Kh Kh liite 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh 10.1.2005 Kh liite 8"

Transkriptio

1 Kh Kh liite 8 VIHDIN KIRKONKYLÄN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI Vihdin kirkonkylän kehittämisen ohjausryhmä Helmikuu 2004

2 Asia 624/2000 Asialuokka 012 ESIPUHE... 3 TYÖN VAIHEET... 5 A VIHDIN KIRKONKYLÄN LUONNE Rakenne ja kyläkuva Liikenneolot Palvelut Työpaikat... 9 B KIRKONKYLÄN KEHITTÄMISTAVOITTEET C KIRKONKYLÄN KEHITTÄMINEN Maankäyttö ja kyläkuva Liikennejärjestelyt Palvelut Yksittäisiä kehittämiskohteita D TOIMENPIDEOHJELMA Kunnan palvelut Ympäristö, maankäyttö ja kaavoitus Kunnallistekniset parannustoimenpiteet Liikuntatoimen alan parantamisehdotukset E JATKOTOIMENPITEET Kannen valokuva Matti Hult, 6/2002 kirkonkylän raittia kaaviot Innolink Oy:n raportista Liite 1: Vihdin kirkonkylän kehittämistutkimus 2001, Vihdin kunta/innolink Research oy Liite 2: Saadut lausunnot parantamisehdotuksista Liite 3: Ohjausryhmän lausunnot kaavasta 33 2/21

3 ESIPUHE Kunnanhallitus perusti kirkonkylän kylätoimikunnan aloitteesta kirkonkylän kehittämistä varten ohjausryhmän, jossa ovat olleet niin liike elämän, maanomistajien, asukkaiden kuin kunnankin edustajat pohtimassa kirkonkylän kaikinpuolisen hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Aili Bertling pj. ja jäseninä Jaana Sohlman, Maritta Vauromaa ja Nippe Nikander, kunnanjohtaja Arno Miettinen, tekninen ja ympäristöjohtaja Tapio Maljonen, sittemmin tekninen ja ympäristöjohtaja Olli Pekka Hatanpää ja hänen jälkeensä tekninen ja ympäristöjohtaja Antti Tuomainen, kaavoitusarkkitehti Airi Mustanojan sekä kylätoimikunnan edustajana Heikki Leino, yrittäjien edustajina Senja Tasanko ja Jussi Jäätiö, kiinteistönomistajien edustajina Jarmo Kuosa ja Jukka Niemelä. Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn kutsuttiin mukaan nuorisovaltuuston edustaja Tiina Moisander ja hänen jälkeensä Mika Riipi. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut kaavoitusteknikko Matti Hult. Ryhmä on kokoontunut 9 kertaa. Ohjausryhmä teki asukas/yritys/päättäjä kyselyn, jolla kartoitettiin mielipiteitä kirkonkylän ja Kirkonseudun kehittämiseksi. Konsulttina kyselytutkimuksen suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa toimi Innolink Oy. Kirkonkylän keskustan palveluiden kehittäminen ja sen arvokkaan maisemanympäristön sekä rakennetun ympäristön miljöön säilyttäminen on ollut kirkonkylän kehittämisen ohjausryhmän työssä tärkeimpänä kohteena unohtamatta palveluiden saatavuuden ja viihtyisän asumisen tärkeyttä. Ohjausryhmä piti myös tärkeänä, että kirkonkylään rakennettaisiin yhtenäinen kauppakeskus. Aluksi kauppakeskusidea näyttikin toteutuvan. Kaavamuutos eteni jo lausuntovaiheeseen. Kuitenkin ohjausryhmän työn loppuvaiheessa hanke kariutui osapuolten erilaisiin näkemyksiin hankkeen toteuttamistavasta. Nyt liikekeskusta suunnitellaan erillisinä liikerakennuksina kuitenkin niin, että piha alueiden osalta tonttien toiminnat sovitetaan yhteen. Opiskelija Tarja Perälä teki opinnäytetyön "Ranta alueiden suunnittelu taajamissa Vihdin kirkonkylän ranta alue". Ohjausryhmän mielestä suunnitelmassa oli paljon hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita kehittää Kirkkojärven ranta aluetta. Ohjausryhmä kiittää opiskelija Tarja Perälää hyvästä yhteistyöstä. Vihdin kirkonkylä kehittämisen ohjausryhmä toivoo loppuraportissa olevien kirkonkylän kehittämisen kannalta tärkeiden toimenpiteiden toteuttamista. Vihdissä 24. helmikuuta 2004 Kirkonkylän kehittämisen ohjausryhmä Aili Bertling puheenjohtaja 3/21

4 ALUKSI Vihdin kirkonkylä on rakentunut kahden järven, Hiidenveden pohjoisen osan eli Kirkkojärven sekä Kirjavanjärven väliselle kannakselle. Kirjavanjärvi on sittemmin kuivattu pelloksi mutta laajana rakentamattomana alueena se kuitenkin edelleen muodostaa taustan kirkonkylälle. Kannaksen korkeimmalle kohdalle on rakennettu kirkko, Asutus on asettunut alunperin kirkonmäen eteläreunalle suuntautuen Kirkkojärvelle päin. Kirkonkylän raitti on säilynyt harvinaisen yhtenäisenä ja Vihdin kirkonkylä onkin yksi eteläsuomen kauneimpia kyläkokonaisuuksista. Asutusta on vanhastaan ollut nykyisen Sairaalanmäen takana Vanhalan kylässä, sittemmin asutus on laajentunut lähinnä kirkonkylän itä ja lounaispuolille. KIRKONKYLÄN KESKUSTA Kirkonkylän raitti VÄÄKILÄ laajennusalue PAPPILAN PELTO MÄNNIKKÖ Kirkonkylä opaskartalla Kirkonkylän raitti on ollut perinteisesti kaupan ja palveluiden sijoittumisen kohde, mutta 70 luvulta lähtien on kaupallinen painopiste siirtynyt nykyisen linjaautoaseman alueelle, joka toki liittyy vielä kylänraittiin. Kaupan rakenteen muuttuminen, asiakaskäyttäytyminen ja hallinnollisten toimintojen sekä työpaikkojen väheneminen kirkonkylältä ovat vaikuttaneet negatiivisesti kylänraitin kaupallisten toimintojen elinvoimaisuuteen ja erilaisten palvelujen tarjontaan. 4/21

5 TYÖN VAIHEET Kehittämissuunnitelman laadinta alkoi ohjausryhmän kokouksella , jossa eri intressipiirien edustajat toivat julki näkemyksiään kirkonkylän kehittämiseksi. Kunnan virkamiehet esittelivät voimassa olevat ja vireillä olevat kirkonkylää koskevat suunnitelmat. Kokouksessa päätettiin myös teettää asukas, yritys ja päättäjäkysely kehittämissuunnitelman pohja aineiston kartuttamiseksi sekä mielipiteiden selvittämiseksi. Kysely suoritettiin kesä heinäkuussa 2001 satunnaisjakeluna asukkaille ja postitettuna kaikille kirkonkylän yrittäjille sekä kunnanvaltuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille (yht. 650 kpl). Lisäksi kirjastossa oli jaossa 100 kpl kyselylomakkeita, jotka oli tarkoitettu lähinnä kesäasukkaille. Vastauksia palautettiin 203 kpl (27 %). Innolink Oy analysoi kyselyn vastaukset, josta tehtiin erillinen raportti, liite 1. Vastauksissa mielipiteet painottuivat selvästi seuraaviin pääseikkoihin: rakentamisen laatu, päivittäistavarakauppojen tarpeellisuus, luonnon läheisyys ja ympäristö ja liikennejärjestelyt. 5/21

6 Ohjausryhmä jatkoi työtään tarkastelemalla yksityiskohtaisesti kyselyn tuloksia ja valitsemalla sieltä tärkeimpinä pitämiään kehittämisehdotuksia. Ohjausryhmässä edustettuina olevat tahot tekivät omat kehittämisehdotuksensa. Huhtikuussa 2002 ohjausryhmä lähetti kunnanhallitukselle esityksen parantamisehdotuksista. Kunnanhallitus käsitteli parantamisehdotusraportin ja lähetti sen keskuksille ja lautakunnille käsiteltäväksi ja huomioitavaksi erilaisia suunnitelmia ja lausuntoja laadittaessa, yhteistyökumppaneiden kanssa neuvoteltaessa sekä kehittämishankkeita toteutettaessa. Työryhmä laati työstään väliraportin kesäkuussa Tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, liikuntalautakunta, perusturvalautakunta sekä kulttuuri ja kansalaistoiminnan lautakunta käsittelivät kunnanhallituksen pyynnöstä työryhmän esityksen kirkonkylän kehittämistoimenpiteistä. Lausunto saatiin myös Vihdin seurakunnalta. Työryhmä laati Vihdin kirkonkylän kehittämistyön loppuraportin helmikuussa /21

7 A VIHDIN KIRKONKYLÄN LUONNE Kirkonkylän keskusta etelästä katsottuna, kirkko keskellä kylää, vasemmalla Kirkkojärven ranta. 1. Rakenne ja kyläkuva Luonnonympäristö Kyläkuvalle ja sen maisemarakenteelle ominaisia elementtejä ovat Kirkkojärvi, Kirjavanjärven peltoalue sekä kaunis maatalousmaisema Vanhalan kylään katsottuna. Kirkonkylässä on kauniita metsäisiä mäkiä, jotka on kaavallisesti varattu asukkaiden virkistykseen. Kirkkojärven ranta alue on vetovoimainen. Puistomaisena venerantaosuutena ja jylhänä Haudankallion alueena sekä historiallisena Kirkonniemen alueena se rajaa kirkonkylän eteläreunaa. Kirkonkylää ympäröi melko laajoja yhtenäisiä metsäalueita (Kypäristö, Vääkilä, Metsäkylän suunta), joita asukkaat arvostavat asuntoalueidensa luonnonläheisyyden vuoksi. Maankäyttö, rakennukset ja mittakaava Kirkonkylän keskustan rakenteessa yhtyvät vanhan maatalouskulttuurin aikainen tilarakentaminen (Myyri, Liukas, Pappila ja myös vanha Säästöpankin talo) ja viimevuosisadan alkupuolen kyläasumis ja pienliikerakentaminen (mm. kirjakaupan talo, Kallen kauppatalo, Haaparannan, Juseliuksen, Henrikssonin ja Kanniston talot) 1900 luvun loppupuolen liikerakentamiseen (KOP:n talo, Säästöpankintalo, Vison talo ja uusimmat; SYP:n talo ja Osuuspankin talo). Kylänraittiin liittyvät vielä oleellisesti Meijerin rakennus, kunnansihteerin talo, vanha paloasema, vanha kunnantalo (nyk. kirjasto) ja nykyinen kunnanvirasto. Uusimmat tulokkaat raitin varrella ovat Valintatalon kauppa, seurakuntakeskus, yhteiskoulu ja Hopearinne ja sen uudisrakennus sekä uudet omakotitalot. Kylänraitti on kuitenkin muutamaa paikkaansa sopimatonta rakennusta lukuun ottamatta varsin yhtenäisesti rakennettu ja rakennukset ovat eriikäisyydestään huolimatta sopusoinnussa toistensa kanssa. Voidaan todeta, että kylänraitin osalta rakentamisen kerroksellisuus on kutakuinkin onnistunutta. Rakentamisen massoittelu on pysynyt sopivana lukuun ottamatta liikerakennuksia Vihdintien ja Helsingintien kulmauksessa. Pappilanpellon koulun nykyaikainen ja sinällään onnistunut arkkitehtuuri ei välttämättä ole sopusoinnussa Pappilan vanhojen rakennusten kanssa. Todennäköistä kuitenkin on, että aika asettaa tämänkin erilaisuuden silmälle sopivaksi kuten on käynyt yhteiskoulun ja Hopearinteen pulpettikattoisten rakennusten kanssa, jotka eivät varmaankaan aikalaisia ilahduttaneet vihtiläisille tärkeän viljamakasiinin naapurina. 7/21

8 Ranta alueen rakentaminen tiivistää keskustan rakennetta ja elävöittää omalta osaltaan kirkonkylän hieman uinahtanutta yleiskuvaa. Toimintojen sijoittuminen Palvelut ovat keskittyneet kirkonkylän keskustan alueelle ja Vihdintien varteen. Keskustassa on jonkin verran asutusta ja paraikaa Kirkkojärven rantaalueelle rakennetaan uusia asuntoja. Kirkonkylän asuntoalueet ovat muuten maaston topografiasta johtuen siten erillään kirkonmäen rakenteesta, etteivät ne erityisesti tue tai liioin häiritse keskustan rakennetta. Kirkonkylän alueella (Vanhalanmäki, Kirkonmäki, Pappilanpelto, Alhonmäki, Kouvoinmäki, Männikkö) on n asukasta. Tori ja markkinatoimintaa on kunnanviraston aukiolla ja osittain rantaalueella. Kirkonraitin päivittäistavarakaupoista (5 kpl) on jäljellä enää yksi. Toiminta on jo vuosia sitten siirtynyt Vihdintien ja Helsingintie kulmaukseen. Pankkitoiminta ja erikoistavaraliikkeet sijaitsevat vielä kylänraitilla. 2. Liikenneolot Liikenne kylänraitilla on varsin vähäistä. Jokikunnan Pusulan suuntaan kulkeva liikenne käyttää pääosin Helsingintietä ohittaen Kirkonmäen. Lisäksi kirkonkylän asumisen painopisteet sijoittuvat pääosin keskustan etelä ja itäpuolille. Päivittäistavarapalveluiden osalta liikenne ja paikoitus rajoittuu pienelle alueelle kirkonkylän keskustan itäosaan. Kevyen liikenteen olot keskustassa ovat kohtuullisen hyvät mutta puutteita keskustan ympäristössä on useita. Julkinen liikenne toimii tyydyttävästi hieman ahtaissa solmukohdissa kylänraitilla. 8/21

9 3. Palvelut Julkiset palvelut ovat viime vuosina vähentyneet kirkonkylältä. Kunnan palveluista kuntalaisia ehkä eniten koskeva tekninen ja ympäristökeskus on muuttanut Nummelaan ja terveyskeskuksen palvelut kirkonkylällä ovat vähentyneet ja siirtyneet Nummelaan ja jopa Lohjalle. Kirkonkylällä toimivat: hallintokeskus perusturvakeskus sivistyskeskus museo nuorisotoimi ala aste, yläaste, lukio päiväkoteja sosiaalitoimisto terveyskeskus työsuojelu Valtion palveluiden osalta KELAn, Postin sekä poliisin ja nimismiehenkanslian poistuminen ovat olleet kirkonkyläläisille ja koko Vihdin pohjois ja länsiosien asukkaille menetys. Yksityisten palveluiden monipuolisuus on jonkin verran vähentynyt. Kirkonkylällä on muutama ravitsemusliike/kahvila, runsas tarjonta parturi/kampaamopalveluista, kioskitoimintaa, kirjakauppa, kukkakauppoja, optikko, apteekki, autotarvike, eläintarvikeliikkeitä, elokuvateatteri, hautaustoimistoja jne. 4. Työpaikat Kirkonkylällä on kunnan, seurakunnan ja yksityisten palvelutoimintojen työpaikkojen lisäksi jonkin verran pienteollisuuden työpaikkoja. Kirkonkyläläisten osalta työpaikkaomavaraisuus on vain n. 15 %. 9/21

10 B KIRKONKYLÄN KEHITTÄMISTAVOITTEET Tämän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda kirkonkylälle mahdollisuuksia kehittyä viihtyisän asumisen alueeksi, jolla on riittävät ja monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut asukkaiden tarpeisiin. Kyselytutkimuksella selvitettiin mitkä ovat asukkaiden, yrittäjien ja päättäjien mielestä ne ongelmat, jotka kipeimmin vaativat jatkotoimia, jotta kirkonkyläläisten asuinympäristö säilyy viihtyisänä, pysyy turvallisena ja on palvelutarjonnaltaan riittävän monipuolinen. Seuraavat tavoitteet tulisi saavuttaa: Kirkonkylä säilytetään kunnan hallinnollisena keskuksena Palvelurakennetta monipuolistetaan Kirkonkylän raitin toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä lisätään Asumisviihtyisyyttä lisätään Liikenneturvallisuutta parannetaan Asukasmäärää lisätään hallitusti Työpaikat säilytetään ja uusia pyritään saamaan kirkonkylälle Yleisilmettä kohennetaan 10/21

11 C KIRKONKYLÄN KEHITTÄMINEN 1. Maankäyttö ja kyläkuva Toimintojen sijoittaminen, kaavoitus Kirkonkylän toiminnot ovat vanhastaan luontevasti sijoittuneita. Uusien ja täydentävien palvelutoimintojen sijoittamisen tulee tukea nykyistä keskustarakentamista. Kaavoituksella ja maanhankinnalla on mahdollisuus luoda edellytykset uusien palveluiden ja asuntoalueiden sijoittumiselle kirkonkylään. Neuvotteluilla maanomistajien kanssa löydetään ratkaisut rakentamattomien tai vajaasti toteutettujen alueiden rakentamiseksi. Kaavoitusohjelmassa olevien hankkeiden avulla voidaan luoda edellytykset uusien asukkaiden ja työpaikkojen saamiseksi kirkonkylälle. Uusien tonttien tehokas markkinointi edesauttaa uusien asukkaiden saamista kirkonkylälle. Kyläkuvan kohentaminen Vaikka kylänraittia on kohennettu joitakin vuosia sitten on joidenkin siihen liittyvien alueiden osalta tarvetta kohentamiseen ja parantamiseen. Kunnanviraston aukio ja kirjaston edusta eivät ole kuntakeskuksen imagon edellyttämässä kunnossa. Maanomistajat voivat tehdä oman osuutensa pihaja tienvierialueiden osalta, jotta kyläkuvaa saadaan huoliteltua. Puistot ja virkistysalueet Ranta aluetta ja urheilukentän aluetta voidaan kohentaa. Tähän antaa hyvän lähtökohdan alueelle tehty Kirkkojärven ranta aluetta koskeva opinnäytetyö. Puistojen ja virkistysalueiden hoitoon ja alueiden saamiseksi paremmin asukkaiden käyttöön on ilmennyt selvästi tarvetta. Uimarannan varustetason kohentaminen on ensisijaisia kohentamiskohteita. Rantapuiston viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta voidaan lisätä mm. puistoshakin, katukorispaikan ja petankkiradan rakentamisilla. Pallokentän/urheilukentän alueella on hyvät mahdollisuudet eri liikuntamuotojen käyttöön. Aluetta voitaisiin kehittää liikuntapuistoksi. Kirkonkylän ympäristöstä puuttuu kunnollinen metsälatuverkko ja kiintorastiverkosto. Ympäristökysymykset Kirkkojärven vedenlaadun parantaminen on kiireellinen hanke, johon pitäisi panostaa voimavaroja. Kirkonkylällä tarvitaan riittävän suuri ja oikein sijoitettu ekopiste kotitalouksien käyttöön. 11/21

12 2. Liikennejärjestelyt Kevyt liikenne Kirkkojärven rannassa ja sen tuntumassa pitäisi olla kävelyreitti välillä Vääkilä veneranta ja mahdollisesti välille Pitäjänsilta puhdistamo. Kevyenliikenteen väylät puuttuvat Jokikunnantien varresta välillä Irjalantien risteys hautausmaa ja Nummelantien varresta välillä Tarttilantie vt 2. Myös Nurmijärventien varrelle Männiköstä itään ja Helsingintien varrelle Linjalasta Uudenmaantielle on tarvetta kevyen liikenteen reiteille. Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti Asuntoalueiden kaduille on toivottu hidasteiden rakentamista. Uudenmaantien ja Kirkkoniementien risteys on turvaton huonon näkyvyyden vuoksi. Liikennemelua, joka valtatie 2:lta kantautuu Männikköön voitaisiin alentaa meluesteen avulla. Valtatie 2:n liikenneopasteiden tulisi paremmin huomioida Vihdin kirkonkylä. Julkinen liikenne Linja autoaseman ja taksiaseman sijoittuminen kortteliin 1 tutkitaan tonttien pihasuunnittelulla. Linja autojen odotuskatoksen rakentaminen korttelialueelle pitäisi toteuttaa. Julkisten kulkuneuvojen käytön kynnystä voitaisiin koettaa alentaa tekemällä sitä esittelevä havainnollinen julkaisu, jossa aikataulujen lisäksi olisi esimerkkejä matkareiteistä ja liikennöitsijöiden ja bussikaluston esittelyä yms. 3. Palvelut Julkiset palvelut Kunnan palvelut kirkonkylällä pitäisi paremmin saattaa yhden katon alle siten, että kirkonkylällä säilyy kunnan hallinnollinen keskus. Valtion toimintojen toimipisteiden säilyttäminen ja mahdollisesti joidenkin palvelujen palauttaminen kirkonkylälle on tärkeää kuntalaisten asioinnin helpottamiseksi ja työpaikkojen säilymisen vuoksi. Kirkonkyläläisille tulee turvata monipuoliset ja päivittäiset terveyspalvelut. Yksityiset palvelut Yksityisten palveluiden sijoittuminen ja säilyminen kirkonkylällä on tärkeää. Kaavoituksen keinoin voidaan edistää uusien työpaikkojen sijoittumista kirkonkylän alueelle. 12/21

13 4. Yksittäisiä kehittämiskohteita Kunnanviraston aukio ympäristöineen Kunnanviraston aukiosuunnitelman ja sen toteuttamisen tarve on suuri. Viereisen päivittäistavarakaupan mahdollinen laajentaminen sekä paikoituksen ja tori/markkinatoiminnan edellytysten parantaminen alueella on kirkonkylän vetovoimaisuuden ja kuntakeskuksen huolitellun ilmeen vuoksi tärkeää. Kirkonkylän raitti Raitin yleisilme vaatii kohentamista. Varsinkin liiketilojen edustat, jotka avautuvat raitille tulisi saattaa pinnoituksen ja istutusten osalta parempaan kuntoon. Raittiin liittyvien viheralueiden kohentaminen on myös tarpeellista. Ranta alueen ja rantatorin kohentaminen Ranta alueella on tarvetta ympäristön kohentamiseen. Ranta aluetta voidaan, mm. maisemasuunnittelun opinnäytetyön antamien ideoitten pohjalta, kehittää paremmin kuntalaisia palvelevaksi virkistys ja oleskelualueeksi sekä rannassa pidettäviä tapahtumia varten. ote Tarja Perälän opinnäytetyöstä Kirkkojärven rannan jäsentämiseksi 13/21

14 Senja Tasangon ehdotus kirkonkylän maamerkiksi Liikekorttelien suunnittelu Liikekortteleissa 1 ja 68 käynnissä olevien rakennus ja muutossuunnitelmien avulla voidaan selkeyttää alueen toimintoja S marketin uudisrakennuksen sijoittuessa alueelle. Raitilla olevan päivittäistavarakaupan (Siwa) pihajärjestelyt tulee kaavoituksessa huomioida samalla kun tutkitaan kunnanviraston aukion toiminnot. 14/21

15 D TOIMENPIDEOHJELMA Toimenpideohjelmasta on voitu jättää pois työryhmän tärkeänä pitämä kevyenliikenteen reitti/jalkakäytävä Nurmijärventien varrelle Seimelän ja Alhonmäentien välillä, koska se on toteutettu v Kunnan palvelut Selvitetään kuinka kunnan palvelutoiminnot saadaan sijoitetuksi paremmin "yhden katon alle" niin, että kunnan hallinnollinen keskus säilyy kirkonkylällä. Selvitys virkamiestyönä, kustannukset osana kunnan talousarvioita. Kunta tekee voitavansa valtion toimintojen ja toimipisteiden säilyttämiseksi Vihdissä neuvottelemalla sopivien tilojen löytymiseksi valtion viranomaisten käyttöön. Virkamiestyötä, kustannukset osana kunnan talousarvioita. Kunta turvaa toimillaan kirkonkyläläisille monipuoliset ja päivittäiset terveyspalvelut. Kunta turvaa toimillaan kirkonkyläläisille esiopetuksen, päivähoidon ja vanhustenpalvelujen riittävät palvelut. Kunta ja kylätoimikunta sekä liikennöitsijät pyrkivät tekemään julkista liikennettä esittelevän julkaisun. Julkaisu rahoitetaan mainostuloilla. Maanomistajille suunnataan tietoisku pihojen ja tienvierialueiden hoitamiseksi, jotta kyläkuvaa saadaan huoliteltua. tiedotuksen vaatimat. 2. Ympäristö, maankäyttö ja kaavoitus Kirkkojärven vedenlaadun parantamiseksi etsitään tehokkaita toimia mm. Vihtijoen/Kirjavanjärven alueelle sijoitettavien selkeytysaltaiden rakentamisella Hiidenveden kunnostusprojektin selvitysten perusteella. Kunta pyrkii saamaan tähän projektiin ulkopuolista rahoitusta (valtio, EU) Virkamiestyötä, kustannukset osana kunnan talousarvioita. Kustannuksia syntyy suunnitelmista ja toteuttamisesta. 15/21

16 Virastoaukion ja Siwan alueen suunnittelu käynnistetään välittömästi. Toteuttaminen vaiheittain vuosien aikana. Virkamiestyötä, kustannukset osana kunnan talousarvioita. Toteuttamiskustannukset selviävät suunnitelmien valmistuttua. Neuvottelut maanomistajien kanssa aloitetaan Pappilanpellon/Kouvoinmäen alueella, seurakunnan kanssa ja Männikön alueella, jotta toteutumattomien tai ei ajanmukaisten kaava alueiden sekä taajaman laajentumisalueiden osalta saadaan asemakaavatyöt käyntiin. Kustannukset osana kunnan talousarvioita, neuvottelut sisältyvät normaaliin virkamiestyöhön. Kustannuksia syntynee mikäli neuvottelut johtavat maanhankintaan. Selvitetään vuoteen 2006 mennessä matkailuaseman tai muun liiketoiminnan sijoittumismahdollisuudet vt 2:n varteen kirkonkylän liittymän tuntumaan. Kustannukset osana kunnan talousarvioita, selvitystyö sisältyy normaaliin virkamiestyöhön. Mikäli selvitystyö johtaa hankesuunnitteluun saattaa kunnalle syntyä kustannuksia. Kaavoituksen osalta noudatetaan voimassa olevaa kaavoitusohjelmaa. Seimelän alueen ja SRK:n käyttämättömän paikoituskentän alueen kaavamuutos tulee lisätä seuraavaan kaavoitusohjelmaan kuten myös Helsingintien ja Olkkalantien kulmauksen huoltoasematontin sekä sen ympäristön kaavamuutos pienteollisuus/työpaikka alueeksi sekä Koivissillan teollisuusalueen asemakaavan (kaava 28) laatimisen aloittaminen vuonna Prosessin aikana on uusi kaavoitusohjelma vahvistettu vuosille Siinä Seimelän alueen kaavamuutos on ohjelmoitu vuodelle Helsingintien ja Olkkalantien kulmauksen kaavamuutoksen tarpeellisuus harkitaan seuraavaa kaavoitusohjelmaa laadittaessa. Koivissillan teollisuusalueen kaavamuutos on ohjelmoitu vuodelle Pappilanpellon koulun, urheilukentän alueen ja seurakunnan alueen kaavamuutos on vireillä. Kaavamuutosehdotus on tarkoitus saada kunnanvaltuuston käsittelyyn syksyllä Kaavamuutosluonnoksessa on mm. Pappilanpellon koululle esitetty uusi tieyhteys Nietoinkujalta sekä pallokentän ja seurakuntakeskuksen väliin on esitetty lasten leikkipuiston rakentamista. Kustannukset osana kunnan talousarvioita, sisältyy normaaliin virkamiestyöhön. Kunta tehostaa omistamiensa kaavatonttien luovutuskuntoon saattamista ja markkinoi niitä tehokkaasti. Mahdolliset kunnallistekniikan toimialaan liittyvien kohteiden vuoksi tehtävät kaavamuutokset otetaan työohjelmaan tarpeen mukaan. Kustannukset osana kunnan talousarvioita, sisältyy normaaliin virkamiestyöhön. 16/21

17 Voimassa oleva asemakaava n:o 10 Asemakaavamuutos (suunnittelu keskeytetty) Liikekeskuksen asemakaavamuutos (kaava 33) on edennyt ehdotusvaiheeseen ja työryhmä on antanut pyydetyt lausunnot sekä luonnosvaiheessa että ehdotusvaiheessa (liite 3). Kunnasta johtumattomista syistä kaavamuutostyö on keskeytetty ja Osuuskauppa Seudun suunnitelmat S-marketin rakentamiseksi pohjaavat nyt voimassa olevaan asemakaavaan. Suur-Seudun Osuuskaupan S-market hanke Vihdin kirkonkylään on rakennussuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on rakennuslupahakemuksen jättö helmikuun lopulla Hanke sisältää kaikkien vanhojen rakennusten ja säiliöiden purun tontilta sekä tarvittavat maaperän puhdistustoimet. Uudisrakennus sisältää S-marketin lisäksi Osuuspankin toimitilat. Pihalle pystytetään ABC-kylmäasema. Kesko suunnittelee nykyisen myymälänsä kehittämistä olemassa olevassa myymälätilassa, järjestelemällä myynnin ja varastoinnin toiminnat toisin. Hankkeeseen sisältyy saman suunnittelijan toimesta, kunnan omistaman, II-kerroksen remontti. Myös pihan järjestelyt suunnitellaan uudelleen ja siinä otetaan huomioon Suur-Seudun osuuskaupan rakennushanke viereisellä liiketontilla. Hanke käynnistyy vuoden 2004 aikana. Kirkonkylän Siwan myymälän laajennus ja muutoshanke on rakennuslupavaiheessa. Hanke toteutetaan omalla tontilla. 17/21

18 3. Kunnallistekniset parannustoimenpiteet Kunta kiirehtii, neuvotellessaan Tiehallinnon kanssa hankkeiden toteutusohjelmasta, kevyenliikenteen väylien rakentamista Jokikunnantiellä välillä Pääkslahdentie Kartanontie (1,5 km), Nummelantiellä välillä Tarttilantie valtatie 2 (1,7 km), Nurmijärventiellä välillä Kantotie Suonpääntie (0,3 km) ja Helsingintiellä välillä Linjala Uudenmaantie (1,0 km). Tarvittaessa kunta osallistuu hankkeiden rahoitukseen edistääkseen niiden nopeaa toteuttamista. Kevyen liikenteen järjestelyt välillä Irjalan pt Kartanontie on sisällytetty Uudenmaan tiepiirin toiminta ja taloussuunnitelmaan vuosille (hanke 3378). Kustannusarvio on 0,42 milj. euroa. Rakentaminen alkaa vuoden 2004 aikana. Kevyenliikenteen reitin kustannukset ovat n /km olosuhteista riippuen. Kunnan osalta kustannukset selviävät neuvotteluissa Tiehallinnon kanssa. Kirkkojärven rantapolun, välillä Vääkilä veneranta, sijoittamisesta ja rakentamiskustannuksista tehdään suunnitelma ja neuvotellaan maanomistajien kanssa polun sijoittamisesta yksityiselle maalle. Rakentaminen pyritään saamaan kunnallistekniseen toteuttamisohjelmaan 2 vuoden kuluessa. Kustannukset osana kunnan talousarvioita, sisältyy normaaliin virkamiestyöhön. Rakentamisen kustannukset selviävät suunnitelmasta. Uutta puistopolkua tulisi rakennettavaksi n. 0,5 km (20000 ). Lupa asia polun rakentamiseksi on suuritöinen, aikataulu Uudenmaantien ja Kirkkoniementien risteyksen liikenneturvallisuuden parantaminen suunnitellaan vuonna 2004 ja toteutetaan Kustannukset osana kunnan talousarvioita, sisältyy normaaliin virkamiestyöhön. Rakentamisen kustannukset , v Asuntoalueiden kaduille toteutetaan hidastetöyssyjä kunnallistekniikan tekemän suunnitelman mukaan. Hidasteet toteutetaan vuosina Kustannukset osana kunnan talousarvioita, sisältyy normaaliin virkamiestyöhön. Rakentamisen kustannukset katujen perusparantamiseen varatuilla määrärahoilla /kpl, v /21

19 Kunta neuvottelee Tiehallinnon kanssa vt 2:n yleisen tien alueelle Männikön kohdalle meluesteen suunnittelemisesta ja rakentamisesta kustannuksellaan. Toteutus pyritään saamaan vuodelle Mikäli vt2 nelikaistaistetaan kirkonkylän kohdalla jää melueste väliaikaiseksi ja uusi este tulisi rakennettavaksi tien parantamisen yhteydessä, jolloin kustannukset maksanee Tielaitos. Suunnittelun ja rakentamisen kustannukset Kunta neuvottelee valtatie 2:n opasteiden nimeämisen uusimisesta Tiehallinnon kanssa. Opasteihin tulee saada Vihti kk merkinnät ja ne tulisi uusia 2 vuoden kuluessa. Opasteiden uusiminen kuuluu Uudenmaan tiepiirille. Kirkonkylän linja autokatosten uusiminen ja nimeäminen. Yleisillä teillä olevat katokset siirtyvät v Tiehallinnon Uudenmaanpiirin hoidettavaksi. Osa katoksista tullaan siinä vaiheessa poistamaan. Pysäkkien nimeämistä varten on kuntaan perustettu työryhmä. Puistopenkkien sijoittelu, uusiminen ja lisääminen kirkonkylällä selvitetään vuoden 2004 aikana. Kirkonkylän kylätoimikunnalta pyydetään esitys penkkien sijoittelusta. Uusien penkkien kustannukset selvityksen perusteella. Puistoalueiden kunnostus ja hoito tehdään kunnan omistamilla mailla puistosuunnitelmien perusteella. Kunta laatii kirkonkylän puistoalueista vuoteen 2005 mennessä ulkoilupolkusuunnitelman ja pyrkii lupiin ja sopimuksiin perustuen rakentamaan ulkoilupolkuja myös yksityiselle maalle. Suunnittelun kustannukset virkamiestyönä. Rakentamisen kustannukset selviävät suunnitelmasta. Vuoden 2004 aikana tehdään olemassa olevien leikkipaikkojen osalta kunnostussuunnitelma ja Kirkkojärven ranta alueen tuntumaan suunnitellaan uusi leikkipaikka, joka toteutetaan vuoden 2005 aikana. Suunnittelun kustannukset virkamiestyönä. Rakentamisen kustannukset n /21

20 Haudankallion uimarannan kalusteita täydennetään vuoden 2004 aikana. Suunnittelun kustannukset virkamiestyönä. Kustannukset selviävät suunnitelmasta. Kirkkojärven ranta alueelle rakennetaan vuoden 2004 aikana petankkirata sekä puistoshakki. Suunnittelun kustannukset virkamiestyönä. Rakentamisen kustannukset Liikuntatoimen alan parantamisehdotukset Tehdään suunnitelma pallokentän alueen osalta eri liikuntamuotojen sovittamiseksi mahdollisimman hyvin alueelle ottaen huomioon, että Pappilanpellon koululle suunnitellaan katu kentän viereen (suunnitelman teko ja kaavamuutos 36 ovat vireillä). Toimintojen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelun kustannukset virkamiestyönä. Rakentamisen kustannukset selviävät suunnitelmasta. Selvitetään kirkonkylän lähimetsien (Vääkilä, Kypäristö, Vanhala/Metsäkylä) osalta voidaanko niihin sijoittaa hiihtoladut, joista ainakin yksi olisi valaistu (n. 2 km). Samalla selvitetään voidaanko latupohjia käyttää ulkoiluun myös sulan maan aikana. Asia selvitetään Vihdin vaellusreitistöt ulkoilureittityöryhmän työssä. Suunnittelun kustannukset virkamiestyönä. Rakentamisen kustannukset selviävät neuvotteluissa maanomistajien kanssa sekä tehtävistä suunnitelmista. Liikuntalautakunta on hankkinut katukorispaikkaa varten tarpeelliset koritelineet ja tekee tarvittavan kentän ranta alueelle v Katetaan vuodelle 2003 budjetoiduista hankintamenoista. Sopimus kiintorastiverkon tekemisestä Rasti Vihdin kanssa on allekirjoitettu ja Rasti Vihti ry tekee kartan Työ luovutetaan kunnalle elokuussa Kunta osallistuu suunnistuskartan teon ja kiintorastien rakentamisen kustannuksiin. 20/21

21 E JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus käsittelee kehittämissuunnitelman keväällä 2004 ja antaa ohjeet keskuksille toimenpideohjelman toteuttamiseksi. Keskukset/yksiköt ryhtyvät tarvittavien suunnitelmien tekoon ja laativat tarkennetut toteuttamisaikataulut sekä esittävät varattavaksi rahat budjettiin kyseiselle toteuttamisvuodelle. 21/21

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

VIHTI KK, KIRKONMÄKI KORTTELIEN 1, 3 JA 68 JA NIIHIN RAJAUTUVIEN PUISTO-, VENESATAMA-, KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAMUUTOS.

VIHTI KK, KIRKONMÄKI KORTTELIEN 1, 3 JA 68 JA NIIHIN RAJAUTUVIEN PUISTO-, VENESATAMA-, KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAMUUTOS. Asia: 542/713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 27.2.2007 19 Ympa liite 1 Täydennetty OAS Ympa 15.5.2007 59 Ympa liite 1 VIHDIN KUNTA VIHTI KK, KIRKONMÄKI KORTTELIEN 1, 3 JA 68 JA NIIHIN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5. Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8 VIHDIN KUNTA NUMMELA, LANKILANRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKILANRINTEEN TEOLLISUUSALUEELLA KAAVA Nu 133 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asia 563/713/2004 VIHDIN KUNTA Ympa 25.11.2004 Ympa liite 3 Ympa 28.2.2006, kaavaselostuksen liitteenä 1 OTALAMMEN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 1-7, 10, 30, 30, 31 JA 35

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita ASUNTOINFO 7.2.2014 projektinjohtaja Outi Säntti Tässä esityksessä hankkeita lännestä itään. Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot