Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18 13.05.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta"

Transkriptio

1 Oulunkaaren ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta OULYMP 18 HAKIJA Anselmi Suomelan perikunta Siimakuja 4 A Oulu VALMISTELIJA Raimo Suomela, ympäristötarkastaja puh ASIAN VIREILLETULO , jota on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka sijaitsee Iin kunnan Olhavan kylässä, Keelaharjun alueella, tilalla Harjula RN:o 41:5. Ottamisalue on haja-asutusaluetta, jossa ei ole kaavamääräyksiä. Alue on ollut 3. luokan pohajvesialuetta. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen POPELY/14/07.01/2010 lausunnon mukaan Keelaharjun 3. luokan pohjavesialue on poistettu pohjavesialueesta POSKI-hankkeen (pohjavesien suojelu ja kiviaineshuollon)yhteydessä. Toiminta-alueella on muinaismuistokohde, josta Museovirasto on vapauttanut alueen kajoamiskiellosta ( Dro 387/304/2012). Alueella ovat voimassa seuraavat maa-ainesluvat: myönnetty m 3, myönnetty m 3 ja myönnetty m 3. Uusi maa-aineslupahakemus korvaa myönnetyn m 3 :n ja myönnetyn m 3 :n maa-ainesluvan. Hakija pyytää uuden maa-ainesluvan vakuusmaksujen kohtuullistamista, koska hakemuksen mukaiselle alueelle on maksettu useita vakuusmaksuja jo aikaisempien lupien yhteydessä. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Suunnitellun ottoalueen koko on noin 10,0 ha piirroksessa esitetyn rajauksen mukaisesti. Pohjavesipinnan alapuolista ottoa on noin 6,7 ha:n alalla. Pohjoispuoliselta tieltä tulevan tieyhteyden kohdalla otto jätetään likimain tasolle + 66,5 m (N60), jolloin suojakerrosta pohjaveteen on keskimäärin noin kolme metriä, eikä tuotteiden kuljetuskalustolle tule ylimääräistä nousua monttualueella. Ottoa syvennetään nykyisten lupien mukaisesta tasosta + 67, ,0 m ( N 60 ) vähintään tasolle + 57,0 m ( N 60 ). Haettava ottomäärä on m 3 ja ottamisaika 10 vuotta. Naapuritiloja vasten jätetään 10 metrin suojavyöhyke. Luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 kaksi metriä lopputilanteessa alueelle syntyvän vesialtaan pinnan alapuolelle eli tasolle + 60,0 (N 60), tämän alapuolella kaltevuuteen 1:1-1:2. Vähimmäisottotaso on + 57,0 ( N 60 ) eli vähintää 5 metriä pohjavesipinnan alapuolelle. Kulkuyhteyden kohdalla luiskaus toteutetaan keskimäärin kaltevuudella 1:2 länsipuolista tilaa

2 Konttila RN:o vasten ( ellei tilalle haeta ottolupaa uuden ottoluvan aikana) ja tulevien ottovaiheiden vastaisella reunalla lähes pystynä, jolloin kulkuyhteys jää riittävän leveäksi ja turvalliseksi. Ottoalueen lounais- ja kaakkoispuolelle on edellisen, tilan eteläosan, ottoluvan aikana jätetty tukitoiminta alue.tuotteiden varastokasoja sijoitetaan vanhalle ottoalueelle pohjoispuolisen tien lähellä sekä ottoalueelle. Kuorittavat pintamaat on sijoitettu suurimmaksi osaksi alueen kaakkoisosaan 4-7 metriä korkeana läjityksenä. Pintamaita sijoitetaan myös alueen lounaisosaan. Osaa pintamaista käytetään alueen reunoilla matalana vallina estämään pintavesien valumista syntyvvään vesialtaaseen. Luiskauksia tehdään jo oton aikana siten, ettei ottoalueella ole tarpeettomasti jyrkkiä, sortuvia luiskia tai altaan reunoja. Ottoalue suojataan lippusiimoilla ja ottoalueen reunoille tarvittaessa kasattavilla pintamailla ja lohkareilla. Mahdollisesti koko alue aidataan ja varustetaan sähkötoimisella portilla, koska alueella tullaan toimimaan pitkään. Polttonesteet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja tankkausalueiden pohjat tehdään tiiviillä maa-aineksella sekä muovikalvolla vettä läpäisemättömäksi siten, ettei pohjaveden pilaantumisvaaraa synny. Mahdollisia vahinkoja tarkkaillaan silmämääräisesti ja mahdollisista öljyvuodosita ilmoitetaan välittömästi lupa- sekä pelastusviranomaisille ja ryhdytään puhdistustoimiin. Liikenne POHJA- JA PINTAVESIOLOSUHTEET Kulku maa-aineksen ottoalueelle tapahtuu Konttilan paikallistieltä ( ), nykyistä reittiä pitkin, joka on tilan länsireunassa. Alue on sijainnut 3. luokan pohjavesialueella Keelaharju, joka on poistettu pohjavesialueluokituksesta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen, jonka mukaan pohjaveden alapuoliselle otolle ei tarvitse vesilain mukaista lupaa. Keelaharjun alueelta on otettu Oulun talousalueen betoniteollisuuden tarpeisiin granittivaltaista harjuainesta yli kymmenen vuoden ajan. Harjukiviainesten oton keskittäminen Keelaharjun kaltaiseen kohteeseen, jossa erittäin hyvälaatusita betonin raaka-aineista voidaan ottaa pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta, on kestävän kehityksen mukaista toimintaa ilman, että siitä on haittaa ympäröivälle luonnolle tai alueelliselle pohjaveden hyödyntämistarpeelle. Keskittämällä harjuainesten ottoa Keelaharjuun, voidaan betoniteollisuuden tarpeita Oulun-Kemin talousalueilla tyydyttää jopa 20 vuodeksi. Uutta lupaa haetaan pohjavesipinnan ylä- ja alapuoliselle otolle suunnitelmapiirosten mukaiselle alueelle. Tulevaisuudessa haetaan lupaa pohjavesipinnan alapuoliselle otolle myös tilan pohjoisosan vanhoilla ja nykyisillä ottoalueilla sekä kajoamiskiellosta vapautuneelle harjun korkealle osalle tilan keskiosassa. Suunnitellulle ottoalueelle asennettiin pohjaveden havaintoputki Pohjavesipinta mitattiin uudelleen tehdyn maastokartoituksen yhteydessä, jolloin se oli asettunut tasolle + 62,62 m ( N 60 ). Geopudas Oy:n maastokäynnillä putken pohjavesipinta oli tasolla + 62,40 m ( N 60 ). Putki ulottuu tasolle + 58,45 ( N 60 ).

3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Putken läheisyydessä on tasolle + 56,0 m ( N 60 ) ulottuva POSKI-projektin havaintoputki 0913, jonka pohjavesipinta on ollut tasola + 62,66 m ( N 60 ). Harjun korkeimmalla kohdalla, ottoalueen luoteisosassa sijaitseva putken 0513 pohjavesipinta on tuolloin ollut tasolla + 60,76 m ( N 60 ). Putki ulottuu noin tasolle + 51,0 m ja sen vesipinta oli tasolla + 61,07 m ( N 60 ). Vanhalla ottoalueella on noin tasolle + 65,0 m ( N 60 ) ulottuva, osittain maa-aineksella täyttynyt havaintoputki, jossa vesipinta oli tasolla + 65,18 m ( N 60). Kyseessä oli alueella sijaitseva moreenikerroksen pällä oleva orsivesi, putki ei yllä pohjavesikerroksen tasolle asti. Näiden havaintojen perusteella tulevan altaan vesipinta asettuu arviolta noin tasolle + 62,0 m ( N 60 ). Pohjaveden virtaussuunta on ottoalueen kohdalla havaintoputkien perusteella etelästä pohjoiseen. Harju on antikliininen ja purkaa pohjavettä viereisille soille. Museovirasto on tutkinut aluetta useina vuosina ja tilan Keelaharjun alue on vapautettu maa-ainesten otolle syksyllä Otto- tai sen vaikutusalueella ei ole tavattu erityisiä, suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristön säilyttäminen vaarantuisi hankkeen johdosta. Kusisuon Natura-alue (FI , SCISPA) sijaitse noin 1,7 km:n etäisyydellä suunnitellun ottoalueen itäpuolella. Alue sijaitsee niin kaukana, että otolla ei ole vaikutusta suojelualueen luonnonarvoihin. Kaivettava vesiallas on vähintään 5 metriä syvä, jolloin veden laatu pysyy hyvänä vuotuisen veden vertikaalisen kierron ansiosta. Oton vaikutuksesta pohjaveden lämpötila todennäköisesti hieman nousee ja veden kemialliset ominaisuudet muuttuvat jonkin verran. Muutoksella ei ennalta arvioiden kuitenkaan ole vaikutusta pohjaveden hyödyntämiselle harjujakson muilla pohjavesialueilla. Humuspitoisia maa-aineksia ei sijoiteta altaan reuna-alueelle, hiekkaista/ sorasista suojavyöhykettä jätetään vähintään 5 mertiä. Oton vaikutuspiirissä ei maastokartoituksessa havaittu luonnontilaisia lähteitä eikä alueen lähellä ole pohjavedenottamoita tai yksityistalouksien käyttövesiakivoja. Ottosuunnitelman mukaisesti toimittaessa ei otosta ole haittavaikutuksia pohjaveden laadulle tai määrälle. Keelaharju poistettiin vuoden 2014 POSKI- projektin yhteydessä pohjavesialueluokituksesta. Kaivuujätteiden käsittely Puut kaadetaan ottoalueelta pois. Kantoja ja hakkuutähteitä tulee m 3, jotka käytetään energiahakkeeksi ja ottoalueen kasvukerroksena. Ennen ottotoiminnan alkua pintamaat kuoritaan kasaan. Maamassoja tulee m 3, jotka käytetään ottoalueen maisemointiin ja ne varastoidaan väliaikaisesti läjitysalueelle. Maisemointi ja alueen jälkikäyttö Pintamaat kuoritaan alueelta vaiheittain oton edetessä. Osaa pintamaita voidaan käyttää alueen suojaukseen matalina valleina. Suurin osa

4 sijoitetaan alueen kaakkois- ja lounaispuolisille tilan osille piirrosten ja mukaisesti. Luiskien muotoilua suoritetaan jo oton aikana siltä osin, kun se on toiminnan kannalta mahdollista. Rantavyöhykkeen luiskaukset tehdään kaltevuuteen 1:3 kahden metrin vesisyvyyteen eli tasolle + 60,0 m ( N 60 ), jonka alapuolella kaltevuuteen 1:1-1:2. Alueelle muodostuu vesiallas, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa virkistyskäyttöön. Myöhempien ottovaiheiden jälkeen aluetta voitanee käyttää myös vapaa-ajan asutuksen kohteena. Toiminnan aloittaminen Luvan hakija on pyytänyt, että toiminta voidaan aloittaa, ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. ASIAN KÄSITTELY Maa-aineslupahakemus on kuulutettu Iin kunnan yleisellä ilmoitustaululla välisen ajan ja Iin kunnan www. sivulla. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Iin kunnanviraston neuvonnassa vastaavana aikana. Rajanaapureita on erikseen kuultu kirjallisesta hankkeesta. Muistutukset Maa-aineslupahakemukseen Paula Tolonen ja Liisa Mäcklin ovat jättäneet seuraavan muistutuksen: Omistamme naapuritilan Konttila, kiinteistötunnus Tilalla on vanha asuinrakennus talousrakennuksineen ottoalueesta itään n. 300 metrin päässä osoitteessa Hellintie 43. Meillä on ympärivuotisessa käytössä talousvesikaivo, johon Keelaharjun alueelta tulee vesi. Asuinrakennukseen otetaan pumpun avulla vesi kaivosta, asuinrakennuksessa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, lämminvesiboileri, wc, suihku ja kaksi vesipistettä. Saunarakennus sijaitsee lähellä ko talousvesikaivoa ja saunaan otetaan myös vesi kaivosta pumpun avulla. Navettarakennuksen edessä on myös pihakaivo, josta otetaan kesällä kasteluvesi. Vaadimme, että luvanhakijan on kustannuksellaan otettava ennen maa-aineksen oton aloittamista vesinäyte vesikaivostamme ja tarkistettava veden määrä - vesipinnan taso. Vesinäyte on otettava oton aikana määräajoin ( 3 kk ) ja samalla tarkistettava veden määrä molemmista kaivoista. Tarkistukset on tehtävä myös oton jälkeen viiden (5) vuoden ajan. Jos veden laadussa tai määrässä tapahtuu oton aikana tai sen jälkeen ( 5 vuotta) muutoksia, on luvanhakijan kustannettava/maksettava kiinteistöllemme vesijohtoverkoston rakentaminen ja liittymismaksut. Hakijan vastine Hakija on antanut muistutukseen seuraavan vastineen: Muistuttajat vaativat, että luvanhakijan on kustanuksellaan otettava ennen maa-aineksen oton aloittamista vesinäyte heidän vesikaivostaan ja takistettava veden määrä ja vesipinnan taso. Vesinäytteitä vaaditaan otettavaksi 3 kk välein ja samalla tarkistettava veden määrä molemmista

5 kaivoista. Tarkastuksia tulisi jatkaa 5 vuotta oton jälkeen. Mikäli veden laadussa tai määrässä tapahtuu oton aikana tai 5 vuotta sen jälkeen muutoksia, muistuttajat vaativat luvanhakijaa kustantamaan vesijohtoverkoston rakentamisen ja liittymismaksut. Hakija katsoo asialliseksi ottaa vesinäyte molemmista kaivoista sekä yhdestä ottoalueen havaitntoputkesta nykytilanteen selvittämiseksi. Näytteille tehdään talousvesianalyysi. Kaivojen vesipinnat ja vesisyvyys tarkistetaan näytteenottojen yhteydessä. Tarkkailua voidaan jatkaa kolmen vuoden välein luvanhakijan kustannuksella siinä vaiheessa, kun otto ulotetaan pohjavesipinnan alapuolelle, mikäli siihen ilmenee erityisiä syitä. Mikäli lisänäytteitä otetaan muistuttajien pyynnöstä, eikä veden laadussa havaita olevan maa-ainesten ottotoiminnan aiheuttamia muutoksia, näytteiden analysointi tehdään muistuttajien kustannuksella. Ottoalueen pohjavesiputkien vesipintoja tarkkaillaan vuosittain, kun otto on edennyt pohjavesipinnan alapuolelle. Jos pohjavesipinta laskee merkittävästi ja sen havaitaan alentavan kaivojen vesipintoja niin paljon, että vaikutus on haitallinen, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Sama koskee veden mahdollisia laatumuutoksia. Perustelut vastineelle: Geopudas Oy on mitannut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston esityksestä muistuttajien talousvesikaivon vesipinnan ( vesilain mukainen hakemus oli vireillä, mutta vedettiin pois kun Keelaharju poistettiin pohjavesialueiden luettelosta). Samalla mitattiin ottoalueen pohjaveden havaintoputkien vesipinnat. Mittaushetkellä kaivon vesipinta onli tasolla + 65,24 (N 60) ja ottoalueen vesipinnat tasolla + 62,5 (N 60) eli lähes 3 metriä alempana kuin kaivossa. Mittausten perusteella pohjaveden virtaus tapahtuu kaivolta ottoalueelle päin ja koko harjumuodostumassa idästä länteen, eikä ottotoiminnalla ole vaikutusta kaivon/kaivojen veden laatuun. Suunnitellulta ottoalueelta ei johdeta vettä pois eli pohjavesipintaa ei alenneta, joten toiminnalla ei ennalta arvioiden ole vaikutusta myöskään kaivojen vesipintojen tasoihin. Ottoa suoritetaan aluksi koko ottoalueella vain pohjavesipinnan yläpuolelta ja vasta, kun koko alue on otettu lähelle pohjavesipintaa, otto ulotetaan pohjavesipinnan alapuolelle. Pohjavesipinnan alapuolisen oton edetessä tapahtuu altaasta enenevässä määrin haihtumista, mikä ei kuitenkaan muiden vastaavien kohteiden tarkkailujen perusteella alenna pohjavesipintaa merkittävästi, vaikutus on enintään muutamia kymmeniä senttejä. Lisäksi hakija haluaa huomauttaa, että kaivojen vesipintaa saattaa tulevaisuudessa alentaa eteläpuolisen Konttiojan mahdollinen ruoppaus. Konttiojaa on aiemmin ruopattu ottoalueen länsipuoliselta osalta ja ojan kunnostustarve ottoalueen sekä muistuttajan tilan kohdalla johtanee ruoppauksiin jossain vaiheessa. Kastelukaivon veden laadulla ei ole talousvesikaivon veden laatuun verrattavaa merkitystä ja kasteluvettä voitaneen ottaa myös talousvesikaivosta. Lisäksi hakija huomauttaa, että kastelukaivo sijaitsee vanhan navetan vieressä ja navetassa on ollut virtsan maaimeytyskaivo, mikä lienee ainakin aiemmassa vaiheessa näkynyt kastelukaivon veden laadussa. Mikäli otto tulevaisuudessa aiheuttaa talousvesikaivon ehtymisen, tulee

6 kaivoa syventää hakijan kustannuksella. Vesijohtoverkosto on ainakin toistaiseksi useiden kilometrien etäisyydellä, joten siihen liittymisen kustannukset olisivat kohtuuttomat. Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto POPELY/679/07.01/2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että Keelaharjun pohjavesialueella saattaa olla tulevaisuudessa merkitystä lähialueiden ja ympäristökuntien vedenhankinnan kannalta, minkä vuoksi alueella ei tule ryhtyä suunnitelman mukaiseen laajaan pohjavesipinnan alapuoliseen maa-ainesten ottoon ilman vesilain mukaista lupaa, sillä ottamistoiminta voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja alueen käyttökelpoisuutta vedenhankinnassa (VL 3:2 ). Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto POPELY/14/07.01/2010. Anselmi Suomelan perikunta on hakenut maa-aineslupaa Iin kunnan Olhavan kylän tilalle Harjula RN:o 41:5. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antaut lausunnon maa-aineslupahakemuksesta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Tässä yhteydessä ELY-keskus on todennut, että alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa. Hakemuksen mukainen maa-aineksen otto on suunniteltu toteutettavaksi pohjavesipinnan yläpuolisena ottamistoimintana. POSKI-hankkeen (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) yhteydessä Keelaharjusta saatujen tulosten perusteella Keelaharju on poistettu pohjavesialueluokituksesta Mikäli Keelaharjusta halutaan ottaa maa-ainesta pohjavesipinnan alapuolelta, niin siihen ei tarvitse hakea vesilain mukaista lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. ELY-keskus toteaa vielä, että mikäli ottoaluetta joudutaan kuivattamaan ja pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä vähintään 250 m 3 /vrk, niin hankkeelle on aina oltava VL 3 luvun 3 :n mukainen lupaviranomaisen lupa (PSAVI). Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro PSAVI/79/04.09/2013. Ratkaisu: Asian käsittely on jätetty sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksen ja hakemukseen ei sisälly pohjaveden ottamista tai alueen kuivattamista koskevaa suunnitelmaa, jonka perusteella luvan hakeminen olisi tarpeen. Lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue POPELY/854/2015 toteaa seuraavaa: Maa-ainesalue sijaitsee vähäliikenteisen yhdystien varrella eikä toiminnan

7 katsota merkittävästi vaikuttavan yhdystien liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen, joten tienpidosta vastaavalla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa asiakohdassa mainitusta maa-aineslupahakemuksesta. ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS Olunkaaren ympäristölautakunta myöntää Anselmi Suomelan perikunnalle m 3 :n maa-ainesluvan Iin kuntaan, Olhavan kylään, tilalle Harjula RN:o 41:5. Maa-ainesten otossa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä. 1. Maa-ainesten ottoalue 10,0 ha tulee merkitä paaluilla tai vastaavalla tavalla maastoon. 2. Luvan hakijan tulee merkitä ottoalueelle korkotaso ottotason seuraamista varten. 3. Ottotaso saa ulottua veden alaiseksi otoksi, missä alin ottotaso on n. + 57,0 m ( N 60 ). 4. Maa-aineksen otto tulee toteuttaa siten, että toiminnalla ei pilata pinta- tai pohjavesiä. Mikäli ottoalueella säilytetään poltto- tai voiteluaineita, tulee säiliö olla kaksoisvaippasäiliö tai tavanomainen öljysäiliö tulee varastoida suojakaukalossa. 5. Ottamisalueen reunat tulee luiskata jyrkillä rinteillä 1:2 ja loivemmilla 1:3. Veden alla ottoalueen reunat tulee luiskata 1:3 ja 1:1. Maiseman muotoilussa tulee huomioida olemassa olevat maaston muodot. Jyrkillä rinteillä tulee varottaa kylteillä, isoilla kivillä tai merkkinauhoilla alueen ohikulkijoita ottoalueen rinteistä. 6. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa sijoittaa ottoalueelle. Maa-ainesten ottopaikalla ei saa säilyttää pysyvästi jätteitä tai romurautaa. Mikäli niitä tulee ottoalueelle, ne tulee toimittaa kaatopaikalle tai kierrätykseen. 7. Naapuritilojen rajaan tulee jättää vähintään 5 metrin suojaetäisyys. 8. Ennen kuin tämän päätöksen mukainen maa-aineksen ottotoiminta aloitetaan, tulee maa-ainesluvan haltijan ottaa vesinäyte tilan Konttila RN:o 41:4 talousvesikaivosta ja maa-ainesottopaikan tarkkailupisteestä. Kun maa-aineksen otto tapahtuu vesipinnan yläpuolella, tarkkailuväli on kolme ( 3 ) vuotta. Kun maa-aineksen otto tapahtuu veden alta, vesinäytteet ottoalueen tarkkailupisteestä ja kiinteistön Konttila RN:o 41:4 talousvesikaivosta tulee ottaa kahden ( 2 ) vuoden välein. Viimeiset vesinäytteet tulee ottaa 2 vuoden kuluttua, kun maa-aineksen ottotoiminta on päättynyt. Vesinäytteistä tulee määrittää: haju, maku, koliformiset

8 bakteerit, E. coli, heterotrofinen pesäkeluku 22 o C, ph, väri, COD Mn, No 3 -N ja Fe. Näytteiden oton yhteydessä tulee mitata tilan Konttilan RN:o 41:4 talousvesikaivon veden korkeus. Jos vesinäyte- ja mittaustuloksilla osoitetaan, että maa-aineksen ottotoiminta on pilannut tilan Konttila RN:o 41:4 talousvesikaivon veden, tulee maa-ainesluvan haltijan kunnostaa pilaantunut talousvesikaivo siihen tilaan, mitä se on ollut lähtötilanteessa, kun on aloitettu tämän luvan mukainen maa-aineksen ottotoiminta. 9. Ottamistoiminnan päätyttyä on tehtävä lupaviranomaisen kanssa loppukatselmus, jonka kutsuu koolle luvan hakija. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajalle tulee varata tilaisuus olla mukana katselmuksessa. 10. Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä alueelliselle Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ilmoitus edellisen vuoden aikana otettujen maa-ainesten määrästä ja laadusta. Ilmoituksen voi tehdä internetissä sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella postin välityksellä. Perustelut Maa-aineksen ottamistoiminta ei ole vastoin maa-aineslain 3 :n määräyksiä eikä alueella ole voimassa olevia toimenpiderajoituksia asemakaavan tai yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten. Vastaukset muistutuksiin SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Vastaus rajanaapurien muistutukseen ilmenee lupaehdossa 8 ilmenevällä tavalla. Maa-aineslaki 3-7, 9-13, 19, 23 ja 23 a. Tämä maa-aineslupa on voimassa saakka. VAKUUS Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle vakuus maa-aineslain 11 :n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuus määärytyy Oulunkaaren ympäristölautakunnan voimassa olevan maksutaulukon mukaisesti. Vakuus on 1500 ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,03 hyväksyttyä luvan kokonaismäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuus tulee olla suoritettuna ennen toiminnan aloittamsita. Vakuuden määrä on 10 ha x m 3 x 0,03 = ,00.

9 VAKUUDEN ASETTAMINEN Luvan hakija on pyytänyt kohtuullistamaan asetettavan vakuuden määrää. Kuutiokohtaiseksi vakuudeksi tulee ,00 : m 3 = 0,0489. Suunnitelman mukainen maa-aineksen otto kuivalla maalla on m 3, jonka vakuus on m 3 x 0,0489 = ,00. Veden alapuolinen otto suunnitelman mukaan on m 3, jonka vakuus on m 3 x 0,0489 = ,00 Vakuus 1. Pohjaveden yläpuolinen otto on m 3, jonka vakuus on ,00. Kun vakuus on asetettu, niin samalla ottoalueela oleva myönnetty maa-ainesluvan vakuus 8250,00 voidaan palauttaa hakijalle. Vakuus 2. Kun maa-aineksen otto etenee veden alaiseksi otoksi ja ottoalueen reunat on maisemoitu, luvan hakijan tulee asettaa ,00 vakuus, jolloin ,00 vakuus voidaan palauttaa luvan hakiajlle. Kun maa-aineksen otto alueella on päättynyt ja maisemointi- ja viimeistelytyöt on tehty hyväksyttävästi, ,00 vakuus voidaan palauttaa luvan hakijalle. Lisävakuus Toiminta voidaan aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, kun luvan hakija asettaa kolmen tuhannen ( 3000,00) euron lisävakuuden, joka palautetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. MAKSU Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on Oulunkaaren ympäristölautakunnan taksan mukaan tarkastetun maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 7 / 1000 m 3, kuitenkin vähintään 200,00 ja enintään 2500,00 YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on enimmäismäärä eli 2500,00. Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen.

10 Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 Ympäristölautakunta 76 17.08.2010 Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 55/111012/2010 YMPL 76 HAKIJA: Timo Naukkarinen Haapasuontie 268 41370 Kuusa LUVAN KOHDE: Äänekosken

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen Ympäristölautakunta 124 13.08.2014 Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen 1374/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 124 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 407 Dno KYK:8 /2013 72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot

59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ

59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.8.2011 314 Dno KYK:466 /2009 59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ KU-YK 59/9.8.2011 LUPAHAKEMUS Hakija Seepsula

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013

Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013 Asia Päätös Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAN LIITE 1 YLEISET KAIKKIA MAA-AINESTEN OTTAMISLUPIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TORNION KAUPUNGISSA (12/97)

PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAN LIITE 1 YLEISET KAIKKIA MAA-AINESTEN OTTAMISLUPIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TORNION KAUPUNGISSA (12/97) PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAN LIITE 1 Kokouspvm Pykälä Pykälän sivunumerot Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-ainesten ottamisluvan määräykset YLEISET KAIKKIA MAA-AINESTEN OTTAMISLUPIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TORNION KAUPUNGISSA

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot