Alhaisten koulun ABC-kirja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alhaisten koulun ABC-kirja:"

Transkriptio

1 Alhaisten koulun ABC-kirja: ALKUOPETUS Koulussa toimii viisi alkuopetuksen luokkaa. Alkuopetuksen tavoitteena on, että lapsi kasvaa tasapainoiseksi koululaiseksi, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hänen taitonsa toimia yhdessä muiden kanssa kehittyy. Tulevia vuosia varten on tärkeää, että lapsessa säilyy oppimisen ilo ja myönteinen asennoituminen koulutyöhön. Painotamme perustaitoja; lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan opettelua, kädentaitojen harjaannuttamista sekä tiedonhankinnan perustaitoja. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan itsearviointia. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaat saavat sanallisen todistuksen vuosiluokilla 1-3 ja numerotodistuksen vuosiluokilla 4-6. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) Koulussa annetaan oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista opetusta (evankelis-luterilainen). Alhaisten koulun ortodoksioppilaat sekä muslimit käyvät oman uskontonsa tunneilla Keskustan koulussa. Uskontokuntiin kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. ERITYISOPETUS Koulussa erityisopetus järjestetään joko muun opetuksen ohessa, osa-aikaisena erityisopetuksena taikka oppilas siirretään tehostetulle tai erityiselle tuelle. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi lukivaikeudet tai tarkkaavaisuuden, keskittymisen, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet. Alhaisten koulussa on kaksi erityisluokanopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja. Erityisopetus toimii joustavasti yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä huoltajien ja luokanopettajien kanssa. Tuen muodot suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaskohtaisesti. ERITYISRUOKAVALIO Jos oppilaalla on ruoka-aineallergia tai eettinen vakaumus estää jonkin ruoan syömisen, kouluun tulee toimittaa erityisruokavaliokaavake. Kaavakkeen saa terveydenhoitajalta. Terveydenhoitaja tarkistaa kaavakkeet ja ilmoittaa mahdollisesta lääkärintodistustarpeesta. Koulu toimittaa kaavakkeet keskuskeittiöön. Oma emäntämme Paula auttaa erityisruokavalio-oppilaita. Erityisruokavalioanomus tulee uusia joka vuosi. HANKKEET Tänä lukuvuonna koulumme jatkaa kolmea valtakunnallista hanketta.

2 Liikkuva koulu hanke Liikkuva koulu hankkeen kautta haemme keinoja koululaisen koulupäivän liikunnallistamiseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa jokaiselle lapselle monipuolinen liikkuminen kaikkina koulupäivinä. Konkreettisia keinoja meillä on tähän mennessä liikuntakerho keskiviikkoisin alkuopetusikäisille koko kouluvuoden ajan sekä 3-4 luokkalaisten siesta-kerhot tiistaisin. Siesta-kerhot ovat osa joustavan koulupäivän mallia, jonka tarkoituksena on tuoda lisää aktiivisutta, liikkuvuutta, viihtyvyyttä ja kerhomaista toimintaa keskelle koulupäivää. Välkkäritoiminta jatkuu ja (lapset leikittävät/tanssittavat lapsia) liikuttaa kaikkia koulun oppilaita perjantaisin aamupäivän pitkällä välitunnilla. Tavoitteena tänä lukuvuonna on saada oppilaat liikkeelle myös oppituntien aikana, sillä ihmistä ei ole luotu istumaan. Lisätietoja Kehittäjäkouluverkosto Koulumme on valittu mukaan Opetushallituksen kehittäjäkouluverkostoon eli Majakkaan viime syksynä. Verkoston tavoitteena on uudistaa koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, luoda ja levittää uusia innovaatioita, edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, tukea opettajien osaamisen kehittämistä ja työssäjaksamista sekä kehittää johtamisen käytäntöjä. Tiivistettynä tämä tarkoittaa sitä, että olemme mukana luomassa paremmin nykypäivän haasteisiin vastaava koulua, josta jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisimman hyvät eväät elämään. Kansainvälinen New Pedagogies for Deep Learning ohjelma jatkuu tänä lukuvuonna Pohjantähtihankkeena. Hankkeen myötä koulu saa eväitä päivittää opetustaan ja toimintakulttuuriaan luvulle vahvasti liittyen tulevaan opetussuunnitelmauudistukseen. Yhdessä kuuden muun kaupungin koulujen kanssa kehitetään koulutuksen digitalisaatiota ja luodaan uutta oppimisen ekosysteemiä. ILKIVALTA Koulukiinteistöön kohdistuu ajoittain ilkivaltaa. Lomien ja viikonloppujen aikana alueen nuoriso kokoontuu koulun piha-alueella viettämään aikaansa. Nuorilla pitääkin olla aikaa vain "hengata" koulun ja harrastusten lisäksi. Turhautumia ei tule kuitenkaan purkaa koulukiinteistöön. Kaikki kiinteistöön kohdistuva ilkivalta ilmoitetaan poliisille. ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pohjoispäädyn tiloissa on iltapäivätoimintaa eka- ja tokaluokkalaisille. Puhelinnumero on Osa koulumme koulunkäynninohjaajista työskentelee myös iltapäivätoiminnan puolella. KANSLIA Koulun toimistoa kutsutaan perinteisesti kansliaksi. Alhaisten koululla on yhteinen koulusihteeri Johanna Aalto Ollikkalan ja Pajulan koulujen kanssa. Johanna on Alhaisissa maanantaisin sekä keskiviikkoisin. Koulusihteerin tehtäviin kuuluu mm. Wilman käyttäjätuki ja hänet saat kiinni numerosta jokaisena arkipäivänä.

3 KASVATUSKESKUSTELU Oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo koulun sääntöjä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti, voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelussa käydään läpi tapahtunut tilanne ja sen seuraukset. Tarvittaessa oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon. Molemmista ilmoitetaan huoltajille ja niistä tehdään kirjaus Wilmaan. KERHOT Alhaisten koulun kerhotoiminta on koulumme oppilaiden kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhotoiminnan kautta jokaisella on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen säännölliseen harrastukseen. Tänä lukuvuonna olemme panostaneet liikuntakerhoihin. Kerhotoiminnasta tiedotetaan Wilman kautta sekä koululla sisäisesti. KIELET Koulussamme noudatetaan Salon kaupungin kieliohjelmaa. Kolmannelta luokalta aloitetaan A1 - kielen opiskelu, joka on kaikille englanti. Venäjän kieltä ja kiinan kieltä äidinkielenään puhuvat oppilaat saavat oman äidinkielen opetusta Keskustan koulussa. KIELILUOKKAOPETUS Kolmannelta luokalta alkaen b-luokat ovat kielipainotteisen opetuksen luokkia. Eri oppiaineita opiskellaan englannin kielellä. Kielipainotteisen opetuksen perusajatuksena on lisätä oppilaan englanninkielen tuntemusta normaalissa arkiympäristössä, käyttäen kieltä oppimisen ja osaamisen välineenä. Vieraan kielen osuus lisääntyy asteittain. Opetuksen perusmateriaalit ovat samoja kuin rinnakkaisluokilla, mutta lisämateriaalina käytetään englanninkielisiä harjoitteita. Kieliluokalle hakeutumisesta tiedotetaan toisen luokan tammikuussa. KIRJASTOAUTO Salon kaupungin kirjastoauto vierailee koulun pihalla noin joka 3. viikko. Jokaisella luokalla on oma palveluaikansa. Koulun oma kirjasto on saanut tänä syksynä Salon kaupungin kirjastolta lahjoituksena romaaneja. KIUSAAMINEN Kaikenlainen kiusaaminen, henkinen sekä ruumiillinen, on Alhaisten koulussa kiellettyä. Toimintaajatuksemme mukaan jokainen meistä on tärkeä ja arvokas osa tätä kouluyhteisöä. Jos oppilas kuitenkin tuntee olonsa ahdistuneeksi tai kiusatuksi, on syytä ilmoittaa asiasta opettajalle. Kaikki kiusaamiset selvitetään heti. On tärkeää, että kaikki koululaiset kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi ja hyväksi paikaksi tulla joka päivä. KIVA-KOULU

4 Alhaisten koulu on toteuttanut vuodesta 2009 lähtien KiVa Koulu -ohjelmaa. KiVa Koulu on Turun Yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa -lyhenne muodostuu sanoista kiusaamista vastustava. KiVa Koulun -ohjelman tavoitteet ovat kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen sekä kiusaamisen seurauksien minimointi. Ohjelman yleiset toimenpiteet kohdistuvat KiVa -oppituntien muodossa kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan kiusaamiseen osallistuneisiin lapsiin ja kiusattuihin lapsiin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan välittömästi sekä tukemaan kiusattua lasta. Koulun oma KiVa-tiimi selvittää ja kirjaa kaikki kiusaamistapaukset sekä tiedottaa selvityksestä huoltajia. Koulun KiVatiimiin kuuluvat tänä lukuvuonna Anu Aaltonen, Terhi Helenius ja Minna Nurminen. Vanhempien oppaassa sivustolla on lisätietoa kiusaamisesta ja KiVa Koulu -ohjelmasta. KOTITEHTÄVÄT Oppilaat saavat koulusta kotitehtäviä, jotta opetussuunnitelman tavoitteisiin voidaan täysipainoisesti vastata. Koulupäivä ei aina riitä kaikkien harjoitteiden tekemiseen. Kotitehtävien tarkoituksena on myös ohjata oppilaita vastuunottoon omista työtehtävistään. Kotitehtävät ovat useimmiten koulussa opitun asian kertausta, mutta isommilla oppilailla myös tiedonhankintaa ja "tutkimista". Huoltajien tulisi suhtautua kotitehtäviin kannustaen ja positiivisin mielin; rauhallinen hetki iltapäivällä tulee löytyä omien kotitehtävien tekemiseksi. KOULUKUMMIT Koulumme 6.-luokkalaiset toimivat ekaluokkalaisten koulukummeina. Heidän tehtävänään on auttaa ja tukea uusia koululaisia koulun alkutaipaleella. KOULUN JA KODIN YHTEISTYÖ Kasvatusvastuu on ensisijaisesti lapsen huoltajilla, koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustehtävää ja sillä on päävastuu oppilaiden opetuksesta. Vanhempien tehtävänä on tukea ja kannustaa lapsensa koulutyötä sekä valvoa, että lapsi hoitaa koulutyönsä säännöllisesti. Paras tuki lapsen koulunkäynnille on kodin ja koulun luottamuksellinen yhteistyö, jossa johtavana periaatteena on lapsen etu. Koulun henkilökuntaa koskevat salassapitosäädökset lasta ja koteja koskevissa asioissa. Huolehdittehan lastenne riittävän yöunen saannista. Sillä on suuri merkitys koulumenestykseen ja päivittäiseen jaksamiseen. Tv-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajojen noudattaminen on tärkeää, sillä niiden tarjoama kokemusmaailma heijastuu helposti lapseen ja koulupäivään. KOULUNKÄYNNNINOHJAAJAT Alhaisten koulussa on lukuvuonna viisi koulunkäynninohjaajaa. Ohjaajan työ on oppimisen ohjaamista, lapsen toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityöskentelynä opettajien kanssa. KOULUMATKAT

5 Koulumatka on osa oppilaan koulupäivää. Liikenneturvallisuuteen ja -käyttäytymiseen pyydetään kiinnittämään huomiota myös kotona. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta myös koulumatkoillaan. Koulukuljetuksien yhteyshenkilönä toimii vararehtori Tuukka Lekberg, puhelin KOULUPIHA Koulun piha-alueelta poistuminen ilman opettajan lupaa koulupäivän aikana on kielletty. Autolla ajaminen koulun piha-alueelle on koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana kielletty. KOULUPOLIISI Koulupoliisimme on vanhempi konstaapeli Jussi Leino. Hän pitää kaikille oppilaille oppitunteja lukuvuoden aikana. Teemat ovat liikenteestä, näpistelystä, päihteistä jne, luokkataso huomioiden. KOULUTAPATURMAT Salon kaupungilla on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kunnan järjestämässä kerhotoiminnassa, kunnan järjestämillä leireillä ja retkillä, edellä mainittuihin liittyvillä välittömillä matkoilla sekä kunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman satuttua on siitä aina ilmoitettava koululle, joka tekee tapaturmasta ilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutus korvaa vain julkisen sektorin hoitopalvelujen taksojen mukaiset kustannukset, käytä siis julkisen terveydenhuollon palveluja. KOULUTERVEYDENHOITAJA Terveydenhoitaja Anni Järvi pitää vastaanottoa koulumme 4. kerroksessa keskiviikkoisin ja torstaisin kello sekä perjantaisin kello Kouluterveydenhoitaja huolehtii oppilaiden rokoteohjelmasta sekä vuositarkistuksista yhdessä koululääkärin kanssa. Koululääkäri tekee tänä vuonna vuositarkastukset ekaluokkalaisille ja viidesluokkalaisille. Terveydenhoitajaan voi ottaa suoraan yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse tai opettajan välityksellä. Kouluterveydenhuolto vastaa ensisijaisesti terveystarkastuksista ja tarvittaessa ensiavusta. Muussa hoidontarpeessa on tarkoituksenmukaista kääntyä terveyskeskuksen omalääkärin puoleen. KOULUUN TULO JA KOTIINLÄHTÖ Oppilaita kehotetaan tulemaan aamulla kouluun vasta vähän ennen oman ensimmäisen oppitunnin alkua. Aamulla jäädään pihalle, eikä edes reppua pidä tuoda sisälle ennen aamukellon soittoa. Kovina pakkasaamuina valvova opettaja pitää huolta siitä, että oppilaat kutsutaan tarvittaessa sisälle suojaan paukkupakkasilta (-18 celsiusastetta tai yli). Samoin oppilaita kehotetaan lähtemään koulun suojista kotimatkalle heti koulun päätyttyä. Jos oppilaalla alkaa jokin harjoitus tai iltapäivän kerho odotustunnin jälkeen, voi oman tai kerho-opettajan kanssa sopia odotustunnista koululla. KURAATTORI

6 Koulukuraattori Riikka Anttila on koulumme sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä sosiaalista kasvua yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Koululla kuraattori työskentelee oppilaiden, oppilasryhmien ja luokkien kanssa. Tarpeen vaatiessa kartoitetaan yhdessä myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja lapselle ja perheelle. Työskentely on luottamuksellista ja lapsen edun mukaisesti. Huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai s-postilla. puh KSYLITOLI Ruokailun jälkeen oppilas saa syödä ksylitolipastillin, jos näin luokanopettajan kanssa on sovittu. Purukumia ei koulussa syödä. KULJETUSOPPILAIDEN VALVONTA Koulunkäynninnohjaajat huolehtivat pienempien kuljetusoppilaiden valvonnasta aamuisin ennen koulun alkua. Samoin iltapäivällä ekaluokkalaiset saatetaan linja-autopysäkille. KÄNNYKKÄ Puhelin pidetään äänettömällä ja säilytetään repussa tai taskussa koulupäivän ajan. BYOD-ajattelun (bring your own device) mukaisesti oppilaat voivat sovitusti luokassa käyttää puhelinta esimerkiksi tiedonhakuun. LIIKUNTA Asianmukainen varustus kuuluu koulun liikuntatunteihin. Oppilaalla tulee olla sopiva liikunta-asu ja peseytymisvarusteet, ulkoliikunnassa myös liikuntaan sopivat jalkineet. Liikuntatunneilla ei tule käyttää samoja vaatteita kuin normaaleilla oppitunneilla. Siirryttäessä liikuntatunneilla eri urheilupaikoille ja takaisin koululle on käytettävä lyhyintä ja turvallisinta reittiä sekä noudatettava liikennesääntöjä ja annettuja ohjeita. Liikuntaa ja ulkoilua on hyvä harrastaa muutenkin kuin koulun liikuntatunneilla, sillä liikunta edistää terveyttä ja tuottaa hyvää oloa. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunta edistää myös oppimista! LÄÄKKEET Oppilaat voivat tuoda tarvitsemansa henkilökohtaiset lääkkeet mukanaan kouluun. Kotona harjoitellaan esim. astmalääkityksen annostus ja ottaminen. Jos oppilaalla on omia lääkkeitä mukana, asia on hyvä saattaa myös opettajan ja terveydenhoitajan tietoon. Opettaja ei pääsääntöisesti huolehdi oppilaan lääkkeistä tai lääkitystarpeesta. Opettaja ei anna särkylääkkeitä oppilaalle, vaan tarvittaessa niitä voi käydä pyytämässä terveydenhoitajalta. OPETUSSUUNNITELMA Perusopetuksen järjestämistä Alhaisten koulussa ohjataan opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä Salon kaupungin kuntakohtaisen opetussuunnitelman avulla. Niissä määritellään

7 kasvatus- ja opetustyön taustalla oleva arvoperusta, oppiaineiden tavoitteet sekä oppilaan tukemiseen ja arviointiin liittyvät toimintalinjat. Kuntakohtainen opetussuunnitelma löytyy Salon kaupungin nettisivuilta ja sitä täydentävä koulukohtainen opetussuunnitelma koulun nettisivuilta. Tällä hetkellä perusopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan valtakunnan sekä kuntien tasolla. Uudistettu opetussuunnitelma otetaan käyttöön Opetushallitus julkaisee OPS verkkosivuillaan tietoa perusteiden laadinnan etenemisestä. OPPIKIRJAT Koska oppikirjat ovat kalliita, koulu kierrättää osan oppikirjoista. Kiertävät kirjat kerätään oppilailta pois keväällä. Kirjat tulisi päällystää kotona. Koulukirja on yhteistä omaisuutta, ja sitä tulee kohdella hyvin. Jos oppilaan todetaan tahallaan tai huolimattomalla pitämisellä turmelleen kirjan, pyydetään huoltajia hankkimaan koululle uuden vastaavan kirjan. Samoin jos oppilas kadottaa kirjansa, sen tilalle tulee hankkia uusi. OPPILASHUOLTO Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaiden ja hänen huoltajiensa kanssa. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on kehittää ja toteuttaa koko koulun tasolla hyvinvointia sekä osallisuutta. Koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Ryhmään kutsutaan lisäksi tarvittaessa myös oppilaita, huoltajia, koulun henkilökuntaa ja muita yhteistyötahoja. Yksilökohtainen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan tukemiseen. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Yksittäisen oppilaan tueksi kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä ja asian käsittely kirjataan oppilashuoltokertomukseen. Opetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa opettajat ja huoltajat voivat konsultoida koulun moniammatillista työryhmää. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Ryhmä kokoontuu koululla torstaisin. PSYKOLOGI Koulupsykologi Kaj-Eerik Anderssonin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti monista koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista. Hän tarjoaa psykologisia arviointi- ja neuvontapalveluja sekä ohjaa tarvittaessa asiakkaitaan eteenpäin eri yhteistyötahoille. Työskentely on luottamuksellista ja lapsen edun mukaisesti. Huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai s-postilla. puh OPPILASKUNTA Kaikki koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan. Oppilaskunnan edustajisto valitaan 3-

8 6. luokkien oppilaista, 1 tyttö ja 1 poika/luokka. Edustajisto toimii oppilaiden ja opettajakunnan linkkinä, tuo oppilaiden mielipiteen kuuluville koulua koskevissa asioissa, jättää aloitteita suunnittelee tempauksia, ylläpitää välkkäritoimintaa ja valmistaa koulun oman lehden. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Eeva Kujala ja Elli Sainio. POISSAOLOT Sairaana ei pidä tulla kouluun ja toipumiseenkin on hyvä varata päivä. Toivomme, että huoltaja ottaa heti yhteyttä, jos oppilas on poissa koulusta. Parhaiten ilmoitus onnistuu Wilman kautta (tuntimerkinnät > ilmoita poissaolosta). Ylimääräiset lomat hankaloittavat koulunkäyntiä. Tarvittaessa pidempiaikaista yli kolmen päivän poissaololupaa esim. lomamatkaa varten voi anoa rehtorilta. Opettajat voivat myöntää oppilaille 1-3 päivän poissaololuvan. Lupaa anotaan kirjallisesti. Kaavakkeen saa koulun internet-sivuilta. Huoltajan tulee huolehtia, että oppilas suorittaa ylimääräisen loman aikana rästiin jääneet koulutehtävät. Opettajan ei tarvitse kuitenkaan antaa etukäteen oppilaalle koulutehtäviä, vaan oppilaan tulee itse selvittää loman jälkeen rästitehtävät. Koulu ei voi tarjota myöskään tukiopetusta tässä tilanteessa. PYÖRÄILY Salon kaupungin koulutoimen yhteisen ohjeen mukaisesti ekaluokkalaiset eivät tule kouluun pyörällä. Isommat koululaiset voivat tulla kouluun pyörällä liikennesääntöjä noudattaen. Huoltajien tulee huolehtia siitä, että jokainen pyöräilevä koululainen käyttää kypärää. RAHA Koulupäivän aikana ei tarvita rahaa muutoin kuin opettajan kanssa erikseen sovittaessa. REHTORI Koulun pedagogisena ja hallinnollisena johtajana toimii rehtori. Rehtorin vastuulla ovat henkilökuntaan liittyvät asiat, taloushallinto sekä koulun kehittäminen. Rehtorilla on koulussa myös oppitunteja. Rehtorina toimii Elli Sainio, puh tai RESURSSIOPETTAJA Koulussa on tänä lukuvuonna yksi resurssiopettaja. Luokanopettaja Eeva Kujala hoitaa resurssiopettajan tehtäviä tänä lukuvuonna. Resurssiopettajalla ei ole omaa luokkaa, vaan tarvittaessa hänen avulla voidaan isoja luokkia jakaa pienemmiksi opetusryhmiksi tai luokassa voi olla kaksi opettajaa. Resurssiopettaja jakaa opetusvastuuta tällä hetkellä lähinnä 5.- ja 6. luokilla, mutta resurssiopettajan työnkuvaan kuuluu auttaa koulun sisällä aina siellä, missä lisäaikuisen tarve on suurin. RUOKAILU Koulupäivän aikana oppilaille tarjotaan lämmin ateria. Harjoittelemme ruokailun yhteydessä myös

9 hyviä ruokailutapoja ja arvostusta erilaisia makuja kohtaan. Noudatamme yhdessä sovittuja ruokailusääntöjä, jotta ruokailu olisi kaikille rauhallinen ja miellyttävä hetki. Koska ruokasali on oppilasmäärään nähden pieni, koulu ruokailee porrastetusti. Ruokalista löytyy koulun nettisivuilta. S2-OPETUS Oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, opiskelevat äidinkielen sijasta suomi toisena kielenä eli S2 oppiainetta. Opetuksen tarkoituksena on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. SEURAKUNTA Seurakunta pitää koulussamme kerran kuussa aamuhartauden. Näihin hartauksiin osallistuvat ne oppilaat, jotka osallistuvat koulun evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Koululaisjumalanpalvelukset pidetään Uskelan kirkossa elokuussa ja toukokuussa. SIIVOUS Oppilaat siivoavat itse oman työskentelynsä jäljet. Tämä on kasvatuksellisesti erittäin tärkeätä. Koulumme laitoshuoltajat ja talonmiehet pitävät muutoin talostamme hyvää huolta osittain myös koulupäivän aikana. Koulumme kaikkia aikuisia kuunnellaan ja kunnioitetaan kasvattajina samalla tavalla kuin koulun opettajiakin. SUUNNITTELU RYHMÄ Koulussamme toimii suunnitteluryhmä (SURY -ryhmä), johon kuuluvat rehtorin lisäksi vararehtori sekä luokkatiimien vetäjät. SURY -ryhmän tehtävänä on miettiä koulun toiminnan suunnittelua ja kehittämistä ja toteuttaa sitä yhdessä opettajakunnan kanssa. SÄÄNNÖT Koulun järjestyssäännöt kerrataan jokaisen lukuvuoden alussa luokissa. Ne ovat nähtävissä myös pääoven ilmoitustaululla. Perusperiaatteena on kaikkien huomioiminen, hyvä käytös, yhteisöllisyys ja siisteys. Järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivuilta. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen oppimisessa. Tukiopetusta ei voida käyttää oppilaan yksityisistä lomamatkoista johtuvien ongelmien poistamiseen. TYÖSUUNNITELMA JA TOIMINTAKERTOMUS Koulussa laaditaan vuosittain lukuvuoden suunnitelma, johon kirjataan vuoden teemat ja kehittämisajatukset sekä koulun ulkopuolinen toiminta. Suunnitelman tekee opettajakunta

10 rehtorin johdolla ja se hyväksytetään opetuslautakunnassa. Lukuvuoden päättyessä laaditaan toimintakertomus, jossa arvioidaan toimintasuunnitelman toteutumista. VÄLITUNNIT Opetus on jaettu minuutin mittaisiin jaksoihin. Oppituntien välissä on välitunti virkistymistä varten. Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona koulun piha-alueella. Välitunnin alussa tai lopussa ehtii myös hoitamaan wc -asiat. Aamupäivän välitunnit on pääsääntöisesti varttia ennen tasatuntia, kun taas puolen päivän jälkeen välitunnilla ollaan tasatunnista vartin yli saakka. Välitunneilla koulun pihalla on keltaiseen Alhainen liiviin pukeutunut välituntivalvoja. Silloin, kun koko koulu on välitunnilla yhtaikaa, valvojia on kaksi tai enemmän. VÄLITUNTIVÄLINEET Koulupäivien tulisi mahdollistaa vähintään yksi tunti liikkumista jokaiselle oppilaalle. Liike välituntisin lataa lasten akkuja ja antaa virtaa sekä vireyttä opiskeluun. Koulussamme on luokissa kiertävät välituntivälinekorit, joissa on erilaisia ulkoliikuntavälineitä.

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulunaloitusterveiset Keskustan koulusta!

Koulunaloitusterveiset Keskustan koulusta! Koulunaloitusterveiset Keskustan koulusta! Uusi lukuvuosi on pyörähtänyt jälleen käyntiin. Aurinko paistoi ensimmäisenä koulupäivänä, kun koulurakennus vastaanotti pitkälti yli kolmesataa oppilasta oppimaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 KOULUN TERVEHDYS Tässä on koulun uusi lukuvuosiopas lv:lle 2015-2016. Opas sisältää tietopaketin tämän lukuvuoden toiminnasta. Löydät oppaasta muun muassa koulussa

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Rehtori Juha Voima (234 5546, 040 738 4193) Apulaisrehtori Sari Soini (234 5801, 0400 515 984) Koulusihteeri Jenni Harju (234 5802)

Rehtori Juha Voima (234 5546, 040 738 4193) Apulaisrehtori Sari Soini (234 5801, 0400 515 984) Koulusihteeri Jenni Harju (234 5802) Mussalon koulu Lukuvuosi 2014-2015 Mussalon koulu Rajakalliontie 10 48310 Kotka Rehtori Juha Voima (234 5546, 040 738 4193) Apulaisrehtori Sari Soini (234 5801, 0400 515 984) Koulusihteeri Jenni Harju

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta 26.4.2016 T A M P E R E E N K A U P U N K I OHJELMA Perustietoja Atalan koulusta ja ekaluokista Aamu- ja iltapäivätoiminta / Eppukerho, harrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2014 TERVETULOA KOULUUN

KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2014 TERVETULOA KOULUUN KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2014 TERVETULOA KOULUUN Kesäloman jälkeen on taas aika ryhtyä töihin. Toivotamme sekä vanhat että uudet oppilaat tervetulleiksi. Oppilaita on tällä hetkellä 204. Tässä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot