ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010"

Transkriptio

1 18 Liite 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

2 Sisällysluettelo 1. ELINTARVIKEVALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEALUEET TARKASTUKSET, RUOKAMYRKYTYSTEN SELVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ Hyväksymis- ja haltijanvaihdostarkastukset Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastuksen ajankohta Tarkastuksen sisältö Muut tarkastukset Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Viestintä TARKASTUSKOHTEIDEN RISKIARVIOINTI, RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN TUTKIMINEN Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteet Projektinäytteet Kuluttajavalitusten sekä terveysvaaratilanteiden ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittavat näytteet Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien pakkokeinojen noudattamisen valvontaan liittyvät näytteet VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 9 Liitteet: 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n elintarvikevalvonnan painopisteet Ruokamyrkytystyöryhmien kokoonpanot 3. Elintarvikevalvonnan tarkastukset Kohdetyyppikohtainen näytteenottosuunnitelma 5. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit 2

3 1. ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa niiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeesta annettu tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Elintarvikelain (23/ 2006) 48 :n mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006, 3 ) kunnan valvontasuunnitelman vähimmäissisältö määritellään seuraavasti: 1. tarkastuksen sisältö 2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3. tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika 4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5. valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi, sekä 6. hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan lisäksi elintarvikevalvontasuunnitelmassa huomioidaan muu elintarvikelain tarkoittama valvonta ja siihen tarvittava työaika ja henkilöresurssit. Tällaisia tehtäviä ovat elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymishakemusten ja ilmoitusten käsittely, lausunnot, terveysvaara (Rasff) ilmoitusten vaatimat toimenpiteet, ruokamyrkytys- ja epidemiaepäilyjen selvitykset, valitusten johdosta tehtävät toimenpiteet ja yritysten ohjaus ja neuvonta. Myös elintarvikevalvonnan laatujärjestelmän arviointi ja päivittäminen, suunnittelu, toiminnan ja välineiden kehittäminen sekä erityistilanteisiin varautuminen huomioidaan suunnitelmassa. 2. ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEALUEET Kohdekohtaisen riskinarvioinnin tekeminen kaikkien alueen elintarviketoimijoiden osalta 3

4 Tarkastusmaksujen periminen valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista. Hyväksymättömät elintarvikehuoneistot kartoitetaan ja hyväksymismenettely niiden osalta käynnistetään. Vuoden 2010 aikana päivitetään kohteita koskevat tiedot ja täydennetään elintarvikevalvonnan rekisterit mm. alkutuotannon osalta. KUTI 1- järjestelmän käyttöönotto KUTI 2-järjestelmän mahdollinen käyttöönotto loppuvuodesta Hyödynnetään valvonnassa Eviran valmistelemaa opasta elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä elintarvikevalvonnassa (Eviran ohje /1) 3. TARKASTUKSET, RUOKAMYRKYTYSTEN SELVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ Valvonta-asetuksessa EY) (882/ 2004) tarkastus on määritelty seuraavasti: Tarkastuksella tarkoitetaan elintarvikkeita koskevan minkä tahansa näkökohdan tutkimista sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta lainsäädännössä sille asetettujen vaatimusten mukainen. Saman asetuksen mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta Hyväksymis- ja haltijanvaihdostarkastukset Elintarvikehuoneiston on oltava valvontaviranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikehuoneisto hyväksytään hakemuksen mukaiseen toimintaan, jos se täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tämän selvittämiseksi hyväksymishakemus, selvitykset ja piirustukset tarkastetaan. Huoneisto tarkastetaan, kun se on käyttöönottokunnossa. Huoneisto tarkastetaan myös toimijanvaihdosten yhteydessä. Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä päätöksen. Asia on ratkaistava 60 vuorokauden kuluessa vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä pidempää käsittelyä. Huoneiston hyväksymishakemukseen tulee liittää myös omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma tarkastetaan hyväksymispäätöstä valmisteltaessa. Jos suunnitelma on riittävä, siitä tehdään hyväksymispäätös. Valvontaviranomainen voi määrätä sen täydennettäväksi, korjattavaksi tai muutettavaksi, jos suunnitelma ei ole riittävä terveysvaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi, suunnitelman saattamiseksi elintarvikemääräysten mukaiseksi 4

5 tai muutoin omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ei ole edellytys huoneiston hyväksymiselle Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastuksen ajankohta Tarkastukset tehdään yleensä kohteen toiminta-aikana ja joko ennalta ilmoittamatta tai mikäli elinkeinoyrittäjän läsnäolo tarkastuksessa halutaan varmistaa ennakkoilmoituksen jälkeen. Tarkastuskäyntejä voidaan tehdä tarpeen vaatiessa myös muuna aikana (esim. suuret yleisötilaisuudet). Pääsääntöisesti tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvontaviranomainen voi tarkastaa esimerkiksi asiakirjoja myös virkapaikallaan. Valvontakohteiden tarkastusmäärät tulevat perustumaan kohdekohtaiseen riskiarviointiin Tarkastuksen sisältö Tarkastukseen kuuluu valmistautuminen, matkat kohteeseen ja takaisin, tarkastuksen suorittaminen ja tarkastuskertomuksen laatiminen sekä kirjaukset. Valmistautumiseen kuuluu mm. perehtyminen hyväksymisasiakirjoihin, aiempiin valvontatietoihin ja tarkastuksessa tarvittaviin tausta- ja muihin tietoihin. Toiminnassa olevan elintarvikehuoneiston tarkastusten sisältö ja tiheys määritellään riskiperusteisesti kullekin kohdetyypille ja riskiluokalle. Tarkastukset voivat sisältää mittauksia ja näytteenottoa sekä aiemmin todettujen epäkohtien korjaamisen seurantaa. Elintarvikehuoneiston tilat, koko toiminta ja omavalvontajärjestelmä arvioidaan kerran vuodessa (perustarkastus). Tarkastuksia voidaan tehdä riskiarviointiin perustuen myös harvemmin. Lisätarkastukset ovat yleensä perustarkastusta suppeampia ja niiden tarve määritetään riskiarvioinnin yhteydessä. Niissä keskitytään esim. omavalvonnan tai sen osan toimivuuden ja riittävyyden arviointiin sekä toiminnan hygienian ja tuotteiden määräystenmukaisuuden valvontaan Muut tarkastukset Mikäli annettuja määräyksiä ei noudateta, tulee kysymykseen elintarvikelain 7 luvussa mainittujen hallinnollisten pakkokeinojen valvomiseksi tehtävät tarkastukset. Tällaisia pakkokeinoja ovat mm. elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen ja kiellot. Tarkastuksia tehdään myös terveysvaarailmoitusten (Raffs), ruokamyrkytys- ja epidemiaepäilyjen ja kuluttajavalitusten johdosta. Näissä tapauksissa tarkastukset kohdistuvat yleensä tietyn epäkohdan tai tiettyyn elintarvikkeeseen liit- 5

6 tyvän seikan selvittämiseen. Nämä tarkastukset tehdään aina ennalta ilmoittamatta Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Ruokamyrkytysten ja epidemioiden selvittelyä varten on nimetty koko toimialueelle ruokamyrkytystyöryhmät. Työryhmien hyväksytyt (ISSHP Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12, 13 ja 14 / ) kokoonpanot on esitetty liitteessä 2. Ruokamyrkytystapauksen tultua ilmi, tehdään elintarvikevalvonnan toimesta kohteeseen tarkastus ja siihen liittyvät selvitykset ja otetaan elintarvike- ja ympäristönäytteet. Terveystoimen edustajat huolehtivat altistuneisiin liittyvistä selvityksistä ja näytteistä. Terveysvalvonnan johtaja vastaa ilmoituksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira) ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) entinen lääninhallitus. Elintarvikevalvonnan kirjallinen valmiussuunnitelma päivitetään ja täydennetään nykylainsäädännön mukaisiksi vuoden 2010 aikana Viestintä Ruokamyrkytys- ja vesiepidemioissa tartuntatautilääkäri hoitaa ja vastaa tiedotuksesta siltä osin kuin se koskee altistuneita tai sairastuneita ja terveysvalvonnan johtaja elintarvikkeisiin liittyvältä osalta. Elintarvikkeita koskevista terveysvaaratilanteista tulee kirjalliset ohjeet vuoden 2010 aikana. Yhteydenotto kohteeseen hoidetaan käymällä paikalla, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse riippuen vaaran ja kohteiden laadusta, asian kiireellisyydestä ja laajuudesta. Viestintäsuunnitelma ja kohteiden yhteystiedot päivitetään vuoden 2010 aikana. 4. TARKASTUSKOHTEIDEN RISKIARVIOINTI, RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS Elintarvikevalvonnan käytössä olevaan TerveKuu asianhallintaohjelmaan on aloitettu tietojen syöttö jatkuen vuoden 2010 aikana. Tiedot kohteiden riskinarviointia ja riskiluokitusta varten ovat olemassa. Osasta alueen valvontakohteista on jo aiemmin tehty riskinarviointi, mutta kaikki kohteet arvioidaan uudelleen yhtenäisen käytännön varmistamiseksi. Tervekuu asianhallintaohjelman avulla valvontatietojen käsittely ja riskiluokitus helpottuu. Vuotta 2010 varten riskiluokitus on vielä tehty Elintarviketurvallisuusviraston ohjeellisen riskiluokituksen perusteella. Lisäksi on otettu huomioon toiminnan luonne sekä laajuus ja sitä on täydennetty valvontatietojen avulla. Vuoden 2010 aikana riskinarvioinnissa otetaan huomioon mahdollinen elintarvikkeiden riskiperusteista luokittelua edistävä Eviran kehittämä Risk Sheriff- ohjelma. 6

7 Liitteessä 3. on esitetty suunnitelma tarkastuksista eri kohderyhmissä. 5. TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA Suunnitelmallisiin tarkastuksiin käytettävä aika on arvioitu kohderyhmäkohtaisesti. Perustarkastusten on arvioitu vievän noin kaksikertaisen ajan lisätarkastuksiin nähden ja sen vähimmäisaika on kaksi tuntia. Tarkastussuunnitelman mukaisesti elintarvikevalvonnan suunnitelmallisiin tarkastuksiin on arvioitu menevän 3552 henkilötyötuntia eli 480 henkilötyöpäivää (htpv) (yksi htpv = 7,4 h). Tarkastusajat on esitetty kohderyhmäkohtaisesti liitteessä 3. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) ohjeistuksen mukaan alueemme elintarvikekohteiden tarkastukseen tulisi varata aikaa noin 5177 henkilötyötuntia eli 700 htpv. Elintarvikevalvonnan työmäärään lisättäessä arvio elintarvikehuoneistojen hyväksymis- ja vaihdostarkastuksista sekä elintarvikenäytteenotto, tulee elintarvikevalvonnan työajaksi 3836 henkilötyötuntia eli 518 htpv (liite 3). Suunnitelma on tehty olemassa olevien totuudenmukaisten resurssien mukaisesti. 6. NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN TUTKIMINEN Näytteenotto ja tutkiminen ovat valvontamenetelmiä, joilla voidaan selvittää omavalvonnan toimivuutta sekä tuotteiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta. Elintarvikelain 48 :n mukaan kunnan on laadittava vuosittain näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää riskinarviointiin perustuen otettavat valvontanäytteet kohteittain tai kohdetyypeittäin. Suunnitelmaan sisällytetään kunnan omat ja kunnan kustantamat projektinäytteet (ns. kartoitustutkimukset) Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteet Elintarvikevalvonta käyttää näytteiden tutkimiseen laboratoriota, jonka Evira on hyväksynyt tekemään suunnitelmalliseen valvontaan liittyviä analyysejä. Omavalvonnan toimivuuden ja määräystenmukaisuuden varmistamiseksi tehtävä näytteenotto ja tutkimussuunnitelma on laadittu kohdetyyppikohtaisesti. Siinä on kuitenkin huomioitu kohteiden aiemmat valvontatiedot, mm se, onko kohteen toiminta aiemmin ollut määräystenmukaista. Omavalvonnan valvontanäytteiden määrittelyssä on otettu myös huomioon kohteen omavalvontanäytteiden määrä ja laatu. Lisäksi suunnitelmalliseen näytteenottoon on sisällytetty lainsäädännön vaatimat viranomaisnäytteet. 7

8 Kohdetyyppikohtainen suunnitelma on liitteenä 4. Näytteiden tutkimuspaketit vaihtelevat näytekohtaisesti. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit on esitetty liitteessä Projektinäytteet Kartoitustutkimuksia tehdään valvonnan kohdentamiseksi oikein. Vuonna 2010 mahdollisesti toteutettavia ja näytteenottoa sisältäviä projekteja ovat seuraavat: PROJEKTIT 1. Suurtalouksien pintapuhtausprojekti (puhtausnäytteet + luminometri) 2. Lounaspöytäsalaattien laatu kohteissa, joissa huonoja tuloksia Elintarvikkeiden kuljetuslaatikoiden hygienia (puhtausnäytteet + luminometri) 4. Päiväkotien ja vanhuspalvelun ruokahuolto, laatu ym. 5. * Valmiiden voileipien hygieeninen laatu 6. * Yersinia-bakteereiden esiintyminen kasviksissa 7. * Kebablihan ja pizzatäytteiden laatu ja tuotteiden valmistushygienia 8. * Irtomyynnin hygienia *) Yhteisprojekti Savolabin toimialueen kuntien kanssa Osallistutaan seuraaviin projekteihin resurssien mukaan: Ravitsemusväitteiden valvontahanke Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvontahanke Valtakunnallinen projekti: aiheena salmonellan esiintyminen markkinoilla olevissa kasviksissa 6.3. Kuluttajavalitusten sekä terveysvaaratilanteiden ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittavat näytteet Kuluttajavalitusten selvitys saattaa edellyttää valitusnäytteen ja vertailunäytteen tutkimista. Elintarvikevalvontaan tulee runsaasti pieniä, lähinnä perhepiiriin tai vastaavaan rajoittuvia ruokamyrkytysepäilyjä. Näissä selvitystä täydennetään tarvittaessa näytteenotolla. Useamman henkilön ruokamyrkytysepäilyt käynnistävät aina näytteenoton, mikäli näytteitä on saatavilla. Myös terveysvaaratilanteiden vaatimaan näytteenottoon ja tutkimiseen on varauduttu Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien pakkokeinojen noudattamisen valvontaan liittyvät näytteet Mikäli pakkokeinojen noudattamisen valvonta edellyttää laboratoriotutkimuksia, viranomainen voi ottaa asian toteamiseksi tarvittavat näytteet. 8

9 7. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Elintarvikevalvonta aloittaa laatujärjestelmänsä mukaisesti sisäiset auditoinnit vuoden 2010 aikana. Kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon jaosto seuraa valvontasuunnitelman toteutumista vuosittain. Elintarvikevalvonta seuraa itse suunnitelman mukaista toimintaansa puolivuosittain. Seurannassa huomiota kiinnitetään sekä suunnitelman mukaisten tarkastusten toteutumiseen, niiden sisältöön ja arvioidaan valvonnan vaikuttavuutta. 9

10 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 1 ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEET 2008 Valvontakohde Liha- ja kala-alan laitokset Maitoalan laitokset Alkutuotanto Elintarvikevalmistus Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Muut valmistuslaitokset Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja suurtaloudet Ravintolat ja muut tarjoilupaikat Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt ja keskuskeittiöt Myyntipaikat Torit ja muut myyntipaikat Valvonnan painopistealueet eri kohderyhmissä Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Uudelleen hyväksyminen Omavalvonnan toimivuus Jäljitettävyys Omavalvonta Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Jäljitettävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Jäljitettävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhtaus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Omavalvonnan toimivuus, - raaka-aineiden ja tuotteiden säilytys - henkilökunnan hygienia - jäljitettävyys - valitusten / ruokamyrkytysepäilyjen käsittely Omavalvonnan toimivuus, - ruoanvalmistus - kuljetus - tilojen puhdistus ja sen seuranta Tilojen soveltuvuus toimintaan Omavalvonnan toimivuus, - henkilökunnan terveys- ja hygieniaosaamistodistukset - naudanlihan merkintäjärjestelmä - lämpötilaseuranta - tilojen puhdistus Tilojen soveltuvuus toimintaan Myyntiolosuhteet Omavalvonta 10

11 RUOKAMYRKYTYSTYÖRYHMIEN KOKOONPANOT LIITE 2 Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmään kuuluvat: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies (toimii myös ryhmän kokoonkutsujana); 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Lisäksi työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmä Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella: 1) Kari Herttuainen, varalla Esa Ruuskanen 2) Sisko Mutka, varalla Anneli Silvennoinen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan ao. kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Matti Sairanen, varalla Esa Juuti sekä Tiina Munck, varalla Sampsa Kinnunen ja/tai kohdetta valvova terveystarkastaja. 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja: - Savonlinna: Jyri Sipinen, varalla Teijo Brunou - Enonkoski: Esa Rautio, varalla Rauno Pesonen - Kerimäki: Jorma Mattinen, varalla Jaakko Eerikäinen - Punkaharju: Risto Huttunen, varalla Terho Tiainen - Rantasalmi: Hannu Suhonen, varalla Merja Koivula-Laukka - Sulkavan: Osmo Voutilainen, varalla vuorossa oleva huoltomies Selvitystyöryhmä Juvan kunnan alueella: 1) vastuu lääkäri 2) Terttu Keronen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Pertti Kervinen, varalle Sulkavan terveystarkastaja 6) Hannu Suhonen Selvitystyöryhmä Puumalan kunnan alueella: 1) vastuu lääkäri 2) Ulla Härkönen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Kirsi Linnala, varalle Pertti Kervinen 6) Kimmo Kotro, varalla Ari Tarhonen 11

12 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Valvontakohde Valvontakohteiden lukumäärä Tarkastusten määrä/ kohde Tarkastusmäärä yhteensä Perustarkastukseen käytettävä aika (h) Aika yht. (h) Liha-alan laitokset Lihankäsittelylaitokset alle 3 milj. kg/vuosi Lihankäsittelylaitokset yli 3 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset alle 3 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset 3-10 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset yli 10 milj. kg/vuosi Pienimuotoiset liha-alan laitokset Kylmävarastot Kala-alan laitokset Kala-alan laitokset, joissa vain perataan kaloja Kala-alan laitokset alle kg/vuosi Kala-alan laitokset yli kg/vuosi Kylmävarastot Maitoalan laitokset Maitoalan laitokset alle kg/vuosi Maitoalan laitokset milj. kg/vuosi Maitoalan laitokset yli 2 milj. kg/vuosi Muut maitoalan laitokset Kylmävarastot Muna-alan laitokset Munapakkaamot Munavalmistelaitokset Tukkukaupat ja varastot Tukkukaupat ja varastot Alkutuotanto 12

13 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoimin 30 0, Maidontuotantotilat 325 0, , Pienteurastamot Elintarvikevalmistus Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Pienet kala-alan elintarvikelaitokset alle kg/vuosi Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukaupat ja varastot Pakkaamot Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja suurtaloudet Ravintolat ja muut tarjoilupaikat alle 50 asiakaspaikkaa Ravintolat ja muut tarjoilupaikat yli 50 asiakaspaikkaa Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt Muut suurtaloudet, keskuskeittiöt Myyntipaikat 3 0,5 1, Myymälät yli 1000 m Myymälät ja myyntipaikat m , Myyntipaikat alle 100 m , Torit ja muut myyntipaikat Ensisaapumistarkastukset 0 0 Yhteensä 1100 Yhteensä, suunnitelmalliset tarkastukset 1293, h / 422 htpv 13

14 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Elintarvikehuoneistojen hyväksymis- ja toimijanvaihdostarkastukset (arvio) Muut 994 0,25 248,5 Yhteensä, kaikki tarkastukset ja näytteenotto (arvio) 2204,5 3551,5 h / 480 htpv 14

15 KOHDETYYPPIKOHTAINEN NÄYTTEENOTTO- LIITE 4 SUUNNITELMA nro Kohderyhmä Näytteet Kpl 1 Ravintolat 1.1 ei ruoan valmistusta (pubit ym.) < 50 asiakaspaikkaa 1.2 ei ruoan valmistusta (pubit ym.) > 50 asiakaspaikkaa 1.3 alle 200 annosta (kahvilat, grillit, pizzeriat) Lounaspöytänäytteet yli 200 annosta 1.5 Pitopalvelut 1.6 Laitoskeittiöt (koulut, päiväkodit, sairaalat, ruokalat) 1.7 alle 200 annosta 1.8 yli 200 annosta 1.9 Keskuskeittiöt (toimittaa ruokaa muualle) 2 Tarjoilukeittiöt (ei ruoanvalmistusta) 3 Myymälät 3.1 Ei pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita (laatikkomyymälät) Lounaspöytänäytteet 30 Puhtausnäytteet* 50 Ruokanäytteet* 20 Puhtausnäytteet* 50 Ruokanäytteet* 20 Puhtausnäytteet* 80 Ruokanäytteet* Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myös palvelumyynnissä <1000 m 2 Jauheliha 5 Savust. kalatuot Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myös palvelumyynnissä >1000 m 2 Jauheliha 3 Savust. kalatuot. 10 Myymälässä valmistetaan ruokaa (eri hakemuksesta) 3.5 Kioskit, myyntivaunut ja myyntilaitteet Ruokanäytteet 5 Jäätelöt* Torit ja muut myyntipaikat Kalat* 25 4 Suuret yleisötilaisuudet 4 5 Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot Puhtausnäytteet 10 6 Eineskeittiöt ja ruokavalmistetehtaat Tuotenäytteet 10 7 Leipomot 7.1 Ruokaleivän valmistusta 7.2 Myös helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta (piirakat, pasteijat) Riisipiirakat 15 Uppopaistorasva 10 15

16 KOHDETYYPPIKOHTAINEN NÄYTTEENOTTO- LIITE 4 SUUNNITELMA 7.3 Konditoriatuotteiden valmistusta 3 8 Muu elintarvikkeen valmistus 9 Elintarvikevarastot 10 Elintarvikekuljetukset 10.1 ensimmäinen ajoneuvo 10.2 seuraavat 11 Liha-alan laitokset 11.1 Pienteurastamot Laitosten lkm Näytteitä /laitos 11.2 Muut liha-alan laitokset 12 Kala-alan laitokset 12.1 Laitos, jossa vain perataan kaloja Tuotenäytteet < kg / vuosi 8 Tuote kg / vuosi 3 Tuote Maitoalan laitokset 13.1 Alle l/vuosi Listeria, pinnoilta 3 Tuotenäytteet Yli l/vuosi Listeria, pinnoilta 3 Tuotenäytteet Muna-alan laitokset 14.1 Munapakkaamo < kg/vuosi Salmonella Munapakkaamo > kg/vuosi 15 Varastolaitos Muut näytteet 60 Yhteensä

17 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 1. MAITO JA MAITOVALMISTEET Maitovalmisteet (juustot) Koliformiset bakteerit Ternimaito Kokonaispesäkeluku Salmonella spp. 2. ERÄÄT RAVINTOR. JA ÖLJYT Uppopaistorasvat Aistinarvioalustava Fritest Happoluku Savuamispiste 3. LIHA JA LIHAVALMISTEET, RIISTA JA SIIPIKARJA Jauheliha: bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Salmonella spp. Jauhelihan raaka-aine bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Jauheliha: rasva Rasvapitoisuus Jauheliha: eläinlaji Eläinlaji Tuoreliha bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Lihavalmisteet, mikrob. Kokonaispesäkeluku Enterobacteriaceae 17

18 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 4. MUNA JA MUNAVALMISTEET Kokonaispesäkeluku Enterobacteriaceae Salmonella spp. 5. KALA JA KALAVALMISTEET, ÄYRIÄINEN JA SIMPUKKA Kalojen tuoreus Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Enterobakteerit Savust. tms. valm. kalat bakt. Aerobiset mikrobit Enterobakteerit Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Mätitutkimukset Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Kalojen / kalavalm. suolapitoisuus Suola Kalavalmisteet, listeria Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Säilykkeet Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Bakteerien kokonaispesäkeluku (anaerobit) 6. VILJA- JA LEIPOMOVALMISTEET Keitinpiirakat raaka-aine Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit Pasteijat raaka-aine Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit 18

19 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 Konditoriotuotteet Aerobiset mikrobit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Kalakukot Aerobiset mikrobit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Ruokaleipä (suola) Suola 7. HEDELMÄT JA VIHANNEKSET JA NIISTÄ TEHDYT VALMISTEET Juurekset, vihannek. ja sienet ruokaperuna: laadunmääritys laadunmääritys 7,5 kg Vihannes: jäämätutkimus jäämätutkimukset Ruokasieni: suolap. + lajim. suolapitoisuus lajimääritys 8. PÄHKINÄT JA PÄHKINÄTUOTTEET JA COCTAILSNACKSIT 9. VALMISRUOAT Lounasp. salaatit Aerobiset mikrobit Enterobakteerit Pizzan tms:n raaka-aineet Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit Kebab Aerobiset mikrobit Enterobakteerit 19

20 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 Voil. ja sämpyl. laatu kahv. Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet 10. KEITOT, LIEMET JA KASTIKKEET Päiväk.+kouluruok. suola Suola 11. JÄÄTELÖT JA JÄLKIRUOAT Pehmeäjäätelö Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C Muut irtomyynti Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C Pakatut jäätelöt Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C 12. YRTIT JA MAUSTEET 13. MEHUT, JUOMAT, KIVENNÄISVESI JA PAKATTU VESI Pakatut mehut mikrobiol. Bakteerien kokonaismäärä Hiivat ja homeet 14. MAKEISET, HUNAJA JA SOKERI 15. KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET, KAHVI JA TEE 16. LISÄAINEET 17. ERITYISRUOKAVALIOVALMISTEET Gluteeni Gmo-tuotteet 18. ELINTARVIKKEIDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT TARVIKKEET Pakkausmateriaalit Kokonaispesäkeluku Koliformiset bakteerit Puhtaustutkimukset Kokonaispesäkeluku Puhtaustutkimukset Listeria 19. MUUT Jääpalojen laatu Kolimuotoiset bakteerit Heterotrofinen pesäkeluku, 22 C 20

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20 21.9.2016 Oulu Tuula Koimäki, Evira Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (Eviran

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset 2013 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikenäytteet... 1 2.1 Näytemäärät... 1 2.2 Näytteenottosyyt...

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Elintarvikehuoneistojen riskiluokittelu. (EVO muutosprojekti) Ville Kekkonen Ylitarkastaja Evira / hygieniayksikkö

Elintarvikehuoneistojen riskiluokittelu. (EVO muutosprojekti) Ville Kekkonen Ylitarkastaja Evira / hygieniayksikkö Elintarvikehuoneistojen riskiluokittelu (EVO muutosprojekti) Ville Kekkonen Ylitarkastaja Evira / hygieniayksikkö Lainsäädäntötaustaa Toimijan ja valvontaviranomaisen vastuut (178/2002/EU 17 art.) Kaikissa

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ISAVI/400/05.14.08/2012 ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI Vastaanottaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kirjaamo

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 20.12.2016 26 muilta osin paitsi tupakkalain mukaiset taksat,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 5 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä 19.01.2011

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 18.01.2011 2(48) 1. JOHDANTO...4 2. LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta 5.1.2017 Alkoholivalvonta tunnusluvut Lupapalvelut - Anniskeluluvat - Vähittäismyyntiluvat - Jatkoaikaluvat Alkoholivalvonta palveluprosessi - Valvontapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015-2019. Osa 1. Elintarvikevalvonta

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015-2019. Osa 1. Elintarvikevalvonta LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015-2019 Osa 1. Elintarvikevalvonta 1 Sisältö 1 Säädösperusta 2 2 Elintarvikevalvonnan tavoitteet Lahdessa 3 2.1 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Ympäristöterveydenhuolto 1 (13) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin aiheutuvat kustannukset.

Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin aiheutuvat kustannukset. 1(9) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004

Lisätiedot

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka Terveysvalvonta Kaikutie 11 68620 PIETARSAARI 06-7861 111 Fax: 06-7861 569 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN HAKEMUS 14 Laitos Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely Hakemuksen aihe Toiminnan aloittaminen Toiminnan

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla Kotimaisten elintarvikkeiden mikrobiologinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2010 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma , päivitys 2016

Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma , päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1 Kunnan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote -kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen 1 (7) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIRAPORTTI

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIRAPORTTI 1 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIRAPORTTI ISAVI/765/05.14.08/2011 Auditoitu viranomainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Osoite Riistakatu 19, PL 4,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN KEMIKAALIVALVONTAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille Päivitys vuodelle 2017

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille Päivitys vuodelle 2017 Liite 2. Eviran ohje 10503/2, taulukot 1, 2 ja 3, riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositus Sivu 1 / 6 Taulukko 1 Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja ohjeellinen elintarvikelainsäädännön mukainen tarkastustiheyssuositus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 (9) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 29.11.2016 Maksutaksa tulee voimaan 1.1.2017. 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9 Yhtymähallitus 22.12.2016 187 Sivu 1 / 9 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Johtokunta 18.12.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten

Lisätiedot

Helsingin elintarvikevalvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin elintarvikevalvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) Helsingin elintarvikevalvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät...

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

ATERIOIDEN KULJETUKSET -VALVONTAHANKE. Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta HANKESUUNNITELMA

ATERIOIDEN KULJETUKSET -VALVONTAHANKE. Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta HANKESUUNNITELMA 1 (10) ATERIOIDEN KULJETUKSET -VALVONTAHANKE Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta HANKESUUNNITELMA Tekijät: Jaana Valkama, Pirjo Kosonen, Merja Seppälä, Lea Ursin

Lisätiedot