ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010"

Transkriptio

1 18 Liite 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

2 Sisällysluettelo 1. ELINTARVIKEVALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEALUEET TARKASTUKSET, RUOKAMYRKYTYSTEN SELVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ Hyväksymis- ja haltijanvaihdostarkastukset Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastuksen ajankohta Tarkastuksen sisältö Muut tarkastukset Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Viestintä TARKASTUSKOHTEIDEN RISKIARVIOINTI, RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN TUTKIMINEN Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteet Projektinäytteet Kuluttajavalitusten sekä terveysvaaratilanteiden ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittavat näytteet Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien pakkokeinojen noudattamisen valvontaan liittyvät näytteet VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 9 Liitteet: 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n elintarvikevalvonnan painopisteet Ruokamyrkytystyöryhmien kokoonpanot 3. Elintarvikevalvonnan tarkastukset Kohdetyyppikohtainen näytteenottosuunnitelma 5. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit 2

3 1. ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa niiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeesta annettu tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Elintarvikelain (23/ 2006) 48 :n mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006, 3 ) kunnan valvontasuunnitelman vähimmäissisältö määritellään seuraavasti: 1. tarkastuksen sisältö 2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3. tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika 4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5. valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi, sekä 6. hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan lisäksi elintarvikevalvontasuunnitelmassa huomioidaan muu elintarvikelain tarkoittama valvonta ja siihen tarvittava työaika ja henkilöresurssit. Tällaisia tehtäviä ovat elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymishakemusten ja ilmoitusten käsittely, lausunnot, terveysvaara (Rasff) ilmoitusten vaatimat toimenpiteet, ruokamyrkytys- ja epidemiaepäilyjen selvitykset, valitusten johdosta tehtävät toimenpiteet ja yritysten ohjaus ja neuvonta. Myös elintarvikevalvonnan laatujärjestelmän arviointi ja päivittäminen, suunnittelu, toiminnan ja välineiden kehittäminen sekä erityistilanteisiin varautuminen huomioidaan suunnitelmassa. 2. ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEALUEET Kohdekohtaisen riskinarvioinnin tekeminen kaikkien alueen elintarviketoimijoiden osalta 3

4 Tarkastusmaksujen periminen valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista. Hyväksymättömät elintarvikehuoneistot kartoitetaan ja hyväksymismenettely niiden osalta käynnistetään. Vuoden 2010 aikana päivitetään kohteita koskevat tiedot ja täydennetään elintarvikevalvonnan rekisterit mm. alkutuotannon osalta. KUTI 1- järjestelmän käyttöönotto KUTI 2-järjestelmän mahdollinen käyttöönotto loppuvuodesta Hyödynnetään valvonnassa Eviran valmistelemaa opasta elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä elintarvikevalvonnassa (Eviran ohje /1) 3. TARKASTUKSET, RUOKAMYRKYTYSTEN SELVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ Valvonta-asetuksessa EY) (882/ 2004) tarkastus on määritelty seuraavasti: Tarkastuksella tarkoitetaan elintarvikkeita koskevan minkä tahansa näkökohdan tutkimista sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta lainsäädännössä sille asetettujen vaatimusten mukainen. Saman asetuksen mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta Hyväksymis- ja haltijanvaihdostarkastukset Elintarvikehuoneiston on oltava valvontaviranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikehuoneisto hyväksytään hakemuksen mukaiseen toimintaan, jos se täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tämän selvittämiseksi hyväksymishakemus, selvitykset ja piirustukset tarkastetaan. Huoneisto tarkastetaan, kun se on käyttöönottokunnossa. Huoneisto tarkastetaan myös toimijanvaihdosten yhteydessä. Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä päätöksen. Asia on ratkaistava 60 vuorokauden kuluessa vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä pidempää käsittelyä. Huoneiston hyväksymishakemukseen tulee liittää myös omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma tarkastetaan hyväksymispäätöstä valmisteltaessa. Jos suunnitelma on riittävä, siitä tehdään hyväksymispäätös. Valvontaviranomainen voi määrätä sen täydennettäväksi, korjattavaksi tai muutettavaksi, jos suunnitelma ei ole riittävä terveysvaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi, suunnitelman saattamiseksi elintarvikemääräysten mukaiseksi 4

5 tai muutoin omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ei ole edellytys huoneiston hyväksymiselle Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastuksen ajankohta Tarkastukset tehdään yleensä kohteen toiminta-aikana ja joko ennalta ilmoittamatta tai mikäli elinkeinoyrittäjän läsnäolo tarkastuksessa halutaan varmistaa ennakkoilmoituksen jälkeen. Tarkastuskäyntejä voidaan tehdä tarpeen vaatiessa myös muuna aikana (esim. suuret yleisötilaisuudet). Pääsääntöisesti tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvontaviranomainen voi tarkastaa esimerkiksi asiakirjoja myös virkapaikallaan. Valvontakohteiden tarkastusmäärät tulevat perustumaan kohdekohtaiseen riskiarviointiin Tarkastuksen sisältö Tarkastukseen kuuluu valmistautuminen, matkat kohteeseen ja takaisin, tarkastuksen suorittaminen ja tarkastuskertomuksen laatiminen sekä kirjaukset. Valmistautumiseen kuuluu mm. perehtyminen hyväksymisasiakirjoihin, aiempiin valvontatietoihin ja tarkastuksessa tarvittaviin tausta- ja muihin tietoihin. Toiminnassa olevan elintarvikehuoneiston tarkastusten sisältö ja tiheys määritellään riskiperusteisesti kullekin kohdetyypille ja riskiluokalle. Tarkastukset voivat sisältää mittauksia ja näytteenottoa sekä aiemmin todettujen epäkohtien korjaamisen seurantaa. Elintarvikehuoneiston tilat, koko toiminta ja omavalvontajärjestelmä arvioidaan kerran vuodessa (perustarkastus). Tarkastuksia voidaan tehdä riskiarviointiin perustuen myös harvemmin. Lisätarkastukset ovat yleensä perustarkastusta suppeampia ja niiden tarve määritetään riskiarvioinnin yhteydessä. Niissä keskitytään esim. omavalvonnan tai sen osan toimivuuden ja riittävyyden arviointiin sekä toiminnan hygienian ja tuotteiden määräystenmukaisuuden valvontaan Muut tarkastukset Mikäli annettuja määräyksiä ei noudateta, tulee kysymykseen elintarvikelain 7 luvussa mainittujen hallinnollisten pakkokeinojen valvomiseksi tehtävät tarkastukset. Tällaisia pakkokeinoja ovat mm. elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen ja kiellot. Tarkastuksia tehdään myös terveysvaarailmoitusten (Raffs), ruokamyrkytys- ja epidemiaepäilyjen ja kuluttajavalitusten johdosta. Näissä tapauksissa tarkastukset kohdistuvat yleensä tietyn epäkohdan tai tiettyyn elintarvikkeeseen liit- 5

6 tyvän seikan selvittämiseen. Nämä tarkastukset tehdään aina ennalta ilmoittamatta Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Ruokamyrkytysten ja epidemioiden selvittelyä varten on nimetty koko toimialueelle ruokamyrkytystyöryhmät. Työryhmien hyväksytyt (ISSHP Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12, 13 ja 14 / ) kokoonpanot on esitetty liitteessä 2. Ruokamyrkytystapauksen tultua ilmi, tehdään elintarvikevalvonnan toimesta kohteeseen tarkastus ja siihen liittyvät selvitykset ja otetaan elintarvike- ja ympäristönäytteet. Terveystoimen edustajat huolehtivat altistuneisiin liittyvistä selvityksistä ja näytteistä. Terveysvalvonnan johtaja vastaa ilmoituksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira) ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) entinen lääninhallitus. Elintarvikevalvonnan kirjallinen valmiussuunnitelma päivitetään ja täydennetään nykylainsäädännön mukaisiksi vuoden 2010 aikana Viestintä Ruokamyrkytys- ja vesiepidemioissa tartuntatautilääkäri hoitaa ja vastaa tiedotuksesta siltä osin kuin se koskee altistuneita tai sairastuneita ja terveysvalvonnan johtaja elintarvikkeisiin liittyvältä osalta. Elintarvikkeita koskevista terveysvaaratilanteista tulee kirjalliset ohjeet vuoden 2010 aikana. Yhteydenotto kohteeseen hoidetaan käymällä paikalla, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse riippuen vaaran ja kohteiden laadusta, asian kiireellisyydestä ja laajuudesta. Viestintäsuunnitelma ja kohteiden yhteystiedot päivitetään vuoden 2010 aikana. 4. TARKASTUSKOHTEIDEN RISKIARVIOINTI, RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS Elintarvikevalvonnan käytössä olevaan TerveKuu asianhallintaohjelmaan on aloitettu tietojen syöttö jatkuen vuoden 2010 aikana. Tiedot kohteiden riskinarviointia ja riskiluokitusta varten ovat olemassa. Osasta alueen valvontakohteista on jo aiemmin tehty riskinarviointi, mutta kaikki kohteet arvioidaan uudelleen yhtenäisen käytännön varmistamiseksi. Tervekuu asianhallintaohjelman avulla valvontatietojen käsittely ja riskiluokitus helpottuu. Vuotta 2010 varten riskiluokitus on vielä tehty Elintarviketurvallisuusviraston ohjeellisen riskiluokituksen perusteella. Lisäksi on otettu huomioon toiminnan luonne sekä laajuus ja sitä on täydennetty valvontatietojen avulla. Vuoden 2010 aikana riskinarvioinnissa otetaan huomioon mahdollinen elintarvikkeiden riskiperusteista luokittelua edistävä Eviran kehittämä Risk Sheriff- ohjelma. 6

7 Liitteessä 3. on esitetty suunnitelma tarkastuksista eri kohderyhmissä. 5. TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA Suunnitelmallisiin tarkastuksiin käytettävä aika on arvioitu kohderyhmäkohtaisesti. Perustarkastusten on arvioitu vievän noin kaksikertaisen ajan lisätarkastuksiin nähden ja sen vähimmäisaika on kaksi tuntia. Tarkastussuunnitelman mukaisesti elintarvikevalvonnan suunnitelmallisiin tarkastuksiin on arvioitu menevän 3552 henkilötyötuntia eli 480 henkilötyöpäivää (htpv) (yksi htpv = 7,4 h). Tarkastusajat on esitetty kohderyhmäkohtaisesti liitteessä 3. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) ohjeistuksen mukaan alueemme elintarvikekohteiden tarkastukseen tulisi varata aikaa noin 5177 henkilötyötuntia eli 700 htpv. Elintarvikevalvonnan työmäärään lisättäessä arvio elintarvikehuoneistojen hyväksymis- ja vaihdostarkastuksista sekä elintarvikenäytteenotto, tulee elintarvikevalvonnan työajaksi 3836 henkilötyötuntia eli 518 htpv (liite 3). Suunnitelma on tehty olemassa olevien totuudenmukaisten resurssien mukaisesti. 6. NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN TUTKIMINEN Näytteenotto ja tutkiminen ovat valvontamenetelmiä, joilla voidaan selvittää omavalvonnan toimivuutta sekä tuotteiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta. Elintarvikelain 48 :n mukaan kunnan on laadittava vuosittain näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää riskinarviointiin perustuen otettavat valvontanäytteet kohteittain tai kohdetyypeittäin. Suunnitelmaan sisällytetään kunnan omat ja kunnan kustantamat projektinäytteet (ns. kartoitustutkimukset) Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteet Elintarvikevalvonta käyttää näytteiden tutkimiseen laboratoriota, jonka Evira on hyväksynyt tekemään suunnitelmalliseen valvontaan liittyviä analyysejä. Omavalvonnan toimivuuden ja määräystenmukaisuuden varmistamiseksi tehtävä näytteenotto ja tutkimussuunnitelma on laadittu kohdetyyppikohtaisesti. Siinä on kuitenkin huomioitu kohteiden aiemmat valvontatiedot, mm se, onko kohteen toiminta aiemmin ollut määräystenmukaista. Omavalvonnan valvontanäytteiden määrittelyssä on otettu myös huomioon kohteen omavalvontanäytteiden määrä ja laatu. Lisäksi suunnitelmalliseen näytteenottoon on sisällytetty lainsäädännön vaatimat viranomaisnäytteet. 7

8 Kohdetyyppikohtainen suunnitelma on liitteenä 4. Näytteiden tutkimuspaketit vaihtelevat näytekohtaisesti. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit on esitetty liitteessä Projektinäytteet Kartoitustutkimuksia tehdään valvonnan kohdentamiseksi oikein. Vuonna 2010 mahdollisesti toteutettavia ja näytteenottoa sisältäviä projekteja ovat seuraavat: PROJEKTIT 1. Suurtalouksien pintapuhtausprojekti (puhtausnäytteet + luminometri) 2. Lounaspöytäsalaattien laatu kohteissa, joissa huonoja tuloksia Elintarvikkeiden kuljetuslaatikoiden hygienia (puhtausnäytteet + luminometri) 4. Päiväkotien ja vanhuspalvelun ruokahuolto, laatu ym. 5. * Valmiiden voileipien hygieeninen laatu 6. * Yersinia-bakteereiden esiintyminen kasviksissa 7. * Kebablihan ja pizzatäytteiden laatu ja tuotteiden valmistushygienia 8. * Irtomyynnin hygienia *) Yhteisprojekti Savolabin toimialueen kuntien kanssa Osallistutaan seuraaviin projekteihin resurssien mukaan: Ravitsemusväitteiden valvontahanke Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvontahanke Valtakunnallinen projekti: aiheena salmonellan esiintyminen markkinoilla olevissa kasviksissa 6.3. Kuluttajavalitusten sekä terveysvaaratilanteiden ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittavat näytteet Kuluttajavalitusten selvitys saattaa edellyttää valitusnäytteen ja vertailunäytteen tutkimista. Elintarvikevalvontaan tulee runsaasti pieniä, lähinnä perhepiiriin tai vastaavaan rajoittuvia ruokamyrkytysepäilyjä. Näissä selvitystä täydennetään tarvittaessa näytteenotolla. Useamman henkilön ruokamyrkytysepäilyt käynnistävät aina näytteenoton, mikäli näytteitä on saatavilla. Myös terveysvaaratilanteiden vaatimaan näytteenottoon ja tutkimiseen on varauduttu Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien pakkokeinojen noudattamisen valvontaan liittyvät näytteet Mikäli pakkokeinojen noudattamisen valvonta edellyttää laboratoriotutkimuksia, viranomainen voi ottaa asian toteamiseksi tarvittavat näytteet. 8

9 7. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Elintarvikevalvonta aloittaa laatujärjestelmänsä mukaisesti sisäiset auditoinnit vuoden 2010 aikana. Kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon jaosto seuraa valvontasuunnitelman toteutumista vuosittain. Elintarvikevalvonta seuraa itse suunnitelman mukaista toimintaansa puolivuosittain. Seurannassa huomiota kiinnitetään sekä suunnitelman mukaisten tarkastusten toteutumiseen, niiden sisältöön ja arvioidaan valvonnan vaikuttavuutta. 9

10 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 1 ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEET 2008 Valvontakohde Liha- ja kala-alan laitokset Maitoalan laitokset Alkutuotanto Elintarvikevalmistus Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Muut valmistuslaitokset Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja suurtaloudet Ravintolat ja muut tarjoilupaikat Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt ja keskuskeittiöt Myyntipaikat Torit ja muut myyntipaikat Valvonnan painopistealueet eri kohderyhmissä Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Uudelleen hyväksyminen Omavalvonnan toimivuus Jäljitettävyys Omavalvonta Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Jäljitettävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Jäljitettävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhtaus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Omavalvonnan toimivuus, - raaka-aineiden ja tuotteiden säilytys - henkilökunnan hygienia - jäljitettävyys - valitusten / ruokamyrkytysepäilyjen käsittely Omavalvonnan toimivuus, - ruoanvalmistus - kuljetus - tilojen puhdistus ja sen seuranta Tilojen soveltuvuus toimintaan Omavalvonnan toimivuus, - henkilökunnan terveys- ja hygieniaosaamistodistukset - naudanlihan merkintäjärjestelmä - lämpötilaseuranta - tilojen puhdistus Tilojen soveltuvuus toimintaan Myyntiolosuhteet Omavalvonta 10

11 RUOKAMYRKYTYSTYÖRYHMIEN KOKOONPANOT LIITE 2 Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmään kuuluvat: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies (toimii myös ryhmän kokoonkutsujana); 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Lisäksi työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmä Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella: 1) Kari Herttuainen, varalla Esa Ruuskanen 2) Sisko Mutka, varalla Anneli Silvennoinen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan ao. kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Matti Sairanen, varalla Esa Juuti sekä Tiina Munck, varalla Sampsa Kinnunen ja/tai kohdetta valvova terveystarkastaja. 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja: - Savonlinna: Jyri Sipinen, varalla Teijo Brunou - Enonkoski: Esa Rautio, varalla Rauno Pesonen - Kerimäki: Jorma Mattinen, varalla Jaakko Eerikäinen - Punkaharju: Risto Huttunen, varalla Terho Tiainen - Rantasalmi: Hannu Suhonen, varalla Merja Koivula-Laukka - Sulkavan: Osmo Voutilainen, varalla vuorossa oleva huoltomies Selvitystyöryhmä Juvan kunnan alueella: 1) vastuu lääkäri 2) Terttu Keronen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Pertti Kervinen, varalle Sulkavan terveystarkastaja 6) Hannu Suhonen Selvitystyöryhmä Puumalan kunnan alueella: 1) vastuu lääkäri 2) Ulla Härkönen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Kirsi Linnala, varalle Pertti Kervinen 6) Kimmo Kotro, varalla Ari Tarhonen 11

12 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Valvontakohde Valvontakohteiden lukumäärä Tarkastusten määrä/ kohde Tarkastusmäärä yhteensä Perustarkastukseen käytettävä aika (h) Aika yht. (h) Liha-alan laitokset Lihankäsittelylaitokset alle 3 milj. kg/vuosi Lihankäsittelylaitokset yli 3 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset alle 3 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset 3-10 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset yli 10 milj. kg/vuosi Pienimuotoiset liha-alan laitokset Kylmävarastot Kala-alan laitokset Kala-alan laitokset, joissa vain perataan kaloja Kala-alan laitokset alle kg/vuosi Kala-alan laitokset yli kg/vuosi Kylmävarastot Maitoalan laitokset Maitoalan laitokset alle kg/vuosi Maitoalan laitokset milj. kg/vuosi Maitoalan laitokset yli 2 milj. kg/vuosi Muut maitoalan laitokset Kylmävarastot Muna-alan laitokset Munapakkaamot Munavalmistelaitokset Tukkukaupat ja varastot Tukkukaupat ja varastot Alkutuotanto 12

13 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoimin 30 0, Maidontuotantotilat 325 0, , Pienteurastamot Elintarvikevalmistus Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Pienet kala-alan elintarvikelaitokset alle kg/vuosi Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukaupat ja varastot Pakkaamot Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja suurtaloudet Ravintolat ja muut tarjoilupaikat alle 50 asiakaspaikkaa Ravintolat ja muut tarjoilupaikat yli 50 asiakaspaikkaa Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt Muut suurtaloudet, keskuskeittiöt Myyntipaikat 3 0,5 1, Myymälät yli 1000 m Myymälät ja myyntipaikat m , Myyntipaikat alle 100 m , Torit ja muut myyntipaikat Ensisaapumistarkastukset 0 0 Yhteensä 1100 Yhteensä, suunnitelmalliset tarkastukset 1293, h / 422 htpv 13

14 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Elintarvikehuoneistojen hyväksymis- ja toimijanvaihdostarkastukset (arvio) Muut 994 0,25 248,5 Yhteensä, kaikki tarkastukset ja näytteenotto (arvio) 2204,5 3551,5 h / 480 htpv 14

15 KOHDETYYPPIKOHTAINEN NÄYTTEENOTTO- LIITE 4 SUUNNITELMA nro Kohderyhmä Näytteet Kpl 1 Ravintolat 1.1 ei ruoan valmistusta (pubit ym.) < 50 asiakaspaikkaa 1.2 ei ruoan valmistusta (pubit ym.) > 50 asiakaspaikkaa 1.3 alle 200 annosta (kahvilat, grillit, pizzeriat) Lounaspöytänäytteet yli 200 annosta 1.5 Pitopalvelut 1.6 Laitoskeittiöt (koulut, päiväkodit, sairaalat, ruokalat) 1.7 alle 200 annosta 1.8 yli 200 annosta 1.9 Keskuskeittiöt (toimittaa ruokaa muualle) 2 Tarjoilukeittiöt (ei ruoanvalmistusta) 3 Myymälät 3.1 Ei pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita (laatikkomyymälät) Lounaspöytänäytteet 30 Puhtausnäytteet* 50 Ruokanäytteet* 20 Puhtausnäytteet* 50 Ruokanäytteet* 20 Puhtausnäytteet* 80 Ruokanäytteet* Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myös palvelumyynnissä <1000 m 2 Jauheliha 5 Savust. kalatuot Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myös palvelumyynnissä >1000 m 2 Jauheliha 3 Savust. kalatuot. 10 Myymälässä valmistetaan ruokaa (eri hakemuksesta) 3.5 Kioskit, myyntivaunut ja myyntilaitteet Ruokanäytteet 5 Jäätelöt* Torit ja muut myyntipaikat Kalat* 25 4 Suuret yleisötilaisuudet 4 5 Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot Puhtausnäytteet 10 6 Eineskeittiöt ja ruokavalmistetehtaat Tuotenäytteet 10 7 Leipomot 7.1 Ruokaleivän valmistusta 7.2 Myös helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta (piirakat, pasteijat) Riisipiirakat 15 Uppopaistorasva 10 15

16 KOHDETYYPPIKOHTAINEN NÄYTTEENOTTO- LIITE 4 SUUNNITELMA 7.3 Konditoriatuotteiden valmistusta 3 8 Muu elintarvikkeen valmistus 9 Elintarvikevarastot 10 Elintarvikekuljetukset 10.1 ensimmäinen ajoneuvo 10.2 seuraavat 11 Liha-alan laitokset 11.1 Pienteurastamot Laitosten lkm Näytteitä /laitos 11.2 Muut liha-alan laitokset 12 Kala-alan laitokset 12.1 Laitos, jossa vain perataan kaloja Tuotenäytteet < kg / vuosi 8 Tuote kg / vuosi 3 Tuote Maitoalan laitokset 13.1 Alle l/vuosi Listeria, pinnoilta 3 Tuotenäytteet Yli l/vuosi Listeria, pinnoilta 3 Tuotenäytteet Muna-alan laitokset 14.1 Munapakkaamo < kg/vuosi Salmonella Munapakkaamo > kg/vuosi 15 Varastolaitos Muut näytteet 60 Yhteensä

17 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 1. MAITO JA MAITOVALMISTEET Maitovalmisteet (juustot) Koliformiset bakteerit Ternimaito Kokonaispesäkeluku Salmonella spp. 2. ERÄÄT RAVINTOR. JA ÖLJYT Uppopaistorasvat Aistinarvioalustava Fritest Happoluku Savuamispiste 3. LIHA JA LIHAVALMISTEET, RIISTA JA SIIPIKARJA Jauheliha: bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Salmonella spp. Jauhelihan raaka-aine bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Jauheliha: rasva Rasvapitoisuus Jauheliha: eläinlaji Eläinlaji Tuoreliha bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Lihavalmisteet, mikrob. Kokonaispesäkeluku Enterobacteriaceae 17

18 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 4. MUNA JA MUNAVALMISTEET Kokonaispesäkeluku Enterobacteriaceae Salmonella spp. 5. KALA JA KALAVALMISTEET, ÄYRIÄINEN JA SIMPUKKA Kalojen tuoreus Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Enterobakteerit Savust. tms. valm. kalat bakt. Aerobiset mikrobit Enterobakteerit Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Mätitutkimukset Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Kalojen / kalavalm. suolapitoisuus Suola Kalavalmisteet, listeria Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Säilykkeet Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Bakteerien kokonaispesäkeluku (anaerobit) 6. VILJA- JA LEIPOMOVALMISTEET Keitinpiirakat raaka-aine Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit Pasteijat raaka-aine Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit 18

19 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 Konditoriotuotteet Aerobiset mikrobit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Kalakukot Aerobiset mikrobit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Ruokaleipä (suola) Suola 7. HEDELMÄT JA VIHANNEKSET JA NIISTÄ TEHDYT VALMISTEET Juurekset, vihannek. ja sienet ruokaperuna: laadunmääritys laadunmääritys 7,5 kg Vihannes: jäämätutkimus jäämätutkimukset Ruokasieni: suolap. + lajim. suolapitoisuus lajimääritys 8. PÄHKINÄT JA PÄHKINÄTUOTTEET JA COCTAILSNACKSIT 9. VALMISRUOAT Lounasp. salaatit Aerobiset mikrobit Enterobakteerit Pizzan tms:n raaka-aineet Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit Kebab Aerobiset mikrobit Enterobakteerit 19

20 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 Voil. ja sämpyl. laatu kahv. Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet 10. KEITOT, LIEMET JA KASTIKKEET Päiväk.+kouluruok. suola Suola 11. JÄÄTELÖT JA JÄLKIRUOAT Pehmeäjäätelö Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C Muut irtomyynti Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C Pakatut jäätelöt Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C 12. YRTIT JA MAUSTEET 13. MEHUT, JUOMAT, KIVENNÄISVESI JA PAKATTU VESI Pakatut mehut mikrobiol. Bakteerien kokonaismäärä Hiivat ja homeet 14. MAKEISET, HUNAJA JA SOKERI 15. KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET, KAHVI JA TEE 16. LISÄAINEET 17. ERITYISRUOKAVALIOVALMISTEET Gluteeni Gmo-tuotteet 18. ELINTARVIKKEIDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT TARVIKKEET Pakkausmateriaalit Kokonaispesäkeluku Koliformiset bakteerit Puhtaustutkimukset Kokonaispesäkeluku Puhtaustutkimukset Listeria 19. MUUT Jääpalojen laatu Kolimuotoiset bakteerit Heterotrofinen pesäkeluku, 22 C 20

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2009 1 1. JOHDANTO Elintarvikelain (23/2006) 48 mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta... 2 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011... 2 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot