Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta , liite 3 Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Siikalatvan kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen painopistealueiden kohdentamiseksi laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Koulutuslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma on samalla ohjeena henkilökunnalle palveluyksiköiden toimintaa kehitettäessä. 1. Koulutuslautakunta vastaa opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kehittämisestä Koulutuslautakunta vastaa kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kokonaisuuksien kehittämisestä. Lautakunta vastaa myös kunnan ulkopuolisten oppilaitosten ja yhteisöjen ylläpitäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tuloksellista yhteistyötä edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja muiden valtion viranomaisten kanssa sekä Suomen Kuntaliiton, Pohjois-Pohjan-maan Liiton, Siikalatvan seutukunnan ja muiden alueen seutukuntien, ammatillisten koulutuskuntayhtymien, kuntien ja Siikalatvan seurakunnan kanssa. Myös Oulun Eteläisen instituutin, Oulun ja Lapin yliopistojen sekä eri ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä edistetään. Koulujen johtokuntien tärkeänä tehtävänä on edistää koulun ja kotien yhteistyötä. Koulujen kasvatustyön edistämisessä ja tulosten arvioinnissa kotien ja koulujen yhteistyön osalta on johtokunnilla merkittävä tehtävä. 2. Henkilöstöasioiden hoito hallintosäännön mukaisesti Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanvaltuusto. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. Kelpoisuusehtojen muuttamisesta päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niiden virkojen osalta, joista ei säädetä lailla tai asetuksilla. Virkoja ja toimia perustettaessa on otettava huomioon palvelujen tarve. Esim. opettajien virkoja järjestettäessä on otettava huomioon oppilasmäärän kehitys, tuntikehyksen riittävyys tulevina vuosina ja koulujen yksilölliset tarpeet. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulee vuonna 2014 avoimeksi tulevien virkojen ja toimien sekä yli kuuden (6) kuukauden sijaisuuksien täyttämiselle hankkia etukäteen kunnanhallituksen hyväksyntä. Tässä yhteydessä on aina selvitettävä mahdollisuudet jättää tehtävä täyttämättä. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palveluiden mukaan. Merkittävä hanke henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon sekä työviihtyvyyden lisäämiseksi on Oulun yliopiston kanssa vuonna 2007 käynnistynyt opettajien täydennys- ja pätevöittämiskoulutus -kokeilu. Kokeilu tunnetaan HOKES- hankkeena (henkilöstön osaamisen kehittäminen Siikalatvan oppilaitoksissa). Kokeilu käsitti koko Haapaveden - Siikalatvan seutukunnan esiopetuksen, peruskoulun sekä lukion opettajia. Kokeilua laajennettiin seutukunnan alueella toimiviin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistoon, Haapaveden ammattioppilaitokseen, Haapaveden opistoon, Jokihelmen opistoon sekä Pohjois-Suomen Aikuisopistoon. Oulun yliopistosta kokeilua ohjaamassa ja asiantuntemusta on ollut antamassa mm. kasvatustieteiden ja opettajakoulutuksen yksikkö, Oulun Normaalikoulu ja yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut. Kokeilussa Siikalatvan seutukunnan opettajat saivat uusimman tiedon valtakunnallisesta opettajien koulutuksesta sekä siinä tapahtuvista uudistuksista. Vuoden 2012 maaliskuun lopussa päättyneelle hankkeelle on saatu jatkohanke, ERKO (erityisosaamista oppilaitoksiin), jonka keskeinen sisältö on kehittää alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista sekä luoda pysyviä toimintamalleja erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Lisäksi opetustoimen henkilöstölle järjestetään koulutusta ja tutustumiskäyntejä ns. Osaava Siikalatva -hankkeen toimesta.

2 Tulosvastuuseen liittyen hallintosäännössä on henkilöstöasioiden hoito ja ratkaisuvalta keskitetty hyvin pitkälle viranhaltijoille. Kehittämiskeskustelut alaisten ja esimiesten välillä pidetään säännönmukaisesti vuosittain. Ne tarjoavat luontevan mahdollisuuden työyhteisöjen kehittämiseen. 3. Siikalatvan lukion näkymät ja tavoitteet Suomalaisen lukiotoiminnan asemassa tapahtunut muutos lähipalvelusta alueelliseksi palveluksi on haastanut maamme pienet (= alle 200 opiskelijan lukiot) eloonjäämiskamppailuun, jossa toimintaedellytysten säilymistaso on valitettavasti vielä määrittelemättä. Siikalatvan lukio on kuitenkin ottanut haasteen vastaan ja pyrkii omien resurssiensa puitteissa säilyttämään lukiokoulutustarjonnan Siikalatvalla. Lähi-lukiotoiminnassa pyritään ylläpitämään alueellisen yleislukion ydintoiminnot eli kaikkien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tarjonta lukioaikana. Lukion vuosittainen uusien opiskelijoiden määrää koskeva tavoite on oppilasta ikäluokan kokonaismäärästä riippuen. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1) Lukion markkinointi (viihtyisä ilmapiiri, ahkerat ja motivoituneet opiskelijat ja opettajat) 2) Kuntaliitoksen hyödyntäminen; kyläläisten sekoittuminen ja uudet ihmissuhteet 3) Koulukuljetuksilla vähintään tasavertainen asema Siikalatvan alueella 4) Koulutustarjonnan monipuolistaminen yhteistyöllä. Toisen asteen koulutusyhteistyöllä pyritään vakiinnuttamaan lukion vetovoimaa ja avoimuutta. Yhteistyösopimukset päivitetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sekä Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan kanssa. Vuodesta 2009 toteutetun opetussuunnitelmaan kuuluvan kansainvälisyyskasvatuksen tavoite on yksilövalmiuksien vahvistamisen lisäksi osoittaa opiskelijoille ja taustayhteisöille, että pienen lukion etuihin kuuluu perinteisen koulutyön ulkopuolisten mahdollisuuksien tarjoutuminen koko ikäluokkaa koskeviksi. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat kansainvälisten kokemusten ohella myös esim. stipendien jakautumisen suhteessa suuremmalle joukolle kuin suuressa lukiossa. Oulun seudun elukio-verkostoon kuuluminen (lukiokurssien etäopetus verkostossa olevista lukiosta muiden lukioiden opiskelijoille) mahdollistaa opettajille ylivertaisen täydennyskoulutusmahdollisuuden ja lukiolaisille opetustarjonnan monipuolistumisen kiinan kielen opiskeluun saakka. 4. Siikalatvan kuusi peruskoulua 4.1. Kestilän peruskoulu (oppilaita = 129), lisäksi JoPo-luokka 6-10 opp. Koulun toiminta-ajatus Kestilän peruskoulun tehtävänä on kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja -taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma. Tuntikehyksen käyttö/oppilasmäärät Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärän pienentyessä koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti perustetaan yksi yhdysluokka ja yksi opettajan virka lakkaa. Yhdysluokka aloittaa syksyllä vuosiluokalla. Luokkaan tulee oppilaita 21 (13 + 8). Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä on 60. Vuosiluokilla 1-9 tuntikehystä voidaan edellisvuoteen verrattuna pienentää n. 35 viikkotuntia. Syksyllä 2014 Kestilän peruskoululla aloittaa entisen pienryhmäluokan tiloissa joustavan perusopetuksen ryhmä (6-10 oppilasta). Luokka on tarkoitettu kaikille Siikalatvan kunnan koulumotivaatiosta kärsiville mahdollisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Tarkoituksena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelukelpoisuus. Koulussa toimii myös laaja-alainen erityisopetus, joka on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille.

3 Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esikoulu toimivat koulun yhteydessä olevassa ns. asuntolasiipitilassa. Oppilaskerhoja pidetään Opetushallituksen kerhoavustuksen turvin n. 6-8 tuntia/vko. Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet, tavoitteet Opetusta ja kasvatusta toteutetaan koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti. Luokanopettajien ja aineenopettajien yhteiskäyttöä eri luokka-asteilla jatketaan yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti mm. kuvaamataidossa, käsitöissä, fysiikka-kemiassa, historiassa, A2-saksassa ja liikunnassa. Luokkarajat ylittäviä tapahtuma- ja teemapäiviä kuten yleisurheilu- ja kansainvälisyysteemapäiviä pidetään koulun perinteen mukaisesti. Kestilän peruskoulu on mukana 2-vuotisessa Comenius-hankkeessa. Yhteistyömaat ovat Viro, Romania, Italia, Espanja ja Puola. Kansainvälisyyskasvatus on opetuksessa keskeinen teema meneillään olevan Comenius-hankkeen vuoksi. Lisäksi ollaan mukana Liikkuva koulu hankkees-sa. Tarkoituksena on lisätä koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista siten, että liikuntaa tulisi vähintään yksi tunti jokaisena koulupäivänä Pentti Haanpään koulu, Piippola (oppilaita 51) Pentti Haanpään koululla on luokka-asteet 1-6, näistä kaksi on yhdysluokkia. Lisäksi koululla toimii aamu- ja iltapäivätoiminta kahden koulunkäyntiavustaja/aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan voimin. Koulun toiminta-ajatus Koulu tukee kodin ja ympäristön kanssa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Perusopetuksen tavoite Pentti Haanpään koulu on oppimisympäristönä kannustava, kehittyvä, turvallinen, yksilöllisesti oppilaan huomioiva ja omaa toimintaansa arvioiva yksikkö. Koulun tavoitteena on auttaa oppilasta kasvamaan itseään, toisia ja ympäristöään arvostavaksi vastuuntuntoiseksi ja toimintakykyiseksi kansalaiseksi. Lukuvuosi Välkkäritoimintaa jatketaan siten, että uusia viidesluokkalaisia koulutetaan kuudesluokkalaisten kaveriksi välkkäriohjaajiksi. Ohjaajat järjestävät teemapäiviä ja ohjattuja välitunteja. Koululla järjestetään kerhotoimintaa: aamukerhot (luovantoiminnankerho, askartelukerho ja liikuntakerhot), kädentaitokerho, sählykerho sekä lyhyempinä kerhoina atk-kerho, teknologia-kerho ja musiikki-kerho. Uimaopetuksen tavoitteena on kuudennen luokan lopuksi, että 90 % on suorittanut 200 m:n uinnin (Pohjoismaiden uimataitokriteerin mukaisesti). Koko koulun uimataitoprosenttitavoite on 50 %. Koululla on käytössä KiVa-koulumateriaalit. Osallistumme Liikkuva koulu -hankkeeseen. Koululla opiskellaan A2-saksaa, elämänkatsomustietoa sekä suomi 2:ta. Kodin ja koulun yhteistyö vanhempainillat 1-2 x/lukukausi arviointikeskustelut tammikuussa joulu- ja kevätjuhlat myyjäiset ym. varainhankinta johtokunnan kokoukset syksyn yleisurheilukilpailut yhteistyö vuonna 2013 perustetun vanhempainyhdistyksen kanssa Opetuksessa painotetaan perustaitojen hallintaa Erityisopetuksessa tavoitteena on ennakoivan ja varhaisen puuttumisen myötä vahvistaa oppilaiden oppimisvalmiuksia sekä antaa eväitä itsetunnon ja motivaation vahvistumiseen Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarjotaan monipuolista virikkeellistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Osallistujamäärätavoite on 80 % luokan oppilaista. Yhteistyötä pyritään tekemään kunnan muiden koulujen, seurakunnan, Jedu:n, 4H-yhdistyksen ja vapaa-aikatoimen kanssa.

4 4.3. Pulkkilan peruskoulu, Pulkkila (oppilaita = 193) Pulkkilan peruskoulu on yhtenäisperuskoulu, jossa oppilasmäärä on hienoisessa kasvussa paluumuuton ansiosta. Kuluvana lukuvuonna oppilasmäärä on kasvanut kahdeksalla oppilaalla sekä kouluun palanneiden oppilaiden että Pulkkilan alueelle muuttaneiden perheiden ansiosta. Keväälle 2014 on tiedossa vielä kaksi alueelle muuttavaa perhettä. Koulun henkilökunta on uusiutunut eläköitymisen takia tiheään tahtiin ja henkilökunnan nuoruus näkyy muutoksena. Helmikuussa 2014 virkavapaalla on kuusi henkilöä perhevapaiden takia, vaikka kuluneena lukuvuonna kolme vakinaista viranhaltijaa on palannut hoitamaan virkaansa. Pulkkilan peruskoulussa siirtymävaihetta luokanopettajaopetuksesta (luokat 1-6) aineenopettajaopetukseen (luokat 7-9) on pystytty madaltamaan opettajuuden ja oppituntien joustavalla ryhmittelyllä. Aineenopettaja opettaa viidesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja kuvataidetta sekä kuudesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja teknistä työtä. Alakoulun opettaja opettaa 7a-luokalle fysiikkaa ja alakoulun pienryhmän opettaja kaikki yläkoulun tekstiilityöntunnit (yht. 5 vvt). Yläkouluun siirtyvien sopeutumista on edistetty sekä 6. luokan päätteeksi että 7. luokan alkajaisiksi järjestetyllä yhteistoiminnalla Pentti Haanpään koulun kanssa. Siikalatvan seurakunnan kasvatustyö on mukana ryhmäytymisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on koulunkäynnin sujuvuuden edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen varhaisessa vaiheessa luottamusta herättävällä työskentely-ilmapiirillä. Pulkkilan peruskoulun koulutyön kehittämisen painopistealueita ovat tuen prosessien (3-portainen tukemisen malli: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) vakiinnuttaminen sekä oppilashuollon käytänteet. Pulkkilan peruskoulun luokan- ja aineenopettajat ovat kouluttautumassa huomattavan aktiivisesti erityisopettajaksi pätevöittävässä täydennyskoulutuksessa Osaava Siikalatva hankkeen mahdollistamana. Koulun ensimmäinen kriisisuunnitelma ja oppilashuoltokäsikirja ovat käytössä ensimmäistä lukuvuottaan. Kasvatuksellisena keinona käytetään sekä kiusaamisen vastaista toimintamallia (KiVa-koulu) että kasvatuskeskusteluja. Pulkkilan peruskoulu hyväksyttiin lukuvuoden alusta valtakunnalliseen Liikkuva koulu-ohjelmaan, johon kuuluu mm. ohjatun välitunti liikun nan, uinnin opetuksen ja luontoliikunnan kehittäminen. Opetusministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on koulupäivän aikaisen liikkumisen tehostaminen ja muutoin vähän liikkuvien lasten liikunnallinen aktivoiminen. Peruskoululaisten välituntiaikoja on muutettu siten, että koulupäivään ajoittuu 30 minuutin ns. pitkä välitunti. Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n ammattilaisten antaman koulutuksen saaneet välituntiliikuttajat (yläkoulu laisia) ohjaavat sekä ala- että yläkoululaisia positiiviseen mielikuvaan liikkumisen saralla. Liikkuva koulu -hankesuunnitelma pystyttiin toteuttamaan ensimmäisenä toimintavuonna täydellisesti sekä taloudellisen että toiminnallisen mittariston mukaan. Henkilökunnan ohjaama koulun kerhotoiminta on hieman supistunut. Lukuvuoden tarjontaan kuuluu ainoastaan tekniikka- ja puutyökerhot. Toiveissa on jatkaa koulun kerhotarjontaa myös alkavana lukuvuonna. Lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tukee vahvasti säännöllinen ja tavoitteellinen harrastustoiminta vapaa-ajalla. Peruskoulun johtokunnan merkitys on vahvistunut Siikalatvan kunnan synnyn ja nykyisin voimassa olevan hallintosäännön myötä. Johtokunta on ottanut aktiivisen roolin koulun kehittämisessä ja käytänteiden hiomisessa muuttuneessa kunta- ja taloustilanteessa. Johtokunta toimii myös oppilaiden huoltajien ja koulun työyhteisön yhteistyön kanavoijana. Johtokunta on järjestänyt kouluajan ulkopuolisia tapahtumia ja ollut apuna mm. vanhan irtaimiston myyntioperaatiossa Aleksanterin (oppilaita 98) ja Gananderin (oppilaita 89) koulut Aleksanterin ja Hovin koulujen kuudennen luokan oppilaat siirtyivät Gananderin koululle ja samalla Gananderin koululle siirtyi yksi Aleksanterin koulun luokanopettajista. Samanaikaisesti täytettiin toinen vakituisen koulunkäyntiavustajan paikka. Perusteluna avustajan paikan täyttämiselle oli

5 oppilaiden tuen tarve sekä Gananderin että Aleksanterin kouluilla. Tästä johtuen avustaja työskentelee kahdessa toimipisteessä. Kouluissa on pätevä ja vakituinen henkilöstö. Aleksanterin koululla on kuusi opettajaa, joista yksi kiertävä erityisopettaja. Gananderin koululla on yhdeksän opettajaa, rehtori ja lisäksi kaksi yhteistä opettajaa Pulkkilan peruskoulun kanssa. Kouluissa on kaksi vakituista koulunkäyntiavustajaa ja kaksi määräaikaista avustajaa 30 viikkotunnin työajalla kevätlukukauden ajan. Syyslukukaudella oppilastilanteen pysyessä samankaltaisena määräaikaisia avustajia tarvitaan vain yksi. Aleksanterin koululla toimii esikoulu yhteistyössä opettajien kanssa jokapäiväisen koulutoiminnan yhteydessä. Yhteistyötä on myös se, että erityisopettaja antaa tukea sitä tarvitseville esikoululaisille Hovin koulu (oppilaita 37, joista esiluokalla 5) Hovin koulun toimintasuunnitelmasta kuluvan lukuvuoden osalta lyhyesti: Hovin koululla on kaksi luokanopettajaa (luokat 0-2, 3-5) Koululla on yksi yleisavustaja, kiertävä erityisopettaja ja tuntiopettaja. koulun ulkopuolinen opetus: uimaopetus luokkaretki kerran vuodessa, koko koulu mukana kirjastokäynnit liikuntatapahtumat: yleisurheilu, hiihto ja sählyturnaus, suunnistus, luistelu/kaukalopallo kulttuuritapahtumat/teatteri/konsertit kirkkokäynnit luontoretket kodin ja koulun yhteistyö: vanhempainillat 2 kpl myyjäiset/vapputapahtuma/esikoululaisten tutustuminen joulujuhla luokkaretki liikuntatapahtumat johtokunnan kokoukset vanhempainvartit Lisäksi koululla toimii viikoittain kouluikäisten srk-kerhot, 4H-kerho, kansalaisopiston pianopiirit oppilaille ja koulun kaksi omaa kerhoa (askartelu- ja leivontakerhot). 5. Siikalatvan varhaiskasvatuspalvelut Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnassa tarjotaan tasapuoliset, tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Lähtökohtana on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tukeminen. Toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on yhteensä 230 lasta, joista päiväkotien esiopetuksessa ja esioppilaiden iltapäivähoidossa noin 53 lasta ja päiväkotien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 16 lasta. Näiden lisäksi esioppilaita on 3-5 lasta koulun puolella ja koululaisten aamu- ja

6 iltapäivätoimintaan osallistuvia lapsia on koulun järjestämässä toiminnassa noin 16. Varhaiskasvatuspalvelujen henkilökunnan määrä on noin 60. Siikalatvan kunnassa toimii neljä päiväkotia, joissa kolmessa (Kestilä alkaen, Piippola, Pulkkila) järjestetään tarvittaessa vuorohoitoa. Kaikkien päiväkotien toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat esiopetusryhmät. Pulkkilan ja Rantsilan esiopetusryhmän-esioppilaiden iltapäivähoidon yhteydessä järjestetään myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta koulupäivinä. Kestilässä esiopetustoiminta on ollut alkaen samoissa tiloissa ap-ip-toiminnan kanssa koulun ns. asuntolasiivessä ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Pienten koululaisten (1-2-luokkalaiset) päivähoitopalvelu on rajattu vain syys-, joulu- ja hiihtolomien aikaan tarjottavaksi. Erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille päivähoitoa voidaan järjestää laajemmin, esim. kesähoito, vuorohoito. Ryhmäperhepäiväkoteja on neljä, joista Kestilän yksikkö toimii määräaikaisesti päiväkotiryhmänä. Vuorohoitoa järjestetään näin ollen kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa (Piippola ja Rantsila). Hoitajan tai lasten kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on noin 8. Perhepäivähoitajan saamiselle lapsen omaan kotiin on edellytyksenä, että perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu vanhempien työllistymisestä ja päivähoitoajat ja/tai matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Rantsilan uuden ajanmukaisen päiväkotirakennuksen rakentaminen aloitetaan. Uuteen rakennukseen siirretään päivähoitotoiminta kokonaisuudessaan (päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti) v lukuun ottamatta kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa. Myös esiopetus ja koululaisten ap-ip-toiminta järjestetään uudessa päiväkodissa. Vuorohoidon tarve on koko kunnassa noin 24 lapsella. Vuorohoidon keskittämisen mahdollisuuksia tarkastellaan vuoden aikana. Tähän mennessä juhannuksena ja jouluna on tarjottu päivähoitoa lähtökohtaisesti vain yhdessä yksikössä. Tavoitteena on muuttaa ryhmäperhepäiväkoteja päiväkodin osastoiksi. Kestilässä tämä jo toteutui päivähoitopaikkojen vilkkaamman kysynnän takia. Päivähoito on edullisempi järjestää päiväkotiosastona. Muiden ryhmäperhepäiväkotien osalta tehdään vastaavat laskelmat. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten hoitoa eri hoitomuodoissa tuetaan ja ohjataan järjestämällä erityislastentarhanopettajan palveluja ostopalveluna. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on myös lisätä lastentarhanopettajien määrää pedagogisen osaamisen lisäämiseksi. Myös oman henkilöstön kouluttautumisen tukemista erityislastentarhanopettajaksi suunnitellaan, koska erityislastentarhanopettajan ostopalvelujen saaminen alueelle on ollut vaikeaa. Nyt voimassaoleva sopimus on vuoden 2014 loppuun voimassa. Perhepäivähoitajien työn arvostusta vaalitaan ja heidän ohjaustaan ja tukemistaan muun päivähoidon rinnalla pyritään tehostamaan. Lasten kotihoidon tukea saavat ne perheet, joissa on alle kolmivuotiaita lapsia ja jotka eivät säännöllisesti käytä kunnallisen päivähoidon palveluja. Joustavan tuen piiriin kuuluvat lapset voivat saada myös kunnallisen päivähoitopaikan, mutta se ei vaikuttane suuresti varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen. Lasten kotihoidon tuen piiriin kuuluvia lapsia on 130, tukea saavia perheitä 70. Yksityisen hoidon tuen hakijaperheitä on muutamia vuoden aikana. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen eivät päivähoidon resurssit riitä. Siikalatvan seutukunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma linjaa varhaiskasvatustoimintaa. Palvelujen tarjonnassa keskitytään tasapuoliseen palveluun kunnan eri osissa. Lasten varhaisen tuen ja erityisen tuen järjestämiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä laajasti ja kehitetään yhteistyötapoja. Työntekijöiden ammattitaitoa tuetaan järjestämällä koulutusta monipuolisesti, myös työnohjaukseen annetaan mahdollisuus. Työntekijöiden koulutustoiveet huomioidaan ja koulutukseen kannustetaan. Koulutusta pyritään järjestämään myös seutukunnallisena yhteistyönä. Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä yhdessä kirjattuja kehittämiskohteita otetaan käsittelyyn järjestämällä tilaisuuksia, joissa mahdollistuu eri työyhteisöjen keskinäinen vuoropuhelu.

7 6. Ruokahuolto Kouluruoka kuuluu olennaisena osana koulujen opetus- ja kasvatustehtävään. Keittiöiden tarkoituksena on tuottaa täysipainoinen ravitseva kouluateria, joka kattaa ruokaympyrän joka osa-alueen. Keittiöiden tavoitteena on tuottaa kunnan ruokapalvelut kilpailukykyisillä hinnoilla ja kattaa saaduilla tuotoilla omat kustannuksensa. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota korkealaatuisia ateriapalveluja asiakkaillemme hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveellinen, ravitsemissuositusten mukainen maukas ateria on työmme lähtökohta. Palvelun laatu kokonaisuudessaan on meille tärkeää. Siikalatvan kunnassa toimii neljä valmistavaa keittiötä: Kestilän peruskoululla valmistetaan ateriat peruskoulun ylä- ja alakoululle sekä varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 190 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kaksi kokopäiväistä sekä yksi osa-aikainen (2,5 h/pv). Piippolassa Pentti Haanpään koululla ruoka valmistetaan alakoululle sekä varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäiväkerhoille aterioita n. 70 ateriaa/pv. Henkilökuntaa Piippolassa on yksi kokopäiväinen. Pulkkilan peruskoululla ruoka valmistetaan alaluokille, yläluokille, lukiolle ja varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 330 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kolme, joista yksi hoitaa lukion ruokailun. Rantsilassa Keskuskeittiö valmistaa ruuat Aleksanterin esikoululaisille (20 ateriaa/pv), Aleksanterin koululle (110 ateriaa/pv), Gananderin koululle (100 ateriaa/pv), Hovin koululle (45 ateriaa/pv), päiväkotiruokailut (Tenavarinne, Lastentalo ateriaa/pv). Lisäksi Keskuskeittiö valmistaa sosiaalipuolen ruokailut Rantsilan osalta. Keskuskeittiö valmistaa vanhainkodin (40 asiakasta) kokopäiväateriat (aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, yhdistetty päivällinen/iltapala). Toimintakeskuksen aterioita valmistetaan 20 ateriaa/pv. Päiväkerho toimii kolme kertaa viikossa (3x7 asiakasta), kotikuljetusateriat kotiin annos-palveluna (n. 45 ateriaa/pv). Tukikeskukseen toimitamme elintarvikkeita kaksi kertaa viikossa. Lisäksi toimitamme tilausruokailuja ja kahvituksia vuoden aikana n annosta. Keittiöhenkilökuntaa on Hovin koululla yksi ruuanjakaja/siivooja. Keskuskeittiöllä henkilökuntaa on kahdeksan. Gananderin ja Aleksanterin koulujen ruuanjakelun hoitaa Keskuskeittiön henkilökunta. Ruokapalvelulla on yhteinen kiertävä kuuden viikon ruokalista. Erityisruokavaliota tehdään lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Kalenterivuoden juhlapyhät tullaan huomioimaan ruokalistassa. Kouluaterian keskihinta on vuoden 2013 kustannuksista laskien ollut 2,85 /ateria. Kustannukset sisältävät mm. raaka-aineet, tarvikkeet (pesuaineet, astiat, pienkalusto yms.), henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat. Ruokahuollon tehostaminen on puhuttanut viime aikoina. Kunnassa tehdään töitä, jotta Siikalatvan kunnan sekä Siikalatvan kunnassa toimivien sosiaalipuolen (Haapaveden kaupunki) keittiöiden mahdollinen järkiperäistäminen saadaan aikaan yhdistämällä toimintoja. 7. Joukkoliikenne Joukkoliikennepalvelujen sopimukset ovat olleet voimassa alkaen, kahden sopimuksen osalta alkaen. Sopimuksia on jatkettu ns. jatkosopimuksilla alkaen saakka. Lisäksi Rantsilan alueella tullaan lisäämään ns. asiointiliikennesopimuksia.

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO 315 JOUKKOLIIKENNE. Toiminta-ajatus:

KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO 315 JOUKKOLIIKENNE. Toiminta-ajatus: KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Tavoitteena on sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Koululautakunta. Päivähoito

Koululautakunta. Päivähoito Koululautakunta Päivähoito Uusi kunnallinen päiväkoti on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa 2014. Uuden päiväkodin myötä kaupungin päivähoidossa voidaan palveluja keskittää ja lopettaa Paakkilan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/7 UTAJÄRVEN KUNTALiite 1/11.11.2015 ESI- JA PERUSOPETUS Liite Lukuvuosi 2015 2016 1/11.11.2015 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 321 6-9

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot