TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 4 7 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa..

2 /8 Talousarvioehdotus vuodelle 4 Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala tuottaa korkealaatuista oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Sairaala vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto on THL ja sairaalan palvelussuhteet ovat valtion virkasuhteita. Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille. Toimintaympäristön muutokset Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 8-vuotiaita potilaita. Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina 4 5 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 4 6. Vuoden lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v kk (pisin hoitoaika 57 v kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 4 kk (pisin hoitoaika v kk). Vuoden aikana poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 9 v ja vaikeahoitoisten 5 v 8 kk. Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Ajankohtaisesti kysyntään saattaa vaikuttaa valtakunnassa vallitseva taloudellinen taantuma/lama, jolla on aiemminkin ollut kysyntää vähentävä vaikutus. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 84 hoitopaikkaa aikuisille ja alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia. Sairaala huolehtii toimintansa tuottavuudesta ja taloudellisuudesta hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman periaatteiden mukaisesti. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, erityisesti ne, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon

3 /8 määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdotusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Strategiset linjaukset Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialalla. Tulosohjausta tullaan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentumiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalana vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten valmistelutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Toimintaa arvioidaan lisäksi entistä tehokkaammin tulosohjausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THL:n tulosohjaajan kanssa sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarkingvertailua Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Sairaala toimii edelleen valtion terveydenhuollon toimintayksikkönä, joka tuottaa erityistason oikeuspsykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja. Näiden palvelujen keskittäminen on sekä valtion että kuntien etu, koska harvinaisten terveysongelmien keskittäminen on kannattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palvelujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut potilaat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitopalvelut edellyttävät runsaasti julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion palvelussuhteessa oleva henkilöstö ja mm. turvallisuussyistä laajahkoa omaa tukipalvelua. Silti sairaala tarkastelee erityisesti toimintoja uudelleen organisoidessaan joidenkin palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta virkavastuuvaatimuksen, kannattavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta ottaen huomioon Valtioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksen, ettei ulkoistaminen saa aiheuttaa irtisanomisia. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 4 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 4. Tulostavoitteet täsmennetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 4. Vaikuttavuus Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköisimmin pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa. Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja. Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.

4 4/8 Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan. Tuottavuus Sairaalan tavoitteena on edelleen tuottaa hoito- ja tutkimuspalveluja yli :lle potilaalle vuodessa. Sairaalan henkilötyövuodet: 6: 7: 8: 9: : (TUSO) 4 (TAE) 68 htv 6 htv 6 htv 66 htv 59 htv 595 htv 587 htv 59 htv 588 htv Sairaalan henkilöstömäärä on viime vuosina vähentynyt potilasmäärän pysyessä lähes ennallaan, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Sairaalan tavoitteena on edelleen tehostaa toimintaansa pienentämällä henkilöstömäärää maltillisesti lähivuosina. Seuraavassa taulukossa esitetään pitkän aikavälin htv-suunnitelma vuoteen 7. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa. (tot.) (tot.) (TUSO) 4 (tav) 5 (tav.) 6 (tav.) 7 (tav.) Henkilötyövuodet yhteensä (htv) Vähennys (htv) Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan kriittisiä, mutta välittömän potilastyön tehtävien virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi. Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Tuottavuuden (hoitopv:t / htv:t, maks. toim.) kehitys vuosina - 4: TP Aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikkö Sairaala yhteensä 8,87 88,68 74, TP 85,8 89,58 77,86 TUSO 4 TAE 8,65 78,5 7,99 8,68 78,5 7,88

5 5/8 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TP Aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikkö Sairaala yhteensä 4,7 847,9 6,9 TP TUSO 4 TAE 69,8 9,5 9, 76,5 96,5 99,85 4, 848, 64,7 Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Tutkimustulosten mukaisilla henkilöstölle terveellisillä työvuorojärjestelyillä edistetään potilaan kuntouttavan hoidon toteuttamista myös iltaisin. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan lakkauttamalla vapautuvat mielisairaanhoitajan virat ja tilalle perustetaan systemaattisesti korkeamman koulutustason virkoja. Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet: 4,/, aik.os.,/, aik.os.,/, aik.os.,/, aik.os.,5/,5 aik.os,4/,4 aik.os,4/,4 aik.os,4/,4 aik.os 4 % sh 66 % msh 9 % sh 6 % msh 4 % sh 58 % msh 45 % sh 55 % msh , % 8,9 % 8 % 8 % 5,75 5,88 5, 5, 9, 6,8 5, 5, 7,64 6,4 6, 5,9 594,65 587,4 59, 588, ,5 - Rakennemittarit Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh+tt) (vakinaiset virat) koko sairaala/aikuisosastot Htv/sairaansija (oh,aoh,sh,msh+tt) koko sairaala/aikuisosastot Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat (vakinaiset virat), koko sairaala Henkilöstömittarit Väkivaltatilanteiden jälkipuinti henkilökunnan kesken (Kuopion Kriisikeskus) Työtapaturmien määrä Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahtiraportointijärjestelmästä 4 Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv) 5 Sairauslomapäivät/htv 6 Sairauspoissaoloprosentti 7 Henkilötyövuodet 8 Henkilöstön täydennyskoulutus /htv (ei sisällä työajan käytön kustannuksia) 9 Työtyytyväisyysindeksi,4

6 6/8 Kehittämishankkeet Sairaalan kiinteistöissä toteutetaan vuoden 4 kuluessa merkittävä korjausrakentamishanke, kun osastot -4 peruskorjataan. Suunnitelman mukaan peruskorjaus alkaa vuoden alussa ja jatkuu lähes koko vuoden ajan. Samassa yhteydessä rakennetaan näille osastoille automaattinen sammutusjärjestelmä, minkä jälkeen myös sprinkler-urakka on saatu päätökseen. Osastot -4 tyhjennetään hankkeiden toteutusvaiheiden ajaksi. Sairaalassa otetaan väistötilakäyttöön asuinrakennus L. Sairaala on aloittanut uuden potilastietojärjestelmän kilpailutus- ja hankintaprojektin yhdessä Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Kilpailutuskonsultoinnista on sovittu sairaaloiden ja Hanselin välillä. Tavoitteena on hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen vuoden aikana ja käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 4. Lisäksi tavoitteena on, että sairaalan liittyminen KanTa:an tapahtuu uudella potilastietojärjestelmällä. Osastojen korjausrakentaminen ja väistötilan käyttöönotto sekä uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto otetaan huomioon vuoden 4 toiminnan ja talouden suunnittelussa. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla. Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen seuraavat suoritteet: TP TP TUSO 4 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi Mielentilatutkimus, kpl Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, kpl Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä Käyttöaste ,44 % 95,8 % 94, % 94, %

7 7/8 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, ): TP TP TUSO 4 TAE Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, % ,,,, Henkilötyövuodet 59,55 58,7 587,8 584,8 Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot 4. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha v) Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 96 euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (5/99) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (74/99) annetun lain mukaisesti. Toiminnan menot ja tulot Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot 4 määräraha määräraha määräraha euroa Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuodesta alkaen uuden terveydenhuoltolain mukaiseksi. Tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien alueilleen perustamille tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. EVO-rahoitteinen terveystieteellinen tutkimustoiminta pyritään pitämään volyymiltään nykyisellä tasollaan, ja vuodelle 4 haetaan sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta rahoitusta noin euroa. Tämä summa perustuu alla olevaan laskelmaan EVO-rahoituksesta.

8 8/8 Tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavan taulukon mukaisesti. Impact factor- ja EVO-julkaisupisteet vuosina Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk., kpl 4,99,9 5,5,7 9 55,78 5,7 7 Yhteensä / (Kolmen vuoden keskiarvo (7, p. x 4 65,5 ) EVO-julk., kpl 5 EVO-p.,, 6,5 8,5 7, 8 7 Laskussa on käytetty vuoden pisteen hintaa (465,5 ). Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta..4. esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta 4 49 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 5 65 euroa, yhteensä 96 euroa, oheisen liitteen 8 mukaisesti. EVO-tutkintopisteet vuosina Vuosi Tutkintoja Yhteensä / Kolmen vuoden keskiarvo (,67 p. x 64 7 ) EVO-pisteet,5,5, Laskussa on käytetty vuoden pisteen hintaa (64 7 ). Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 4 7 Niuvanniemen sairaalan tuloksellisuuden tunnuslukuja sekä taloussuunnitelma ja henkilöstövoimavarat: Suoritteet TAE Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot Mielentilatutkimusvuorokausi, aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä Käyttöaste 94, % 95,8 % 95,8 % 95,8 % Mielentilatutkimus, aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi

9 9/8 Taloudellisuus Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät): Aikuisosastot TAE ,5 84,6 9,74 99,57 Alaikäisten hoitoyksikkö 96,5 955,5 974,5 99,84 Sairaala yhteensä 99,85 47,85 46, 44, Työn tuottavuus Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden): Aikuisosastot TAE ,68 87,45 87,8 88,5 Alaikäisten hoitoyksikkö 78,5 78,5 78, 78,4 Sairaala yhteensä 7,88 77, 77,6 78, Maksullisen toiminnan taloussuunnitelma (liiketaloudelliset suoritteet, ): TAE Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, % ,,,, Henkilötyövuodet 584, Henkilöstökustannukset TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot Henkilöstö Henkilöstötunnusluvut Henkilötyövuodet yhteensä (htv) Sairauspoissaolot (pv/htv) Työtyytyväisyysindeksi Koulutustasoindeksi , 4,5 4,,5 -,7 -,9 4,7 4,8 4,9 5,

10 /8 Liitteet: Liite. Suoritesuunnitelma vuodelle 4 Liite. Henkilöstö vuodelle 4 Liite. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 4 Liite 4. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 4, sairaala yhteensä Liite 5. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 4 Liite 6. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto kustannusvastaavuuslaskelmat v. 4 Liite 7. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 4

11 /8 LIITE SUORITESUUNNITELMA VUODEN 4 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN 8../vhallikainen Tuotot Toteutunut Arvio Suoritteen yhteensä hinta euroa euroa Sairaansijat lkm Käyttöaste % 95,79 94, 94, MAKSULLISET SUORITTEET.. Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativat potilaat vrk Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, - kk vrk Tutkimus- ja hoito-osastot vrk Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk Alaikäisten hoito-osasto (NEVA) vrk Hoitovuorokaudet vrk yht Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk lkm Mielentilatutkimukset/Alaikäisten hoito-osasto vrk lkm. Mielentilatutkimusvuorokaudet HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ Ravintopalvelut Toimistopalvelut 8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset 8 TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 4 94 VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 46 6 MUUT TUOTOT 87 TUOTOT YHTEENSÄ T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\4\SUORITESUUNNITELMATAE4xls.xls

12 Liite AV/av 4.. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT VUODELLE 4 Käytössä olevat virkanimikkeet Apulaisosastonhoitaja Apulaistalousjohtaja Arkistosihteeri Asentaja Autonkuljettaja Erikoislääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Henkilöstöasiain hoitaja Henkilöstösihteeri Huoltoasentaja Huoltomestari Huoltopäällikkö Johtava farmaseutti Johtava ylihoitaja Järjestelmäasiantuntija Keskusvarastonhoitaja Kirjanpitäjä Kokki Laboratoriohoitaja Laitoshuoltaja Leipoja Liikunnanohjaaja Lähetti-vahtimestari Maalari Mielisairaanhoitaja Neuropsykologi Osastonhoitaja Palvelutyönjohtaja Psykologi Puutarhatyöntekijä Puutarhuri Pääkirjanpitäjä Ravitsemisjohtaja Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Sairaanhoitaja Sihteeri Siivoustyönohjaaja Sosiaalityöntekijä Sähköasentaja Talousjohtaja Tietohallintopäällikkö Toimintaterapeutti VIRAT TAE 4 HTV:T ,5 4 8, /8

13 /8 AV/av 4.. VIRAT 9 5 Toimistonhoitaja Toimistosihteeri Työnohjaaja Vaatevarastonhoitaja Ylihoitaja Ylilääkäri Ylipuutarhuri Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka Amanuenssi Yhteensä Määräaikaiset virkasuhteet Erikoislääkäri Sairaalalääkäri Kouluttaja Psykoterapeutti Psykologiharjoittelija Tutkimushankkeet (maksuton toiminta) Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet HTV:T (Tiihonen J.,5 htv,5,5 58,5 Kaikki htv:t yhteensä Alaikäisten osasto (sisältyy edelliseen) VIRAT Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Laitoshuoltaja 5 Mielisairaanhoitaja Osastonhoitaja Psykologi Sairaanhoitaja Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Toimistosihteeri Ylilääkäri,5 Virat yhteensä 49,5 Määräaikaiset virkasuhteet Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet Alaikäisten osaston htv:t yhteensä TAE 4,5, ,75,5,7 4,58 588, HTV:T 5,5 5 54,5 maksuton toim.)

14 Liite AV/av 4/8.. MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI HENKILÖTYÖVUODET JA VUOSIPALKAT VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET VUOSILOMAN YMS. SIJAISET MUUT PALKAT JA PALKKIOT TYÖAIKAKORVAUKSET LOMARAHA 5,5 % HENKILÖTYÖVUODET VUOSIPALKKA Aikuisosastot, tukitoiminnot ja Kaikki NEVA hallinto Kaikki NEVA 56,5 49,5,5 7,5, 4,58 5, PALKAT YHTEENSÄ Aikuisosastot, tukitoiminnot ja hallinto 487, , , , UPJ:arvio-hekomuutos YLEISKOROTUS (arvio),5 % VARAUTUMINEN TULOSPALKKIOON VUOSIPALKAT YHTEENSÄ HENKILÖSIVUKUST. YHT.,68 % KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET htv htv JA HTV:T YHTEENSÄ 584,8 54,5 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA htv 5,

15 5/8 8../vhallikainen MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA - 4 LIITE 4 SAIRAALA YHTEENSÄ Toteutunut Arvio 4 TUOTOT Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Henkilöstökustannukset - Vuokrat - Palvelujen ostot - Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ - Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus) - Poistot - Käyttöomaisuuden korot - Vaihto-omaisuuden korot OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) Toteutunut ,, Arvio ,, ,, TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista Tuotot % kustannuksista T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\4\Liite 5.xls

16 6/8 8../vhallikainen MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA - 4 LIITE 5 AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO Toteutunut Arvio 4 TUOTOT Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ - Tukitoimintojen osuus - Poistot - Käyttöomaisuuden korot - Vaihto-omaisuuden korot OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS. KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN Toteutunut ,6,6 Arvio ,, ,, TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\4\KUSTVASTTAE4.xls

17 7/8 8../vhallikainen MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA - 4 LIITE 6 ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO Toteutunut Arvio 4 TUOTOT Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ - Tukitoimintojen osuus - Poistot - Käyttöomaisuuden korot - Vaihto-omaisuuden korot OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS. KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN Toteutunut , 96,9 Arvio ,, ,, TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\4\KUSTVASTTAE4.xls

18 Liite 7 8/8 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 4. MENOT.. Haetaan tutkimusrahoitusta sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta Naltreksonitutkimus Autoradiografiatutkimus Tutkijoiden palkat.., yhteensä Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentilta 4) Tutkimustyö Tutkijoiden palkat Väkivaltakäyttäytymisen geneettinen perusta (tehtävä 84) Itsemurhagenetiikkatutkimus Muut tutkimukset Tutkimustyö, yhteensä Yliopisto-opetus 5 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut Yliopisto-opetus, yhteensä , yhteensä 96 Menot yhteensä TULOT Haettava rahoitus (EVO-pisteitä vastaava; 7, p. x 465,5 ) Momentilta 4 rahoitettava osuus Tulot yhteensä. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä

2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 2/17 Talousarvioesitys vuodelle 2009 33.01 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 19.2.2015 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2013... 2 3 Nykyiset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / tarkistettu 2 (20) JP (RT) 30.5. KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1 Sopimuksen taustaa ja tavoitteet Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017... 5 1.1 Yleistä... 5 1.1.1 Toiminta- ja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2014 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus..

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 1/240/2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2013 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 15.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus.. 1 1.2 Vaikuttavuus..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 36/2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5 PÖYTÄKIRJA 10/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2007 klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2015 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 13.3.2015 Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 Dnro: PRH229/20/2012 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot