PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA / VOIMAANTULO..2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA..2015 / VOIMAANTULO..2015"

Transkriptio

1

2 2 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA / VOIMAANTULO I LUKU YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön ja maisemaan 5 Rakennuksen korkeusasema 6 Tontin rajan ylittäminen 7 Asemakaavassa määrätyn rajan ylittäminen 8 Mainoslaitteet ja muut vastaavat laitteet 9 Osoitemerkintä III LUKU IV LUKU PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN 10 Pihamaan rakentaminen 11 Aitaaminen RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA 12 Suunnittelutarvealueet ja niiden ominaispiirteet 13 Rakennuspaikka 14 Rakentamisen määrä V LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA 15 Rakennuspaikka ranta-alueella 16 Rakentamisen määrä ranta-alueella 17 Rakentamisen sijoittaminen ja sopeutuminen ympäristöön ranta-alueella VI LUKU VII LUKU VIII LUKU ERITYISALUEIDEN MÄÄRÄYKSET 18 Pohjavesialueet 19 Kulttuurimaisema 20 Ongelma-alueet 21 Kiinteät muinaisjäännökset 22 Lentomelualue RAKENNUKSEN ELINKAARI 23 Rakennuksen sopeutuminen tontille 24 Materiaalivalinnat 25 Kunnossapito ja korjaaminen 26 Rakennuksen tai sen osan purkaminen JULKINEN ULKOTILA 27 Julkisen ulkotilan määritelmä 28 Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot 29 Rakennelmat ja laitteet 30 Mastojen rakentaminen 31 Katualueen ja muun yleisen alueen kaivulupa sekä johtojen ym. sijoittaminen 32 Tapahtumien järjestäminen

3 3 IX LUKU YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 33 Rakennetun ympäristön hoito 34 Koneiden ja laitteiden säilyttäminen ja varastointi asuinrakennuksen tontilla 35 Rakennetun ympäristön valvonta X LUKU RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 36 Vesihuolto 37 Jätehuolto XI LUKU XII LUKU XIII LUKU XIV LUKU TYÖMAAT 38 Työmaan perustaminen, hoito ja purkaminen 39 Työmaataulu 40 Työmaan jätehuolto ASEMAKAAVA-ALUEITA KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET 41 Talousrakennuksen korkeus 42 Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta LUPAJÄRJESTELMÄT 43 Talousrakennuksen luvan- ja ilmoituksenvaraisuus sekä helpotukset luvan hakemisesta. 44 Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 45 Poikkeuksen myöntäminen 46 Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen 47 Rakennusjärjestyksen liitekartat 48 Voimaantulo

4 4 IV LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN JA RANTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA 12 SUUNNITTELUTARVEALUEET JA NIIDEN OMINAISPIIRTEET Suunnittelutarvealuetta on sen lisäksi, mitä syntyy suoraan lain nojalla, tämän rakennusjärjestyksen liitekartassa osoitetut alueet, asemakaava-alueita ja rantaosayleiskaavaalueita lukuun ottamatta. Tämä määräys on voimassa 10 vuotta suunnittelutarvealueiden päivityksen voimaantulosta. Suunnittelutarvealueet Vesilahden kunnassa Suunnittelutarpeen selvittäminen vaaditaan MRL 16 1 momentissa tarkoitettujen alueiden sekä 2 momentissa tarkoitetun rakentamisen lisäksi seuraavilla rakennusjärjestyksessä osoitetuilla suunnittelutarvealueilla, joilla on sijaintinsa takia odotettavissa merkittävää yhdyskuntakehitystä tai alueella on sellaisia ympäristöarvoja tai -haittoja, joiden vuoksi on tarpeen suunnitella yksityiskohtaisempaa maankäyttöä. Suunnittelutarvealuetta ovat MRL 16 3 momentin tarkoittamina Vesilahdessa seuraavan 10 vuoden ajan liitekartassa osoitetut alueet: - Keskustaajamien (Kirkonkylä, Narva, Koskenkylä) asemakaava-alueiden lievealueet - Vesilahdentien tienvarsi n.200 m - Osayleiskaavoissa määritellyt alueet, joilla on muodostunut tarkemman maankäytön suunnittelun tarve kunnallistekniikan järjestämiseksi tai yleiskaavassa selvitetyistä muista erityisistä syistä. - Maisemallisesti herkät alueet ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Liitekartan lisäksi suunnittelutarvealuetta ovat: - Pääväyliin liittyvät alueet molemmin puolin tietä, joilla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tiealueeseen liittyen tai tarve liikenteen aiheuttamien melu- ja muiden haittavaikutuksien vähentämiseksi suunnittelulla - Pohjavesialueet - Tiiviisti rakennetut kyläalueet käsitellään tapauskohtaisesti. Liitekartta on ohjeellinen. Onko rakennushanke suunnittelutarvealueella ja tarvitaanko suunnittelutarveratkaisua, tulee yhteys ottaa ensin rakennusvalvontaan rakennushanketta suunniteltaessa. 13 RAKENNUSPAIKKA Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 116 :ssä, tämän rakennusjärjestyksen liitekartassa osoitetuilla suunnittelutarvealueilla rakennuspaikan on oltava vähintään pinta-alaltaan noin 5000 m 2. Mikäli rakennus em. alueilla liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon, voi rakennuspaikka olla kooltaan pienempikin, kuitenkin vähintään 2000 m 2. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten.

5 5 14 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Suunnittelutarvealueella sijaitsevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen, lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai asuntojen lukumäärästä määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. 47 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTAT Suunnittelutarvealueet 1. Koko kunnan kattava kartta Pohjavesialueet 2. Vakkala Kansallismaisema ja muinaismuistot 3. Valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema 4. Kiinteät esihistorialliset muinaisjäännökset Lentomelualue 5. Lentoaseman lentomelualue

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 Valtuustoaloite Narvan terveysaseman toimintaedellytysten selvittämisestä Kysely Vesilahden terveyspalvelujen henkilökunnalle Kyselyyn vastasi yhteensä neljätoista (14) terveydenhuollon ammattilaista Vesilahden terveyspalveluista. Vastaajat olivat avosairaanhoidon lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanotoista, hammashuollosta, neuvola- ja kouluterveydenhuollosta ja fysioterapiasta / vastauksista yhteenvedon laati ylihoitaja Anne Kytölä

35 352 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + palvelut lähempänä, myös apteekki + asiakkaat ovat tyytyväisiä + Narvan koulu on tyytyväinen terveysaseman läheisyyteen + apteekki on lähellä asiakkaille - matkan pidentyminen asiakkailla - apteekki kauempana asiakkaille - vähäisemmät henkilökuntaresurssit; puhelimeen pystytään vastaamaan huonommin kuin jos kaikki toiminta olisi kirkolla - palvelut hajautettu, osa on kirkolla kuten fysioterapia ja tutkimuslaitteistot (spirometria ja audiogrammi) + palvelujen saatavuus paranee + potilaalle selkeämpää, kun toiminta samassa paikassa (nyt on jo kokemus kesäajasta usean vuoden ajalta) : lääkärien- ja sairaanhoitajien vastaanotot, neuvola, laboratorio ja fysioterapia

36 363 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - potilasturvallisuus vaarantuu: tilojen ahtaus, puute ja laatu, henkilökunnan rekrytointi ongelmat Narvan terveysasemalle (lääkäri, hammaslääkäri) + potilasturvallisuus paranee kaikilta osin + lääkäreiden saatavuus paranee, kun kollegiaalinen tuki ja nykyaikaiset tilat -> paremmin lääkäriaikoja saatavilla + hoitajien vastaanottoja voidaan kehittää, jolla taataan paremmat palvelut kuntalaisille - terveysasemalla ei säännöllistä aukioloa. rekrytointiongelman vuoksi. Vaihtuvat sulkuajankohdat lisäävät hämmennystä ja epätietoisuutta kuntalaisilla. + kuntalaisilla tieto palvelujen sijainnista

37 374 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - lääkärityövoiman saanti epävarmaa yhden lääkärin terveysasemalle - haavoittuvainen lääkäri- ja sh-työvoiman osalta esim. äkillinen sairastuminen - ajanhukkaa, potilaan paperit esim. palautteet erikoissairaanhoidosta saattavat olla väärällä terveysasemalla= Kirkonkylän terveysasemalla - omalääkäri-omahoitaja työparityöskentely mahdotonta toteuttaa kahden terveysasemanpolitiikalla nykyresursseilla - yhteismeetingeihin ja konsultaatiohetkien matkustamiseen kahden terveysaseman välillä kuluu aikaa, joka on pois potilastyöstä - saattaa tulla päivystyspotilaan pompottelua terveysasemien välillä, jos Narvan lääkäri/hoitaja on muissa tehtävissä. + lääkärityövoiman saanti helpompaa yhden terveysaseman kuntaan + paremmin joustovaraa esim. äkillisissä sairastumissa + työn organisoiminen ja laadun varmistaminen laajemmalla henkilökunta määrällä ja osaamisella ->potilasturvallisempaa + omalääkäri-omahoitaja systeemin kehittäminen tuo asiakkaan hoitoon jatkuvuutta ja kokonaisvaltaisuutta + tehokkuus lisääntyy, kun työntekijän ei tarvitse matkustaa kahden terveysaseman välillä + Potilas saa tarvitsemansa päivystyspalvelun yhden katon alta.

38 385 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - ajantasaisen tiedottamisen haastavuus: milloin lääkäri ja sh Narvassa, milloin muissa tehtävissä esim. kouluterveydenhuollossa ja neuvolassa - kahden terveysaseman toimintaan perehdyttäminen, vaatii esim. vastaavalta lääkäriltä/sh:lta enemmän työaikaa, kuin yhteen terveysasemaan perehdyttäminen, -> aika on pois mm. asiakastyöstä - puhelimitse tavoitettavuus kärsii, koska on vain yksi sairaanhoitaja vastaamassa terveysasemalla - terveysasemalla pitää tehdä mittava remontti, koska terveysaseman tilat eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. - terveysasemalla intimiteettisuoja on huono - tarkkailutilaa ei ole - tila on sokkeloinen ja turvaton - tietosuoja- tietoturvariski (arkisto) + tiedottaminen selkeämpää + suunnitelmallisuus ja jatkuvuus helpommin toteutettavissa + henkilökunnan saaman palautteen mukaan moni käy mielellään Kirkonkylällä ja kuntalaiset haluaisivat esim. jatkotutkimukset sinne, vaikka Narva olisikin auki + tavoitettavuus paranee + kaikki palvelut, tutkimukset ja hoitotoimenpiteet saatavissa saman katon alta + kirkonkylällä modernit käytännölliset tilat + kirkonkylän terveysasemalla on tarkkailutila, toimenpidetila yms. + esteetön kulku

39 396 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - Narvan koulun oppilaat käyvät Narvan hammashoitolassa, muut kuljetetaan taksilla. + Oikomishoito järjestetään kirkonkylän hammashoitolassa jo nyt Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + Koululaiset kuljetetaan taksilla hammastarkastuksiin kirkonkylään (Narvan koulun lakisääteiset 3. ja 5.lk) 1 lk:n oppilaat kutsutaan kotoa vanhempien kanssa vastaanotolle joka tapauksessa. - Suuhygienisti käy vain kerran viikossa hoitamassa lähinnä koululaisia, myös vähän aikuisia - Narvassa asuvat aikuiset pääsevät rajatusti hammashoitoon, koska virkahammaslääkäriä ei ole saatu rekrytoitua. Hammaslääkäri ostopalveluna 2pv/vko nykyisin, koska palvelun ostaminen on kallista. + Hammaslääkäripalvelujen tuottaminen myös aikuisille virkahammaslääkärin turvin (hammashuollon uudelleen järjestelyä, minkä avulla turvataan hammalääkärin rekrytointi) + Palvelusetelin käyttäminen

40 407 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - hajautetut henkilökuntaresurssit; työssä jaksaminen, työn kehittäminen hankalampaa, ajanvaraustoiminnan tehokkuus laskee, suunniteltuja sairaanhoitajan vastaanottoja, kuten vuosikontrolleja on vaikea toteuttaa - organisaation haavoittuvuus henkilöstön sairastapauksissa Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + työssä jaksaminen, kollegiaalinen tuki lähempänä + työn kehittäminen ja palvelujen tehostaminen mahdollistuu + työnkuvan selkiytyminen, kun toiminta ei ole hajautettu useaan pisteeseen, voidaan paremmin jakaa työtehtävät hoitajien kesken + palvelut saman katon alla; palveluiden saatavuus helpottuu työn jaolla (lääkäri-sairaanhoitaja, hammaslääkäri-suuhygienisti) + Vakanssien lukumäärä pysyy samana, mutta työjaon myötä esim. suuhygienistin on mahdollista tehdä enemmän pikkulasten hammastarkastuksia + Suuhygienistille vapautuu enemmän aikoja aikuishoitoon

41 418 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - yhden lääkärin terveysasema vaativa työpaikka, vaatii kokeneen työntekijän - työpanoksen tehokkuus kärsii, kun toimintaa joudutaan ylläpitämään pienillä resursseilla - työntekijällä kuluu aikaa toimipisteestä toiseen kulkemiseen (pois vastaanottotoiminnasta) - kuormittava - työskentely turvatonta - lääkäriresurssin kohdentaminen pirstaleista, päällekkäisyyksiä, resurssihukkaa esim. päiväpäivystys kahdessa pisteessä - kapeuttaa lääkärin työnkuvaa; KK:llä aina oltava yhden lääkärin päivystysvalmiudessa Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + organisaation haavoittuvuuden vähentyminen + lääkäriresurssi paremmin käytössä, päiväpäivystys keskitetty, kustannustehokasta + sijaistaminen on helpommin järjestettävissä + henkilöstö saman katon alla + kuormitusta pystytään paremmin jakamaan työntekijöiden kesken; työssä jaksaminen paranee + työn kehittäminen mahdollistuu paremmin + lääkärityövoiman keskittämisellä, kokemattomampikin lääkäri pärjää, kun kollegiaalista tukea helpommin saatavilla perehdyttäminen selkeämpää, vaatii vähemmän sh/lääkäriresurssia

42 429 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - suunnitelmallisuus ja jatkuvuus haasteena - sijaisten hankkiminen on haasteellista - suuri rekrytointiongelma esim. terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin osalta - Joskus tarvitaan toisen lääkärin mielipide asiasta ja konsultaatio, mutta yhden lääkärin terveysasemalla se ei mahdollista - taukojen pitäminen usein mahdotonta - takaisinsoittojen soittaminen menee välillä ylitöiksi, koska ei ehdi työaikana vastata puhelimeen tai soittaa takaisinsoittoja, jos paljon asiakkaita (yksin työskentelevä sh) Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + suunnitelmallisuus ja jatkuvuus helpommin toteutettavissa, koska vakanssit täynnä + sijaistaminen ja rekrytointi helpottuisivat + helpompi saada toisen lääkärin konsultaatioapua + taukojen pitämisen mahdollisuus + ylityöt vähenevät

43 10 43 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - työturvallisuus: tilojen puutteet ja yksintyöskentely - huonot työolosuhteet, vanhanaikaiset tilat eivät vastaa nykytarpeita - tarkkailutilaa ei ole - sokkeloinen, turvaton tila - ergonomia huono - aseptiikan mahdollisuus huono - yksin työskentely (työturvallisuus) - henkinen kuormittavuus suuri - ajanhukkaa, resurssihukkaa, jos paperit väärässä paikassa Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + työturvallisuus paranee + kirkonkylällä on modernit käytännölliset tilat + esteetön kulku + tarkkailutila, toimenpidetilaa ym. + ergonomia huomioitu + aseptiikka huomioitu + työryhmätyöskentely, ei yksin työskentelyä + työvälineiden, materiaalien, lääkkeiden ym. hankkiminen yksinkertaisempaa yhteen yksikköön (säästyy aikaa ja kuljetuskustannuksia ) + tiedon kulku paranee, yhteistyö vahvistuu

44 11 44 Tiloihin ja kalustoon liittyvät muutostarpeet ja kustannukset Liite Narvan terveysaseman toimintaedellytysten selvittämistä koskevaan perusturvalautakunnan lausuntoon

45 12 45 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Tiloihin ja kalustoon liittyvät muutostarpeet taloussuunnitelmavuosina Narvan terveysaseman kiinteistön vaatimat korjaukset (ks. kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäen selvitys) Narvan terveysaseman tilojen vaatimat muutostyöt: -pintaremonttia, johtojen kotelointia, ovien leventämistä, vesipiste kaikkiin huoneisiin, huonejärjestelyt, tukirakenteet paloturvakaapeille (ks. työsuojelutarkastusraportti) Kalusteet ja välineet -tutkimuspöytä, 2 kpl (huone, eteistilaan kapea) -tutkimuslamppu -lääkejääkaappi -paloturvakaapit, 3 kpl, (lattiarakenteiden kestävyys epäselvää) -henkilöstöhälytinjärjestelmä -diabetessh:n kalusteet (työpöytä ja tuoli) Kustannusvaikutus säästö + lisäkustannus kustannusarvio Vesilahden kunnan tekniseltä toimelta ei ole vielä saatu Ei vaikutusta henkilöstömäärärahoihin, jos Narvassa omat virkalääkärit.

46 13 46 Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Tiloihin ja kalustoon liittyvät muutostarpeet - talonrakennusinvestointeja, tilojen vaatimia muutostöitä ja irtaimistohankintoja ei tarvitse toteuttaa - kahdesta toimipisteestä johtuvat kustannukset (mm. monitoimilaite, ATK-laitteet, lankapuhelin takaisinsoittojärjestelmineen, posti- ja telepalvelut, hoitotarvikkeet, lääkkeet, vierianalytiikka, siivous, pesulapalvelut, kuljetuskustannukset, laitteiden huollot, ostopalvelut) jäävät pois - säästö siivouskustannuksissa - säästö jos laboratorion toiminta keskitetään Kirkonkylän terveysasemalle - suun terveydenhuollon toimintojen siirtäminen Kirkonkylän terveysasemalle (laitehankintoina hoitokaapistot ja imumoottori, siirtokustannuksina hammashoitoyksiköiden siirto sekä sähköistys-, vesi- ja viemäröintityöt Kirkonkylän terveysasemalla) Ei merkittävää vaikutusta henkilöstömäärärahoihin. Kustannusvaikutus säästö + lisäkustannus tilojen vaatimat muutostyöt, joista ei vielä kustannusarviota /v /v /v siirtokustannukset

47 14 47 Valtuustoaloite Narvan terveysaseman toimintaedellytysten selvittämisestä Vaikutusten arviointi Perusturvalautakunta

48 15 48 Arvioitava vaikutus Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Kuntalaisvaikutukset - lääkärin ja sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja suun terveydenhuollon vastaanotot jatkuvat Narvan terveysasemalla nykyisen käytännön mukaisesti (sulut koulujen lomaaikoina) - kuntalainen pääsee laboratorioon Narvassa - epävarmuus henkilökunnan saatavuudesta vaikuttaa asiakkaiden/potilaiden palveluiden saatavuuteen - puutteita potilasturvallisuudessa (lääketurvallisuus, hätätilanteet, hygienia, osaaminen) - sote-uudistuksen toteutuessa vuonna 2017 terveysaseman toiminta todennäköisesti lakkaa - nykyisin Narvassa saatavat palvelut siirtyvät Kirkonkylän terveysasemalle - asiakkaan/potilaan matka palveluun voi pidentyä - potilasturvallisuus paranee - laadulliset parannukset palvelussa mahdollisia (laitteet, tilat, ammattitaito) - palvelun saatavuus nykyistä varmempaa - ei eroa loma- ja normaalikaudella (Narvan terveysasemalla on käytössä sulut koulujen loma-aikoina) - Narvan koulun oppilaat kuljetetaan suun terveydenhuollon tarkastuksiin ja mahdollisesti kouluterveydenhuollon tarkastuksiin kirkonkylälle - todennäköistä että vahva yhden toimipisteen toiminta voi jatkua myös sote-uudistuksen toteutuessa

49 16 49 Arvioitava vaikutus Vaikutukset henkilöstöön ja organisaatioon Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään - erityisesti lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuus vaikeaa, koska terveysasemalla ei ole kollegiaalista tukea - sijaisten saaminen vaikeaa - äkillisten poissaolojen sijaistaminen vaikeaa, koska äkillisissä poissaoloissa kollega/toinen työntekijä ei voi sijaistaa oman työnsä ohella (henkilöstön joustava käyttö ei ole mahdollista) - henkilöstön kokema turvattomuus ja epävarmuus - työturvallisuus puutteellinen - toiminnan pitkäjänteinen suunnitteleminen hankalaa Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - sijaisjärjestelyt helpottuvat, tarvitaan vähemmän sijaisia (esim. lääkärit) - toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen helpompaa

50 17 50 Arvioitava vaikutus Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Vaikutukset tiloihin taloussuunnitelmavuosina kiinteistön vaatimat korjaukset, ks. kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäen selvitys Narvan terveysaseman korjauskustannuksista - tilojen vaatimat muutostyöt, mm. puuttuvat vesipisteet (työturvallisuus, potilashygienia) huonejärjestysten muuttaminen, ovien leventäminen (työturvallisuus) tukirakenteet paloturvakaapeille johtojen kotelointi, pintaremonttia valaistuksen tehostaminen ks. työsuojelutarkastusraportti - investointitarpeet (irtaimistohankinnat), mm: hälytinjärjestelmä (työturvallisuus) paloturvalliset arkistointikaapit (potilasturvallisuus) tutkimusvalaisimet (potilas- ja työturvallisuus) hoitokalusteet ks. erillinen liite ja työsuojelutarkastusraportti - tilat vapautuvat Vesilahden kunnan muuhun käyttöön - Vesilahden kunta päättää tilojen jatkokäytöstä ja kiinteistön korjaustarpeesta mahdollisessa muussa kunnan käytössä - Kirkonkylän terveysaseman vaatimat muutostyöt jos Narvan terveysaseman toiminta siirtyy Kirkonkylän terveysasemalle hammashoitoyksiköiden siirto ja asennus sekä tarvittavat sähköistys-, vesi- ja viemäröintityöt terveyskeskussairaalan tiloihin Kirkonkylän terveysasemalla on tarvittavat tilat lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotoille, mahdollinen pintaremontti - irtaimistohankinnat, jos toiminta siirtyy Kirkonkylän terveysasemalle suun terveydenhuollon hankinnat (hoitokaapistot, imumoottori) - työhuone kouluterveydenhoitajalle Narvan koululta tai koululaisten (n=150) kuljettaminen kerran vuodessa Kirkonkylän terveysasemalle

51 18 51 Arvioitava vaikutus Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Taloudelliset vaikutukset taloussuunnitelmavuosina Käyttötalous Ei vaikutuksia nykyisiin kustannuksiin Investoinnit - talonrakennusinvestoinnit, osittain omana työnä n , ulkoistettuna n tilojen vaatimat muutostyöt, kustannusarvio ei vielä tiedossa - investointitarpeet (irtaimistohankinnat) n Investointimenot yhteensä n tilojen vaatimat muutostyöt Käyttötalous - Avosairaanhoito: säästöt n /v oletuksella, että lääkärit ovat virkalääkäreitä (atk, posti- ja tele, kuljetukset, aineet ja tarvikkeet) - Neuvola: ei taloudellisia vaikutuksia - Kouluterveydenhuolto: koululaisten kuljetuskustannukset mikäli määräaikaistarkastukset tehdään Kirkonkylän terveysasemalla - Suun terveydenhuolto: säästöt n /v oletuksella että hammaslääkärit ovat virkahammaslääkäreitä (hammaslääkäripalvelujen ostot, posti- ja tele, aineet ja tarvikkeet) - Siivouskulujen säästö n /v - Laboratorion ostopalvelujen säästöt n /v Säästöarvio yht.: /v Menolisäys yht.: kahden vuosiluokan kuljettaminen x1/v terveystarkastukseen kirkonkylälle Investoinnit - Kirkonkylän terveysaseman muutostyöt, kustannusarvio ei vielä tiedossa - irtaimistohankinnat n Investointimenot yhteensä n Kirkonkylän terveysaseman tilojen vaatimat muutostyöt

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60 Valtuustoaloite Narvan terveysaseman toimintaedellytysten selvittämisestä Kysely Vesilahden terveyspalvelujen henkilökunnalle Kyselyyn vastasi yhteensä neljätoista (14) terveydenhuollon ammattilaista Vesilahden terveyspalveluista. Vastaajat olivat avosairaanhoidon lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanotoista, hammashuollosta, neuvola- ja kouluterveydenhuollosta ja fysioterapiasta / vastauksista yhteenvedon laati ylihoitaja Anne Kytölä

61 612 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + palvelut lähempänä, myös apteekki + asiakkaat ovat tyytyväisiä + Narvan koulu on tyytyväinen terveysaseman läheisyyteen + apteekki on lähellä asiakkaille - matkan pidentyminen asiakkailla - apteekki kauempana asiakkaille - vähäisemmät henkilökuntaresurssit; puhelimeen pystytään vastaamaan huonommin kuin jos kaikki toiminta olisi kirkolla - palvelut hajautettu, osa on kirkolla kuten fysioterapia ja tutkimuslaitteistot (spirometria ja audiogrammi) + palvelujen saatavuus paranee + potilaalle selkeämpää, kun toiminta samassa paikassa (nyt on jo kokemus kesäajasta usean vuoden ajalta) : lääkärien- ja sairaanhoitajien vastaanotot, neuvola, laboratorio ja fysioterapia

62 623 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - potilasturvallisuus vaarantuu: tilojen ahtaus, puute ja laatu, henkilökunnan rekrytointi ongelmat Narvan terveysasemalle (lääkäri, hammaslääkäri) + potilasturvallisuus paranee kaikilta osin + lääkäreiden saatavuus paranee, kun kollegiaalinen tuki ja nykyaikaiset tilat -> paremmin lääkäriaikoja saatavilla + hoitajien vastaanottoja voidaan kehittää, jolla taataan paremmat palvelut kuntalaisille - terveysasemalla ei säännöllistä aukioloa. rekrytointiongelman vuoksi. Vaihtuvat sulkuajankohdat lisäävät hämmennystä ja epätietoisuutta kuntalaisilla. + kuntalaisilla tieto palvelujen sijainnista

63 634 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - lääkärityövoiman saanti epävarmaa yhden lääkärin terveysasemalle - haavoittuvainen lääkäri- ja sh-työvoiman osalta esim. äkillinen sairastuminen - ajanhukkaa, potilaan paperit esim. palautteet erikoissairaanhoidosta saattavat olla väärällä terveysasemalla= Kirkonkylän terveysasemalla - omalääkäri-omahoitaja työparityöskentely mahdotonta toteuttaa kahden terveysasemanpolitiikalla nykyresursseilla - yhteismeetingeihin ja konsultaatiohetkien matkustamiseen kahden terveysaseman välillä kuluu aikaa, joka on pois potilastyöstä - saattaa tulla päivystyspotilaan pompottelua terveysasemien välillä, jos Narvan lääkäri/hoitaja on muissa tehtävissä. + lääkärityövoiman saanti helpompaa yhden terveysaseman kuntaan + paremmin joustovaraa esim. äkillisissä sairastumissa + työn organisoiminen ja laadun varmistaminen laajemmalla henkilökunta määrällä ja osaamisella ->potilasturvallisempaa + omalääkäri-omahoitaja systeemin kehittäminen tuo asiakkaan hoitoon jatkuvuutta ja kokonaisvaltaisuutta + tehokkuus lisääntyy, kun työntekijän ei tarvitse matkustaa kahden terveysaseman välillä + Potilas saa tarvitsemansa päivystyspalvelun yhden katon alta.

64 645 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - ajantasaisen tiedottamisen haastavuus: milloin lääkäri ja sh Narvassa, milloin muissa tehtävissä esim. kouluterveydenhuollossa ja neuvolassa - kahden terveysaseman toimintaan perehdyttäminen, vaatii esim. vastaavalta lääkäriltä/sh:lta enemmän työaikaa, kuin yhteen terveysasemaan perehdyttäminen, -> aika on pois mm. asiakastyöstä - puhelimitse tavoitettavuus kärsii, koska on vain yksi sairaanhoitaja vastaamassa terveysasemalla - terveysasemalla pitää tehdä mittava remontti, koska terveysaseman tilat eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. - terveysasemalla intimiteettisuoja on huono - tarkkailutilaa ei ole - tila on sokkeloinen ja turvaton - tietosuoja- tietoturvariski (arkisto) + tiedottaminen selkeämpää + suunnitelmallisuus ja jatkuvuus helpommin toteutettavissa + henkilökunnan saaman palautteen mukaan moni käy mielellään Kirkonkylällä ja kuntalaiset haluaisivat esim. jatkotutkimukset sinne, vaikka Narva olisikin auki + tavoitettavuus paranee + kaikki palvelut, tutkimukset ja hoitotoimenpiteet saatavissa saman katon alta + kirkonkylällä modernit käytännölliset tilat + kirkonkylän terveysasemalla on tarkkailutila, toimenpidetila yms. + esteetön kulku

65 656 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - Narvan koulun oppilaat käyvät Narvan hammashoitolassa, muut kuljetetaan taksilla. + Oikomishoito järjestetään kirkonkylän hammashoitolassa jo nyt Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + Koululaiset kuljetetaan taksilla hammastarkastuksiin kirkonkylään (Narvan koulun lakisääteiset 3. ja 5.lk) 1 lk:n oppilaat kutsutaan kotoa vanhempien kanssa vastaanotolle joka tapauksessa. - Suuhygienisti käy vain kerran viikossa hoitamassa lähinnä koululaisia, myös vähän aikuisia - Narvassa asuvat aikuiset pääsevät rajatusti hammashoitoon, koska virkahammaslääkäriä ei ole saatu rekrytoitua. Hammaslääkäri ostopalveluna 2pv/vko nykyisin, koska palvelun ostaminen on kallista. + Hammaslääkäripalvelujen tuottaminen myös aikuisille virkahammaslääkärin turvin (hammashuollon uudelleen järjestelyä, minkä avulla turvataan hammalääkärin rekrytointi) + Palvelusetelin käyttäminen

66 667 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - hajautetut henkilökuntaresurssit; työssä jaksaminen, työn kehittäminen hankalampaa, ajanvaraustoiminnan tehokkuus laskee, suunniteltuja sairaanhoitajan vastaanottoja, kuten vuosikontrolleja on vaikea toteuttaa - organisaation haavoittuvuus henkilöstön sairastapauksissa Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + työssä jaksaminen, kollegiaalinen tuki lähempänä + työn kehittäminen ja palvelujen tehostaminen mahdollistuu + työnkuvan selkiytyminen, kun toiminta ei ole hajautettu useaan pisteeseen, voidaan paremmin jakaa työtehtävät hoitajien kesken + palvelut saman katon alla; palveluiden saatavuus helpottuu työn jaolla (lääkäri-sairaanhoitaja, hammaslääkäri-suuhygienisti) + Vakanssien lukumäärä pysyy samana, mutta työjaon myötä esim. suuhygienistin on mahdollista tehdä enemmän pikkulasten hammastarkastuksia + Suuhygienistille vapautuu enemmän aikoja aikuishoitoon

67 678 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - yhden lääkärin terveysasema vaativa työpaikka, vaatii kokeneen työntekijän - työpanoksen tehokkuus kärsii, kun toimintaa joudutaan ylläpitämään pienillä resursseilla - työntekijällä kuluu aikaa toimipisteestä toiseen kulkemiseen (pois vastaanottotoiminnasta) - kuormittava - työskentely turvatonta - lääkäriresurssin kohdentaminen pirstaleista, päällekkäisyyksiä, resurssihukkaa esim. päiväpäivystys kahdessa pisteessä - kapeuttaa lääkärin työnkuvaa; KK:llä aina oltava yhden lääkärin päivystysvalmiudessa Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + organisaation haavoittuvuuden vähentyminen + lääkäriresurssi paremmin käytössä, päiväpäivystys keskitetty, kustannustehokasta + sijaistaminen on helpommin järjestettävissä + henkilöstö saman katon alla + kuormitusta pystytään paremmin jakamaan työntekijöiden kesken; työssä jaksaminen paranee + työn kehittäminen mahdollistuu paremmin + lääkärityövoiman keskittämisellä, kokemattomampikin lääkäri pärjää, kun kollegiaalista tukea helpommin saatavilla perehdyttäminen selkeämpää, vaatii vähemmän sh/lääkäriresurssia

68 689 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - suunnitelmallisuus ja jatkuvuus haasteena - sijaisten hankkiminen on haasteellista - suuri rekrytointiongelma esim. terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin osalta - Joskus tarvitaan toisen lääkärin mielipide asiasta ja konsultaatio, mutta yhden lääkärin terveysasemalla se ei mahdollista - taukojen pitäminen usein mahdotonta - takaisinsoittojen soittaminen menee välillä ylitöiksi, koska ei ehdi työaikana vastata puhelimeen tai soittaa takaisinsoittoja, jos paljon asiakkaita (yksin työskentelevä sh) Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + suunnitelmallisuus ja jatkuvuus helpommin toteutettavissa, koska vakanssit täynnä + sijaistaminen ja rekrytointi helpottuisivat + helpompi saada toisen lääkärin konsultaatioapua + taukojen pitämisen mahdollisuus + ylityöt vähenevät

69 10 69 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään - työturvallisuus: tilojen puutteet ja yksintyöskentely - huonot työolosuhteet, vanhanaikaiset tilat eivät vastaa nykytarpeita - tarkkailutilaa ei ole - sokkeloinen, turvaton tila - ergonomia huono - aseptiikan mahdollisuus huono - yksin työskentely (työturvallisuus) - henkinen kuormittavuus suuri - ajanhukkaa, resurssihukkaa, jos paperit väärässä paikassa Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan + työturvallisuus paranee + kirkonkylällä on modernit käytännölliset tilat + esteetön kulku + tarkkailutila, toimenpidetilaa ym. + ergonomia huomioitu + aseptiikka huomioitu + työryhmätyöskentely, ei yksin työskentelyä + työvälineiden, materiaalien, lääkkeiden ym. hankkiminen yksinkertaisempaa yhteen yksikköön (säästyy aikaa ja kuljetuskustannuksia ) + tiedon kulku paranee, yhteistyö vahvistuu

70 11 70 Tiloihin ja kalustoon liittyvät muutostarpeet ja kustannukset Liite Narvan terveysaseman toimintaedellytysten selvittämistä koskevaan perusturvalautakunnan lausuntoon

71 12 71 Jos Narvan terveysaseman toiminta jatkuu nykyisellään Tiloihin ja kalustoon liittyvät muutostarpeet taloussuunnitelmavuosina Narvan terveysaseman kiinteistön vaatimat korjaukset (ks. kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäen selvitys) Narvan terveysaseman tilojen vaatimat muutostyöt: -pintaremonttia, johtojen kotelointia, ovien leventämistä, vesipiste kaikkiin huoneisiin, huonejärjestelyt, tukirakenteet paloturvakaapeille (ks. työsuojelutarkastusraportti) Kalusteet ja välineet -tutkimuspöytä, 2 kpl (huone, eteistilaan kapea) -tutkimuslamppu -lääkejääkaappi -paloturvakaapit, 3 kpl, (lattiarakenteiden kestävyys epäselvää) -henkilöstöhälytinjärjestelmä -diabetessh:n kalusteet (työpöytä ja tuoli) Kustannusvaikutus säästö + lisäkustannus kustannusarvio Vesilahden kunnan tekniseltä toimelta ei ole vielä saatu Ei vaikutusta henkilöstömäärärahoihin, jos Narvassa omat virkalääkärit.

72 13 72 Jos Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Tiloihin ja kalustoon liittyvät muutostarpeet - talonrakennusinvestointeja, tilojen vaatimia muutostöitä ja irtaimistohankintoja ei tarvitse toteuttaa - kahdesta toimipisteestä johtuvat kustannukset (mm. monitoimilaite, ATK-laitteet, lankapuhelin takaisinsoittojärjestelmineen, posti- ja telepalvelut, hoitotarvikkeet, lääkkeet, vierianalytiikka, siivous, pesulapalvelut, kuljetuskustannukset, laitteiden huollot, ostopalvelut) jäävät pois - säästö siivouskustannuksissa - säästö jos laboratorion toiminta keskitetään Kirkonkylän terveysasemalle - suun terveydenhuollon toimintojen siirtäminen Kirkonkylän terveysasemalle (laitehankintoina hoitokaapistot ja imumoottori, siirtokustannuksina hammashoitoyksiköiden siirto sekä sähköistys-, vesi- ja viemäröintityöt Kirkonkylän terveysasemalla) Ei merkittävää vaikutusta henkilöstömäärärahoihin. Kustannusvaikutus säästö + lisäkustannus tilojen vaatimat muutostyöt, joista ei vielä kustannusarviota /v /v /v siirtokustannukset

73 14 73 Valtuustoaloite Narvan terveysaseman toimintaedellytysten selvittämisestä Vaikutusten arviointi Perusturvalautakunta

74 15 74 Arvioitava vaikutus Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Kuntalaisvaikutukset - lääkärin ja sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja suun terveydenhuollon vastaanotot jatkuvat Narvan terveysasemalla nykyisen käytännön mukaisesti (sulut koulujen lomaaikoina) - kuntalainen pääsee laboratorioon Narvassa - epävarmuus henkilökunnan saatavuudesta vaikuttaa asiakkaiden/potilaiden palveluiden saatavuuteen - puutteita potilasturvallisuudessa (lääketurvallisuus, hätätilanteet, hygienia, osaaminen) - sote-uudistuksen toteutuessa vuonna 2017 terveysaseman toiminta todennäköisesti lakkaa - nykyisin Narvassa saatavat palvelut siirtyvät Kirkonkylän terveysasemalle - asiakkaan/potilaan matka palveluun voi pidentyä - potilasturvallisuus paranee - laadulliset parannukset palvelussa mahdollisia (laitteet, tilat, ammattitaito) - palvelun saatavuus nykyistä varmempaa - ei eroa loma- ja normaalikaudella (Narvan terveysasemalla on käytössä sulut koulujen loma-aikoina) - Narvan koulun oppilaat kuljetetaan suun terveydenhuollon tarkastuksiin ja mahdollisesti kouluterveydenhuollon tarkastuksiin kirkonkylälle - todennäköistä että vahva yhden toimipisteen toiminta voi jatkua myös sote-uudistuksen toteutuessa

75 16 75 Arvioitava vaikutus Vaikutukset henkilöstöön ja organisaatioon Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään - erityisesti lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuus vaikeaa, koska terveysasemalla ei ole kollegiaalista tukea - sijaisten saaminen vaikeaa - äkillisten poissaolojen sijaistaminen vaikeaa, koska äkillisissä poissaoloissa kollega/toinen työntekijä ei voi sijaistaa oman työnsä ohella (henkilöstön joustava käyttö ei ole mahdollista) - henkilöstön kokema turvattomuus ja epävarmuus - työturvallisuus puutteellinen - toiminnan pitkäjänteinen suunnitteleminen hankalaa Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan - sijaisjärjestelyt helpottuvat, tarvitaan vähemmän sijaisia (esim. lääkärit) - toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen helpompaa

76 17 76 Arvioitava vaikutus Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Vaikutukset tiloihin taloussuunnitelmavuosina kiinteistön vaatimat korjaukset, ks. kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäen selvitys Narvan terveysaseman korjauskustannuksista - tilojen vaatimat muutostyöt, mm. puuttuvat vesipisteet (työturvallisuus, potilashygienia) huonejärjestysten muuttaminen, ovien leventäminen (työturvallisuus) tukirakenteet paloturvakaapeille johtojen kotelointi, pintaremonttia valaistuksen tehostaminen ks. työsuojelutarkastusraportti - investointitarpeet (irtaimistohankinnat), mm: hälytinjärjestelmä (työturvallisuus) paloturvalliset arkistointikaapit (potilasturvallisuus) tutkimusvalaisimet (potilas- ja työturvallisuus) hoitokalusteet ks. erillinen liite ja työsuojelutarkastusraportti - tilat vapautuvat Vesilahden kunnan muuhun käyttöön - Vesilahden kunta päättää tilojen jatkokäytöstä ja kiinteistön korjaustarpeesta mahdollisessa muussa kunnan käytössä - Kirkonkylän terveysaseman vaatimat muutostyöt jos Narvan terveysaseman toiminta siirtyy Kirkonkylän terveysasemalle hammashoitoyksiköiden siirto ja asennus sekä tarvittavat sähköistys-, vesi- ja viemäröintityöt terveyskeskussairaalan tiloihin Kirkonkylän terveysasemalla on tarvittavat tilat lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotoille, mahdollinen pintaremontti - irtaimistohankinnat, jos toiminta siirtyy Kirkonkylän terveysasemalle suun terveydenhuollon hankinnat (hoitokaapistot, imumoottori) - työhuone kouluterveydenhoitajalle Narvan koululta tai koululaisten (n=150) kuljettaminen kerran vuodessa Kirkonkylän terveysasemalle

77 18 77 Arvioitava vaikutus Narvan terveysasema säilytetään nykyisellään Narvan terveysaseman toiminta lakkautetaan Taloudelliset vaikutukset taloussuunnitelmavuosina Käyttötalous Ei vaikutuksia nykyisiin kustannuksiin Investoinnit - talonrakennusinvestoinnit, osittain omana työnä n , ulkoistettuna n tilojen vaatimat muutostyöt, kustannusarvio ei vielä tiedossa - investointitarpeet (irtaimistohankinnat) n Investointimenot yhteensä n tilojen vaatimat muutostyöt Käyttötalous - Avosairaanhoito: säästöt n /v oletuksella, että lääkärit ovat virkalääkäreitä (atk, posti- ja tele, kuljetukset, aineet ja tarvikkeet) - Neuvola: ei taloudellisia vaikutuksia - Kouluterveydenhuolto: koululaisten kuljetuskustannukset mikäli määräaikaistarkastukset tehdään Kirkonkylän terveysasemalla - Suun terveydenhuolto: säästöt n /v oletuksella että hammaslääkärit ovat virkahammaslääkäreitä (hammaslääkäripalvelujen ostot, posti- ja tele, aineet ja tarvikkeet) - Siivouskulujen säästö n /v - Laboratorion ostopalvelujen säästöt n /v Säästöarvio yht.: /v Menolisäys yht.: kahden vuosiluokan kuljettaminen x1/v terveystarkastukseen kirkonkylälle Investoinnit - Kirkonkylän terveysaseman muutostyöt, kustannusarvio ei vielä tiedossa - irtaimistohankinnat n Investointimenot yhteensä n Kirkonkylän terveysaseman tilojen vaatimat muutostyöt

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86 VESILAHDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Koonnut Sirpa Nyman vastaava hoitaja, suun terveydenhuolto Pirkkalan yhteistoiminta-alue NYKYTILA Tilat: Kirkonkylän koulun tiloissa toimii hammashoitola, jossa on kaksi hoitohuonetta sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset tilat (tekninen tila, sosiaalitilat ym.). Instrumenttihuolto tapahtuu Kirkonkylän terveysasemalla. Välineitä kuljetetaan edestakaisin päivittäin. Narvan terveysasemalla on yksi hammashoitohuone ja terveysaseman muun toiminnan kanssa yhteinen välinehuoltotila. Välinehuollosta vastaa hammashoitaja apunaan laitosapulainen. Välinehuoltoon kuluu arviolta noin 10 tuntia viikossa. Henkilöstö: Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Vesilahden toimipisteissä on kaksi hammaslääkärin vakanssia. Toinen vakansseista on täytetty ja toista vakanssia hoitaa kaksi päivää viikossa Attendolta ostopalveluna hankittu hammaslääkäri. Vakinainen hammaslääkäri (Anne Viitanen) työskentelee koulukeskuksen hammashoitolassa ja vuokrahammaslääkäri Narvan hammashoitolassa. Erikoisoikojahammaslääkäri käy Kirkonkylän hammashoitolassa noin 2-3 kertaa kuukaudessa hoitamassa lasten purentavirheitä. Vesilahdessa on lisäksi yksi suuhygienistin ja kolme hammashoitajan (tällä hetkellä 2,8 vakanssia täytettynä) vakanssia. Suuhygienisti työskentelee neljänä päivää viikossa Kirkonkylän hammashoitolassa ja yhden päivän viikossa Narvan hammashoitolassa. Hammashoitajat huolehtivat vastaanottojen toimivuudesta, avustavat hammaslääkäriä potilastöissä sekä vastaavat puheluihin ym. Yksi hammashoitaja pitää erikoisoikojan ohjauksen mukaisesti omaa vastaanottoa oikomislapsille. Tällä järjestelyllä säästetään kustannuksissa, koska näin kallista erikoishammaslääkäriä tarvitaan paikalle harvemmin. Vesilahtelaiset lapset saavat erinomaista oikomishoitoa. Yksi hammashoitajista tekee 1- ja 3-vuotiaita lapsille hammastarkastuksia resurssien puitteissa. Tämä tehtäväjako on toiminut hyvin, eikä Vesilahdella ole tällä hetkellä jonoja hammashoitoon. Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle pääsee noin kuukauden kuluessa. Kiireellistä apua särky- ymv. tapauksissa saa yleensä samana päivänä. Muuta toiminnasta: Vesilahden suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön v takaisinsoittojärjestelmä, jolla turvataan vielä paremmin yhteydensaanti hammashoitolaan. Kesä- ja joulutaukojen aikana päivystys toimii Pirkkalan terveyskeskuksen hammashoitolassa.

87 87 Koululaisten hammashoidossa noudatamme asetuksen mukaisia tarkastusvälejä. Lakisääteiset hammastarkastukset tehdään kaikille 1., 5. ja 8. luokkalaisille. Alle kouluikäisistä tarkastukseen kutsutaan 1-, 3- ja 5-vuotiaat lapset. Muut ikäryhmät kutsutaan yksilöllisen tarpeen mukaan. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Vesilahden kunta on päättänyt, että nykyiset Kirkonkylän hammashoitolan tilat siirtyvät opetustoimen omaan käyttöön syyslukukauden 2015 alkaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että suun terveydenhuollon palvelut Kirkonkylän hammashoitolan tiloissa loppuvat toukokuun 2015 loppuun mennessä. Syynä Vesilahden kunnan päätökseen ovat tilojen sisäilmaongelmat, saneeraustarve, sekä se, ettei nykyisiin tiloihin ole esteetöntä pääsyä. Paras vaihtoehto uusille suun terveydenhuollon tiloille on Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalta vapautuneet terveyskeskussairaalan tilat. Terveyskeskussairaalan tilojen muuttaminen hammashoitoon soveltuviksi tiloiksi vaatii saneerausta (mm. vesi-, sähkö- ja paineilma hoitokoneille), mutta muuten tilat ovat soveltuvat suun terveydenhuollon käyttöön. Tässä yhteydessä olisi toiminnallisesti erittäin järkevää siirtää myös kolmas hammashoitohuone Narvan terveysasemalta Kirkonkylän terveysasemalle. Koko suun terveydenhuollon toimiminen samoissa tiloissa tuo selkeitä toiminnallisia etuja. Narvan hammashoitolaan on ollut vaikea rekrytoida hammaslääkäriä. Hammaslääkärin työsuhteeseen on haettu useamman kerran työntekijää, mutta päteviä hakijoita ei ole ollut, eikä osalaillistettu hammaslääkäri voi toimia yksin ilman toisen hammaslääkärin ohjausta. Rekrytointi helpottuu kun on mahdollista saada kollegalta apua ja neuvoja naapurihuoneesta. Myös sijaistaminen helpottuu, kun perehdyttäjä löytyy samoista tiloista. Välinehuolto toimii Kirkonkylän terveysaseman tiloissa, joten instrumenttien kuljettaminen poistuu, jos suun terveydenhuolto keskittyy Kirkonkylän terveysasemalle. Myös välinehuoltoon käytettävät työtunnit vähenevät, jos välinehuolto voidaan tehdä keskitetysti samassa toimipisteessä. Hammashoitolan toiminnan jatkuminen Narvan hammashoitolassa vaatisi hammashoitolan näkökulmasta välinehuollon ajanmukaistamisen nykyiset hygieniavaatimukset täyttäväksi sekä ilmastoinnin parantamisen. Vesilahden kirkonkylän hammashoitolaan on hankittu vuoden 2015 alusta digitaalinen kuvantamisjärjestelmä. Kirkonkylän hammashoitolaan on hankittu yksi skannauslaitteen (arvo n ). Mikäli toiminta jatkuu Narvan terveysasemalla, on Narvaan hankittava toinen vastaava skanneri. Narvan hammashoitolassa on tällä hetkellä vain kuvien katseluohjelma, mutta digitaalisia kuvia siellä ei voida ottaa. Kuvat kehitetään edelleen filmille, eikä niitä pysty viemään sähköiseen ohjelmaan. Skanneri on jätetty toistaiseksi hankkimatta Narvan hammashoitolaan, koska hammashoitoloiden sijoittuminen on ollut epävarmaa. Jos hammashoitolat siirtyvät keskitetysti Kirkonkylän terveysasemalle, toinen skanneri olisi jäänyt käyttämättömäksi. Yksin työskenteleminen on turvallisuusriski Narvan terveysasemalla. Suuhygienisti ja hammashoitaja oikomisvastaanottoa pitäessään työskentelevät Narvan vastaanotolla yksin. Vesilahden osalta on selvitetty ns. liikkuvan klinikan soveltumista Vesilahden tarpeisiin. Kokemuksia tämän tyyppisestä toiminnasta löytyy Itä- ja Pohjois-Suomen alueilta, joissa matkat

88 88 ovat pitkiä. Yhden hoitoyksikön liikkuvan klinikan hankintahinta on eurosta ylöspäin. Hankintahinnan lisäksi tulevat käyttökustannukset. Liikkuva klinikka vaatii pääsääntöisesti kuljettajan, jolla on kuorma-autokortti. Joihinkin malleihin riittää henkilöautokortti. Liikkuvaan klinikkaan ei voida siirtää kiinteisiin tiloihin tarkoitettuja hammashoitoyksiköitä, vaan auto vaatii omanlaisensa laitteet. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka kattavan laitteiston yllä mainittuun n euron hintaan saa (tarvitaanko vielä jotain lisähankintoja ennen kuin tämä klinikka on käyttövalmis). Liikkuva klinikka on kallis, mutta ei välttämättä työntekijän kannalta huono vaihtoehto, koska autossa on uudet ajanmukaiset laitteistot. Henkilöstön aikaa kuluu tietysti paikasta toiseen siirtymiseen. TILASTOTIETOJA VESILAHDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KÄYNNEISTÄ YM VUODELTA 2014 Käyntitilastoja määrät, kpl Käynnit hammaslääkärillä, yhteensä josta käynnit oikomishoidossa erikoishammaslääkärillä 480 Käynnit suuhygienistillä, yhteensä 900 Käynnit hammashoitajalla, yhteensä 193 Kaikki käynnit yhteensä Kiireellistä hoitoa saaneet potilaat (sisältyy edellisiin) 294 Käynnit hammaslääkärillä Kirkonkylän hammashoitolassa Käynnit hammaslääkärillä Narvan terveysaseman hammashoitolassa Kävijät ikäluokittain määrä, kpl ikäryhmän koko vuotiaat vuotiaat yli 56 -vuotiaat Käynnit ikäluokittain määrä, kpl vuotiaat vuotiaat 1349 yli 56 -vuotiaat 988

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA..2015 / VOIMAANTULO..2015

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA..2015 / VOIMAANTULO..2015 2 3 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA 27.09.2004 36 PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA..2015 / VOIMAANTULO..2015 I LUKU

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9.

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9. RAKENNUSJÄRJESTYSTEN YHTENÄISTÄMISEN SEUDULLINEN SELVITYS (LIITE) ram 25.9. 2 Sisällys I LUKU... 4 YLEISTÄ... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISTAPAOHJEET... 4 II LUKU...

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA 27.09.2004 36 PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 I

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Pertti Hirvaskoski UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVI- TYS

Pertti Hirvaskoski UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVI- TYS Pertti Hirvaskoski UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVI- TYS UUTEEN OULUUN LIITTYVIEN KUNTIEN RAKENNUSJÄRJES- TYSTEN VERTAILU JA KUNTIEN OMINAISPIIRTEIDEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Seudullinen rakennusjärjestysmalli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...3 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...3 2.1

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Kuntaliitto on antanut omat suosituksensa ja mallinsa jo 2000-luvun alussa. Uusin malli ilmestynee kevään 2013 aikana.

Kuntaliitto on antanut omat suosituksensa ja mallinsa jo 2000-luvun alussa. Uusin malli ilmestynee kevään 2013 aikana. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 29 27.02.2013 Kunnanhallitus 88 12.03.2013 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 51 27.03.2013 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 6 29.01.2014 Rakennusjärjestysluonnoksen asettaminen

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys Kaustisen kunta Rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) IISALMI KIURUVESI VIEREMÄ SONKAJÄRVI LAPINLAHTI VARPAISJÄRVI 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 1 SAUVON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvitys Putkilahden kyläselvitys Kyläilta 22.10.2015 Arto Sipinen Jyväskylän kaupunki / yleiskaavoitus Rakentaminen KUIVALLA MAALLA Suunnittelu- Yleiskaava Asemakaava tarvealue Suunnittelu- tarveharkinta tai/ja

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi Terveyslautakunta 36 28.04.2015 Kaupunginhallitus 197 11.05.2015 Kaupunginhallitus 242 08.06.2015 Terveyslautakunta 66 22.09.2015 Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta 17.02.2005 Kunnanhallitus 21.02. 2005 Kunnanvaltuusto 09.03.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 SOVELTAMISALA 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 493/605/2015 Hakija: Bäckman Tarja, Bäckman Anne-Mari Tila: Riihikartano Kiinteistötunnus: 859-401-84-35 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot