Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta , liite 3 Siikalatvan kunnan koulutuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Siikalatvan kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen painopistealueiden kohdentamiseksi laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Koulutuslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma on samalla ohjeena henkilökunnalle palveluyksiköiden toimintaa kehitettäessä. 1. Koulutuslautakunta vastaa opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kehittämisestä Koulutuslautakunta vastaa kunnan opetus-, varhaiskasvatus-, ruokahuolto- ja joukkoliikennepalvelujen kokonaisuuksien kehittämisestä. Lautakunta vastaa myös kunnan ulkopuolisten oppilaitosten ja yhteisöjen ylläpitäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tuloksellista yhteistyötä edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja muiden valtion viranomaisten kanssa sekä Suomen Kuntaliiton, Pohjois-Pohjan-maan Liiton, Siikalatvan seutukunnan ja muiden alueen seutukuntien, ammatillisten koulutuskuntayhtymien, kuntien ja Siikalatvan seurakunnan kanssa. Myös Oulun Eteläisen instituutin, Oulun ja Lapin yliopistojen sekä eri ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä edistetään. Koulujen johtokuntien tärkeänä tehtävänä on edistää koulun ja kotien yhteistyötä. Koulujen kasvatustyön edistämisessä ja tulosten arvioinnissa kotien ja koulujen yhteistyön osalta on johtokunnilla merkittävä tehtävä. 2. Henkilöstöasioiden hoito hallintosäännön mukaisesti Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanvaltuusto. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kunnanhallitus. Kelpoisuusehtojen muuttamisesta päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta niiden virkojen osalta, joista ei säädetä lailla tai asetuksilla. Virkoja ja toimia perustettaessa on otettava huomioon palvelujen tarve. Esim. opettajien virkoja järjestettäessä on otettava huomioon oppilasmäärän kehitys, tuntikehyksen riittävyys tulevina vuosina ja koulujen yksilölliset tarpeet. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulee vuonna 2014 avoimeksi tulevien virkojen ja toimien sekä yli kuuden (6) kuukauden sijaisuuksien täyttämiselle hankkia etukäteen kunnanhallituksen hyväksyntä. Tässä yhteydessä on aina selvitettävä mahdollisuudet jättää tehtävä täyttämättä. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palveluiden mukaan. Merkittävä hanke henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon sekä työviihtyvyyden lisäämiseksi on Oulun yliopiston kanssa vuonna 2007 käynnistynyt opettajien täydennys- ja pätevöittämiskoulutus -kokeilu. Kokeilu tunnetaan HOKES- hankkeena (henkilöstön osaamisen kehittäminen Siikalatvan oppilaitoksissa). Kokeilu käsitti koko Haapaveden - Siikalatvan seutukunnan esiopetuksen, peruskoulun sekä lukion opettajia. Kokeilua laajennettiin seutukunnan alueella toimiviin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistoon, Haapaveden ammattioppilaitokseen, Haapaveden opistoon, Jokihelmen opistoon sekä Pohjois-Suomen Aikuisopistoon. Oulun yliopistosta kokeilua ohjaamassa ja asiantuntemusta on ollut antamassa mm. kasvatustieteiden ja opettajakoulutuksen yksikkö, Oulun Normaalikoulu ja yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut. Kokeilussa Siikalatvan seutukunnan opettajat saivat uusimman tiedon valtakunnallisesta opettajien koulutuksesta sekä siinä tapahtuvista uudistuksista. Vuoden 2012 maaliskuun lopussa päättyneelle hankkeelle on saatu jatkohanke, ERKO (erityisosaamista oppilaitoksiin), jonka keskeinen sisältö on kehittää alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista sekä luoda pysyviä toimintamalleja erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Lisäksi opetustoimen henkilöstölle järjestetään koulutusta ja tutustumiskäyntejä ns. Osaava Siikalatva -hankkeen toimesta.

2 Tulosvastuuseen liittyen hallintosäännössä on henkilöstöasioiden hoito ja ratkaisuvalta keskitetty hyvin pitkälle viranhaltijoille. Kehittämiskeskustelut alaisten ja esimiesten välillä pidetään säännönmukaisesti vuosittain. Ne tarjoavat luontevan mahdollisuuden työyhteisöjen kehittämiseen. 3. Siikalatvan lukion näkymät ja tavoitteet Suomalaisen lukiotoiminnan asemassa tapahtunut muutos lähipalvelusta alueelliseksi palveluksi on haastanut maamme pienet (= alle 200 opiskelijan lukiot) eloonjäämiskamppailuun, jossa toimintaedellytysten säilymistaso on valitettavasti vielä määrittelemättä. Siikalatvan lukio on kuitenkin ottanut haasteen vastaan ja pyrkii omien resurssiensa puitteissa säilyttämään lukiokoulutustarjonnan Siikalatvalla. Lähi-lukiotoiminnassa pyritään ylläpitämään alueellisen yleislukion ydintoiminnot eli kaikkien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tarjonta lukioaikana. Lukion vuosittainen uusien opiskelijoiden määrää koskeva tavoite on oppilasta ikäluokan kokonaismäärästä riippuen. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1) Lukion markkinointi (viihtyisä ilmapiiri, ahkerat ja motivoituneet opiskelijat ja opettajat) 2) Kuntaliitoksen hyödyntäminen; kyläläisten sekoittuminen ja uudet ihmissuhteet 3) Koulukuljetuksilla vähintään tasavertainen asema Siikalatvan alueella 4) Koulutustarjonnan monipuolistaminen yhteistyöllä. Toisen asteen koulutusyhteistyöllä pyritään vakiinnuttamaan lukion vetovoimaa ja avoimuutta. Yhteistyösopimukset päivitetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sekä Haapaveden kaupungin ja Kärsämäen kunnan kanssa. Vuodesta 2009 toteutetun opetussuunnitelmaan kuuluvan kansainvälisyyskasvatuksen tavoite on yksilövalmiuksien vahvistamisen lisäksi osoittaa opiskelijoille ja taustayhteisöille, että pienen lukion etuihin kuuluu perinteisen koulutyön ulkopuolisten mahdollisuuksien tarjoutuminen koko ikäluokkaa koskeviksi. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat kansainvälisten kokemusten ohella myös esim. stipendien jakautumisen suhteessa suuremmalle joukolle kuin suuressa lukiossa. Oulun seudun elukio-verkostoon kuuluminen (lukiokurssien etäopetus verkostossa olevista lukiosta muiden lukioiden opiskelijoille) mahdollistaa opettajille ylivertaisen täydennyskoulutusmahdollisuuden ja lukiolaisille opetustarjonnan monipuolistumisen kiinan kielen opiskeluun saakka. 4. Siikalatvan kuusi peruskoulua 4.1. Kestilän peruskoulu (oppilaita = 129), lisäksi JoPo-luokka 6-10 opp. Koulun toiminta-ajatus Kestilän peruskoulun tehtävänä on kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja -taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma. Tuntikehyksen käyttö/oppilasmäärät Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärän pienentyessä koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti perustetaan yksi yhdysluokka ja yksi opettajan virka lakkaa. Yhdysluokka aloittaa syksyllä vuosiluokalla. Luokkaan tulee oppilaita 21 (13 + 8). Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä on 60. Vuosiluokilla 1-9 tuntikehystä voidaan edellisvuoteen verrattuna pienentää n. 35 viikkotuntia. Syksyllä 2014 Kestilän peruskoululla aloittaa entisen pienryhmäluokan tiloissa joustavan perusopetuksen ryhmä (6-10 oppilasta). Luokka on tarkoitettu kaikille Siikalatvan kunnan koulumotivaatiosta kärsiville mahdollisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Tarkoituksena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelukelpoisuus. Koulussa toimii myös laaja-alainen erityisopetus, joka on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille.

3 Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esikoulu toimivat koulun yhteydessä olevassa ns. asuntolasiipitilassa. Oppilaskerhoja pidetään Opetushallituksen kerhoavustuksen turvin n. 6-8 tuntia/vko. Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet, tavoitteet Opetusta ja kasvatusta toteutetaan koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti. Luokanopettajien ja aineenopettajien yhteiskäyttöä eri luokka-asteilla jatketaan yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti mm. kuvaamataidossa, käsitöissä, fysiikka-kemiassa, historiassa, A2-saksassa ja liikunnassa. Luokkarajat ylittäviä tapahtuma- ja teemapäiviä kuten yleisurheilu- ja kansainvälisyysteemapäiviä pidetään koulun perinteen mukaisesti. Kestilän peruskoulu on mukana 2-vuotisessa Comenius-hankkeessa. Yhteistyömaat ovat Viro, Romania, Italia, Espanja ja Puola. Kansainvälisyyskasvatus on opetuksessa keskeinen teema meneillään olevan Comenius-hankkeen vuoksi. Lisäksi ollaan mukana Liikkuva koulu hankkees-sa. Tarkoituksena on lisätä koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista siten, että liikuntaa tulisi vähintään yksi tunti jokaisena koulupäivänä Pentti Haanpään koulu, Piippola (oppilaita 51) Pentti Haanpään koululla on luokka-asteet 1-6, näistä kaksi on yhdysluokkia. Lisäksi koululla toimii aamu- ja iltapäivätoiminta kahden koulunkäyntiavustaja/aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan voimin. Koulun toiminta-ajatus Koulu tukee kodin ja ympäristön kanssa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Perusopetuksen tavoite Pentti Haanpään koulu on oppimisympäristönä kannustava, kehittyvä, turvallinen, yksilöllisesti oppilaan huomioiva ja omaa toimintaansa arvioiva yksikkö. Koulun tavoitteena on auttaa oppilasta kasvamaan itseään, toisia ja ympäristöään arvostavaksi vastuuntuntoiseksi ja toimintakykyiseksi kansalaiseksi. Lukuvuosi Välkkäritoimintaa jatketaan siten, että uusia viidesluokkalaisia koulutetaan kuudesluokkalaisten kaveriksi välkkäriohjaajiksi. Ohjaajat järjestävät teemapäiviä ja ohjattuja välitunteja. Koululla järjestetään kerhotoimintaa: aamukerhot (luovantoiminnankerho, askartelukerho ja liikuntakerhot), kädentaitokerho, sählykerho sekä lyhyempinä kerhoina atk-kerho, teknologia-kerho ja musiikki-kerho. Uimaopetuksen tavoitteena on kuudennen luokan lopuksi, että 90 % on suorittanut 200 m:n uinnin (Pohjoismaiden uimataitokriteerin mukaisesti). Koko koulun uimataitoprosenttitavoite on 50 %. Koululla on käytössä KiVa-koulumateriaalit. Osallistumme Liikkuva koulu -hankkeeseen. Koululla opiskellaan A2-saksaa, elämänkatsomustietoa sekä suomi 2:ta. Kodin ja koulun yhteistyö vanhempainillat 1-2 x/lukukausi arviointikeskustelut tammikuussa joulu- ja kevätjuhlat myyjäiset ym. varainhankinta johtokunnan kokoukset syksyn yleisurheilukilpailut yhteistyö vuonna 2013 perustetun vanhempainyhdistyksen kanssa Opetuksessa painotetaan perustaitojen hallintaa Erityisopetuksessa tavoitteena on ennakoivan ja varhaisen puuttumisen myötä vahvistaa oppilaiden oppimisvalmiuksia sekä antaa eväitä itsetunnon ja motivaation vahvistumiseen Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarjotaan monipuolista virikkeellistä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Osallistujamäärätavoite on 80 % luokan oppilaista. Yhteistyötä pyritään tekemään kunnan muiden koulujen, seurakunnan, Jedu:n, 4H-yhdistyksen ja vapaa-aikatoimen kanssa.

4 4.3. Pulkkilan peruskoulu, Pulkkila (oppilaita = 193) Pulkkilan peruskoulu on yhtenäisperuskoulu, jossa oppilasmäärä on hienoisessa kasvussa paluumuuton ansiosta. Kuluvana lukuvuonna oppilasmäärä on kasvanut kahdeksalla oppilaalla sekä kouluun palanneiden oppilaiden että Pulkkilan alueelle muuttaneiden perheiden ansiosta. Keväälle 2014 on tiedossa vielä kaksi alueelle muuttavaa perhettä. Koulun henkilökunta on uusiutunut eläköitymisen takia tiheään tahtiin ja henkilökunnan nuoruus näkyy muutoksena. Helmikuussa 2014 virkavapaalla on kuusi henkilöä perhevapaiden takia, vaikka kuluneena lukuvuonna kolme vakinaista viranhaltijaa on palannut hoitamaan virkaansa. Pulkkilan peruskoulussa siirtymävaihetta luokanopettajaopetuksesta (luokat 1-6) aineenopettajaopetukseen (luokat 7-9) on pystytty madaltamaan opettajuuden ja oppituntien joustavalla ryhmittelyllä. Aineenopettaja opettaa viidesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja kuvataidetta sekä kuudesluokkalaisille liikuntaa (tytöt) ja teknistä työtä. Alakoulun opettaja opettaa 7a-luokalle fysiikkaa ja alakoulun pienryhmän opettaja kaikki yläkoulun tekstiilityöntunnit (yht. 5 vvt). Yläkouluun siirtyvien sopeutumista on edistetty sekä 6. luokan päätteeksi että 7. luokan alkajaisiksi järjestetyllä yhteistoiminnalla Pentti Haanpään koulun kanssa. Siikalatvan seurakunnan kasvatustyö on mukana ryhmäytymisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on koulunkäynnin sujuvuuden edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen varhaisessa vaiheessa luottamusta herättävällä työskentely-ilmapiirillä. Pulkkilan peruskoulun koulutyön kehittämisen painopistealueita ovat tuen prosessien (3-portainen tukemisen malli: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) vakiinnuttaminen sekä oppilashuollon käytänteet. Pulkkilan peruskoulun luokan- ja aineenopettajat ovat kouluttautumassa huomattavan aktiivisesti erityisopettajaksi pätevöittävässä täydennyskoulutuksessa Osaava Siikalatva hankkeen mahdollistamana. Koulun ensimmäinen kriisisuunnitelma ja oppilashuoltokäsikirja ovat käytössä ensimmäistä lukuvuottaan. Kasvatuksellisena keinona käytetään sekä kiusaamisen vastaista toimintamallia (KiVa-koulu) että kasvatuskeskusteluja. Pulkkilan peruskoulu hyväksyttiin lukuvuoden alusta valtakunnalliseen Liikkuva koulu-ohjelmaan, johon kuuluu mm. ohjatun välitunti liikun nan, uinnin opetuksen ja luontoliikunnan kehittäminen. Opetusministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on koulupäivän aikaisen liikkumisen tehostaminen ja muutoin vähän liikkuvien lasten liikunnallinen aktivoiminen. Peruskoululaisten välituntiaikoja on muutettu siten, että koulupäivään ajoittuu 30 minuutin ns. pitkä välitunti. Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n ammattilaisten antaman koulutuksen saaneet välituntiliikuttajat (yläkoulu laisia) ohjaavat sekä ala- että yläkoululaisia positiiviseen mielikuvaan liikkumisen saralla. Liikkuva koulu -hankesuunnitelma pystyttiin toteuttamaan ensimmäisenä toimintavuonna täydellisesti sekä taloudellisen että toiminnallisen mittariston mukaan. Henkilökunnan ohjaama koulun kerhotoiminta on hieman supistunut. Lukuvuoden tarjontaan kuuluu ainoastaan tekniikka- ja puutyökerhot. Toiveissa on jatkaa koulun kerhotarjontaa myös alkavana lukuvuonna. Lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tukee vahvasti säännöllinen ja tavoitteellinen harrastustoiminta vapaa-ajalla. Peruskoulun johtokunnan merkitys on vahvistunut Siikalatvan kunnan synnyn ja nykyisin voimassa olevan hallintosäännön myötä. Johtokunta on ottanut aktiivisen roolin koulun kehittämisessä ja käytänteiden hiomisessa muuttuneessa kunta- ja taloustilanteessa. Johtokunta toimii myös oppilaiden huoltajien ja koulun työyhteisön yhteistyön kanavoijana. Johtokunta on järjestänyt kouluajan ulkopuolisia tapahtumia ja ollut apuna mm. vanhan irtaimiston myyntioperaatiossa Aleksanterin (oppilaita 98) ja Gananderin (oppilaita 89) koulut Aleksanterin ja Hovin koulujen kuudennen luokan oppilaat siirtyivät Gananderin koululle ja samalla Gananderin koululle siirtyi yksi Aleksanterin koulun luokanopettajista. Samanaikaisesti täytettiin toinen vakituisen koulunkäyntiavustajan paikka. Perusteluna avustajan paikan täyttämiselle oli

5 oppilaiden tuen tarve sekä Gananderin että Aleksanterin kouluilla. Tästä johtuen avustaja työskentelee kahdessa toimipisteessä. Kouluissa on pätevä ja vakituinen henkilöstö. Aleksanterin koululla on kuusi opettajaa, joista yksi kiertävä erityisopettaja. Gananderin koululla on yhdeksän opettajaa, rehtori ja lisäksi kaksi yhteistä opettajaa Pulkkilan peruskoulun kanssa. Kouluissa on kaksi vakituista koulunkäyntiavustajaa ja kaksi määräaikaista avustajaa 30 viikkotunnin työajalla kevätlukukauden ajan. Syyslukukaudella oppilastilanteen pysyessä samankaltaisena määräaikaisia avustajia tarvitaan vain yksi. Aleksanterin koululla toimii esikoulu yhteistyössä opettajien kanssa jokapäiväisen koulutoiminnan yhteydessä. Yhteistyötä on myös se, että erityisopettaja antaa tukea sitä tarvitseville esikoululaisille Hovin koulu (oppilaita 37, joista esiluokalla 5) Hovin koulun toimintasuunnitelmasta kuluvan lukuvuoden osalta lyhyesti: Hovin koululla on kaksi luokanopettajaa (luokat 0-2, 3-5) Koululla on yksi yleisavustaja, kiertävä erityisopettaja ja tuntiopettaja. koulun ulkopuolinen opetus: uimaopetus luokkaretki kerran vuodessa, koko koulu mukana kirjastokäynnit liikuntatapahtumat: yleisurheilu, hiihto ja sählyturnaus, suunnistus, luistelu/kaukalopallo kulttuuritapahtumat/teatteri/konsertit kirkkokäynnit luontoretket kodin ja koulun yhteistyö: vanhempainillat 2 kpl myyjäiset/vapputapahtuma/esikoululaisten tutustuminen joulujuhla luokkaretki liikuntatapahtumat johtokunnan kokoukset vanhempainvartit Lisäksi koululla toimii viikoittain kouluikäisten srk-kerhot, 4H-kerho, kansalaisopiston pianopiirit oppilaille ja koulun kaksi omaa kerhoa (askartelu- ja leivontakerhot). 5. Siikalatvan varhaiskasvatuspalvelut Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnassa tarjotaan tasapuoliset, tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Lähtökohtana on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tukeminen. Toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on yhteensä 230 lasta, joista päiväkotien esiopetuksessa ja esioppilaiden iltapäivähoidossa noin 53 lasta ja päiväkotien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 16 lasta. Näiden lisäksi esioppilaita on 3-5 lasta koulun puolella ja koululaisten aamu- ja

6 iltapäivätoimintaan osallistuvia lapsia on koulun järjestämässä toiminnassa noin 16. Varhaiskasvatuspalvelujen henkilökunnan määrä on noin 60. Siikalatvan kunnassa toimii neljä päiväkotia, joissa kolmessa (Kestilä alkaen, Piippola, Pulkkila) järjestetään tarvittaessa vuorohoitoa. Kaikkien päiväkotien toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat esiopetusryhmät. Pulkkilan ja Rantsilan esiopetusryhmän-esioppilaiden iltapäivähoidon yhteydessä järjestetään myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta koulupäivinä. Kestilässä esiopetustoiminta on ollut alkaen samoissa tiloissa ap-ip-toiminnan kanssa koulun ns. asuntolasiivessä ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Pienten koululaisten (1-2-luokkalaiset) päivähoitopalvelu on rajattu vain syys-, joulu- ja hiihtolomien aikaan tarjottavaksi. Erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille päivähoitoa voidaan järjestää laajemmin, esim. kesähoito, vuorohoito. Ryhmäperhepäiväkoteja on neljä, joista Kestilän yksikkö toimii määräaikaisesti päiväkotiryhmänä. Vuorohoitoa järjestetään näin ollen kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa (Piippola ja Rantsila). Hoitajan tai lasten kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on noin 8. Perhepäivähoitajan saamiselle lapsen omaan kotiin on edellytyksenä, että perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu vanhempien työllistymisestä ja päivähoitoajat ja/tai matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Rantsilan uuden ajanmukaisen päiväkotirakennuksen rakentaminen aloitetaan. Uuteen rakennukseen siirretään päivähoitotoiminta kokonaisuudessaan (päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti) v lukuun ottamatta kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa. Myös esiopetus ja koululaisten ap-ip-toiminta järjestetään uudessa päiväkodissa. Vuorohoidon tarve on koko kunnassa noin 24 lapsella. Vuorohoidon keskittämisen mahdollisuuksia tarkastellaan vuoden aikana. Tähän mennessä juhannuksena ja jouluna on tarjottu päivähoitoa lähtökohtaisesti vain yhdessä yksikössä. Tavoitteena on muuttaa ryhmäperhepäiväkoteja päiväkodin osastoiksi. Kestilässä tämä jo toteutui päivähoitopaikkojen vilkkaamman kysynnän takia. Päivähoito on edullisempi järjestää päiväkotiosastona. Muiden ryhmäperhepäiväkotien osalta tehdään vastaavat laskelmat. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten hoitoa eri hoitomuodoissa tuetaan ja ohjataan järjestämällä erityislastentarhanopettajan palveluja ostopalveluna. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on myös lisätä lastentarhanopettajien määrää pedagogisen osaamisen lisäämiseksi. Myös oman henkilöstön kouluttautumisen tukemista erityislastentarhanopettajaksi suunnitellaan, koska erityislastentarhanopettajan ostopalvelujen saaminen alueelle on ollut vaikeaa. Nyt voimassaoleva sopimus on vuoden 2014 loppuun voimassa. Perhepäivähoitajien työn arvostusta vaalitaan ja heidän ohjaustaan ja tukemistaan muun päivähoidon rinnalla pyritään tehostamaan. Lasten kotihoidon tukea saavat ne perheet, joissa on alle kolmivuotiaita lapsia ja jotka eivät säännöllisesti käytä kunnallisen päivähoidon palveluja. Joustavan tuen piiriin kuuluvat lapset voivat saada myös kunnallisen päivähoitopaikan, mutta se ei vaikuttane suuresti varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen. Lasten kotihoidon tuen piiriin kuuluvia lapsia on 130, tukea saavia perheitä 70. Yksityisen hoidon tuen hakijaperheitä on muutamia vuoden aikana. Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen eivät päivähoidon resurssit riitä. Siikalatvan seutukunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma linjaa varhaiskasvatustoimintaa. Palvelujen tarjonnassa keskitytään tasapuoliseen palveluun kunnan eri osissa. Lasten varhaisen tuen ja erityisen tuen järjestämiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä laajasti ja kehitetään yhteistyötapoja. Työntekijöiden ammattitaitoa tuetaan järjestämällä koulutusta monipuolisesti, myös työnohjaukseen annetaan mahdollisuus. Työntekijöiden koulutustoiveet huomioidaan ja koulutukseen kannustetaan. Koulutusta pyritään järjestämään myös seutukunnallisena yhteistyönä. Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä yhdessä kirjattuja kehittämiskohteita otetaan käsittelyyn järjestämällä tilaisuuksia, joissa mahdollistuu eri työyhteisöjen keskinäinen vuoropuhelu.

7 6. Ruokahuolto Kouluruoka kuuluu olennaisena osana koulujen opetus- ja kasvatustehtävään. Keittiöiden tarkoituksena on tuottaa täysipainoinen ravitseva kouluateria, joka kattaa ruokaympyrän joka osa-alueen. Keittiöiden tavoitteena on tuottaa kunnan ruokapalvelut kilpailukykyisillä hinnoilla ja kattaa saaduilla tuotoilla omat kustannuksensa. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota korkealaatuisia ateriapalveluja asiakkaillemme hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveellinen, ravitsemissuositusten mukainen maukas ateria on työmme lähtökohta. Palvelun laatu kokonaisuudessaan on meille tärkeää. Siikalatvan kunnassa toimii neljä valmistavaa keittiötä: Kestilän peruskoululla valmistetaan ateriat peruskoulun ylä- ja alakoululle sekä varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 190 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kaksi kokopäiväistä sekä yksi osa-aikainen (2,5 h/pv). Piippolassa Pentti Haanpään koululla ruoka valmistetaan alakoululle sekä varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäiväkerhoille aterioita n. 70 ateriaa/pv. Henkilökuntaa Piippolassa on yksi kokopäiväinen. Pulkkilan peruskoululla ruoka valmistetaan alaluokille, yläluokille, lukiolle ja varhaiskasvatuspuolelle (kouluaikana) (yhteensä n. 330 ateriaa/pv). Henkilökuntaa on kolme, joista yksi hoitaa lukion ruokailun. Rantsilassa Keskuskeittiö valmistaa ruuat Aleksanterin esikoululaisille (20 ateriaa/pv), Aleksanterin koululle (110 ateriaa/pv), Gananderin koululle (100 ateriaa/pv), Hovin koululle (45 ateriaa/pv), päiväkotiruokailut (Tenavarinne, Lastentalo ateriaa/pv). Lisäksi Keskuskeittiö valmistaa sosiaalipuolen ruokailut Rantsilan osalta. Keskuskeittiö valmistaa vanhainkodin (40 asiakasta) kokopäiväateriat (aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, yhdistetty päivällinen/iltapala). Toimintakeskuksen aterioita valmistetaan 20 ateriaa/pv. Päiväkerho toimii kolme kertaa viikossa (3x7 asiakasta), kotikuljetusateriat kotiin annos-palveluna (n. 45 ateriaa/pv). Tukikeskukseen toimitamme elintarvikkeita kaksi kertaa viikossa. Lisäksi toimitamme tilausruokailuja ja kahvituksia vuoden aikana n annosta. Keittiöhenkilökuntaa on Hovin koululla yksi ruuanjakaja/siivooja. Keskuskeittiöllä henkilökuntaa on kahdeksan. Gananderin ja Aleksanterin koulujen ruuanjakelun hoitaa Keskuskeittiön henkilökunta. Ruokapalvelulla on yhteinen kiertävä kuuden viikon ruokalista. Erityisruokavaliota tehdään lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Kalenterivuoden juhlapyhät tullaan huomioimaan ruokalistassa. Kouluaterian keskihinta on vuoden 2013 kustannuksista laskien ollut 2,85 /ateria. Kustannukset sisältävät mm. raaka-aineet, tarvikkeet (pesuaineet, astiat, pienkalusto yms.), henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat. Ruokahuollon tehostaminen on puhuttanut viime aikoina. Kunnassa tehdään töitä, jotta Siikalatvan kunnan sekä Siikalatvan kunnassa toimivien sosiaalipuolen (Haapaveden kaupunki) keittiöiden mahdollinen järkiperäistäminen saadaan aikaan yhdistämällä toimintoja. 7. Joukkoliikenne Joukkoliikennepalvelujen sopimukset ovat olleet voimassa alkaen, kahden sopimuksen osalta alkaen. Sopimuksia on jatkettu ns. jatkosopimuksilla alkaen saakka. Lisäksi Rantsilan alueella tullaan lisäämään ns. asiointiliikennesopimuksia.

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO 315 JOUKKOLIIKENNE. Toiminta-ajatus:

KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO 315 JOUKKOLIIKENNE. Toiminta-ajatus: KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Tavoitteena on sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koululautakunta. Päivähoito

Koululautakunta. Päivähoito Koululautakunta Päivähoito Uusi kunnallinen päiväkoti on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa 2014. Uuden päiväkodin myötä kaupungin päivähoidossa voidaan palveluja keskittää ja lopettaa Paakkilan

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Maahanmuuttajien joustava perusopetus

Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella Aija Vartiainen, Kontiolahden koulu, tammikuu 2008

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

Koululautakunta. Varhaiskasvatus

Koululautakunta. Varhaiskasvatus Koululautakunta Varhaiskasvatus Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Haapavedellä Ahjolan ja Onnimannin päiväkodeissa, Metsätähdet- ja Minttula- ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20. Sivu Nro Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.13 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Miinan koulun opettajien huone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 KH 29.1.2013 LIITE Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen

Lisätiedot