Alhaisten koulun ABC-kirja:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alhaisten koulun ABC-kirja:"

Transkriptio

1 Alhaisten koulun ABC-kirja: ALKUOPETUS Koulussa toimii viisi alkuopetuksen luokkaa. Alkuopetuksen tavoitteena on, että lapsi kasvaa tasapainoiseksi koululaiseksi, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hänen taitonsa toimia yhdessä muiden kanssa kehittyy. Tulevia vuosia varten on tärkeää, että lapsessa säilyy oppimisen ilo ja myönteinen asennoituminen koulutyöhön. Painotamme perustaitoja; lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan opettelua, kädentaitojen harjaannuttamista sekä tiedonhankinnan perustaitoja. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan itsearviointia. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaat saavat sanallisen todistuksen vuosiluokilla 1-3 ja numerotodistuksen vuosiluokilla 4-6. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) Koulussa annetaan oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista opetusta (evankelis-luterilainen). Alhaisten koulun ortodoksioppilaat sekä muslimit käyvät oman uskontonsa tunneilla Keskustan koulussa. Uskontokuntiin kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. ERITYISOPETUS Koulussa erityisopetus järjestetään joko muun opetuksen ohessa, osa-aikaisena erityisopetuksena taikka oppilas siirretään tehostetulle tai erityiselle tuelle. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi lukivaikeudet tai tarkkaavaisuuden, keskittymisen, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet. Alhaisten koulussa on kaksi erityisluokanopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja. Erityisopetus toimii joustavasti yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä huoltajien ja luokanopettajien kanssa. Tuen muodot suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaskohtaisesti. ERITYISRUOKAVALIO Jos oppilaalla on ruoka-aineallergia tai eettinen vakaumus estää jonkin ruoan syömisen, kouluun tulee toimittaa erityisruokavaliokaavake. Kaavakkeen saa terveydenhoitajalta. Terveydenhoitaja tarkistaa kaavakkeet ja ilmoittaa mahdollisesta lääkärintodistustarpeesta. Koulu toimittaa kaavakkeet keskuskeittiöön. Oma emäntämme Paula auttaa erityisruokavalio-oppilaita. Erityisruokavalioanomus tulee uusia joka vuosi. HANKKEET Tänä lukuvuonna koulumme jatkaa kolmea valtakunnallista hanketta.

2 Liikkuva koulu hanke Liikkuva koulu hankkeen kautta haemme keinoja koululaisen koulupäivän liikunnallistamiseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa jokaiselle lapselle monipuolinen liikkuminen kaikkina koulupäivinä. Konkreettisia keinoja meillä on tähän mennessä liikuntakerho keskiviikkoisin alkuopetusikäisille koko kouluvuoden ajan sekä 3-4 luokkalaisten siesta-kerhot tiistaisin. Siesta-kerhot ovat osa joustavan koulupäivän mallia, jonka tarkoituksena on tuoda lisää aktiivisutta, liikkuvuutta, viihtyvyyttä ja kerhomaista toimintaa keskelle koulupäivää. Välkkäritoiminta jatkuu ja (lapset leikittävät/tanssittavat lapsia) liikuttaa kaikkia koulun oppilaita perjantaisin aamupäivän pitkällä välitunnilla. Tavoitteena tänä lukuvuonna on saada oppilaat liikkeelle myös oppituntien aikana, sillä ihmistä ei ole luotu istumaan. Lisätietoja Kehittäjäkouluverkosto Koulumme on valittu mukaan Opetushallituksen kehittäjäkouluverkostoon eli Majakkaan viime syksynä. Verkoston tavoitteena on uudistaa koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, luoda ja levittää uusia innovaatioita, edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, tukea opettajien osaamisen kehittämistä ja työssäjaksamista sekä kehittää johtamisen käytäntöjä. Tiivistettynä tämä tarkoittaa sitä, että olemme mukana luomassa paremmin nykypäivän haasteisiin vastaava koulua, josta jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisimman hyvät eväät elämään. Kansainvälinen New Pedagogies for Deep Learning ohjelma jatkuu tänä lukuvuonna Pohjantähtihankkeena. Hankkeen myötä koulu saa eväitä päivittää opetustaan ja toimintakulttuuriaan luvulle vahvasti liittyen tulevaan opetussuunnitelmauudistukseen. Yhdessä kuuden muun kaupungin koulujen kanssa kehitetään koulutuksen digitalisaatiota ja luodaan uutta oppimisen ekosysteemiä. ILKIVALTA Koulukiinteistöön kohdistuu ajoittain ilkivaltaa. Lomien ja viikonloppujen aikana alueen nuoriso kokoontuu koulun piha-alueella viettämään aikaansa. Nuorilla pitääkin olla aikaa vain "hengata" koulun ja harrastusten lisäksi. Turhautumia ei tule kuitenkaan purkaa koulukiinteistöön. Kaikki kiinteistöön kohdistuva ilkivalta ilmoitetaan poliisille. ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pohjoispäädyn tiloissa on iltapäivätoimintaa eka- ja tokaluokkalaisille. Puhelinnumero on Osa koulumme koulunkäynninohjaajista työskentelee myös iltapäivätoiminnan puolella. KANSLIA Koulun toimistoa kutsutaan perinteisesti kansliaksi. Alhaisten koululla on yhteinen koulusihteeri Johanna Aalto Ollikkalan ja Pajulan koulujen kanssa. Johanna on Alhaisissa maanantaisin sekä keskiviikkoisin. Koulusihteerin tehtäviin kuuluu mm. Wilman käyttäjätuki ja hänet saat kiinni numerosta jokaisena arkipäivänä.

3 KASVATUSKESKUSTELU Oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo koulun sääntöjä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti, voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelussa käydään läpi tapahtunut tilanne ja sen seuraukset. Tarvittaessa oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon. Molemmista ilmoitetaan huoltajille ja niistä tehdään kirjaus Wilmaan. KERHOT Alhaisten koulun kerhotoiminta on koulumme oppilaiden kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhotoiminnan kautta jokaisella on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen säännölliseen harrastukseen. Tänä lukuvuonna olemme panostaneet liikuntakerhoihin. Kerhotoiminnasta tiedotetaan Wilman kautta sekä koululla sisäisesti. KIELET Koulussamme noudatetaan Salon kaupungin kieliohjelmaa. Kolmannelta luokalta aloitetaan A1 - kielen opiskelu, joka on kaikille englanti. Venäjän kieltä ja kiinan kieltä äidinkielenään puhuvat oppilaat saavat oman äidinkielen opetusta Keskustan koulussa. KIELILUOKKAOPETUS Kolmannelta luokalta alkaen b-luokat ovat kielipainotteisen opetuksen luokkia. Eri oppiaineita opiskellaan englannin kielellä. Kielipainotteisen opetuksen perusajatuksena on lisätä oppilaan englanninkielen tuntemusta normaalissa arkiympäristössä, käyttäen kieltä oppimisen ja osaamisen välineenä. Vieraan kielen osuus lisääntyy asteittain. Opetuksen perusmateriaalit ovat samoja kuin rinnakkaisluokilla, mutta lisämateriaalina käytetään englanninkielisiä harjoitteita. Kieliluokalle hakeutumisesta tiedotetaan toisen luokan tammikuussa. KIRJASTOAUTO Salon kaupungin kirjastoauto vierailee koulun pihalla noin joka 3. viikko. Jokaisella luokalla on oma palveluaikansa. Koulun oma kirjasto on saanut tänä syksynä Salon kaupungin kirjastolta lahjoituksena romaaneja. KIUSAAMINEN Kaikenlainen kiusaaminen, henkinen sekä ruumiillinen, on Alhaisten koulussa kiellettyä. Toimintaajatuksemme mukaan jokainen meistä on tärkeä ja arvokas osa tätä kouluyhteisöä. Jos oppilas kuitenkin tuntee olonsa ahdistuneeksi tai kiusatuksi, on syytä ilmoittaa asiasta opettajalle. Kaikki kiusaamiset selvitetään heti. On tärkeää, että kaikki koululaiset kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi ja hyväksi paikaksi tulla joka päivä. KIVA-KOULU

4 Alhaisten koulu on toteuttanut vuodesta 2009 lähtien KiVa Koulu -ohjelmaa. KiVa Koulu on Turun Yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa -lyhenne muodostuu sanoista kiusaamista vastustava. KiVa Koulun -ohjelman tavoitteet ovat kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen sekä kiusaamisen seurauksien minimointi. Ohjelman yleiset toimenpiteet kohdistuvat KiVa -oppituntien muodossa kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan kiusaamiseen osallistuneisiin lapsiin ja kiusattuihin lapsiin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan välittömästi sekä tukemaan kiusattua lasta. Koulun oma KiVa-tiimi selvittää ja kirjaa kaikki kiusaamistapaukset sekä tiedottaa selvityksestä huoltajia. Koulun KiVatiimiin kuuluvat tänä lukuvuonna Anu Aaltonen, Terhi Helenius ja Minna Nurminen. Vanhempien oppaassa sivustolla on lisätietoa kiusaamisesta ja KiVa Koulu -ohjelmasta. KOTITEHTÄVÄT Oppilaat saavat koulusta kotitehtäviä, jotta opetussuunnitelman tavoitteisiin voidaan täysipainoisesti vastata. Koulupäivä ei aina riitä kaikkien harjoitteiden tekemiseen. Kotitehtävien tarkoituksena on myös ohjata oppilaita vastuunottoon omista työtehtävistään. Kotitehtävät ovat useimmiten koulussa opitun asian kertausta, mutta isommilla oppilailla myös tiedonhankintaa ja "tutkimista". Huoltajien tulisi suhtautua kotitehtäviin kannustaen ja positiivisin mielin; rauhallinen hetki iltapäivällä tulee löytyä omien kotitehtävien tekemiseksi. KOULUKUMMIT Koulumme 6.-luokkalaiset toimivat ekaluokkalaisten koulukummeina. Heidän tehtävänään on auttaa ja tukea uusia koululaisia koulun alkutaipaleella. KOULUN JA KODIN YHTEISTYÖ Kasvatusvastuu on ensisijaisesti lapsen huoltajilla, koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustehtävää ja sillä on päävastuu oppilaiden opetuksesta. Vanhempien tehtävänä on tukea ja kannustaa lapsensa koulutyötä sekä valvoa, että lapsi hoitaa koulutyönsä säännöllisesti. Paras tuki lapsen koulunkäynnille on kodin ja koulun luottamuksellinen yhteistyö, jossa johtavana periaatteena on lapsen etu. Koulun henkilökuntaa koskevat salassapitosäädökset lasta ja koteja koskevissa asioissa. Huolehdittehan lastenne riittävän yöunen saannista. Sillä on suuri merkitys koulumenestykseen ja päivittäiseen jaksamiseen. Tv-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajojen noudattaminen on tärkeää, sillä niiden tarjoama kokemusmaailma heijastuu helposti lapseen ja koulupäivään. KOULUNKÄYNNNINOHJAAJAT Alhaisten koulussa on lukuvuonna viisi koulunkäynninohjaajaa. Ohjaajan työ on oppimisen ohjaamista, lapsen toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityöskentelynä opettajien kanssa. KOULUMATKAT

5 Koulumatka on osa oppilaan koulupäivää. Liikenneturvallisuuteen ja -käyttäytymiseen pyydetään kiinnittämään huomiota myös kotona. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta myös koulumatkoillaan. Koulukuljetuksien yhteyshenkilönä toimii vararehtori Tuukka Lekberg, puhelin KOULUPIHA Koulun piha-alueelta poistuminen ilman opettajan lupaa koulupäivän aikana on kielletty. Autolla ajaminen koulun piha-alueelle on koulupäivän ja iltapäivätoiminnan aikana kielletty. KOULUPOLIISI Koulupoliisimme on vanhempi konstaapeli Jussi Leino. Hän pitää kaikille oppilaille oppitunteja lukuvuoden aikana. Teemat ovat liikenteestä, näpistelystä, päihteistä jne, luokkataso huomioiden. KOULUTAPATURMAT Salon kaupungilla on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kunnan järjestämässä kerhotoiminnassa, kunnan järjestämillä leireillä ja retkillä, edellä mainittuihin liittyvillä välittömillä matkoilla sekä kunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman satuttua on siitä aina ilmoitettava koululle, joka tekee tapaturmasta ilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutus korvaa vain julkisen sektorin hoitopalvelujen taksojen mukaiset kustannukset, käytä siis julkisen terveydenhuollon palveluja. KOULUTERVEYDENHOITAJA Terveydenhoitaja Anni Järvi pitää vastaanottoa koulumme 4. kerroksessa keskiviikkoisin ja torstaisin kello sekä perjantaisin kello Kouluterveydenhoitaja huolehtii oppilaiden rokoteohjelmasta sekä vuositarkistuksista yhdessä koululääkärin kanssa. Koululääkäri tekee tänä vuonna vuositarkastukset ekaluokkalaisille ja viidesluokkalaisille. Terveydenhoitajaan voi ottaa suoraan yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse tai opettajan välityksellä. Kouluterveydenhuolto vastaa ensisijaisesti terveystarkastuksista ja tarvittaessa ensiavusta. Muussa hoidontarpeessa on tarkoituksenmukaista kääntyä terveyskeskuksen omalääkärin puoleen. KOULUUN TULO JA KOTIINLÄHTÖ Oppilaita kehotetaan tulemaan aamulla kouluun vasta vähän ennen oman ensimmäisen oppitunnin alkua. Aamulla jäädään pihalle, eikä edes reppua pidä tuoda sisälle ennen aamukellon soittoa. Kovina pakkasaamuina valvova opettaja pitää huolta siitä, että oppilaat kutsutaan tarvittaessa sisälle suojaan paukkupakkasilta (-18 celsiusastetta tai yli). Samoin oppilaita kehotetaan lähtemään koulun suojista kotimatkalle heti koulun päätyttyä. Jos oppilaalla alkaa jokin harjoitus tai iltapäivän kerho odotustunnin jälkeen, voi oman tai kerho-opettajan kanssa sopia odotustunnista koululla. KURAATTORI

6 Koulukuraattori Riikka Anttila on koulumme sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä sosiaalista kasvua yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Koululla kuraattori työskentelee oppilaiden, oppilasryhmien ja luokkien kanssa. Tarpeen vaatiessa kartoitetaan yhdessä myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja lapselle ja perheelle. Työskentely on luottamuksellista ja lapsen edun mukaisesti. Huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai s-postilla. puh KSYLITOLI Ruokailun jälkeen oppilas saa syödä ksylitolipastillin, jos näin luokanopettajan kanssa on sovittu. Purukumia ei koulussa syödä. KULJETUSOPPILAIDEN VALVONTA Koulunkäynninnohjaajat huolehtivat pienempien kuljetusoppilaiden valvonnasta aamuisin ennen koulun alkua. Samoin iltapäivällä ekaluokkalaiset saatetaan linja-autopysäkille. KÄNNYKKÄ Puhelin pidetään äänettömällä ja säilytetään repussa tai taskussa koulupäivän ajan. BYOD-ajattelun (bring your own device) mukaisesti oppilaat voivat sovitusti luokassa käyttää puhelinta esimerkiksi tiedonhakuun. LIIKUNTA Asianmukainen varustus kuuluu koulun liikuntatunteihin. Oppilaalla tulee olla sopiva liikunta-asu ja peseytymisvarusteet, ulkoliikunnassa myös liikuntaan sopivat jalkineet. Liikuntatunneilla ei tule käyttää samoja vaatteita kuin normaaleilla oppitunneilla. Siirryttäessä liikuntatunneilla eri urheilupaikoille ja takaisin koululle on käytettävä lyhyintä ja turvallisinta reittiä sekä noudatettava liikennesääntöjä ja annettuja ohjeita. Liikuntaa ja ulkoilua on hyvä harrastaa muutenkin kuin koulun liikuntatunneilla, sillä liikunta edistää terveyttä ja tuottaa hyvää oloa. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunta edistää myös oppimista! LÄÄKKEET Oppilaat voivat tuoda tarvitsemansa henkilökohtaiset lääkkeet mukanaan kouluun. Kotona harjoitellaan esim. astmalääkityksen annostus ja ottaminen. Jos oppilaalla on omia lääkkeitä mukana, asia on hyvä saattaa myös opettajan ja terveydenhoitajan tietoon. Opettaja ei pääsääntöisesti huolehdi oppilaan lääkkeistä tai lääkitystarpeesta. Opettaja ei anna särkylääkkeitä oppilaalle, vaan tarvittaessa niitä voi käydä pyytämässä terveydenhoitajalta. OPETUSSUUNNITELMA Perusopetuksen järjestämistä Alhaisten koulussa ohjataan opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä Salon kaupungin kuntakohtaisen opetussuunnitelman avulla. Niissä määritellään

7 kasvatus- ja opetustyön taustalla oleva arvoperusta, oppiaineiden tavoitteet sekä oppilaan tukemiseen ja arviointiin liittyvät toimintalinjat. Kuntakohtainen opetussuunnitelma löytyy Salon kaupungin nettisivuilta ja sitä täydentävä koulukohtainen opetussuunnitelma koulun nettisivuilta. Tällä hetkellä perusopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan valtakunnan sekä kuntien tasolla. Uudistettu opetussuunnitelma otetaan käyttöön Opetushallitus julkaisee OPS verkkosivuillaan tietoa perusteiden laadinnan etenemisestä. OPPIKIRJAT Koska oppikirjat ovat kalliita, koulu kierrättää osan oppikirjoista. Kiertävät kirjat kerätään oppilailta pois keväällä. Kirjat tulisi päällystää kotona. Koulukirja on yhteistä omaisuutta, ja sitä tulee kohdella hyvin. Jos oppilaan todetaan tahallaan tai huolimattomalla pitämisellä turmelleen kirjan, pyydetään huoltajia hankkimaan koululle uuden vastaavan kirjan. Samoin jos oppilas kadottaa kirjansa, sen tilalle tulee hankkia uusi. OPPILASHUOLTO Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaiden ja hänen huoltajiensa kanssa. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on kehittää ja toteuttaa koko koulun tasolla hyvinvointia sekä osallisuutta. Koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Ryhmään kutsutaan lisäksi tarvittaessa myös oppilaita, huoltajia, koulun henkilökuntaa ja muita yhteistyötahoja. Yksilökohtainen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan tukemiseen. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Yksittäisen oppilaan tueksi kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä ja asian käsittely kirjataan oppilashuoltokertomukseen. Opetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa opettajat ja huoltajat voivat konsultoida koulun moniammatillista työryhmää. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Ryhmä kokoontuu koululla torstaisin. PSYKOLOGI Koulupsykologi Kaj-Eerik Anderssonin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti monista koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista. Hän tarjoaa psykologisia arviointi- ja neuvontapalveluja sekä ohjaa tarvittaessa asiakkaitaan eteenpäin eri yhteistyötahoille. Työskentely on luottamuksellista ja lapsen edun mukaisesti. Huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai s-postilla. puh OPPILASKUNTA Kaikki koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan. Oppilaskunnan edustajisto valitaan 3-

8 6. luokkien oppilaista, 1 tyttö ja 1 poika/luokka. Edustajisto toimii oppilaiden ja opettajakunnan linkkinä, tuo oppilaiden mielipiteen kuuluville koulua koskevissa asioissa, jättää aloitteita suunnittelee tempauksia, ylläpitää välkkäritoimintaa ja valmistaa koulun oman lehden. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Eeva Kujala ja Elli Sainio. POISSAOLOT Sairaana ei pidä tulla kouluun ja toipumiseenkin on hyvä varata päivä. Toivomme, että huoltaja ottaa heti yhteyttä, jos oppilas on poissa koulusta. Parhaiten ilmoitus onnistuu Wilman kautta (tuntimerkinnät > ilmoita poissaolosta). Ylimääräiset lomat hankaloittavat koulunkäyntiä. Tarvittaessa pidempiaikaista yli kolmen päivän poissaololupaa esim. lomamatkaa varten voi anoa rehtorilta. Opettajat voivat myöntää oppilaille 1-3 päivän poissaololuvan. Lupaa anotaan kirjallisesti. Kaavakkeen saa koulun internet-sivuilta. Huoltajan tulee huolehtia, että oppilas suorittaa ylimääräisen loman aikana rästiin jääneet koulutehtävät. Opettajan ei tarvitse kuitenkaan antaa etukäteen oppilaalle koulutehtäviä, vaan oppilaan tulee itse selvittää loman jälkeen rästitehtävät. Koulu ei voi tarjota myöskään tukiopetusta tässä tilanteessa. PYÖRÄILY Salon kaupungin koulutoimen yhteisen ohjeen mukaisesti ekaluokkalaiset eivät tule kouluun pyörällä. Isommat koululaiset voivat tulla kouluun pyörällä liikennesääntöjä noudattaen. Huoltajien tulee huolehtia siitä, että jokainen pyöräilevä koululainen käyttää kypärää. RAHA Koulupäivän aikana ei tarvita rahaa muutoin kuin opettajan kanssa erikseen sovittaessa. REHTORI Koulun pedagogisena ja hallinnollisena johtajana toimii rehtori. Rehtorin vastuulla ovat henkilökuntaan liittyvät asiat, taloushallinto sekä koulun kehittäminen. Rehtorilla on koulussa myös oppitunteja. Rehtorina toimii Elli Sainio, puh tai RESURSSIOPETTAJA Koulussa on tänä lukuvuonna yksi resurssiopettaja. Luokanopettaja Eeva Kujala hoitaa resurssiopettajan tehtäviä tänä lukuvuonna. Resurssiopettajalla ei ole omaa luokkaa, vaan tarvittaessa hänen avulla voidaan isoja luokkia jakaa pienemmiksi opetusryhmiksi tai luokassa voi olla kaksi opettajaa. Resurssiopettaja jakaa opetusvastuuta tällä hetkellä lähinnä 5.- ja 6. luokilla, mutta resurssiopettajan työnkuvaan kuuluu auttaa koulun sisällä aina siellä, missä lisäaikuisen tarve on suurin. RUOKAILU Koulupäivän aikana oppilaille tarjotaan lämmin ateria. Harjoittelemme ruokailun yhteydessä myös

9 hyviä ruokailutapoja ja arvostusta erilaisia makuja kohtaan. Noudatamme yhdessä sovittuja ruokailusääntöjä, jotta ruokailu olisi kaikille rauhallinen ja miellyttävä hetki. Koska ruokasali on oppilasmäärään nähden pieni, koulu ruokailee porrastetusti. Ruokalista löytyy koulun nettisivuilta. S2-OPETUS Oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, opiskelevat äidinkielen sijasta suomi toisena kielenä eli S2 oppiainetta. Opetuksen tarkoituksena on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. SEURAKUNTA Seurakunta pitää koulussamme kerran kuussa aamuhartauden. Näihin hartauksiin osallistuvat ne oppilaat, jotka osallistuvat koulun evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Koululaisjumalanpalvelukset pidetään Uskelan kirkossa elokuussa ja toukokuussa. SIIVOUS Oppilaat siivoavat itse oman työskentelynsä jäljet. Tämä on kasvatuksellisesti erittäin tärkeätä. Koulumme laitoshuoltajat ja talonmiehet pitävät muutoin talostamme hyvää huolta osittain myös koulupäivän aikana. Koulumme kaikkia aikuisia kuunnellaan ja kunnioitetaan kasvattajina samalla tavalla kuin koulun opettajiakin. SUUNNITTELU RYHMÄ Koulussamme toimii suunnitteluryhmä (SURY -ryhmä), johon kuuluvat rehtorin lisäksi vararehtori sekä luokkatiimien vetäjät. SURY -ryhmän tehtävänä on miettiä koulun toiminnan suunnittelua ja kehittämistä ja toteuttaa sitä yhdessä opettajakunnan kanssa. SÄÄNNÖT Koulun järjestyssäännöt kerrataan jokaisen lukuvuoden alussa luokissa. Ne ovat nähtävissä myös pääoven ilmoitustaululla. Perusperiaatteena on kaikkien huomioiminen, hyvä käytös, yhteisöllisyys ja siisteys. Järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivuilta. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen oppimisessa. Tukiopetusta ei voida käyttää oppilaan yksityisistä lomamatkoista johtuvien ongelmien poistamiseen. TYÖSUUNNITELMA JA TOIMINTAKERTOMUS Koulussa laaditaan vuosittain lukuvuoden suunnitelma, johon kirjataan vuoden teemat ja kehittämisajatukset sekä koulun ulkopuolinen toiminta. Suunnitelman tekee opettajakunta

10 rehtorin johdolla ja se hyväksytetään opetuslautakunnassa. Lukuvuoden päättyessä laaditaan toimintakertomus, jossa arvioidaan toimintasuunnitelman toteutumista. VÄLITUNNIT Opetus on jaettu minuutin mittaisiin jaksoihin. Oppituntien välissä on välitunti virkistymistä varten. Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona koulun piha-alueella. Välitunnin alussa tai lopussa ehtii myös hoitamaan wc -asiat. Aamupäivän välitunnit on pääsääntöisesti varttia ennen tasatuntia, kun taas puolen päivän jälkeen välitunnilla ollaan tasatunnista vartin yli saakka. Välitunneilla koulun pihalla on keltaiseen Alhainen liiviin pukeutunut välituntivalvoja. Silloin, kun koko koulu on välitunnilla yhtaikaa, valvojia on kaksi tai enemmän. VÄLITUNTIVÄLINEET Koulupäivien tulisi mahdollistaa vähintään yksi tunti liikkumista jokaiselle oppilaalle. Liike välituntisin lataa lasten akkuja ja antaa virtaa sekä vireyttä opiskeluun. Koulussamme on luokissa kiertävät välituntivälinekorit, joissa on erilaisia ulkoliikuntavälineitä.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

Tervehdys Liuksialan koulun kotiväki!! 16.9.2015. Ensimmäisten kesäisten kouluviikkojen jälkeen on syksy saapunut myös Liuksialaan.

Tervehdys Liuksialan koulun kotiväki!! 16.9.2015. Ensimmäisten kesäisten kouluviikkojen jälkeen on syksy saapunut myös Liuksialaan. syyskuu 2015 Tervehdys Liuksialan koulun kotiväki!! 16.9.2015 Ensimmäisten kesäisten kouluviikkojen jälkeen on syksy saapunut myös Liuksialaan. Kolmen virkavapausvuoden jälkeen olen taas palannut koulun

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 1 REHTORIN TERVEHDYS Uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin auringon saattelemana. Tämä lukuvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen laajennushankkeen

Lisätiedot