Saikkolan tukiasumiskokeilun toiminnan raportti. Sosionomiopiskelijat Katja Huotari ja Kaisa Tuure

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saikkolan tukiasumiskokeilun toiminnan raportti. Sosionomiopiskelijat Katja Huotari ja Kaisa Tuure"

Transkriptio

1 Saikkolan tukiasumiskokeilun toiminnan raportti Sosionomiopiskelijat Katja Huotari ja Kaisa Tuure

2 Sisällysluettelo Johdanto 1. Taustaa 1.1. Toiminnan aloittaminen 1.2. Toimintaperiaatteet 1.3. Työntekijän rooli 1.4. Asiakkuuden kuvaus 2. Yhteenveto 2.1. Toimintamallin toimivuus 2.2. Toimintamallin kehittäminen 2.3. Henkilöstö 2.4. Taloudelliset edellytykset

3 JOHDANTO Arviointiraporttia tehdessämme tutustuimme Saikkolan toimintaan, sen asukkaisiin ja työntekijään Aki Lottoseen. Haastattelimme asukkaita ja saimme Lottoselta hänen päiväkirjansa avuksi Saikkolan toimintaa kuvataksemme. Lisäksi hän antoi meille kirjallista materiaalia mm. Saikkolan säännöistä. Lottosen kautta pääsimme tutustumaan A-killan toimintaan ja sen tiloihin. Haastattelimme myös Lappeenrannan päihdehuollon tukiasuntojen vastaavaa ohjaajaa Jouko Rikkilää. Päihdehuollon johtajan Markku Aumakallion haastattelun teimme sähköpostitse aikataulullisten ongelmien takia. Haastatteluista oli suuri apu, kun koostimme arviointiraporttia. Aumakalliolta saimme myös kirjallista materiaalia, johon kuului kopio kaupungin ja A-killan välisestä ostopalvelusopimuksesta, sekä raportti PPShankkeen tavoitteista Saikkolan suhteen. 1. TAUSTAA 1.1. Toiminnan aloittaminen Saikkolan asumiskokeilu on tietyllä tavalla hyvin pitkän prosessin päätös. Vuosina Lappeenrannan talousarviossa oli euron vuosittainen määräraha, jonka avulla asuntoviraston oli tarkoitus järjestää asumispalveluja päihdeongelmaisille. Asuntoviraston tavoitteena oli löytää ns. mummon mökkejä tukiasunnoiksi. Mökkejä myös löytyi, mutta ongelmaksi muodostui organisaation hitaus; myyjät eivät voineet odottaa useita kuukausia kaupungin lopullista ostopäätöstä. Vuoden 2006 syksyllä asuntovirasto jälleen kartoitti mahdollisia tukiasunnoiksi sopivia kiinteistöjä. Tällä kertaa kiinteistön löytyminen oli välttämätöntä, koska vuoden 2004 jälkeen määrärahoja oli kertynyt yhteensä euroa ja ne oli käytettävä vuoden 2006 loppuun mennessä. Syksyn aikana asuntovirasto katsasti useita kohteita, niiden joukossa myös Saikkolan kiinteistön. Saikkolan sijainnista haja-asutusalueella huolimatta, kiinteistö soveltui hyvin asuntoviraston sille kaavailemaan käyttötarkoitukseen. Asuntolautakunta hyväksyi Saikkolan oston sekä sosiaali- ja terveyslautakunta kiinteistöön kaavaillun kaksivuotisen tukiasumiskokeilun. Saikkolan tilat remontoitiin tukiasunnoiksi ja saatiin käyttöön Saikkolan tukiasunto kokeilu alkoi päihdehuollon asumispalveluiden ja Etelä-Karjalan A kilta ry:n yhteistyönä. Päihdehuolto päätyi ostopalvelusopimukseen A killan kanssa koska heillä ei ollut mahdollisuutta palkata työntekijää Saikkolan kokeilun vetäjäksi.

4 1.2. Toimintaperiaatteet Syksyllä 2006 samanaikaisesti Saikkolan ostohankkeen kanssa vuonna 2005 aloitettu PPS hanke (hanke päihdepalvelujen seudulliseksi kehittämiseksi) oli edennyt vaiheeseen, jossa asumisen kehittämistyöryhmä alkoi pohtia uusia toimintamalleja pitkäaikaisasunnottomuuden hoitoon. Työryhmälle oli selvää, muiden samankaltaisten kokeiluiden pohjalta, että pelkkä asunnon saaminen auttaa vain hyvin harvoin päihteiden väärinkäyttäjiä jättämään päihteet ja saamaan elämänsä järjestykseen. Kuitenkin kunnalla on lainmukainen velvoite tarjota kaikille kuntalaisille asunto. Työryhmän pohdinnan pohjalta Saikkolassa päätettiin kokeilla 1:8 mallia, jossa kahdeksaa asiakasta/asukasta kohden on yksi täyspäiväinen ohjaaja. Ostopalvelusopimuksen mukaisesti A kilta palkkasi Saikkolaan yhden päätoimisen ohjaajan, Aki Lottosen. Toinen työryhmän esittämä periaate oli päihteiden käytön salliva asuminen. Ajatuksena oli sallia päihteidenkäyttö Saikkolassa, vaikkakin niin, että sallivasta käytännöstä ei suoranaisesti kerrottu asukkaille. Päihteiden käytön sallivaan toimintamalliin tuli muutos 2007 elokuussa, jolloin Aki Lottonen päihdehuollon työntekijöiden kanssa päätti, ettei päihteiden käyttöä enää sallita Saikkolassa. 1.3 Asiakkuuden kuvaus Saikkolaan on pyritty valikoimaan yksinäisiä päihdeongelmaisia, joiden arkipäivästä selviytyminen on joko vaikeaa tai jopa mahdotonta ilman valvontaa ja tukea. Tällä hetkellä asukkaita on seitsemän ja he ovat kaikki miehiä. Talo on tällä hetkellä täysi, viimeinen asukas muutti Saikkolaan noin kuukausi sitten. Häntä me emme ehtineet haastatella. Ikäjakauma on noin 30 vuodesta 60 vuoteen. Asiakkuuden kuvaus näiden edellä mainittujen piirteiden lisäksi on vaikeaa. Jokaisella asukkaalla on alkoholiongelma, jonka lisäksi muutamalla asukkaalla on taustalla myös huumeiden väärinkäyttöä. Saikkolassa on tällä hetkellä useampi asukas, joiden elämäntilanne on parantunut huomattavasti siitä, kun he muuttivat taloon. Toisaalta, lähes kaikille on tullut myös takapakkia mutta kokonaisuudessaan talon ilmapiiri on toiveikkaan positiivinen. Sääntömuutoksen jälkeen talo on työntekijän mukaan rauhoittunut huomattavasti, vaikkakin edelleen hän on joutunut puhuttelemaan muutamia asukkaita alkoholin käytöstä talossa. Riskinä onkin asiakkaiden erilainen suhtautuminen päihteisiin. Saikkolassa on ollut nähtävissä se tosiasia, että kun yksi hairahtaa juomaan, hän vetää mukanaan muitakin asukkaita. 1.4 Työntekijän rooli Aki Lottosen tehtävänä on toimia kokopäiväisenä ohjaajana Saikkolassa. Hän on myös ollut mukana asumiskokeilun suunnittelussa ja asukkaiden valitsemisessa. Tähän asti Aki Lottosen tärkein tehtävä on ollut tukea asukkaita heidän arkipäivässä, eli auttaa asukkaita erilaisten papereiden

5 täyttämisessä. Hän on myös käynyt erilaisissa virastoissa asukkaiden kanssa. Saikkolan vartiointi tapahtuu erillisen vartiointifirman kautta, mutta myös Aki Lottosella on suuri rooli talon sääntöjen toteutumisen valvonnassa. Aki Lottonen on mielestämme luonut todella hyvän ilmapiirin Saikkolaan. Asukkaat ilmiselvästi pitävät, luottavat sekä kunnioittavat häntä. Työn aktiivinen kehittäminen on vielä jäänyt taka-alalle, mutta näemme paljon mahdollisuuksia, joiden avulla Aki Lottonen voi tukea yhä paremmin Saikkolan asukkaita. Tästä lisää toimintamallin kehittäminen-osiossa. 2. YHTEENVETO 2.1 Toimintamallin toimivuus Mielestämme Saikkolan asumisyksikön toimintaa on tässä vaiheessa helppo kehittää, kun käytännön asiat ja muu toiminta hakevat vielä paikkaansa. Saikkolan vahvuuksiin kuuluu oikeantyyppisten asukkaiden valikoituminen. Tämä tarjoaa haastetta myös tulevaisuudessa, jotta löydetään sellaisia asukkaita, ketkä sitoutuisivat omalla toiminnallaan Saikkolan sääntöihin ja olisivat mahdollisimman pitkäaikaisia asukkaita. Juuri pitkäaikaisen asumisen kautta asukkaan omaa elämänhallintaa saadaan parannettua ja samalla työn tuottavuutta olisi helpompi arvioida. Näkisimme tärkeänä myös sen, että asukkaiden omat vahvuudet tunnistettaisiin ja asukas itsekin saataisiin ymmärtämään niiden kehittämisen avaamat mahdollisuudet. Päihdeongelmaisten asumisyksikössä on erityisen tärkeää, että toimintaa rajoittavat säännöt, niistä kerrotaan asukkaille ja samalla selvennetään, mitä sääntörikkomuksesta seuraa. Kun säännöt ovat selkeät, niitä on myös helpompi valvoa. Asukkaita haastatellessamme huomasimme, että he olivat tyytyväisiä siihen, että alkoholin käyttö kiellettiin sääntömuutoksella. Sääntörikkomukset tarjoavat haasteen työntekijälle, jossa hänen tulee pohtia keinoja, millä sääntörikkomukset jatkossa estettäisiin ja asukas saataisiin paremmin sitoutumaan Saikkolan toimintaan. Alkoholin käytön kieltäminen sulkee osan päihdehuollon asiakaskunnasta kuitenkin ulkopuolelle. Paluu alkuperäiseen toiminta-ajatukseen vaatisi kuitenkin nykyistä enemmän valvontaa ja samalla henkilöstön lisäämistä, jotta asukkaiden ja työntekijän turvallisuus tulisi otettua paremmin huomioon. Taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan riitä lisä-henkilökunnan palkkaamiseen. Tukitoimien tarvekartoitukseen olisi mielestämme hyvä paneutua jatkossa aikaisempaa enemmän. Samalla asukkaiden toimintaa pyrittäisiin saamaan tavoitteellisemmaksi. Olisi kuitenkin tärkeää, että tavoitteet pidettäisiin realistisina mutta samalla sopivan haasteellisina kullekin asukkaalle. Työntekijälle tämä tarjoaisi haasteen asukkaiden motivoinnissa. Tärkeäksi nousee myös väliarviointi ja seuranta, jossa työntekijä voisi yhdessä asukkaan kanssa pohtia mitä muutoksia hänen elämässään on tapahtunut ja onko tavoitteisiin päästy. Väliarvioinnissa voisi olla mukana myös päih-

6 huollon työntekijä. Tavoitteita voisivat olla esimerkiksi päihteiden käytön hallinta ja kaukaisempana tavoitteena siirtyminen omatoimiseen asumiseen. 2.2 Toimintamallin kehittäminen Asukkaiden yhteistä toimintaa voisi Saikkolassa lisätä suhteellisen helpostikin. Tilat saataisiin pienellä kunnostamisella sellaiseen kuntoon, että esimerkiksi alakerran kerhohuoneessa voisi pitää jonkinlaista toimintaryhmää. Toimintaryhmän vetämisessä voitaisiin käyttää apuna esimerkiksi opiskelijoita tai vapaaehtoistyötä. Asukkaat voisivat myös itse vaikuttaa toimintaryhmän kulloiseenkin aiheeseen. Monet asukkaista tarvitsevat tukea myös arkielämän taidoissa, joiden kehittämisessä työntekijän rooli jälleen korostuu. Hänen tulisi tunnistaa asukkaiden tarpeet ja auttaa tarvittaessa. Asukkaat voisivat yhdessä remontoida alakerran viihtyisäksi, mikä osaltaan auttaisi myös yhteisöllisyyden luomisessa. Omin käsin tietyn alueen kunnostaminen voisi vaikuttaa siihen, että asukkaat haluaisivat jatkossakin pitää tilat kunnossa. Näihin tiloihin voitaisiin myös jakaa esimerkiksi siivousvuorot, jolloin jokainen vuorollaan pitäisi huolta tilojen viihtyvyydestä. Talon ympäristö tarjoaa myös mahdollisuuksia toiminnallisuuden lisäämiseen. Asukkaille onkin jo tarjottu mahdollisuus hoitaa pihaa ja kasvimaata. Saikkolassa on suuri piha, johon mahtuisi vaikkapa perunamaa. Tällainen toiminta on kuntouttavaa ja sen lisäksi se tarjoaa mukavaa ja mielekästä ajanvietettä asukkaille. 2.3 Henkilöstö Työntekijän tulisi nähdä Saikkolan toiminta ja asukkaiden elämä kokonaisuutena, ja osata luoda toiminnalle realistiset tavoitteet. Työntekijä myös tuntee asukkaiden tukitoimien tarpeet muita sosiaalialan viranomaisia paremmin, koska viettää heidän kanssaan enemmän aikaa. Huomasimme, että Saikkolan työntekijän erityinen vahvuus on uskottavuus asukkaiden silmissä ja hänen taitonsa työskennellä ihmiseltä ihmiselle. Ymmärrettävistä syistä työntekijän rooli on kuitenkin vielä hahmottumassa, ja tulevaisuudessa siihen voitaisiin tuoda lisää aikaisemmin mainitsemaamme tavoitteellisuutta. Työntekijälle tulisi myös tarjota mahdollisuus keskittyä työnsä hoitamiseen Saikkolassa, ja selkeästi rajata ne alueet, jotka kuuluvat hänen työnkuvaansa. Samalla työntekijälle voitaisiin luoda selkeä työaika. Koska työntekijältä puuttuu työyhteisö ja sen tuoma tuki, olisi hänen hyvä aika-ajoin peilata omaa toimintaansa työntekijänä pitämällä tiiviisti yhteyttä muiden asumisyksikköjen työntekijöihin. Koska Saikkola on vielä nuori asumisyksikkö, pitäisimme sen kehityksen kannalta positiivisena sitä, että se pidettäisiin avoinna esimerkiksi sosionomi-harjoittelijoille. Harjoittelijat tuovat mukanaan omia ideoitaan myös työntekijälle, mikä voi auttaa kyseenalaistamaan jotain toimintamuotoja ja samalla tarjota mahdollisuuden kehittää uusia.

7 2.4 Taloudelliset edellytykset Saikkola pysyy todennäköisesti jatkossakin päihteettömänä asumisyksikkönä, koska kaupungilla ei ole varaa palkata lisä-henkilöstöä ja sitä kautta lisätä asukkaiden alkoholin käytön edellyttämää valvontaa. Mahdollisen väkivallan riskin lisäksi Saikkolan tilat eivät ole parhaat mahdolliset, jos alkoholin käyttö haluttaisiin uudestaan sallia. Jyrkät portaat voivat aiheuttaa erilaisia tapaturmia. Yksi asukkaista kertoi teloneensa itsensä niissä kolme kertaa alkoholin käytön ollessa vielä sallittua. Toisaalta, onko tutkittu mahdollisuutta rakentaa alakertaan pientä huonetta, jonne asukas voitaisiin laittaa selviämään jos hän tulee Saikkolaan päihtyneenä? Asukkaat tuntuivat kuitenkin olevan sitä mieltä, että päihteettömyys on hyvä asia. Taloudellisten resurssien ollessa niukat, voisi toiminnan monipuolistamiseksi etsiä mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan ja opiskelijoiden harjoittelujen sekä projektiopintojen kautta.

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Pro- tukipisteen tehostetun sosiaalityön ja tukiasumisen projekti Polku omaan paikkaan Loppuraportti Tiina Saari 2006 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009. Teemanumero: T YÖELÄMÄ

Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009. Teemanumero: T YÖELÄMÄ Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009 Teemanumero: T YÖELÄMÄ Sisällys 1/2009 3 Pääkirjoitus: Miksi teet työtä? 4 Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä 6 Auttaisiko ammatillinen

Lisätiedot

MÄ TSIIGAAN PÄIVÄN KERRALLAAN

MÄ TSIIGAAN PÄIVÄN KERRALLAAN MÄ TSIIGAAN PÄIVÄN KERRALLAAN Haastattelututkimus Mutterimajan asukkaiden elämänhallinnan kokemuksista Mari Lahtinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

Tervetuloa pro-joukkoomme!

Tervetuloa pro-joukkoomme! Tervetuloa pro-joukkoomme! Perehdytysopas Golf Talman klubiravintolaan LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Ravintolatoiminnan suuntautumisopinnot Opinnäytetyö

Lisätiedot

Yhteinen päiväkeskus

Yhteinen päiväkeskus Yhteinen päiväkeskus Margit Tepponen, Päivi Strandén ja Hannu Rutanen (toim.) Yhteinen päiväkeskus Apua arkeen, tukea kuntoutumiseen ja askeleita yhteisöllisyyteen Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Taitto

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Lainrikkoja-asiakkaiden näkökulma palveluihin ja niissä tehtäviin suunnitelmiin Katariina Pekkola Teija Sundman Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä,

Lisätiedot

JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA

JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatus Pro gradu -tutkielma Saana Simola Lokakuu 2014 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot