KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA KH 41 Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n puheenjohtaja Pirjetta Nyrönen ja 471 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan Kalmarin koulun lakkauttamispäätöksen perumista ja asian uudel leen käsittelyä. Aloite viedään myös tiedoksi sivistyslautakunnan kokoukseen Kj:n esitys: Kaupunginhallitus ohjeistaa kuntalaisaloitteen valmistelua seuraavasti; 1) Kalmarin koulun kuntotutkimus laaditaan välittömästi siten, että se on yhteismitallinen muiden koulujen tutkimusten kanssa 2) Kalmarin koulun lakkauttamispäätökseen liittyvät oppilasmäärälaskelmat ja kustannuslaskelmat päivitetään sekä Kalmarin että Kolkanlahden osalta 3) Selvitetään Kalmarin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyömahdollisuudet 4) Kuntalaisaloite viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi viimeistään SIVLTK 26 Päätös: 1-4) Hyväksyttin. Kalmarin koulun kuntotutkimukset valmistuvat 8.4. kokoukseen mennessä. Tu lok set esitellään kokouksessa. Sivistys- ja teknisentoimen työryhmä on tehnyt Kalmarin koulun tar ve sel vityk sen, jossa esitetään vaihtoehtoja tilojen käytölle kaupunginhallituksen anta man ohjeistuksen pohjalta. Tarveselvitys liitteenä 1. Tiivistelmä kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisista vaihtoehdoista: a) Kalmarin koulun käyttömahdollisuus ja kustannukset varhaiskasvatuksen käy tös sä Uudemman koulun 1-krs:n tilat muutetaan päiväkodiksi, rakennus pe rus korja taan ja pihamaalle tehdään tarvittavat muutostyöt. Vanha kou lu ra ken nus myydään ulkopuoliselle ja Pikkula vuokratilasta luovutaan. - arkkitehdin suunnitelma, koulun 1-kerroksesta päiväkoti, kustannusarvio n

2 - edellyttää rakennuksen peruskorjausta, kustannusarvio n uuden irtaimiston hankinta n varhaiskasvatuksen säästöt toiminnan yhdistämisestä n (hen kilös tö ku lut) - kiinteistön ylläpitokustannuksien lisäys käyttötalouden säästö vuodessa - kertamenona toiminnalliset muutokset ja irtaimiston hankinta n ja peruskorjaustarve a2) Mikäli hankitaan vuokralle siirtokelpoinen tilaelementti päi vä ko ti raken nus - varhaiskasvatuksen käyttötalouden säästönä vuodessa - kertamenona perustamiskustannukset ja irtaimiston hankinta n tilaelementtirakennus ja leikkipiha sijoitetaan nykyisen pelikentän alu eel le, jolloin vanhat koulurakennukset voidaan myydä tai vuokrata b) Kalmarin koulun käyttömahdollisuus ja kustannukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiskäytössä Uudemman koulun 1-krs:n tilat muutetaan päiväkodiksi ja pihamaalle tehdään tarvittavat muutostyöt. Muutostöiden kustannusarvio yht ja pe rus kor jaus tar ve Koulurakennuksen 2-krs tilat jäävät alakoulun 1-3 luokkien käyttöön. Vanha koulurakennus myydään ulkopuoliselle ja Pik ku la vuokratilasta luovutaan. - pienten lasten koulu (1-2 lk +varhaiskasvatus); rakennuksessa voi olla max 50 henkilöä - a-kohdan kustannukset säilyvät (remontti, kalusto); varhaiskasvatuksen hen ki lös tö sääs tö toteutuu samana - kiinteistöjen ylläpitomenot pienenevät perusopetuksen osalta n ja varhaiskasvatuksen osalta ne kasvavat n , kun huomioidaan li säänty vä kiinteistöhoidon tarve - perusopetuksen henkilöstökulujen säästö (luokanopettaja+ eo ja tun ti opetus tun te ja) kuljetuskustannusten lisääntyminen käyttötalouden säästö perusopetus ja varhaiskasvatus yht vuo dessa - kertamenona toiminnalliset muutokset ja irtaimiston hankinta n ja peruskorjaustarve n , yhteensä n b2) Kustannukset, mikäli päiväkodille hankitaan tilaelementti -rakennus ja kou lu jatkaa nykyisellään 1-6 -luokkaisena - perusopetuksen menot säilyvät nykyisellään - varhaiskasvatuksen menot pienenevät vuodessa - kertamenona perustamiskustannukset ja irtaimiston hankinta n

3 b3) Kustannukset, mikäli päiväkodille hankitaan tilaelementti -rakennus ja koulu toimii 1-2 kouluna - perusopetuksen henkilöstökulujen säästö (luokanopettaja+ eo ja tun ti opetus tun te ja) kuljetuskustannusten lisääntyminen koululle voidaan muodostaa liikuntasali/monitoimitila koulun ja päi väko din yhteiskäyttöön - vanha koulurakennus voidaan myydä - perusopetuksen käyttötalouden säästöt vuodessa - varhaiskasvatuksen käyttötalouden menot pienenevät vuodessa - kertamenona perustamiskustannukset ja irtaimiston hankinta n c) Metsäkulman väliaikaisen päiväkodin käyttömahdollisuus ja kus tan nukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiskäytössä Rakennus ja pihamaa soveltuvat sellaisenaan Kalmarin alueen var hais kas vatuk sen ja esim. 1-3 luokkien toimitiloiksi, jolloin ei tule kertainvestointia. Täs sä vaihtoehdossa Kalmarin koulurakennukset myytäisiin ja kaikki toimin ta keskitetään Metsäkulman päiväkotiin, mikä aiheuttaa perusopetuksen kul je tus kus tan nuk sien lisäystä. - perusopetus ja varhaiskasvatus ei mahdu Metsäkulmaan yhdessä - toiminnallisesti Metsäkulma ei ole tarkoituksenmukainen perusopetukselle (mah tui si pelkästään alueen alkuopetus). - pelkästään Kalmari-Kolkanlahti alueen varhaiskasvatukselle liian iso (mah tuu 3 lapsiryhmää; 54 paikkaa) Kiinteistön vertailukelpoiset ylläpitokustannukset ovat n eli toi miti la kus tan nuk set ovat n kalliimmat kuin Kalmarin koulussa (vaihto eh to a). Toisaalta Metsäkulma on valmis toimitila, eikä aiheuta re mont tikus tan nuk sia. d) Kalmarin koulun lakkauttamispäätöksen liittyvät oppilasmäärälaskelmat ja kustannuslaskelmat Kalmarin ja Kolkanlahden osalta 1.Kalmari yhdistetään Kolkanlahteen: Kolkanlahdesta 3 opettajainen sekä 1 osa-aikainen koulunkäyntiohjaaja kustannusten muutos Henkilöstökulut Vuokrat Kuljetukset Kolkanlahti yhdistetään Herajärveen: Kalmari jatkaa nykyisellä henkilöstöllä

4 kustannusten muutos Henkilöstökulut Vuokrat Kuljetukset tiedot oppilasmääristä, henkilöstömenoista ja kuljetusten ko ko nais kus tannus ten kas vus ta tarveselvityksen liitteinä Sivistyslautakunta keskusteli kuntalaisaloitteesta kokouksessaan Keskustelun yhteydessä todettiin, että koulujen oppilasmääräkehitys, kul jetus kus tan nuk set sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö huomioi den tarkoituksenmukainen ratkaisu olisi säilyttää Kalmarin koulu ja järjes tää varhaiskasvatuksen tilat koulun piha-alueelle siten, että ryh mä per hepäi vä hoi dos ta voidaan luopua ja pihaan tehdään elementtiratkaisuna päi väko ti. (Säästää varhaiskasvatuksen henkilöstökustannuksissa vuodes sa). Tarkoituksenmukaista olisi myös säilyttää koulurakennus perusopetuksen käy tös sä edelleen 2-opettajaisena ja tehdä varhaiskasvatukselle tilat samaan pi haan elementtiratkaisuina. Kustannusarvio tiloille saadaan Lanneveden väis tö ti lo jen kustannustiedoista. Tällöin elementti olisi jatkossa tarvittaessa siir ret tä vis sä mihin tahansa kaupungin tarvitsemaan kohteeseen ja väl tyt täisiin vanhan rakennuksen korjaustoimenpiteiltä. Lähipalveluiden käsitettä joudutaan miettimään/muuttamaan lähivuosiksi, mut ta lähtökohdan tulisi olla se, että palvelut sijaitsevat siellä, missä käyt täjiä on enemmän/eniten. Perusopetuksen osalta on otettava kantaa myös siihen, mitä tarkoittaa/millä aikataululla valtuuston kou lu verk kopää tök ses sä todettu "pyritään kolmeopettajaisiin kouluihin, jossa op pi las rajak si määritetään vähintään 39 oppilasta". Valmistelija: sivistysjohtaja Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupun gin hal li tuk sel le kuntalaisaloitteesta seuraavaa 1) Sivistyslautakunta kannattaa kouluverkkoselvitykseen, aikaisempiin laskel miin ja tilastoihin sekä päi vi tet tyi hin tietoihin perustuen kun ta lais aloittees sa esitettyä ehdotusta Kal ma ri koulun lakkauttamispäätöksen pe ru mi sesta (kaupunginvaltuuston pää tös Kalmarin koulu lakkaa 2015). Sivistyslautakunta on esittänyt kokouksessaan linjauksensa kou lu verk koon. 2) Sivistyslautakunta esittää, että Kalmarin perusopetuksen toiminta jatkuu

5 Kal ma rin koulussa edelleen 1-6 -luokkien osalta ja varhaiskasvatuksen tarvit se mat tilat järjestetään koulun piha-alueelle elementtitilana. 3) Palveluverkkoa tulisi tarkastella kokonaisuutena eikä yksittäisten toi mipis tei den/ky li en osalta. Tällöin Kalmarin koululla on ainakin toistaiseksi tär keä osa kokonaisuudessa. Esityksen perustelut: 1. Saarijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategiassaan Liite 86K seuraavat linjaukset koskien kouluverkkoa: " Laaditaan kouluverkkosuunnitelma, jossa tavoitteena on vähintään kol miopet ta jai set tai tuntiresurssiltaan kolmiopettajaista vastaavat, kus tan nus tehok kaat koulut. Kouluverkkosuunnitelmassa otetaan huomioon myös koulun ja varhaiskasvatuksen tiivistyvä yhteistyö ja kylien kehittyminen." 2. Kalmarin koulun lakkauttaminen on kaupungille kokonaistaloudellisesti kal liim pi vaihtoehto kuin Kolkanlahden koulun lakkauttaminen (huo mioiden sekä perusopetus että varhaiskasvatus). Päätös: 1-3) Hyväksyttiin Merkittiin, että tekninen johtaja esitteli asiaa kokouksessa klo 13:00-14:15.

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 57 16.09.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.

Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07. Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.2015 Nojanmaan koulun kokonaiskustannusarvion hyväksyminen 669/55/551/2014

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen Vapaa-aikalautakunta 62 20.08.2014 Tiedoksi VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen pa no KH 311 KH 26.05.2014 236 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.01.2015 klo 19:00-22:35 Paikka Jämsän kaupungintalo (2.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 15.09.2014 klo 18:00 Paikka Sylvään koulu, auditorio Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot