Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta , liite 3 Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Siikalatvan kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen painopistealueiden kohdentamiseksi laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Koulutuslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma on samalla ohjeena henkilökunnalle palveluyksiköiden toimintaa kehitettäessä. 1. Koulutuslautakunta vastaa opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kehittämisestä Koulutuslautakunta vastaa kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kokonaisuuksien kehittämisestä. Lautakunta vastaa myös kunnan ulkopuolisten oppilaitosten ja yhteisöjen ylläpitäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tuloksellista yhteistyötä edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja muiden valtion viranomaisten kanssa sekä Suomen Kuntaliiton, Pohjois-Pohjan-maan Liiton, Siikalatvan seutukunnan ja muiden alueen seutukuntien, ammatillisten koulutuskuntayhtymien, kuntien ja Siikalatvan seurakunnan kanssa. Myös Oulun Eteläisen instituutin, Oulun ja Lapin yliopistojen sekä eri ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä edistetään. Koulujen johtokuntien tärkeänä tehtävänä on edistää koulun ja kotien yhteistyötä. Koulujen kasvatustyön edistämisessä ja tulosten arvioinnissa kotien ja koulujen yhteistyön osalta on johtokunnilla merkittävä tehtävä. 2. Henkilöstöasioiden hoito hallintosäännön mukaisesti Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanvaltuusto. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. Kelpoisuusehtojen muuttamisesta päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niiden virkojen osalta, joista ei säädetä lailla tai asetuksilla. Virkoja ja toimia perustettaessa on otettava huomioon palvelujen tarve. Esim. opettajien virkoja järjestettäessä on otettava huomioon oppilasmäärän kehitys, tuntikehyksen riittävyys tulevina vuosina ja koulujen yksilölliset tarpeet. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulee vuonna 2014 avoimeksi tulevien virkojen ja toimien sekä yli kuuden (6) kuukauden sijaisuuksien täyttämiselle hankkia etukäteen kunnanhallituksen hyväksyntä. Tässä yhteydessä on aina selvitettävä mahdollisuudet jättää tehtävä täyttämättä. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palveluiden mukaan. Merkittävä hanke henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon sekä työviihtyvyyden lisäämiseksi on Oulun yliopiston kanssa vuonna 2007 käynnistynyt opettajien täydennys- ja pätevöittämiskoulutus -kokeilu. Kokeilu tunnetaan HOKES- hankkeena (henkilöstön osaamisen kehittäminen Siikalatvan oppilaitoksissa). Kokeilu käsitti koko Haapaveden - Siikalatvan seutukunnan esiopetuksen, peruskoulun sekä lukion opettajia. Kokeilua laajennettiin seutukunnan alueella toimiviin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistoon, Haapaveden ammattioppilaitokseen, Haapaveden opistoon, Jokihelmen opistoon sekä Pohjois-Suomen Aikuisopistoon. Oulun yliopistosta kokeilua ohjaamassa ja asiantuntemusta on ollut antamassa mm. kasvatustieteiden ja opettajakoulutuksen yksikkö, Oulun Normaalikoulu ja yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut. Kokeilussa Siikalatvan seutukunnan opettajat saivat uusimman tiedon valtakunnallisesta opettajien koulutuksesta sekä siinä tapahtuvista uudistuksista. Vuoden 2012 maaliskuun lopussa päättyneelle hankkeelle on saatu jatkohanke, ERKO (erityisosaamista oppilaitoksiin), jonka keskeinen sisältö on kehittää alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista sekä luoda pysyviä toimintamalleja erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Lisäksi opetustoimen henkilöstölle järjestetään koulutusta ja tutustumiskäyntejä ns. Osaava Siikalatva -hankkeen toimesta.

2 Tulosvastuuseen liittyen hallintosäännössä on henkilöstöasioiden hoito ja ratkaisuvalta keskitetty hyvin pitkälle viranhaltijoille. Kehittämiskeskustelut alaisten ja esimiesten välillä pidetään säännönmukaisesti vuosittain. Ne tarjoavat luontevan mahdollisuuden työyhteisöjen kehittämiseen. 3. Siikalatvan lukion näkymät ja tavoitteet Suomalaisen lukiotoiminnan asemassa tapahtunut muutos lähipalvelusta alueelliseksi palveluksi on haastanut maamme pienet (= alle 200 opiskelijan lukiot) eloonjäämiskamppailuun, jossa toimintaedellytysten säilymistaso on valitettavasti vielä määrittelemättä. Siikalatvan lukio on kuitenkin ottanut haasteen vastaan ja pyrkii omien resurssiensa puitteissa säilyttämään lukiokoulutustarjonnan Siikalatvalla. Lähi-lukiotoiminnassa pyritään ylläpitämään alueellisen yleislukion ydintoiminnot eli kaikkien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tarjonta lukioaikana. Lukion vuosittainen uusien opiskelijoiden määrää koskeva tavoite on oppilasta ikäluokan kokonaismäärästä riippuen. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1) Lukion markkinointi (viihtyisä ilmapiiri, ahkerat ja motivoituneet opiskelijat ja opettajat) 2) Kuntaliitoksen hyödyntäminen; kyläläisten sekoittuminen ja uudet ihmissuhteet 3) Koulukuljetuksilla vähintään tasavertainen asema Siikalatvan alueella 4) Koulutustarjonnan monipuolistaminen yhteistyöllä. Toisen asteen koulutusyhteistyöllä pyritään vakiinnuttamaan lukion vetovoimaa ja avoimuutta. Yhteistyösopimukset päivitetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sekä Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan kanssa. Vuodesta 2009 toteutetun opetussuunnitelmaan kuuluvan kansainvälisyyskasvatuksen tavoite on yksilövalmiuksien vahvistamisen lisäksi osoittaa opiskelijoille ja taustayhteisöille, että pienen lukion etuihin kuuluu perinteisen koulutyön ulkopuolisten mahdollisuuksien tarjoutuminen koko ikäluokkaa koskeviksi. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat kansainvälisten kokemusten ohella myös esim. stipendien jakautumisen suhteessa suuremmalle joukolle kuin suuressa lukiossa. Oulun seudun elukio-verkostoon kuuluminen (lukiokurssien etäopetus verkostossa olevista lukiosta muiden lukioiden opiskelijoille) mahdollistaa opettajille ylivertaisen täydennyskoulutusmahdollisuuden ja lukiolaisille opetustarjonnan monipuolistumisen kiinan kielen opiskeluun saakka. 4. Siikalatvan kuusi peruskoulua 4.1. Kestilän peruskoulu (oppilaita = 129), lisäksi JoPo-luokka 6-10 opp. Koulun toiminta-ajatus Kestilän peruskoulun tehtävänä on kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja -taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma. Tuntikehyksen käyttö/oppilasmäärät Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärän pienentyessä koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti perustetaan yksi yhdysluokka ja yksi opettajan virka lakkaa. Yhdysluokka aloittaa syksyllä vuosiluokalla. Luokkaan tulee oppilaita 21 (13 + 8). Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä on 60. Vuosiluokilla 1-9 tuntikehystä voidaan edellisvuoteen verrattuna pienentää n. 35 viikkotuntia. Syksyllä 2014 Kestilän peruskoululla aloittaa entisen pienryhmäluokan tiloissa joustavan perusopetuksen ryhmä (6-10 oppilasta). Luokka on tarkoitettu kaikille Siikalatvan kunnan koulumotivaatiosta kärsiville mahdollisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Tarkoituksena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelukelpoisuus. Koulussa toimii myös laaja-alainen erityisopetus, joka on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille.

3 Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esikoulu toimivat koulun yhteydessä olevassa ns. asuntolasiipitilassa. Oppilaskerhoja pidetään Opetushallituksen kerhoavustuksen turvin n. 6-8 tuntia/vko. Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet, tavoitteet Opetusta ja kasvatusta toteutetaan koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti. Luokanopettajien ja aineenopettajien yhteiskäyttöä eri luokka-asteilla jatketaan yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti mm. kuvaamataidossa, käsitöissä, fysiikka-kemiassa, historiassa, A2-saksassa ja liikunnassa. Luokkarajat ylittäviä tapahtuma- ja teemapäiviä kuten yleisurheilu- ja kansainvälisyysteemapäiviä pidetään koulun perinteen mukaisesti. Kestilän peruskoulu on mukana 2-vuotisessa Comenius-hankkeessa. Yhteistyömaat ovat Viro, Romania, Italia, Espanja ja Puola. Kansainvälisyyskasvatus on opetuksessa keskeinen teema meneillään olevan Comenius-hankkeen vuoksi. Lisäksi ollaan mukana Liikkuva koulu hankkees-sa. Tarkoituksena on lisätä koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista siten, että liikuntaa tulisi vähintään yksi tunti jokaisena koulupäivänä Pentti Haanpään koulu, Piippola (oppilaita 51) Pentti Haanpään koululla on luokka-asteet 1-6, näistä kaksi on yhdysluokkia. Lisäksi koululla toimii aamu- ja iltapäivätoiminta kahden koulunkäyntiavustaja/aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan voimin. Koulun toiminta-ajatus Koulu tukee kodin ja ympäristön kanssa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Perusopetuksen tavoite Pentti Haanpään koulu on oppimisympäristönä kannustava, kehittyvä, turvallinen, yksilöllisesti oppilaan huomioiva ja omaa toimintaansa arvioiva yksikkö. Koulun tavoitteena on auttaa oppilasta kasvamaan itseään, toisia ja ympäristöään arvostavaksi vastuuntuntoiseksi ja toimintakykyiseksi kansalaiseksi. Lukuvuosi Välkkäritoimintaa jatketaan siten, että uusia viidesluokkalaisia koulutetaan kuudesluokkalaisten kaveriksi välkkäriohjaajiksi. Ohjaajat järjestävät teemapäiviä ja ohjattuja välitunteja. Koululla järjestetään kerhotoimintaa: aamukerhot (luovantoiminnankerho, askartelukerho ja liikuntakerhot), kädentaitokerho, sählykerho sekä lyhyempinä kerhoina atk-kerho, teknologia-kerho ja musiikki-kerho. Uimaopetuksen tavoitteena on kuudennen luokan lopuksi, että 90 % on suorittanut 200 m:n uinnin (Pohjoismaiden uimataitokriteerin mukaisesti). Koko koulun uimataitoprosenttitavoite on 50 %. Koululla on käytössä KiVa-koulumateriaalit. Osallistumme Liikkuva koulu -hankkeeseen. Koululla opiskellaan A2-saksaa, elämänkatsomustietoa sekä suomi 2:ta. Kodin ja koulun yhteistyö vanhempainillat 1-2 x/lukukausi arviointikeskustelut tammikuussa joulu- ja kevätjuhlat myyjäiset ym. varainhankinta johtokunnan kokoukset syksyn yleisurheilukilpailut yhteistyö vuonna 2013 perustetun vanhempainyhdistyksen kanssa Opetuksessa painotetaan perustaitojen hallintaa Erityisopetuksessa tavoitteena on ennakoivan ja varhaisen puuttumisen myötä vahvistaa oppilaiden oppimisvalmiuksia sekä antaa eväitä itsetunnon ja motivaation vahvistumiseen Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarjotaan monipuolista virikkeellistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Osallistujamäärätavoite on 80 % luokan oppilaista. Yhteistyötä pyritään tekemään kunnan muiden koulujen, seurakunnan, Jedu:n, 4H-yhdistyksen ja vapaa-aikatoimen kanssa.

4 4.3. Pulkkilan peruskoulu, Pulkkila (oppilaita = 193) Pulkkilan peruskoulu on yhtenäisperuskoulu, jossa oppilasmäärä on hienoisessa kasvussa paluumuuton ansiosta. Kuluvana lukuvuonna oppilasmäärä on kasvanut kahdeksalla oppilaalla sekä kouluun palanneiden oppilaiden että Pulkkilan alueelle muuttaneiden perheiden ansiosta. Keväälle 2014 on tiedossa vielä kaksi alueelle muuttavaa perhettä. Koulun henkilökunta on uusiutunut eläköitymisen takia tiheään tahtiin ja henkilökunnan nuoruus näkyy muutoksena. Helmikuussa 2014 virkavapaalla on kuusi henkilöä perhevapaiden takia, vaikka kuluneena lukuvuonna kolme vakinaista viranhaltijaa on palannut hoitamaan virkaansa. Pulkkilan peruskoulussa siirtymävaihetta luokanopettajaopetuksesta (luokat 1-6) aineenopettajaopetukseen (luokat 7-9) on pystytty madaltamaan opettajuuden ja oppituntien joustavalla ryhmittelyllä. Aineenopettaja opettaa viidesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja kuvataidetta sekä kuudesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja teknistä työtä. Alakoulun opettaja opettaa 7a-luokalle fysiikkaa ja alakoulun pienryhmän opettaja kaikki yläkoulun tekstiilityöntunnit (yht. 5 vvt). Yläkouluun siirtyvien sopeutumista on edistetty sekä 6. luokan päätteeksi että 7. luokan alkajaisiksi järjestetyllä yhteistoiminnalla Pentti Haanpään koulun kanssa. Siikalatvan seurakunnan kasvatustyö on mukana ryhmäytymisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on koulunkäynnin sujuvuuden edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen varhaisessa vaiheessa luottamusta herättävällä työskentely-ilmapiirillä. Pulkkilan peruskoulun koulutyön kehittämisen painopistealueita ovat tuen prosessien (3-portainen tukemisen malli: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) vakiinnuttaminen sekä oppilashuollon käytänteet. Pulkkilan peruskoulun luokan- ja aineenopettajat ovat kouluttautumassa huomattavan aktiivisesti erityisopettajaksi pätevöittävässä täydennyskoulutuksessa Osaava Siikalatva hankkeen mahdollistamana. Koulun ensimmäinen kriisisuunnitelma ja oppilashuoltokäsikirja ovat käytössä ensimmäistä lukuvuottaan. Kasvatuksellisena keinona käytetään sekä kiusaamisen vastaista toimintamallia (KiVa-koulu) että kasvatuskeskusteluja. Pulkkilan peruskoulu hyväksyttiin lukuvuoden alusta valtakunnalliseen Liikkuva koulu-ohjelmaan, johon kuuluu mm. ohjatun välitunti liikun nan, uinnin opetuksen ja luontoliikunnan kehittäminen. Opetusministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on koulupäivän aikaisen liikkumisen tehostaminen ja muutoin vähän liikkuvien lasten liikunnallinen aktivoiminen. Peruskoululaisten välituntiaikoja on muutettu siten, että koulupäivään ajoittuu 30 minuutin ns. pitkä välitunti. Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n ammattilaisten antaman koulutuksen saaneet välituntiliikuttajat (yläkoulu laisia) ohjaavat sekä ala- että yläkoululaisia positiiviseen mielikuvaan liikkumisen saralla. Liikkuva koulu -hankesuunnitelma pystyttiin toteuttamaan ensimmäisenä toimintavuonna täydellisesti sekä taloudellisen että toiminnallisen mittariston mukaan. Henkilökunnan ohjaama koulun kerhotoiminta on hieman supistunut. Lukuvuoden tarjontaan kuuluu ainoastaan tekniikka- ja puutyökerhot. Toiveissa on jatkaa koulun kerhotarjontaa myös alkavana lukuvuonna. Lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tukee vahvasti säännöllinen ja tavoitteellinen harrastustoiminta vapaa-ajalla. Peruskoulun johtokunnan merkitys on vahvistunut Siikalatvan kunnan synnyn ja nykyisin voimassa olevan hallintosäännön myötä. Johtokunta on ottanut aktiivisen roolin koulun kehittämisessä ja käytänteiden hiomisessa muuttuneessa kunta- ja taloustilanteessa. Johtokunta toimii myös oppilaiden huoltajien ja koulun työyhteisön yhteistyön kanavoijana. Johtokunta on järjestänyt kouluajan ulkopuolisia tapahtumia ja ollut apuna mm. vanhan irtaimiston myyntioperaatiossa Aleksanterin (oppilaita 98) ja Gananderin (oppilaita 89) koulut Aleksanterin ja Hovin koulujen kuudennen luokan oppilaat siirtyivät Gananderin koululle ja samalla Gananderin koululle siirtyi yksi Aleksanterin koulun luokanopettajista. Samanaikaisesti täytettiin toinen vakituisen koulunkäyntiavustajan paikka. Perusteluna avustajan paikan täyttämiselle oli

5 oppilaiden tuen tarve sekä Gananderin että Aleksanterin kouluilla. Tästä johtuen avustaja työskentelee kahdessa toimipisteessä. Kouluissa on pätevä ja vakituinen henkilöstö. Aleksanterin koululla on kuusi opettajaa, joista yksi kiertävä erityisopettaja. Gananderin koululla on yhdeksän opettajaa, rehtori ja lisäksi kaksi yhteistä opettajaa Pulkkilan peruskoulun kanssa. Kouluissa on kaksi vakituista koulunkäyntiavustajaa ja kaksi määräaikaista avustajaa 30 viikkotunnin työajalla kevätlukukauden ajan. Syyslukukaudella oppilastilanteen pysyessä samankaltaisena määräaikaisia avustajia tarvitaan vain yksi. Aleksanterin koululla toimii esikoulu yhteistyössä opettajien kanssa jokapäiväisen koulutoiminnan yhteydessä. Yhteistyötä on myös se, että erityisopettaja antaa tukea sitä tarvitseville esikoululaisille Hovin koulu (oppilaita 37, joista esiluokalla 5) Hovin koulun toimintasuunnitelmasta kuluvan lukuvuoden osalta lyhyesti: Hovin koululla on kaksi luokanopettajaa (luokat 0-2, 3-5) Koululla on yksi yleisavustaja, kiertävä erityisopettaja ja tuntiopettaja. koulun ulkopuolinen opetus: uimaopetus luokkaretki kerran vuodessa, koko koulu mukana kirjastokäynnit liikuntatapahtumat: yleisurheilu, hiihto ja sählyturnaus, suunnistus, luistelu/kaukalopallo kulttuuritapahtumat/teatteri/konsertit kirkkokäynnit luontoretket kodin ja koulun yhteistyö: vanhempainillat 2 kpl myyjäiset/vapputapahtuma/esikoululaisten tutustuminen joulujuhla luokkaretki liikuntatapahtumat johtokunnan kokoukset vanhempainvartit Lisäksi koululla toimii viikoittain kouluikäisten srk-kerhot, 4H-kerho, kansalaisopiston pianopiirit oppilaille ja koulun kaksi omaa kerhoa (askartelu- ja leivontakerhot). 5. Siikalatvan varhaiskasvatuspalvelut Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnassa tarjotaan tasapuoliset, tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Lähtökohtana on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tukeminen. Toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on yhteensä 230 lasta, joista päiväkotien esiopetuksessa ja esioppilaiden iltapäivähoidossa noin 53 lasta ja päiväkotien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 16 lasta. Näiden lisäksi esioppilaita on 3-5 lasta koulun puolella ja koululaisten aamu- ja

6 iltapäivätoimintaan osallistuvia lapsia on koulun järjestämässä toiminnassa noin 16. Varhaiskasvatuspalvelujen henkilökunnan määrä on noin 60. Siikalatvan kunnassa toimii neljä päiväkotia, joissa kolmessa (Kestilä alkaen, Piippola, Pulkkila) järjestetään tarvittaessa vuorohoitoa. Kaikkien päiväkotien toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat esiopetusryhmät. Pulkkilan ja Rantsilan esiopetusryhmän-esioppilaiden iltapäivähoidon yhteydessä järjestetään myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta koulupäivinä. Kestilässä esiopetustoiminta on ollut alkaen samoissa tiloissa ap-ip-toiminnan kanssa koulun ns. asuntolasiivessä ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Pienten koululaisten (1-2-luokkalaiset) päivähoitopalvelu on rajattu vain syys-, joulu- ja hiihtolomien aikaan tarjottavaksi. Erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille päivähoitoa voidaan järjestää laajemmin, esim. kesähoito, vuorohoito. Ryhmäperhepäiväkoteja on neljä, joista Kestilän yksikkö toimii määräaikaisesti päiväkotiryhmänä. Vuorohoitoa järjestetään näin ollen kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa (Piippola ja Rantsila). Hoitajan tai lasten kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on noin 8. Perhepäivähoitajan saamiselle lapsen omaan kotiin on edellytyksenä, että perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu vanhempien työllistymisestä ja päivähoitoajat ja/tai matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Rantsilan uuden ajanmukaisen päiväkotirakennuksen rakentaminen aloitetaan. Uuteen rakennukseen siirretään päivähoitotoiminta kokonaisuudessaan (päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti) v lukuun ottamatta kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa. Myös esiopetus ja koululaisten ap-ip-toiminta järjestetään uudessa päiväkodissa. Vuorohoidon tarve on koko kunnassa noin 24 lapsella. Vuorohoidon keskittämisen mahdollisuuksia tarkastellaan vuoden aikana. Tähän mennessä juhannuksena ja jouluna on tarjottu päivähoitoa lähtökohtaisesti vain yhdessä yksikössä. Tavoitteena on muuttaa ryhmäperhepäiväkoteja päiväkodin osastoiksi. Kestilässä tämä jo toteutui päivähoitopaikkojen vilkkaamman kysynnän takia. Päivähoito on edullisempi järjestää päiväkotiosastona. Muiden ryhmäperhepäiväkotien osalta tehdään vastaavat laskelmat. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten hoitoa eri hoitomuodoissa tuetaan ja ohjataan järjestämällä erityislastentarhanopettajan palveluja ostopalveluna. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on myös lisätä lastentarhanopettajien määrää pedagogisen osaamisen lisäämiseksi. Myös oman henkilöstön kouluttautumisen tukemista erityislastentarhanopettajaksi suunnitellaan, koska erityislastentarhanopettajan ostopalvelujen saaminen alueelle on ollut vaikeaa. Nyt voimassaoleva sopimus on vuoden 2014 loppuun voimassa. Perhepäivähoitajien työn arvostusta vaalitaan ja heidän ohjaustaan ja tukemistaan muun päivähoidon rinnalla pyritään tehostamaan. Lasten kotihoidon tukea saavat ne perheet, joissa on alle kolmivuotiaita lapsia ja jotka eivät säännöllisesti käytä kunnallisen päivähoidon palveluja. Joustavan tuen piiriin kuuluvat lapset voivat saada myös kunnallisen päivähoitopaikan, mutta se ei vaikuttane suuresti varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen. Lasten kotihoidon tuen piiriin kuuluvia lapsia on 130, tukea saavia perheitä 70. Yksityisen hoidon tuen hakijaperheitä on muutamia vuoden aikana. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen eivät päivähoidon resurssit riitä. Siikalatvan seutukunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma linjaa varhaiskasvatustoimintaa. Palvelujen tarjonnassa keskitytään tasapuoliseen palveluun kunnan eri osissa. Lasten varhaisen tuen ja erityisen tuen järjestämiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä laajasti ja kehitetään yhteistyötapoja. Työntekijöiden ammattitaitoa tuetaan järjestämällä koulutusta monipuolisesti, myös työnohjaukseen annetaan mahdollisuus. Työntekijöiden koulutustoiveet huomioidaan ja koulutukseen kannustetaan. Koulutusta pyritään järjestämään myös seutukunnallisena yhteistyönä. Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä yhdessä kirjattuja kehittämiskohteita otetaan käsittelyyn järjestämällä tilaisuuksia, joissa mahdollistuu eri työyhteisöjen keskinäinen vuoropuhelu.

7 6. Ruokahuolto Kouluruoka kuuluu olennaisena osana koulujen opetus- ja kasvatustehtävään. Keittiöiden tarkoituksena on tuottaa täysipainoinen ravitseva kouluateria, joka kattaa ruokaympyrän joka osa-alueen. Keittiöiden tavoitteena on tuottaa kunnan ruokapalvelut kilpailukykyisillä hinnoilla ja kattaa saaduilla tuotoilla omat kustannuksensa. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota korkealaatuisia ateriapalveluja asiakkaillemme hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveellinen, ravitsemissuositusten mukainen maukas ateria on työmme lähtökohta. Palvelun laatu kokonaisuudessaan on meille tärkeää. Siikalatvan kunnassa toimii neljä valmistavaa keittiötä: Kestilän peruskoululla valmistetaan ateriat peruskoulun ylä- ja alakoululle sekä varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 190 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kaksi kokopäiväistä sekä yksi osa-aikainen (2,5 h/pv). Piippolassa Pentti Haanpään koululla ruoka valmistetaan alakoululle sekä varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäiväkerhoille aterioita n. 70 ateriaa/pv. Henkilökuntaa Piippolassa on yksi kokopäiväinen. Pulkkilan peruskoululla ruoka valmistetaan alaluokille, yläluokille, lukiolle ja varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 330 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kolme, joista yksi hoitaa lukion ruokailun. Rantsilassa Keskuskeittiö valmistaa ruuat Aleksanterin esikoululaisille (20 ateriaa/pv), Aleksanterin koululle (110 ateriaa/pv), Gananderin koululle (100 ateriaa/pv), Hovin koululle (45 ateriaa/pv), päiväkotiruokailut (Tenavarinne, Lastentalo ateriaa/pv). Lisäksi Keskuskeittiö valmistaa sosiaalipuolen ruokailut Rantsilan osalta. Keskuskeittiö valmistaa vanhainkodin (40 asiakasta) kokopäiväateriat (aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, yhdistetty päivällinen/iltapala). Toimintakeskuksen aterioita valmistetaan 20 ateriaa/pv. Päiväkerho toimii kolme kertaa viikossa (3x7 asiakasta), kotikuljetusateriat kotiin annos-palveluna (n. 45 ateriaa/pv). Tukikeskukseen toimitamme elintarvikkeita kaksi kertaa viikossa. Lisäksi toimitamme tilausruokailuja ja kahvituksia vuoden aikana n annosta. Keittiöhenkilökuntaa on Hovin koululla yksi ruuanjakaja/siivooja. Keskuskeittiöllä henkilökuntaa on kahdeksan. Gananderin ja Aleksanterin koulujen ruuanjakelun hoitaa Keskuskeittiön henkilökunta. Ruokapalvelulla on yhteinen kiertävä kuuden viikon ruokalista. Erityisruokavaliota tehdään lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Kalenterivuoden juhlapyhät tullaan huomioimaan ruokalistassa. Kouluaterian keskihinta on vuoden 2013 kustannuksista laskien ollut 2,85 /ateria. Kustannukset sisältävät mm. raaka-aineet, tarvikkeet (pesuaineet, astiat, pienkalusto yms.), henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat. Ruokahuollon tehostaminen on puhuttanut viime aikoina. Kunnassa tehdään töitä, jotta Siikalatvan kunnan sekä Siikalatvan kunnassa toimivien sosiaalipuolen (Haapaveden kaupunki) keittiöiden mahdollinen järkiperäistäminen saadaan aikaan yhdistämällä toimintoja. 7. Joukkoliikenne Joukkoliikennepalvelujen sopimukset ovat olleet voimassa alkaen, kahden sopimuksen osalta alkaen. Sopimuksia on jatkettu ns. jatkosopimuksilla alkaen saakka. Lisäksi Rantsilan alueella tullaan lisäämään ns. asiointiliikennesopimuksia.

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja

Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja Pääsin perustamaan esiopetusryhmää koulun puolelle. Sen koulumaisuudesta keskusteltiin. Tämä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20. Sivu Nro Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.13 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Miinan koulun opettajien huone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot