Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt

2 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain Perhepalvelut Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Sosiaalityö Selvitetään seudullinen sosiaalipäivystyksen järjestämistä omana toimintana. Lastensuojelusuunnitelman mukaisten painopisteiden toteuttaminen ja arviointi. Terävöitetään moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän työn välillä. Tarkemmat suunnitelmat maaliskuuhun 2013 mennessä. Ii-Simo yhteistyötä kehitetään edelleen, erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. lastenvalvoja). Perhetyön ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokonaistarkastelu, resursointi ja tarpeiden kartoittaminen. Jälkihuoltopalveluiden selvittäminen. Seurataan tehostetusti lastensuojelun määräaikojen toteutumista. Laaditaan esite perheille kohdennetuista palveluista. Sosiaalityön ja mielenterveyspalvelujen yhteistyön kehittäminen. Vammaispalvelut Käydään läpi voimassa olevat päätökset, jotka koskevat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita, täsmennetään vpl:n kuljetuspalveluiden myöntämiskriteereitä. Sosiaalipäivystys hoidetaan seudullisesti, myös Simon sosiaalipäivystys hoidetaan Oulunkaaren sosiaalipäivystyksessä. Lastensuojelusuunnitelmien ja lastensuojelutarpeen selvitysten ym. kirjallisten dokumenttien laadun parantamisen työstäminen aloitettu. Moniammatillinen yhteistyö vielä alkuvaiheessa. Yhteistyö päivähoidon ja koulun kanssa parantunut kevään aikana (mm. yhteisiä palavereja). Yhteinen lastenvalvoja Iin ja Simon palvelualueilla. Perhetyöstä ja lapsiperheiden resursseista keskusteltu. Pohdittu perhetyön koordinoinnin järjestämistä. Käytettävät ostopalvelut/paikat joissa nuoret jälkihuoltopalveluja käyttävät on kartoitettu ja kustannukset selvitetty. Lastensuojelun määräaikoja on seurattu tehostetusti. Esitteen laatiminen aloitettu. Yhteistyö toimii osittain. Vammaispalveluluiden kuljetuspäätökset on tarkistettu. Sosiaalipäivystys aloittaa kokonaan omana toimintana alkaen, jolloin Oulun ensi- ja turvakodilta ostettava etupäivystys lakkaa. Jatketaan edelleen seudullista yhteistyötä toimivien käytäntöjen ja työskentelytapojen saamiseksi käytännön lastensuojelutyöhön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Edellyttää jatkotyöskentelyä toimivien käytäntöjen saavuttamiseksi. Yhteistyötä neuvolan ja kuraattorien kanssa on tarpeen vielä lisätä ja terävöittää. Lastenvalvojan vastaanotot Iin, Kuivaniemen ja Simon sosiaalitoimistoissa. Lastenvalvojan tehtävät vievät työpanosta Iin aikuissosiaalityöstä. Vaatii keskustelua resursseista. Perhetyön resurssit niukat. Tehostetulle perhetyölle olisi enemmän tarvetta. Nyt jouduttu turvautumaan ostopalveluihin vaativimmissa perheiden ongelmatilanteissa. Jatketaan jälkihuoltopalveluiden vaihtoehtoisten toteuttamistapojen suunnittelua. Lastensuojeluilmoitusten määräajat lain puitteissa. Lastensuojelutarpeen selvitykset eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Syynä niukka sosiaalityöntekijä resurssi. Asiakkaita paljon. Uudet vakanssit parantavat tilannetta huomattavasti. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja aloittavat 6/2013. Vaatii jatkotyöskentelyä. Tavoitteena toimiva asiantuntijoiden yhteistyö ja konsultatiivinen tuki sekä mahdollisuus työparityöskentelyyn. Seudulliset myöntämiskriteerit työnalla. 2

3 Kaarikodilla oppisopimusopiskelijan vakinaistaminen ohjaajaksi. Työ- ja päivätoiminta Kehitetään toimintoja asiakaslähtöisemmiksi, laaditaan yksilölliset asiakassuunnitelmat. Henkilöstön yhteistyön kehittäminen ja yhteis-käyttö työ- ja päivätoiminnan asumispalveluiden kesken. Avo- ja tuetun työtoiminnan kehittäminen. Avotyöpaikkojen muuttaminen asteittain tuetuiksi työpaikoiksi. Uusien työpaikkojen löytäminen. Yhteistyön kehittäminen Simon ja Kuivaniemen toimintakeskusten kanssa. Päihdepalvelut Päihdetyöntekijän vakanssi; lisätään kuntalaisille päihdehuollon avohuollon palveluita. Päihdetyöntekijän tukipalvelun tarjoaminen nuorten työllistämisessä. Sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, asumisen turvaaminen ja häätöjen estäminen. Neuvolapalvelut Vanhemmuuden vahvistamisen teemavuosi: Vanhemmuuden vahvistaminen ja perhekeskusmaisen työotteen käyttö. Vakiinnutetaan vanhempainkoulujen toiminta. Otetaan käyttöön raskausajan moniammatilliset kotikäynnit. Neuvolapalveluissa on valtakunnallisten suositusten mukainen resurssi. Tilannetta seurataan. Uusiin toimitiloihin muutto v Opiskelija vakinaistettu ohjaajaksi vuoden alussa. Asiakkaiden henkilökohtaiset toiminta- ja ohjaussuunnitelmat alkavat olla valmiina. Säännölliset yhteiset tiimipalaverit aloitettu. Työ- ja päivätoiminnan henkilöstö käy säännöllisesti aamuisin asumispalveluiden yksiköissä ohjaamassa asukkaitta aamutoimissa ja toimintoihin lähdössä. Avotyöpaikat ovat lisääntyneet. Tuetuntyön paikkoja ei ole saatu lisättyä koska palkkatukijärjestelmä ei vielä toimi valtakunnallisesti. On järjestetty erilaisia yhteisiä teemapäiviä Iissä ja Simossa, joihin molempien yksiköiden asiakkaat ja henkilöstö on osallistunut. Yhteinen kokkipiiri jatkaa Kuivaniemellä. Kokoaikainen päihdetyöntekijä aloittanut. Päihdeasiakkaiden määrä huomattava. Päihdeasiakkaista suurimmalla osalla huume- /sekakäyttöproblematiikkaa. Päihderyhmät nuorille. Asiaa valmisteltu ja työ jatkuu. Vahvistettu verkostomaisella yhteistyöllä muiden ammattilaisten kanssa vanhempien positiivista kiintymyssuhdetta lapsiin mm. raskausajan perhevalmennusten ja vauvakotikäyntien avulla. Tuettu neuvola- ja kouluikäisten lasten ja nuorten vanhempia antamalla kasvatusvinkkejä ja -materiaalia mm. vastaanotolla, vanhempainilloissa sekä lisätty sähköisen asioinnin mahdollisuutta Omahoidossa. Vanhempainkoulu käynnistynyt yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden ja perhetyön kanssa. Ei ole toteutunut. Nostettu nykyisen terveydenhoitajan resurssia 100 %:iin (lisäys 40 %). Valmistelussa. Toiminta- ja ohjaussuunnitelmat vietynä ProConsona ohjelmistoon mennessä. Yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen. Tuetuntyön paikkojen etsimistä jatketaan. Laajennetaan verkostotyötä työvoimahallinnon, eri järjestöjen ja työnantajien kanssa. Erilaiset palkkatukijärjestelmät eivät vielä toimi. Tämä hankaloittaa osaltaan tuetuntyön etenemistä. Yhteisiä tapahtumia järjestetään jatkossakin. Yhteisiä toimintoja järjestetään tarpeen mukaan asiakastarpeista lähtien. Päihdelaitoskuntoutuksen tarvetta edelleen, joskin vähentynyt. Tavoitteena aloittaa päihderyhmien vetäminen tilaongelman ratkettua. Suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan ryhmää päihdetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan vetämänä Yhteistyö isännöinnin, sosiaalitoimen, asumisen ja kotihoidon kanssa etenee. Järjestetään seudullinen, lasten ja nuorten hyvinvointia käsittelevä perhefoorumtapahtuma syyskuussa 2013 yhteistyössä Tukeva 3 ja Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeiden kanssa. Seudullinen selvitys toimintamallista käynnissä Tukeva 3 -hankkeessa; selvitetään toimintamallin laajuus (esim. kohdentaminen 1. lasta odottaviin perheisiin) ja tarvittava resurssi. 3

4 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Vastaanotto Joustava, asiakaslähtöinen ja oikeaaikainen palvelu lääkärien ja hoitajien vastaanotolla. Hyvä vastaanotto toimintamallin mukaisesti. Painohallintaryhmiä yhteistyössä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksikön kanssa (sieltä ravitsemusterapeutti Leea Järvi etänä), vastaanotolta sairaanhoitaja ja Ii-Instituutista liikuntaosuus Hyvin toimiva puhelinpalvelu. Sähköisten omahoitopalveluiden vakiinnuttaminen. Optimaalisen henkilöstörakenteen saavuttaminen. Lääkäreiden pysyvyyden parantaminen ja työkuormituksen vähentäminen. Kuntoutus Toimintaterapeutin työn vakiinnuttaminen osana lapsiperheiden tukemista. Fysioterapeutin tuki- ja liikuntaelinvaivojen akuuttivastaanottotoiminnan kehittäminen. Alkuvuodesta jonoa kiireettömään lääkärinvastaanottoon, huhtikuun hyvä lääkäritilanne purkaa jonon, hoitotakuussa pysytty. Hoitajien vuosikontrolleihin ja hoidontarpeen arviointiin panostettu, samoin puhelinvastaamiseen ja vastaanotolla hoitamiseen. Yksi painonhallintaryhmä yhteistyöryhmänä, lisäksi 3 muuta painonhallintaryhmää (3 Iissä, 1 Kuivaniemessä). Kymmeniä painonhallinnan yksilöohjauksia. Onnistuneita elämäntaparemontteja, lääkkeiden vähennystä ja painon pudotusta. Moniammattillinen painonhallintatyö on valittu Pohjois- Pohjanmaan liitossa yhdeksi terveyttä edistäväksi käytännöksi, jota laajennetaan koko maakuntaan. Vuoden alusta erillinen laboratoriopuhelin päivittäin klo 13 jälkeen vastauksille. Hoitajia suunnattu vastaamaan puhelimeen raporttien osoittamiin huippuihin (klo ). Omahoidon käyttäjämäärä on lisääntynyt ja päivittäin tulee useita kysymyksiä. Kysymyksiin on pystytty vastaamaan sovitussa ajassa. Palaute on myönteistä. Lääkäritilanne huhtikuussa parempi kuin alkuvuonna. Bioanalyytikkojen sijaisten rekrytoinnissa ongelmia. Sairaanhoitajat kaikki päteviä. Sairauslomat ovat heikentäneet tilannetta. Kuukauden poissaoloihin ei saa pätevää sijaista. Lääkärien rekrytointi on ollut onnistunutta. Virkalääkärit ovat erikoistuneet yleislääketieteeseen ja ovat hyvänä tukena vastavalmistuneille. Lääkärit, jotka ovat työskennelleet kandidaatteina meillä, ovat tulleet YEK-vaiheen harjoitteluun meille sekä lomittamaan. Iillä on hyvä maine kehittyvänä työyhteisönä. Uusi toimintaterapeutti aloittanut 1/2013, hidastanut työn vakiinnuttamista. Akuuttivastaanotot toimivat hyvin, asiasta käyty keskustelua lääkäreiden palaverissa. Yksi fysioterapeutti lisäkoulutuksessa selän kuntoutuksesta. Kesällä lääkäreitä niin, että jonoa ei muodostu. Lääkärien kirjoja tehdään pidemmälle tietäen resurssit. Kesäksi saatu 1,5 pätevää sairaanhoitajaa sijaiseksi. Syyskuussa täytetään uusi sairaanhoitajan toimi, jolloin lääkärien ja hoitajien työskentely paranee. Samoin syksylle lääkäreitä on saatu rekrytoitua. Painonhallintaryhmät jatkavat syksyllä ja mahdollisesti ravitsemusterapeutti, Oulunkaaren psykologi ja vastaanoton sairaanhoitaja sekä liikuntatoimi osallistuvat. Raportointia seurataan päivittäin ja pyritään vastaamaan puhelinkysyntään. Kaikkiin takaisinsoittoihin vastataan päivittäin. Omahoitoa esitellään aktiivisesti asiakkaille yhtenä asiointivaihtoehtona ei kiireellisissä asioissa. Lääkäritilanne näyttää loppuvuonna hyvältä. Lisävirkaa asukaslukuun nähden tulisi lähitulevaisuudessa harkita. Yksi uusi sairaanhoitajan toimi täytetään Riittävällä resurssilla voidaan turvata kroonisten sairauksien hoitopolku sekä tehostaa akuuttihoitoa. Lääkäreiden rekrytointiin ja pysyvyyteen täytyy tehdä jatkuvaa työtä. Terveyspalvelujohtaja on hyvin onnistunut tässä työssä. 4

5 Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta kehitetään edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Psykologien pysyvyyden varmistaminen. Osastohoito Nykyisen toimitilan puitteissa käytettävissä olevien hoitopaikkojen määrän optimointi 24 potilaspaikkaan (aiemmin 20 paikkaa). Osaston tilojen kohentaminen vastaamaan paremmin nykyisen toiminnan tarvetta. Suun terveydenhuolto Toiminta on turvattu tasolle, jossa pysytään hoitotakuun rajoissa myös vuona Ammattien välisen työnjaon kehittäminen resurssien käytön optimoimiseksi. Psykiatrin kanssa työsopimusta on jatkettu vuoden 2014 loppuun saakka. Psykologiresurssien parannuttua, tutkimusten ja arvioiden tekeminen on mahdollistunut. Psykologien kaikki kolme vakanssia on ollut täytettynä vuoden alusta työpanoksen jakaantuen perheneuvolan ja mielenterveystyön kesken. Painopiste lasten ja nuorten palveluissa. Hoito-osaston potilaspaikkojen määrä on nostettu pysyvästi 24 paikkaan. Osaston käyttöaste on 102 %. Hoitopäiviä on kertynyt 2936, joista 577 päivää on syntynyt siitä, että osastolla on hoidettu jatkohoitopaikkaa odottavia kuntalaisia. Lyhytaikaisen hoidon päiviä on ostettu 305, pääasiassa Simosta ja Utajärveltä. Lisäksi pitkät, kuukausia kestävät kuntoutus- ja saattohoitojaksot ovat sitoneet hoitopaikkoja. Henkilökunta on hionut toimintaansa niin, että potilaiden kuntouttava hoitotyö olisi tehokkaampaa. Järjestämissopimuksessa remontti on päätetty toteuttaa vuonna Kunnan haastava talouden tilanne vaikuttaa toteutuksen siirtymiseen. Juuri ja juuri pysytty hoitotakuussa. Oikojan siirtyminen Iihin tuonut lisäpaineita työnjakoon. Optimaalinen käyttöaste on n. 90 %, jolloin osastolla olisi hyvät mahdollisuudet ottaa vastaan potilaita, jotka tarvitsevat lyhytaikaista osastohoitoa. Kevättalven aikana usea jatkohoitopaikkaa odottava sai paikan vanhuspalveluiden hoitoyksiköistä, jolloin tarve ostaa lyhytaikaista osastohoitoa pieneni. Yhtenä tulevaisuuden haasteena on toiminnan järjestäminen siten, että hoitajat tekevät koulutustaan vastaavaa työtä ja tukipalveluita pystyttäisiin aiempaa enemmän teettämään muulla kuin hoitohenkilökunnalla. Kyseessä olisivat mm. potilasturvallisuutta parantavat muutostyöt, joten remontin toteuttaminen on tärkeää. Remontin kustannusarvio on n Lisäresurssien harkinta. Lisäresurrssien harkinta. Uusiin toimitiloihin muutto v Uudet tilat suunnitteilla. Muutto todennäköisesti viivästyy. Työterveyshuolto Oman toiminnan ja työterveyshuollon henkilökunnan vakiinnuttaminen. Työterveyshuollon tilojen siirtyminen terveysasemalle. Työterveyshuollon toiminnan harmonisointi Oulunkaarella. Asia kunnossa. Asia etenee. Työ etenee pitkäjänteisesti. Resurssit kohdallaan. Uusi työterveyshoitaja on aloittanut työnsä. Epätietoisuutta muuttosuunnitelmista on. 5

6 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Kotihoito Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen palvelusetelillä. Omaishoidon tuen määräraha on tarkoituksenmukainen. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus toimivat hyvin. Kuivaniemen hoiva/palveluasunnoille pyritään järjestämään yksi vuorohoitopaikka. Iin kotihoidon toimivuuden ja resurssien turvaaminen. Kuivaniemen ja Simon kotihoidon yhteistyön kehittäminen. Kotihoidon prosessien, johtamisosaamisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen. Selvitetään sähköisten palvelujen mahdollisuutta. Sotiemme veteraanien kotihoidon avopalveluiden ylläpitäminen. Kuntouttavan päivätoiminnan laajentaminen ja kehittäminen yhteistyössä Simon kanssa. Yhteistyömuotojen rakentaminen päivähoidon palvelujen kanssa. Asumispalvelut Hoito- ja palveluketju toimii hyvin ja paikkalukumäärä on riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta seurataan kuntaneuvotteluissa. Asumispalvelupaikkoja Iissä 23 ja Kuivaniemellä 14. Asumispalvelun asiakkaiden virikkeellisyydestä ja ulkoilusta huolehtiminen. Perheitä palvelun piirissä on 16. Apua on annettu yhteensä 219 h. Palvelua on annettu pääasiallisesti ostopalveluna yrittäjien kautta. Omaishoitajia 73. Vapaapäiviä on annettu joko vuorohoitona Iissä tai Simossa sekä palvelusetelinä tai omaisten toimena. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on 149 ja kotisairaanhoidon 134. Yhteensä asiakkaita palveluiden piirissä on 439. Asiakkaiden hoitoisuus ja vaativat hoitotoimet ovat kasvaneet esim. haavahoidot, saattohoito, iv-hoidot kotona). Kahden avustettavia hoidetaan kotiin. Henkilöstöä, sijaisia on käytössä yli kuntarajojen. Hyve-hankkeessa johtamisosaamisen kehittäminen. Veteraanien kotiin annettavia palveluita käytetty mm. maksuttomaan turvapalveluun, siivouspalveluihin, kuljetuspalveluihin ja muuhun pihatai lumitöihin tarkoitettuun apuun tarpeen mukaan. Simosta käy asiakkaita Seniorituvan päivätoiminnassa. Päivätoimintojen asiakkaita kokopäiväisinä 111, joista yli 75-v. on 99. Kaikki osa-aikaiset kävijät mukaan lukien asiakkaita oli 154 tammi-huhtikuun aikana. Asumispalveluiden paikkaluku noussut Iissä 24 (yksi hoivapaikka muutettu asumispalvelupaikaksi), tarvetta enemmän tehostettuun asumispalveluun kuin hoivahoitoon. Kuivaniemellä ja Iissä paikka 1.4. alkaen sosiaalisin syin tarvitsevalle 1-3 päivän tarpeeseen. Kuivaniemen palveluasunnoilla viriketoimintaa kehitetään edelleen. Viriketoiminnan kehittämiseen ja organisoimiseen on nimetty vastuuhenkilöt. Ulkoilutukseen talviaikaan käytettävissä on puutteellisesti resursseja. Kaksi asukasta osallistuu Kasvava tarve. Perheiden palveluntarpeen koordinointi ja avun myöntäminen sekä käytännön toteuttaminen on nyt hajanaista. Palveluohjauksen tarve on kasvanut. Kuivaniemellä ei vuorohoitopaikkaa, mutta hätäsijoitusmahdollisuus on sekä Iissä että Simossa. Ilta- ja viikonloppuvuoroissa on ajoittain lisähenkilön tarve. Ylityökertymiä on purettu. Palkkatuella palkattuja on sekä Iissä että Kuivaniemen tiimissä lisäapuna. Syrjäisten kylien palveluiden järjestäminen yhteistyössä yli kuntarajojen. Osaamistarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelma. Vuodelta 2012 avustuksia palautuu käyttämättömänä. Tiedottamisen ja seurannan tehostaminen on jo aloitettu. Iin ja Kuivaniemen toimintamallin levittäminen Simoon. SAS-toiminta takaa toimivan hoitoja palveluketjun ja hoito-osaston aktiivisuutta kaivataan enemmän. Iin asumispalveluissa pystytään edelleen toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja vastaamaan eri palvelutarpeisiin. Jatketaan asiakkaiden virike- ja ulkoilutoimintaan panostamista. Pyritään lisäämään yhteistyötä omaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätään mahdollisuuksien mukaan ulkoilutuokioita aamu- ja iltavuorojen vaihteessa, 6

7 Asumispalvelun lisäpaikan ostot vain kiireellisessä tarpeessa. Iissä vuorohoito järjestetään asumispalveluissa kahdella asiakaspaikalla. Vuorohoitoa ostetaan tarvittaessa Simosta. Hoivahoito Hoito- ja palveluketju toimii hyvin ja paikkalukumäärä on riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta seurataan kuntaneuvotteluissa. Nykyiset hoivahoidon paikat Iissä 13 ja Kuivaniemellä 22. Kuivaniemen hoivaosaston tai palveluasuntojen yksi asiakaspaikka muutetaan mahdollisuuksien mukaan vuorohoitopaikaksi. Hoiva- ja vuorohoidon asiakkaiden virikkeellisyydestä, liikunnasta ja ulkoilusta huolehtiminen. viikoittain Seniorituvan toimintaan. Yksi asukas osallistuu viikoittain mtt:n päivätoimintaan. Iissä on entiseen tapaan viriketoimintaa viikoittain, asukkaiden ulkoilu alkanut uudestaan ilmojen lämmettyä. Ostopalvelupaikkoja 9. Yksi paikka on vähennetty edellisvuodesta. Käytössä on kaksi vuorohoitopaikkaa. Tarvetta ajoittain enemmän kuin on resursseja, mutta kaikille on pystytty tarjoamaan lakisääteinen omaishoitajan loma-aika.vuorohoitoa käytetty Simossa 2 paikkaa säännöllisen vuorohoidon tarpeeseen ja lisäksi tilapäiseen tarpeeseen satunnaisia jaksoja. Kuivaniemen hoivaosastolla on ollut huhti-toukokuulla sosiaalisilla syillä sijoitettuna asiakas ylipaikalla kahteen otteeseen 3-5 vuorokautta kerrallaan, Iissä 3 asiakasta huhtikuun aikana. Iissä 12 hoivapaikkaa, 1 hoivapaikka muutettu tehostetun asumispalvelun paikaksi. Vuorohoitopaikalle ei ole ollut tarvetta Kuivaniemessä. Kuivaniemen hoivaosastolla viriketoimintaa kehitetään edelleen. Viriketoiminnan kehittämiseen ja organisoimiseen nimetty vastuuhenkilöt. Yksi asukas osallistunut Seniorituvan toimintaan viikoittain. Ulkoilutuksiin puutteellisesti resursseja. Iissä on entiseen tapaan viriketoimintaa viikoittain, asukkaiden ulkoilu alkanut uudestaan ilmojen lämmettyä. jolloin henkilöstöä on eniten paikalla yksiköissä. Tarkastellaan kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet osoittaa työntekijä asiakkaiden ulkoilutukseen. Seurataan asiakasmääriä ja vuodeosaston tilannetta. Mahdollisesta ostopalvelun lisäämisestä sovitaan järjestämiskeskuksen kanssa. Arvioidaan vuorohoidon paikkamäärän lisätarvetta SASpalavereissa. Ostetaan jatkossakin mahdollisuuksien mukaan vuorohoitoa Simosta. Alkuvuodesta hoito-osastolla ollut odottajia hoivaosastoille ja palveluasumiseen. Kevään aikana saatu sijoitettua odottajat oikeisiin hoitopaikkoihin. Arvioidaan tarve jatkossa tilannekohtaisesti. Kehitetään edelleen virike- ja ulkoilutoimintaa omaisten ja eri toimijoiden kanssa. Tarkastellaan myös kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet osoittaa työntekijä ulkoilutukseen. Liitteet: 1. Taloustiedote 4/ Maisema-raportti 1-4/2013 7

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Simon kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2013

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2013 Simon kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2013

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2013 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Järjestämissopimuksen toteutuminen touko-elokuu 2013

Järjestämissopimuksen toteutuminen touko-elokuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Järjestämissopimuksen toteutuminen touko-elokuu 2013 Pudasjärven kaupunki Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Vaalan kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014 Pudasjärven kaupunki Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2014

Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2014 Vaalan kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, touko-elokuu 2014

Palvelutuotannon raportointi, touko-elokuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, touko-elokuu 2014 Vaalan kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2014

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2014 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Simon kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: syys-joulukuu 2014

Palvelutuotannon raportointi: syys-joulukuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: syys-joulukuu 2014 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2014

Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2014 Pudasjärven kaupunki Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Simon kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, touko-elokuu 2014

Palvelutuotannon raportointi, touko-elokuu 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, touko-elokuu 2014 Pudasjärven kaupunki Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, heinä-joulukuu 2012 Pudasjärven kaupunki Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, huhti-kesäkuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, huhti-kesäkuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, huhti-kesäkuu 2012 Pudasjärven kaupunki Sisältö 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut... 3 1.2 Terveyspalvelut...

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 30.4.2009 Pekka Makkonen Marita Päivärinne Irmeli Leino Liisa Anttila ESITYKSEN SISÄLTÖ Case-työpaja työskentelyn

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Vanhusten asumispalvelujen riittävyys / Kuvaus tilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä

Vanhusten asumispalvelujen riittävyys / Kuvaus tilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä Kuopion kaupunki Liite valtuusaloitteen vastaukseen 1(5) Vanhusten asumispalvelujen riittävyys / Kuvaus tilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä Tilanne 10.11 2015 Tavallista palveluasumista odotti

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, syys-joulukuu 2015 Pudasjärven kaupunki Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006 TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta ja Vaala Kuntien väkiluku 30.6.2006

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Muonion sosiaalitoimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013

Muonion sosiaalitoimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 Sosiaalilautakunta Muonion sosiaalitoimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 Sosiaalitoimen suurimmat haasteet v. 2013 Suuret rakenteelliset valtakunnalliset haasteet: 1. Sosiaali-

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot