ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010"

Transkriptio

1 18 Liite 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

2 Sisällysluettelo 1. ELINTARVIKEVALVONTA ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEALUEET TARKASTUKSET, RUOKAMYRKYTYSTEN SELVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ Hyväksymis- ja haltijanvaihdostarkastukset Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastuksen ajankohta Tarkastuksen sisältö Muut tarkastukset Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Viestintä TARKASTUSKOHTEIDEN RISKIARVIOINTI, RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN TUTKIMINEN Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteet Projektinäytteet Kuluttajavalitusten sekä terveysvaaratilanteiden ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittavat näytteet Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien pakkokeinojen noudattamisen valvontaan liittyvät näytteet VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 9 Liitteet: 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n elintarvikevalvonnan painopisteet Ruokamyrkytystyöryhmien kokoonpanot 3. Elintarvikevalvonnan tarkastukset Kohdetyyppikohtainen näytteenottosuunnitelma 5. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit 2

3 1. ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa niiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeesta annettu tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Elintarvikelain (23/ 2006) 48 :n mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006, 3 ) kunnan valvontasuunnitelman vähimmäissisältö määritellään seuraavasti: 1. tarkastuksen sisältö 2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3. tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika 4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5. valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi, sekä 6. hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan lisäksi elintarvikevalvontasuunnitelmassa huomioidaan muu elintarvikelain tarkoittama valvonta ja siihen tarvittava työaika ja henkilöresurssit. Tällaisia tehtäviä ovat elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymishakemusten ja ilmoitusten käsittely, lausunnot, terveysvaara (Rasff) ilmoitusten vaatimat toimenpiteet, ruokamyrkytys- ja epidemiaepäilyjen selvitykset, valitusten johdosta tehtävät toimenpiteet ja yritysten ohjaus ja neuvonta. Myös elintarvikevalvonnan laatujärjestelmän arviointi ja päivittäminen, suunnittelu, toiminnan ja välineiden kehittäminen sekä erityistilanteisiin varautuminen huomioidaan suunnitelmassa. 2. ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEALUEET Kohdekohtaisen riskinarvioinnin tekeminen kaikkien alueen elintarviketoimijoiden osalta 3

4 Tarkastusmaksujen periminen valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista. Hyväksymättömät elintarvikehuoneistot kartoitetaan ja hyväksymismenettely niiden osalta käynnistetään. Vuoden 2010 aikana päivitetään kohteita koskevat tiedot ja täydennetään elintarvikevalvonnan rekisterit mm. alkutuotannon osalta. KUTI 1- järjestelmän käyttöönotto KUTI 2-järjestelmän mahdollinen käyttöönotto loppuvuodesta Hyödynnetään valvonnassa Eviran valmistelemaa opasta elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä elintarvikevalvonnassa (Eviran ohje /1) 3. TARKASTUKSET, RUOKAMYRKYTYSTEN SELVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ Valvonta-asetuksessa EY) (882/ 2004) tarkastus on määritelty seuraavasti: Tarkastuksella tarkoitetaan elintarvikkeita koskevan minkä tahansa näkökohdan tutkimista sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta lainsäädännössä sille asetettujen vaatimusten mukainen. Saman asetuksen mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta Hyväksymis- ja haltijanvaihdostarkastukset Elintarvikehuoneiston on oltava valvontaviranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikehuoneisto hyväksytään hakemuksen mukaiseen toimintaan, jos se täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tämän selvittämiseksi hyväksymishakemus, selvitykset ja piirustukset tarkastetaan. Huoneisto tarkastetaan, kun se on käyttöönottokunnossa. Huoneisto tarkastetaan myös toimijanvaihdosten yhteydessä. Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä päätöksen. Asia on ratkaistava 60 vuorokauden kuluessa vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä pidempää käsittelyä. Huoneiston hyväksymishakemukseen tulee liittää myös omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma tarkastetaan hyväksymispäätöstä valmisteltaessa. Jos suunnitelma on riittävä, siitä tehdään hyväksymispäätös. Valvontaviranomainen voi määrätä sen täydennettäväksi, korjattavaksi tai muutettavaksi, jos suunnitelma ei ole riittävä terveysvaarojen estämiseksi, vähentämiseksi tai poistamiseksi, suunnitelman saattamiseksi elintarvikemääräysten mukaiseksi 4

5 tai muutoin omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ei ole edellytys huoneiston hyväksymiselle Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastuksen ajankohta Tarkastukset tehdään yleensä kohteen toiminta-aikana ja joko ennalta ilmoittamatta tai mikäli elinkeinoyrittäjän läsnäolo tarkastuksessa halutaan varmistaa ennakkoilmoituksen jälkeen. Tarkastuskäyntejä voidaan tehdä tarpeen vaatiessa myös muuna aikana (esim. suuret yleisötilaisuudet). Pääsääntöisesti tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvontaviranomainen voi tarkastaa esimerkiksi asiakirjoja myös virkapaikallaan. Valvontakohteiden tarkastusmäärät tulevat perustumaan kohdekohtaiseen riskiarviointiin Tarkastuksen sisältö Tarkastukseen kuuluu valmistautuminen, matkat kohteeseen ja takaisin, tarkastuksen suorittaminen ja tarkastuskertomuksen laatiminen sekä kirjaukset. Valmistautumiseen kuuluu mm. perehtyminen hyväksymisasiakirjoihin, aiempiin valvontatietoihin ja tarkastuksessa tarvittaviin tausta- ja muihin tietoihin. Toiminnassa olevan elintarvikehuoneiston tarkastusten sisältö ja tiheys määritellään riskiperusteisesti kullekin kohdetyypille ja riskiluokalle. Tarkastukset voivat sisältää mittauksia ja näytteenottoa sekä aiemmin todettujen epäkohtien korjaamisen seurantaa. Elintarvikehuoneiston tilat, koko toiminta ja omavalvontajärjestelmä arvioidaan kerran vuodessa (perustarkastus). Tarkastuksia voidaan tehdä riskiarviointiin perustuen myös harvemmin. Lisätarkastukset ovat yleensä perustarkastusta suppeampia ja niiden tarve määritetään riskiarvioinnin yhteydessä. Niissä keskitytään esim. omavalvonnan tai sen osan toimivuuden ja riittävyyden arviointiin sekä toiminnan hygienian ja tuotteiden määräystenmukaisuuden valvontaan Muut tarkastukset Mikäli annettuja määräyksiä ei noudateta, tulee kysymykseen elintarvikelain 7 luvussa mainittujen hallinnollisten pakkokeinojen valvomiseksi tehtävät tarkastukset. Tällaisia pakkokeinoja ovat mm. elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen ja kiellot. Tarkastuksia tehdään myös terveysvaarailmoitusten (Raffs), ruokamyrkytys- ja epidemiaepäilyjen ja kuluttajavalitusten johdosta. Näissä tapauksissa tarkastukset kohdistuvat yleensä tietyn epäkohdan tai tiettyyn elintarvikkeeseen liit- 5

6 tyvän seikan selvittämiseen. Nämä tarkastukset tehdään aina ennalta ilmoittamatta Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Ruokamyrkytysten ja epidemioiden selvittelyä varten on nimetty koko toimialueelle ruokamyrkytystyöryhmät. Työryhmien hyväksytyt (ISSHP Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12, 13 ja 14 / ) kokoonpanot on esitetty liitteessä 2. Ruokamyrkytystapauksen tultua ilmi, tehdään elintarvikevalvonnan toimesta kohteeseen tarkastus ja siihen liittyvät selvitykset ja otetaan elintarvike- ja ympäristönäytteet. Terveystoimen edustajat huolehtivat altistuneisiin liittyvistä selvityksistä ja näytteistä. Terveysvalvonnan johtaja vastaa ilmoituksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira) ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) entinen lääninhallitus. Elintarvikevalvonnan kirjallinen valmiussuunnitelma päivitetään ja täydennetään nykylainsäädännön mukaisiksi vuoden 2010 aikana Viestintä Ruokamyrkytys- ja vesiepidemioissa tartuntatautilääkäri hoitaa ja vastaa tiedotuksesta siltä osin kuin se koskee altistuneita tai sairastuneita ja terveysvalvonnan johtaja elintarvikkeisiin liittyvältä osalta. Elintarvikkeita koskevista terveysvaaratilanteista tulee kirjalliset ohjeet vuoden 2010 aikana. Yhteydenotto kohteeseen hoidetaan käymällä paikalla, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse riippuen vaaran ja kohteiden laadusta, asian kiireellisyydestä ja laajuudesta. Viestintäsuunnitelma ja kohteiden yhteystiedot päivitetään vuoden 2010 aikana. 4. TARKASTUSKOHTEIDEN RISKIARVIOINTI, RISKILUOKITUS JA TARKASTUSTIHEYS Elintarvikevalvonnan käytössä olevaan TerveKuu asianhallintaohjelmaan on aloitettu tietojen syöttö jatkuen vuoden 2010 aikana. Tiedot kohteiden riskinarviointia ja riskiluokitusta varten ovat olemassa. Osasta alueen valvontakohteista on jo aiemmin tehty riskinarviointi, mutta kaikki kohteet arvioidaan uudelleen yhtenäisen käytännön varmistamiseksi. Tervekuu asianhallintaohjelman avulla valvontatietojen käsittely ja riskiluokitus helpottuu. Vuotta 2010 varten riskiluokitus on vielä tehty Elintarviketurvallisuusviraston ohjeellisen riskiluokituksen perusteella. Lisäksi on otettu huomioon toiminnan luonne sekä laajuus ja sitä on täydennetty valvontatietojen avulla. Vuoden 2010 aikana riskinarvioinnissa otetaan huomioon mahdollinen elintarvikkeiden riskiperusteista luokittelua edistävä Eviran kehittämä Risk Sheriff- ohjelma. 6

7 Liitteessä 3. on esitetty suunnitelma tarkastuksista eri kohderyhmissä. 5. TARKASTUKSIIN KÄYTETTÄVÄ AIKA Suunnitelmallisiin tarkastuksiin käytettävä aika on arvioitu kohderyhmäkohtaisesti. Perustarkastusten on arvioitu vievän noin kaksikertaisen ajan lisätarkastuksiin nähden ja sen vähimmäisaika on kaksi tuntia. Tarkastussuunnitelman mukaisesti elintarvikevalvonnan suunnitelmallisiin tarkastuksiin on arvioitu menevän 3552 henkilötyötuntia eli 480 henkilötyöpäivää (htpv) (yksi htpv = 7,4 h). Tarkastusajat on esitetty kohderyhmäkohtaisesti liitteessä 3. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) ohjeistuksen mukaan alueemme elintarvikekohteiden tarkastukseen tulisi varata aikaa noin 5177 henkilötyötuntia eli 700 htpv. Elintarvikevalvonnan työmäärään lisättäessä arvio elintarvikehuoneistojen hyväksymis- ja vaihdostarkastuksista sekä elintarvikenäytteenotto, tulee elintarvikevalvonnan työajaksi 3836 henkilötyötuntia eli 518 htpv (liite 3). Suunnitelma on tehty olemassa olevien totuudenmukaisten resurssien mukaisesti. 6. NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN TUTKIMINEN Näytteenotto ja tutkiminen ovat valvontamenetelmiä, joilla voidaan selvittää omavalvonnan toimivuutta sekä tuotteiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta. Elintarvikelain 48 :n mukaan kunnan on laadittava vuosittain näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää riskinarviointiin perustuen otettavat valvontanäytteet kohteittain tai kohdetyypeittäin. Suunnitelmaan sisällytetään kunnan omat ja kunnan kustantamat projektinäytteet (ns. kartoitustutkimukset) Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteet Elintarvikevalvonta käyttää näytteiden tutkimiseen laboratoriota, jonka Evira on hyväksynyt tekemään suunnitelmalliseen valvontaan liittyviä analyysejä. Omavalvonnan toimivuuden ja määräystenmukaisuuden varmistamiseksi tehtävä näytteenotto ja tutkimussuunnitelma on laadittu kohdetyyppikohtaisesti. Siinä on kuitenkin huomioitu kohteiden aiemmat valvontatiedot, mm se, onko kohteen toiminta aiemmin ollut määräystenmukaista. Omavalvonnan valvontanäytteiden määrittelyssä on otettu myös huomioon kohteen omavalvontanäytteiden määrä ja laatu. Lisäksi suunnitelmalliseen näytteenottoon on sisällytetty lainsäädännön vaatimat viranomaisnäytteet. 7

8 Kohdetyyppikohtainen suunnitelma on liitteenä 4. Näytteiden tutkimuspaketit vaihtelevat näytekohtaisesti. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit on esitetty liitteessä Projektinäytteet Kartoitustutkimuksia tehdään valvonnan kohdentamiseksi oikein. Vuonna 2010 mahdollisesti toteutettavia ja näytteenottoa sisältäviä projekteja ovat seuraavat: PROJEKTIT 1. Suurtalouksien pintapuhtausprojekti (puhtausnäytteet + luminometri) 2. Lounaspöytäsalaattien laatu kohteissa, joissa huonoja tuloksia Elintarvikkeiden kuljetuslaatikoiden hygienia (puhtausnäytteet + luminometri) 4. Päiväkotien ja vanhuspalvelun ruokahuolto, laatu ym. 5. * Valmiiden voileipien hygieeninen laatu 6. * Yersinia-bakteereiden esiintyminen kasviksissa 7. * Kebablihan ja pizzatäytteiden laatu ja tuotteiden valmistushygienia 8. * Irtomyynnin hygienia *) Yhteisprojekti Savolabin toimialueen kuntien kanssa Osallistutaan seuraaviin projekteihin resurssien mukaan: Ravitsemusväitteiden valvontahanke Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvontahanke Valtakunnallinen projekti: aiheena salmonellan esiintyminen markkinoilla olevissa kasviksissa 6.3. Kuluttajavalitusten sekä terveysvaaratilanteiden ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi tarvittavat näytteet Kuluttajavalitusten selvitys saattaa edellyttää valitusnäytteen ja vertailunäytteen tutkimista. Elintarvikevalvontaan tulee runsaasti pieniä, lähinnä perhepiiriin tai vastaavaan rajoittuvia ruokamyrkytysepäilyjä. Näissä selvitystä täydennetään tarvittaessa näytteenotolla. Useamman henkilön ruokamyrkytysepäilyt käynnistävät aina näytteenoton, mikäli näytteitä on saatavilla. Myös terveysvaaratilanteiden vaatimaan näytteenottoon ja tutkimiseen on varauduttu Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien pakkokeinojen noudattamisen valvontaan liittyvät näytteet Mikäli pakkokeinojen noudattamisen valvonta edellyttää laboratoriotutkimuksia, viranomainen voi ottaa asian toteamiseksi tarvittavat näytteet. 8

9 7. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Elintarvikevalvonta aloittaa laatujärjestelmänsä mukaisesti sisäiset auditoinnit vuoden 2010 aikana. Kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon jaosto seuraa valvontasuunnitelman toteutumista vuosittain. Elintarvikevalvonta seuraa itse suunnitelman mukaista toimintaansa puolivuosittain. Seurannassa huomiota kiinnitetään sekä suunnitelman mukaisten tarkastusten toteutumiseen, niiden sisältöön ja arvioidaan valvonnan vaikuttavuutta. 9

10 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 1 ELINTARVIKEVALVONNAN PAINOPISTEET 2008 Valvontakohde Liha- ja kala-alan laitokset Maitoalan laitokset Alkutuotanto Elintarvikevalmistus Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Muut valmistuslaitokset Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja suurtaloudet Ravintolat ja muut tarjoilupaikat Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt ja keskuskeittiöt Myyntipaikat Torit ja muut myyntipaikat Valvonnan painopistealueet eri kohderyhmissä Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Uudelleen hyväksyminen Omavalvonnan toimivuus Jäljitettävyys Omavalvonta Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Jäljitettävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Jäljitettävyys Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhtaus Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys Omavalvonnan toimivuus, - raaka-aineiden ja tuotteiden säilytys - henkilökunnan hygienia - jäljitettävyys - valitusten / ruokamyrkytysepäilyjen käsittely Omavalvonnan toimivuus, - ruoanvalmistus - kuljetus - tilojen puhdistus ja sen seuranta Tilojen soveltuvuus toimintaan Omavalvonnan toimivuus, - henkilökunnan terveys- ja hygieniaosaamistodistukset - naudanlihan merkintäjärjestelmä - lämpötilaseuranta - tilojen puhdistus Tilojen soveltuvuus toimintaan Myyntiolosuhteet Omavalvonta 10

11 RUOKAMYRKYTYSTYÖRYHMIEN KOKOONPANOT LIITE 2 Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmään kuuluvat: 1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies (toimii myös ryhmän kokoonkutsujana); 4) kunnan virkaeläinlääkäri; 5) kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija; sekä 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Lisäksi työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmä Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella: 1) Kari Herttuainen, varalla Esa Ruuskanen 2) Sisko Mutka, varalla Anneli Silvennoinen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan ao. kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Matti Sairanen, varalla Esa Juuti sekä Tiina Munck, varalla Sampsa Kinnunen ja/tai kohdetta valvova terveystarkastaja. 6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja: - Savonlinna: Jyri Sipinen, varalla Teijo Brunou - Enonkoski: Esa Rautio, varalla Rauno Pesonen - Kerimäki: Jorma Mattinen, varalla Jaakko Eerikäinen - Punkaharju: Risto Huttunen, varalla Terho Tiainen - Rantasalmi: Hannu Suhonen, varalla Merja Koivula-Laukka - Sulkavan: Osmo Voutilainen, varalla vuorossa oleva huoltomies Selvitystyöryhmä Juvan kunnan alueella: 1) vastuu lääkäri 2) Terttu Keronen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Pertti Kervinen, varalle Sulkavan terveystarkastaja 6) Hannu Suhonen Selvitystyöryhmä Puumalan kunnan alueella: 1) vastuu lääkäri 2) Ulla Härkönen 3) Leena Manner, varalla Matti Sairanen 4) Terveysvalvonnan johtaja Leena Manner edustaa samalla myös kunnan virkaeläinlääkäriä. Hänen poissa ollessaan kutsutaan kunnan virkaeläinlääkäri. 5) Kirsi Linnala, varalle Pertti Kervinen 6) Kimmo Kotro, varalla Ari Tarhonen 11

12 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Valvontakohde Valvontakohteiden lukumäärä Tarkastusten määrä/ kohde Tarkastusmäärä yhteensä Perustarkastukseen käytettävä aika (h) Aika yht. (h) Liha-alan laitokset Lihankäsittelylaitokset alle 3 milj. kg/vuosi Lihankäsittelylaitokset yli 3 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset alle 3 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset 3-10 milj. kg/vuosi Lihavalmistelaitokset yli 10 milj. kg/vuosi Pienimuotoiset liha-alan laitokset Kylmävarastot Kala-alan laitokset Kala-alan laitokset, joissa vain perataan kaloja Kala-alan laitokset alle kg/vuosi Kala-alan laitokset yli kg/vuosi Kylmävarastot Maitoalan laitokset Maitoalan laitokset alle kg/vuosi Maitoalan laitokset milj. kg/vuosi Maitoalan laitokset yli 2 milj. kg/vuosi Muut maitoalan laitokset Kylmävarastot Muna-alan laitokset Munapakkaamot Munavalmistelaitokset Tukkukaupat ja varastot Tukkukaupat ja varastot Alkutuotanto 12

13 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoimin 30 0, Maidontuotantotilat 325 0, , Pienteurastamot Elintarvikevalmistus Leipomot ja viljavalmistelaitokset Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt Pienet kala-alan elintarvikelaitokset alle kg/vuosi Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukaupat ja varastot Pakkaamot Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Tarjoilupaikat ja suurtaloudet Ravintolat ja muut tarjoilupaikat alle 50 asiakaspaikkaa Ravintolat ja muut tarjoilupaikat yli 50 asiakaspaikkaa Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt Muut suurtaloudet, keskuskeittiöt Myyntipaikat 3 0,5 1, Myymälät yli 1000 m Myymälät ja myyntipaikat m , Myyntipaikat alle 100 m , Torit ja muut myyntipaikat Ensisaapumistarkastukset 0 0 Yhteensä 1100 Yhteensä, suunnitelmalliset tarkastukset 1293, h / 422 htpv 13

14 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N LIITE 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TARKASTUKSET 2008 Elintarvikehuoneistojen hyväksymis- ja toimijanvaihdostarkastukset (arvio) Muut 994 0,25 248,5 Yhteensä, kaikki tarkastukset ja näytteenotto (arvio) 2204,5 3551,5 h / 480 htpv 14

15 KOHDETYYPPIKOHTAINEN NÄYTTEENOTTO- LIITE 4 SUUNNITELMA nro Kohderyhmä Näytteet Kpl 1 Ravintolat 1.1 ei ruoan valmistusta (pubit ym.) < 50 asiakaspaikkaa 1.2 ei ruoan valmistusta (pubit ym.) > 50 asiakaspaikkaa 1.3 alle 200 annosta (kahvilat, grillit, pizzeriat) Lounaspöytänäytteet yli 200 annosta 1.5 Pitopalvelut 1.6 Laitoskeittiöt (koulut, päiväkodit, sairaalat, ruokalat) 1.7 alle 200 annosta 1.8 yli 200 annosta 1.9 Keskuskeittiöt (toimittaa ruokaa muualle) 2 Tarjoilukeittiöt (ei ruoanvalmistusta) 3 Myymälät 3.1 Ei pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita (laatikkomyymälät) Lounaspöytänäytteet 30 Puhtausnäytteet* 50 Ruokanäytteet* 20 Puhtausnäytteet* 50 Ruokanäytteet* 20 Puhtausnäytteet* 80 Ruokanäytteet* Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myös palvelumyynnissä <1000 m 2 Jauheliha 5 Savust. kalatuot Helposti pilaantuvia elintarvikkeita myös palvelumyynnissä >1000 m 2 Jauheliha 3 Savust. kalatuot. 10 Myymälässä valmistetaan ruokaa (eri hakemuksesta) 3.5 Kioskit, myyntivaunut ja myyntilaitteet Ruokanäytteet 5 Jäätelöt* Torit ja muut myyntipaikat Kalat* 25 4 Suuret yleisötilaisuudet 4 5 Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot Puhtausnäytteet 10 6 Eineskeittiöt ja ruokavalmistetehtaat Tuotenäytteet 10 7 Leipomot 7.1 Ruokaleivän valmistusta 7.2 Myös helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistusta (piirakat, pasteijat) Riisipiirakat 15 Uppopaistorasva 10 15

16 KOHDETYYPPIKOHTAINEN NÄYTTEENOTTO- LIITE 4 SUUNNITELMA 7.3 Konditoriatuotteiden valmistusta 3 8 Muu elintarvikkeen valmistus 9 Elintarvikevarastot 10 Elintarvikekuljetukset 10.1 ensimmäinen ajoneuvo 10.2 seuraavat 11 Liha-alan laitokset 11.1 Pienteurastamot Laitosten lkm Näytteitä /laitos 11.2 Muut liha-alan laitokset 12 Kala-alan laitokset 12.1 Laitos, jossa vain perataan kaloja Tuotenäytteet < kg / vuosi 8 Tuote kg / vuosi 3 Tuote Maitoalan laitokset 13.1 Alle l/vuosi Listeria, pinnoilta 3 Tuotenäytteet Yli l/vuosi Listeria, pinnoilta 3 Tuotenäytteet Muna-alan laitokset 14.1 Munapakkaamo < kg/vuosi Salmonella Munapakkaamo > kg/vuosi 15 Varastolaitos Muut näytteet 60 Yhteensä

17 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 1. MAITO JA MAITOVALMISTEET Maitovalmisteet (juustot) Koliformiset bakteerit Ternimaito Kokonaispesäkeluku Salmonella spp. 2. ERÄÄT RAVINTOR. JA ÖLJYT Uppopaistorasvat Aistinarvioalustava Fritest Happoluku Savuamispiste 3. LIHA JA LIHAVALMISTEET, RIISTA JA SIIPIKARJA Jauheliha: bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Salmonella spp. Jauhelihan raaka-aine bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Jauheliha: rasva Rasvapitoisuus Jauheliha: eläinlaji Eläinlaji Tuoreliha bakt. Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Lihavalmisteet, mikrob. Kokonaispesäkeluku Enterobacteriaceae 17

18 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 4. MUNA JA MUNAVALMISTEET Kokonaispesäkeluku Enterobacteriaceae Salmonella spp. 5. KALA JA KALAVALMISTEET, ÄYRIÄINEN JA SIMPUKKA Kalojen tuoreus Aerobiset mikrobit Alustava E. coli Enterobakteerit Savust. tms. valm. kalat bakt. Aerobiset mikrobit Enterobakteerit Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Mätitutkimukset Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Kalojen / kalavalm. suolapitoisuus Suola Kalavalmisteet, listeria Listeria monocytogenes (laitos kvalit., myymälä kvantit.) Säilykkeet Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Bakteerien kokonaispesäkeluku (anaerobit) 6. VILJA- JA LEIPOMOVALMISTEET Keitinpiirakat raaka-aine Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit Pasteijat raaka-aine Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit 18

19 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 Konditoriotuotteet Aerobiset mikrobit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Kalakukot Aerobiset mikrobit Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet Ruokaleipä (suola) Suola 7. HEDELMÄT JA VIHANNEKSET JA NIISTÄ TEHDYT VALMISTEET Juurekset, vihannek. ja sienet ruokaperuna: laadunmääritys laadunmääritys 7,5 kg Vihannes: jäämätutkimus jäämätutkimukset Ruokasieni: suolap. + lajim. suolapitoisuus lajimääritys 8. PÄHKINÄT JA PÄHKINÄTUOTTEET JA COCTAILSNACKSIT 9. VALMISRUOAT Lounasp. salaatit Aerobiset mikrobit Enterobakteerit Pizzan tms:n raaka-aineet Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Sulfiittia pelkistävät klostridit Kebab Aerobiset mikrobit Enterobakteerit 19

20 NÄYTEKOHTAISET PERUSTUTKIMUSPAKETIT LIITE 5 Voil. ja sämpyl. laatu kahv. Bakteerien kokonaispesäkeluku (aerobit) Enterobacteriaceae Hiivat ja homeet 10. KEITOT, LIEMET JA KASTIKKEET Päiväk.+kouluruok. suola Suola 11. JÄÄTELÖT JA JÄLKIRUOAT Pehmeäjäätelö Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C Muut irtomyynti Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C Pakatut jäätelöt Bakteerien kokonaismäärä, maitov. Kolimuotoiset bakteerit, 30 C 12. YRTIT JA MAUSTEET 13. MEHUT, JUOMAT, KIVENNÄISVESI JA PAKATTU VESI Pakatut mehut mikrobiol. Bakteerien kokonaismäärä Hiivat ja homeet 14. MAKEISET, HUNAJA JA SOKERI 15. KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET, KAHVI JA TEE 16. LISÄAINEET 17. ERITYISRUOKAVALIOVALMISTEET Gluteeni Gmo-tuotteet 18. ELINTARVIKKEIDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT TARVIKKEET Pakkausmateriaalit Kokonaispesäkeluku Koliformiset bakteerit Puhtaustutkimukset Kokonaispesäkeluku Puhtaustutkimukset Listeria 19. MUUT Jääpalojen laatu Kolimuotoiset bakteerit Heterotrofinen pesäkeluku, 22 C 20

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 LOMAKE A (1/2) ELTU 2013 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2009 1 1. JOHDANTO Elintarvikelain (23/2006) 48 mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus -

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Saila Suominen 24.9.2008 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu) Elintarvikevalvonta Yhti = Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: Kalajoen kaupungin ympristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011 LOMAKE B (1/) ELTU 011 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 011 Kunta/Kuntayhtym: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympristöpalvelut, ympristöterveysvalvonta Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.12.2011 433

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2011 2014 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa 17.12.2014 279 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2013 17.1.2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot: Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite 2 YMPTH 39 16.9.2015 MAKSUTAULUKKO 2016 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen

Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Valvontaohjelmat ja -suunnitelmat Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma ( VASU, 882/2004/EU osasto V, 41art.)

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta 1 (2) Ympäristöterveyspalvelut ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

tarkastuksista ja muusta valvonnasta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

tarkastuksista ja muusta valvonnasta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Hyväksytty Kv 14.12.2006 /54 Lisäykset 1 :n 6. kohtaan ja 2 :ään hyväksytty Ymp. ltk. 15.1.2008 /8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Elintarvikelaki Elintarvikelain

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA YHTEENVETO Ymp.ltk liitteen 9 LIITE sivu 1 SIILINJÄRVEN TULOKSET

SIILINJÄRVEN KUNTA YHTEENVETO Ymp.ltk liitteen 9 LIITE sivu 1 SIILINJÄRVEN TULOKSET sivu 1 Jauhelihan mikrobiologinen laatu Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, Koillis-Savon kuntayhtymän, Pielaveden ja Keiteleen kuntayhtymän sekä Ylä-Savon

Lisätiedot

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20 21.9.2016 Oulu Tuula Koimäki, Evira Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (Eviran

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Kunnan puheenvuoro, näytteenottosuunnitelma

Kunnan puheenvuoro, näytteenottosuunnitelma http://www.kouvolansanomat.fi/online/2013/03/28/kouvolan+ uimahallit+ovat+puhtaita/2013215442754/4 http://www.co2-raportti.fi/?heading=kumpi-maistuu-paremmalta:-kasvisruoka-vaibussimatka?&page=ilmastouutisia&news_id=489

Lisätiedot

Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut.

Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut. 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella tehtävistä Päätöksistä, ilmoituksien käsittelystä sekä kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista,

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007 Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007 Taustatiedot A. Kunnan/valvontayksikön nimi * Siilinjärven kunta B. Minkä kuntien elintarvikevalvonnasta valvontayksikkö vastaa? * Ymp.ltk 19.3.2008

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA LIITE 8 1 (5)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA LIITE 8 1 (5) (5) LIITE 8: ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS ELINTARVIKEHUONEISTOSSA Ruokavalmistetehdas, eineskeittiö Näytteenottotiheys määräytyy Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen -oppaan

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot