvan seutukunnan opettajat saivat uusimman tiedon valtakunnallisesta opettajien koulutuksesta sekä siinä tapahtuvista uudistuksista. Vuoden 2012 maaliskuun lopussa päättyneelle hankkeelle on saatu jatkohanke, ERKO (erityisosaamista oppilaitoksiin), jonka keskeinen sisältö on kehittää alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista sekä luoda pysyviä toimintamalleja erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Lisäksi opetustoimen henkilöstölle järjestetään koulutusta ja tutustumiskäyntejä ns. Osaava Siikalatva -hankkeen toimesta.

2 Tulosvastuuseen liittyen hallintosäännössä on henkilöstöasioiden hoito ja ratkaisuvalta keskitetty hyvin pitkälle viranhaltijoille. Kehittämiskeskustelut alaisten ja esimiesten välillä pidetään säännönmukaisesti vuosittain. Ne tarjoavat luontevan mahdollisuuden työyhteisöjen kehittämiseen. 3. Siikalatvan lukion näkymät ja tavoitteet Suomalaisen lukiotoiminnan asemassa tapahtunut muutos lähipalvelusta alueelliseksi palveluksi on haastanut maamme pienet (= alle 200 opiskelijan lukiot) eloonjäämiskamppailuun, jossa toimintaedellytysten säilymistaso on valitettavasti vielä määrittelemättä. Siikalatvan lukio on kuitenkin ottanut haasteen vastaan ja pyrkii omien resurssiensa puitteissa säilyttämään lukiokoulutustarjonnan Siikalatvalla. Lähi-lukiotoiminnassa pyritään ylläpitämään alueellisen yleislukion ydintoiminnot eli kaikkien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tarjonta lukioaikana. Lukion vuosittainen uusien opiskelijoiden määrää koskeva tavoite on oppilasta ikäluokan kokonaismäärästä riippuen. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1) Lukion markkinointi (viihtyisä ilmapiiri, ahkerat ja motivoituneet opiskelijat ja opettajat) 2) Kuntaliitoksen hyödyntäminen; kyläläisten sekoittuminen ja uudet ihmissuhteet 3) Koulukuljetuksilla vähintään tasavertainen asema Siikalatvan alueella 4) Koulutustarjonnan monipuolistaminen yhteistyöllä. Toisen asteen koulutusyhteistyöllä pyritään vakiinnuttamaan lukion vetovoimaa ja avoimuutta. Yhteistyösopimukset päivitetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sekä Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan kanssa. Vuodesta 2009 toteutetun opetussuunnitelmaan kuuluvan kansainvälisyyskasvatuksen tavoite on yksilövalmiuksien vahvistamisen lisäksi osoittaa opiskelijoille ja taustayhteisöille, että pienen lukion etuihin kuuluu perinteisen koulutyön ulkopuolisten mahdollisuuksien tarjoutuminen koko ikäluokkaa koskeviksi. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat kansainvälisten kokemusten ohella myös esim. stipendien jakautumisen suhteessa suuremmalle joukolle kuin suuressa lukiossa. Oulun seudun elukio-verkostoon kuuluminen (lukiokurssien etäopetus verkostossa olevista lukiosta muiden lukioiden opiskelijoille) mahdollistaa opettajille ylivertaisen täydennyskoulutusmahdollisuuden ja lukiolaisille opetustarjonnan monipuolistumisen kiinan kielen opiskeluun saakka. 4. Siikalatvan kuusi peruskoulua 4.1. Kestilän peruskoulu (oppilaita = 129), lisäksi JoPo-luokka 6-10 opp. Koulun toiminta-ajatus Kestilän peruskoulun tehtävänä on kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja -taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma. Tuntikehyksen käyttö/oppilasmäärät Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärän pienentyessä koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti perustetaan yksi yhdysluokka ja yksi opettajan virka lakkaa. Yhdysluokka aloittaa syksyllä vuosiluokalla. Luokkaan tulee oppilaita 21 (13 + 8). Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä on 60. Vuosiluokilla 1-9 tuntikehystä voidaan edellisvuoteen verrattuna pienentää n. 35 viikkotuntia. Syksyllä 2014 Kestilän peruskoululla aloittaa entisen pienryhmäluokan tiloissa joustavan perusopetuksen ryhmä (6-10 oppilasta). Luokka on tarkoitettu kaikille Siikalatvan kunnan koulumotivaatiosta kärsiville mahdollisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Tarkoituksena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelukelpoisuus. Koulussa toimii myös laaja-alainen erityisopetus, joka on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille.

3 Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esikoulu toimivat koulun yhteydessä olevassa ns. asuntolasiipitilassa. Oppilaskerhoja pidetään Opetushallituksen kerhoavustuksen turvin n. 6-8 tuntia/vko. Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet, tavoitteet Opetusta ja kasvatusta toteutetaan koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti. Luokanopettajien ja aineenopettajien yhteiskäyttöä eri luokka-asteilla jatketaan yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti mm. kuvaamataidossa, käsitöissä, fysiikka-kemiassa, historiassa, A2-saksassa ja liikunnassa. Luokkarajat ylittäviä tapahtuma- ja teemapäiviä kuten yleisurheilu- ja kansainvälisyysteemapäiviä pidetään koulun perinteen mukaisesti. Kestilän peruskoulu on mukana 2-vuotisessa Comenius-hankkeessa. Yhteistyömaat ovat Viro, Romania, Italia, Espanja ja Puola. Kansainvälisyyskasvatus on opetuksessa keskeinen teema meneillään olevan Comenius-hankkeen vuoksi. Lisäksi ollaan mukana Liikkuva koulu hankkees-sa. Tarkoituksena on lisätä koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista siten, että liikuntaa tulisi vähintään yksi tunti jokaisena koulupäivänä Pentti Haanpään koulu, Piippola (oppilaita 51) Pentti Haanpään koululla on luokka-asteet 1-6, näistä kaksi on yhdysluokkia. Lisäksi koululla toimii aamu- ja iltapäivätoiminta kahden koulunkäyntiavustaja/aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan voimin. Koulun toiminta-ajatus Koulu tukee kodin ja ympäristön kanssa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Perusopetuksen tavoite Pentti Haanpään koulu on oppimisympäristönä kannustava, kehittyvä, turvallinen, yksilöllisesti oppilaan huomioiva ja omaa toimintaansa arvioiva yksikkö. Koulun tavoitteena on auttaa oppilasta kasvamaan itseään, toisia ja ympäristöään arvostavaksi vastuuntuntoiseksi ja toimintakykyiseksi kansalaiseksi. Lukuvuosi Välkkäritoimintaa jatketaan siten, että uusia viidesluokkalaisia koulutetaan kuudesluokkalaisten kaveriksi välkkäriohjaajiksi. Ohjaajat järjestävät teemapäiviä ja ohjattuja välitunteja. Koululla järjestetään kerhotoimintaa: aamukerhot (luovantoiminnankerho, askartelukerho ja liikuntakerhot), kädentaitokerho, sählykerho sekä lyhyempinä kerhoina atk-kerho, teknologia-kerho ja musiikki-kerho. Uimaopetuksen tavoitteena on kuudennen luokan lopuksi, että 90 % on suorittanut 200 m:n uinnin (Pohjoismaiden uimataitokriteerin mukaisesti). Koko koulun uimataitoprosenttitavoite on 50 %. Koululla on käytössä KiVa-koulumateriaalit. Osallistumme Liikkuva koulu -hankkeeseen. Koululla opiskellaan A2-saksaa, elämänkatsomustietoa sekä suomi 2:ta. Kodin ja koulun yhteistyö vanhempainillat 1-2 x/lukukausi arviointikeskustelut tammikuussa joulu- ja kevätjuhlat myyjäiset ym. varainhankinta johtokunnan kokoukset syksyn yleisurheilukilpailut yhteistyö vuonna 2013 perustetun vanhempainyhdistyksen kanssa Opetuksessa painotetaan perustaitojen hallintaa Erityisopetuksessa tavoitteena on ennakoivan ja varhaisen puuttumisen myötä vahvistaa oppilaiden oppimisvalmiuksia sekä antaa eväitä itsetunnon ja motivaation vahvistumiseen Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarjotaan monipuolista virikkeellistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Osallistujamäärätavoite on 80 % luokan oppilaista. Yhteistyötä pyritään tekemään kunnan muiden koulujen, seurakunnan, Jedu:n, 4H-yhdistyksen ja vapaa-aikatoimen kanssa.

4 4.3. Pulkkilan peruskoulu, Pulkkila (oppilaita = 193) Pulkkilan peruskoulu on yhtenäisperuskoulu, jossa oppilasmäärä on hienoisessa kasvussa paluumuuton ansiosta. Kuluvana lukuvuonna oppilasmäärä on kasvanut kahdeksalla oppilaalla sekä kouluun palanneiden oppilaiden että Pulkkilan alueelle muuttaneiden perheiden ansiosta. Keväälle 2014 on tiedossa vielä kaksi alueelle muuttavaa perhettä. Koulun henkilökunta on uusiutunut eläköitymisen takia tiheään tahtiin ja henkilökunnan nuoruus näkyy muutoksena. Helmikuussa 2014 virkavapaalla on kuusi henkilöä perhevapaiden takia, vaikka kuluneena lukuvuonna kolme vakinaista viranhaltijaa on palannut hoitamaan virkaansa. Pulkkilan peruskoulussa siirtymävaihetta luokanopettajaopetuksesta (luokat 1-6) aineenopettajaopetukseen (luokat 7-9) on pystytty madaltamaan opettajuuden ja oppituntien joustavalla ryhmittelyllä. Aineenopettaja opettaa viidesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja kuvataidetta sekä kuudesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja teknistä työtä. Alakoulun opettaja opettaa 7a-luokalle fysiikkaa ja alakoulun pienryhmän opettaja kaikki yläkoulun tekstiilityöntunnit (yht. 5 vvt). Yläkouluun siirtyvien sopeutumista on edistetty sekä 6. luokan päätteeksi että 7. luokan alkajaisiksi järjestetyllä yhteistoiminnalla Pentti Haanpään koulun kanssa. Siikalatvan seurakunnan kasvatustyö on mukana ryhmäytymisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on koulunkäynnin sujuvuuden edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen varhaisessa vaiheessa luottamusta herättävällä työskentely-ilmapiirillä. Pulkkilan peruskoulun koulutyön kehittämisen painopistealueita ovat tuen prosessien (3-portainen tukemisen malli: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) vakiinnuttaminen sekä oppilashuollon käytänteet. Pulkkilan peruskoulun luokan- ja aineenopettajat ovat kouluttautumassa huomattavan aktiivisesti erityisopettajaksi pätevöittävässä täydennyskoulutuksessa Osaava Siikalatva hankkeen mahdollistamana. Koulun ensimmäinen kriisisuunnitelma ja oppilashuoltokäsikirja ovat käytössä ensimmäistä lukuvuottaan. Kasvatuksellisena keinona käytetään sekä kiusaamisen vastaista toimintamallia (KiVa-koulu) että kasvatuskeskusteluja. Pulkkilan peruskoulu hyväksyttiin lukuvuoden alusta valtakunnalliseen Liikkuva koulu-ohjelmaan, johon kuuluu mm. ohjatun välitunti liikun nan, uinnin opetuksen ja luontoliikunnan kehittäminen. Opetusministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on koulupäivän aikaisen liikkumisen tehostaminen ja muutoin vähän liikkuvien lasten liikunnallinen aktivoiminen. Peruskoululaisten välituntiaikoja on muutettu siten, että koulupäivään ajoittuu 30 minuutin ns. pitkä välitunti. Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n ammattilaisten antaman koulutuksen saaneet välituntiliikuttajat (yläkoulu laisia) ohjaavat sekä ala- että yläkoululaisia positiiviseen mielikuvaan liikkumisen saralla. Liikkuva koulu -hankesuunnitelma pystyttiin toteuttamaan ensimmäisenä toimintavuonna täydellisesti sekä taloudellisen että toiminnallisen mittariston mukaan. Henkilökunnan ohjaama koulun kerhotoiminta on hieman supistunut. Lukuvuoden tarjontaan kuuluu ainoastaan tekniikka- ja puutyökerhot. Toiveissa on jatkaa koulun kerhotarjontaa myös alkavana lukuvuonna. Lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tukee vahvasti säännöllinen ja tavoitteellinen harrastustoiminta vapaa-ajalla. Peruskoulun johtokunnan merkitys on vahvistunut Siikalatvan kunnan synnyn ja nykyisin voimassa olevan hallintosäännön myötä. Johtokunta on ottanut aktiivisen roolin koulun kehittämisessä ja käytänteiden hiomisessa muuttuneessa kunta- ja taloustilanteessa. Johtokunta toimii myös oppilaiden huoltajien ja koulun työyhteisön yhteistyön kanavoijana. Johtokunta on järjestänyt kouluajan ulkopuolisia tapahtumia ja ollut apuna mm. vanhan irtaimiston myyntioperaatiossa Aleksanterin (oppilaita 98) ja Gananderin (oppilaita 89) koulut Aleksanterin ja Hovin koulujen kuudennen luokan oppilaat siirtyivät Gananderin koululle ja samalla Gananderin koululle siirtyi yksi Aleksanterin koulun luokanopettajista. Samanaikaisesti täytettiin toinen vakituisen koulunkäyntiavustajan paikka. Perusteluna avustajan paikan täyttämiselle oli

5 oppilaiden tuen tarve sekä Gananderin että Aleksanterin kouluilla. Tästä johtuen avustaja työskentelee kahdessa toimipisteessä. Kouluissa on pätevä ja vakituinen henkilöstö. Aleksanterin koululla on kuusi opettajaa, joista yksi kiertävä erityisopettaja. Gananderin koululla on yhdeksän opettajaa, rehtori ja lisäksi kaksi yhteistä opettajaa Pulkkilan peruskoulun kanssa. Kouluissa on kaksi vakituista koulunkäyntiavustajaa ja kaksi määräaikaista avustajaa 30 viikkotunnin työajalla kevätlukukauden ajan. Syyslukukaudella oppilastilanteen pysyessä samankaltaisena määräaikaisia avustajia tarvitaan vain yksi. Aleksanterin koululla toimii esikoulu yhteistyössä opettajien kanssa jokapäiväisen koulutoiminnan yhteydessä. Yhteistyötä on myös se, että erityisopettaja antaa tukea sitä tarvitseville esikoululaisille Hovin koulu (oppilaita 37, joista esiluokalla 5) Hovin koulun toimintasuunnitelmasta kuluvan lukuvuoden osalta lyhyesti: Hovin koululla on kaksi luokanopettajaa (luokat 0-2, 3-5) Koululla on yksi yleisavustaja, kiertävä erityisopettaja ja tuntiopettaja. koulun ulkopuolinen opetus: uimaopetus luokkaretki kerran vuodessa, koko koulu mukana kirjastokäynnit liikuntatapahtumat: yleisurheilu, hiihto ja sählyturnaus, suunnistus, luistelu/kaukalopallo kulttuuritapahtumat/teatteri/konsertit kirkkokäynnit luontoretket kodin ja koulun yhteistyö: vanhempainillat 2 kpl myyjäiset/vapputapahtuma/esikoululaisten tutustuminen joulujuhla luokkaretki liikuntatapahtumat johtokunnan kokoukset vanhempainvartit Lisäksi koululla toimii viikoittain kouluikäisten srk-kerhot, 4H-kerho, kansalaisopiston pianopiirit oppilaille ja koulun kaksi omaa kerhoa (askartelu- ja leivontakerhot). 5. Siikalatvan varhaiskasvatuspalvelut Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnassa tarjotaan tasapuoliset, tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Lähtökohtana on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tukeminen. Toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on yhteensä 230 lasta, joista päiväkotien esiopetuksessa ja esioppilaiden iltapäivähoidossa noin 53 lasta ja päiväkotien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 16 lasta. Näiden lisäksi esioppilaita on 3-5 lasta koulun puolella ja koululaisten aamu- ja

6 iltapäivätoimintaan osallistuvia lapsia on koulun järjestämässä toiminnassa noin 16. Varhaiskasvatuspalvelujen henkilökunnan määrä on noin 60. Siikalatvan kunnassa toimii neljä päiväkotia, joissa kolmessa (Kestilä alkaen, Piippola, Pulkkila) järjestetään tarvittaessa vuorohoitoa. Kaikkien päiväkotien toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat esiopetusryhmät. Pulkkilan ja Rantsilan esiopetusryhmän-esioppilaiden iltapäivähoidon yhteydessä järjestetään myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta koulupäivinä. Kestilässä esiopetustoiminta on ollut alkaen samoissa tiloissa ap-ip-toiminnan kanssa koulun ns. asuntolasiivessä ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Pienten koululaisten (1-2-luokkalaiset) päivähoitopalvelu on rajattu vain syys-, joulu- ja hiihtolomien aikaan tarjottavaksi. Erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille päivähoitoa voidaan järjestää laajemmin, esim. kesähoito, vuorohoito. Ryhmäperhepäiväkoteja on neljä, joista Kestilän yksikkö toimii määräaikaisesti päiväkotiryhmänä. Vuorohoitoa järjestetään näin ollen kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa (Piippola ja Rantsila). Hoitajan tai lasten kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on noin 8. Perhepäivähoitajan saamiselle lapsen omaan kotiin on edellytyksenä, että perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu vanhempien työllistymisestä ja päivähoitoajat ja/tai matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Rantsilan uuden ajanmukaisen päiväkotirakennuksen rakentaminen aloitetaan. Uuteen rakennukseen siirretään päivähoitotoiminta kokonaisuudessaan (päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti) v lukuun ottamatta kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa. Myös esiopetus ja koululaisten ap-ip-toiminta järjestetään uudessa päiväkodissa. Vuorohoidon tarve on koko kunnassa noin 24 lapsella. Vuorohoidon keskittämisen mahdollisuuksia tarkastellaan vuoden aikana. Tähän mennessä juhannuksena ja jouluna on tarjottu päivähoitoa lähtökohtaisesti vain yhdessä yksikössä. Tavoitteena on muuttaa ryhmäperhepäiväkoteja päiväkodin osastoiksi. Kestilässä tämä jo toteutui päivähoitopaikkojen vilkkaamman kysynnän takia. Päivähoito on edullisempi järjestää päiväkotiosastona. Muiden ryhmäperhepäiväkotien osalta tehdään vastaavat laskelmat. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten hoitoa eri hoitomuodoissa tuetaan ja ohjataan järjestämällä erityislastentarhanopettajan palveluja ostopalveluna. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on myös lisätä lastentarhanopettajien määrää pedagogisen osaamisen lisäämiseksi. Myös oman henkilöstön kouluttautumisen tukemista erityislastentarhanopettajaksi suunnitellaan, koska erityislastentarhanopettajan ostopalvelujen saaminen alueelle on ollut vaikeaa. Nyt voimassaoleva sopimus on vuoden 2014 loppuun voimassa. Perhepäivähoitajien työn arvostusta vaalitaan ja heidän ohjaustaan ja tukemistaan muun päivähoidon rinnalla pyritään tehostamaan. Lasten kotihoidon tukea saavat ne perheet, joissa on alle kolmivuotiaita lapsia ja jotka eivät säännöllisesti käytä kunnallisen päivähoidon palveluja. Joustavan tuen piiriin kuuluvat lapset voivat saada myös kunnallisen päivähoitopaikan, mutta se ei vaikuttane suuresti varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen. Lasten kotihoidon tuen piiriin kuuluvia lapsia on 130, tukea saavia perheitä 70. Yksityisen hoidon tuen hakijaperheitä on muutamia vuoden aikana. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen eivät päivähoidon resurssit riitä. Siikalatvan seutukunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma linjaa varhaiskasvatustoimintaa. Palvelujen tarjonnassa keskitytään tasapuoliseen palveluun kunnan eri osissa. Lasten varhaisen tuen ja erityisen tuen järjestämiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä laajasti ja kehitetään yhteistyötapoja. Työntekijöiden ammattitaitoa tuetaan järjestämällä koulutusta monipuolisesti, myös työnohjaukseen annetaan mahdollisuus. Työntekijöiden koulutustoiveet huomioidaan ja koulutukseen kannustetaan. Koulutusta pyritään järjestämään myös seutukunnallisena yhteistyönä. Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä yhdessä kirjattuja kehittämiskohteita otetaan käsittelyyn järjestämällä tilaisuuksia, joissa mahdollistuu eri työyhteisöjen keskinäinen vuoropuhelu.

7 6. Ruokahuolto Kouluruoka kuuluu olennaisena osana koulujen opetus- ja kasvatustehtävään. Keittiöiden tarkoituksena on tuottaa täysipainoinen ravitseva kouluateria, joka kattaa ruokaympyrän joka osa-alueen. Keittiöiden tavoitteena on tuottaa kunnan ruokapalvelut kilpailukykyisillä hinnoilla ja kattaa saaduilla tuotoilla omat kustannuksensa. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota korkealaatuisia ateriapalveluja asiakkaillemme hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveellinen, ravitsemissuositusten mukainen maukas ateria on työmme lähtökohta. Palvelun laatu kokonaisuudessaan on meille tärkeää. Siikalatvan kunnassa toimii neljä valmistavaa keittiötä: Kestilän peruskoululla valmistetaan ateriat peruskoulun ylä- ja alakoululle sekä varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 190 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kaksi kokopäiväistä sekä yksi osa-aikainen (2,5 h/pv). Piippolassa Pentti Haanpään koululla ruoka valmistetaan alakoululle sekä varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäiväkerhoille aterioita n. 70 ateriaa/pv. Henkilökuntaa Piippolassa on yksi kokopäiväinen. Pulkkilan peruskoululla ruoka valmistetaan alaluokille, yläluokille, lukiolle ja varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 330 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kolme, joista yksi hoitaa lukion ruokailun. Rantsilassa Keskuskeittiö valmistaa ruuat Aleksanterin esikoululaisille (20 ateriaa/pv), Aleksanterin koululle (110 ateriaa/pv), Gananderin koululle (100 ateriaa/pv), Hovin koululle (45 ateriaa/pv), päiväkotiruokailut (Tenavarinne, Lastentalo ateriaa/pv). Lisäksi Keskuskeittiö valmistaa sosiaalipuolen ruokailut Rantsilan osalta. Keskuskeittiö valmistaa vanhainkodin (40 asiakasta) kokopäiväateriat (aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, yhdistetty päivällinen/iltapala). Toimintakeskuksen aterioita valmistetaan 20 ateriaa/pv. Päiväkerho toimii kolme kertaa viikossa (3x7 asiakasta), kotikuljetusateriat kotiin annos-palveluna (n. 45 ateriaa/pv). Tukikeskukseen toimitamme elintarvikkeita kaksi kertaa viikossa. Lisäksi toimitamme tilausruokailuja ja kahvituksia vuoden aikana n annosta. Keittiöhenkilökuntaa on Hovin koululla yksi ruuanjakaja/siivooja. Keskuskeittiöllä henkilökuntaa on kahdeksan. Gananderin ja Aleksanterin koulujen ruuanjakelun hoitaa Keskuskeittiön henkilökunta. Ruokapalvelulla on yhteinen kiertävä kuuden viikon ruokalista. Erityisruokavaliota tehdään lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Kalenterivuoden juhlapyhät tullaan huomioimaan ruokalistassa. Kouluaterian keskihinta on vuoden 2013 kustannuksista laskien ollut 2,85 /ateria. Kustannukset sisältävät mm. raaka-aineet, tarvikkeet (pesuaineet, astiat, pienkalusto yms.), henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat. Ruokahuollon tehostaminen on puhuttanut viime aikoina. Kunnassa tehdään töitä, jotta Siikalatvan kunnan sekä Siikalatvan kunnassa toimivien sosiaalipuolen (Haapaveden kaupunki) keittiöiden mahdollinen järkiperäistäminen saadaan aikaan yhdistämällä toimintoja. 7. Joukkoliikenne Joukkoliikennepalvelujen sopimukset ovat olleet voimassa alkaen, kahden sopimuksen osalta alkaen. Sopimuksia on jatkettu ns. jatkosopimuksilla alkaen saakka. Lisäksi Rantsilan alueella tullaan lisäämään ns. asiointiliikennesopimuksia.

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Aila Salmelin Vesa Komonen PEPPI -hanke Selvitysmiesten raportti Toukokuu 2004 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI... 8 3 LUKIOKOULUTUS... 21 4 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT... 29 2 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN 6LSRRQNXQQDQNRXOX WXVWHKWlYl Hallinnoida esiopetusta, järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön tarkoittamaa aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta kuntayhtymien

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 29.8.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 KUNTIEN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAT...5 1.2 LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS...6 1.3 LASTEN JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 KEVÄT 2011 KITTILÄN KUNTA 2 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA KITTILÄN KUNNASSA...

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa

VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET. Porukalla mansikkamaalla. moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa 1 VALKEAKOSKEN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET Porukalla mansikkamaalla moniammatillista osaamista ja yhteistyötä koskilaisten lapsiperheiden kanssa Saatteeksi 2 Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 16.2.2004

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot