Vakka-Suomen päihdestrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen päihdestrategia 2007-2010"

Transkriptio

1 Vakka-Suomen päihdestrategia Vakka-Suomessa päihdeongelmia ei sivuuteta vaan ne kohdataan Jani Silvast

2 VAKKA-SUOMESSA PÄIHDEONGELMIA EI SIVUUTETA VAAN NE KOHDATAAN JOHDANTO SEUTUKUNTA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ PÄIHDETILANNE NYT JA TULEVAISUUDESSA ALKOHOLIHAITOISTA STRATEGIAN PAINOPISTEIDEN VALINTA LAPSET JA NUORET TYÖIKÄISET IKÄÄNTYNEET TUPAKKA JA HUUMEET STRATEGIAN TAVOITTEET, KEINOT JA MITTARIT LAPSET NUORET TYÖIKÄISET IKÄIHMISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET PÄIVITYS, SEURANTA JA JALKAUTUS

3 1. Johdanto A - Klinikkasäätiöltä tilattiin vuonna 2004 Vakka - Suomen päihdehuollon selvitys, jonka laati Jukka Heinonen. Tämän asiakirjan toimenpide-ehdotuksissa ehdotettiin, että alueelle laaditaan yhteinen seudullinen päihdestrategia. Selvityksen tilannut seutukunnan kuntayhtymän sosiaalijaosto ohjeisti alueellisen päihdetyöryhmän käynnistämään strategiatyötä. Myös kansallinen Alkoholiohjelma haastaa kunnat laatimaan päihdestrategiansa. Syyskuussa 2006 alueellinen päihdetyöryhmä kutsui lääninhallituksen erityistyöntekijä Sari Taavitsaisen kokoukseensa opastamaan strategiatyön käynnistämistä. Työryhmä päätyi siihen, että kaikissa alueen kunnissa kootaan yhteen päihdestrategian kannalta keskeiset toimijat ja yhteistyössä valmistellaan kunnan oma osuus strategiaan. Joulukuussa 2006 alueellinen päihdetyöryhmä kokoaa päihdestrategian ja aloittaa sen laatimisen. Strategia lähetetään kuulumiskierrokselle keväällä Päihdestrategian tarkoituksena on vähentää päihteiden käyttöä ja ehkäistä päihdehaittoja, lisäksi se tuo esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Strategiassa otetaan kantaa päihdeongelmien hoitoon, osoitetaan olennaiset interventiokohdat yksilötasolla ja pyritään varautumaan tulevaisuuden tuottamiin ongelmiin ja haasteisiin. Vakka-Suomen alueellinen päihdestrategia pohjautuu elämänkaariajatteluun. Työssä on käytetty apuna SWOTanalyysiä, jotta alueelliset vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät on saatu näkyviksi. 2. Seutukunta ja palvelujärjestelmä Vakka-Suomen seutukunnalla tarkoitetaan Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungeista sekä Pyhärannan kunnan, Vehmaan, Kustavin ja Taivassalon kunnista koostuvaa aluetta. Kaikki kuntien välinen yhteistyö ei tapahdu alueen sisällä, sillä osa seudun pohjoislaidan luonnollisista yhteyksistä suuntautuu Rauman suuntaan ja etelälaidalta vastaavasti Raision ja Turun suuntaan. 3

4 Alueen pienimmissä kunnissa (Pyhäranta, Vehmaa, Kustavi, Taivassalo) päihdehuollon palvelut tuotetaan valtaosin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, mikä tarkoittaa sosiaalityöntekijän ja terveyskeskuslääkärin (terveydenhoitajan) asiakastyötä. Erityispalveluihin turvaudutaan näissä kunnissa yksittäistapauksissa muutaman kerran vuodessa. Osassa kuntia ei niiden järjestämiseen ole varattu erillistä määrärahaa, vaan tarvittavat maksut päätetään erillisratkaisuina. Maksusitoumusten järjestämistä ei ole koettu erityisenä ongelmana. Päihdehuollon erityispalveluilla tarkoitetaan A-klinikka-, katkaisuhoitoasema, kuntoutuslaitos- ja asumispalvelutoimintaa. Omaa katkaisuhoitoasemaa tai kuntoutuslaitosta alueella ei ole. Katkaisuhoito toteutetaan valtaosin terveyskeskusten vuodeosastoilla, ja kuntoutuspalvelut ostetaan alueen ulkopuolisilta toimijoilta, (joista Kankaanpään A-koti ja Järvenpään sosiaalisairaala ovat keskeisempiä.) Uudessakaupungissa ja Laitilassa tuotetaan peruspalveluiden lisäksi myös päihdehuollon erityispalveluita. Edellisessä niitä tuottaa A-klinikka ja Laitilan-Pyhärannan terveyskeskuksen yhteydessä mielenterveysyksikkö. Muodollisesti kysymys on mielenterveystoimistosta, jossa yhden sairaanhoitajan työajasta puolet on suunnattu yksinomaan päihdetyöhön. Kummankin yksikön työ keskittyy lähes yksinomaan asiakasvastaanottoon. Vakka-Suomen sairaalan kuntoutusyksikön kuntoutusosaston joka toimii suljettuna psykiatrisena osastona paikoista 1 2 voidaan tarvittaessa osoittaa huumekatkaisussa oleville potilaille. Huumausaineiden ongelmakäyttäjien korvaus- ja ylläpitohoidon tarpeen arviointi ja sen aloittaminen tapahtuu alueen ulkopuolisissa yksiköissä. Valmiudet kyseisten hoitojen toteuttamiseen Vakka-Suomen alueella eivät ole riittäviä, mutta toistaiseksi myös näiden palveluiden kysyntä on ollut vähäistä. Perusterveydenhuoltoa toteutetaan seutukunnalla kolmessa eri terveyskeskuksessa, ja erityistason hoitoa valtaosin Vakka-Suomen sairaalassa. Peruspalveluiden tarjonta pienehköissä terveyskeskuksissa johtaa päivystysvastaanottojen kierrätykseen, jolloin päivystys viikonpäivästä ja kellonajasta riippuen voi sijaita kolmella eri paikkakunnalla. 4

5 Mielenterveystyön avopalveluita tuottaa Laitilan mielenterveysyksikön lisäksi Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluva Vakka-Suomen sairaala. Uudessakaupungissa toimii psykiatrian poliklinikka. Viime vuosina päihdehuollossa ns. kaksoisdiagnoosipotilaiden määrä on kasvanut, ja niinpä psykiatrian poliklinikan asiakkaista lähes viidesosalla on psykiatrisen diagnoosin lisäksi myös päihdediagnoosi. ( Heinonen, J Vakka- Suomen päihdehuollon selvitys) Ennaltaehkäisevän päihdetyön rooli on kunnissa usein jaettu eri toimijoiden kesken. Sitä tekevät mm. neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajat, työterveydenhoito, sosiaalityöntekijät, opettajat, A-klinikka, nuorisotalot, seurakunnat ja järjestöt. Ehkäisevän päihdetyön tulisi olla luonteeltaan pitkäjänteistä ja suunniteltua. Tällä hetkellä ehkäisevän päihdetyön rooli on kunnissa melko selkiytymätön eikä sen painoarvo ole riittävän suuri. Tosin hyviä päihteidenkäyttöä ennaltaehkäiseviä käytäntöjä on käytössä. 3. Päihdetilanne nyt ja tulevaisuudessa Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa väheni noin kaksi prosenttia vuonna 2006, mutta on edelleen korkea. Asukasta kohden kulutettiin 100 %:sta alkoholia 10,3 litraa. (STTV:n julkaisu) A-klinikkasäätiön valtakunnallisen tilaston mukaan asiakkaita on ollut vuosina reilut Määrä on vaihdellut eri vuosina muutaman sadan välillä. Miesten määrä on ollut kaksinkertainen naisten määrään verrattuna. Vuonna 2005 asiakkaista oli v. 22 % ja v. 20 % v. oli 15 % ja alle 30 -vuotiaita 13 %. Pitkällä aikavälillä alkoholinkulutus on lisääntynyt kaikkialla Suomessa. Alkoholikuolemat ovat lisääntyneet reilusti erityisesti alkoholiveron laskun (2004) jälkeen. Alkoholin hinnanalennus näyttää lisänneen keski-ikäisten miesten ja naisten runsaampaa alkoholinkäyttöä. Vuosista miesten kuolleisuus kasvoi yli 15 prosenttia ja naisten yli 30 prosenttia. Alkoholikuolemiin on laskettu mukaan alkoholisairauksien ja - myrkytysten lisäksi myös kuolemat, joissa alkoholi oli osallisena (tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat sekä sydänperäiset kuolemat). Alkoholiin kuolee ylivoimaisesti eniten perheettömiä miehiä, jotka ovat olleet työttömiä tai eläkeläisiä ennen kuolemaansa. (Dialogi 2/2007, s.40-41). 5

6 Kouluterveystutkimuksen (2005) mukaan vuotiaista Vakkasuomalaisista nuorista noin joka neljäs (26,77 %) juo itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Koko Varsinais-Suomessa prosentuaalinen luku on 21,32 %. Suomessa nuorten juominen yleensäkin on nimenomaan humalajuomista. Tämän voi havaita ilman tilastojakin. Nuorten alkoholinkäyttöön vaikuttavat yhteiskunnan luomat käsitykset alkoholinkäytöstä, kaveripiiri jossa nuori liikkuu ja vanhempien asennoituminen alkoholinkäyttöön sekä vanhempien osoittama kiinnostus nuorten tekemisiin. Kouluterveystutkimuksesta ilmenee, että vuotiaista joka viides koki vanhemmuudenpuutetta. Tämä saattoi liittyä siihen, että vanhemmat eivät tunteneet oppilaan ystäviä, he eivät tietäneet missä lapset viettävät viikonloppuiltansa tai nuori ei pystynyt keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan tai ei saanut kotoa apua kouluvaikeuksiin. Vakkasuomalaiset nuoret myös tupakoivat muuta maata ja varsinaissuomalaisia enemmän. Noin joka viides 8-9-luokkalaisista tupakoi päivittäin. Tavallista yleisemmällä tupakoinnilla ja humalajuomisella saattaa olla yhteyttä keskenään, sillä porttiteorian mukaan yhden päihteenkäyttö lisää riskiä kokeilla toista. Ikäihmisten alkoholinkäyttö on yleistynyt ja niin myös siihen liittyvät haitat. Tilastoja ikäihmisistä paikallisesti on melko vähän saatavilla, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta kysellessä alkoholiin liittyvät haitat ikäihmisten keskuudessa ovat tätä päivää. Haitat ovat tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntymässä. Tulevaisuus Päihteiden käytöstä aiheutuvia kustannuslaskelmia ei ole kokonaisuudessaan tehty. Menot koostuvat useista suorista ja välillisistä kustannuksista. Laskelmiin tulee huomioida kertaluontoiset haitat kuten tapaturmat, väkivalta, rattijuoppous, muu rikollisuus, sairaskohtaukset, myrkytykset ja itsemurhat. Lisäksi pitkäaikaisen käytön aiheuttamat haitat kuten elimelliset sairaudet, mielenterveysongelmat ja riippuvuus. Sosiaalisiin haittoihin kuuluvat ihmissuhdeongelmat, taloudelliset vaikeudet ja syrjäytyminen. (Suomalaisten alkoholiasenteet -vihko). 6

7 Psykologiliiton tekemien arvioiden perusteella yhden syrjäytyneen henkilön / työttömän kaikki yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat vuodessa. Tämä laskelma perustuu valtiovarainministeriön vuoden 1997 laskelmaan, joten kustannukset ovat todennäköisesti kasvaneet kymmenessä vuodessa. Lapsen sijoittamisen hinta on saman laskelman mukaan noin /vuosi ja nuoren joutuminen vankilaan noin vuodessa. Esimerkiksi jos henkilö joutuu sairaslomalle ja eläkkeelle 30-vuotiaana, hänen aiheuttamansa kustannukset ovat 35 vuoden ajalta noin 1 miljoona euroa. (Psykologiliiton moniste) Pelkästään alkoholin aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat Euroopassa vuonna 2003 arviolta 125 miljardia euroa. Se tarkoittaa noin 650 euroa jokaista eurooppalaista kohti. Suomessa alkoholin aiheuttamat haitat ovat kasvaneet merkittävästi veroalennuksen jälkeen. (Suomalaisten alkoholiasenteet -vihko, ) 4. Alkoholihaitoista Alkoholin aiheuttamat ongelmat ja haitat koskettavat lähes jokaista kuntalaista jollakin tavalla joko suoraan tai välillisesti. Terveyskeskusten asiakkaista arviolta 20% on alkoholin suurkuluttajia eli henkilöitä jotka käyttävät yli 24 alkoholiannosta viikossa. Myös sosiaalityöntekijöiden asiakkaista suurella osalla on alkoholin liiallista käyttöä. Monen alueella toimivan järjestön toiminnan kohteena on joko suoraan tai välillisesti alkoholin käyttöön liittyvät seikat. Nyt kun alkoholinkäyttö on joka suhteessa takavuosia avoimempaa on monille ihmisille muodostunut tapa, jossa alkoholi on osa arkipäivää. Suomalaiset ovatkin jossain määrin omaksuneet ns. eurooppalaisen tavan nauttia alkoholia arkena vaikkapa illalla työpäivän päätteeksi, mutta myös runsas viikonloppujuominen on edelleen säilynyt suomalaisten keskuudessa. Tällaisissa tilanteissa viikoittainen alkoholinkulutus nousee helposti yli suurkulutusrajan (24 annosta/vko). Tämä jää usein käyttäjiltä itseltään huomaamatta ja lisää riskiä sairastua alkoholismiin. 7

8 Käsitys alkoholinkäytöstä aiheutuvista haitoista ovat kuntalaisilla vaihtelevat ja usein haitoilla ymmärretäänkin vain itse alkoholiongelmaa tai alkoholismia sairautena. Haittoja kuitenkin syntyy yleensä jo ennen kuin voidaan puhua varsinaisesta alkoholiongelmasta. Näihin haittoihin kuuluvat jo aiemminkin mainitut seikat: tapaturmat, väkivalta, rattijuoppous, muu rikollisuus, sairaskohtaukset, myrkytykset ja itsemurhat. Lisäksi pitkäaikaisen päihteidenkäyttöön liittyvät haitat kuten elimelliset sairaudet, mielenterveysongelmat ja riippuvuus. Sosiaalisiin haittoihin kuuluvat ihmissuhde- ja perheongelmat, taloudelliset vaikeudet ja syrjäytyminen. Myös lasten huolenpidon puute on hyvin vakava päihteiden liikakäytöstä johtuva haitta. Alkoholin aiheuttamien haittojen ymmärtäminen laajemmassa merkityksessä kuntalaisten keskuudessa on tärkeää. Tällöin heillä itsellään on mahdollisuus arvioida ja muuttaa omia alkoholinkulutustottumuksiaan. Päihdepalveluita tarvitsee seutukunnassa jokainen ikäryhmä. Eri ikäryhmät tarvitsevat omanlaisiaan heille kohdennettuja palveluita. Alkoholiongelmaisten aikuisten palveluntarpeeseen kyetään vastaamaan melko hyvin mutta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelut ovat heikoimmin järjestetyt sillä palvelut on suunnattu työikäiselle väestölle. Myös huumeidenkäyttäjien palveluiden saatavuudessa on kehittämisen varaa. Kaikkia ikäryhmiä koskettava teema päihdepalveluita suunniteltaessa on kuitenkin alkoholinkäytön ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota, sillä alkoholin liikakäyttö on vaikeasti hoidettava ja usein pitkäaikainen ongelma. Myös aiemmin mainitut lukemat syrjäytymisen kustannuksista puoltavat päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn panostamista. Nuorena liiallisen alkoholinkäytön seurauksena sittemmin syrjäytynyt henkilö käyttää elämänsä aikana runsaasti kunnan eri palveluita ja tuo samalla niille runsaasti kustannuksia. Ennaltaehkäisyllä alkoholinkäyttöön aikuisväestössä kyetään parhaiten vaikuttamaan siihen ryhmään, joilla ei vielä ole kehittynyt alkoholiriippuvuutta. Nämä ihmiset elävät alkoholiriippuvuuden suhteen vaaravyöhykkeellä. Ennaltaehkäisemällä alkoholin ja päihteiden ongelmakäyttöä voidaan vaikuttaa seutukunnan hyvinvointiin ja saada aikaan säästöjä kuntataloudessa vähentyneen palveluntarpeen kautta. Tuottaakseen tuloksia ennaltaehkäisevän työn on oltava suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. 8

9 Ennaltaehkäisyn lisäksi avun ja tiedon tarjoaminen riittävän ajoissa sitä tarvitseville on tärkeää. Liiallisesta alkoholinkäytöstä kärsiville tulee tarjota asianmukaista hoitoa jo olemassa olevien ja potentiaalisten haittojen vähentämiseksi. Heidän hoidossaan tulee käyttää menetelmiä, jotka on sopiviksi todettuja (Käypä hoito suositukset jne.). Palvelurakenteen on oltava selkeä jotta turhia päällekkäisyyksiä hoidossa ei tulisi. Suomessa alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat ovat politiikassa melko vähän esillä. Tämä johtaa usein siihen, että niiden hoitoon ja ehkäisyyn ei panosteta riittävästi. Vakka- Suomella on mahdollisuus sitoutua pitkäjänteiseen päihdetyöhön ja erottua positiivisesti monesta muusta seutukunnasta. Tähän tarvitaan tahtoa. Hyvinvointiin panostaminen tuo lopulta kunnille säästöjä. 5. Strategian painopisteiden valinta Strategiatyön alussa seutukunnan tarpeita päihdepalveluille selvitettiin alueen kuntien omissa työryhmissä SWOT-analyysein. Analyysit tuotiin yhdessä pohdittaviksi alueelliseen päihdetyöryhmään. Kunkin kunnan oman työryhmän valitsemista avainkohdista otettiin alueelliseen päihdestrategiaan kaikille kunnille yhteneväiset ja alueellisenpäihdetyöryhmän mielestä tärkeimmät kohdat. Kunnissa palvelutarpeet olivat hyvin yhtenevät, eikä ristiriitoja kohderyhmien valinnan suhteen kuntien välillä tullut. Määräävin tekijä painopisteiden valinnassa oli tieto siitä, että eniten haittaa ja kustannuksia aiheuttava päihde on alkoholi. Strategia painottuu siis alkoholin haittojen vähentämiseen. Kohderyhmät valittiin etenkin lapsien näkökulma huomioiden, mutta myös tulevaisuuden uhkakuvien perusteella Lapset ja nuoret Kaikissa kunnissa koettiin lapset ja nuoret tärkeiksi strategian suunnittelun kohderyhmiksi. Lasten osalta työryhmän päämääriä kuvaa ajatus siitä, että lapsilla tulisi olla mahdollisuus alkoholista vapaaseen kasvuympäristöön. Lasten mielestä verrattain vähäinenkin alkoholinkäyttö on heitä häiritsevää ja epämiellyttävä asia heidän elämässään. Lasten hyvän ja turvallisen sekä päihteistä vapaan kasvuympäristön turvaaminen on perimmiltään ehkäisevää päihdetyötä, jolla on suuri merkitys lapsen 9

10 tulevaisuuden kannalta. Vanhempien tulisikin ymmärtää, että alkoholia ei tule käyttää lasten seurassa. Nuorten osalta strategiatyössä paneuduttiin heidän humalajuomiseensa. Alkoholikokeilut yleistyvät siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle niin, että 9-luokalla lähes jokainen on kokeillut alkoholia. Alkoholinkäytöstä aiheutuvia ongelmia alkaa ilmaantua jo yläasteiässä. Alkoholinkäytön aloitus alle 15-vuotiaana on osoittautunut merkittäväksi riskitekijäksi myöhemmille päihde- ja mielenterveysongelmille useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Nuorten alkoholikokeilut ovat siirtyneet varhaisemmaksi ja yhä useampi nuori on vaarassa kohdata päihteisiin liittyviä ongelmia. Toistuvasti itsensä humalaan juovat ja sen lisäksi jo ennestään muista ongelmista kärsivät nuoret ovat erityisesti vaaravyöhykkeellä. Humaltumisen aiheuttamat ongelmat koskettavat kuitenkin kaikkia nuoria olipa heidän elämäntilanteensa minkälainen tahansa. Välittömiä ongelmia ovat mm. väkivalta, rattijuopumukset, tapaturmat ja alkoholimyrkytykset. Puuttuminen nuorten alkoholinkäyttöön vähentää myöhemmässä vaiheessa tarvittavaa hoitoa. Nuoret ovat alttiita mainonnalle sekä niiden luomille positiivisille mielikuville alkoholinkäytöstä. Myös vanhempien juomatavat ja heidän suhtautumisensa alkoholinkäyttöön vaikuttaa nuorten alkoholin kulutustapoihin ja -tottumuksiin. Nuoret ottavat juomistavoissaan mallia vanhemmiltaan ja muilta aikuisilta. Jos vanhempien juomiseen ei puututa ajoissa, saatetaan joutua tekemään yhteiskunnalle hintavia ratkaisuja, kuten lasten huostaanottoja. Nuorten varhaisen alkoholinkäytön vakavuutta lisää se, että heidän aivojensa kehitysvaiheesta johtuen riippuvuus eri mielihyvää tuottaviin aineisiin, myös alkoholiin, syntyy aikuista herkemmin. 5.2 Työikäiset Työikäisten piirissä väestö alkaa olla alkoholikulutuksen osalta jakautunut ongelmakäyttäjiin ja kohtuukäyttäjiin, mutta myös raittiisiin. Vaikeammin havaittavissa on ryhmä, jonka alkoholinkäyttö ylittää suurkulutuksen rajan, mutta jotka kykenevät edelleen olemaan mukana työelämässä. Nämä ihmiset kuuluvat myös niiden henkilöiden joukkoon, jotka ovat vaarassa joutua alkoholinkäyttönsä vuoksi vaikeuksiin. He eivät useinkaan 10

11 tiedosta liiallista alkoholinkäyttöään ja vetoavat juuri siihen, että he kykenevät hoitamaan työnsä. He ovat potentiaalisia alkoholiongelmaisia. Tämä ryhmä valittiin alueellisen päihdestrategian kohderyhmäksi. Sen sijaan hyvin selvästi erottuva asiakasryhmä päihdepalvelujen piirissä on ns. kaksoisdiagnoosiasiakkaat. He ovat henkilöitä, joilla on mielenterveysongelman lisäksi päihdeongelma. Tämä asiakasryhmä käyttää runsaasti kuntien eri palveluita ja heidän hoitonsa on usein pirstaleista. Tämä johtaa siihen, että heidän elämäntilanteensa ei ole oikein kenenkään tiedossa. Heidän hoitonsa ei ole riittävän selkeätä ja se aiheuttaa turhia käyntejä eri palvelupisteissä. 5.3 Ikääntyneet Ikääntyneiden osalta lisääntynyt ja edelleen lisääntyvä ongelma päihdekentällä. Tämän vuoksi ikääntyneiden alkoholinkäyttö otettiinkin strategiasuunnittelun neljänneksi painopistealueeksi. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ja ikääntyessä syntyy nykyisestä poikkeava ikäihmisten sukupolvi. (Alkoholiolot EU-suomessa: Kulutus, haitat ja politiikan kehys ) Tämä ns. märkäsukupolvi on oppinut edellistä avoimemman tavan käyttää alkoholia. Tulevaisuudessa tämä todennäköisesti tuottaa nykyistä enemmän alkoholinhaitoista kärsiviä ikäihmisiä ja tähän tulevaisuuden uhkakuvaan varautuminen on tärkeää. Ikääntyminen tuo muutoksia elämään ja terveydentilaan. Monet vanhukset tarvitsevat lääkitystä terveytensä ylläpitämiseksi, toisinaan myös alkoholista etsitään helpotusta erilaisiin oireisiin. Tiedon lisääminen lääkkeistä, alkoholista ja niiden yhteiskäytöstä vanhusten keskuudessa auttaa heitä ymmärtämään ja pohtimaan omia kulutustottumuksiaan. Ikäihmiset saattavat epähuomiossa jatkaa aiemmin oppimaansa elämäntyyliä eivätkä he tiedosta sitä, että lääkkeet ja alkoholi eivät sovi yhteen. Alkoholia käytetään joskus myös lääkkeen korvikkeena. Pienillä alkoholimäärillä on todettu olevan terveydelle edullisia vaikutuksia. Vaara piilee siinä, että Ikäihmisten nauttimat päivittäisannokset saattavat huomaamatta kasvaa suurkulutusmääriin. Lisäksi monet 11

12 lääkkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden kanssa ei alkoholia sovi nauttia. Suomalaisten alkoholinkäyttö terveyttä edistävällä tavalla on harvinaista. 5.4 Tupakka ja huumeet Alueellisen päihdestrategian puitteissa päädyttiin em. alkoholinkulutusta koskevien painopisteiden valintaan. Päihteistä myös tupakka ja huumeet aiheuttavat monenlaisia ongelmia, mutta käsityksen mukaan huumeongelmaisten määrä on alueella melko pieni ja nuorten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut negatiivisemmaksi. Tupakoinnilla on kiistatta oleellinen vaikutus ihmisten terveyteen ja sairastuvuuteen. Alueen kunnissa on kuitenkin kiinnitetty huomiota tupakoinnin vähentämiseen mm. julistamalla savuttomia työpaikkoja. Kuntien ja seurakuntien nuorisotoiminta on luonteeltaan päihteetöntä. Kouluissa nuorten tupakointiin kiinnitetään huomiota ja ainakin joissain alueen kunnissa toimii oppilaiden tupakasta vieroitusryhmä. Lisäksi kansallisella tasolla käydään vilkasta keskustelua tupakoinnin sallittavuudesta ja tupakoinnille on asetettu rajoituksia valtiovallan toimesta. Tupakka ja huumeet ovat siis eräs ongelma päihdekentällä, mutta niihin ei ole edellä mainituin perustein tässä strategiassa paneuduttu. Koululaisten tupakanpolttoa ja koko seutukunnan huumetilannetta tulee joka tapauksessa seurata vähintäänkin silloin kun tätä strategiaa seuraavan kerran päivitetään. 12

13 PÄIHDESTRATEGIAN PAINOPISTEET Lapset Nuoret Työikäiset Ikäihmiset Tavoitteet: Tavoitteet: Tavoitteet: Tavoitteet: 1. Neuvoloissa on systemaattinen tapa tiedottaa vanhempia alkoholinkäytöstä ja siitä lapsille aiheutuvista haitoista. 2. Aikuisten alkoholin käytön vaikutuksille alttiit lapset havaitaan entistä paremmin. 3. Perheen tukitoimia suunnitellessa lapsi nähdään ensisijaisena tuen tarvitsijana. 1. Nuorten humalajuojien osuus vähenee. 2. Vanhempien vastuullisuus nuorten alkoholinkäytön suhteen lisääntyy. 3. Alkoholin vähittäismyynnin vastuullisuus lisääntyy. 1. Suurkuluttajien tietoisuus oman alkoholinkulutuksen määrästä lisääntyy. 2. Kuntalaiset ja alkoholitietous kohtaavat. 3. Kaksoisdiagnoosiasiakkailla tiedossa ne tahot, joiden kanssa he asioivat. Toimijoilla riittävä koulutus tähän asiakasryhmään liittyen. 1. Varautuminen tulevaan, lisääntyvään päihteiden käyttöön ikäihmisten parissa. Keinot: Keinot: Keinot: Keinot: 1. Terveydenhoitajien puheeksiotto ja alkoholiohjaus vanhemmille. - Neuvoloiden terveydenhoitajien koulutus tarpeen mukaan. 1. Kaikkien toimijoiden varhainen puuttuminen nuorten päihteidenkäyttöön. - Nuorten ja järjestöjen osallistuminen ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. 1. Työterveyden ja terveydenhuollon puheeksiotto ja mini-interventio (koulutus). 2. Uutisointi alkoholiasioista paikallismediassa paikallisten päihdetyöryhmien aloitteesta. 1. Hoitohenkilökunnan koulutus ikäihmisten päihdeongelmissa. - Päihdealan konsultoinnin kehittäminen vanhustenhoitoon /kotipalveluun. - Puuttumismalli hoiva-/hoitotyöhön. 2 ja 3. Alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukemismallin käyttöönotto kunnissa. 2. Vanhempien neuvonta nuorten alkoholikokeiluista ja niihin liittyvistä ongelmista. - vuorovaikutuksen lisääminen vanhempien ja nuorten kanssa toimivien tahojen välillä. 3. Puuttuminen alkoholin välittämiseen alaikäisille. 3. Selkeät toimintamallit/hoitopolut kaksoisdiagnoosiasiakkaille. Tiedonkulku ja tietojen vaihto eri tahojen välillä riittävää. - Olemassa olevien toimintamallien käyttöönotto (ikäihmisten päihdehoidon polku, kotikatkaisu jne.) Mittari: Mittari: Mittari: Mittari: 1. Lastenneuvoloiden itsearviointi alkoholiohjauksesta: laatu, määrä ja valmiudet ohjaukseen. 2. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja laatu. - Tiedustelut tukemismallin tunnettavuudesta Kouluterveystutkimus 2. Kouluterveystutkimus ja päihdeiltojen yms. osallistujamäärät. 3. Poliisille tehtyjen ilmoitusten lkm/vuosi alkoholin välittäjistä. 1. Työterveyden arviointi ohjauksestaan: määrä ja laatu sekä omat valmiudet. 2. Alueellisen päihderyhmän arviointi uutisoinnin riittävyydestä. 3. Toimintamallit ja hoitopolut kaksisdiagnoosiasiakkaille valmiina vuonna Kotipalvelun asiakkaiden lukumääräinen tilastointi liiallisen alkoholinkäytön suhteen. - Ikäihmisten parissa työskentelevien koulutuksiin osallistuneiden lkm. - Toimintamallien käyttöönoton laajuus sekä toimijoiden kokemukset

14 6. Strategian tavoitteet, keinot ja mittarit Visio: Vakka-Suomessa kannetaan vastuuta lasten ja nuorten kärsimistä päihdehaitoista. Vakka-Suomessa päihdeongelmia ei sivuuteta vaan ne kohdataan. Tässä kappaleessa esitellään kunkin kohderyhmän osalta strategian tavoitteet, keinot joilla niihin on tarkoitus päästä sekä mittarit, joiden avulla strategiaa voidaan arvioida. Seuraavassa käydään läpi nuo strategian osa-alueet. Tiivistettynä strategiaa on kuvattu edellisen sivun päihdestrategian painopisteet kaaviossa. 6.1 Lapset Vanhempien alkoholin liikakäyttö on vakavin yksittäinen lapsen pahoinvointia aiheuttava tekijä. Tämän on todennut työryhmä, joka on tehnyt aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle (Aula ym Aloite vanhempien alkoholinkäytön ja siitä lapsille aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi). Lapsien ei tule joutua kokemaan tilanteita, joissa aikuisten alkoholinkäyttö aiheuttaa heille haittoja. Vanhempien alkoholinkäyttö on lasten mielestä lähes aina häiritsevää ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia heidän kehitykseensä. Tämän vuoksi vanhempia tulee ohjeistaa neuvoloissa miettimään omaa alkoholinkäyttöään ja sitä, millä tavalla heidän lapsensa saattavat sen kokea. Lapset, joiden vanhemmat käyttävät liikaa alkoholia, tulee tunnistaa palvelurakenteessa entistä paremmin. Tämä tapahtuu niin, että kaikki lapsien kanssa toimivat tahot ottavat työssään huomioon vanhempien päihteidenkäytön mahdollisuuden ja puuttuvat siihen empimättä. Näitä tahoja ovat mm. poliisi, terveydenhuolto, päihdehuolto, sosiaalitoimi, koulut, lastenpäivähoito, ym. (kuva1.). Lapsen kasvun ja kehityksen vaarantuessa tulee asiasta ilmoittaa lastensuojeluun. 14

15 Toimijat Kriittinen havainnointi Kun huoli herää Toiminta Poliisi, Ensiapu, poliklinikat, vastaanotot, A-klinikka, sos.toimi, työterveyshuolto Päihtynyt asiakas / päihdeongelman vuoksi hoitoon hakeutuva asiakas Tarkistetaan, onko asiakas myös lapsiperheen huoltaja Lapsen/lasten sen hetkisen huolenpidon varmistaminen ja turvaaminen Lastenneuvolat, päivähoito, koulut, perheneuvola, psykiatrinen hoito Lapsi oireilee käyttäytymisellään Arvioidaan päihteiden käytön mahdollisuutta perheessä Päihteidenkäytön puheeksiotto Päivähoidon ohjaaja Päivähoidon aloitus Arvioidaan, onko perheessä päihteiden käytön mahdollisuutta Hoitosuunnitelman laatiminen lapsen kotona, puheeksiotto Neuvoloiden terveydenhoitajat, vastaanotot Toistuvat aikojen peruuttamiset tai tulematta jättämiset Varataan aika kotikäyntiä varten Asian puheeksiotto Äitiys- ja lasten neuvolat Päihteidenkäytön seulonta Raskaus ja päihteet haastattelu (Tukeva ote) Puheeksiotto ja hoitoon ohjaus Kuva 1. Alkoholin haitoista kärsivien lasten tunnistamisen mahdollisuuksia. Alkoholiongelma on usein vaikea hoitaa ja asiat alkoholiongelmaisen osalta muuttuvat yleensä hitaasti. Tällöin on erityisesti lapsia autettava, jotta heidän tervehtymisensä pääsisi ajoissa alkuun. Vaikka alkoholiongelmainen itse ei hoitoon sitoutuisikaan niin muuta perhettä voidaan tukea. Lapsi tuleekin nähdä ensisijaisena avuntarvitsijana tilanteissa, joissa vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö ilmenee. Kaverista huoli hankkeessa ( ) esitetyn alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukemisen malli tulee saattaa lapsien parissa työskentelevien tahojen tietouteen, sillä sitä noudattamalla lasten kokemiin alkoholin aiheuttamiin haittoihin kyetään vaikuttamaan tehokkaammin. Malli auttaa työntekijöitä ymmärtämään heidän roolinsa alkoholin haitoista kärsivien perheiden havaitsemisessa, jolloin ongelmiin 15

16 puuttuminen mahdollistuu. Malli myös ohjaa tukitoimenpiteitä suunnittelevia tahoja näkemään lapsen ensisijaisen ja erityisen tuen tarpeen kun perhe kärsii alkoholinkäytön aiheuttamista haitoista. Vuonna 2009 kaikilla lasten kanssa työskentelevillä ja lapsiperheitä kohtaavilla toimijoilla tulee olla käsitys siitä, miten lapsia tulee ja voi auttaa kun heille aiheutuu ongelmia vanhempien alkoholinkäytöstä. Arviointi Strategian ehdottamien toimenpiteiden arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi terveydenhoitajien omaa arviointia toteuttamansa alkoholiohjauksen määrästä ja laadusta: onko ohjausta tehty systemaattisesti ja onko heillä mielestään riittävästi koulutusta tämän tyyppisten asioiden kohtaamiseen? Siitä, kuinka hyvin alueella alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukemismalli on ohjannut toimintaa, saadaan tietoa tiedustelemalla mallin tunnettavuutta eri toimijatahoilta. Sosiaalityöntekijöiden arvio lastensuojeluilmoitusten määrästä ja siitä, millaisista tilanteista ja kuinka matalalla kynnyksellä ilmoitukset on tehty saadaan myös välillistä tietoa lasten kokemien alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen varhaisesta havainnoinnista. 6.2 Nuoret Vakka-Suomessa nuorten humalajuominen on tavallista yleisempää. Monille nuorista alkoholikokeilut ovat yksittäisiä, mutta osalle ne ovat säännöllisiä ja vaikuttavat väistämättä nuoren tulevaisuuteen. Nuorten humalajuominen voi johtua siitä, että he pyrkivät pakenemaan ongelmiaan juomalla. Toisaalta alkoholinkäyttö voi olla ajamassa nuorta kohti ongelmia. Tämän vuoksi alueellisen päihdestrategian tavoitteena onkin nuorten humalajuojien osuuden vähentäminen seutukunnassa. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi nuorten humalajuomiseen on pyrittävä vaikuttamaan usealla eri tavalla. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kunkin toimijan, joka nuoria tapaa, tulee puuttua havaitsemaansa päihteidenkäyttöön. Puuttuminen on keskustelua nuoren (ja hänen vanhempiensa) kanssa hänen päihteidenkäytöstään tai pelkästään ilmoittamista asiasta eteenpäin esim. sosiaalitoimeen. Työntekijän toiminta riippuu työntekijän ammatillisista valmiuksista. 16

17 Nuorten kanssa työskentelevien tahojen (koulut, nuorisotalot, terveydenhoito) tulee laatia toimintamalli nuorten päihteidenkäyttöön liittyen, joka sisältää asioista keskustelun nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Mallin tulee olla työpaikan työntekijöiden ja nuorten tiedossa, mutta myös vanhempien on hyvä tietää näistä toimintatavoista. Puuttuminen nuorten päihteidenkäyttöön tulee olla asiallista ja rakentavaa. Siinä voidaan käyttää mm. motivoivan haastattelun menetelmää. Nuorten päihdemittarin käyttö keskustelua ohjaavana elementtinä helpottaa työntekijää kohdentamaan keskustelua oikeaan suuntaan. Poliisi voi puuttua nuorten julkijuopotteluun keräämällä pois alkoholipitoiset juomat ja ilmoittamalla sosiaalitoimeen havaitsemastaan nuoren tai nuorten alkoholinkäytöstä. Vuoropuhelu poliisin ja sosiaalitoimen on tärkeää ja edesauttaa asioiden hoitoa. Sosiaalitoimi voi toimia päänavaajana ottamalla tiedustelevan työotteen poliisin suuntaan. Nuorten tulee saada äänensä kuuluviin ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnittelussa, koska he tietävät parhaiten mitä nuorten elämä on ja miten alkoholi ja päihteet siihen liittyvät. Näin he myös sitoutuvat paremmin suunnitelmien tavoitteisiin. Nuorten ääni saadaan luontevasti kuuluville vaikkapa ottamalla heidät mukaan koulun päihdetoimintamallin suunnitteluun. Myös kaikenlaisen päihteettömän toiminnan järjestäminen nuorten ehdoilla ja etenkin vastuuttamalla heitä tilaisuuksien ym. toiminnan järjestämiseen antaa nuorille onnistumisen kokemuksia ja kasvattaa heitä vastuullisuuteen. Aikuinen voi toimia tuossa tilanteessa auttajana ja tukijana. Nuorten päihteidenkäyttöä voidaan ennaltaehkäistä myös urheiluseurojen ja järjestöjen toiminnan kautta. Urheiluseuroissa tulee kiinnittää huomiota päihteidenkäyttöön ja selvästi osoittaa, että seuran tavoitteena on päihteetön junioritoiminta. Edustuspelaajat voivat toimia junioreiden esikuvina. Esimerkillisten, päihteettömien urheilijoiden nostaminen näkyville muokkaa nuorten asenteita oikeaan suuntaan. Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa kun halutaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön. Vanhempien vastuullisuutta nuorten päihteidenkäytön suhteen tulee lisätä. Vanhemmilla tulee olla ajan tasalla olevaa tietoa nuorten päihteidenkäytöstä, mutta myös kriittinen asenne nuorten päihdekokeiluihin. Heillä tulee olla riittävästi ja sopivaa tietoa, jotta he 17

18 voivat muodostaa käsityksen siitä, miten nuorten päihteidenkäyttöön ja esim. yöllä liikkumiseen katukuvassa tulee suhtautua. Omat kullannuput ja muiden kakarat asenne nuorten alkoholinkäyttöön liittyen tulee muuttua vanhempien keskuudessa. Vanhempien tulee myös ymmärtää, että alkoholin ostaminen omille lapsille on kiellettyä. Koulun ja paikallisten päihdetyöryhmien rooli vanhempien opastajana päihdeasioissa ja toimivan koulu-oppilas-vanhempi-ketjun rakentajana on tarpeen. Alkoholin saatavuustekijät vaikuttavat nopeimmin sekä aikuisten että nuorten päihteidenkäyttöön. Jos alkoholin hankkimista vaikeutetaan, niin sen kulutus vähenee. Alueen yrittäjien, alkoholitarkastajan, poliisin ja sosiaalitoimen välille tulee rakentaa verkosto, jonka avulla alkoholia nuorille välittävien henkilöiden toimiin puututaan ja toisaalta lisätään myynnin ikärajavalvonnan tarkkuutta. Välittäjien toimintaan puuttuminen vaatii ensisijaisesti sen, että välittäjien nimet tulevat poliisin tietoon. Tämän jälkeen poliisilla on mahdollisuus keskustella asiasta alkoholia välittävän henkilön kanssa. Tällä toimenpiteellä on varmasti vaikutusta välittäjän käyttäytymiseen. Tällä strategialla haastetaan sosiaalitoimi ja poliisi ottamaan yhteinen vetovastuu em. verkoston rakentamisessa. Arviointi Nuorten päihteidenkäyttöä voidaan arvioida mm. kouluterveystutkimusten kyselyiden avulla. Kouluterveystutkimuksesta tarkastellaan niiden oppilaiden prosentuaalista osuutta, jotka ovat vastanneet olleensa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Näin saadaan suuntaa-antava käsitys 8.- ja 9.-luokkalaisten alkoholinkäytöstä. Kouluterveystutkimuksessa on myös indikaattori, joka kertoo nuorten kokemasta vanhemmuuden puutteesta. Vanhemmuuden puutteella tarkoitetaan kyselyssä sitä, että vanhemmat eivät tunne oppilaan kaveripiiriä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa, oppilas ei saa kotoa tukea kouluvaikeuksiinsa eikä oppilas pysty keskustelemaan asioistaan vanhempiensa kanssa. Nämä tekijät liittyvät usein myös nuoreen, joka käyttää päihteitä. Indikaattorin antama tieto toimii siis välillisenä tukena arvioitaessa vanhempien vastuullisuutta nuorten päihteidenkäytön suhteen. Siitä, onko toimiin alkoholin välittämisen hillitsemiseksi ryhdytty, saadaan tietoa tilastoimalla poliisille tehdyt ilmoitukset alkoholinvälittäjistä. 18

19 6.3 Työikäiset Työssäkäyvien alkoholin suurkuluttajien lukumäärää on vaikea arvioida sillä heitä on vaikea tunnistaa. Tämä johtuu siitä, että alkoholin aiheuttamia ongelmia ja haittoja pyritään salaamaan tai niitä ei tiedosteta käyttäjien itsensä parissa. Alkoholin haitoista tulee jakaa tietoa, antaa ohjausta ja uutisoida alueella niin, että tieto saavuttaa mahdollisimman suuren osan väestöstä. Alkoholin haitoista ja kohtuukäytöstä uutisoimalla ja toisaalta antamalla sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaille lyhytneuvontaa vaikutetaan ihmisiin niin, että he tiedostavat ja osaavat arvioida omaa alkoholinkäyttöään paremmin. Tämä johtaa osalla väestöstä alkoholin kulutustottumusten muutokseen. Lyhytneuvonnan eli mini-intervention avulla voidaan parhaiten vaikuttaa suurkuluttajiin, joille ei vielä ole kehittynyt riippuvuutta. Se on myös kustannustehokas hoitomuoto sillä n. 1/10 asiakkaista vähentää kulutustaan. Näin ollen mini-interventiosta tulee järjestää koulutusta seutukunnassa ja ottaa se aktiiviseen käyttöön. Kun päihteidenkäytöstä puhutaan asiakkaiden kanssa tulee samalla selvittää myös asiakkaan perhetilanne (onko hänellä huollettavia lapsia jne.). Perheellisille on taattava mahdollisimman nopea hoitoon pääsy (mahdollisten jonojen ohitus) ja koko perhe tulee ottaa huomioon hoitoa järjestettäessä. Raskaana oleva päihteidenkäyttäjä ohjataan hoitoon. Tästä seutukunnassa on jo laadittu ohjeet. Alueellisen päihdetyöryhmän tulee ohjeistaa paikallisia päihdetyöryhmiä sopimaan paikallislehdistön kanssa tapa, jolla taataan riittävä päihdeasioiden uutisointi seutukunnassa. Uutisoinnin teemoina voivat olla päihteiden aiheuttamat haitat, päihdetilanne kunnissa ja kouluterveys tutkimusten tulokset alueen kouluissa. Päihteettömien tapahtumien esilletuominen on myös tärkeää. Kaksoisdiagnoosin eli mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien hoito tulee selkiyttää niin, että asiakkaalla on selkeä hoitava taho, josta hän saa apua. Muita asiakkuuksia tulee olla mahdollisimman vähän sillä näillä ihmisillä on usein myös vaikeuksia asioida eri 19

20 virastoissa ja laitoksissa. Säännöllisesti kokoontuvan, päihdeasiakkaiden kokonaistilannetta miettimään kokoontuvat tiimien toiminta tulee käynnistää kunnissa. Tiimissä tapaavat asiakasta palvelevat tahot ja asiakkaan kokonaistilannetta voidaan arvioida kunkin tahon osalta samanaikaisesti. Koska kaksoisdiagnoosiasiakkaiden luokittelu päihdeasiakkaisiin ja mielenterveysasiakkaisiin on hankalaa tulee sekä mielenterveys- että päihdepuolella kehittää päällekkäistä osaamista niin, että asiakasta pystytään hoitamaan yhdessä paikassa hoitopaikan perustehtävä säilyttäen. Asiakkaalle luottamuksellinen hoitosuhde on ensisijainen tavoite. Mahdollinen lääkkeidenjaon kontrollointi tulee toteuttaa yhdestä palvelupisteestä. Tämä käytäntö vähentää asiakkaan ja hoitavan tahon välisiä epäselvyyksiä lääkkeiden käytössä. Hoitopolkuja mietittäessä voidaan käyttää apuna palveluohjaaja- tai omahoitaja käytäntöjä mikäli niistä löytyy apua. Palvelurakennetta selvittämään nimetään A-klinikan johtama työryhmä. Siinä on mukana edustus Vakka-Suomen kaikista kunnista, jotta toisistaan paikallisesti poikkeavat palvelurakenteet saadaan suunnittelutyössä näkyviin. Arviointi Suurkuluttajien ohjauksen arvioinnissa voidaan aluksi tukeutua perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa tehdyn lyhytneuvonnan omaan arvioon. Arviointi koskee määrää ja laatua: onko ohjausta tehty systemaattisesti ja onko toimijoilla mielestään riittävästi koulutusta toteuttaa lyhytneuvontaa? Kuinka hyvin toimijat ovat mielestään toteuttaneet lyhytneuvontaa? Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden osalta moniammatilliset tiimit toimivat ja hoitokäytännöt ovat valmiina vuoteen 2009 mennessä. Mielenterveystoimistojen ja päihdehoidosta vastaavien koulutus on saatettu loppuun 2010 mennessä. 6.4 Ikäihmiset Ikäihmisten alkoholin aiheuttamat haitat ovat yleistymässä ja se tulee ottaa huomioon työkäytännöissä ja vanhustenparissa työskentelevien henkilöiden kouluttamisessa. Ikäihmisten kanssa työskentelevillä tulee olla tieto-taito ja rohkeus ottaa alkoholinkäyttö 20

21 puheeksi asiakkaidensa kanssa. Tämä vaatii mm. koulutusta. Koulutuksen sisällön ja toteutustavan suunnittelevat sosiaali- ja terveystoimi yhdessä. Kuntien tulee harkita koulutusta seutukunnallisen ja kunnan oman koulutuksen välillä. Kotipalvelun työntekijöille tulee osoittaa taho, jota he voivat konsultoida ikäihmisten päihteiden käyttöön liittyvissä tilanteissa (esim. A-klinikka, asiaan perehtynyt sairaanhoitaja tms.). Seutukunnallisesti yhteinen konsultoiva taho voi olla eräs ratkaisu tähän ongelmaan, mutta myös palvelun saatavuus tulee ottaa huomioon sen suunnittelussa. Vanhusten hoitotyössä on Suomessa on laadittu puuttumismalleja, joiden käyttöönottoa Vakka-Suomen alueella tulee arvioida. Malleja, joiden soveltuvuutta ikäihmisten kotihoitoon tulee arvioida, ovat mm. päihdehoidon polku ikäihmisille (Helenius. K. 2006) ja geriatri Merja Isoahon suunnittelema lievästi alkoholiongelmaisen ikäihmisen kotikatkaisuhoito. Lisää toimintamalleista löytyy osoitteesta Toimintamallien käyttöönottoa tulee arvioida kotisairaanhoidon, palvelutalojen, vanhainkotien ja kotipalvelun henkilökunnan keskuudessa. Arviointi Vuoteen 2009 mennessä seutukunnassa on käytössä toimintamalli, jossa ikäihmisten alkoholin liikakäyttö otetaan huomioon ja jossa kotipalvelulla on mahdollisuus konsultointiapuun. Kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja palvelutalojen päihdeongelmaisten asiakkaiden lukumäärä kertoo päihdetilanteen kehittymisestä seutukunnassa. Ikäihmisten parissa työskentelevien valmiutta vastata tulevaisuuden haasteisiin tarkastellaan koulutuksissa käynnin astetta eli koulutuksissa käyneiden lukumäärää. 7. Toimenpide-ehdotukset Strategiassa on painotettu monessakin kohdassa alkoholinkäytön puheeksiottoa ja keskustelua. Tämä on tärkeää siksi, että niin kauan kuin ongelmista ei puhuta ne eivät myöskään muutu parempaan suuntaan. Päihteistä puhuminen on usein myös vaikeaa. Tämän vuoksi alueellisesti tulee järjestää eri toimijaryhmille koulutus, joka koskee päihteidenkäytöstä puhumista ja puheeksiottoa. Koulutus voi olla ammattiryhmittäin jaettua 21

22 niin, että esim. koulussa ja terveydenhuollossa toimivilla olisi erilliset koulutuksensa ja sosiaalitoimen alla oleville tahoilla olisi omansa. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tulee koordinoida, suunnitella ja toteuttaa pitkällä aikavälillä, jolloin sen tuloksellisuus ja arvioiminen tulee mahdolliseksi. Seutukunnassa ehkäisevä päihdetyö tulee olla selkeästi vastuutettu jollekin taholle niin, että pitkäjänteinen työskentely on mahdollista. Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tulee varata resursseja koordinointityön mahdollistamiseksi. Strategian suuntaisia palveluita tulee kehittää yhdessä järjestösektorin kanssa käyttäen hyväksi myös hankerahoitusta. Hyviksi havaittuja palveluita voidaan ottaa pysyvään käyttöön. Palveluiden tuottajina voivat kuntien lisäksi toimia esim. järjestöt ja seurakunnat. Järjestöjen ja kuntien toimijoiden välillä on havaittavissa yhteistyötä käsittävä tahtotila. Yhteistyön rakentaminen vaatii kuitenkin vielä työtä. Tähän työhön tulee ryhtyä paikallisten päihdetyöryhmien avulla. Järjestötoimijoiden on myös hyvä miettiä, mitä ovat ne päihdetyön osa-alueet jossa yhteistyötä voitaisiin tehdä. 8. Päivitys, seuranta ja jalkautus Strategian päivitys tapahtuu alueellisen päihdetyöryhmän toimesta kolmen vuoden välein. Päivityksessä arvioidaan strategian ja sen käynnistämien hankkeiden avulla saavutettuja tuloksia ja itse strategian toimivuutta alueen päihdetilanteeseen vaikuttavana työvälineenä. Tulosten arvioinnissa seurataan, onko halutut tavoitteet saavutettu. Tässä yhteydessä tulee myös miettiä, onko strategian tavoitteita mittaamaan asetetut mittarit olleet tavoitteiden kannalta oikeanlaiset. Arvioinnin jälkeen tulee pohtia, onko strategian painopistealueet ja vaikutuskeinot edelleen ajankohtaisia vai muutetaanko niitä paremmin silloista tilannetta vastaavaksi. Tilastoja kerätään kerran vuodessa ja seurataan tilanteen kehittymistä alueellisen päihdetyöryhmän toimesta. Tilastoista ja päihdetilanteesta alueella raportoidaan erillisessä tilaisuudessa, johon on kutsuttuna alueen päättäjiä ja johtavia virkamiehiä. Alueellisen päihdetyöryhmän tehtävänä on myös miettiä, ketä tilaisuuteen kutsuttavat tahot ovat. 22

23 Strategia tulee ottaa huomioon kuntien budjetteja suunniteltaessa niin, että sen edellyttämille toimille varataan resursseja. Jokaisen työntekijän jota strategia koskee, tulee myös tuntea se. Strategian tulee olla työpaikoilla kaikkien nähtävissä. Kuntien eri sektorien johtajat kouluttavat työpaikkojen esimiehiä strategian edellyttämistä toimenpiteistä ja sen merkityksestä kunkin sektorin toimintaan. Tässä tilanteessa strategian eteenpäin vieminen siirtyy työpaikkojen esimiehille. Nämä huolehtivat siitä, että kukin työntekijä ymmärtää oman roolinsa strategian määrittämällä tavalla. Tärkeintä on, että päihdehaittojen sektorirajat ylittävä luonne ymmärretään ja työntekijöillä tulee olla vastuullinen asenne kohdatessaan liiallista päihteidenkäyttöä. Strategian mukainen koulutuksen järjestäminen ja kouluttautuminen aloitetaan strategian valmistuttua tai viimeistään silloin kun seuraavan kerran koulutusmäärärahoista päätetään ja huomioidaan työntekijöiden päihdekoulutuksen tarve. Tavoitteena on, että henkilökunta on koulutettu strategian osoittamalla tavalla vuoden 2009 loppuun mennessä niin, että strategiaa seuraavan kerran päivitettäessä on henkilökunta lisäkoulutuksineen toiminut noin vuoden verran. Näin toimijoilla on ollut aikaa soveltaa koulutuksessa saamiaan taitoja käytännön työssä ja he voivat arvioida omaa toimintaansa vuoden aikajänteellä. Puheeksiottamisen koulutus koskee laajaa ryhmää ja sen organisoi alueellisenpäihdetyöryhmän nimeämä työryhmä. Henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin on olennaista strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestöt nivotaan toimintaan paikallisella tasolla sillä järjestöjen lukumäärä, laatu ja toimintaresurssit vaihtelevat kuntien välillä melkoisesti. Tämä tehtävä jää siis paikallisille päihdetyöryhmille ja toimijoille. Yhteistyön aloittajan ominaisuudessa voi olla myös järjestö. Järjestöt voivat aloittaa yhteistyön kehittämisen ottamalla yhteyttä kuntien yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt selviävät mm. Vakka-Suomen oppaasta kolmannen sektorin sosiaalialan yhteistyöhön (http://www.vakka-suomi.fi/index.php?id=58). 23

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SEUDULLINEN PÄIHDESTRATEGIA 2009-2012 2 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE

Lisätiedot

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SEUDULLINEN PÄIHDESTRATEGIA 2009-2012 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016 Tuotantolautakunta LIITTEET 6.3.2013 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 6.3.2013 30 Liite nro 1 Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

Mielestään selvä ollaan valmiina!

Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2009 2012 on nyt valmis. Työ on ollut laaja-alainen ja haastava, sillä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset. kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun. kunnissa. kuntakierroksen raportti

Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset. kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun. kunnissa. kuntakierroksen raportti Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun kunnissa kuntakierroksen raportti Sosiaalityöntekijä Raili Kangasluoma Projektikoordinaattori Minna Laitila Sisällysluettelo

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi 2006 Kohteina: Lapset ja nuoret Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma www.nurmijarvi.fi Päihdeohjelma Eri tutkimukset ja tilastot osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Päihteiden käyttö aloitetaan

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 LOPPURAPORTTI Arja Heittola Työryhmä 26.5.2005 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot