Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt

2 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain Perhepalvelut Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Sosiaalityö Selvitetään seudullinen sosiaalipäivystyksen järjestämistä omana toimintana. Lastensuojelusuunnitelman mukaisten painopisteiden toteuttaminen ja arviointi. Terävöitetään moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän työn välillä. Tarkemmat suunnitelmat maaliskuuhun 2013 mennessä. Ii-Simo yhteistyötä kehitetään edelleen, erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. lastenvalvoja). Perhetyön ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokonaistarkastelu, resursointi ja tarpeiden kartoittaminen. Jälkihuoltopalveluiden selvittäminen. Seurataan tehostetusti lastensuojelun määräaikojen toteutumista. Laaditaan esite perheille kohdennetuista palveluista. Sosiaalityön ja mielenterveyspalvelujen yhteistyön kehittäminen. Vammaispalvelut Käydään läpi voimassa olevat päätökset, jotka koskevat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita, täsmennetään vpl:n kuljetuspalveluiden myöntämiskriteereitä. Sosiaalipäivystys hoidetaan seudullisesti, myös Simon sosiaalipäivystys hoidetaan Oulunkaaren sosiaalipäivystyksessä. Lastensuojelusuunnitelmien ja lastensuojelutarpeen selvitysten ym. kirjallisten dokumenttien laadun parantamisen työstäminen aloitettu. Moniammatillinen yhteistyö vielä alkuvaiheessa. Yhteistyö päivähoidon ja koulun kanssa parantunut kevään aikana (mm. yhteisiä palavereja). Yhteinen lastenvalvoja Iin ja Simon palvelualueilla. Perhetyöstä ja lapsiperheiden resursseista keskusteltu. Pohdittu perhetyön koordinoinnin järjestämistä. Käytettävät ostopalvelut/paikat joissa nuoret jälkihuoltopalveluja käyttävät on kartoitettu ja kustannukset selvitetty. Lastensuojelun määräaikoja on seurattu tehostetusti. Esitteen laatiminen aloitettu. Yhteistyö toimii osittain. Vammaispalveluluiden kuljetuspäätökset on tarkistettu. Sosiaalipäivystys aloittaa kokonaan omana toimintana alkaen, jolloin Oulun ensi- ja turvakodilta ostettava etupäivystys lakkaa. Jatketaan edelleen seudullista yhteistyötä toimivien käytäntöjen ja työskentelytapojen saamiseksi käytännön lastensuojelutyöhön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Edellyttää jatkotyöskentelyä toimivien käytäntöjen saavuttamiseksi. Yhteistyötä neuvolan ja kuraattorien kanssa on tarpeen vielä lisätä ja terävöittää. Lastenvalvojan vastaanotot Iin, Kuivaniemen ja Simon sosiaalitoimistoissa. Lastenvalvojan tehtävät vievät työpanosta Iin aikuissosiaalityöstä. Vaatii keskustelua resursseista. Perhetyön resurssit niukat. Tehostetulle perhetyölle olisi enemmän tarvetta. Nyt jouduttu turvautumaan ostopalveluihin vaativimmissa perheiden ongelmatilanteissa. Jatketaan jälkihuoltopalveluiden vaihtoehtoisten toteuttamistapojen suunnittelua. Lastensuojeluilmoitusten määräajat lain puitteissa. Lastensuojelutarpeen selvitykset eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Syynä niukka sosiaalityöntekijä resurssi. Asiakkaita paljon. Uudet vakanssit parantavat tilannetta huomattavasti. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja aloittavat 6/2013. Vaatii jatkotyöskentelyä. Tavoitteena toimiva asiantuntijoiden yhteistyö ja konsultatiivinen tuki sekä mahdollisuus työparityöskentelyyn. Seudulliset myöntämiskriteerit työnalla. 2

3 Kaarikodilla oppisopimusopiskelijan vakinaistaminen ohjaajaksi. Työ- ja päivätoiminta Kehitetään toimintoja asiakaslähtöisemmiksi, laaditaan yksilölliset asiakassuunnitelmat. Henkilöstön yhteistyön kehittäminen ja yhteis-käyttö työ- ja päivätoiminnan asumispalveluiden kesken. Avo- ja tuetun työtoiminnan kehittäminen. Avotyöpaikkojen muuttaminen asteittain tuetuiksi työpaikoiksi. Uusien työpaikkojen löytäminen. Yhteistyön kehittäminen Simon ja Kuivaniemen toimintakeskusten kanssa. Päihdepalvelut Päihdetyöntekijän vakanssi; lisätään kuntalaisille päihdehuollon avohuollon palveluita. Päihdetyöntekijän tukipalvelun tarjoaminen nuorten työllistämisessä. Sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, asumisen turvaaminen ja häätöjen estäminen. Neuvolapalvelut Vanhemmuuden vahvistamisen teemavuosi: Vanhemmuuden vahvistaminen ja perhekeskusmaisen työotteen käyttö. Vakiinnutetaan vanhempainkoulujen toiminta. Otetaan käyttöön raskausajan moniammatilliset kotikäynnit. Neuvolapalveluissa on valtakunnallisten suositusten mukainen resurssi. Tilannetta seurataan. Uusiin toimitiloihin muutto v Opiskelija vakinaistettu ohjaajaksi vuoden alussa. Asiakkaiden henkilökohtaiset toiminta- ja ohjaussuunnitelmat alkavat olla valmiina. Säännölliset yhteiset tiimipalaverit aloitettu. Työ- ja päivätoiminnan henkilöstö käy säännöllisesti aamuisin asumispalveluiden yksiköissä ohjaamassa asukkaitta aamutoimissa ja toimintoihin lähdössä. Avotyöpaikat ovat lisääntyneet. Tuetuntyön paikkoja ei ole saatu lisättyä koska palkkatukijärjestelmä ei vielä toimi valtakunnallisesti. On järjestetty erilaisia yhteisiä teemapäiviä Iissä ja Simossa, joihin molempien yksiköiden asiakkaat ja henkilöstö on osallistunut. Yhteinen kokkipiiri jatkaa Kuivaniemellä. Kokoaikainen päihdetyöntekijä aloittanut. Päihdeasiakkaiden määrä huomattava. Päihdeasiakkaista suurimmalla osalla huume- /sekakäyttöproblematiikkaa. Päihderyhmät nuorille. Asiaa valmisteltu ja työ jatkuu. Vahvistettu verkostomaisella yhteistyöllä muiden ammattilaisten kanssa vanhempien positiivista kiintymyssuhdetta lapsiin mm. raskausajan perhevalmennusten ja vauvakotikäyntien avulla. Tuettu neuvola- ja kouluikäisten lasten ja nuorten vanhempia antamalla kasvatusvinkkejä ja -materiaalia mm. vastaanotolla, vanhempainilloissa sekä lisätty sähköisen asioinnin mahdollisuutta Omahoidossa. Vanhempainkoulu käynnistynyt yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden ja perhetyön kanssa. Ei ole toteutunut. Nostettu nykyisen terveydenhoitajan resurssia 100 %:iin (lisäys 40 %). Valmistelussa. Toiminta- ja ohjaussuunnitelmat vietynä ProConsona ohjelmistoon mennessä. Yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen. Tuetuntyön paikkojen etsimistä jatketaan. Laajennetaan verkostotyötä työvoimahallinnon, eri järjestöjen ja työnantajien kanssa. Erilaiset palkkatukijärjestelmät eivät vielä toimi. Tämä hankaloittaa osaltaan tuetuntyön etenemistä. Yhteisiä tapahtumia järjestetään jatkossakin. Yhteisiä toimintoja järjestetään tarpeen mukaan asiakastarpeista lähtien. Päihdelaitoskuntoutuksen tarvetta edelleen, joskin vähentynyt. Tavoitteena aloittaa päihderyhmien vetäminen tilaongelman ratkettua. Suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan ryhmää päihdetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan vetämänä Yhteistyö isännöinnin, sosiaalitoimen, asumisen ja kotihoidon kanssa etenee. Järjestetään seudullinen, lasten ja nuorten hyvinvointia käsittelevä perhefoorumtapahtuma syyskuussa 2013 yhteistyössä Tukeva 3 ja Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeiden kanssa. Seudullinen selvitys toimintamallista käynnissä Tukeva 3 -hankkeessa; selvitetään toimintamallin laajuus (esim. kohdentaminen 1. lasta odottaviin perheisiin) ja tarvittava resurssi. 3

4 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Vastaanotto Joustava, asiakaslähtöinen ja oikeaaikainen palvelu lääkärien ja hoitajien vastaanotolla. Hyvä vastaanotto toimintamallin mukaisesti. Painohallintaryhmiä yhteistyössä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksikön kanssa (sieltä ravitsemusterapeutti Leea Järvi etänä), vastaanotolta sairaanhoitaja ja Ii-Instituutista liikuntaosuus Hyvin toimiva puhelinpalvelu. Sähköisten omahoitopalveluiden vakiinnuttaminen. Optimaalisen henkilöstörakenteen saavuttaminen. Lääkäreiden pysyvyyden parantaminen ja työkuormituksen vähentäminen. Kuntoutus Toimintaterapeutin työn vakiinnuttaminen osana lapsiperheiden tukemista. Fysioterapeutin tuki- ja liikuntaelinvaivojen akuuttivastaanottotoiminnan kehittäminen. Alkuvuodesta jonoa kiireettömään lääkärinvastaanottoon, huhtikuun hyvä lääkäritilanne purkaa jonon, hoitotakuussa pysytty. Hoitajien vuosikontrolleihin ja hoidontarpeen arviointiin panostettu, samoin puhelinvastaamiseen ja vastaanotolla hoitamiseen. Yksi painonhallintaryhmä yhteistyöryhmänä, lisäksi 3 muuta painonhallintaryhmää (3 Iissä, 1 Kuivaniemessä). Kymmeniä painonhallinnan yksilöohjauksia. Onnistuneita elämäntaparemontteja, lääkkeiden vähennystä ja painon pudotusta. Moniammattillinen painonhallintatyö on valittu Pohjois- Pohjanmaan liitossa yhdeksi terveyttä edistäväksi käytännöksi, jota laajennetaan koko maakuntaan. Vuoden alusta erillinen laboratoriopuhelin päivittäin klo 13 jälkeen vastauksille. Hoitajia suunnattu vastaamaan puhelimeen raporttien osoittamiin huippuihin (klo ). Omahoidon käyttäjämäärä on lisääntynyt ja päivittäin tulee useita kysymyksiä. Kysymyksiin on pystytty vastaamaan sovitussa ajassa. Palaute on myönteistä. Lääkäritilanne huhtikuussa parempi kuin alkuvuonna. Bioanalyytikkojen sijaisten rekrytoinnissa ongelmia. Sairaanhoitajat kaikki päteviä. Sairauslomat ovat heikentäneet tilannetta. Kuukauden poissaoloihin ei saa pätevää sijaista. Lääkärien rekrytointi on ollut onnistunutta. Virkalääkärit ovat erikoistuneet yleislääketieteeseen ja ovat hyvänä tukena vastavalmistuneille. Lääkärit, jotka ovat työskennelleet kandidaatteina meillä, ovat tulleet YEK-vaiheen harjoitteluun meille sekä lomittamaan. Iillä on hyvä maine kehittyvänä työyhteisönä. Uusi toimintaterapeutti aloittanut 1/2013, hidastanut työn vakiinnuttamista. Akuuttivastaanotot toimivat hyvin, asiasta käyty keskustelua lääkäreiden palaverissa. Yksi fysioterapeutti lisäkoulutuksessa selän kuntoutuksesta. Kesällä lääkäreitä niin, että jonoa ei muodostu. Lääkärien kirjoja tehdään pidemmälle tietäen resurssit. Kesäksi saatu 1,5 pätevää sairaanhoitajaa sijaiseksi. Syyskuussa täytetään uusi sairaanhoitajan toimi, jolloin lääkärien ja hoitajien työskentely paranee. Samoin syksylle lääkäreitä on saatu rekrytoitua. Painonhallintaryhmät jatkavat syksyllä ja mahdollisesti ravitsemusterapeutti, Oulunkaaren psykologi ja vastaanoton sairaanhoitaja sekä liikuntatoimi osallistuvat. Raportointia seurataan päivittäin ja pyritään vastaamaan puhelinkysyntään. Kaikkiin takaisinsoittoihin vastataan päivittäin. Omahoitoa esitellään aktiivisesti asiakkaille yhtenä asiointivaihtoehtona ei kiireellisissä asioissa. Lääkäritilanne näyttää loppuvuonna hyvältä. Lisävirkaa asukaslukuun nähden tulisi lähitulevaisuudessa harkita. Yksi uusi sairaanhoitajan toimi täytetään Riittävällä resurssilla voidaan turvata kroonisten sairauksien hoitopolku sekä tehostaa akuuttihoitoa. Lääkäreiden rekrytointiin ja pysyvyyteen täytyy tehdä jatkuvaa työtä. Terveyspalvelujohtaja on hyvin onnistunut tässä työssä. 4

5 Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta kehitetään edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Psykologien pysyvyyden varmistaminen. Osastohoito Nykyisen toimitilan puitteissa käytettävissä olevien hoitopaikkojen määrän optimointi 24 potilaspaikkaan (aiemmin 20 paikkaa). Osaston tilojen kohentaminen vastaamaan paremmin nykyisen toiminnan tarvetta. Suun terveydenhuolto Toiminta on turvattu tasolle, jossa pysytään hoitotakuun rajoissa myös vuona Ammattien välisen työnjaon kehittäminen resurssien käytön optimoimiseksi. Psykiatrin kanssa työsopimusta on jatkettu vuoden 2014 loppuun saakka. Psykologiresurssien parannuttua, tutkimusten ja arvioiden tekeminen on mahdollistunut. Psykologien kaikki kolme vakanssia on ollut täytettynä vuoden alusta työpanoksen jakaantuen perheneuvolan ja mielenterveystyön kesken. Painopiste lasten ja nuorten palveluissa. Hoito-osaston potilaspaikkojen määrä on nostettu pysyvästi 24 paikkaan. Osaston käyttöaste on 102 %. Hoitopäiviä on kertynyt 2936, joista 577 päivää on syntynyt siitä, että osastolla on hoidettu jatkohoitopaikkaa odottavia kuntalaisia. Lyhytaikaisen hoidon päiviä on ostettu 305, pääasiassa Simosta ja Utajärveltä. Lisäksi pitkät, kuukausia kestävät kuntoutus- ja saattohoitojaksot ovat sitoneet hoitopaikkoja. Henkilökunta on hionut toimintaansa niin, että potilaiden kuntouttava hoitotyö olisi tehokkaampaa. Järjestämissopimuksessa remontti on päätetty toteuttaa vuonna Kunnan haastava talouden tilanne vaikuttaa toteutuksen siirtymiseen. Juuri ja juuri pysytty hoitotakuussa. Oikojan siirtyminen Iihin tuonut lisäpaineita työnjakoon. Optimaalinen käyttöaste on n. 90 %, jolloin osastolla olisi hyvät mahdollisuudet ottaa vastaan potilaita, jotka tarvitsevat lyhytaikaista osastohoitoa. Kevättalven aikana usea jatkohoitopaikkaa odottava sai paikan vanhuspalveluiden hoitoyksiköistä, jolloin tarve ostaa lyhytaikaista osastohoitoa pieneni. Yhtenä tulevaisuuden haasteena on toiminnan järjestäminen siten, että hoitajat tekevät koulutustaan vastaavaa työtä ja tukipalveluita pystyttäisiin aiempaa enemmän teettämään muulla kuin hoitohenkilökunnalla. Kyseessä olisivat mm. potilasturvallisuutta parantavat muutostyöt, joten remontin toteuttaminen on tärkeää. Remontin kustannusarvio on n Lisäresurssien harkinta. Lisäresurrssien harkinta. Uusiin toimitiloihin muutto v Uudet tilat suunnitteilla. Muutto todennäköisesti viivästyy. Työterveyshuolto Oman toiminnan ja työterveyshuollon henkilökunnan vakiinnuttaminen. Työterveyshuollon tilojen siirtyminen terveysasemalle. Työterveyshuollon toiminnan harmonisointi Oulunkaarella. Asia kunnossa. Asia etenee. Työ etenee pitkäjänteisesti. Resurssit kohdallaan. Uusi työterveyshoitaja on aloittanut työnsä. Epätietoisuutta muuttosuunnitelmista on. 5

6 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Kotihoito Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen palvelusetelillä. Omaishoidon tuen määräraha on tarkoituksenmukainen. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus toimivat hyvin. Kuivaniemen hoiva/palveluasunnoille pyritään järjestämään yksi vuorohoitopaikka. Iin kotihoidon toimivuuden ja resurssien turvaaminen. Kuivaniemen ja Simon kotihoidon yhteistyön kehittäminen. Kotihoidon prosessien, johtamisosaamisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen. Selvitetään sähköisten palvelujen mahdollisuutta. Sotiemme veteraanien kotihoidon avopalveluiden ylläpitäminen. Kuntouttavan päivätoiminnan laajentaminen ja kehittäminen yhteistyössä Simon kanssa. Yhteistyömuotojen rakentaminen päivähoidon palvelujen kanssa. Asumispalvelut Hoito- ja palveluketju toimii hyvin ja paikkalukumäärä on riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta seurataan kuntaneuvotteluissa. Asumispalvelupaikkoja Iissä 23 ja Kuivaniemellä 14. Asumispalvelun asiakkaiden virikkeellisyydestä ja ulkoilusta huolehtiminen. Perheitä palvelun piirissä on 16. Apua on annettu yhteensä 219 h. Palvelua on annettu pääasiallisesti ostopalveluna yrittäjien kautta. Omaishoitajia 73. Vapaapäiviä on annettu joko vuorohoitona Iissä tai Simossa sekä palvelusetelinä tai omaisten toimena. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on 149 ja kotisairaanhoidon 134. Yhteensä asiakkaita palveluiden piirissä on 439. Asiakkaiden hoitoisuus ja vaativat hoitotoimet ovat kasvaneet esim. haavahoidot, saattohoito, iv-hoidot kotona). Kahden avustettavia hoidetaan kotiin. Henkilöstöä, sijaisia on käytössä yli kuntarajojen. Hyve-hankkeessa johtamisosaamisen kehittäminen. Veteraanien kotiin annettavia palveluita käytetty mm. maksuttomaan turvapalveluun, siivouspalveluihin, kuljetuspalveluihin ja muuhun pihatai lumitöihin tarkoitettuun apuun tarpeen mukaan. Simosta käy asiakkaita Seniorituvan päivätoiminnassa. Päivätoimintojen asiakkaita kokopäiväisinä 111, joista yli 75-v. on 99. Kaikki osa-aikaiset kävijät mukaan lukien asiakkaita oli 154 tammi-huhtikuun aikana. Asumispalveluiden paikkaluku noussut Iissä 24 (yksi hoivapaikka muutettu asumispalvelupaikaksi), tarvetta enemmän tehostettuun asumispalveluun kuin hoivahoitoon. Kuivaniemellä ja Iissä paikka 1.4. alkaen sosiaalisin syin tarvitsevalle 1-3 päivän tarpeeseen. Kuivaniemen palveluasunnoilla viriketoimintaa kehitetään edelleen. Viriketoiminnan kehittämiseen ja organisoimiseen on nimetty vastuuhenkilöt. Ulkoilutukseen talviaikaan käytettävissä on puutteellisesti resursseja. Kaksi asukasta osallistuu Kasvava tarve. Perheiden palveluntarpeen koordinointi ja avun myöntäminen sekä käytännön toteuttaminen on nyt hajanaista. Palveluohjauksen tarve on kasvanut. Kuivaniemellä ei vuorohoitopaikkaa, mutta hätäsijoitusmahdollisuus on sekä Iissä että Simossa. Ilta- ja viikonloppuvuoroissa on ajoittain lisähenkilön tarve. Ylityökertymiä on purettu. Palkkatuella palkattuja on sekä Iissä että Kuivaniemen tiimissä lisäapuna. Syrjäisten kylien palveluiden järjestäminen yhteistyössä yli kuntarajojen. Osaamistarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelma. Vuodelta 2012 avustuksia palautuu käyttämättömänä. Tiedottamisen ja seurannan tehostaminen on jo aloitettu. Iin ja Kuivaniemen toimintamallin levittäminen Simoon. SAS-toiminta takaa toimivan hoitoja palveluketjun ja hoito-osaston aktiivisuutta kaivataan enemmän. Iin asumispalveluissa pystytään edelleen toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja vastaamaan eri palvelutarpeisiin. Jatketaan asiakkaiden virike- ja ulkoilutoimintaan panostamista. Pyritään lisäämään yhteistyötä omaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätään mahdollisuuksien mukaan ulkoilutuokioita aamu- ja iltavuorojen vaihteessa, 6

7 Asumispalvelun lisäpaikan ostot vain kiireellisessä tarpeessa. Iissä vuorohoito järjestetään asumispalveluissa kahdella asiakaspaikalla. Vuorohoitoa ostetaan tarvittaessa Simosta. Hoivahoito Hoito- ja palveluketju toimii hyvin ja paikkalukumäärä on riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta seurataan kuntaneuvotteluissa. Nykyiset hoivahoidon paikat Iissä 13 ja Kuivaniemellä 22. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yksi asiakaspaikka muutetaan mahdollisuuksien mukaan vuorohoitopaikaksi. Hoiva- ja vuorohoidon asiakkaiden virikkeellisyydestä, liikunnasta ja ulkoilusta huolehtiminen. viikoittain Seniorituvan toimintaan. Yksi asukas osallistuu viikoittain mtt:n päivätoimintaan. Iissä on entiseen tapaan viriketoimintaa viikoittain, asukkaiden ulkoilu alkanut uudestaan ilmojen lämmettyä. Ostopalvelupaikkoja 9. Yksi paikka on vähennetty edellisvuodesta. Käytössä on kaksi vuorohoitopaikkaa. Tarvetta ajoittain enemmän kuin on resursseja, mutta kaikille on pystytty tarjoamaan lakisääteinen omaishoitajan loma-aika.vuorohoitoa käytetty Simossa 2 paikkaa säännöllisen vuorohoidon tarpeeseen ja lisäksi tilapäiseen tarpeeseen satunnaisia jaksoja. Kuivaniemen hoivaosastolla on ollut huhti-toukokuulla sosiaalisilla syillä sijoitettuna asiakas ylipaikalla kahteen otteeseen 3-5 vuorokautta kerrallaan, Iissä 3 asiakasta huhtikuun aikana. Iissä 12 hoivapaikkaa, 1 hoivapaikka muutettu tehostetun asumispalvelun paikaksi. Vuorohoitopaikalle ei ole ollut tarvetta Kuivaniemessä. Kuivaniemen hoivaosastolla viriketoimintaa kehitetään edelleen. Viriketoiminnan kehittämiseen ja organisoimiseen nimetty vastuuhenkilöt. Yksi asukas osallistunut Seniorituvan toimintaan viikoittain. Ulkoilutuksiin puutteellisesti resursseja. Iissä on entiseen tapaan viriketoimintaa viikoittain, asukkaiden ulkoilu alkanut uudestaan ilmojen lämmettyä. jolloin henkilöstöä on eniten paikalla yksiköissä. Tarkastellaan kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet osoittaa työntekijä asiakkaiden ulkoilutukseen. Seurataan asiakasmääriä ja vuodeosaston tilannetta. Mahdollisesta ostopalvelun lisäämisestä sovitaan järjestämiskeskuksen kanssa. Arvioidaan vuorohoidon paikkamäärän lisätarvetta SASpalavereissa. Ostetaan jatkossakin mahdollisuuksien mukaan vuorohoitoa Simosta. Alkuvuodesta hoito-osastolla ollut odottajia hoivaosastoille ja palveluasumiseen. Kevään aikana saatu sijoitettua odottajat oikeisiin hoitopaikkoihin. Arvioidaan tarve jatkossa tilannekohtaisesti. Kehitetään edelleen virike- ja ulkoilutoimintaa omaisten ja eri toimijoiden kanssa. Tarkastellaan myös kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet osoittaa työntekijä ulkoilutukseen. Liitteet: 1. Taloustiedote 4/ Maisema-raportti 1-4/2013 7

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot